ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 18/01/2010

שונות., ישיבות הכנסת בשבוע שבו חל שושן פורים., בקשה להעברת הצעת חוק מוועדה לוועדה, הצעה לסדר-היום בנושא: החלטת בג"ץ בעתירה בעניין כביש 443, הצעת חוק התייעלות אנרגיה במבני ציבור, התשס"ט-2009, הצעת חוק תאורה חסכונית במבני ציבור, התשס"ט-2009, חוק מקורות אנרגיה (תיקון), התשע"א-2011

פרוטוקול

 
PAGE
6
ועדת הכנסת

18.1.2010

הכנסת השמונה-עשרה


נוסח לא מתוקן

מושב שני

פרוטוקול מס' 64

מישיבת ועדת הכנסת

שהתקיימה ביום שני ג' בשבט התש"ע (18 בינואר 2010) בשעה 10:30
סדר היום
א. ישיבות הכנסת בשבוע שחל בו שושן פורים.

ב. קביעת ועדה לדיון בהצעת חוק התייעלות אנרגיה במבני ציבור, התשס"ט-2009 –

הצעתם של חברי הכנסת דב חנין, ניצן הורוביץ, אורית זוארץ וקבוצת חברי כנסת

(פ/804/18).

3. בקשת יו"ר ועדת הפנים והגנת הסביבה להעברת הצעות החוק הבאות מוועדת
הכלכלה לדיון בוועדת הפנים והגנת הסביבה
1. הצ"ח הגנת הסביבה (שימוש מושכל במשאב הטבע – תאורה חסכונית במבני ציבור), התשס"ט-2009 (פ/838/18), הצעת חה"כ ניצן הורוביץ.

2. הצ"ח תאורה חסכונית במבני ציבור, התשס"ט-2009 (פ/191/18), הצעת חה"כ ליה שמטוב.
4. בקשת יו"ר ועדת החוקה, חוק ומשפט להעברת הצעות לסדר היום בנושא: "החלטת בג"ץ בעתירה בעניין כביש 443" מוועדת החוקה, חוק ומשפט לדיון
בוועדת החוץ והביטחון.
נכחו
חברי הוועדה: יריב לוין – היו"ר

זאב אלקין

רחל אדטו

רוברט אילטוב

נסים זאב

אחמד טיבי

דב חנין

ליה שמטוב
מוזמנים
איל ינון – מזכיר הכנסת
יועצת משפטית
ארבל אסטרחן
מנהלת הוועדה
אתי בן יוסף
רשמת פרלמנטרית
שרון רפאלי

א. ישיבות הכנסת בשבוע שחל בו שושן פורים
היו"ר יריב לוין
בוקר טוב. אני פותח את הישיבה. הנושא הראשון על סדר היום – ישיבות הכנסת בשבוע שבו חל שושן פורים. קיבלתי את פנייתו של מזכיר הכנסת כדלקמן:

"נתבקשתי על-ידי יושב ראש הכנסת לפנות בעניין שבנדון: ביום שני ט"ו באדר התש"ע, 1 במרס 2010 יחול שושן פורים. על כן בהתאם לסעיף 27(ב) לתקנון הכנסת מתבקשת ועדת הכנסת לאשר כי ביום זה לא יתקיימו דיונים במליאת הכנסת, וכי בשבוע דיונים זה תתכנס הכנסת לישיבותיה בימים שלישי ורביעי בלבד".

הערות, התייחסויות? מי בעד? מי נגד? נמנעים?

הצבעה

בעד הבקשה – רוב

נגד – אין

נמנעים – אין

הבקשה אושרה.
היו"ר יריב לוין
אושר פה אחד. תודה.

ב. קביעת ועדה לדיון בהצעת חוק התייעלות אנרגיה במבני ציבור, התשס"ט-2009 –

הצעתם של חברי הכנסת דב חנין, ניצן הורוביץ, אורית זוארץ וקבוצת חברי כנסת

(פ/804/18).

ג. בקשת יו"ר ועדת הפנים והגנת הסביבה להעברת הצעות החוק הבאות מוועדת
הכלכלה לדיון בוועדת הפנים והגנת הסביבה
1. הצ"ח הגנת הסביבה (שימוש מושכל במשאב הטבע – תאורה חסכונית במבני ציבור), התשס"ט-2009 (פ/838/18), הצעת חה"כ ניצן הורוביץ.

2. הצ"ח תאורה חסכונית במבני ציבור, התשס"ט-2009 (פ/191/18), הצעת חה"כ ליה שמטוב.
היו"ר יריב לוין
אני עובר לסעיף השני על סדר היום: קביעת ועדה לדיון בהצעת חוק התייעלות אנרגיה במבני ציבור, התשס"ט-2009 – הצעתם של חברי הכנסת דב חנין, ניצן הורוביץ, אורית זוארץ וקבוצת חברי כנסת (פ804/18).

באותו נושא יש גם סעיף ג': בקשת יושב ראש ועדת הפנים והגנת הסביבה להעברת הצעות החוק הבאות מוועדת הכלכלה לדיון בוועדת הפנים והגנת הסביבה:

1. הצעת חוק הגנת הסביבה (שימוש מושכל במשאבי הטבע – תאורה חסכונית במבני ציבור), התשס"ט-2009 (פ/838/18) של חבר הכנסת ניצן הורוביץ.

2. הצעת חוק תאורה חסכונית במבני ציבור, התשס"ט-2009 (פ/191/18), הצעת חברת הכנסת ליה שמטוב.


אחרי דין ודברים שהתקיים בין יושב ראש ועדת הפנים והגנת הסביבה שביקש להעביר את ההצעה אליו – והבנתי שגם המציעים מעוניינים שכך יהיה – לבין יושב ראש ועדת הכלכלה שלפחות הלשכה המשפטית, המליצה שהחוקים האלה יידונו שם – בסופו של דבר גובשה הסכמה שהחוקים יעברו לוועדת הפנים והגנת הסביבה. אני מדגיש שההסכמה הזאת היא תולדה של איזשהו סיכום שאפשר לקרוא לו פוליטיקה / חלוקת עומסים, ובשום אופן אין לראות בה תקדים לעניין הזה. היא נוגעת לחוקים האלה בלבד; אין בה משום איזושהי קביעה שהחוקים האלה הם לא בסמכות ועדת הכלכלה, אלא דווקא בסמכות ועדת הפנים. אבל בהסתייגות הזאת אני מציע לאשר את ההסכמה הזאת שהיא על דעת שני ראשי הוועדות וגם על דעת המציעים, ולקבוע ששלושת החוקים: 804/18, 838/18 ו-191/18 יידונו כולם בוועדת הפנים והגנת הסביבה. הצעת חוק 804/18 נקבע לדיון שם, ושני החוקים האחרים מועברים לשם, על-פי בקשת יושב ראש ועדת הפנים והגנת הסביבה.


מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד העברת הצעות החוק לוועדת הפנים והגנת הסביבה – רוב

נגד – אין

נמנע – אין

ההעברה אושרה.
היו"ר יריב לוין
אין מתנגדים, אין נמנעים. אושר פה אחד.
דב חנין
תודה רבה.


הנושא האחרון- -
ארבל אסטרחן
נדרשת הצבעה.
היו"ר יריב לוין
ברור.

4. בקשת יו"ר ועדת החוקה, חוק ומשפט להעברת הצעות לסדר היום בנושא: "החלטת בג"ץ בעתירה בעניין כביש 443" מוועדת החוקה, חוק ומשפט לדיון
בוועדת החוץ והביטחון
היו"ר יריב לוין
הנושא האחרון על סדר היום הוא בקשת יושב ראש ועדת החוקה, חוק ומשפט להעברת הצעות לסדר היום בנושא: "החלטת בג"צ בעתירה בעניין כביש 443" מוועדת החוקה, חוק ומשפט לדיון בוועדת החוץ והביטחון".

הנושא הזה כבר נדון בוועדת משנה לעניינים אזרחיים וביטחוניים באיו"ש בראשות חבר הכנסת אלקין, והיא כבר קיימה דיון מקיף אחד בנושא הזה. נקבע גם דיון המשך למעקב. בנסיבות העניין יושב ראש ועדת החוקה, חוק ומשפט לא ראה מקום שהעניין הזה יידון במקביל גם בוועדה שלו. נדמה לי שזאת גם עמדה הגיונית וסבירה, אלא אם יש הערות כלשהן אחרות.
נסים זאב
אין לזה שום קשר לוועדת חוקה.
היו"ר יריב לוין
אולי יש קשר, אבל מאחר שהדיון התחיל בוועדת המשנה של ועדת חוץ וביטחון אין טעם- -
זאב אלקין
היה דיון פתוח.
היו"ר יריב לוין
היה דיון גלוי ופתוח, אפילו מצולם, כך שאין היגיון לקיים דיון כפול.

מי בעד לקבל את הבקשה ולהעביר גם את ההצעה לסדר היום לדיון בוועדת המשנה של ועדת חוץ וביטחון? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד להעביר את ההצעה לדיון בוועדת המשנה של ועדת חוץ וביטחון – רוב

נגד – אין

נמנעים – אין

ההצעה אושרה
היו"ר יריב לוין
מתנגדים אין, נמנעים אין. לפיכך אני קובע פה אחד שההצעה לסדר תעבור לדיון בוועדת המשנה של ועדת חוץ וביטחון.
זאב אלקין
פורמלית זה בכל ועדה. אי אפשר להעביר לוועדה- -
היו"ר יריב לוין
כן, היא תעבור פורמלית לוועדה, אבל הקביעה היא מתוך הבנה שהוועדה תעביר את זה לוועדת המשנה של ועדת חוץ וביטחון. אני מודה על התיקון.
אתי בן יוסף
וגם תמסור על זה הודעה במליאה.
היו"ר יריב לוין
כן.
נסים זאב
רגע, מה עם שושן פורים?
היו"ר יריב לוין
אושר כבר.
נסים זאב
מה אושר?
אתי בן יוסף
הוא גם הצביע.
היו"ר יריב לוין
שיש חופש.
נסים זאב
כל כך מהר מאשרים חופש? איך לא שמעתי?
היו"ר יריב לוין
חבר הכנסת זאב, אתה הצבעת בעד.
נסים זאב
זה היה כל כך מהר.
היו"ר יריב לוין
מצטער. אני אשתדל להאריך בפעם הבאה. תודה רבה, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה ב-10:40

קוד המקור של הנתונים