ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 20/01/2010

חוק כלי הירייה (תיקון מס' 16), התש"ע-2010

פרוטוקול

 
PAGE
17
ועדת הפנים והגנת הסביבה

20.1.2010

הכנסת השמונה-עשרה


נוסח לא מתוקן

מושב שני

פרוטוקול מס' 139

מישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה

שהתקיימה ביום רביעי ה' בטבת התש"ע (20 בינואר 2010) בשעה 10:00
סדר היום
הצעת חוק כלי הירייה (תיקון – הגבלת גיל למתן רישיון כלי ירייה ולאימון במטווח),

התש"ע- 2010 , של חה"כ דני דנון (פ/1304). הכנה לקריאה שנייה ושלישית.
נכחו
חברי הוועדה: דוד אזולאי – היו"ר

אורי אורבך
מוזמנים
עו"ד אודליה אדרי – לשכה משפטית, רשות האוכלוסין, משרד הפנים

יעקב עמית – מנהל אגף רישוי כלי ירייה, משרד הפנים

עו"ד רעות לונדין – משרד המשפטים

עו"ד דין לבנה – עוזר ראשי, ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים

עו"ד עפרה שרון – יועצת משפטית, משרד התרבות והספורט

אורי חרל"פ – מנהל מחלקה לספורט, משרד התרבות והספורט

עו"ד רפי עציון – ע' יועמ"ש, המשרד לביטחון הפנים

רפ"ק אבירם כהן – קצין רישוי נשק ארצי, המשרד לביטחון הפנים

ד"ר יצחק קדמן – מנכ"ל המועצה הלאומית לשלום הילד

יאיר דוידוביץ' – מנכ"ל התאחדות הקליעה בישראל

ולדימיר סברדלוב – שדולת המאבטחים
ייעוץ משפטי
תומר רוזנר; ורד קירו
רכזת הוועדה
שוש אזולאי
רשמת פרלמנטרית
שרון רפאלי

הצעת חוק כלי הירייה (תיקון – הגבלת גיל למתן רישיון כלי ירייה ולאימון במטווח),

התש"ע- 2010 , של חה"כ דני דנון (פ/1304). הכנה לקריאה שנייה ושלישית
היו"ר דוד אזולאי
בוקר טוב לכולם. אני פותח את הדיון בוועדת הפנים והגנת הסביבה. על סדר היום הצעת חוק כלי היריה (תיקון – הגבלת גיל למתן רישיון כלי יריה ולאימון במטווח), התשס"ט-2009, של חבר הכנסת דני דנון וחבר הכנסת אורי אורבך.
תומר רוזנר
זה שתי הצעות חוק פרטיות.
היו"ר דוד אזולאי
אני יודע. אבל למה של אורי אורבך לא מופיע פה?
אורי אורבך
אין לי מושג.
היו"ר דוד אזולאי
מזל שאתה פה, רואים אותך.
תומר רוזנר
על סדר היום הצעת חוק בשם אחר.
היו"ר דוד אזולאי
אז אחרי שאיחדנו אותם זה נקרא "הצעת חוק כלי היריה (תיקון מס' 16) (הגבלת גיל), תש"ע – 2009". זאת הצעת חוק שאוחדה בין הצעותיהם של חבר הכנסת אורי אורבך וגם של חבר הכנסת דני דנון.


אדוני היועץ המשפטי, אתה רוצה להעיר משהו לפני הקראה?
תומר רוזנר
כן. בעקבות הישיבה הקודמת שבה התגלעו חילוקי דעות בין הגורמים השונים במשרדי הממשלה ביקשנו מהממשלה לקיים דיון פנימי ביניהם ולהציג בפנינו עמדה אחידה ומרוכזת של עמדת הממשלה. כך נעשה, לשמחתנו, והוצגה בפנינו עמדה מגובשת. ההצעה שמונחת בפניכם מבטאת את ההבנות שהושגו בין משרדי הממשלה, וכמובן, כפוף להערות ולתיקונים שאתם תחליטו להכניס בהצעה. אני מציע שנקריא את כל ההצעה במהירות.
היו"ר דוד אזולאי
נקריא את ההצעה, ואם יש הערות אנחנו נשמע. יש פה גם מכתב של שרת התרבות והספורט, נתייחס אליו אחרי ההקראה. בבקשה.
ורד קירו
הקראה: הצעת חוק כלי היריה (תיקון מס' 16) (הגבלת גיל), התש"ע–2009

הוספת סעיף 7א1 בחוק כלי היריה, התש"ט–1949 (להלן – החוק העיקרי), אחרי סעיף 7א יבוא:
"הגבלת גיל לאימון במטווח קליעה 7א1. (א)
בסעיף זה-
"אימון" – לרבות אימון ללא ירי;
"מאמן", "מדריך ספורט", "אגודת ספורט", התאחדות", "איגוד", "מועדון" – כמשמעותם בחוק הספורט התשמ"ח-1988;
היו"ר דוד אזולאי
אצלנו לא כתוב "מועדון".
ורד קירו
זאת תוספת. זה נשמט.
המשך הקראה
"מועמד לרישום" - מי שמנהל ספורט אישר לו לבצע שני אימוני התנסות לשם בחינת מועמדותו לרישום כספורטאי בהתאחדות או באיגוד לענין ענף ספורט הקליעה;

"מנהל ספורט" – מנהל אגודת ספורט או מנהל מועדון ספורט או מדריך או מאמן מוסמך בענף הקליעה שמנהל אגודה או מועדון כאמור הסמיכו לכך.

(ב)
מנהל מטווח קליעה לא יתיר ולא יאפשר לאדם להפעיל כלי יריה או להתאמן בכלי יריה במטווח שבניהולו, אלא בהתקיים באותו אדם אחד מאלה ואותו אדם המציא למנהל מטווח הקליעה אישור על התקיימותם:

(1)
מלאו לו 18 שנים;

(2)
מלאו לו 16 שנים אך טרם מלאו לו 18 שנים, ובלבד שניתנה לכך הסכמה בכתב של הורהו או של אפוטרופסו, בסוגי מקרים שיקבע שר הפנים לאחר התייעצות עם השר לביטחון הפנים;

(3)
מלאו לו 14 שנים אך טרם מלאו לו 18 שנים, ובלבד שהוא נמנה עם יחידת אימון כאמור בסעיף 5ב(ב)(1) ובמסגרת אימון של יחידה כאמור.

(4)
מלאו לו 12 שנים והוא ספורטאי רשום בהתאחדות או באיגוד לענין ענף ספורט הקליעה או שהוא מועמד לרישום כאמור ובלבד שמועמד כאמור לא יבצע יותר משני אימוני התנסות; שר התרבות והספורט רשאי, לאחר קבלת המלצה מאת ראש התאחדות או איגוד ספורט בענף הקליעה, להתיר, בהיתר חתום בידו, לספורטאי או למועמד לרישום כאמור, שטרם מלאו לו 12 שנים, להפעיל כלי יריה או להתאמן בכלי יריה במטווח קליעה.
(ג)
מנהל מטווח קליעה רשאי לדרוש מאדם המבקש להתאמן בכלי יריה או להפעיל כלי יריה במטווח להציג בפניו תעודה מזהה שבה ניתן לוודא את גילו.
(ד)
במטווח קליעה תוצג, במקום בולט, הודעה המפרטת את הוראות סעיפים קטנים (א) עד (ג).

(ה)
ביצוע הוראות סעיף זה הוא תנאי ברישיון למטווח קליעה."

הוספת סעיף 11ג 2. אחרי סעיף 11ב לחוק העיקרי יבוא:
"הגבלת גיל למתן רישיונות לכלי יריה 11ג. (א)
לא יינתן רישיון לפי סעיפים 4, 5, 10ג(ג) או 10ד, או רישיון מיוחד לפי סעיפים 9, 10, 10א או 10ג(א), או תעודת הרשאה לפי סעיפים 9, 10, 10א או 10ג(ב) לאדם שטרם מלאו לו 21 שנים.
(ב)
על אף האמור בסעיף קטן (א) שר הפנים רשאי, באישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, לקבוע סוגי מקרים או נסיבות שבהן תהא הרשות המוסמכת רשאית ליתן רישוי כאמור בסעיף קטן (א) לאדם שמלאו לו 18 שנים אך טרם מלאו לו 21 שנים.
(ג)
אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מהוראות סעיף 12 ובלבד שלא יינתן רישיון למי שגילו נמוך מהגיל שנקבע לפי סעיף זה."

תיקון סעיף 21 3. בסעיף 21(ב1)(1) לחוק העיקרי, במקום "לרבות בחינות מקצועיות" יבוא "לרבות הגבלת גיל ובחינות מקצועיות".

תחילה 4. תחילתו של חוק זה ביום כב' באלול התש"ע (1 בספטמבר 2010).
היו"ר דוד אזולאי
תודה.

אדוני היועץ המשפטי, לגבי סעיפים (ג), (ד): מה דינו של אותו מנהל מטווח קליעה אם הוא יאפשר למאן דהוא להשתמש במטווח בלי שהוצגה בפניו תעודה מזהה.
תומר רוזנר
דינו שישה חודשי מאסר, אבל יצטרכו להוכיח שהוא ידע שמדובר בקטין.
היו"ר דוד אזולאי
זה מופיע באיזשהו מקום בחוק?
תומר רוזנר
אם הוא אפשר אף על פי שידע שמדובר בקטין, זאת עבירה פלילית.
היו"ר דוד אזולאי
זה מופיע בחוק?
תומר רוזנר
כן, ודאי.
היו"ר דוד אזולאי
ד"ר קדמן, בבקשה.
יצחק קדמן
יש לי כמה שאלות והערות: בסעיף קטן (2) בראש העמוד השני מדובר על כך שבגילים 18-16 קטין יוכל לירות במטווח בהסכמת ההורים. זה עיקרו של הסעיף. יש אחר כך תוספת שצריך דבר נוסף – וזה במקרים שיקבע שר הפנים. מהנוסח לא ברור אם המקרים שאותם קובע שר הפנים הם כדי לאפשר לירות מגיל 16 או המקרים שקובע שר הפנים אלה המקרים שצריך בהם הסכמת הורה. זה פשוט עניין של ניסוח שלא ברור למה הסיפא של הסעיף על מקרים של שר הפנים מתייחס. אני מניח שהוא מתייחס למקרים שבהם שר הפנים יתיר גם לבני 16, אבל הסכמת הורה היא בכל מקרה. אבל בנוסח הנוכחי אפשר להבין שאפשר מגיל 16, ושר הפנים רשאי לקבוע באלו מקרים צריך הסכמת הורה או לא. צריך להפוך את הרישא ואת הסיפא בצורה כלשהי שיהיה ברור שהמקרים הם על התרה, והסכמת ההורה היא תנאי בכל מקרה.
אודליה אדרי
אפשר להגיד "ובסוגי מקרים שיקבע השר".
יצחק קדמן
אני מבין למה הייתה הכוונה, אבל כדי שזה לא יתפרש לא נכון.
אודליה אדרי
זה ברור, אבל- - - אפשר להוסיף "ובסוגי מקרים".
יצחק קדמן
הערה שנייה היא כבר יותר מהותית, ואני מבין שהיו פה כבר משאים ומתנים. בנוסח שקיים היום, אם שרת הספורט או מי מטעמה ייתן אישור, אין שום מגבלת גיל. כלומר גם לפי הנוסח שאני קורא גם בגיל 5 ילד יוכל להתאמן. לדעתי, זה דבר לא נכון לעשות; אנחנו לא נותנים לילד עד גיל 9 לחצות לבד כביש, ועם כל הכבוד לשרת הספורט וכל הכבוד לספורט הקליעה, ואני גם מניח שבפועל אין כאלה – צריך להיות גיל מינימלי גם אם שרת הספורט התירה את העניין במסגרת אגודת ספורט. לא נראה לי להשאיר את זה פתוח לגמרי ללא מגבלת גיל תחתונה כלשהי.
היו"ר דוד אזולאי
שרת התרבות מדברת על 36 ספורטאים שגילם מחת לגיל 14 שנים. היא, כנראה, מתכוונת גם לגילאים שהם מתחת מ-14. זה מתייחס להערה של ד"ר קדמן.
תומר רוזנר
לפי המידע שקיבלנו, יש ספורטאי אחד שגילו מתחת לגיל 10.
עפרה שרון
אחד מתחת לגיל 10 ועוד תשעה מתחת לגיל 12. אנחנו מדברים על בודדים.
יצחק קדמן
אז למה לא לקבוע את גיל 10 כגיל מינימלי לפחות?
היו"ר דוד אזולאי
ההערה של ד"ר קדמן היא במקומה. אי אפשר להשאיר את זה פתוח כי למעשה, לפי מה שקיים כרגע, זה אומר שגם ילד בגיל פחות מ-10 יכול לגשת למטווח רק בתנאי שיש לו אישור של השרה. צריך לקבוע גיל מינימלי.
עפרה שרון
שבו גם השרה לא תוכל לאשר?
היו"ר דוד אזולאי
כן.
עפרה שרון
גיל 9 מקובל על החברים? כי מתחת לגיל 10 יש לנו קלָע אחד.
קריאה
עד שהחוק יעבור הוא כבר יגדל.
קריאה
לא, עד שהחוק יעבור יהיו עוד עשרה.
היו"ר דוד אזולאי
גיל 10 הוא גיל שאפשר להתחשב בו. אין טעם להיכנס בעניין הזה לוויכוח, זה ויכוח מיותר.
יאיר דוידוביץ'
גיל 9 הוא הגיוני וסביר, אבל אם אדוני חושב שגיל 10, לא נתחיל לריב על שנה.
עפרה שרון
מקובל עלינו.
יצחק קדמן
זה לא ימוטט את הענף.
יאיר דוידוביץ'
הלכו לקראתנו פעם אחת – היינו בסדר – 9.
יצחק קדמן
או-אה, הלכו איתכם מגיל 18 ל-16 ל-14 ל-10.
היו"ר דוד אזולאי
אדוני, בעניין הזה אתה לא יכול להגיד שלא באו לקראתכם. נעשה מעל ומעבר.
עפרה שרון
אנחנו מכירים ומוקירים את הנכונות לסייע.
יאיר דוידוביץ'
זה היה על גבול ההלצה.
היו"ר דוד אזולאי
אז בואו נתקן.
אורי אורבך
מה עם הסכמת ההורה?
היו"ר דוד אזולאי
בכל מקרה. אין על זה תנאי. יש פה לא רק הסכמת הורה, אלא גם אישור של השרה.
יצחק קדמן
הסכמת הורה לא כתובה.
אורי אורבך
היא כתובה רק בסעיף 2.
יצחק קדמן
צריך אותו נוסח של סעיף 2.
אורי אורבך
שיהיה ברור.
יאיר דוידוביץ'
גם ב-3 וגם ב-4.
אורי אורבך
זה ברור מצד ההיגיון, אבל אני פה כבר שנה, אז ההיגיון עצמו לבד כבר לא מחזיק. יכול להיות שצריך לציין את זה במפורש.
עפרה שרון
אני רוצה להבהיר שזה ברור שזה מתבקש כי כדי שתהיה המלצה מצד ההתאחדות חייבת להיות חתימת ההורים. הילד לא יכול לחתום על עצמו ולהגיש את הטפסים. זה מובנה כבר בתוך ההצעה. אם רוצים לציין את זה באופן פרטני אפשר, אבל זה משהו שקיים כבר בפורמט.
היו"ר דוד אזולאי
הוא צריך שני אישורים: גם של ההורים- -
עפרה שרון
אישור ההורים מחויב כדי שהוא יוכל לקבל המלצה.
יצחק קדמן
אבל פה זה חוק ושם זה הסדרים.
יאיר דוידוביץ'
לנו אין התנגדות, אנחנו בעד.
יצחק קדמן
שווה לכתוב את זה במפורש.
אורי אורבך
בואו נכתוב: "ובלבד שניתנה לכך הסכמה בכתב של הורהו".
קריאה
גם ב-3 וגם ב-4?
היו"ר דוד אזולאי
אם כך, ההערה בסעיף 2: "ובסוגי מקרים שיקבע שר הפנים לאחר התייעצות עם השר לביטחון הפנים". איזה מקרה עוד נותר לו שהוא צריך לאשר?
תומר רוזנר
זה מדבר על גילים 18-16. למעשה, אנחנו יודעים כרגע על נושא המשמר האזרחי. אבל ייתכן שיהיו מקרים נוספים שבהם ירצו לאפשר גם לאנשים מתחת לגיל 18 להתאמן במטווח.
היו"ר דוד אזולאי
למשל, הוועד השכונתי?
תומר רוזנר
אני לא יודע, צריך לשאול את נציגי המשרד לביטחון הפנים.
יצחק קדמן
בכל מקרה נכון שהסכמת הורה מתחייבת גם במקרים ששר הפנים התיר. זאת הכוונה.
היו"ר דוד אזולאי
נבהיר את הנקודה הזאת: בכל מקרה שמדובר על ילד מתחת לגיל 18 צריך את הסכמת ההורים. זה שיהיה ברור.
אודליה אדרי
זה מתחייב מכוח חוק - - - המשפטית והאפוטרופסות.
ולדימיר סברדלוב
בישיבה הקודמת דיברנו על כך שצריך לתת לחוק שיניים. היועץ המשפטי דיבר על חצי שנת מאסר למי שמפעיל מטווח בלי רשות. מה עם צעדים לכיוון הגדלת העונש על העבירה על החוק?
אורי אורבך
אתה מציע שיהיה יותר מחצי שנה?
ולדימיר סברדלוב
היועץ המשפטי אמר שיש אולי לבקש מהמחוקק לפנות ולבדוק האם כדאי או לא כדאי להגדיל את העונש חוק כי בכל מקום שיש גבול לצעירים, יכול להיות שהם יחפשו דרכים אחרות.
אורי אורבך
העונש הוא לבעלים של המטווח, לא לילד. העונש הוא לא לילד.
ולדימיר סברדלוב
אבל אם יהיה ביקוש- -
יצחק קדמן
האכיפה הכי טובה היא שיסגרו לו את המטווח.
אורי אורבך
אף אחד לא יישב על זה חצי שנה. זה לא יקרה.
תומר רוזנר
לכן כתבנו שזה תנאי ברישיון.
ולדימיר סברדלוב
אז כרגע שמעתי שלא הולכים לכיוון הגדלת העונש. נראה איך החוק יהיה בפועל.
היו"ר דוד אזולאי
שאלתי בתחילת הדברים האם כשאותו מנהל מטווח מאפשר ירי ללא בדיקה הוא מסתכן בכך שעלולים לשלול לו את רישיון ההפעלה של המתקן.
ולדימיר סברדלוב
כן. אבל אם אח גדול או אבא או מישהו מבוגר אחר נותן לילד להתאמן באזור פתוח אחר- -
יצחק קדמן
יש חוק אחר, זה לא החוק הזה.
אורי אורבך
יש חוק קיים שאוסר על זה.
היו"ר דוד אזולאי
השאלה שלו היא אם אותו אבא שיש לו היתר ולא הלך למתקן מסודר, אלא נמצא במקום פתוח- -
יצחק קדמן
אסור לירות במקום פתוח.
תומר רוזנר
זה חצי שנת מאסר.
ולדימיר סברדלוב
יש לי בקשה ליושב ראש במסגרת חוק כלי יריה. בישיבה ב-1 ביוני אתה ביקשת ממשרד המשפטים לבדוק עניין של ביטוח מאבטחים בחוק כלי יריה, וכבר חצי שנה לא קיבלנו תשובה. אני רוצה להזכיר לך, אם יש פה נציגים.
אורי אורבך
זה לא הדיון שלנו.
ולדימיר סברדלוב
אבל אין מסגרת אחרת.
אורי אורבך
אתה אומר, אתה כבר פה. לדעתי, אתה לא גר בירושלים.
ולדימיר סברדלוב
חוק כלי ירייה זה המסגרת היחידה שאפשר לבקש ממשרד המשפטים- -
אורי אורבך
איפה אתה גר? לא בירושלים, בטח.
ולדימיר סברדלוב
אני נתנייתי.
אורי אורבך
תתחיל.
יצחק קדמן
משם הכול התחיל. כל החוק הזה התחיל מנתניה.
ולדימיר סברדלוב
אני רוצה להגן על האינטליגנציה של ועדת הפנים: לפני שנתיים יצא מהחדר הזה תיקון לחוק כלי ירייה (ביטוח מאבטחים צד ג'), והוא עדיין לא מיושם. יכול להיות שהגיע הזמן לשאול את נציגי משרד המשפטים מה קורה.
היו"ר דוד אזולאי
נציגי משרד המשפטים נמצאים פה?
דין לבנה
כבוד היושב ראש פנה בכתב ללשכת השר לפני מספר שבועות. זה בטיפול הגורמים שמטפלים בחוק חוקרים שומרים, ואתם תקבלו תשובה בהקדם.
היו"ר דוד אזולאי
תודה רבה, אדוני.
ולדימיר סברדלוב
שנתיים מקבלים.
היו"ר דוד אזולאי
עוד הערות?
רפי עציון
כן. המשרד לביטחון פנים.

בסעיף קטן (ב) לסעיף 11ג רבתי: גם היום התבחינים שמאפשרים חריגה מגיל המינימום הם בהתייעצות עם המשטרה. לכן אני מציע שזה יעוגן בסעיף הזה. זה על דעת משרד המשפטים ומשרד הפנים. "על אף האמור בסעיף קטן (א) שר הפנים רשאי בהתייעצות עם השר לביטחון פנים ובאישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת".
היו"ר דוד אזולאי
על איזה סעיף אדוני מדבר?
רפי עציון
סעיף קטן (ב) לסעיף 11ג רבתי: הגבלת גיל למתן רישיון לכלי ירייה. ההגבלה הבסיסית היא גיל 21, ואחר כך יש הרשאה לקבוע חריגים. אני מבקש שההרשאה כפי שהיא כיום תתבצע בהתייעצות עם השר לביטחון פנים.
אודליה אדרי
נציין שמבחינת חוק כלי הירייה הרשות מוסמכת למתן רישיונות פקיד רישוי, שזה שר הפנים, והתייעצות עם קצין משטרה שהוסמך לכך, שזה בעצם המשרד לביטחון הפנים. לכן מן הראוי שכל החוק ילך באותו נתיב ויערב הן את הגורם הביטחוני והן את הגורם המנהלי שזה משרד הפנים, גם לגבי פחות מגיל 21. לכן אין לנו התנגדות.
תומר רוזנר
אם כולם מסכימים, אז בסדר.
היו"ר דוד אזולאי
אני עובר פה על המכתב של שרת התרבות והספורט. לידיעתכם, גם היא מדברת על גיל 10.
עפרה שרון
איפה?
היו"ר דוד אזולאי
בסעיף 2 במכתב שלה.
עפרה שרון
היא מדברת על ילדים מתחת לגיל 12 של החבים באחריות כללית, ועל זה הסכמנו. זה נוסח הפשרה לסעיף 7א1(4). היא לא מתייחסת לגיל 10 - - -
היו"ר דוד אזולאי
היא אומרת כך: "מדובר בפגיעה קשה בענף הקליעה, שהינו, כידוע, ענף אולימפי, ולא מעט קטינים מתחילים בו את דרכם בגיל 10 כשעיניהם נשואות לעבר התחרויות האולימפיות". אז היא מתייחסת לגיל 10.
תומר רוזנר
- - -
היו"ר דוד אזולאי
יש עוד הערות לחוק?
עפרה שרון
כן. סעיף 7א1(4) מציין כי ההיתר שצריכה לתת שר התרבות והספורט יהיה היתר חתום בידו. אנחנו לא מוצאים סיבה מדוע הוועדה מבקשת למנוע את אפשרות האצלת הסמכות של השרה לגורם בכיר במנהל. פנינו לוועדה והבנו שיש התעקשות מצד המציעים בלשכה המשפטית, ואנחנו לא ממש מצליחים להבין מדוע.
היו"ר דוד אזולאי
הנושא מחייב אחריות, במיוחד כשמדובר בגילים כל כך צעירים. לכן טוב יהיה שהשרה היא זו שתחתום. זה מעיד על יותר אחריות, אין שום סיבה אחרת. ברגע שמאצילים את הסמכות לפקיד אחר, הדברים צריכים יותר זהירות פה.
עפרה שרון
תפקידו של השר להוות אורגן-על לכל עובדי המדינה שנמצאים תחת סמכותו. מה שקורה הוא שהוא מקבל הרבה מאוד סמכויות בהרבה מאוד חוקים, ואף אחד לא מצפה שהוא יבצע את כולם בעצמו כי הוא נתפס אורגן מוסמך יותר, אמין יותר, בעל שיקול דעת רחב יותר מאשר העובדים שעובדים תחתיו. אנחנו מאמינים שכל עובדי המדינה הם גורמים מקצועיים. אם יש צורך לציין את זה בהצעת החוק אין לנו גם בעיה לרשום "גורם מקצועי בכיר". אנחנו לא מוצאים סיבה מדוע שלא לאצול את זה למטה.
אורי אורבך
פשרה – יהיה בן אדם ספציפי אחד כמו מנכ"ל אחד.
היו"ר דוד אזולאי
לא, אני אגיד לך מה נעשה, אורי. אנחנו נקבע שזאת השרה, ובהיעדרה – מנכ"ל המשרד.
עפרה שרון
למה להגביל את זה לשרה גם אם היא נמצאת?
היו"ר דוד אזולאי
כי למשל בתקופה של ממשלת מעבר או כשהשר נמצא בחו"ל או אם השר התפטר ועדיין לא מינו מישהו תחתיו – האופציה של השר- -
עפרה שרון
אבל מה אם השרה מתפקדת ונמצאת ונוכחת במשרד?
היו"ר דוד אזולאי
אז היא תחתום. היא חותמת על כל כך הרבה מסמכים, עוד דבר אחד כזה, זה לא נורא.
אורי אורבך
זה ילד אחד בשנה.
עפרה שרון
זה לא העניין. העניין הוא שיש לה סמכות לפי חוק יסוד הממשלה סעיף 33 לחוק- -
יאיר דוידוביץ'
ואם מחר יבואו מאה?
היו"ר דוד אזולאי
זה לא משנה אם יש ילד אחד או יש מאה ילדים – אני מסתכל על זה מהיבט אחר לגמרי: יש פה אחריות של ילד שנושא כלי ירייה אף על פי שזה לצורכי ספורט. לכן צריך להטיל את האחריות דווקא על השרה. בהיעדרה – מנכ"ל המשרד. פה מציעים לא להשאיר את זה פתוח להאציל סמכויות לפקיד זה או אחר או לדרגה כזאת או אחרת. שיהיה ברור שזה לא ילך. רק לשר ולמנכ"ל משרדו.
עפרה שרון
תכלית הפשרה שהגענו אליה כל נציגי הממשלה, הגבלת הגיל לגיל 12 שדורש מתחתיו היתר, ועכשיו גם ההגבלה שלו מנגד בגיל המינימום 10, נעשתה כדי ליצור מכשול נוסף לאותו נער צעיר שמתעתד להיות קלָע. כמו שטענו שענף הקליעה דורש ילדים בגילים מוקדמים כדי להגיע להישגים מאוד גבוהים כי זה ענף שבו מתחילים את ההתפתחות בענף בגיל צעיר, אנחנו לא מבינים אם התכלית נועדה להקים מכשול, והוא קיים גם אם זה לא ייעשה בידי השרה, למה ההתעקשות היא דווקא על חתימת השרה?
היו"ר דוד אזולאי
מכיוון שמדובר פה על ילד צעיר, מכיוון שמדובר על אחריות, מכיוון שמדובר על חיי אדם.
עפרה שרון
אבל גם השרה מקבלת המלצה מקצועית.
היו"ר דוד אזולאי
השר הוא בר סמכא בעניין הזה. אם הוא מחליט שצריך לחתום, הוא יחתום. על מה הוויכוח?
עפרה שרון
אני מוצאת את זה מתנגש- -
היו"ר דוד אזולאי
אם השר לא נמצא אז המנכ"ל במשרד. שתי אינסטנציות הכי גבוהות במשרד יכולות לעשות את העבודה. אני רואה בהם אחראים לביצוע כל המערכת של המשרד.
עפרה שרון
יש אפשרות לרשום: "השר או מנכ"ל"?
היו"ר דוד אזולאי
לא.
יאיר דוידוביץ'
זה המקרה היחיד שאני מכיר בחוקים שמחייבים שר בחתימת ידו.
תומר רוזנר
ממש לא.
אורי אורבך
בהתחשב בזה שאתה לא מכיר את החוקים זה נכון.
תומר רוזנר
יש הרבה מאוד מקרים.
יאיר דוידוביץ'
זה כאילו להגיד לילד לא לבוא.
היו"ר דוד אזולאי
עד כדי כך אתה לוקח את זה רחוק?
יאיר דוידוביץ'
אני אגיד למה, אדוני. בא ילד למטווח ואתה אומר לו, תתרשם ותלך, ואנחנו נבקש אישור בשבילך. אותו ילד מצא עוד שניים-שלושה פיתויים בדרך – אולי הלך לכדורסל, כדוריד וכדומה – והוא לא יחזור אליי, אם זה יהיה בעוד מספר מסוים של ימים. אנחנו רוצים אישור שהמועדון פונה אליי, באותו יום הגשתי בקשה למנהל הספורט, ואדם זמין שאני עובד מולו כל הזמן – יחתום.
היו"ר דוד אזולאי
ואותו פקיד תמיד יהיה זמין ויוכל לתת את זה?
תומר רוזנר
זאת בדיוק הבעיה.
היו"ר דוד אזולאי
עם כל הכבוד, בעניין הזה אני מצפה לקצת יותר אחריות. מדובר על ילדים שנושאים כלי מסוכן. במקרה הזה אני משאיר את זה לשיקול דעתו של השר.
אורי אורבך
מדובר על ילד אחד.
היו"ר דוד אזולאי
ואם מדובר על 20 ילדים?
עפרה שרון
לא, אני מדברת ברמה העקרונית של דרישת החתימה בכתב ידה. חוק יסוד הממשלה, סעיף 33ב מאפשר האצלת סמכויות ביצועיות גם לעובד מדינה בחלקן או בהסתייגות. אנחנו לא מוצאים סיבה מדוע דווקא במקרה הזה- -
תומר רוזנר
חבל להסביר 10 פעמים.
עפרה שרון
השרה מקבלת את ההמלצות מאותו גורם מוסמך. הגורם שאנחנו קוראים לו "פקיד" הוא גורם מוסמך, הוא עובד עם הענף הזה, הוא אמון עליו, והוא שימליץ.
היו"ר דוד אזולאי
בהרבה משרדי ממשלה יש חובה שהשר יחתום על כל מיני דברים. איך זה מתבצע בדרך כלל? אותו גורם מקצועי שאת מדברת עליו מכין את כל החומר, ובדרך כלל השר סומך עליו. גם פה אותו תהליך יכול להתבצע. אותו פקיד בכיר מוסמך ומכיר את המערכת, ומגיש את זה לשר. אז ייקח עוד יום-יומיים, זה לא סוף הדרך.
אורי אורבך
ההרחבה של הגיל מצמצמת את הבעיה מבחינת השרה. העובדה שזה מגיל 10- -
עפרה שרון
אנחנו מודים לוועדה על עזרתה.
אורי אורבך
פחות חתימות אם הטרחה היא קשה.
עפרה שרון
אנחנו מבקשים להסתייג מהנוסח.
היו"ר דוד אזולאי
זכותכם להגיש הסתייגות, אין בעיה. צריך להעמיד את ההסתייגות להצבעה עכשיו?
עפרה שרון
אנחנו מבקשים להסתייג בקואליציה.
תומר רוזנר
מה זה "להסתייג בקואליציה"?
עפרה שרון
שזה יעלה עם ההסתייגות שלנו לעניין החתימה.
היו"ר דוד אזולאי
את יכולה להגיש את ההסתייגות עכשיו- -
תומר רוזנר
לא, היא צריכה להביא לנו מכתב חתום.
עפרה שרון
יש מכתב חתום.
תומר רוזנר
מכתב עם נוסח ההסתייגות שאם רוצים להגיש.
דין לבנה
יש פה מכתב כזה.
עפרה שרון
יש במכתב נוסח ההסתייגות.
תומר רוזנר
מכתב עם נוסח ההסתייגות. יש להם?
עפרה שרון
כן. במכתב יש נוסח ההסתייגות.
היו"ר דוד אזולאי
תנו לי בבקשה את ההסתייגות בכתב. אני יכול לקבל את זה?


"לאור האמור לעיל אבקש להסתייג מהנוסח המוצע ולאשר את ההצעה בנוסח הבא:


"(4) מלאו לו 12 שנים, והוא ספורטאי רשום בהתאחדות או באיגוד לעניין ענף ספורט הקליעה או שהוא מועמד לרישום כאמור ובלבד שמועמד כאמור לא יבצע יותר משני אימוני התנסות; שר התרבות והספורט או מי שהסמיכו לכך רשאי לאחר קבלת המלצה מאת ראש ההתאחדות או איגוד הספורט בענף הקליעה להתיר לספורטאי או למועמד לרישום כאמור שטרם מלאו לו 12 שנים, להפעיל כלי ירייה או להתאמן בכלי ירייה במטווח קליעה".
יצחק קדמן
אדוני, אני רוצה להציע פשרה. חשוב שהחוק הזה יעבור- -
היו"ר דוד אזולאי
הוא יעבור.
יצחק קדמן
שיעבור בהסכמה.
היו"ר דוד אזולאי
הוא גם יעבור בהסכמה כי אני אדבר עם השרה. אני מכיר את השרה ואת האחריות שלה- -
יצחק קדמן
אם אדוני יצליח בכך, טוב; אם לא, אני בכל זאת רוצה להציע הצעת פשרה. אני מכיר היטב את משרד הספורט בגלגוליו השונים: אני אישית לא הייתי מתנגד שיהיה כתוב "או השרה" – ולא "מי מטעמה" – "או ראש מנהל הספורט". הוא האדם הרלוונטי המקצועי. ראשי מנהל הספורט הם תמיד אנשי מקצוע, הם יודעים יותר מהשרה, ואפשר לסמוך עליהם.
עפרה שרון
מקובל עלינו.
יצחק קדמן
- - זה לא אומר שכל פקיד במשרד יקבל אישור. אני אפילו מעדיף את זה על פני המנכ"ל כי ראש מנהל הספורט בקי יותר ויודע יותר. זה ממילא יעבור דרכו.
היו"ר דוד אזולאי
מר קדמן, אני מוכן לקבל את הפשרה, אבל – לא הפקיד, המנכ"ל. אני מוכן לוותר על "בהיעדרו", ושיהיה כתוב: "או השר או מנכ"לו". זה כן. אני מוכן ללכת על הפשרה הזאת.
אורי אורבך
המנכ"ל ישאל את ראש מנהל הספורט, זה יהיה הנוהל.
היו"ר דוד אזולאי
אז עכשיו זאת סתם עקשנות שלא לצורך.
עפרה שרון
לא, זה מקובל עלינו.
היו"ר דוד אזולאי
אז אתם יורדים מההסתייגות?


אנחנו משאירים את החוק, ויהיה כתוב: "השר או המנהל הכללי של המשרד", בסדר?
עפרה שרון
בסדר.
היו"ר דוד אזולאי
תודה רבה. לפיכך אנחנו מעמידים להצבעה את הצעת החוק: "הצעת חוק כלי הירייה (תיקון מס' 16) (הגבלת גיל), התש"ע-2010, עם כל התיקונים שנאמרו כאן בדיון בוועדה.

מי בעד? מי נגד? מי נמנע?
אורי אורבך
אני לא חבר בוועדה.
היו"ר דוד אזולאי
אין לכם נציגות פה? אתה משאיר אותי פה אחד?

הצבעה

בעד הצעת החוק – רוב

נגד – אין

נמנעים – אין

הצעת החוק אושרה.
היו"ר דוד אזולאי
אין מתנגדים, אין נמנעים. הצעת החוק עוברת לקריאה שנייה ושלישית במליאה. תודה רבה, אני מודה לכולם.

הישיבה ננעלה ב-10:35

קוד המקור של הנתונים