ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 13/01/2010

חוק הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו (תיקון מס' 32), התש"ע-2010

פרוטוקול

 
PAGE
2
ועדת הכלכלה

13.1.10


הכנסת השמונה-עשרה

נוסח לא מתוקן

מושב שני

פרוטוקול מס' 158

מישיבת ועדת הכלכלה

יום רביעי, כ"ז טבת התש"ע (13 בינואר 2010), שעה 18:00
סדר היום
הצעת חוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו (תיקון מס' 32)(הארכה בתנאים של זיכיון לשידורי טלוויזיה בערוץ השלישי והסדר חובות), התש"ע-2009
נכחו
חברי הוועדה: אופיר אקוניס – היו"ר

זבולון אורלב

כרמל שאמה

נחמן שי

יוליה שמאלוב-ברקוביץ
מוזמנים
עדן בר-טל, מנכ"ל משרד התקשורת

נגה רובנשטיין, יועמ"ש, משרד התקשורת

ליאת גלזר, מנהלת מחלקה בכירה, משרד התקשורת

שמעון בן-דוד, יועץ שר התקשורת

דיאנה מגנאג'י, רמ"ט השר, משרד התקשורת

יחיאל שבי, דובר, משרד התקשורת

קובי שמש, יועץ השר, משרד התקשורת

עו"ד אסי מסינג, לשכה המשפטית, משרד האוצר

אורן משה, רפרנט תקשורת באגף התקציבים, משרד האוצר

עו"ד אסי קליין, לשכה משפטית, משרד האוצר

דנה נויפלד, ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים

רועי רוזנברג, כלכלן, רשות ההגבלים העסקיים

מנשה סמירה, מנכ"ל, מועצת הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו

נורית דאבוש, יו"ר מועצת הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו

עו"ד דורון אבני, היועץ המשפטי, מועצת הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו

לי גת, דוברת, מועצת הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו

אילת מצגר, סמנכ"ל טלוויזיה, מועצת הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו

ניר שויקי, סמנכ"ל כספים וכלכלה, מועצת הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו

נעה אלפנט-לפלר, עוזרת בכירה למנכ"ל, מועצת הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו

ניצן חן, יו"ר המועצה לשידורי כבלים ולשידורי לווין

דורלי אלמגור, מנהלת המינהלת, המועצה לשידורי כבלים ולשידורי לווין

יוסי ורשבסקי, מנכ"ל, ישראל 10

עו"ד יורם בונן, ייעוץ משפטי, ישראל 10

עו"ד דבורה קמחי, יועצת משפטית, ישראל 10

עו"ד דרור שטרום, ייעוץ משפטי, ישראל 10

אבי צבי, מנכ"ל חברת רשת

עו"ד אילאיל לבנת, היועצת המשפטית, חברת רשת

שאול מגנזי, משנה למנכ"ל, חברת רשת

אבי ניר, מנכ"ל חברת קשת

ורד אשכנזי, היועצת המשפטית, חברת קשת

טלי גורן, סמנכ"ל רגולציה, חברת קשת

מיכל רפאלי כדורי, סמנכ"לית רגולציה, חברת יס

עו"ד נועה גבע, ייעוץ משפטי, חברת יס

עידן אור, מנכ"ל איגוד העובדים בקולנוע ובטלוויזיה

רני בלייר, יו"ר איגוד הבמאים והתסריטאים

עדו ברלד, הנהלה, איגוד העובדים בקולנוע ובטלוויזיה

אסף כרמל, אחראי קידום היצירה המקורית, איגוד הבמאים והתסריטאים

אבירם לוי, יו"ר איגוד העובדים בקולנוע ובטלוויזיה

אסף אמיר, מפיק, איגוד מפיקי סרטים

אמיר רוזנברג, יועץ משפטי, איגוד מפיקי סרטים

חיים שריר, מפיק, איגוד מפיקי סרטים

בנימין מסיקה, במאי, מפיק ועורך, הפקות המזרח

ירמיהו קדושי, מפיק, תסריטאי ושחקן, הפקות המזרח

דן תדמור, מנכ"ל טלעד

עו"ד גיא קדם, יועמ"ש, טלעד

מיטל בשרי, מנהלת תחום טלקומוניקציה, מועצה לצרכנות

אריק בורנשטיין, כתב אתר קולנוען

קובי פריג', תנועת התעוררות, עיריית ירושלים

מירב כהן, תנועת התעוררות, עיריית ירושלים

עופר ברקוביץ, תנועת התעוררות, עיריית ירושלים

אופיר בר-זוהר, כתבת, דה-מרקר
ייעוץ משפטי
אתי בנדלרניר ימין
מנהלת הוועדה
לאה ורון
רשמת פרלמנטרית
הדס צנוירט

חוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו (תיקון מס' 32)(הארכה בתנאים של זיכיון לשידורי טלוויזיה בערוץ השלישי והסדר חובות), התש"ע-2009
היו"ר אופיר אקוניס
ערב טוב, אני מתכבד לפתוח את הישיבה. אנחנו ממשיכים, בדיוק כפי שהתחייבנו ליושב ראש הכנסת, להתחיל את הדיון בתום ישיבת מליאת הכנסת.
מר מסינג, אתה אמור להמשיך בהקראה, עמ' 19, ובסיומו תציג לנו, או היועצת המשפטית של ועדת הכלכלה.
אסי מסינג
הקראנו עד סוף סעיף 102א. פה צריך להכניס את "סעיף טלעד".
אתי בנדלר
מדובר בסעיף שכותרת השוליים שלו היא: החזר בעד השנים 2003 עד 2009.
כרמל שאמה
תסביר את הסעיף, בבקשה.
אסי מסינג
סעיף 102א2, עניינו החזר הכספים שהרשות השנייה תשיב בשל עודפים כשיהיו לה, והוא מחולק לשניים: סעיף (א) מתייחס לשנים 2006 עד 2009, שמאפשר כבר עתה לחלק עודפים, אשר קיימים ברשות השנייה, וניתן כבר לחלטם, כלומר עודפים שקיימים כבר בספרים של הרשות השנייה, ולפי מצבת הכספים שהם גבו בעבר. הוא מסמיך את שר התקשורת ושר האוצר לקבוע את המועדים ואת חלוקת הסכומים בין בעלי הזיכיון השונים.


סעיף (ב) מתייחס לאפשרות לקבוע החזר דומה לגבי השנים 2003 עד 2006, כשזה ייעשה לפי הסכומים העודפים שיהיו בפועל ברשות השנייה, לאחר שיושלמו להיות מוחזרים כל הסדרי החובות הקיימים לפי חוק זה. הצפי, לפי מה שכתוב כרגע בחוק, זה שהסדרי החובות אמורים להיות משולמים עד 31 בדצמבר 2011, כלומר לאחר תאריך זה כבר אפשר יהיה להחזיר את סכומי העודפים, לפי חלוקה לבעלי הזיכיונות.

סעיף (ג) מחדד את זה, שהעברת סכומים תיעשה קודם כל בדרך של קיזוז חובות של בעל זיכיון, ואם אין חובות, אז משולמים הסכומים במישרין לאותו בעל זיכיון.
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
זה הסעיף שמתייחס לטלעד?
אסי מסינג
זה סעיף כללי.
אתי בנדלר
זה סעיף כללי שמדבר על החזר חובות לכל מי שהיה בעל זיכיון באותן שנים.
אסי מסינג
מה שאנו מציעים, נוסח שהוא על דעת נציגי טלעד כאן, לפחות להבנתי.
נחמן שי
זה חדש, אז אולי אפשר להדפיס את זה?
אסי מסינג
בשלב זה עוד אין לי אותו מודפס.
כרמל שאמה
מה ההסדר לגבי טלעד אומר?
אסי מסינג
בסעיף (ב) לפני ה"לעניין זה ההפרש בפועל", יופיע: ויתקיים האמור בסעיף (ד).

ועכשיו אני מקריא את סעיף (ד), שאינו מופיע: סכומים כאמור בסעיף (ב) יועברו קודם למי שהיה בעל זיכיון באותה שנת כספים שבשלה מחולק הסכום, ובמועד תחילתו של חוק זה אין לו חוב בשל דמי זיכיון ותמלוגים ובסכום שלא יעלה על חלקו היחסי. לעניין זה חלקו היחסי - היחס שבין דמי הזיכיון שהיה על בעל הזיכיון לשלם בשל שנת כספים לבין סך דמי הזיכיון שהיה על בעלי הזיכיונות לשלם לפי סימן זה ערב המועד הקובע בשל אותה שנה, כשהוא מוכפל בהפרש הצפוי בשל אותה שנת כספים כהגדרתו בסעיף 102א1(א).


הסעיף הבא, סעיף (ה): נוצר הפרש בפועל, יותקנו תקנות ראשונות לפי סעיף (ב) לא יאוחר מיום – אין לי התאריך העברי – 31.3.2012, ובלבד שהמועד שייקבע בהן להחזרת סכומים בעד השנים האמורות בסעיף (ב) יהיה לא יאוחר מ-30 ימים ממועד כניסת התקנות לתוקפן.


מה שמוצע כאן, התיקון הוא כך: לגבי עודפים שיגיעו בסוף התקופה, קודם כל, הם יועברו לבעלי זיכיונות שלא היו להם חובות בשל דמי זיכיון ותמלוגים במועד תחילתו של חוק זה, היינו גם טלעד וגם בעלי זיכיונות נוספים שיבחרו לשלם את מלוא דמי הזיכיון שלהם וגם בעלי זיכיון לרדיו אזורי- -
קריאה
התפלפלות.
היו"ר אופיר אקוניס
אני חושב שההסבר שאני שמעתי בהחלט מניח את הדעת, גם של היועצת המשפטית של הוועדה. אתה עושה את זה בצורה משפטית מפולפלת, שקשה להבין אותה.
אסי מסינג
רק התחלתי, רק אמרתי מי האוכלוסייה שתקבל את הכסף.
העודפים יחולקו באופן הבא
כל אחד יקבל את החלק היחסי שמגיע לו, לפי היחס בין דמי הזיכיון שהוא משלם לבין סך דמי הזיכיון שמשולמים, כפול העודפים הצפויים כרגע שיהיו בסוף התקופה. זה התקרה.
נחמן שי
לפני 2011 לא מחלקים.
אסי מסינג
נכון.
שאול מגנזי
נגיד שישולמו רק חלק מהחובות, כפי שכאן מוזכר. זה אומר שרק טלעד תקבל את חלקה, וקשת ורשת לא יקבלו כלום?
אסי מסינג
אם הסכום שישולם יהיה עד גובה התקרה, רק בעלי הזיכיונות שאין להם חובות במועד התקנת התיקון הזה, הם יקבלו את ההחזר.
ורד אשכנזי
במילים אחרות, רק טלעד.
אסי מסינג
לא. יש עוד. כמובן, אנו קוראים לכל בעלי הזיכיון לשלם את החובות שלהם.
היו"ר אופיר אקוניס
מתי תתחיל לחשב?
שאול מגנזי
ב-1.1.2012. וכל זה לא יקרה עד שלא יותקנו תקנות שייחתמו על ידי שר התקשורת ושר האוצר.
אתי בנדלר
נכון.
שאול מגנזי
מחר ייחתמו התקנות? את זה לא יעשו עד שלא יהיה כל הכסף. אז מה המשמעות של הסעיף הזה?
אתי בנדלר
התקנות, לדעתי, ייחתמו רק ב-2012, לא?
אסי מסינג
2012.
נחמן שי
אנחנו רוצים, נדמה לי, לסייע מאלף ואחת סיבות. אמרנו את זה, בבוקר ואנו חוזרים על זה עכשיו. יחד עם זה, לא נכון לקפח את הזכיינים האחרים.
אסי מסינג
אין פה קיפוח. כרגע, אם כל בעלי הזיכיונות ישלמו את כל התשלומים- -
היו"ר אופיר אקוניס
מנשה, תסביר את זה בבקשה.
מנשה סמירה
חבר הכנסת שי, אתם ביקשתם לתת עדיפות לטלעד, להיות ראשונים. בסוף 2011, לכשיוחזר כל הסכום ויהיה כסף מעודפים, כולם יקבלו את חלקם היחסי, אבל הראשונים יהיו טלעד.

שאל מר מגנזי, מה יקרה אם בשלב מסוים יהיו רק 4 מיליון עודפים, הרי זה מצטבר עד שכולם ישלמו את מלוא הסכומים שלהם. זה המשמעות של העדיפות שקבעתם, שאת ה-4 מיליון הראשונים ילכו קודם כל לזכיינים שלא היו בעלי חוב במועד קבלת החוק, שכרגע זה טלעד, ויש עוד זכיין כזה, תחנות הרדיו האזוריות.
נחמן שי
כמה תחזיר להם?
מנשה סמירה
בשוליים. ואז הם יקבלו הראשונים, ולאחר מכן האחרים.
נחמן שי
אבל התוכנית העסקית, אם יש כזו, אומרת שהם יקבלו?
מנשה סמירה
ודאי. זה המשמעות.
שאול מגנזי
הוא אומר שאם יהיה רק חלק מהכסף, רק הם יקבלו.
מנשה סמירה
יש מנגנונים של חילוט כדי להשלים את הכספים שלא ישולמו. לכן אני אומר - לקראת החוק יש מנגנונים שונים כדי לרכז את כלל הכסף, ואז להחזיר. הראשונים יהיו טלעד.
דורון אבני
זה לא סכום שחייבים לאף אחד, צריך להסביר את זה.
מנשה סמירה
אי אפשר לקבוע שנותנים לטלעד עדיפות, ושכולם יקבלו. אם החלטתם שאתם רוצים לתת לטלעד עדיפות, זה המשמעות, שהם יחכו בתור – לא הרבה, אבל הם יחכו קצת, כי טלעד, בגלל שהם קטנים יותר, והסכום הוא נמוך מאוד- -
אתי בנדלר
אין כאן החלטה שרירותית להעדיף זכיין אחד על פני הזכיינים האחרים. אני הבנתי בהתאם להחלטת הוועדה ובהתאם לכל המשאים ומתנים שהיו כאן, שיש סיבות מוצקות לתת עדיפות מסוימת לחברת טלעד בחלוקת העודפים.
שאול מגנזי
מה הסיבות המוצדקות? אני לא מצליח להבין.
דורון אבני
למעשה, איך שהדברים מנוסחים כרגע, אם רשת וקשת במועד תחילת החוק, קרי ב-27 בינואר, יהיו באותו מצב של טלעד, קרי ללא חובות דמי זיכיון ותמלוגים, הם יהיו גם לעניין החלוקה בסוף התקופה בדיוק באותה קדימות שלה.
היו"ר אופיר אקוניס
השתכנענו, וביקשנו לנסח. הנוסח הוא מצוין. נצביע עליו כשנצביע על הדברים. תודה.
נורית דאבוש
27.1 טלעד, מן הסתם, כבר אין להם חובות, לכן הם יהיו הראשונים לקבל. לך יהיו חובות, לכן תהיה השני לקבל או השלישי או הרביעי לקבל. זהו. אתה לא צריך לכסות את כל החובות שלך ב-27 בינואר. אל תילחץ מזה. זה יהיה מצוין אם תעשה את זה. הבנת לא נכון. אפשר להצביע, וזה בסדר.
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
אני רוצה להבין, מה אתה לא מבין. אנחנו רוצים שכולם יהיו מרוצים.
נורית דאבוש
הוא מרוצה. הוא מרוצה מאוד, אפילו.
היו"ר אופיר אקוניס
אם אין מחלוקות על הסעיף הזה, כפי שהוקרא – למי מחברי הכנסת יש עוד הערות על סעיף 7, הוספת סעיפים, כולל הסעיף שהוגש לכם, התיקון.
אתי בנדלר
אני מזכירה שבמהלך ההקראה ההנחיה של הוועדה היתה להכניס שני שינויים נוספים בסעיף 7 – אחד בסעיף 102א בפסקה (2)(ג), יחול לגבי כלל החובות, ובסעיף (ה) מדובר בדוח שנתי מבוקר. אלה שני השינויים שעליהם דובר.
אסי מסינג
בסעיף (ב): ישלם את חובו – עד יום 27.1.2010.
אתי בנדלר
בסדר. היו שינויים נוספים?
דורון אבני
יש ההבהרה של ההגדרות.
אתי בנדלר
זה שינויי נוסח. אמרנו שההגדרות שמופיעות בסעיף (א) יהפכו חלקן להגדרות כלליות בחוק.
דנה נויפלד
זה מופיע בנוסח.
דורון אבני
ב סיפא- -
אתי בנדלר
הוא אמר עכשיו.
דורון אבני
ו-ג סיפא – לפני המועד הקובע. המועד הקובע הוא ה-27. הוא צריך להודיע לפני, כדי שנדע ב-27 לאיזה נתיב הוא הולך.
אתי בנדלר
בסדר.
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
כמה זמן לפני?
דורון אבני
אנחנו עתידים כבר בימים הקרובים להוציא להם את ההודעות עם פירוט הסכומים.
אתי בנדלר
שאלה טובה, אם כך, של חברת הכנסת. מספיק לכם שתקבלו את ההודעה הזו ב-26 בינואר בחצות?
מנשה סמירה
אין לנו בעיה. אבל כדי להיות אחראיים, לפחות 48 שעות או 72 שעות.
דורון אבני
יכול להיות שזה יהיה לפני מועד תחילת החוק.
מנשה סמירה
48 שעות זה ייתן לנו זמן להיערך.
אתי בנדלר
אכתוב: עד 25 בינואר.
כרמל שאמה
יש לכם בעיה עם 72 שעות, כמו שיוליה מציעה? בסדר? אז 72.
היו"ר אופיר אקוניס
24 בינואר.
אתי בנדלר
זה יהיה התאריך בסיפא של (ב) ובסיפא של סעיף (ג), 24 בינואר.
דורון אבני
ב-(ב) זה המועד הקובע. ב-(ג).
אסי מסינג
ישלם את חובו כאמור עד המועד הקובע.
אתי בנדלר
אבל ההודעה היא עד 24 בינואר.
נחמן שי
שתי שאלות – קשת ורשת הן באותו מעמד? יש עדיפות בין שתיהן?
אתי בנדלר
להערכתי, הן באותו מעמד.
אסי מסינג
כל אחד לפי החובות שלו.
אתי בנדלר
יכול להיות שהחובות שלהם שונים.
היו"ר אופיר אקוניס
חבר הכנסת שי, הם יעשו גמר חשבון בדצמבר 2011, ויראו.
ורד אשכנזי
ההחזר יהיה יחסי.
אתי בנדלר
המעמד שלהן מבחינת זכויות והחובת זהה.
נחמן שי
לגבי הרדיו האזורי, אמרת שזה שולי. כמה זה שולי? כי אנחנו יודעים שגם הרדיו האזורי יודע לשיר במקהלה. יש לכם מושג מה מצב היחסים הכספיים עם הרדיו האזורי?
מנשה סמירה
כל תחנות הרדיו האזורי – כ-2 מיליון שקל. יש שני בעלי זיכיון כרגע, שנכון לרגע זה לא גוררים חובות, והם יהיו זכאים להיות ראשונים להחזרים, לכשהשרים יתקינו את תקנות העודפים בהחזרים.
דורון אבני
אלא אם כן יהיו נוספים שישלמו עד 27 בינואר.
מנשה סמירה
כרגע זה טלעד ותחנות הרדיו. טלעד – כ-4 מיליון ותחנות הרדיו כ-2 מיליון, ביחד כל 16 תחנות הרדיו. אם עד 27 בינואר, המועד הקובע, יצטרפו נוספים שיסגרו את החובות שלהם, הם יהיו באותה קדימות. זה החוק.
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
אם יש, למשל, סך הכול 4 מיליון, מה אתה עושה אז?
מנשה סמירה
ונגיד שנשארו רק תחנות הרדיו וטלעד, אז הם יקבלו את החלק היחסי.
היו"ר אופיר אקוניס
אם אין מחלוקת בסעיף הזה והגענו להסכמה, מבורכת, אני מאוד מקווה שחברת טלעד והזכייניות הנוספות, כולם מברכים על הסעיף הזה ועל התוספות שלו, ואנו יכולים להצביע עליו, עם כל התוספות והשינויים שהוזכרו. מי בעד הסעיף?

הצבעה

בעד – פה אחד
היו"ר אופיר אקוניס
סעיף 7 אושר פה אחד.


האם יש סעיף שלא הוקרא? לא.


הסעיפים הוקראו, אלא שנותרו סעיפים במחלוקת. אנחנו חוזרים עכשיו לסעיף 1. הולכים לתחילת החוק. את הסעיפים שהקראנו אבל לא הצבענו עליהם כי היו במחלוקת, עכשיו נצביע עליהם. סעיף 1, יש נוסח חדש. חבר הכנסת אורלב, אתה יחד עם חבר הכנסת פיניאן ואני העלינו את הבעייתיות של הסעיף הזה בישיבה הראשונה מתוך שש, אם איני טועה, שהיו בחוק הזה. הוגש נוסח מוסכם.
כרמל שאמה
מוסכם על מי?
היו"ר אופיר אקוניס
מוסכם על חבר הכנסת אורלב ועל הייעוץ המשפטי ועל הגורמים המקצועיים. עכשיו זה עובר להכרעת הגורמים הפוליטיים, להכרעתנו. היועצת המשפטית, בבקשה.
אתי בנדלר
סעיף 3א לחוק עניינו מקום מושבה של חברת החדשות, וקובע שהיא תשב בירושלים. מה שהוצע בסעיף 1 להצעת החוק היה להתיר לחברת החדשות של הערוץ השלישי לא לשבת בירושלים, אלא אם כן היא מקיימת אולפן משני, בהתאם להנחיית הוועדה ולסיכומים, הסעיף הזה יימחק.


בסעיף 2 להצעת החוק, שעניינו תיקון 37ג לחוק העיקרי, אותו סעיף מדבר על הארכת זיכיון לשידורי טלוויזיה בערוץ השלישי, ובהתאם למה שהוצע כאן, בסעיף (א1), בעל הזיכיון צריך להגיש עד מועד שצריכים לקבוע אותו כאן מספר תוכניות להשלמת מחויבויות, שהמועצה צריכה לאשר.

כאן מוצע להוסיף.
היו"ר אופיר אקוניס
האם העותק הזה חולק לכל חברי הכנסת?
לאה ורון
כן.
אתי בנדלר
כאן אני מפנה אתכם לפסקה (3) החדשה המוצעת. פסקאות (1) ו-(2) דנות בתוכניות להשלמת מחויבויות בתחום תוכניות ובתחום הקולנוע. פסקה (3), כפי שהיתה, מופיעה בפניכם עם מחיקה עליה, כלומר זה ההיתר שנמחק לקיים כאן אולפן משני, ובמקום זה יבוא כאן כדלקמן: בעל הזיכיון הגיש למועצה לאישורה תוכנית הכוללת שלבי פעולה וביצוע להבטחת מושבה עד יום 31.12.2011, עם התאריך העברי, שחברת החדשות בירושלים בהתאם להוראות סעיף 3א באופן שעד לאותו מועד יקוימו הוראות הסעיף האמור, בסעיף זה התוכנית להבטחת מושבה של חברת החדשות בירושלים.


האישור של המועצה לא מספיק כאן. סליחה, למחוק ממה שקראתי את המילה: לאישורה.


יתוסף פסקה 5א שתאמר: ועדת הכלכלה של הכנסת אישרה את התוכנית להבטחת מושבה של חברת החדשות בירושלים לאחר שהובאו לפניה המלצות המועצה לעניין תוכנית זו, דהיינו לעניין מעברה של חברת החדשות של חברת ישראל 10 או הזכיין בערוץ השלישי לירושלים, תהיה חובה להגיש תוכנית עם שלבי פעולה וביצוע. המועצה תדון בתוכנית הזו, וועדת הכלכלה תצטרך לאשר כדי להשתכנע שאכן התוכנית היא תוכנית בת יישום, תוכנית רצינית.


המועד להגשת התוכניות האלה, לאישור כל התוכניות, יהיה מועד אחד, כפי שנאמר - הוועדה תקבע אותה בדיון האחרון שלה, ועדת הכלכלה. צריכים לקבוע את המועד שעד אליו המועצה צריכה לאשר את כלל התוכניות שיוגשו לאישורה, ועכשיו מאותו מועד יחול גם על ועדת הכלכלה של הכנסת בקשר למקום מושבה של התוכנית להבטחת מושבה של חברת החדשות בירושלים. כל האישורים האלה צריכים להיות, כמובן, לפני מועד תום הזיכיון של חברת ישראל 10, שאם לא כן, לא ניתן להאריך את הזיכיון החל מ-28 בינואר, דהיינו המועד האחרון לאישור התוכניות צריך, להבנתי, להיות משהו בסדר גודל של 25 בינואר. הלא כן, מר סמירה? היו צריכים להגיש כבר מזמן, תוכניות להשלמה, והבנתי שיש ישיבת מועצה ב-17 בחודש.


יש עוד סעיף. בסעיף (א4) המוצע, שהוועדה כבר דנה בו, נאמר: אין בהתחייבויות ובתנאים החלים על בעל הזיכיון בתקופת ההארכה הראשונה, לפי תיקון החוק הנוכחי, כדי לגרוע מההתחייבויות והתנאים שחלו עליו ערב תחילתו של תיקון מס' 32, לפי חוק זה, כללי המועצה או תנאי הזיכיון, אלא אם כן נקבע אחרת לפי התיקון האמור.


דהיינו הרעיון הוא שאין מחילה על חובות אלא אם כן הם נמחלו במפורש ונקבעו הוראות בקשר אליהם בתיקון הזה. כדי שבכל זאת ניתן יהיה להאריך את הזיכיון מוצע כאן להוסיף, חרף ההפרה של התנאי שחברת החדשות תשב בירושלים, מוצע להוסיף כאן: לעניין זה אושרה תוכנית להבטחת מושבה של חברת החדשות בירושלים ובעל הזיכיון פעל לפיה, לא יראו אותו כמי שהפר את הוראות סעיף 3א עד לתום תקופת ההארכה הראשונה.
היו"ר אופיר אקוניס
יוליה, בבקשה.
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
קודם כל, אני חושבת שזה סעיף מאוד בעייתי. אני מדברת על הנושא של העברת החדשות לירושלים. העברת החדשות לירושלים תגבה הרבה מאוד כסף על ברזלים, וכרגע, כשערוץ 10 מתקשה לעמוד בכל המחויבויות, אני חושבת שזה יכול להיות בזמן האמת בעיה שאנחנו נצטרך לגבש איזשהו רעיון אחר.


יש לי רעיון, במקום להעביר את חברת החדשות לכאן, לראות איך אנחנו מבקשים מערוץ 10, מהחובות של היצירה או בכלל, השקעה בתוכן, להשקיע סכום של 20 אחוז מהשקעה בתוכן לנושא ירושלים, שיהיה על המסך ירושלים, יעשו סדרות בירושלים על ידי אנשים בירושלים. אני לא מדברת על חדשות. יכול להיות שזה מצחיק, אבל אותי זה לא מצחיק. לדעתי, הבעיה של ירושלים היא בעיית תעסוקה, ואני חוששת, שאם נבקש להעביר לפה חדשות, אנחנו נשקיע בברזלים ולא בכוח אדם.
היו"ר אופיר אקוניס
למה הכוונה ב"ברזלים"?
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
מצלמות, אולפנים, הברזלים, שעולים הרבה מאוד כסף. אני מציעה במקום זה לומר לערוץ 10: מהכסף שאתם צריכים להשקיע ביצירה באופן כללי בתוכן, אני מעדיפה לראות את ירושלים על המסך. דרך אגב, יכול להיות שנחשוב 10 ו-15 ו-100 אחוז. מעניין אותי שהסדרות האלה, הדרמות האלה, הדוקומנטרי ייעשו בירושלים על ידי אנשי ירושלים, ומי שיעבוד בכל היצירה הזו יהיו אנשי ירושלים, וכך, לדעתי, כבר אמנע את הבעיה שאני כבר צופה בעוד שנה, שיבואו עם התוכניות, כי זה קשה מאוד, אני יודעת מה זה להעביר לפה את החדשות, ואני לא רוצה לתקוע אותם בקטע הזה. אני מבקשת לשקול את הצעתי בכובד ראש.
קריאה
היא תקפה גם לערוץ 2?
שאול מגנזי
לנו יש סדרה כזאת, מעורב ירושלמי.
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
בגלל שאני פוחדת מהשאלה שמגנזי שאל כרגע, לכן אני כן חושבת שאנחנו צריכים לחשוב על איך אנחנו מעבירים את החדשות שנתיים אחרי בזמן רשיונות בוודאות, ולא יורדים מהסיפור הזה, כדי שאתה לא תתפוס טרמפ על מה שאני אומרת כרגע, וכדאי לך לא לתפוס טרמפ, כי עכשיו נחייב אותך להוסיף על נושא ירושלים בתוך היצירה.
היו"ר אופיר אקוניס
תודה. חבר הכנסת אורלב.
זבולון אורלב
לצערי, אני צריך להתנגד בכל התוקף להצעת חברת הכנסת שמאלוב-ברקוביץ, כי החובה שמקום מושבה של חברת החדשות בירושלים הוא לא המצאה של הדיון הזה. הוא נחקק מאז שחברת החדשות של ערוץ 10 נולד, ההוראה הזו קיימת. אמנם באותה תקופה היתה עוד זכיינית כאן בירושלים, טלעד. משטלעד חדלה להיות זכיינית, ירושלים נותרה יתומה בכל מה שקשור בהפקות ובחברת חדשות, ולכן חשבנו שמן הראוי שכולנו נכבד את החוק הקיים, ולא נשלים עם ההפרה רבת השנים, שכל מי שאחראי, כולל הרגולטור, נושא באחריות להפרה הזו.


הבנו בדיונים שאי אפשר להעביר את האולפנים ואת החדשות ביום אחד לירושלים. התהליך שמוצע כאן הוא תהליך של שנתיים, שהביצוע והשלבים יאומצו על ידי המועצה, שמכירה מקרוב- -
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
כמה כסף?
זבולון אורלב
לא יודע. לפני 27 בינואר, לפני שמביאים לקריאה שנייה ושלישית, יפרסו בפנינו את תוכנית הביצוע בשלבים של העברת החדשות, שתושלם עד 2011, לפני מתן הרשיונות, כדי שבבוא העת לחלק את הרשיונות, יש לערוץ 10 אולפני חדשות בירושלים, כי אם לא נכניס את הסעיף הזה ולא יהיו אולפנים, הם לא יוכלו לקבל רשיון. ההוראה הזאת של החוק מאפשרת לערוץ 10 לקבל את הרשיון בעת שיתחילו לחלק את הרשיונות.


אני אומר בצורה גלויה – אני אמרתי באחת ההתבטאויות ואיני חוזר בי: ירושלים או ערוץ 10, ירושלים קודמת. כתבתי גם, שאם אני הייתי צריך להצביע, הייתי מצביע נגד ההצעה, כי קשה לי להשלים עם ההפרה הזו, אבל בנתונים שקיימים, במציאות שנוצרה, בלוח הזמנים, ומאחר שיש לנו רגולטור, ומאחר שערוץ 10 גילה רצון טוב לעניין הזה והבנה וגם הסכמה, אני רואה בזה פשרה של הכרח שלא יגונה, שמבטיח שקיפות, פיקוח כדי שסוף-סוף החדשות יעברו לירושלים, ולכן אמרתי, שאם הסעיף הזה יתקבל כמו שהוא, ללא כל שינוי, אני אוריד את ההסתייגות שהגשתי בדיון הראשון, שבו הצעתי להשאיר את סעיף 3א ללא כל שינוי - דבר שהיה מבטיח שהמסך יהיה שחור לערוץ 10. אני לא יכול להגיד שאני תומך ומתלהב, אך אני יודע שעשינו צעד – יושב ראש הוועדה וחבריו, וביניהם גם אני, עשינו צעד משמעותי אמיתי, לא פופוליסטי, להעביר את האולפנים לירושלים, וגם לאפשר את המשך הרשיונות.
היו"ר אופיר אקוניס
ובתמיכת שר התקשורת והדרג המקצועי, הרשות השנייה, משרד המשפטים, משרד האוצר וכולם.
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
חבר הכנסת אורלב, אני מקווה שכשאתה אומר "פופוליסטי", אתה לא מתכוון אליי.
זבולון אורלב
לא, חס וחלילה. אני מודה לך על ההערה.
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
אותי מעניין, האם זה אומר שעד שנת 2011, אם אני כל כך דואגת לירושלים, לא יושקע שום סכום בירושלים, כן או לא?
היו"ר אופיר אקוניס
יש שתי השקעות – השקעה טכנית בהקמת האולפן שלהם בעיר הבירה, או צילומי סדרות.
מנשה סמירה
ראשית, הם יהיו מחויבים במסגרת ההעברה שדיבר עליה חבר הכנסת אורלב גם להפיק תוכניות בתחום החדשות מירושלים בהיקף הולך וגדל עם השנים. זה יהיה במסגרת התוכן, וגם שידורים ועוד דברים כאלה ואחרים, שנציג אותם לוועדה לאחר שישראל 10 יציגו את זה בפנינו, יהיה גם בתחום התוכן של החדשות.


שנית, החל מ-1.1.2010 חלה עליהם חובת תוכניות בפריפריה. ירושלים, במסגרת ההגדרות לעניין הזה, בפנים, והם יהיו מחויבים לעשות חלק מהתוכניות גם בירושלים, התוכניות האחרות, כך שזה בא ממקום אחר, לא מהסיפור הזה.


לעניין עלויות ההעברה, התוכנית היא על דעת ישראל 10, נלקחה בחשבון בעלויות שלהם, איך הם יתמודדו עם כל המשימות שכרגע הוטלו עליהם במסגרת תיקון החקיקה, והיא בהחלט תיתן מענה מצטבר והולך כדי שהם יבואו מוכנים לקבלת הרשיון בעוד שנתיים.
היו"ר אופיר אקוניס
חבר הכנסת שאמה, בבקשה.
כרמל שאמה
נהוג לומר שירושלים על ראש שמחתנו. במקרה הזה ירושלים על ראש דאגתי. אני עוד לא מצליח ממש לעכל את ההסדר שגובש פה, ועלתה הצעה של יוליה, שאני גם לא יורד לסוף דעתה. אני מבקש ממך, אדוני היושב ראש, כמה דקות של הפסקה, לנסות לבחון את הדברים.
היו"ר אופיר אקוניס
בסדר, אחרי שנמצה את העניין.


עופר ברקוביץ, חבר מועצת העיר ירושלים, בבקשה.
עופר ברקוביץ
חשוב לי לבטא את עמדתי כנציג עיריית ירושלים וגם נציג של אותם צעירים שעוזבים את העיר בגלל נושא התעסוקה. מיותר לציין שהנושא הוא קריטי עבור ירושלים. רק אתמול היינו בשדולת ירושלים בדיון הקמה. לא מעט חברים נכחו בדיון, ודיברנו על פרקטיקה. אני חושב שזו הפרקטיקה. זו דוגמה אולי לא ענקית אבל משמעותית של מעשה שאפשר לעשות לטובת ירושלים.


אני חושב שההצעה שמונחת על שולחן הוועדה כרגע, לפני ההצעה של חברת הכנסת ברקוביץ, היא הצעה יותר טובה מההצעה שבה התחלנו, אבל עדיין היא לא משקפת, בעיניי, שינוי חד משמעי בתפישה שלנו לגבי העיר ולגבי נחיצות הדברים מבחינתה. שנתיים זה פרק זמן קצת גדול מדי. עוד לא ראיתי את תוכנית השלבים- -
היו"ר אופיר אקוניס
גם אנחנו לא.
עופר ברקוביץ
יכול להיות שזה ייראה יותר טוב, אבל מהצד, כמי שראה את ערוץ 10 משדר שש שנים עם חברת חדשות לא מירושלים, למרות שהדבר כתוב שחור על גבי לבן בחוק, אני לא בטוח שגם תוכנית כזו תשכנע אותנו – אני אומר את זה כנציג תושבי ירושלים, ושמענו הרבה הצהרות והרבה הבטחות והרבה תוכניות, ומעט ממומש. הדבר הזה, בעיניי, פרק זמן קצת ארוך מדי כדי לקיים מעבר. אני חושב שצריך לכווץ את התוכנית, ולהקדים את זמן המעבר משנתיים. אני חושב שההצעה של חברת הכנסת ברקוביץ היא הצעת פיצוי טובה עבור ירושלים, שיכולה לעבוד במקביל. אני לא חושב שזה סותר. אפשר לשלב. אם נקצה סכום סביר להעלות את ירושלים למסך, מה שלא עושים אמצעי התקשורת היום בשמחה גדולה- -
היו"ר אופיר אקוניס
יש סדרה שלמה שמצולמת בירושלים, מעורב ירושלמי. מתקנים אותי שרק צילומי החוץ הם בירושלים.
קריאה
לא נכון.
עופר ברקוביץ
הדבר הזה שחברת הכנסת ברקוביץ הציעה מקוים היום על ידי כסף ממשלתי. מיזם הקולנוע והטלוויזיה שהוקם על ידי הרשות לפיתוח ירושלים בשותפות של ממשלת ישראל ועיריית ירושלים בדיוק עושה את הדבר הזה – נותן כסף להפקות קולנוע בעיר, שהכסף יוצא בתוך העיר, העיר מצולמת, אז הרעיון עובד, ועובד, לדעתי, השנה טוב מאוד. אז לקחת אותו ברצינות, לדעתי, וכתמורה לשש שנים האחרונות, שבהן תושבי ירושלים לא נהנו מחברת חדשות כאן, זה בהחלט פתרון ראוי.


אנחנו נעקוב בדאגה ומקרוב על ביצוע אותה תוכנית, ונרצה לראות את קבועי הזמן שלה מתכווצים, ובעוד שלושה-ארבעה חודשים, תגדירו את המדרגות, כשיאשרו את התוכנית בפניכם, את שלבי המעבר קדימה, מתממשים אט-אט.
היו"ר אופיר אקוניס
תודה. חבר הכנסת שי.
נחמן שי
אני רוצה לדעת מהי ירושלים, כי כמובן, אני יחד עם זבולון בכל מה שקשור ללהגן על ירושלים ולשמור עליה, אני רק רוצה לדעת האם ההגדרה המרחיבה של ירושלים שהיתה יפה לערוץ 2 בשעתו עוברת לערוץ 10, כלומר המתחם שהולך גם לאזור ירושלים. היינו נדיבים פעם.
זבולון אורלב
תהיה תוכנית. אם תחליט לקבל את זה, בעוד עשרה ימים יתקיים פה דיון, יציעו תוכנית איפה, מתי, כמה, למה, תוכל להתייחס.
היו"ר אופיר אקוניס
מי פסק את זה, לגבי נווה אילן? המחוזי.
דורון אבני
זה היה בשעתו כאשר חברת החדשות של ערוץ 2 קיימה מכרז, אז האולפן המפסיד- -
היו"ר אופיר אקוניס
הם התחילו פה ואז הם נדדו מערבה.
נחמן שי
זה רבתי-רבתי. זה עובר את נווה אילן.
היו"ר אופיר אקוניס
זה לפני נווה אילן. קריית התקשורת נמצאת לפני הישובים נווה אילן ויד השמונה, אם איני טועה.
נחמן שי
הדבר השני, האם אתה יכול להעריך מה העלויות הכספיות של העתקת חברת החדשות לאזור? אני שואל את יוסי ורשבסקי.
יוסי ורשבסקי
אני פוחד לענות, כי תתחילו להגיד לי: לא אולפן כזה, אולפן כזה. לא עריכה כזאת, עריכה כזאת.
היו"ר אופיר אקוניס
למה זה צריך לעניין את ועדת הכלכלה, מה העלויות של חברת ישראל 10 לעניין הזה? אנחנו מחוקקים ברמה העקרונית.
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
אבל הם גם הסכימו למכרז פעם.
היו"ר אופיר אקוניס
אם הם לא עושים את זה, לא יקבלו רשיון, אם יבקשו את הרשיון. זה צריך להיות אינטרס שלהם, לעשות את זה בתוך השנתיים הקרובות. זה נאמר במפורש בישיבה הקודמת על ידי היושבת ראש והמנכ"ל של הרשות השנייה.
זבולון אורלב
זה גם בידיך, אדוני היושב ראש.
היו"ר אופיר אקוניס
בסדר. הרי החוק הזה הוא חוק זמני. אחר כך אנחנו עוברים לחוק קבוע, של רשיון ל-15 שנה, שהצבענו עליו ואישרנו אותו. תרצה חברת ישראל 10 רשיון בראשותו של מר ורשבסקי רשיון ל-15 שנה, היא תצטרך לעבוד מכאן. הוא גם אמר את זה. אז זה לא חשוב. אבל אם אתה רוצה, תענה לחבר הכנסת שי על העלויות.
נחמן שי
הוא לא רוצה. השלב הבא – הוועדה גם תקבע את גודל האולפן, את היקף התעסוקה.
יוסי ורשבסקי
לאור המשא ומתן שניהלתי פה, לא בטוח שאמשיך להיות המנכ"ל...
אסף אמיר
אני רוצה לספר לכם שיש מיזם של קולנוע בירושלים, של קרן ירושלמית, שמפיקה, עוזרת להעביר סרטים שהתרחשו בירושלים, מממנת סרטים שאו שהסיפור כולו קורה בירושלים, לפחות 50 אחוז מהצילומים קורים בירושלים. אני הפקתי כרגע סרט על פי ספרו של גרוסמן, הדקדוק הפנימי, בירושלים. צילמנו את כל הסרט בירושלים.


אני רוצה לומר - זה לא ביום אחד. כי אנחנו מנסים בתוך התקנות של הקרן, וככל שיהיו יותר סרטים, כך יהיו יותר אנשי מקצוע שירשו לעצמם להישאר בירושלים ולהתפרנס מעשייה – אגב, גם טלוויזיונית, גם דוקומנטרית וגם סרטי קולנוע. זה קורה. כבר מחר יש פרזנטציות של עוד איזה עשרה סרטים שייעשו בירושלים, אז לפחות מהבחינה הזו, זה קורה.
היו"ר אופיר אקוניס
תודה. אנחנו נקבל את בקשתו של חבר הכנסת שאמה לצאת להפסקה של 15 דקות.
זבולון אורלב
אני צריך לעזוב, לצערי. אני מבקש שאם יהיה שינוי בנוסח שהקריאה היועצת המשפטית, אני אחזור בי מההצרה שלא אגיש הסתייגויות, ואני מבקש להחזיר את ההסתייגות הראשונה שהגשתי, לפיה יישאר בחוק הזה רק 3א ושום תוספות, כנוסחו המקורי.
אתי בנדלר
מה שאומר שלא ניתן יהיה להאריך את הזיכיון.
זבולון אורלב
אין לי בררה אחרת. אני מדגיש - כוונתי, אם ייגרע משהו. אם יתוסף משהו – אני תמיד אשמח.
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
אנחנו רוצים רק לחזק. לא להוריד.

הפסקה
היו"ר אופיר אקוניס
אני מחדש את הישיבה.


חברת הכנסת ברקוביץ ביקשה זכות דיבור, בבקשה.
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
אני אדבר אחריו, בבקשה.
נחמן שי
כולנו רוצים את טובתה של ירושלים, ואנחנו מתלבטים, איך לעשות זאת באופן שגם יקדם את ירושלים וגם יסייע לערוץ 10. וגם עומד לנגד עינינו הסעיף שדיברנו עליו, כולל הדברים שאמר זבולון לפני שהוא עזב, שאני מניח שגם הם משמעותיים.


אנחנו רוצים להציע או לבקש שבתוכנית ההשלמה שמכין עכשיו ערוץ 10, ושאמורה לבוא לפני הוועדה, הם ייתנו דעתם על שלושה נושאים: אחד, היקף התעסוקה בירושלים – מספר העובדים וכו', שמקום מגורם ירושלים, ואני מסתמך על דבריה של יושב ראש הרשות, שהם יודעים לבדוק שעובדים ירושלמים, כי הבנתי שהיא עושה זאת גם בנושאים אחרים, כך הבנתי. שתיים, היקף הפעילות הנוכחית של ערוץ 10 בירושלים כהכנה לקראת המהלך, והדבר השלישי, מועד המעבר לירושלים.


עכשיו אפרט. לגבי תעסוקה, הסברנו להם, פחות או יותר, לאיזה כיוון, והם יסבירו בתוכנית אחוז מסוים של התקדמות בהיקף התעסוקה. אני רוצה גם לומר, וקיבלתי את זה, וזה מצער את כולם, שכמובן, עשוי להיות מצב שיפטרו בתל אביב עובדים לטובת עובדים בירושלים. כאן אנו לא רוצים – הם יעשו מאמץ שמגייסים עכשיו עובדים, עושים שינויים, עובד מתפטר, העובד הבא כבר יהיה מירושלים, כדי שלא הוועדה הזאת החליטה במכה אחת גם לפטר. אנחנו מבקשים שאחוז העובדים שמקום מגוריהם הוא ירושלים וסביבתה, ראה ההגדרות המרחיבות שהיו, יעלה בהדרגה, ואת זה ערוץ 10 יגיש לנו, ואז נראה בדיוק את הקצב. זה כיוון אחד.


הכיוון השני – פעילות. יש להם אולפן משנה, אולפן בירושלים שכבר היום קיים. הם יגדילו את השימוש בו. לפחות פעם אחת ביום יהיה שידור מהאולפן בירושלים, והם לוקחים על עצמם להרחיב את זה. אנחנו לא יכולים להחליט בשבילם מה הם משדרים מירושלים, אנחנו לא נכנסים לעומק, אבל הנוכחות של ירושלים ושל האולפן תהיה בהדרגה יותר משמעותית.


והדבר השלישי – המעבר. היינו רוצים שבמקום ב-31 בדצמבר, כבר בתחילת השנה היהודית החדשה, ראש השנה, כבר ערוץ 10, זה בערך חודשיים פחות, יהיה מוכן, חברת החדשות, לשידור מירושלים.
אתי בנדלר
א' בתשרי התשע"ב.
נחמן שי
זה הכול יבוא לתוכנית שאתם מגישים לנו.


אלה שלושת הכיוונים שאנחנו מציעים. זה נובע מהרבה התייעצויות שעשינו פה בהפסקת הסנדוויצ'ים המעולים שהוגשו לנו... אלה הנקודות שחשבנו עליהן.
היו"ר אופיר אקוניס
האם חברת ישראל 10 יכולה לעמוד במתווה הזה?
יוסי ורשבסקי
חברת ישראל 10 תעשה את כל המאמצים ללכת לכיוון שחבר הכנסת שי הציג. לגבי זמן המעבר, קשה לי מאוד לראות, אך נעשה מאמץ להיענות לבקשה.
נחמן שי
נוכח העובדה שזה נמשך הרבה שנים, וההבנה שזה לא פשוט.
היו"ר אופיר אקוניס
בבקשה, חברת הכנסת ברקוביץ.
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
כמובן, הדיונים פה היו מאוד סוערים. אני רוצה לומר מה לי מאוד חשוב בכל הסיפור הזה: אתמול היתה פה שדולת ירושלים, וברור לכולנו שבעיניי, ההתייחסות אל ירושלים כאל פריפריה, בעיניי היא בעייתית מאוד, כי אני לא חושבת שבירת ישראל יכולה להיראות או להיות פריפריה. ולכן כשאנו אומרים שיש פה 15 אחוז, כמו- -
היו"ר אופיר אקוניס
פריפריה, הכללת את ירושלים?
מנשה סמירה
מחוץ למרכז.
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
חשוב לי שזה יירשם לפרוטוקול, ואני חושבת שכולנו צריכים להתחיל לחשוב בכיוון הזה. יש מדינת ישראל, יש בירת ישראל, ירושלים, ויש פריפריה. אני אתמול אמרתי שירושלים צריכה להיות עדיפות א', א', א'. וההשקעה בירושלים צריכה להיות בכל התחומים, ויש לי בעיה, שהעובדה שאנחנו מבקשים מטלוויזיה מסחרית לתת את הפתרונות, שצריכה לתת טלוויזיה ממלכתית, יש לי קצת בעיה עם זה.


לכן אני מאוד שמחה שעשינו את הדיון הזה, כי בעיניי, הוא מאוד חשוב, ובטח שדיברתי עם מנכ"ל ערוץ 10, ויושבים פה גם נציגים של קשת ורשת, שיבינו שבתוך הבית הזה ירושלים זה לא מזג האוויר וזה לא פקק תנועה. זה מקום שהוא לב לבה של המדינה הזאת, ואם אנחנו לא נתעסק בו ברצינות ונבין שאנחנו צריכים להשקיע בו – מצדי, כל אחד שיושב פה צריך לקחת אחריות אישית ואחריות לאומית לטפל בירושלים.


כשאנחנו, בעזרת השם, נסיים את החוק הזה עם ערוץ 10, הנושא של רשות השידור, שהוא זה שאמור לתת מענה כולל לבעיית ירושלים מבחינת תחום העבודה, אנחנו חייבים לטפל בזה כאחד הדברים הכי חשובים, הבוערים ביותר. כל נושא של רשות השידור, שאמור לתת פה מענה, כי אם היו פה רשות השידור, לא היינו מבקשים מערוץ 10 להגיע לפה, גם לא מערוץ 2, כי זה נשמע הגיוני שטלוויזיה ממלכתית שאיננה צריכה לטפל בזה. זה תחום שאנחנו חייבים לטפל בו. כל הנושא של הטלוויזיה של רשות השידור זה לא קשור כביכול לעכשיו לפה, אך לי אישית חשוב להבהיר ולשנות את האווירה. האווירה פה צריכה להיות ברורה לכל הטלוויזיות בישראל, לרשות השנייה, לקשת, לרשת, לטלעד, שאולי פעם יתמודד, שירושלים עומד בראש מעייננו, וחשוב להתייחס אליה. גם הרדיו לגבי רשות השידור.
היו"ר אופיר אקוניס
היועצת המשפטית, בבקשה.
אתי בנדלר
אם אני מבינה נכון את הצעתכם, אתם סומכים את ידכם על הנוסח שהוקרא קודם, אבל אתם רוצים לוודא ששלושת המרכיבים שדיברתם עליהם יתקיימו.
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
נכון.
אתי בנדלר
ככל שמדובר בהיקף התעסוקה, הדבר הזה צריך לבוא לידי ביטוי בתוכנית. ככל שמדובר בהיקף הפעילות בירושלים, גם נושא זה צריך לבוא לידי ביטוי בתוכנית.


מועד המעבר או השלמת הביצוע של התוכנית בהתאם למוצע הוא ב-31.12.2011. זה מועד שנקבע בחוק, לא בתוכנית. השאלה היא, האם אתם רוצים להשאיר את המועד בחוק כפי שהוא כתוב עכשיו מתוך תקווה שבתוכנית תהיה הקדמה, אבל זה לא יחייב מבחינה חוקית, או אתם רוצים לשנות את המועד בחוק?
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
לא צריך. נשאיר את זה כך.
כרמל שאמה
תשאירו את המועד כמו שהוא בחוק, אבל אני רוצה להשאיר הסתייגות לגבי א' בתשרי באותה שנה.
אתי בנדלר
ברשותך, כ"ט באלול.
כרמל שאמה
בסדר. עד אז נדבר עם מי שצריך לדבר.
נחמן שי
אני מצטרף לזה.
אתי בנדלר
ההצבעה תהיה על הנוסח המונח.
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
אני מצטרפת לחבריי.
נחמן שי
אנחנו רוצים להשאיר פתח- -
אתי בנדלר
אבל יש לכם רוב כאן.
כרמל שאמה
איך אפשר לעשות את זה בצורה נורמלית?
נורית דאבוש
אני חושבת שלי יש פתרון: היות שערוץ 10 אמור להגיש את התוכנית שלו למעבר לירושלים למועצת השנייה, ואנחנו אמורים להמליץ בפני הוועדה, אנחנו נבחן את התוכנית הזאת על פי שלושת הפרמטרים שאתם הצעתם. אנחנו נעשה מאמץ שהתוכנית הזאת אכן תיתן מענה למעבר לירושלים לפני 31 בדצמבר, אבל הסעיף שצריך להיות קבוע בחוק הוא 31.12, משום שאנו עוברים לרשיונות ולעידן חדש, לכן צריך למסור אחידות ושוויון.
כרמל שאמה
תסבירי את העניין של הסנכרון עם הרשיונות. יכול להיות שזה ישכנע אותי.
נורית דאבוש
כדי לקבל את הרשיון אמורה חברת החדשות לשדר מירושלים. לכן המעבר לרשיונות הוא בתום תקופת הזיכיון, גם שלהם וגם של ערוץ 2, לכן כדאי לסנכרן את זה. עד התאריך הזה הם יעמדו בכל המחויבויות שלהם, בין היתר גם במחויבות של ירושלים.
כרמל שאמה
בסדר.
אתי בנדלר
מכל מקום, כיוון שחבר הכנסת אורלב ביקש בכל מקרה, כדי שיוכל לדבר על הנושא, שתי הסתייגויות דיבור, אם אתם מעוניינים, אני ארשום לפניי שגם אתם- -
נחמן שי
בסדר. ואז נוכל להצביע על זה ביחד.
לאה ורון
ואז ההצעה של ראש השנה לא תופיע בחקיקה.
נחמן שי
אבל היא תופיע בתוכנית.
היו"ר אופיר אקוניס
ממילא התוכנית חוזרת לכאן.
נחמן שי
אפשר להצביע על זה.
כרמל שאמה
הסתייגות לנושא התאריך.
אתי בנדלר
אתם צריכים להצביע על זה.
נחמן שי
כרמל יסתייג.
אתי בנדלר
חבר הכנסת שאמה בלבד מציע בפסקה (3), בסעיף 37ג(א1)(3), בסעיף המדבר על התוכנית להבטחת מקום מושבה של חברת החדשות בירושלים, במקום התאריך המופיע בו, עד יום ה' בטבת התשע"ב, 31.12.2011, יבוא: כ"ט באלול התשע"ב, 28.9.
כרמל שאמה
עד א' בתשרי.
אתי בנדלר
טוב.
היו"ר אופיר אקוניס
כדאי לתאם את ההסתייגות עם הממשלה.
כרמל שאמה
ברור.
אתי בנדלר
29.9.2011.
לאה ורון
חברת הכנסת ברקוביץ מצביעה במקום חבר הכנסת אלי אפללו.
אתי בנדלר
אני מציעה להצביע על הצעתו של חבר הכנסת שאמה. אם ההצעה הזו לא תתקבל, אז מצביעים על הנוסח שהוצע כאן בוועדה, ואם ההצעה הזו תתקבל, הצעתו של חבר הכנסת שאמה תהפוך להסתייגות.
היו"ר אופיר אקוניס
טוב.
לאה ורון
בקשר ל-א' בתשרי, 29.9- - -
היו"ר אופיר אקוניס
מי בעד ההצעה? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – 1

נגד – 2

נמנע - 1

ההצעה לא התקבלה.
היו"ר אופיר אקוניס
ההצעה לא התקבלה.


אנו מצביעים על כל סעיף 2 בניסוחו החדש.
אתי בנדלר
זה חלק מסעיף 2. דבר ראשון יש להצביע על סעיף 1 להצעת החוק, אלא אם כן הממשלה חוזרת בה מההצעה הזו.
היו"ר אופיר אקוניס
הסעיף נמחק, לא צריך להצביע על זה.
דורון אבני
יש סעיף אחד חדש לעניין הגדרות.
אתי בנדלר
תכף אנחנו נחזור לזה. אתה צודק.


בסעיף 2 פסקאות (1) עד (6) לא הוצבעו עדיין.
היו"ר אופיר אקוניס
למען הסר ספק, כל סעיף 1, על שתי פסקאותיו, יורד.
אתי בנדלר
סעיף 1 שעניינו תיקון 31, שעניינו תיקון סעיף 3א לחוק העיקרי - הממשלה חוזרת בה מהצעתה. יש לה הצעה אחרת לסעיף 1, תכף נגיע אליה.


סעיף 2 עניינו תיקון סעיף 37ג, ובו מספר פסקאות. הוועדה הצביעה מפסקה (7). על פסקאות (1) עד (6) לא הוצבע עדיין. אני מבקשת להצביע על הפסקאות האלה, ובהן מספר תיקונים: בפסקה (1) לא היו שינויים. בפסקה (2) התאריך השתנה ל-31.12.2014. פסקה (3) בנוסח הממשלתי נמחק ובמקומה נוסח פסקה (3) של ירושלים, הוחלף. פסקה (4) - כפי שהוקראה והוסברה בוועדה. פסקה (5) – אישור התוכניות על ידי המועצה להשלמת סוגה עלית, צריכים לשנות את התאריך, ותכף נדבר על התאריך הזה. פסקה (5א), שתמוספר מחדש, מדברת על אישור ועדת הכלכלה. פסקה (6) עם שינויים שדובר עליהם בוועדה, שמדובר קודם כל על מסירת הערבויות בתוך 60 יום מיום קבלת החוק.
דורון אבני
לא. הנוסח שהוצע כאן - 2 במרס.
ליאת גלזר
זה מתואם עם ערוץ 10.
קריאות
- - -
היו"ר אופיר אקוניס
היום ה-13. והוא עוד אמר והוסיף שאם לא יצליח, רשיונו יופקע לאלתר.
דורון אבני
היו סיכומים. אני מבקש להזכיר ליוסי, מנכ"ל ערוץ 10- -
מנשה סמירה
הזזנו ל-2 במרס בגלל פורים, להזכירך.
אתי בנדלר
בנוסח שהועבר לוועדה- -
נורית דאבוש
זה 2 במרס, וזה על דעתו של מנכ"ל ישראל 10.
היו"ר אופיר אקוניס
בסדר.
דורון אבני
בנוסח המתוקן שהגיש משרד התקשורת – לא המציא בעל הזיכיון- - -
אתי בנדלר
כן, הזיכיון יפקע באופן אוטומטי.
היו"ר אופיר אקוניס
גם את זה מר ורשבסקי אמר.
יוסי ורשבסקי
היה רעיון שלי. תרומה לחוק...
אתי בנדלר
נדמה לי שאלה הפסקאות שיש להצביע עליהן. עכשיו רק צריך לקבוע את התאריך, עד מתי המועצה תאשר את התוכניות.
נורית דאבוש
עד יום חמישי, 21.1.2010.
היו"ר אופיר אקוניס
אם כך, והם צריכים לחזור לכאן, זה אומר שבשבוע שלאחר מכן – צריך להעביר את זה בשנייה ושלישית סופית אחרי דיון בוועדה בכל התוכניות שתציגו לנו – אתם, הרשות השנייה, תציגו לנו. לא נספיק. אתם ביום ראשון מתכנסים על מה?
נורית דאבוש
אנחנו מתכנסים לישיבת מועצה. אני מניחה שכל החלק של התוכן, נוכל לאשר. מחר נוכל להפיץ אותו. השאלה היחידה שנותרה היא שאלת התוכנית על ירושלים, שאותה נצטרך לבחון.
מנשה סמירה
הם יעבירו לנו עד מחר בבוקר את התוכניות של ירושלים ואת התוכן ואת הכול. אנחנו צריכים אחרי יום ראשון, המועצה תצטרך, יכול להיות שעוד יום או יומיים, אם יהיה צורך בתיקונים. לכן עד יום שלישי כן אפשר.
היו"ר אופיר אקוניס
ב-20 אנחנו קבענו ישיבה מסוימת. אני מודיע שהישיבה שנקבעה ל-20.1 תוזז. כאן תהיה הישיבה שלנו.
נורית דאבוש
את ישיבת המועצה נקיים ב-17 בחודש. ננסה לתת מענה לכל השאלות, וכבר ב-18 לחודש להודיע לוועדה על החלטות המועצה, אבל כדי למנוע מצב של אי הבנות, אנחנו נודיע סופית עד 19 בחודש, קרי יום שלישי.
היו"ר אופיר אקוניס
מצוין.
אתי בנדלר
הוועדה יכולה לקבוע דיון ב-19?
נורית דאבוש
לא, ב-20.
היו"ר אופיר אקוניס
ב-19 יש רפורמה.
נורית דאבוש
אנחנו נביא ב-18. אין בעיה.
היו"ר אופיר אקוניס
הרבה יותר טוב.
אתי בנדלר
אז המועצה אישרה עד 18.1.2010.
כרמל שאמה
אדוני היושב ראש, אני פורש - יש לנו אירוע, לא כי ההמשך לא חשוב.
היו"ר אופיר אקוניס
מזל טוב.
אתי בנדלר
ובכן, התאריך יהיה 18.1.2010. זה בסדר?
נורית דאבוש
כן.
אתי בנדלר
בסעיף (א1) שבסעיף 2, בפסקה (1) יש סעיף (א1) שבו שבע פסקאות. על הפסקה השביעית הוועדה הצביעה. עכשיו יש להצביע על הרישא ופסקאות (1) עד (6), עם כל התיקונים. על פסקה (1), שמתקנת את סעיף 37א1, עד פסקה (7).
נחמן שי
אני רוצה להוסיף הסתייגות אחת, בסעיף 6: ללא שיקול דעת של המועצה – ואני מבקש שזה יבוא על אישור, ושוועדת הכלכלה תהיה החותמת הסופית.
אתי בנדלר
זה בלי שיקול דעת של אף אחד, גם לא של המועצה. אין שיקול דעת. זה הרעיון.
נחמן שי
אז אני אוסיף ואתה תצביע נגדי. אני רוצה שיהיה רשום פה היתד הזה.
דורון אבני
אני רק רוצה להזכיר לחבר הכנסת שי, שכל המודל כאן היה החריג שבחריג, שהותר להמציא את הערבויות לאחר שהוארך זיכיונה, ובלבד שהזיכיון יפקע ללא הפעלת שיקול דעת של אף אחד.
נחמן שי
בסדר, בלי ההסתייגות. אתי שכנעה אותי.
היו"ר אופיר אקוניס
מי בעד הסעיפים הללו עם כל השינויים המתבקשים, בעד סעיפים (1) עד (6)?


הצבעה

בעד – פה אחד

הסעיף אושר.
היו"ר אופיר אקוניס
הסעיף אושר, תודה.
אתי בנדלר
רק כדי להשלים את נושא ירושלים – סעיף (א4) אושר כבר, אבל במסגרת הנושא של ירושלים, כפי שהצגתי בפני הוועדה, מוצע להוסיף תוספת לסעיף (א4), כפי שקראתי – מכיוון שהפסקה הזו הוצבעה, אני מבקשת שאדוני יעמיד את הפסקה הזו לדיון מחדש, כדי לאפשר הוספת התוספת הזו.
היו"ר אופיר אקוניס
מי בעד דיון מחדש?

הצבעה

בעד – פה אחד

אושר.
היו"ר אופיר אקוניס
אושר.
אתי בנדלר
משנפתח הסעיף, אני מציעה את הסעיף במקור בנוסח שדובר עליו, עם התוספת.
היו"ר אופיר אקוניס
מי בעד?

הצבעה

בעד – פה אחד

הסעיף אושר.
היו"ר אופיר אקוניס
הסעיף אושר.
אתי בנדלר
סעיף 1 המקורי כאמור נמחק, אך מסתבר שיש צורך להוסיף מספר הגדרות בסעיף 1 לחוק. ההגדרות שאותן יש להוסיף בסעיף 1 הן של הפרשי הצמדה וריבית כמשמעותם לפי חוק פסיקת ריבית והצמדה, מדד כמשמעותו לפי חוק פסיקת ריבית והצמדה, וריבית פיגורים כמשמעותו לפי חוק פסיקת ריבית והצמדה. כל ההגדרות האלה לפי אותו חוק. אני מבקשת לאשר את ההגדרות האלה, כי הן נחוצות לצורך החוק. זה נכנס לסעיף 1.
היו"ר אופיר אקוניס
מי בעד?


הצבעה

בעד – פה אחד

אושר.
היו"ר אופיר אקוניס
הסעיף אושר פה אחד.


אנחנו מדלגים על הסעיפים שהוצבעו, כמובן. אנחנו עוברים לסעיף 8. ביקשנו להעביר נוסח מתוקן, והועבר.
ליאת גלזר
בסעיף 3 יש אותו תאריך כמו שעדכנו את ה-18, צריך לעדכן גם בסעיף 3 בפסקה (2).
אתי בנדלר
נכון. זה סעיף 3 להצעת החוק. 18.1.2010.
דורון אבני
אכן צריך לשנות את התאריך, אבל כל הסעיף הזה מתייחס לתוכנית הדחייה של ההוצאה לקולנוע של זכייני ערוץ 2, ולאור עומס העבודה שיוטל על הרשות והמועצה בפרט, לא רואים צורך לדון בזה ביומיים הקרובים.
נורית דאבוש
גם את הנושאים האחרים שנמצאים על סדר יומה של הוועדה דחינו לישיבת המועצה הקרובה, כי אנחנו רוצים להתרכז בערוץ 10.
היו"ר אופיר אקוניס
כמה אתם רוצים?
נורית דאבוש
שבועיים. סוף פברואר.
אתי בנדלר
28 בפברואר?
נורית דאבוש
כן. אתה רוצה ב-17 בחודש?
היו"ר אופיר אקוניס
לא. מי אמר שתספיקי ב-19 לבוא לפה? אם כך, 28.2.


מי בעד?

הצבעה

בעד – פה אחד

אושר.
היו"ר אופיר אקוניס
תודה, הסעיף אושר פה אחד.


אנחנו עוברים לסעיף 8.


תיקון התוספת השנייה, הסעיף הראשון.
אתי בנדלר
תגידו איזה שינויים צריך לאשר. תציגו את השינויים בסכומים. היה הוויכוח על 2.2 מיליון ₪ ועל ה-8 מיליון.
ליאת גלזר
והכול נפתר.
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
אני מבקשת הסבר.
היו"ר אופיר אקוניס
תקראי, בבקשה.
ליאת גלזר
בתוספת השנייה לחוק העיקרי, בסעיף 5, בסופו יבוא: (ג) על אף הוראות סעיפים קטנים (א) ו-(ב), בשנות הזיכיון השמינית והתשיעית של בעל זיכיון לשידורי טלוויזיה בערוץ השלישי יחולו לגביו הוראות אלה:

(1) הסכום שבעל הזיכיון יוציא לשם הפקת תכניות סוגה עילית שישודרו בשנות הזיכיון השמינית והתשיעית, לא יפחת מ- 39.4 מיליון שקלים חדשים לשנת הזיכיון השמינית ו- 43.3 מיליון שקלים חדשים לשנת הזיכיון התשיעית;בסעיף הזה לא נעשה שינוי, בניגוד למה שדובר עליו בישיבה הקודמת.

(2) בנוסף על הסכומים האמורים בפסקה (1), יוציא בעל הזיכיון לשם הפקת תוכניות סוגה עילית לפי התכנית להשלמת סוגה עילית שהוגשה ואושרה לפי סעיף 37ג(א1)(1)ו-(5) לחוק, סכום של 37.1 מיליון שקלים חדשים בשנת הזיכיון השמינית ו- 27 מיליון שקלים חדשים בשנת הזיכיון התשיעית;
דורון אבני
אלה המספרים המתוקנים, שגם מתואמים עם ישראל 10.
ליאת גלזר
(3) ההוצאות שיוציא בעל הזיכיון, בשנות הזיכיון השמינית התשיעית והעשירית, עבור מחקר ופיתוח לצורכי הפקת תוכניות מסוגה עילית שהן הפקות מקומיות קנויות העומדות בכללי המועצה שנקבעו לפי סעיף 60 לחוק, עד לסכום של 2 מיליון שקלים חדשים לשנה, יוכרו כחלק מן ההוצאה להשלמת סוגה עילית כאמור בפסקה (2); לענין זה, "מחקר ופיתוח" – פיתוח תכניות, כתיבת תסריטים ופיתוח תבניות (פורמטים) לשידור, לרבות לתכניות שלא הגיעו לשלב הפקה ושידור;
אתי בנדלר
זה יהיה בלי: פיתוח תוכניות פורמטים לשידור.
ליאת גלזר
(4) היקף השעות האמור בסעיף 5(ב) יגדל באופן יחסי לגידול בהיקף ההוצאה לפי פסקאות (1) עד (3), ביחס לסכום ההוצאה השנתית לפי סעיף קטן (א), כפי שתקבע המועצה.

(ד) בשנת הזיכיון העשירית, יוציא בעל זיכיון לשידורי טלוויזיה בערוץ השלישי, בנוסף לסכום ההוצאה השנתי לפי סעיף קטן (א), סכום של 16.1 מיליון שקלים חדשים לשם הפקת תוכניות סוגה עילית לפי התכנית להשלמת סוגה עילית שהוגשה ואושרה לפי סעיף 37ג(א1)(1)ו-(5) לחוק; היקף השעות האמור בסעיף 5(ב) יגדל באופן יחסי לגידול בהיקף ההוצאה לפי סעיף קטן זה ביחס לסכום ההוצאה השנתית לפי סעיף קטן (א), כפי שתקבע המועצה.";
מנשה סמירה
ראשית, משפט כללי – אני חושב שההסדר הזה מצביע על אי מחיקת חובות, עמידה בכל המחויבויות. ישראל 10 הבינו ולקחו על עצמם בתוכנית מוסדרת את העניין. להלן המספרים: סך הכול מחויבות שלא בוצעה עומד על 80.2. ב-80.2 ההחזר שלהם מתחלק בשלוש השנים: השמינית, התשיעית והעשירית. אלה המספרים שראיתם קודם – 37.1 בשנה השמינית, 27 בשנה התשיעית ו-16.1 בשנה העשירית. זה מצטבר ל-80.2, ובכך הם מחזירים את מלוא המחויבויות שנצברו עד היום.


המספרים שראיתם קודם, 39.4, 43.3 ו-56.7 זה הבסיס שמופיע בתוספת השנייה עם התיקונים שהמלצנו לאשר אותם לנוכח שינויים שחלו בשנתיים-שלוש האחרונות. הבסיס אמור להיות לא ממודד – התוספת השנייה 50 מיליון. אם ממדדים אותו הוא עומד על 56.7. בשנה העשירית הוא לא ממודד, לכן הוא עומד על 56.7. בשנה השמינית והתשיעית הכנסנו את ההפחתות שהסברנו אותן ונימקנו אותן בהרחבה והעמדנו את הבסיס, וזה הדבר שמחייב את אישור ועדת הכלכלה, זו היתה ההמלצה שלנו ואלה המספרים שנכנסו כרגע ומתואמים. המספרים האלה כוללים את ה-8.2 בתיאום ובהסכמת ישראל 10 ואת ה-2.2, החוב הנוסף שהוטל על ישראל 10 כתוצאה מדוח 2008 שהוצג פה בוועדה. אם כן אלה המספרים והחובות שלהם – 139 מיליון – זה מחויבות הבסיס בשלוש השנים הללו. 80.2 זה החוב. ביחד הם צריכים לבצע 219.6, על פי הפריסה שמוצגת פה בחוק. הם כבר ביצעו כ-70 מיליון מתוך זה בשנה הנוכחית שמסתיימת, שהיא השנה השמינית, אז נשאר להם לבצע כ-150-140 מיליון בשנתיים הבאות בסך הכול.


עוד תיקון שנוסף כאן – נושא הפיתוח, הוכרה להם שנה נוספת לפיתוח ב-2 מיליון ₪. בגלל ההיקף הגדול הרחבנו להם את היקף הפיתוח שאפשר להשקיע בתוכניות. אלה התיקונים.
היו"ר אופיר אקוניס
חבר הכנסת שי, האם התיקונים מסברים את אוזניך?
נחמן שי
אני אצביע נגד, אבל זה בסדר.
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
אני מצביעה בעד.
היו"ר אופיר אקוניס
רבותיי, אנחנו עמדנו בגדול במתווה שהתווינו פה בישיבה הראשונה, סיכמנו את כל סעיפי החוק, זה היה ב-25 בנובמבר, וגם הסכמנו להביא את זה לאישורה של המועצה, והתאריך נקבע ב-17 בחודש, יחזרו אלינו.
דורון אבני
יש עוד סעיפים – יש שני תיקונים שהוגשו על ידי משרד התקשורת: אחד, בסעיף 8ג צריך לעלות לדיון מחודש, מכיוון שעתה נוספה הכרה בהוצאות לפיתוח בשנה העשירית, אז צריך לממד אותה הצעה לפיתוח בשנה העשירית ב-1.1.2011, ולכן הוצע תיקון ל-8ג בעניין הזה.
אתי בנדלר
בסעיפים שנקראו עכשיו?
היו"ר אופיר אקוניס
זה לא נקרא. נצביע על הכול הצבעה אחת.
אתי בנדלר
אבל שם צריך דיון מחדש.
היו"ר אופיר אקוניס
זה הוצבע. הצבענו על זה. לא על התוספת, אבל על המקור. לכן אנחנו צריכים לפתוח את זה מחדש.


אנחנו פותחים את זה רגע.
דורון אבני
התיקון הוא לסעיף 8ג, והבקשה היא להוסיף ברישא: והוא ייקרא כך, 8ג, הסכום הנקוב בסעיף 5ג3 לעניין שנת הזיכיון העשירית והסכום הנקוב בסעיף 5ד יותקנו ביום כ"ה בטבת התשע"א, 1.1.2011, לפי שיעור שינוי המדד החדש לעומת המדד היסודי.


ויש עוד סעיף, שהוא חדש לגמרי, לא הוצבע, ולא דורש דיון מחודש.
היו"ר אופיר אקוניס
אנחנו מעלים לדיון מחדש את סעיף 8ג, ואז להצביע עליו בנוסח החדש. מי בעד?

הצבעה

בעד – פה אחד

הסעיף אושר.
היו"ר אופיר אקוניס
הסעיף אושר.


אתם בעד התיקון? הסעיף אושר.
אתי בנדלר
עכשיו יש רק עניין של תחילה ותחולה.
דורון אבני
גם כאן, כיוון שלוח הזמנים מתקצר, וייתכן שההצעה תעבור במליאה בקריאה שנייה ושלישית רק מאוד סמוך ל-27 לחודש, ולא יהיה די זמן לפרסם את החוק ברשומות לפני 27 בחודש, בעצה אחת עם היועצת המשפטית של הוועדה ועם היועץ המשפטי של משרד התקשורת הוצע לקבוע סעיף תחילה ותחולה.


יש בתוך החוק הוראות מהותיות, שחלות בשנת הזיכיון השמינית, קרי השנה שהסתיימה, לכן יש צורך בהתייחסות לתחולה כדי לקבוע שהוראות אלה לעניין הקולנוע וה-?? יחולו בשנה השמינית. הנוסח הוא: תחילה ותחולה, סעיף 9, תחילתו של חוק זה ביום י"ב בשבט התשע"א, 27.1.2010, ואולם הוראות סעיפים 3 ו-8 הנוגעות לחובות שחלו על בכל זיכיון בערוץ השלישי בשנת זיכיונו השמינית ועל בעל זיכיון בערוץ 2 בשנת זיכיונו הרביעית יחולו החל מאותן שנות זיכיון.


ההסבר, כפי שאמרתי – בגלל שחלק מההוראות מבחינה מהותית חלות בשנת הזיכיון השמינית, קרי 2009, שכבר הסתיימה, לעניין הקולנוע ולעניין הסוגה העלית יש צורך בסעיף תחולה שיבהיר שלמרות שהחוק נכנס לתוקפו החל מ-27.1, הוראות אלה אכן חלות בשנת הזיכיון השמינית לעניין בעל הזיכיון בערוץ השלישי, והרביעית לעניין בעל הזיכיון בערוץ 2.
היו"ר אופיר אקוניס
תודה. זה לא דיון מחודש, זה סעיף חדש.
נחמן שי
לפני ההצבעה, הצגתי כמה הסתייגויות בפני היועצת המשפטית של הוועדה, שאוכל לפרט עליהן. אני רק מודיע שהן קיימות.
אתי בנדלר
אם אתה מדבר על הסתייגויות מהותיות, צריך להציג.
נחמן שי
לא מהותיות, אבל כאלה שנוכל לחזור ולדבר עליהן בהמשך.
אתי בנדלר
אתה מבקש מספר הסתייגויות דיבור לא מהותיות. תגיד לי כמה אתה רוצה. אז אני לא נצמדת לטקסטים שאתה נתת לי. אני אחבר לך הסתייגויות דיבור, ואתה תדבר על מה שאתה רוצה.
נחמן שי
לי שלוש הסתייגויות דיבור.
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
ולי שתיים.
אתי בנדלר
בסדר.
היו"ר אופיר אקוניס
אנחנו נשאף לקיים את זה כהצעת חוק ממשלתית ב-25 בחודש, שזה יום שני, מייד אחרי הצבעת האי אמון. אני לא קובע את סדר יומה של הכנסת, אבל זה הסדר.


נצביע על סעיף התחילה והתחולה. מי בעד?

הצבעה

בעד – פה אחד

הסעיף אושר
היו"ר אופיר אקוניס
הסעיף אושר פה אחד.


אני באמת אחרי כל הדיונים שהיו פה, חושב שהמחויבויות טופלו, היצירה בהחלט קיבלה – אני מקווה שענינו על הדרישות שלכם. העקרונות החשובים נשמרו, הרגולציה בהחלט נשמרת, ואני רואה לה חשיבות רבה.

אני רוצה להודות לכל מי שעסק בהכנת החוק הזה, ולהתנצל בפני מי שהרגיש נפגע ממני בחודשיים האחרונים. הגברת דאבוש, אני חייב לה התנצלות אישית על איזושהי אמירה שלי בישיבה הראשונה, ואני מקיים עכשיו את הבטחתי להתנצל בפנייך. אם הרגשת נפגעת ממני, אני מתנצל, ומכל שאר החברים, אם נפגעו מאמירה כזו או אחרת, כי הדיונים פה היו מאוד תוססים.


אנחנו נפגשים פה בעניין ישראל 10 ב-19 בינואר, הצעת חוק שידורי הטלוויזיה הופכת להצעת חוק הארכת הזיכיון לישראל 10, בשעה 10:00.
אתי בנדלר
זה לא יהיה על הצעת החוק הזו, זה יהיה על התוכנית- -
היו"ר אופיר אקוניס
כן, ורק אז אנחנו מביאים את זה לקריאה, אחרי שהרשות תאשר והכול, זה בדיוק המתווה שקבענו אותו.


סעיף 8, תיקון התוספת השנייה, מי בעד?

הצבעה

בעד – פה אחד

הסעיף אושר
היו"ר אופיר אקוניס
הסעיף אושר פה אחד.


לילה טוב, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 21:55.

קוד המקור של הנתונים