ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 11/01/2010

שונות., פניית יושב-ראש הכנסת לאישור מינויו של עו"ד איל ינון לתפקיד היועץ המשפטי לכנסת- לפי סעיף 18 לחוק הכנסת, התשנ"ד- 1994., בקשה להעברת הצעת חוק מוועדה לוועדה, הצעה לסדר-היום בנושא: הפרטת המכינות הקדם-אקדמאיות , הצעת חוק התייעלות אנרגיה במבני ציבור, התשס"ט-2009, הצעת חוק רישוי עסקים (תיקון - הגבלה על מכירת משקאות משכרים), התש"ע-2009, הצעת חוק רישוי עסקים (תיקון - איסור מכירת משקאות משכרים בתחנות תדלוק ובבתי עסק הנמצאים בתחומן), התש"ע-2009, חוק המאבק בתופעת השכרות (הוראת שעה ותיקון חקיקה), התש"ע-2010

פרוטוקול

 
הכנסת השמונה-עשרה

PAGE
21
ועדת הכנסת

11.01.2010


הכנסת השמונה-עשרה

נוסח לא מתוקן

מושב שני

פרוטוקול מס' 62

מישיבת ועדת הכנסת

יום שני, כ"ה בטבת תש"ע (11 בינואר 2010), שעה 10:30
סדר היום
א. פניית יושב-ראש הכנסת לאישור מינויו של עורך-דין איל ינון לתפקיד היועץ המשפטי לכנסת – לפי סעיף

18 לחוק הכנסת, התשנ"ד-1994.

ב. קביעת ועדות לדיון בהצעות החוק הבאות:

1. הצעת חוק רישוי עסקים (תיקון – הגבלה על מכירת משקאות משכרים), התש"ע-2009 – הצעת חבר

הכנסת דוד רותם (פ/1767/18).

2. הצעת חוק רישוי עסקים (תיקון – איסור מכירת משקאות משכרים בתחנות תדלוק ובבתי עסק

הנמצאים בתחומן), התש"ע-2009 (פ/1810/18), הצעת חבר הכנסת אורי אורבך.

3. הצעת חוק המאבק בתופעת השכרות (הוראת השעה), התש"ע-2009 (מ/469).

ג. בקשת יושב-ראש ועדת הפנים והגנת הסביבה להעברת הצעת חוק רישוי עסקים (תיקון – הגבלה על

מכירת משקאות משכרים), התש"ע-2009, הצעת חבר הכנסת חיים כץ(פ/1794/18) מוועדת הפנים והגנת

הסביבה לוועדה אחרת.

ד. בקשת יושב-ראש ועדת החוקה, חוק ומשפט להעברת הצעת חוק העונשין (תיקון – איסור שתייה של

משקה משכר ע"י קטין), התשס"ט-2009, הצעת חבר הכנסת יריב לוין (פ/1515/18) מוועדת החוקה, חוק

ומשפט לוועדה אחרת.

ה. קביעת ועדה לדיון בהצעת חוק התייעלות אנרגיה במבני ציבור, התשס"ט-2009 – הצעתם של חברי
הכנסת
דב חנין, ניצן הורוביץ, אורית זוארץ וקבוצת חברי הכנסת (פ/894/18).

ו. הרכב ועדה משותפת לוועדת החינוך, התרבות והספורט ולוועדת הכספים לדיון בהצעה לסדר-היום
בנושא
"הפרטת המכינות הקדם-אקדמאיות", הצעתם של חברי הכנסת: רוברט טיבייב, דב חנין ואורי

אורבך.
נכחו
יושב-ראש הכנסת ראובן (רובי) ריבלין
חברי הוועדה
יריב לוין – היו"ר

רוחמה אברהם-בלילא

חיים אורון

זבולון אורלב

דליה איציק

זאב אלקין

דניאל בן-סימון

דני דנון

נסים זאב

מנחם אליעזר מוזס

אברהם מיכאלי

ציון פיניאן

דוד רותם
מוזמנים
חה"כ אורי אורבך

חה"כ ניצן הורוביץ

חה"כ דב חנין

חה"כ יואל חסון

חה"כ שלי יחימוביץ

חה"כ אמנון כהן

חה"כ שלמה מולה

חה"כ עמיר פרץ

חה"כ רונית תירוש

אתי בנדלר – משנה ליועצת המשפטית, הכנסת

סיגל קוגוט – משנה ליועצת המשפטית, הכנסת

שגית אפיק – הלשכה המשפטית, הכנסת

מרב תורג'מן – הלשכה המשפטית, הכנסת
מנכ"ל הכנסת
דן לנדאו
מזכיר הכנסת
איל ינון
סגן מזכיר הכנסת
נאזם בדר
ייעוץ משפטי
עו"ד ארבל אסטרחן

יעל סלנט - מתמחה
מנהלת הוועדה
אתי בן-יוסף
קצרנית פרלמנטרית
טלי רם
א. פניית יושב-ראש הכנסת לאישור מינויו של עורך-דין איל ינון לתפקיד היועץ המשפטי לכנסת –
לפי סעיף 18 לחוק הכנסת, התשנ"ד-1994
היו"ר יריב לוין
בוקר טוב, אני פותח את ישיבת ועדת הכנסת. אדוני יושב-ראש הכנסת, שלום. הנושא הראשון על סדר-היום: פניית יושב-ראש הכנסת לאישור מינויו של עורך-דין איל ינון לתפקיד היועץ המשפטי לכנסת, לפי סעיף 18 לחוק הכנסת, התשנ"ד-1994.


לפני שאעביר את רשות הדיבור ליושב-ראש, אסקור בקצרה את התהליך שנעשה. הוקמה על-פי החוק ועדה לאיתור יועץ משפטי לכנסת. הוועדה בראשות כבוד השופטת בדימוס, טובה שטרסברג-כהן, חברים בה: יושב-ראש הוועדה לענייני ביקורת המדינה, חבר הכנסת יואל חסון; יושב-ראש ועדת החוקה, חוק ומשפט, חבר הכנסת דוד רותם; ראש לשכת עורכי-הדין, עורך-דין יורי גיא-רון; נציב שירות המדינה, שמואל הולנדר; נציג האקדמיה, פרופסור יורם רבין, ואני מתוקף תפקידי כיושב-ראש ועדת הכנסת.


הוועדה ראיינה שמונה-עשר מועמדים שהגישו את מועמדותם לתפקיד, ובסופו של דבר על-פי הקבוע בחוק, המליצה בפני יושב-ראש הכנסת על ארבעה מועמדים שנמצאו לטעמה ראויים לכהן בתפקיד הזה. יושב-ראש הכנסת, על-פי הודעתו – הוא בוודאי יפרט את ההליך שהוא ביצע – מבקש כאן את אישורנו למינויו של מזכיר הכנסת הנוכחי, עורך-דין איל ינון, לתפקיד היועץ המשפטי של הכנסת.
נסים זאב
האם מדובר במכרז פנימי או חיצוני?
היו"ר יריב לוין
זוהי ועדת איתור, לכן תיארתי את ההליך שבוצע.


אני מבקש לנצל את ההזדמנות הזאת – בוודאי תהיינה הזדמנויות נוספות – אבל כבר בהזדמנות הזו להודות ליועצת המשפטית של הכנסת, עורכת-דין נורית אלשטיין, על העבודה והשירות הטוב שהיא נתנה לכנסת לאורך השנים.


אני מציין ומבהיר שתחילת כהונתו של עורך-דין איל ינון כיועץ המשפטי לכנסת, במידה שיאושר על-ידי הוועדה, תהיה החל מיום 2 באפריל 2010, נוכח העובדה שעורכת-דין אלשטיין מסיימת את תפקידה ב- 1 באפריל 2010, עם פרישתה לגמלאות. תודה.


אדוני היושב-ראש, בבקשה.
יושב-ראש הכנסת ראובן (רובי) ריבלין
תודה רבה ליושב-ראש ועדת הכנסת, חברי חבר הכנסת יריב לוין. חברות הכנסת, חברי הכנסת, ברצוני לחדד מספר דברים אותם ציין יושב-ראש הוועדה הנכבד, ואני ברשותכם אקריא מן הכתב על מנת שהדברים יהיו בהירים וברורים, חדים וחלקים.


מאז תוקן חוק הכנסת, לפני כעשור, לכנסת יש יועץ משפטי עצמאי המייעץ לחברי הכנסת, לוועדות הכנסת ולנושאי התפקידים בכנסת בכל ענייני החוק והמשפט – הן הפרלמנטריים והן המנהליים.


הייעוץ המשפטי שלו זוכה הכנסת על-ידי היועץ המשפטי לכנסת, ניתק את התלות של הכנסת ביועץ משפטי לממשלה ובמשרדי הממשלה - אשר סייעו לכנסת בנושאים המשפטיים עד אז - והעמיד את הכנסת כרשות עצמאית בכל הקשור לענייני המשפט וייצוג בפני ערכאות.


היועץ המשפטי לכנסת עומד בראש לשכה משפטית מקצועית ביותר, שמוכרת לכולכם מעבודתכם היומיומית.


חוק הכנסת קובע כי כהונת היועץ המשפטי לכנסת תפקע בהגיעו לגיל 65. בהתאם להוראה זו, תפרוש היועצת המשפטית המכהנת ביום י"ח בניסן התש"ע, ה-2 באפריל 2010, למניינם. על-פי החוק, היועץ המשפטי לכנסת יתמנה על-ידי יושב-ראש הכנסת, באישורכם – אישור ועדת הכנסת – מבין המועמדים, חבר הכנסת זאב, שעליהם ממליצה ועדה ציבורית המתמנה לצורך עניין זה.


ואכן, בהתאם להליך הקבוע בחוק, לפני מספר חודשים מיניתי ועדה ציבורית לבדיקת כשירותם והתאמתם של המועמדים למשרת היועץ המשפטי לכנסת. יודגש, כי המדובר בוועדה מקצועית, בכירה ובלתי תלויה, אשר הרכבה לא נקבע על-ידי יושב-ראש כנסת אלא נקבע בחוק הכנסת.


בראש הוועדה עמדה שופטת בית-המשפט העליון בדימוס, טובה שטרסברג-כהן, שנבחרה על-ידי נשיאת בית-המשפט העליון, והיו חברים בה: יושב-ראש ועדת הכנסת, חבר הכנסת יריב לוין; יושב-ראש ועדת החוקה, חוק ומשפט, חבר הכנסת דוד רותם; יושב-ראש הוועדה לענייני ביקורת המדינה, חבר הכנסת יואל חסון; נציב שירות המדינה, מר שמואל הולנדר; ראש לשכת עורכי-הדין, יורי גיא-רון, ונציג האקדמיה, פרופסור יורם רבין, שאותו בחרו הדיקנים של הפקולטות למשפטים באוניברסיטאות ובמכללות בארץ כולה.


לוועדה הציבורית פנו שמונה-עשר מועמדים. הוועדה ראיינה את כולם והמליצה בפניי פה אחד על ארבעה מועמדים מתוכם, שהם בעיניה כשירים ומתאימים למלא את התפקיד של היועץ המשפטי לכנסת. הם לא דירגו את המועמדים, והעמידו את כולם בדרגה אחת.


בהזדמנות זו אני מבקש שוב להודות לחברי הוועדה הציבורית ולעומדת בראשה, על עבודתם החשובה ועל ההליך התקין והמכובד שניהלו.


ראיינתי באופן אישי ומעמיק את ארבעת המועמדים שעליהם המליצה הוועדה, וקראתי את החומר שהגישו ואת ההמלצות שצירפו. התרשמתי מכולם. כל המועמדים הם משפטנים טובים וראויים.


החלטתי כי המתאים ביותר לכהן כיועץ המשפטי לכנסת הוא העורך-דין איל ינון, המשמש כיום כמזכיר הכנסת. את איל ינון כולנו מכירים מקרוב, מתוקף תפקידו כמזכיר הכנסת. איל משמש כעורך-דין משנת 1995, והספיק לכהן במספר תפקידים משפטיים משמעותיים.


לפני שנבחר למזכיר הכנסת שימש כעוזר הבכיר של היועץ המשפטי לממשלה, מני מזוז; לפני כן שימש כסגן בכיר ליועצת המשפטית למשרד ראש הממשלה; לפני תפקיד זה שימש איל ינון כפרקליט במחלקת הבג"צים במשרד המשפטים, ואת התמחותו עשה אצל המשנה לנשיא בי-המשפט העליון, השופט מישאל חשין.


הוועדה הציבורית וגם אנוכי התרשמנו מאוד מניסיונו המקצועי של איל ומההמלצות המרשימות שניתנו לו. הוא צבר ניסיון ציבורי עשיר: בין היתר, טיפל בעתירות בתחומים מגוונים, הגיש לבג"ץ מאות כתבי בית-דין והופיע בפניו באינספור עתירות.


אנשי מקצוע מן המעלה הראשונה העידו בפנינו כי עבודתו מתאפיינת בראייה מערכתית, מקיפה ומושכלת, בהבנה עמוקה של המערכת הציבורית ובמתן פתרונות גם למצבים מורכבים.


בדרך עבודתו הוא מגלה יכולת לברור את העיקר, להקיף חומר רב ולשקול היטב את העניינים הבאים לפניו, ללא כחל וסרק וללא פנייה כזו או אחרת, על שלל ההיבטים הכרוכים בהם.


מעל לכול, מעידים עליו עמיתיו ומעסיקיו, והרי גם אנחנו יכולים להעיד על כך מכלי ראשון – בהתנהלותו ובאופיו, איל הוא אדם סבלני וסובלני, שקול, הגון, בעל יושרה ונעים-הליכות. אלו הן תכונות חשובות ביותר להצלחה בתפקיד כה מורכב ואחראי.


לאחר שנחשפתי לעבודתו המקצועית של איל כמזכיר הכנסת, אני סמוך ובטוח כי הוא מתאים ללא כל סייג לכהן כיועץ המשפטי לכנסת, וכי יבצע את תפקידו על הצד הטוב ביותר.


אשר על כן, אני מבקש, אדוני יושב-ראש הוועדה, את אישורה של ועדת הכנסת למינוי. אני מאוד מודה לכם.
היו"ר יריב לוין
תודה. אני מציע לחלק את הדיון לשניים. מי שמבקש לומר דברי ברכה – במידה שהוועדה אכן תאשר את מינויו של עורך-דין ינון – אני מציע שהדבר הזה ייעשה אחרי שהוא יתבשר על המינוי ויישב כאן. מי שרוצה לומר דברים טרם ההצבעה, לגופו של דיון – יכול לומר לי כרגע ואנחנו נקיים את זה עכשיו.
שלי יחימוביץ
מה ההבדל בעצם?
היו"ר יריב לוין
ההבדל הוא שהגיוני שאת דברי הברכה נאמר אחרי שאדם ייבחר, ולעומת זאת אם יש מישהו שרוצה לומר דברים טרם שאנחנו מקבלים החלטה, את זה צריך לומר עכשיו.
נסים זאב
אם יש לו איזשהם ספקות.
היו"ר יריב לוין
כן. או ספקות, או רוצה לשכנע אולי את המשוכנעים, אני לא יודע.
נסים זאב
כולם מפחדים לדבר, זה הכול...
היו"ר יריב לוין
אני מבין שאין אנשים שמבקשים לדבר מראש, אני לא חושב שמישהו מפחד לדבר. לפיכך, אני מבקש לעבור להצבעה. מי מחליף את חבר הכנסת דני דנון בליכוד, שאיננו? מי מחליף את חברת הכנסת רחל אדטו?
שלמה מולה
אני מחליף את חברת הכנסת אדטו.
שלי יחימוביץ
אני מחליפה את חבר הכנסת איתן כבל.
היו"ר יריב לוין
רבותי, אני עובר להצבעה. מי בעד אישור מינויו של עורך-דין איל ינון לתפקיד היועץ המשפטי של הכנסת? מי מתנגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – פה אחד

נגד – אין

נמנעים – אין

בקשת יושב-ראש הכנסת לאישור מינויו של עורך-דין איל ינון לתפקיד היועץ המשפטי לכנסת נתקבלה.
היו"ר יריב לוין
פה אחד, אין מתנגדים ואין נמנעים. לפיכך, אני קובע שעורך-דין איל ינון נבחר ואושר כיועץ המשפטי של הכנסת, על-פי בקשת יושב-ראש הכנסת. אני מציע שנקרא לעורך-דין ינון כדי שנוכל לבשר לו על בחירתו.

(מזכיר הכנסת איל ינון מצטרף לישיבת הוועדה)
קריאות
מזל טוב.
היו"ר יריב לוין
איל, אני שמח לבשר לך שפה אחד החליטה ועדת הכנסת לקבל את בקשת יושב-ראש הכנסת ולבחור בך כיועץ המשפטי הבא של כנסת ישראל. אני מאחל לך הצלחה, אני משוכנע שתצליח ואני בטוח שתוביל גם את הלשכה המשפטית וגם את הייעוץ השוטף כאן לכנסת, בדרך בטוחה, מקובלת, אני מאמין גם לגבהים מקצועיים חדשים שיהיו לטובת הכנסת, מעמדה וכבודה.


אני, ברשותכם, אאפשר לך לומר כמה מלים ולאחר מכן חברי הכנסת שירצו לדבר. בבקשה.
איל ינון
אדוני יושב-ראש הכנסת, גברתי יושבת-ראש הכנסת השבע-עשרה, אדוני יושב-ראש ועדת הכנסת,

חברי הוועדה. אני מודה ליושב-ראש הכנסת שבחר בי לתפקיד חשוב זה ומודה לכם חברי ועדת הכנסת על אישור המינוי.

זו גם ההזדמנות שלי להודות לחברי הוועדה הציבורית בראשות השופטת טובה שטרסברג-כהן, שמצאה לנכון, לאחר בחינה מקצועית, להמליץ עלי כאחד מארבעת המועמדים לתפקיד.

זכות גדולה נפלה בחלקי לזכות באמונם, הן של יושבת-ראש הכנסת השבע-עשרה והן של יושב- ראש הכנסת השמונה-עשרה, אשר בחרו בי לשניים מהתפקידים החשובים והרגישים ביותר בכנסת. הבעת אמון זו מטילה עלי אחריות כבדה ומחויבות אישית למוסד ולתפקיד, ואני מקווה לעמוד בכך בכבוד.

כידוע, הכנסת התברכה בלשכה משפטית מצוינת ובמשפטנים מהמעלה הראשונה. במיוחד אבקש לציין היום את גברת סיגל קוגוט, המשנה ליועצת המשפטית והיועצת המשפטית לוועדת החוקה, חוק ומשפט, ואת גברת אתי בנדלר, המשנה ליועצת המשפטית (כלכלה ותקשורת) והיועצת המשפטית לוועדת הכלכלה. יחד איתן ועם יתר המשפטנים בלשכה המשפטית נעשה כמיטב יכולתנו למלא את שלל תפקידיה של הלשכה המשפטית על הצד הטוב ביותר.

ולסיום, בכניסתי לתפקיד היועץ המשפטי לכנסת אתפלל שלא תארע תקלה על ידי, ובבוא היום, ביציאתי מתפקיד מזכיר הכנסת, אתן הודיה על חלקי. תודה.
היו"ר יריב לוין
תודה רבה. ראשון הדוברים, חבר הכנסת יואל חסון, בבקשה.
יואל חסון
תודה, אדוני היושב-ראש, אדוני יושב-ראש הכנסת, היועץ המשפטי הנבחר של הכנסת. אני רוצה קודם כול לומר שאני מכיר את איל ינון ממשרד ראש הממשלה, עוד לפני שהגיע לכאן לכנסת. הכרתי אותו כשאני הייתי יועץ ראש ממשלה והוא היה בתפקידו במחלקה המשפטית. אז הכרתי אדם באמת מסור, מוכשר, אחד כזה שניתן גם לעבוד אתו, גם להתייעץ אתו וגם להיעזר בו, נותן תמיד את העצה הטובה כדי לא להיכשל ולא ליפול מאיזשהו מכשול.


כאשר יושבת-ראש הכנסת השבע-עשרה מינתה אותו, אני ראיתי בו אחד האנשים הראויים ביותר כמזכיר הכנסת, ואחר כך אני חייב לומר, גם כממלא-מקום יושב-ראש הקואליציה וכיושב-ראש קואליציה, מצאתי מזכיר כנסת שהיה מצד אחד ללא משוא-פנים, יודע לדבר עם כולם מכל מקום, מכל סיעה, אבל גם מאפשר ומקיים את עבודת הכנסת בצורה מקצועית ונכונה.


היתה לי גם הזכות להיות חבר בוועדת האיתור, שם היו מועמדים שונים. אני חייב לומר שבאמת הוצגו הארבעה הטובים ביותר שיכלו להיות בתפקיד הזה.


אדוני יושב-ראש הכנסת, אני באמת מברך אותך על החלטתך לבחור באיל ינון, אני בטוח שהוא יעשה את תפקידו נאמנה. איל, אני מאחל לך בהצלחה מכל הלב. באמת, הצלחתך היא הצלחה של הבית הזה ושמירה על היכולת של הבית הזה לשמור על הריבונות שלו ועל המקום החשוב שלו בחברה הישראלית. המון בהצלחה. תודה רבה.
היו"ר יריב לוין
תודה רבה. חברת הכנסת יחימוביץ, בבקשה.
שלי יחימוביץ
איל, ברכות. המינוי הזה הוא יותר מראוי. אני חושבת שניחנת בדיוק במזג הנכון. אני לא רוצה להביך אותך בעודף שבחים אבל אתה גם איש מקצוע לעילא ולעילא, גם סולידי, גם שוקל את הדברים מכל כיוון אפשרי, ולא משאיר שום פתחים.


זכיתי להכיר אותך פעמים מאוד רבות - הרבה מאוד פעמים פניתי אליך בבקשת עצה, בבקשת סיוע, ותמיד נתקלתי בנכונות גבוהה אבל לא גבוהה מדי, כלומר הכול במגבלות הראויות והנכונות שמציבה הכנסת, על חוקיה ועל תקנותיה.


אני חושבת שהמזג שלך הוא בדיוק המזג המתאים, יחד עם ההשכלה המאוד רחבה, המחויבות הגבוהה שלך לאמת, לניקיון-כפיים, לשלטון החוק, ואני בטוחה שכולנו נצא נשכרים ממך, אני אפילו קצת יותר מאחרים כיוון שאנחנו נעבוד יחד בוועדת האתיקה, אני בטוחה שבשיתוף פעולה פורה ומפרה.


ואם כבר מדברים על היכרות מהעבר, אני עבדתי עם אבא שלך שהיה יושב-ראש הוועד המנהל של רשות השידור בשעתו, בדיוק כשהתחלתי את הקריירה שלי בקול ישראל. ההיכרות שלי עם המשפחה היא בהחלט חיובית ואני בטוחה שזה יימשך כך לדורי-דורות. בהצלחה כמובן.
היו"ר יריב לוין
תודה רבה. חבר הכנסת אלקין, בבקשה.
זאב אלקין
תודה רבה, אדוני היושב-ראש. אני מצטרף לברכות. דיבר כאן לפניי ולפני חברת הכנסת יחימוביץ, חבר הכנסת יואל חסון ששימש בתפקיד שלי בכנסת הקודמת, כיושב-ראש הקואליציה. אני זכיתי לעבוד הדוק מאוד מול איל – גם בתפקיד יושב-ראש הקואליציה בכנסת הזאת וגם כיושב-ראש ועדת הכנסת בתחילת הקדנציה – ואני חייב לשבח גם את הוועדה וגם את יושב-ראש הכנסת על בחירה מצוינת.


אני חושב שהייעוץ המשפטי של הכנסת בשנים הקרובות יעמוד בפני אתגרים לא פשוטים, גם מבחינת העבודה פנימה מול חברי הכנסת כי יוזמות החקיקה הולכות וגוברות – הכנסת הופכת ליותר ויותר פעילה מבחינה מחוקקת, לפעמים אולי אפילו יותר מדי – כך שהעומס על הייעוץ המשפטי והאחריות רק גוברים, אבל גם החוצה.


הרי זה לא סוד, ויושב-ראש הכנסת הנוכחי דיבר על כך לא פעם – על ההתמודדות של הכנסת מול הגורמים בחוץ, על כך שיש לה זכות גם מול הרשות המבצעת וגם מול הרשות השופטת לחוקק ולהיות למעשה הריבון כאן במדינת ישראל. וכאן עיקר העומס – גם לעקוב אחרינו, שאנחנו נעמוד בגבולות המותר ולא נחרוג, כי כשחורגים חוטפים, אבל מצד שני להגן עלינו, על זכותנו כריבון לחוקק כאן ולמעשה לקבוע את המילה האחרונה – העומס יהיה על הייעוץ המשפטי של הכנסת.


באתגר הזה אין לי ספק שאיל ידע לעמוד מצוין – לעבוד מול כל חברי הכנסת, בנעימות, בנועם הזה שלמדתי, וזו ממש בחירה מצוינת. בהצלחה. אנחנו איתך, איל.
היו"ר יריב לוין
תודה רבה. יושב-ראש ועדת החוקה, חוק ומשפט, חבר הכנסת רותם, בבקשה.
דוד רותם
אדוני היושב-ראש, יש כלל במקורותינו שאין ממנים פרנס על הציבור אלא אם כן קופה של שרצים תלויה לו, כדי שכאשר יגבה ליבו יגידו לו: הבט אחורה וראה מה יש לך מאחוריך.


היושב-ראש כבר הסביר לנו שיש לך קופה של שרצים מאחוריך, הוא תיאר לנו איפה התחלת את ההתמחות ואיפה עבדת, אז זה בסדר.


כשאני שומע פה את כל דברי השבח עליך, זה לא עושה לי טוב, כי אם היו אומרים שאתה בחור טוב, זה בסדר, אבל כשמהללים ומשבחים אותך בתפקידך כיועץ משפטי – קח בחשבון שזו פעם אחרונה שאומרים עליך דברים טובים, כי אם ימשיכו להגיד עליך דברים טובים, פירושו של דבר שאתה לא ממלא את תפקידך כראוי, כי פירושו של דבר שאתה עושה את העבודה למצוא חן בעיני כל אחד ואחד. ותפקידו של היועץ המשפטי הוא בדיוק הפוך – אסור לך למצוא חן בעיני אף אחד.


ולכן, קח את הדברים בעירבון מוגבל כי שטרי החוב שאתה תצטרך לפרוע יהיו גבוהים מדי. בהצלחה.
היו"ר יריב לוין
תודה.
יושב-ראש הכנסת ראובן (רובי) ריבלין
לפני הכנסת ספר תורה כל יום שבת, אומרים: "וכל מי שעוסקים בצרכי ציבור, באמונה הקב"ה ישלם שכרם", ללמדך שכל השאר רק יקללו אותו.
היו"ר יריב לוין
תודה. חבר הכנסת נסים זאב, בבקשה.
נסים זאב
אני, אם כך, לא ארבה בשבחים – "אין ריבוי אחר ריבוי אלא למעט" – אנחנו לא רוצים למעט בכל השבחים שנאמרו פה אלא רק להוסיף.


אני רוצה לומר שהבחירה של איל ינון, זה מרמז בעצם על תחילת הגאולה שלנו, ואגיד איפה זה נרמז. אנחנו בפזמון "עת שערי רצון" אומרים "ינון ואליה אני שולח" – ינון זה המשיח ואליה זה אליהו.


אז אני יכול לומר לכם ש"נפתלי אילה שלוחה הנותן אמרי שפר" ואחרי זה נאמר "בן פורת יוסף", וזה עליך – במידות, בענווה – ואני יכול לומר "ענווה וגדוּלה במקום אחד" זה עליך, ואין לי ספק שאתה ברכה לכנסת הזאת.
היו"ר יריב לוין
תודה רבה. חברת הכנסת תירוש.
רונית תירוש
תודה רבה, אדוני היושב-ראש ואדוני יושב-ראש הכנסת. ברכות לך, איל. אני רוצה דווקא להתחיל בברכות ליושב-ראש משום שאני חושבת שלא רק שהוא עשה את הבחירה הנכונה – הרי היו שמועות מכאן ומשם – וכפי שציינתי גם בפניך, אדוני היושב-ראש כבר ביום שישי, אתה הוכחת שוב שאתה פועל כמובן לטובת הכנסת כשאתה בוחר את האדם הכי מקצועי והכי ראוי לתפקיד.


ולגבי איל אני רוצה לומר גם שבחים על אישיותו לא רק כאיש מקצוע אלא כאדם, כחבר נאמן. לא רק שהכרתי את אבא בהיותו ראש מינהל התרבות במשרד החינוך, אבל הכרתי אותו גם בנסיעות מקצועיות שלנו וראיתי את המסירות שלו אל מול קהל עוין לפעמים, ואת הזכויות העומדות לו בהסברה נכונה של הכנסת, הפרלמנט, שיכול להוות מודל לפרלמנטים אחרים בעולם.


אני לא יודעת כמה יודעים אבל מעמדו ב- IPU, בקרב מסבירי הפרלמנטים השונים, הוא רם ונישא והוא מרצה מאוד מבוקש שם – ועכשיו אנחנו לא יודעים מי ימלא את החסר הזה אבל נקווה לטוב, אני סומכת על יושב-ראש הכנסת שיבחר בחירה נכונה.


מעבר לכך, הוא אבא מדהים. כל התכונות הללו מעידות באמת על אדם שיכול לעשות המון דברים, וטוב, ובאופן מקצועי ואוהב וחם וראוי, ואני כמובן מברכת על המינוי.
היו"ר יריב לוין
תודה. חבר הכנסת אמנון כהן, בבקשה.
אמנון כהן
תודה, אדוני היושב-ראש. ראשית, אני רוצה לברך את הגברת אלשטיין שסיימה את תפקידה. היתה לי זכות להיות סגן יושב-ראש הכנסת בקדנציה הקודמת, ובחרנו יחד עם היושבת-ראש לשעבר את איל כמזכיר הכנסת. התברכנו גם באישיותו, גם בחוכמתו, גם בלמידה מהירה של כל נבכי הבית הזה – איך לעבוד מול חבר כנסת, מול כל סיעות הבית – אלה דברים רגישים, למצוא את האיזונים הנכונים.


יישר כוח, ולא פלא שגם על-ידי היושב-ראש, גם על-ידי חברי ועדת הכנסת נבחרת לשמש בתפקיד הרם של היועץ המשפטי של הבית הזה, ואני בטוח שבאישיותך ובחוכמתך תמשיך להצעיד את הבית הזה למעמד הכי חשוב שקיים, ואני סומך עליך. יישר כוח.
היו"ר יריב לוין
תודה רבה. חברת הכנסת רוחמה אברהם-בלילא, בבקשה.
רוחמה אברהם-בלילא
אדוני יושב-ראש הכנסת, הבחירה אל מול כל אותם מועמדים מצוינים – בטוח שהיא לא היתה קלה לך בשיקולים – אבל אין ספק שהניסיון שאותו מביא איל בצמתים השונים בחייו, גרם לך להכריע הכרעה שהיא מאוד חשובה לבית הזה, ואני מברכת אותך על הבחירה באופן אישי.


ולך, איל – קודם כול, זה שאבא שלך לא פה זה "נון" אחד גדול. אני חושבת שאחד מרגעי הנחת היו שהוא היה שומע את כל המחמאות שקיבלת, אבל אני בטוחה שהן יגיעו אליו.


אני חושבת שאחת מהמשימות שלך – והיא בטוח לא תהיה קלה, לרצות 120 חברי כנסת שרק ילינו ורק יבואו בטענות, זה לא יהיה פשוט – אבל אני חושבת שאחת מהמשימות שלך זה בהחלט להמשיך ולנסות באותה דרך – בנעימות שלך, במסירות שלך, בהתמדה שלך ובאמונה שלך – להגיע למצב שהיום בעוד שנה, או בעוד כמה שנים, נמשיך לחלוק לך את אותן מחמאות.


באשר לאביך – שהכרתי אותו בתקופה קודמת בחיי, כשרה אחראית על חגיגות ה- 60 – אני אומר שאין לי ספק שהתפוח לא נפל רחוק מהעץ, ואני יודעת שהוא יהיה חסר בנקודה שבה הוא מילא ושירת את מדינת ישראל, על הצד הטוב ביותר. שמעתי את המחמאות אשר חלקו לו, ואני בטוחה שגם אתה – כיוון שהתפוח לא נפל רחוק מהעץ – עוד תצליח ואני בטוחה שבחייך, אתה עוד צעיר, עוד תגיע לגדולות.


אבל יחד עם זה, מה שחשוב לנו כמחוקקים – ואני חייבת לציין את הצעדים האחרונים שהממשלה נקטה בהם וזה לנסות לגרוע ממעמדה של הכנסת כגורם מפקח על הממשלה - אני חושבת שאחת המשימות שלך זה לשמור על הבית הזה כדי שימשיך להיות מבצרה של מדינת ישראל בכל מה שקשור לחקיקה.


אני מאחלת לך הצלחה, מאחלת לנו שיתוף פעולה פורה, ואני מאחלת גם לך אדוני היושב-ראש הצלחה ועבודה פוריה למען הכנסת ולמען מדינת ישראל.
היו"ר יריב לוין
תודה רבה. חבר הכנסת אורלב, בבקשה.
זבולון אורלב
תודה רבה. אני לא אדבר על ההיסטוריה המשותפת שלי עם משפחת ינון, שהיא נדמה לי מהוותיקה פה בין כל חברי הבית, אבל אני הכרתי את איל בעבודה – לא בהיכרות האישית – בהיותי שר הרווחה בראשית העשור הנוכחי במשרד ראש הממשלה, עברתי איתו החלטות מאוד מאוד רגישות ומאוד מאוד עדינות, ולמדתי באמת שהוא מוכן להגן בכל יכולתו על האמת, על הצדק, ולפעמים גם על השלום – שגם הוא חשוב.


ועכשיו, בסיבוב הנוכחי כמזכיר הכנסת, אני אומר שמי שזכה והגיע למצב כזה שאין לו אופוזיציה מבין חברי הכנסת, כלומר יש הסכמה רחבה מקיר לקיר, חוצה מפלגות, חוצה דעות, חוצה מגדרים, שאתה עושה את עבודתך נאמנה ביושר, בהגינות מוחלטת, במקצועיות, אז בוודאי אתה ראוי מאוד לקבל את המינוי של היועץ המשפטי של הכנסת.


אני רק אומר לך, איל. אני מבין אלה – אני חושב כמו היושב-ראש – שמרגיש שעדיין המאבק על מעמדה של הכנסת לא תם. המאבק מול הרשויות האחרות – לא רק הרשויות הממוסדות כמו הרשות המבצעת והרשות השופטת אלא יש עוד רשויות פה בארץ, שגם אם לא כתובות בספרי הלימוד הן קיימות- המאבק הזה לא תם.


ללשכה המשפטית ולעומד בראשה יש תפקיד חשוב מאוד להגן על מעמדה של הכנסת כמוסד העליון המבטא את הדמוקרטיה במדינת ישראל, ואני בטוח שתצליח בכך. הרבה מאוד הצלחה.
היו"ר יריב לוין
תודה רבה. חבר הכנסת מוזס, בבקשה.
מנחם אליעזר מוזס
אדוני יושב-ראש הוועדה, אדוני יושב-ראש הכנסת, בחרת באיש הנכון במקום הנכון. כשנבחרתי לכנסת היה זה איל ינון שניגש אלי בסבר פנים יפות, עם כזו קבלת פנים חמימה – ממש נתן לי את ההרגשה שיש לי כאן ידיד ורע – עד שהתברר לי שיש לנו מן המשותף. איל ינון, בשנות ילדותו, היה תלמיד ישיבת "חיים מאירים" של ויז'ניץ, ושם הוא קיבל שורשים חזקים מאוד. יש לו עוד אפילו מטבעות חנוכה מהאדמו"ר מויז'ניץ שליט"א – ופשוט יש כאן איזו כימיה.
חז"ל אומרים
"מקצת שבחו של אדם אומרים בפניו". האמת היא שכמה ששמענו כאן, זה רק מקצת שבחיך – אני אומר לך את זה בפנים, כל מה ששמענו כאן. רבי אברהם אבן-עזרא היה אומר: הדעתן שבאנשים – איש הבר-דעת ביותר – זקוק ליועצם, זקוק ליועץ. הדעתן באנשים, הבן אדם הכי הכי חכם- צריך יועץ. ושלמה המלך כבר היה אומר: "מים עמוקים עצה בלב איש, ואיש תבונה ידלנה" – יודע לדלות את התבונה.

אני חושב שזה נאמר עליך, ואני מקווה שבתפקידך החדש, בעזרת השם, תצליח. אני גם כן מכיר את אביך – בתוקף עבודתנו במשרד החינוך, איש מקסים – בתקופת זבולון, עליו השלום.
יושב-ראש הכנסת ראובן (רובי) ריבלין
זבולון המר.
מנחם אליעזר מוזס
זבולון המר המנוח, עליו השלום – ביום שישי היה יום הזיכרון שלו. היה מהמקורבים ביותר וגם אני הייתי מהקרובים.


אני באמת מתפלא שאביך לא כאן אבל הוא ודאי ישמע או יקרא את הדברים בסטנוגרמה.


עליך אפשר לומר מה שדוד המלך אומר: "והיה כעץ שתול על פלגי מים" – בא מכזה בית – "אשר פריו יתן בעתו ועלהו לא יבול וכל אשר יעשה יצליח". אמן.
היו"ר יריב לוין
תודה. חבר הכנסת חנין, בבקשה.
דב חנין
תודה רבה, אדוני היושב-ראש, אדוני יושב-ראש הכנסת, איל, מה אני יכול לברך אחרי כל הדברים האלה שנאמרו כאן? אתה שילוב באמת מיוחד במינו של חוכמה ושל תבונה – ויש הבדל בין חוכמה לבין תבונה, ולא רבים הם האנשים שמצליחים לשלב את שני הדברים האלה יחד.


חוץ מכל התכונות האחרות אתה גם אדם מאוד נעים – גם כשיש אתך ויכוח – נעים להתווכח אתך, נעים לשוחח אתך, נעים לשמוע את דעתך ונעים להשתכנע מדעתך גם כשחושבים אחרת.


הברכה האמיתית, אדוני היושב-ראש, מגיעה לנו לכנסת – שאנחנו מתברכים ביועץ משפטי כזה. רשימת המועמדים היתה מאוד מכובדת ומפוארת ונכללו בה אנשים שהם באמת אנשי מעלה, מועמדים מעולים. היא מכבדת את הכנסת והבחירה מכבדת את הכנסת, ואני מאחל לך ולנו הרבה הצלחה.
היו"ר יריב לוין
תודה רבה. חבר הכנסת בן-סימון.
דניאל בן-סימון
אני לא מכיר את אביך ואין לי פסוק – לא מהתלמוד ולא מהגמרא – וזה שאני יושב ליד חבר הכנסת מוזס זה עוד לא מרעיף עלי איזשהו ידע-יתר בעניין הזה של התורה.

אני רק אומר שבאתי לכנסת – מקום קשה, בעייתי, יש סיעות קשות, יש פחות קשות; למזלי, אני נמצא בסיעה הכי נוחה בכנסת – ולכן, פה ושם היה מגע בינינו והוא היה מגע עדין, ואני מאוד מעריך את זה. במקום שבו המגעים לא הכי עדינים בעולם, המגע בינינו היה עדין ורך. אני מאוד מעריך את זה, ובלי דימויים מעבר למה שאני אומר.

בסך הכול, אני מאוד מעריך את המזג השיפוטי שלך, שהוא לא פחות חשוב מאשר הידע המשפטי שלך, ובהצלחה.
היו"ר יריב לוין
תודה רבה. חשבתי שראוי ונכון שאת סבב הברכות תסכם יושבת-ראש הכנסת השבע-עשרה, חברת הכנסת דליה איציק, בבקשה.
דליה איציק
אדוני היושב-ראש, חברי חברי הוועדה, איל. חשבתי לעצמי היום מה גרם לי – כשבאת אלי אז לחדר – אחרי חמש דקות להחליט שאני רוצה אותך מזכיר הכנסת. אני לא מהירת-החלטה ואני גם כנראה לא מהירת-תפיסה, ובכל זאת מה גרם לי.

באמת הרבה שכל בלב – זה מה שיש לך. מסוג האנשים שמחברים תבונת הראש עם תבונת הלב, ואני מאוד מחשיבה את שתי התבונות הללו, וכל יום אני נוכחת מחדש – גם מה שקורה כאן בחדר – אל תתרשם, יש פה גם הרבה נימוסים וכו'. אתה מספיק נבון ואתה על הקרקע, אבל אין ספק שהאנשים שבאו לפה, באו מרצון ובאו להגיד לך מילה טובה ובאו גם להגיד ליושב-ראש על ההחלטה של הבחירה.

אבל, אמר חבר הכנסת אורלב משהו שהוא מאוד נכון. אסור לטעות בך – וזה אני אומרת לחברי הכנסת. אתה עומד על שלך. לפעמים כשאומרים "כולם בחרו בו פה אחד", חושבים: אם הוא בסדר עם כולם אולי זאת בעיה.

הכנסת מתמודדת במאבק קשה מאוד – כבר שנים – על מעמדה ועל מיקומה בין שלוש הרשויות. היא חלשה, הכנסת היא כנסת חלשה, היא איננה תלוית יושב-ראש רק, ואיננה תלוית חברי כנסת רק; יש אסופה של סיבות שאתה יודע כנראה מהן, אבל אנחנו עוד לא מצאנו את הפתרון להן.

יש לך משימה קשה מאוד, אני מאמינה שאם אתה תוביל אותה באומץ-לב – שאולי אפילו תרגיז חלק מהרשויות האחרות, אבל גם תרגיז אולי חלק מהבית הזה – אז יהיה אפשר להגיד שיועץ משפטי לכנסת נבחר שעשה את מה שצריך כל כך הרבה לעשות. אני מאוד מאוד סומכת עליך.

הכנסת הזאת ידעה ימים קשים בשלוש-ארבע השנים האחרונות: שתי מלחמות בתקופתנו; כשמפכ"ל הולך שלא בדרך הטבע, זו רעידת אדמה. מפכ"ל הלך שלא בדרך הטבע; כשנשיא הולך שלא בדרך הטבע, זאת רעידת אדמה, זה קרה בקדנציה; כשרמטכ"ל הולך שלא בדרך הטבע – כל זה קרה בקדנציה הזאת, ולא נספר עוד דברים קשים שקרו כאן.

אתה היית לי באמת לא רק לעובד. אתה חבר, אתה יועץ, אתה נבון, אתה עומד על שלך, אתה מתווכח – אבל גם כשאתה מתווכח אתה עושה את זה בשום-שכל – ואני מאחלת לך הרבה מאוד הצלחה, ובעיקר לנו, לבית הזה.

אני גם מכאן רוצה לאחל לנורית, היועצת המשפטית היוצאת, החלמה מהירה. אני חושבת שמול התכונות שיש לה, היא עמדה באומץ-לב בהרבה מאוד נושאים – גם מולי, גם מול אחרים – והיא גרמה לכך שהרבה מאוד גורמים יתייחסו גם לייעוץ המשפטי בכנסת בכבוד.

אני מאחלת לך הרבה הרבה הצלחה, ואנחנו כאן ניתן לך הרבה הרבה כתף.
היו"ר יריב לוין
תודה רבה. ובאמת איחולי הצלחה, ותודה, ואיך אומרים – לעבודה.
עמיר פרץ
באתי בריצה, ואני לא נוהג לבוא בריצה. פעם ראשונה שאני נענה לפנייתו של חבר הכנסת איתן כבל. ממיטת חוליו הוא אמר לי: אתה הולך להחליף אותי כדי שיהיה קוורום.
דליה איציק
החליפו אותך כבר.
היו"ר יריב לוין
החליפו. חברת הכנסת שלי יחימוביץ רצה יותר מהר.
עמיר פרץ
אני מצטרף לברכות ומאחל לך הצלחה. אז אני באתי ניטרלי – זה נטו-נטו.
אברהם מיכאלי
איל, אלה שלא דיברו זה בגלל שלא נתנו להם זכות לדבר.
היו"ר יריב לוין
רצית לדבר? סליחה. לא רשום. בבקשה.
אברהם מיכאלי
הייתי הראשון ברשימה.
אחרי דליה איציק אני לא מדבר.
היו"ר יריב לוין
תודה רבה, ובאמת שיהיה בהצלחה.
אברהם מיכאלי
שיהיה בהצלחה, בלי דיבורים.
איל ינון
תודה רבה.

ב. קביעת ועדות לדיון בהצעות החוק הבאות:

1. הצעת חוק רישוי עסקים (תיקון – הגבלה על מכירת משקאות משכרים), התש"ע-2009 – הצעת חבר

הכנסת דוד רותם (פ/1767/18)
2. הצעת חוק רישוי עסקים (תיקון – איסור מכירת משקאות משכרים בתחנות תדלוק ובבתי עסק

הנמצאים בתחומן), התש"ע-2009 (פ/1810/18), הצעת חבר הכנסת אורי אורבך
3. הצעת חוק המאבק בתופעת השכרות (הוראת השעה), התש"ע-2009 (מ/469)
ג. בקשת יושב-ראש ועדת הפנים והגנת הסביבה להעברת הצעת חוק רישוי עסקים (תיקון – הגבלה על

מכירת משקאות משכרים), התש"ע-2009, הצעת חבר הכנסת חיים כץ(פ/1794/18) מוועדת הפנים והגנת

הסביבה לוועדה אחרת
ד. בקשת יושב-ראש ועדת החוקה, חוק ומשפט להעברת הצעת חוק העונשין (תיקון – איסור שתייה של

משקה משכר ע"י קטין), התשס"ט-2009, הצעת חבר הכנסת יריב לוין (פ/1515/18) מוועדת החוקה, חוק

ומשפט לוועדה אחרת
יושב-ראש הכנסת ראובן (רובי) ריבלין
אדוני היושב-ראש, אני הייתי מבקש להעיר עוד הערה לגבי סעיף ב.3.


אנחנו הקמנו בכנסת בשנת 1998 את הוועדה למלחמה בנגע הסמים, וועדה זו – יש לה ייעוד. רוב הנושאים הבאים לפניה הם נושאים א-פוליטיים, שכן אין גבולות בין עמים ואין גבולות בין עדות ואין גבולות בין צבעים בכל מה שקשור בצורך במלחמה בנגע הסמים, שהוא הוגדר כמלחמה – לא מאבק – מלחמה בנגע הסמים.


יש בפניכם איזושהי הצעת חוק. הוועדה הזאת – יהיה אשר יהיה היושב-ראש שלה – היא ועדה אשר התמנתה לצורך הטיפול במאבק זה. יש הצעת חוק היום הבאה לפניכם, שבה הקואליציה מבקשת להקים ועדה דו-ראשית של ועדת החוקה, חוק ומשפט וועדת הפנים. נדמה לי שאם כבר קמה ועדת סמים- והיא פנויה ואין פה עניין שיש איזה חשש מצד הקואליציה לבוא ולראות בוועדה איזשהו אמצעי לעשות פיליבסטר כלפי הממשלה – מן הראוי להשאיר זאת בידי הוועדה עצמה, שאחרת נדמה לי שהכנסת תפעל כאילו היא פועלת על-פי יושבי-ראש הוועדות ולא על-פי הנושאים.


אני ממליץ בכל פה – כמובן שההחלטה היא החלטה של הוועדה; אפילו בנושא חדש, לא השום-שכל ודעת קובע ולא הסוגיות המשפטיות אלא החלטת הוועדה היא שמייצרת – אני ממליץ בפני הוועדה להשאיר בידי ועדת הסמים את הטיפול בנושא שהוא כל כך חשוב. תודה רבה.
היו"ר יריב לוין
אני מודה. אני רוצה לומר ליושב-ראש, ברשותך. בסוגיה הזאת – שהיא כמובן סוגיה דחופה- לטעמי לפחות, ראוי היה שבקשה מן הסוג הזה תלובן בין שלושת ראשי הוועדות באופן ישיר.
יושב-ראש הכנסת ראובן (רובי) ריבלין
מעולה.
היו"ר יריב לוין
אני אומר זה מעולה, רק זה לא נעשה. ראוי היה שהדבר הזה ייעשה – בין בשיחה בין שלושת ראשי הוועדות ותוך היוועצות ביושב-ראש הקואליציה – והתהליך הזה לצערי לא נעשה, אינני נכנס לסיבות למה הוא לא נעשה, אני רק מציין את זה כעובדה. אין לי ספק שלו היה נעשה, היה קל יותר להגיע לאיזשהו הסדר.
יושב-ראש הכנסת ראובן (רובי) ריבלין
עדיין לא מאוחר.
היו"ר יריב לוין
יחד עם זאת, אני בהחלט אומר – עדיין לא מאוחר. אני אהיה מוכן לתת עוד איזושהי הזדמנות של 24 שעות כדי לבחון את העניין הזה.
יושב-ראש הכנסת ראובן (רובי) ריבלין
אם המלצתי חשובה, אני ממליץ שזה באמת יינתן.
היו"ר יריב לוין
אני אהיה מוכן לתת הזדמנות נוספת של 24 שעות לבחון את העניין הזה, אבל אני אומר באופן מפורש שבנושא הזה הדחיפות היא רבה ואני לא רואה שום מקום שהנושא הזה ימשיך ויתעכב בגלל עניין פרוצדורלי.
יושב-ראש הכנסת ראובן (רובי) ריבלין
שיקול-הדעת הוא שלך והוא שיקול-דעת מלא. תודה רבה, אני מאוד מודה לחברים. ברכות.
היו"ר יריב לוין
אני עובר לנושא השני על סדר-היום: קביעת ועדות לדיון בהצעות החוק הבאות: הצעת חוק רישוי עסקים (תיקון – הגבלה על מכירת משקאות משכרים), התש"ע-2009, הצעת חבר הכנסת דוד רותם (פ/1767/18); הצעת חוק רישוי עסקים (תיקון – איסור מכירת משקאות משכרים בתחנות תדלוק ובבתי עסק הנמצאים בתחומן), התש"ע-2009, (פ/1810/18), הצעת חבר הכנסת אורי אורבך; הצעת חוק המאבק בתופעת השכרות (הוראת שעה), התש"ע-2009, (מ/469).

למעשה, לנושא הזה מתחברות גם שתי בקשות להעברת הדיון בשתי הצעות חוק: בקשת יושב-ראש ועדת הפנים והגנת הסביבה להעברת הצעת חוק רישוי עסקים (תיקון – הגבלה על מכירת משקאות משכרים), התש"ע-2009, הצעת חבר הכנסת חיים כץ (פ/1794/18), מוועדת הפנים והגנת הסביבה לוועדה אחרת; ובקשת יושב-ראש ועדת החוקה, חוק ומשפט להעברת הצעת חוק העונשין (תיקון – איסור שתייה של משקה משכר על ידי קטין), התשס"ט-2009, הצעת חבר הכנסת יריב לוין (פ/1515/18), מוועדת החוקה, חוק ומשפט לוועדה אחרת.

פנה אלי דקות לפני הישיבה חבר הכנסת ברכה, יושב-ראש ועדת הסמים והאלכוהול.
ארבל אסטרחן
ועדת הסמים. בלי אלכוהול.
היו"ר יריב לוין
יושב-ראש ועדת הסמים. אני מוכרח לומר שהוועדה דנה בנושא אלכוהול, וזה הלוא מן המפורסמות. פנה אלי, ביקש שההצעות האלה יועברו לדיון בוועדה שלו.

אני מוכרח לומר שהסוגיה איננה פשוטה וברורה.
שלמה מולה
למה? למה זה לא פשוט?
היו"ר יריב לוין
משום שאל"ף, המנדט של הוועדה באופן מפורש איננו כולל את סוגיית האלכוהול. הסמכויות הן שימוש בסמים וסמים מסוכנים, לרבות צרכים רפואיים, עבירות סמים, טיפול ושיקום בנרקומנים, הרשות למלחמה בסמים, וכן הלאה – לא נושא האלכוהול. יחד עם זאת, אני ער לעובדה שהוועדה כן דנה ועסקה בנושא האלכוהול לא מעט.

עם זאת, יש כאן היבטים רבים של חוק רישוי עסקים, שהם בסמכותה של ועדת הפנים. יש כאן הוראות של חוק העונשין שהן בסמכותה של ועדת החוקה, ולכן אני מוכרח לומר שבסיכומו של עניין, אני לא רואה בעיה עם ההסדר הלגמרי סביר בעיני שהוצע וגובש, לפיו תוקם ועדה משותפת בראשות יושב-ראש ועדת הפנים – ועדה משותפת של ועדת הפנים וועדת החוקה, חוק ומשפט – כדי לדון בסוגיה הזאת.


נוכח הפנייה של חבר הכנסת ברכה וגם בעקבות הדברים שאמר כאן יושב-ראש הכנסת, מאחר שיש לנו כבר ישיבה שקבועה ממילא למחר, אני חושב שדחייה כזאת עד מחר לא תגרום איזשהו נזק ואני אאפשר עד מחר לנסות ולמצות איזושהי הבנה נוספת שתהיה בין שלושת ראשי הוועדות הרלוונטיים. אם תהיה הבנה כזאת – מה טוב; אם לא תהיה – נדמה לי שאני אציע להתכנס להצעה הזאת של העברת הדיון לוועדה המשותפת שמורכבת מוועדת הפנים והגנת הסביבה וועדת החוקה, חוק ומשפט, וכמובן שאז אני גם אאפשר לקיים דיון.
אברהם מיכאלי
מה עמדת שני יושבי הראש?
היו"ר יריב לוין
מוסכם עליהם.
שלמה מולה
אדוני היושב-ראש, אפשר להתייחס?
היו"ר יריב לוין
אני מציע שלא משום שאין טעם לקיים כרגע את הדיון. חבר הכנסת מולה, אנחנו נראה מה יונח בפנינו מחר, ומחר אני בוודאי אקיים דיון, אני לא אמנע מאף אחד לדבר. נדמה לי שזה יותר נכון, אין טעם שנדון ואולי יתברר מחר שהגיעו לאיזושהי הבנה אחרת. כך או כך, אנחנו לא נקיים כמובן היום הצבעה בעניין הזה.
אברהם מיכאלי
כלומר, אתה לא דן היום בסעיפים ב', ג', ד' בסדר-היום.
היו"ר יריב לוין
ירדו מסדר-היום היום סעיפים ב. 1, 2 ו-3, ג' ו-ד'.

ה. קביעת ועדה לדיון בהצעת חוק התייעלות אנרגיה במבני ציבור, התשס"ט-2009 – הצעתם של חברי
הכנסת
דב חנין, ניצן הורוביץ, אורית זוארץ וקבוצת חברי הכנסת (פ/894/18)
היו"ר יריב לוין
אני עובר לסעיף הבא: קביעת ועדה לדיון בהצעת חוק התייעלות אנרגיה במבני ציבור, התשס"ט-2009, הצעתם של חברי הכנסת: דב חנין, ניצן הורוביץ, אורית זוארץ וקבוצת חברי כנסת (פ/804/18).


המלצת הלשכה המשפטית היתה להעביר את ההצעה לדיון בוועדת הכלכלה. יושב-ראש ועדת הפנים הודיעני שהוא מסכים להעביר לוועדת הכלכלה לאחר שהוא ביקש בתחילה להעביר את הצעת החוק אליו.
ניצן הורוביץ
סליחה, אדוני. אנחנו דיברנו איתו עכשיו.
היו"ר יריב לוין
המציעים, אם יש איזשהו שינוי, בבקשה.
אברהם מיכאלי
מה ההיגיון שנושא מבני ציבור יידון בוועדת הכלכלה, לא הבנתי.
היו"ר יריב לוין
כי מדובר בהתייעלות אנרגיה. הדבר הזה הוא מוסכם על יושב-ראש ועדת הפנים והגנת הסביבה.
ניצן הורוביץ
אני חושב שיש אי-הבנה כי דיברתי עכשיו עם יושב-ראש ועדת הפנים והוא בהחלט ביקש שהחוק הזה יידון בוועדת הפנים והגנת הסביבה.
היו"ר יריב לוין
לא, לא, חבר הכנסת הורוביץ, לא יכולה להיות אי-הבנה כי אני דיברתי איתו כמה פעמים. אני רוצה לשאול שאלה.


אי-הבנה אין. יכול להיות שמישהו שינה את דעתו, זו לא אי-הבנה, אבל אני רוצה לומר לך כדי שאנחנו לא נטעה.


ישנן הצעות חוק. האחת, הצעת חוק הגנת הסביבה (שימוש מושכל במשאבי הטבע, תאורה חסכונית במבני ציבור) – זו הצעה שלך.
ניצן הורוביץ
נכון.
היו"ר יריב לוין
ישנה הצעת חוק תאורה חסכונית במבני ציבור, של חברת הכנסת ליה שמטוב, וישנה הצעה שלישית – ההצעה הזו. אני לא שוחחתי עדיין בנושא של שתי ההצעות האחרות, הן גם לא על סדר-היום.
ניצן הורוביץ
היות והן דומות, אני אגיד מילה של התייחסות. זאת אותה סוגיה.
היו"ר יריב לוין
אני רוצה לחדד את העניין כדי שיהיה ברור שמה שאתה מדבר עליו זה באמת ההצעה שמונחת לפנינו.
ניצן הורוביץ
כן, בהחלט. שתי ההצעות דומות, וגם במקרה של ההצעות שלא עומדות כרגע על הפרק – גם זה יגיע הנה – גם בעניין הזה, חברת הכנסת ליה שמטוב וגם יושב-ראש ועדת הפנים והגנת הסביבה ואני, מסכימים ורוצים שזה יהיה בוועדת הפנים.


לגבי ההצעה הספציפית הזאת נמצא כאן גם היוזם הראשי, חבר הכנסת דב חנין, וגם בעניין הזה דיברנו עם יושב-ראש ועדת הפנים – היות וההצעות זהות והבסיס שלהן והמטרה שלהן דומים מאוד וקשורים בהגנת הסביבה – המקום שלהן הוא ועדת הפנים והגנת הסביבה, מה גם שבכנסת הקודמת הצעה מאוד דומה נדונה בוועדת הפנים והגנת הסביבה, ולעומק אפילו.
היו"ר יריב לוין
חבר הכנסת הורוביץ, אני מציע כך – ואולי גם בזה אנחנו נייתר את המשך הדיון. אני בוודאי מבין את ההיגיון שזה יעבור לוועדת הפנים, לא פחות מכך גם את ההיגיון שזה יעבור לוועדת כלכלה.


אני מבקש שאתם תבואו בדברים – ביחס לכל שלוש ההצעות – עם שני ראשי הוועדה הרלוונטיים, גם עם חבר הכנסת אקוניס יושב-ראש ועדת הכלכלה ו גם עם חבר הכנסת אזולאי יושב-ראש ועדת הפנים. אני מבקש ממך לשמש כשליח מצווה שלי לעניין הזה, שתזכיר לחבר הכנסת אזולאי שלפחות מבחינת הסיכום שהיה ביחס להצעה שנוגעת להתייעלות אנרגיה במבני ציבור, סוכם איתו שהיא עוברת לוועדת הכלכלה.


אין לי התנגדות – בהנחה שתהיה הסכמה של חבר הכנסת אקוניס – לכנס את שלוש ההצעות לוועדת הפנים או לכל הסדר אחר שאתם תגיעו אליו. אני רק מבקש – אנא, מכיוון שאני לא אוהב לעכב כאן דברים – ככל שניתן יהיה היום לדבר, לסכם את הדברים ולהביא את הדברים לידיעתי היום.
ניצן הורוביץ
בסדר גמור.
היו"ר יריב לוין
אם כך יהיה, אני אוסיף את זה לסדר-היום מחר ואנחנו נוכל לסיים את העניין, כך שגם את ההצעה הזו אני לא אביא כרגע להצבעה.
ו. הרכב ועדה משותפת לוועדת החינוך, התרבות והספורט ולוועדת הכספים לדיון בהצעה לסדר-היום
בנושא
"הפרטת המכינות הקדם-אקדמאיות",
הצעתם של חברי הכנסת
רוברט טיבייב, דב חנין ואורי אורבך
היו"ר יריב לוין
אני עובר לנושא האחרון על סדר-היום: הרכב ועדה משותפת לוועדת החינוך, התרבות והספורט ולוועדת הכספים לדיון בהצעה לסדר-היום בנושא: "הפרטת המכינות הקדם-אקדמאיות", הצעתם של חברי הכנסת: רוברט טיבייב, דב חנין ואורי אורבך.


ההרכב המוצע, כפי שהובא אלי על-ידי ראשי הוועדות הוא כדלקמן. מטעם ועדת החינוך, התרבות והספורט: יושב-ראש – חבר הכנסת זבולון אורלב, הוא יהיה גם יושב-ראש הוועדה המשותפת; חבר הכנסת אלכס מילר וחבר הכנסת דניאל בן-סימון. מטעם ועדת הכספים: חבר הכנסת ציון פיניאן, חבר הכנסת אורי אריאל וחברת הכנסת רונית תירוש.


התייחסות, הערות.
עמיר פרץ
אדוני היושב-ראש, אני יודע שאני לא חבר באף אחת מהוועדות, אבל מפאת העניין – כיוון שאתה לא יכול להכניס אותי חבר – תרשום שיוזמן כמשקיף לוועדה.
היו"ר יריב לוין
חבר הכנסת פרץ, מאחר שאתה רב-ניסיון ממני, אני יכול לומר לך שני דברים. אל"ף, מותר לך ואתה רשאי להשתתף בכל ישיבה של כל ועדה.
עמיר פרץ
יש הבדל. אם אתה משקיף, מודיעים לך גם מתי. אם לא, אז נודע לך במקרה שיש ישיבה.
היו"ר יריב לוין
מאחר שהיושב-ראש הוא מוועדת החינוך, אני מציע שלשכתך תבקש שיזמנו אותך, אני בטוח שלא תהיה בעיה עם זה.
עמיר פרץ
מי חבר מטעם ועדת החינוך?
היו"ר יריב לוין
זבולון אורלב, אלכס מילר ודניאל בן-סימון.
עמיר פרץ
דניאל בן-סימון ביקש? משום שיולי תמיר מתמחה בנושא.
היו"ר יריב לוין
דניאל בן-סימון מוּנה. רבותי, אם יהיה רצון להחלפות, את זה תעשו אחר כך. אני לא אחליף פה, שלא על דעתם.
עמיר פרץ
משום שיולי תמיר היתה שרת החינוך.
היו"ר יריב לוין
אין בעיה, אבל אני לא אחליף שלא על דעת יושב-ראש הוועדה שהציע את ההרכב.
עמיר פרץ
מי הציע את זה? זבולון?
היו"ר יריב לוין
כן, ואני מניח שגם בתיאום עם האנשים. בוודאי שאם תהיה בקשה אחר כך להחליף – נוכל לעשות את זה.
עמיר פרץ
דניאל בן-סימון הוא חבר ועדת החינוך?
קריאה
כן.
היו"ר יריב לוין
אגב, חבר הכנסת פרץ, אני רוצה לומר לך שאנחנו מתכוונים לעגן עכשיו בתקנון – במסגרת תיקוני התקנון – באופן מפורש את זכותו של כל חבר כנסת להשתתף ולהיות מוזמן לדיוני כל הוועדות, כמובן פרט לחוץ וביטחון.
עמיר פרץ
הבעיה היא טכנית. אתה יכול להיכנס כשאתה יודע על קיום הישיבה.
היו"ר יריב לוין
אין בעיה טכנית. תודיעו להם שיזמנו אותך, כי אומר לך מה יקרה. אני לא בטוח שמינוי משקיף שאיננו חבר באחת מהוועדות האלה הוא דבר אפשרי.
עמיר פרץ
תרשום שחבר הכנסת עמיר פרץ מבקש להיות מוזמן קבוע לוועדה.
היו"ר יריב לוין
נרשם.


מי בעד אישור ההרכב?

הצבעה

בעד – 4

נגד – אין

נמנעים – אין

הרכב הוועדה המשותפת לוועדת החינוך, התרבות והספורט ולוועדת הכספים לדיון בהצעה לסדר-היום
בנושא
"הפרטת המכינות הקדם-אקדמאיות", נתקבל.
היו"ר יריב לוין
אין מתנגדים, אין נמנעים. אושר פה אחד.


תודה רבה, הישיבה נעולה.

(הישיבה ננעלה בשעה 11:30).

קוד המקור של הנתונים