ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 11/01/2010

חוק שירות הקבע בצבא הגנה לישראל (הליכים לעניין החלטות הנוגעות לחיילים בשירות קבע), התש"ע-2010

פרוטוקול

 
PAGE
27
ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

11.1.2010

הכנסת השמונה-עשרה

נוסח לא מתוקן

מושב שני

פרוטוקול מס' 184

מישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

שהתקיימה ביום שני כ"ה בטבת התש"ע (11 בינואר 2010) בשעה 9:45
סדר היום
הצעת חוק שירות הקבע בצבא הגנה לישראל (ערר, ערעור ועתירה על החלטות

הנוגעות לחיילים בשירות קבע), התש"ע-2009.
נכחו
חברי הוועדה: חיים כץ – היו"ר

אריה אלדד

אורי מקלב

מירי רגב
מוזמנים
רס"ן אלון כרמלי – יועמ"ש חבר, פצ"ר, משרד הביטחון

עו"ד משה ינון – רמ"ח ייעוץ וחקיקה, משרד הביטחון

עו"ד גלי בן אור – ממונה ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים

שחר ציטלין – מתמחה, מחלקת ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים

מיטל עמר – מרכזת בכירה ביטחון באגף השכר והסכמי עבודה, משרד האוצר

עו"ד ענבל רונן – אגף השכר והסכמי עבודה, משרד האוצר

נדב כספי – אגף תקציבים, משרד האוצר

עו"ד ורד וייץ – האגף לאיגוד מקצועי, ההסתדרות החדשה

עו"ד שלמה רכבי – משרד צפורי-רכבי ושות'

עו"ד יורם מזוז – עותר, משרד עורכי דין מזוז

זמר בלונדהיים – עותר לבג"ץ
ייעוץ משפטי
נועה בן שבת; אור רוזנמן
מנהלת הוועדה
וילמה מאור
רשמת פרלמנטרית
שרון רפאלי

הצעת חוק שירות הקבע בצבא הגנה לישראל (ערר, ערעור ועתירה
על החלטות הנוגעות לחיילים בשירות קבע), התש"ע-2009
היו"ר חיים כץ
בוקר טוב. יום שני בשבוע, כ"ה בטבת, 11 בינואר 2010. אני מתכבד לפתוח שוב את ישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות בנושא הצעת חוק שירות הקבע בצבא הגנה לישראל (ערר, ערעור ועתירה על החלטות הנוגעות לחיילים בשירות קבע), התש"ע-2009. דיון מס' 433- -
קריאות
- - -
היו"ר חיים כץ
אני מקווה שזה ילך קצת קדימה. אנחנו בסעיף מס' 4. נא להקריא אותו.
אור רוזנמן
ערר 4. (א)
חייל בשירות קבע הרואה את עצמו נפגע מהחלטה של גורם מוסמך בעניינים כמפורט להלן, למעט בעניין שניתן להגיש לגביו עתירה לפי חוק בתי משפט לעניינים מינהליים או שניתן לערער עליו לפי חוק שירות הקבע בצבא-הגנה לישראל (גמלאות) [נוסח משולב], התשמ"ה–1985‏, רשאי לערור על ההחלטה לפני ועדת הערר:

1)
ענייני שכר וזכויות נלוות לשכר.
2)
סיום שירות הקבע בעילה מהעילות הקבועות בפקודות הצבא.

(ב)
הרואה את עצמו נפגע מהחלטה של גורם מוסמך בעניין קבלתו לשירות קבע, רשאי לערור על ההחלטה לפני ועדת הערר.
היו"ר חיים כץ
חברת הכנסת מירי רגב, מה יש לך להגיד?
מירי רגב
לדעתי, אנחנו צריכים לדעת מה כוללים ענייני שכר וזכויות נלוות. נניח שלילת מענק פרישה – לאן זה נכנס?
משה ינון
לדעתי, זה ייכנס לענייני גמלאות מכיוון שזה ניתן לפי חוק הגמלאות.
היו"ר חיים כץ
יש רשימות מה הולך לאן?
נועה בן שבת
ההוראה ששוללת את הפנסיה נמצאת בחוק הגמלאות.
היו"ר חיים כץ
מי ידע לאן הנושא שלו עולה?
משה ינון
העותר וגם הוועדה. אם העתירה היא ערעור על ההחלטה של הממונה על הגמלאות; ברגע שהערעור הוא על החלטה של הממונה על השכר או מישהו אחר שיחליט בענייני שכר, זה ילך לוועדה הזאת.
יורם מזוז
לראש ענף שכר וגמלאות יש שני כובעים בעניין הזה. אבל יש בעיה קשה מאוד עם זה כי כשמגיעה אליו איזושהי החלטה, היא יכולה להחליט באיזה כובע רוצים לראות את זה. צריך שתהיה רשימה מסודרת, כי יש בעיה קשה מאוד עם קציני התגמולים- -
היו"ר חיים כץ
יש לכם רשימות מסודרות של מה למה?
משה ינון
יש לנו דוגמאות אבל לא רשימות.
קריאה
אבל אמרתם שתכניסו "לרבות".
היו"ר חיים כץ
כשאנחנו מחוקקים חוקים, אולי אנשים לא מבינים מה זה לשבת על חוק, חושבים שזה בקלי קלות. כמה זמן אנחנו יושבים לע הדיון הזה – יותר מאשר כל חוק ההסדרים. חוק ההסדרים אנחנו גומרים בחצי מדינה- -
מירי רגב
אחרי אתמול הבנו לא, הולכים לשנות את חוק ההסדרים.
היו"ר חיים כץ
את כבר תלמדי שאחרי אלמול בא מחר, ואחרי מחר בא מחרתיים.
מירי רגב
באתי אחרי אתמול, שאמרו "די".
היו"ר חיים כץ
אנחנו היינו בסרט הזה.
ורד וייץ
אפשר אולי להציע שהנושאים יהיו מנויים בתוספת- -
היו"ר חיים כץ
זה מה שאמרו כבר. אם ההסתדרות הייתה מקשיבה, הייתה שומעת.
ורד וייץ
ההסתדרות מקשיבה. אולי ההסתדרות הקשיבה בדיון אחר.
היו"ר חיים כץ
זה נאמר עכשיו.
ורד וייץ
סליחה. אולי הייתי בהידיינות פנימית.
היו"ר חיים כץ
לכן אמרתי "אם ההסתדרות הייתה מקשיבה". ראיתי שאת בהידיינות פנימית ולא רציתי להפריע.
ורד וייץ
אני עם חלוקת קשב טובה משלי.
נועה בן שבת
בתוספת ששר הביטחון יכול לשנות באישור הוועדה?
היו"ר חיים כץ
לא.
ורד וייץ
באישור הוועדה, אולי תוך התייעצות עם גורמים רלוונטיים.
קריאות
לא.
ורד וייץ
אולי להוסיף ולא לשנות.
היו"ר חיים כץ
אדוני, לדיון הבא אתה מביא את הרשימות של חלוקת העבודה?
משה ינון
מביא, כן.
מירי רגב
הדבר השני שהבטחתם זה עניין של הבטחה שלטונית.
משה ינון
הבטחנו תשובה? אני חושב שאמרנו את התשובה בדיון הקודם.
מירי רגב
אמרת הרבה דברים בדיון הקודם, ובכל זאת היושב ראש החזיר אותך- - - אז אני רוצה לדעת מה התשובה שלכם לגבי הבטחה שלטונית.
משה ינון
הסברתי כבר בדיון הקודם שצריך לעשות הבחנה בין עניינים ונושאים, ששם אנחנו עושים חלוקה בין הדברים: בין בית המשפט לעניינים מחוזיים לבין הוועדה לבין טענות משפטיות. הבטחה מנהלית היא טענה משפטית. אני לא בוחר ערכאה לפי טענה משפטית; אני לא קובע שנושאים יגיעו לערכאה מסוימת רק בגלל טענה משפטית מסוימת שנטענת. יש עוד הרבה טענות משפטיות. אם תהיה עתירה כנגד החלטה בנושא שכר שכרוכה בהבטחה מנהלית היא תגיע לוועדת הערר. אם תהיה טענה להבטחה מנהלית במקרה של פיטורים שאינם על רקע התרת התחייבות זה יגע לוועדת הערר. אם לעומת זאת יהיה קצין שיטען שהיה צריך למנות אותו לתפקיד מכיוון שהוא קיבל הבטחה אז מינויים צריכים להגיע לבית המשפט המחוזי. הסברנו את זה בפעם הקודמת.
היו"ר חיים כץ
בדיון הבא תביא לנו את רשימת הנושאים. אנחנו עוזבים את סעיף 4?


כן, גברתי.
גלי בן אור רוזנמן
לגבי הנושא של גמלת פרישה שעלה קודם, שלפי חוק הגמלאות. בחוק הגמלאות נאמר בסעיף 47: "התובע גמלה יגיש תביעה לממונה", והממונה מחליט על סמך התביעה אם הגמלה תינתן ובאיזו מידה היא תינתן. הוא שולח את הנימוקים לתובע, ויציין את זכותו של התובע, לפי סעיף 48, שזה סעיף הערעור. זאת חובה שקיימת על פי חוק בכל מקרה- -
היו"ר חיים כץ
לא מדברים על נושא אחד. אנחנו נקבל רשימה ממצה, נראה אותה, ונחליט מה הולך, לאן, ונמשיך הלאה. אנחנו לא דנים בזה יותר. אנחנו בעד התייעלות בצבא ולא להשחית את זמננו. בפעם הבא יהיה דיון על הרשימה.


נעבור לסעיף 5.
נועה בן שבת
סעיף 5 אושר, יש רק הצעה לתיקון בנושא אחד: להסיר את סעיף 5 מרשימת הסעיפים בחוק בתי הדין המנהליים שלא חלים על ערר וערעור, לפי הוראות חוק זה. סעיף 5 הוא הסעיף שקובע, למשל, שחברי ועדת הערר יפורסמו ברשומות. לכן סעיף 5 מוסר מהרשימה.
מירי רגב
מוסר?
נועה בן שבת
אם זה בסדר מצד הוועדה.
היו"ר חיים כץ
בסעיף גדול 5 גדול רוצים להסיר את סעיף קטן 5. מה אומרים נציגי משרד המשפטים?
גלי בן אור
זה מתואם איתנו.
היו"ר חיים כץ
מי בעד סעיף 5? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד סעיף 5 – רוב

נגד – אין

נמנעים – אין

סעיף 5 אושר.
היו"ר חיים כץ
סעיף 5 אושר. סעיף 8 גם הוא אושר. אנחנו עוברים לסעיף 9.
אור רוזנמן
מחיקה על הסף 9. ועדת הערר רשאית למחוק על הסף ערר, כולו או מקצתו, אם שוכנעה, על פי כתב הערר או לאחר קבלת תשובת הגורם המוסמך, כי אין לוועדה סמכות לדון בעניין, או שהערר אינו מגלה עילה או שהוא טורדני או קנטרני, או אם מצאה כי ניתן לברר את העניין שלגביו הוגש הערר באופן מהיר ויעיל בפני גורם פיקודי, מקצועי או גורם מוסמך אחר; הוראת סעיף 549(1) לחוק השיפוט הצבאי לא תחול על עניין שהועבר כאמור בסעיף זה.
נועה בן שבת
הסעיף במקור אפשר לוועדה למחוק את הערר כדי להפנות את הנושא לנציב קבילות החיילים או לגורם אחר בצה"ל. כיוון שהיו בעיות עם ההפניה לנציב קבילות החיילים – הגבלה של משך הדיון שלו, מוצע לאפשר להפנות לכל גורם פיקודי, מקצועי או גורם מוסמך אחר, לרבות לנציב קבילות החיילים. אבל לכן מובהר שסעיף 549 שמגביל את סמכות ההחלטה של נציב קבילות החיילים במקרה שערכאה אחרת דנה בנושא, לא יחול על עניין שהועבר, כאמור.
היו"ר חיים כץ
מה אומר, אדוני?
יורם מזוז
מותר למחוק על הסף, אבל הסעיף הוא קצת בעייתי. להזכירכם, מחיקה על הסף יש בערעורים, ושם אין דחייה, וזה למעשה דחייה. אם שוכנעה הוועדה- -
נועה בן שבת
זה לא דחייה, זאת מחיקה על הסף ואפשר לחזור ולהגיש את הערר.
יורם מזוז
זה כמעט בלתי אפשרי, אני אומר לך מניסיון.
נועה בן שבת
מדוע? כי מבחינת הזמנים - -
יורם מזוז
מבחינת הזמנים – במשך 60 יום שאנו פונים לוועדה ואומרים לשופט היושב בוועדה שהדבר הזה כבר נידון ורוצים שוב לדון בה, הוא יגיד שפנינו כבר, והוא דוחה את זה.
נועה בן שבת
נפנה לסעיף 7 שבו הוסף סעיף קטן (ב) שמאפשר שכשמוגש ערר, לפי הוראות סעיף קטן (א) במועד, והחליטו למחוק אותו על הסף ורוצים לחזור, אז יש 60 יום מהמועד שבו ניתנה ההחלטה על-ידי הגורם שאליו הועבר העניין לבירור. זאת אומרת, לא חוסמים את זכות הגישה לחזור לוועדת הערר.
מירי רגב
למה שלא נכתוב: "לא יימחק מבלי לאפשר לערר להגיב"?
משה ינון
זאת מחיקה על הסף. אלה מונחים מקובלים בעולם המשפט. אני לא צריך לכתוב בחוק דברים שהם ידועים ומקובלים- -
מירי רגב
למה אתה מתעצבן? אם זה ברור וידוע, אז למה אתה מתעצבן שמוסיפים את זה?
היו"ר חיים כץ
הוא צריך לבוא לכאן כל שבוע. את חושבת שזה כיף?
מירי רגב
אם זה ברור וידוע, מה אכפת לך לכתוב את זה?
גלי בן אור
כי אנחנו לא - - - את מילות החוק לריק, בדיוק כמו שחבר הכנסת כץ אמר. מה שברור וידוע, ומה שיש לגביו פסיקה, ומה שנקבע בחוקים אחרים, אין צורך לכתוב שוב. קבענו כאן הסדר מאוד ברור: מצד אחד ערר שאין שום סיבה שהוועדה תטפל בו כי יש דרך מהירה ויעילה יותר לטפל בו בתוך גורמים אחרים בצבא, יש למחוק אותו על הסף – ועדת הערר לא אמורה להידרש אליו. יחד עם זאת אדם שהגיש ערר נמחק על הסעיף ולא מצא את הטיפול שהוא מצא בנתיבים האחרים שהיו, יכול לפנות שוב אל ועדת הערר, והעובדה שהוא הגיש ונמחק לא אמורה לעמוד כנגדו. זאת המטרה של הסעיף.
היו"ר חיים כץ
מירי, אפשר לחיות עם זה.
קריאה
זה עונה לו?
גלי בן אור
זה עונה לו. אין הבעיה שהוא עורר, היא לא קיימת. הסעיף הזה מצביע על כך שגם אם ועדת הערר מחקה על הסף זה לא סוף פסוק. זאת רק מחיקה על הסף, כלומר – באת אליי מוקדם מדי. באת אליי, ואני גורם יותר מדי מורכב וגדול, ומאוד יכול להיות שבתוך הצבא יש מישהו שיכול לתת לך פתרון.
היו"ר חיים כץ
הבנו את זה.
זמר בלונדהיים
אני עתרתי בנושא לבג"ץ. בחוק בית המשפט לעניינים מנהליים בוודאי מדברים על מחיקה על הסף כשזה קנטרני, וזה בסדר גמור. אבל פה הוסף "או לאחר קבלת תשובת הגורם המוסמך". אם דוחים בלי לראות את תשובת הגורם המוסמך אין לי בעיה עם זה, השאלה היא אם כשרואים את תשובת הגורם המוסמך לא צריך לאפשר למגיש הערר להגיב לזה. אם החליטו בלי תשובה, אין בעיה; אם החליטו עם תשובה – צריך לאפשר לו להגיב למה שכתוב.
מירי רגב
זה נכון.
משה ינון
אז מה אתה רוצה שנכתוב שם?
זמר בלונדהיים
שאם ידחו על בסיס כתב תשובה צריכה להיות לו הזדמנות להגיב לכתב התשובה.
משה ינון
תנסח את זה.
מירי רגב
הוא צריך לנסח את זה?
קריאה
- - - לבית משפט לעניינים מנהליים.
זמר בלונדהיים
זה לא דומה לסעיף בבית משפט לעניינים מנהליים, לא כתובה שם תשובת גורם מוסמך.
משה ינון
בתי דין מנהליים. אתה בכלל לא בחוק הנכון.
זמר בלונדהיים
נכון, חוק בתי דין. סליחה.
נועה בן שבת
אבל אתה חושב שצריך לאפשר לשני הצדדים להתייחס לשאלת המחיקה על הסף אם לא מחליטים- -
היו"ר חיים כץ
הוא לא מדבר על המחיקה על הסף. הוא אומר שאם זאת מחיקה על הסף בלי שום התייחסות, אין לו בעיה.
נועה בן שבת
על סמך כתב הערר.
זמר בלונדהיים
סעיף 24 לחוק בתי דין מנהליים לא מדבר על תשובה, הוא מדבר רק על מחיקה.
נועה בן שבת
אבל העניין פה הוא שזאת לא תשובה להצעת המחיקה, אלא מקבלים את כתב הערר ואת התשובה. כלומר רואים את טענות שני הצדדים. זה מקביל אם אומרים "על סמך כתבי הטענות", כי אז מוגש כתב הערר, מוגשת התשובה, ומתוך המסמכים רואים שצריך למחוק על הסף או שיש גורם אחר מתאים.
זמר בלונדהיים
הכוונה היא שלצבא הייתה הזדמנות להגיב לטענות שלי, ולי לא הייתה הזדמנות לראות את הטענות של הצבא ולהגיב עליהן.
משה ינון
יש לי הערה, ולדעתי, היא נכונה. אני קודם כול מתנצל על כך שנראה שאני מתעצבן.
היו"ר חיים כץ
לא, אתה בן אדם רגוע, איך אפשר להרגיז אותך?
משה ינון
לדעתי, מדברים כאן על שאלות של ניסוח ולא של מהות.
היו"ר חיים כץ
נכון.
מירי רגב
הניסוח הוא לא פחות חשוב.
משה ינון
אני לא חושב שבחוק צריך לכתוב שיש לאפשר לצד הזה להגיב, ואחר כך לצד השני להגיב. הוועדה תעשה את זה. יש תקנות, וחוץ מזה יש ערכאה מעין שיפוטית, והיא תשמע את הדברים ותאפשר לאנשים להגיב – ככה מתנהלות ערכאות. יושב שם שופט בדימוס ותאמין לי שהוא יעשה את זה, אתה לא צריך לכתוב את הדבר הזה בחוק. כל המטרה כאן הייתה שהוועדה יכולה למחוק על הסף ולהעביר לגורם אחר לטפל בזה או שזה כבר אחרי שהיא רואה את זה או כשהיא רוצה לקבל את ההתייחסות של המשיב לפני שהיא מחליטה על הדבר הזה. זה לא פועל לרעת העותר, זה פועל לטובת העותר.
זמר בלונדהיים
אני פשוט שואל למה חרגנו מהניסוח בחוק בתי הדין המנהליים, שלדעתי, הוא קצת שונה.
משה ינון
זאת הסיבה – כדי לאפשר יותר כלים כדי להחליט על הדבר הזה.
זמר בלונדהיים
זה כלי לטובת צד אחד.
משה ינון
זה לא לטובת צד אחד, זה לא נכון. היא יכולה לדחות את זה עוד לפני שהיא שמעה- -
יורם מזוז
יש משהו שמטריד אותי בסעיף כי ניתן לברר את העניין שלגביו הוגש הערר באופן מהיר ויעיל בפני גורם פיקודי או מקצועי. אנחנו, עורכי הדין, לא יכולים לדבר קודם עם גורמים פיקודיים, אנחנו צריכים לפנות לפרקליטות.
היו"ר חיים כץ
אנחנו שמחים שאתם לא יכולים לדבר. אם היו רוצים לטמטם לגמרי את הצבא הייתם יכולים לדבר - -
יורם מזוז
הבנתי, אמרת את זה בדיון הקודם, יושב הראש, ואני מסכים איתך בעניין הזה. אבל כאן החומר מועבר, והם יחליטו בוועדה שגורם החליט, ואתה לא יודע לפעמים מה הוא החליט. הוא שאל איך אפשר לתקן את זה. צריך למצוא ניסוח אחר לעניין.
היו"ר חיים כץ
היועצת המשפטית של הוועדה שהיא לעילא ולעילא, מה יש לך להגיד?
נועה בן שבת
אם אנחנו אומרים, על פי כתב הערר או כתב התשובה, ואז ברור שזה כתבי הטענות, זה לא תשובה רק לנושא של מחיקה על הסף.
זמר בלונדהיים
השאלה שלי היא למה אנחנו משנים את סעיף 24. בחוק בית דין לעניינים מנהליים שסעיף 24 שם לא מזכיר כתב תשובה. הוא אומר, מחיקה על הסף. אם אנחנו מזכירים כתב תשובה אז צריך להזכיר גם אפשרות להגיב לכתב תשובה. אם לא מזכירים, לא מזכירים.
מירי רגב
צודק.
זמר בלונדהיים
זה הסעיף שקיים בחוק, למה לשנות אותו? אם משנים אותו צריך לשנות אותו לשני הצדדים, ולא רק לצד של כתב תשובה.
גלי בן אור
ברשות היושב ראש, המתכונת של חוק בתי הדין המנהליים באמת מאפשרת דחייה על הסף לבית הדין, ולכאורה לא מציינת- -
היו"ר חיים כץ
סליחה, למה אתם, עורכי הדין, לא עושים את הדיונים האלה בלעדינו? אני משתגע.
אלון כרמלי
עשינו.
היו"ר חיים כץ
עשיתם? ולא הגעתם להסכמות?
אלון כרמלי
הגענו. יותר מזה, הצעת החוק הזאת קיבלה את התמיכה של לשכת עורכי הדין, שזה בהחלט- -
היו"ר חיים כץ
לא, אני מדבר על דיונים עם היועצת המשפטית של הוועדה.
היו"ר חיים כץ
לשכת עורכי הדין, כל אלה – אני לא מכיר אותם.
אלון כרמלי
אבל אלה עורכי הדין. הפנית אותנו לעורכי הדין.
היו"ר חיים כץ
לוועדה יש יועצת משפטית לעילא ולעילא- -
אלון כרמלי
עשינו את זה. נפגשנו איתה.
היו"ר חיים כץ
היא האורים והתומים לגביי, לא לשכת עורכי הדין.
גלי בן אור
עולות פה טענות שלא נשמעו קודם ולא נשמעו גם בהידיינויות בינינו. חשוב להתייחס לדברים כדי לתת פתרון טוב. חשוב לנו להדגיש שאנחנו רוצים לתת לוועדת הערר כלים טובים להחליט. היא יכולה לדחות על הסף רק על פי כתב הערר, היא יכולה למחוק על הסף לאחר שהיא מקבלת תגובה מקדמית מהצבא משום שאז הצבא מראה שיש נתיב אחר לפתור את הדברים. לפי התקנות של בתי הדין המנהליים, עורר שניתנה החלטה במעמד צד אחד בעניינו יכול גם לבקש את ביטולה ולבקש מבית הדין לחזור ולדון בעניין אם הוא חושב שיש טעם מוצדק. אבל אם אנחנו מדברים על הליך מהיר ויעיל – פינג פונג בין הצדדים ותגובה ותגובה לתגובה ובקשה לתגובה לתגובה, מאריך את הדברים. אם יש מקום, ועדת הערר תידרש.

בכל מקרה, חוק בתי הדין המנהליים עצמו מאפשר מחיקה על הסף על סמך הערר בלבד. לפי תקנות בתי המשפט לעניינים מנהליים, שזה המודל שממנו למדנו אפשר לעשות את המחיקה על הסף גם בהתייחס לתגובה של המשיבים. זה לא פוגע בזכויות של העורר, זה רק מציג תמונה יותר מלאה בפני ועדת הערר. לכן לא צריך להידרש לזה כאן; החוק הזה גם כך נוגע יותר מדי בסדרי דין, שאלה דברים שבדרך כלל אמורים להיות בדרגה של חקיקת משנה. כדי להבהיר את הזכויות וכדי להבהיר שאין פגיעה דווקא העדפנו להתייחס לחלק מהדברים כבר בחוק. לא צריך לדקדק יותר מדי. ניתן יהיה להסדיר את זה או בתקנות או בפעולה סבירה ומושכלת של ועדת הערר עצמה.
יורם מזוז
גלי, אבל אין לו יומו בבית המשפט.
גלי בן אור
יש לו יומו. הוא הגיש כתב ערר, ובו - -
מירי רגב
תעשו שינוי לשני הצדדים, אבל אם אתם לא עושים שינוי, אל תעשו שינוי, תשאירו את זה רק על הסף.
גלי בן אור
זה לא עניין של שינוי לשני הצדדים, העניין הוא להציג בפני ועדת הערר את התמונה המלאה.
מירי רגב
אבל אם את משנה, תשני ותבהירי את שני הצדדים. אם את לא משנה- -
גלי בן אור
חברת הכנסת רגב- -
נועה בן שבת
סעיף 24 לחוק לא אומר "על פי כתב ערר" או לא על פי כתב הערר או על פי תשובת הגורם המוסמך. הוא מאפשר למחוק על הסף ערר כולו ומקצתו כשוועדת הערר משוכנעת שאין לבית הדין סמכות, או שהערר אינו מגלה עילה או שהוא טורדני. אז אפשר למחוק את המילים האלה: "על פי כתב הער או לאחר קבלת תשובה", ואנחנו יודעים שבית הדין יכול- - -
זמר בלונדהיים
החשש שלי הוא שיחשבו שהם יטעו – אמרו "כתב תשובה" בכוונה כדי למעט.
נועה בן שבת
אז בלי "כתב תשובה". פשוט למחוק.
היו"ר חיים כץ
אמרתי לכם.
משה ינון
צדקתי.
יורם מזוז
אפשר להתקדם עם משה ינון.
היו"ר חיים כץ
אנחנו מדברים על היועצת המשפטית של הוועדה.
יורם מזוז
להתקדם איתכם, לא איתנו. זה יפה.
היו"ר חיים כץ
נקריא את זה מחדש ונצביע. בבקשה.
אור רוזנמן
סעיף 9: מחיקה על הסף 9. ועדת הערר רשאית למחוק על הסף ערר, כולו או מקצתו, אם שוכנעה, כי אין לוועדה סמכות לדון בעניין, או שהערר אינו מגלה עילה או שהוא טורדני או קנטרני, או אם מצאה כי ניתן לברר את העניין שלגביו הוגש הערר באופן מהיר ויעיל בפני גורם פיקודי, מקצועי או גורם מוסמך אחר; הוראת סעיף 549(1) לחוק השיפוט הצבאי לא תחול על עניין שהועבר כאמור בסעיף זה.
היו"ר חיים כץ
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד סעיף 9 – רוב

נגד – אין

נמנעים – אין

סעיף 9 אושר.
היו"ר חיים כץ
תודה רבה. כל חברי הכנסת שנמצאים תמכו. סעיף 9 אושר. אנחנו עוברים לסעיף 10.
אור רוזנמן
הצגת ראיות לפני ועדת הערר 10. (א)
על אף הוראות סעיפים 26 ו-28(א)(1) לחוק בתי דין מינהליים, ועדת הערר תדון בערר על פי ראיות שהובאו בתצהירים ועל פי ראיות שבכתב אחרות שצורפו לכתבי הטענות; ועדת הערר רשאית, מיוזמתה או לבקשת בעל דין, לאפשר חקירת מצהיר או עד שאינו מצהיר, אם סברה כי חקירתו תקדם את בירור הטענות העובדתיות המועלות בערר.
(ב)
לא התייצב מצהיר לחקירה, בהתאם להחלטת ועדת הערר לפי סעיף קטן (א), לא ישמש תצהירו כראיה אלא ברשות ועדת הערר ומטעמים מיוחדים שיירשמו.
היו"ר חיים כץ
מה אומרים עורכי הדין של העותרים?
יורם מזוז
זה לב לבה של- -
היו"ר חיים כץ
מה אתה אומר? לב לבה – בסדר.
יורם מזוז
לאפשר פה חקירת מצהירים. הם שולחים ראיות. אתה קודם כול צריך שיהיה פה גילוי מסמכים ושאלונים, והם לא מרשים את זה. אם אני פונה לצבא ומבקש סיכום ראיון שעשו לנגד, והם לא ממציאים לי אותו, וכתוב שם שהוא יעבור למסלול מובהק, אין לי כלים לבוא נגדם. אז אם הם יאפשרו את זה אני יכול לחקור את המפקד שלו אם הוא ערך לא סיכום ראיון כזה.
מירי רגב
דיברנו פה על תיקונים ולא עשיתם את התיקונים.
גלי בן אור
לא, אנחנו לא הצלחנו להשלים את השיחה אתמול. רציתי להציג בפנייך את הדברים ולוודא שזה מקובל עלייך. בדיון הקודם דיברנו על כך שנוותר על הסיפא: "אם סברה כי חקירתו תקדם את בירור הטענות העובדתיות המועלות בערר".
נועה בן שבת
אמרנו שאת זה אנחנו מורידים.
נועה בן שבת
זאת אומרת, את לא מתנה את שיקול הדעת של הוועדה, את מאפשרת לה לחקור מצהיר?
מירי רגב
אנחנו אומרים כך: "רשאית לדון בערר על פי ראיות ורשאית להזמין מיוזמתה עדים". אני רוצה שבשניהם יהיה כתוב: "רשאית, רשאית", ואז את הסיום של הסעיף הזה להוריד. זה היה הסיכום שלנו אחרי הוועדה כשהיינו בדיון הקודם עם חיים.
נועה בן שבת
אני אחזור: "ועדת הערר רשאית מיוזמתה ולבקשת בעל דין לאפשר- -
משה ינון
אנחנו עוד קודם, ברישא.
זמר בלונדהיים
במקום "תדון בערר" – "רשאית לדון כך ורשאית לדון כך". שזה לא יהיה כלל וחריג, אלא שתי אופציות.
קריאות
- - -
משה ינון
למה זה טוב לכם?
מירי רגב
למה זה לא טוב לכם? בוא תסביר למה זה לא טוב לכם לפני שאתה שואל אותנו.
היו"ר חיים כץ
אני לא מבין מה זה "אתם ואתם". אני מקווה שאנחנו מחוקקים חוקים שהם טובים למדינת ישראל. יש פה מישהו מהחיזבאללה? "אתם", "לכם", "לא טוב לכם". לא יודע.
משה ינון
סדרי הדין בוועדה צריכים להיות ברורים, כלומר הבסיס הוא תצהירים- -
מירי רגב
לא.
משה ינון
הבסיס הוא תצהירים, וזאת הדרך שבה פועלת כל ערכאה שיפוטית היום בארץ, חוץ מהערכאה הפלילית.
היו"ר חיים כץ
כל מי שעולה להעיד מגיש תצהיר.
משה ינון
כן.
היו"ר חיים כץ
בכל משפט.
משה ינון
כן. זה גם לטובת הצד שכנגד. כל ערכאה מתבססת על תצהירים, ולאחר מכן העדים נחקרים על התצהירים. צריך לקבוע שכל מי שמעיד מגיש קודם כול תצהיר. ההצעה שחברי הוועדה מציעים היא שלא תהיה כאן אחידות, אלא מרחב שיקול דעת לוועדה.
היו"ר חיים כץ
ומה הוא אומר? שהיא יכולה לוותר על תצהירים?
משה ינון
לא, היא יכולה לזמן עד גם בלי שיגיש תצהיר.
היו"ר חיים כץ
שהיא יכולה לוותר על תצהירים.
משה ינון
כן.
היו"ר חיים כץ
אבל הוועדה יכולה לוותר.
משה ינון
כן.
היו"ר חיים כץ
אז מה זה מפריע לך? נגיד שהוועדה היא שופט, והוא אומר שהוא מקבל אותך להעיד בלי תצהיר- -
משה ינון
כצד שכנגד אני מעדיף לראות תצהיר לפני שאני חוקר.
היו"ר חיים כץ
מה זה מפריע לך שיהיה תצהיר? זה בכל בית משפט, חוץ מפלילי.
מירי רגב
אין לי בעיה שיהיה- -
היו"ר חיים כץ
חוץ מערכאה פלילית כל מי שהולך לבית דין לעבודה, למשל, או אחר, מגיש תצהיר.
יורם מזוז
אבל אם הצד השני לא?
היו"ר חיים כץ
אז הוא לא חוקר אותי על זה.
יורם מזוז
אדוני היושב ראש, לא כולם נותנים.
היו"ר חיים כץ
אין כזה דבר.
ורד וייץ
יש אפשרות שעד מסרב לתת תצהיר, ואז נותנים את האפשרות- - -
יורם מזוז
בצבא מפחדים לתת תצהירים.
ורד וייץ
אני יכולה לראות את זה קורה לא מעט.
נועה בן שבת
זה קורה, אבל במקרים כאלה בתי הדין - - -
היו"ר חיים כץ
למה הוא פוחד לתת תצהיר, והוא לא פוחד לבוא לבית משפט?
קריאות
מחייבים אותו.
היו"ר חיים כץ
ואז הוא אומר שהוא לא זוכר.
ורד וייץ
בסדר, זה כבר סיכון- -
היו"ר חיים כץ
אבל הוא לא זוכר. אם עד לא רוצה לבוא מכיוון שהוא פוחד, והוא לא רוצה לתת תצהיר - -
יורם מזוז
אז תאפשר לי הליכים מוגנים.
היו"ר חיים כץ
עד שאתה מביא בכוח, אני לא יודע אם כדאי לך להביא אותו.
ורד וייץ
אדוני צודק.
היו"ר חיים כץ
גם: "אני לא זוכר" ו"כמדומני" ו"על פניו נראה לי שלא", וכל הסרט שלך נגמר.
משה ינון
יש גם אפשרות לחריגים.
ורד וייץ
אדוני צודק.
היו"ר חיים כץ
מי צודק?
ורד וייץ
אדוני צודק.
היו"ר חיים כץ
ואללה?
ורד וייץ
אדוני צודק שבעל דין בהחלט צריך לעשות לעצמו את החשבון ואת השיקולים האם הוא רוצה להזמין עד כזה שסירב להגיש תצהיר ומביאים אותו בכוח צו לבית הדין. אבל, לטעמי, צריך לאפשר את האפשרות הזאת.
גלי בן אור
אבל היא קיימת בסעיף.
משה ינון
זה קיים, יש חריג.
ורד וייץ
אם היא קיימת, אז בסדר. זה נכון שמאוד סביר להניח שלא כדאי להזמין אותו, אבל צריך לאפשר את האפשרות.
משה ינון
אנחנו רוצים לקבוע הוא את הכלל שמגישים תצהירים. חריג של עדות בלי תצהיר כבר קיימת. זה לא ייצא, זה נשאר, תסתכלו על הסיפא.
נועה בן שבת
אבל כחריג. דרך המלך הוא ראיות בתצהירים.
היו"ר חיים כץ
יש פה מישהו שכל הזמן מרים את היד ורוצה להגיד משהו, ואתם אומרים – לא. הדברים שלו הם כנראה חשובים, ואתם אומרים לו, לא, הוא לא ידבר. בבקשה, אדוני. אף אחד לא יפריע לך, אפילו לא העורך דין העותר ולא נציגת ההסתדרות.
שלמה רכבי
תודה לכבוד היושב ראש. אני עורך דין שלמה רכבי. יש שני עניינים, שלדעתי, רלוונטיים בסעיף הזה. האחד הוא בהמשך לדיון שהיה כאן בנוגע לתצהירים. בעיה יותר נפוצה במערכת הצבאית היא לא קצינים שלא מוכנים לתת תצהיר, אלא קצינים שחוששים לתת תצהיר. מגיע אליי קצין ואומר לי, האמת היא – א', ב', ג', אני לא יכול לתת לך את זה בתצהיר כי אני חושב שאסור לי או מכיוון שיהיו לי בעיות עם המפקד, אבל אם תזמן אותי לבית המשפט אני אוכל להגיד את הדברים.
היו"ר חיים כץ
אתה מכיר כאלה דברים?
משה ינון
אני לא מכיר, אבל - -
היו"ר חיים כץ
יכול להיות שיש.
משה ינון
החוק מאפשר את זה.
שלמה רכבי
ודאי. זה היה בסוגריים ביחס לדיון הקודם. ביחס לסעיף 10 הבעיה בנוסח הסעיף, כמו שאני רואה אותה, היא שהוא כרגע מנוסח בדרך של כלל וחריג לכלל. הכלל הוא שהוועדה תכריע על סמך תצהירים ועדויות בכתב, והחריג הוא "רשאית היא בין ביוזמתה ובין לבקשת בעל דין לאפשר חקירה".
היו"ר חיים כץ
אז עכשיו אתה אומר שאנחנו מדברים על ניסוח.
שלמה רכבי
נכון.
היו"ר חיים כץ
ומה הניסוח שאדוני מציע?
נועה בן שבת
אבל זה ניסוח שיש לו משמעות כי השאלה היא- - -
היו"ר חיים כץ
אני לא מכיר ניסוח שאין לו משמעות.
שלמה רכבי
לכן אם חקירת מצהיר תהיה מנוסחת כחריג אני כבר רואה את הימים הראשונים של הוועדה שייתנו פרשנויות וכשיגיעו נציגי צה"ל הם יגידו, שזה חריג לחקור עדים. אם זה חריג לחקור עדים אתה צריך להראות סיבה מאוד טובה למה אתה רוצה להטריח את רב סרן פלוני לבוא לוועדה. זה הרי חריג. אני לא רוצה שזה יהיה מנוסח כחריג.
היו"ר חיים כץ
גם אני חושב שאתה צודק. לכן הם לא נתנו לך לדבר.
מירי רגב
צודק במאה אחוז. זה הסעיף הכי מהותי בחוק הזה.
משה ינון
ההצעה היא שיהיה "רשאית לדון"?
שלמה רכבי
כן. אין לי ספק שמבחינת סדרי דין ייתן יושב ראש הוועדה הוראה בפתח הדיון שכל צד יגיש תצהירים מטעמו, ואז יקום הסעיף שאומר שהם רשאים לדון, לפי התצהירים שהוגשו בהוראת יושב ראש הוועדה, אבל אם צד מבקש לחקור עד מסוים זה לא חריג, אלא הוא ייתן כמובן את הטעם, והוועדה תשקול את העניין.
משה ינון
ללא תצהיר? לזה אתה מתכוון?
שלמה רכבי
אני מניח שהדיון יתחיל בכך שיושב ראש הוועדה יורה לכל צד להגיש תצהירים יחד עם כתבי הטענות בשביל יעילות הדיון.
גלי בן אור רוזנמן
זאת בדיוק הרישא של סעיף קטן 10(א).
שלמה רכבי
אבל ההנחה שלי מנוסחת בסעיף 10 שקובע שהכלל הוא שהם ידונו על סמך התצהירים. אני לא רוצה שההכרעה תהיה על סמך התצהירים, אני רוצה שמבחינת סדרי דין יגישו תצהירים. זה לא צריך להיות קבוע בחוק. אני רוצה שההכרעה תהיה בעיקר על סמך עדויות שנשמעו ועברו חקירה נגדית ולובנו כמו שצריך. לכן עניינית ועדת הערר רשאית לדון על-פי ראיות שהובאו בתצהירים, והיא רשאית בין מיוזמתה ובין לבקשת בעל דין, לחקור עדים.
משה ינון
הבנתי אותך עכשיו.
שלמה רכבי
הכול בהתאם לסמכותה ולשיקול הדעת הנבון שהם יפעילו ברוח החוק תוך התחשבות בצרכי הצבא.
משה ינון
ועדת הערר רשאית לדון בערר על-פי ראיות שהובאו בתצהירים או בעדויות שבכתב, והיא רשאית מיוזמתה- -
מירי רגב
או לבקשת בעל הדין.
שלמה רכבי
לאפשר חקירת מצהיר.
קריאה
או-קיי, יש הסכמה.
מירי רגב
או עד שאינו מצהיר. את מבינה?
נועה בן שבת
כן, אני חושבת. על אף הוראות סעיפים 26 ו-28(א)(1) לחוק בתי הדין המנהליים ועדת הערר רשאית לדון בערר, על-פי ראיות שהובאו בתצהירים ועל-פי ראיות אחרות שבכתב שצורפו לכתבי הטענות, והיא רשאית מיוזמתה ולבקשת בעל דין לאפשר חקירת מצהיר או עד שאינו מצהיר.
מירי רגב
נכון.
נועה בן שבת
רק להבהרת הרישא: התצהירים והראיות כולם מצורפים לכתבי הטענות או שיש אפשרות להגיש את התצהירים במועד מאוחר יותר מכתבי הטענות?
זמר בלונדהיים
למה מועטו סעיפים 26 ו-28(א)(1)?
נועה בן שבת
סעיף 26 מדבר על השמעת ראיות בעל-פה, ולכן בעצם מחליפים את זה ואומרים שגם לא הדרך שבעל פה תהיה ברירת המחדל וגם לא הדרך של הראיות בכתב, אלא הוועדה רשאית להורות כך ולהורות כך. זה בעצם לפי הוראותיה.
משה ינון
אני יכול לקבל שתי דקות הפסקה?
היו"ר חיים כץ
קיבלת.

(הפסקה בת 5 דקות)
היו"ר חיים כץ
אני מתכבד שוב לפתוח את ישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות. אנחנו ממשיכים בהצעת חוק שירות הקבע בצבא ההגנה לישראל. אנחנו חוזרים לסעיף 10, ואני מבין שיש פה קצת הסכמות.
נועה בן שבת
זה מוסכם על הצבא, כן?
משה ינון
אני מקבל את ההצעה של עורך דין רכבי.
היו"ר חיים כץ
הוא עורך דין טוב, אה?
משה ינון
אני מכיר אותו הרבה שנים, והוא מעולה.


"ועדת הערר רשאית לדון בערר על פי ראיות- -
היו"ר חיים כץ
תן למי שצריך לקרוא, לקרוא.
אור רוזנמן
הקראת סעיף 10: הצגת ראיות לפני ועדת הערר 10. (א)
על אף הוראות סעיפים 26 לחוק בתי דין מנהליים, ועדת הערר רשאית לדון בערר על פי ראיות שהובאו בתצהירים ועל פי ראיות שבכתב אחרות שצורפו לכתבי הטענות; והיא רשאית מיוזמתה או לבקשת בעל דין, לאפשר חקירת מצהיר או עד שאינו מצהיר.
היו"ר חיים כץ
מקובל? בסדר.


מי בעד? מי נגד? מי נמנע?
הצבעה

בעד סעיף 10(א) – רוב

נגד – אין

נמנעים – אין

סעיף 10(א) אושר.
היו"ר חיים כץ
תודה. הסעיף אושר.
נועה בן שבת
סעיף קטן (ב) נשאר על מכונו כפי שהיה.
היו"ר חיים כץ
תקרא שוב.
אור רוזנמן
(ב)
לא התייצב מצהיר לחקירה, בהתאם להחלטת ועדת הערר לפי סעיף קטן (א), לא ישמש תצהירו כראיה אלא ברשות ועדת הערר ומטעמים מיוחדים שיירשמו.
היו"ר חיים כץ
אנחנו נצביע על סעיף קטן 10(ב). מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד סעיף קטן 10(ב) – רוב

נגד – אין

נמנעים – אין

סעיף קטן 10(ב) אושר.
היו"ר חיים כץ
גם סעיף 10(ב) אושר. סעיף 11 כבר אושר. נעבור לסעיף 12.
אור רוזנמן
הקראת סעיף 12: סייג לעניין החלטה על עיכוב ביצוע והחלטת ביניים 12. לא תקבל ועדת הערר החלטה לפי סעיפים 33 או 34 לחוק בתי דין מנהליים, אם מצאה כי יש בהחלטה כדי לפגוע פגיעה ממשית בפעילותו התקינה של הצבא.
נועה בן שבת
סעיפים 33 ו-34 לחוק בתי הדין המנהליים מאפשרים לתת החלטת ביניים ולעכב ביצועה של החלטת הגורם שעליו עוררים. כאן יש מגבלה שאי אפשר לתת החלטה כזאת אם יש בכך כדי לפגוע – בהתחלה דובר על פגיעה בפעילותו התקינה של הצבא, וכאן מדובר על פגיעה ממשית בפעולתו התקינה של הצבא. במקרים אלה ועדת הערר לא תעכב את הביצוע.
זמר בלונדהיים
מה המבחן לפגיעה הממשית?
היו"ר חיים כץ
אנחנו יוצאים מחר למבצע עופרת יצוקה, וועדת הערר- -
יורם מזוז
אם זה מבצע כזה, בסדר, זה סגור.
היו"ר חיים כץ
הם לא יוכלו להשתמש. מה זה פגיעה ממשית בפעולה של הצבא?
מירי רגב
מאוד קשה להגיד שמשהו הוא פגיעה ממשית. זה לא פשוט. גם כצנזורית הייתה לי בעיה עם "פגיעה ממשית בביטחון המדינה".
יורם מזוז
אתה נותן להרבה שופטים להתחבט בזה.
היו"ר חיים כץ
אני חושב שאנחנו יכולים להצביע על זה ולאשר את זה. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד סעיף 12 – רוב

נגד – אין

נמנעים – אין

סעיף 12 אושר.
היו"ר חיים כץ
סעיף 12 אושר כפי שהוקרא.
אור רוזנמן
סעיף 12(א) אושר, 13 – אושר, 14 – אושר, 15 – אושר, 16 – אושר; כל אלה אושרו ב-21 בדצמבר 2009.
היו"ר חיים כץ
אנחנו עוברים לסעיף 17.
אור רוזנמן
הקראת סעיף 17: תיקון חוק בתי משפט לעניינים מנהליים 17. בחוק בתי משפט לעניינים מנהליים –

(1)
בתוספת הראשונה, אחרי פרט 34 יבוא:

"35. חיילים בשירות קבע בצבא-הגנה לישראל – החלטה של רשות, בהתאם לפקודות הצבא כהגדרתן בחוק השיפוט הצבאי, התשט"ו–1955 (בפרט זה – חוק השיפוט הצבאי), בעניין מהעניינים המפורטים להלן, למעט החלטת ממשלה והחלטת שר; לעניין זה, "חייל בשירות קבע" – חייל כהגדרתו בחוק השיפוט הצבאי, המשרת שירות צבאי לפי התחייבות לשירות קבע, לרבות מי שהיה חייל כאמור ושירותו הסתיים:

(1)
סיום שירות הקבע בשל כל אחד מאלה
(א)
התנהגות החורגת מאמות המידה הנדרשות מחייל בשירות קבע בדרגתו או במעמדו;

(ב)
הרשעה בבית דין צבאי או בבית משפט בביצוע עבירה פלילית;

(2)
הדחה או השעיה של חייל בשירות קבע;

(3)
אי-קידומו בדרגה של חייל בשירות קבע;

(4)
אי-מינויו של חייל בשירות קבע לתפקיד או הפסקת מינויו כאמור.";

(2)
בתוספת השניה, אחרי פרט 15 יבוא:

" 16. ערעור לפי סעיף 28(ד) לחוק בתי דין מנהליים כפי שהוא מוחל בסעיף 11 לחוק שירות הקבע בצבא-הגנה לישראל (ערר, ערעור ועתירה על החלטות הנוגעות לחיילים בשירות קבע), התש"ע–2010 (בפרט זה – חוק שירות הקבע), וכן ערעור לפי סעיף 13 לחוק שירות הקבע.

17. ערעור על החלטת ועדה רפואית עליונה לפי סעיף 5ב(א) לחוק שירות בטחון [נוסח משולב], התשמ"ו–1986‏."
שלמה רכבי
רק הערה מקדימה: לדעתי, יש קושי לדון בנוסח סעיף 17 לפני שאישרנו את נוסח סעיף 4 כיוון שמדובר בשני סעיפים שמשלימים את שאלת חלוקת הסמכויות.
מירי רגב
נכון.
היו"ר חיים כץ
אני מקבל. אנחנו נעבור לסעיף 18.
נועה בן שבת
בסעיף 18 הדיון נדחה בפעם הקודמת כי הייתה בעיית ניסוח, ויכול להיות שהיא נפתרה עכשיו.
אור רוזנמן
הקראת סעיף 18: תיקון חוק שירות ביטחון 18. בחוק שירות בטחון [נוסח משולב], התשמ"ו–1986, אחרי סעיף 5 יבוא:

"ערר 5א. יוצא צבא או מועמד לשירות ביטחון הרואה את עצמו נפגע מהחלטת ועדה רפואית, וכן פוקד, רשאים להגיש ערר על החלטת הוועדה הרפואית לפני ועדה רפואית עליונה, בהתאם לתנאים שנקבעו בתקנות
ערעור 5ב. (א)
יוצא צבא, מועמד לשירות ביטחון או פוקד רשאים לערער על החלטת ועדה רפואית עליונה לפני בית המשפט לעניינים מינהליים בתל אביב, בשאלה משפטית בלבד.

(ב)
שר המשפטים רשאי לקבוע, בצו, בהסכמת נשיא בית המשפט העליון, בתי משפט לעניינים מינהליים נוספים אשר יהיו מוסמכים לדון בערעורים כאמור בסעיף זה.

(ג)
שר המשפטים, בהתייעצות עם השר, רשאי לקבוע, בתקנות, סדרי דין, מועדים ודרך להגשת ערעור כאמור בסעיף זה."
היו"ר חיים כץ
מה אומר אדוני? יפה. אנחנו מצביעים על סעיף 18: מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד סעיף 18 – רוב

נגד – אין

נמנעים – אין

סעיף 18 אושר.
היו"ר חיים כץ
סעיף 18 אושר.


את סעיף 19 אישרנו. נעבור לסעיף 20.
נועה בן שבת
בסעיף 19 נשאר תיקון נוסח. רק רצינו להפנות את תשומת הלב לשינוי הנוסח, פשוט הפנינו לעוד סעיפים בחוק שירות ביטחון.
היו"ר חיים כץ
אז נקריא את זה מחדש ונצביע שוב.
נועה בן שבת
זה לא מהותי ונוסחי לחלוטין.
אור רוזנמן
הקראת סעיף 19.

תיקון חוק שירות הקבע בצבא-הגנה לישראל (גמלאות)
אושר 21.12.09

הצעה לתיקון 19. בחוק שירות הקבע בצבא-הגנה לישראל (גמלאות) [נוסח משולב], התשמ"ה–1985‏–,

(1)
בסעיף 1, בהגדרה "חוק שירות בטחון", במקום "חוק שירות בטחון, התשי"ט-1959 [נוסח משולב]" יבוא "חוק שירות בטחון [נוסח משולב], התשמ"ו-1986";

(2)
בסעיף 10(א)(3), במקום "40" יבוא "51";

(3)
בסעיף 11, במקום "4(ב)" יבוא "5(ב)" ובמקום "וסעיף 6 לחוק שירות בטחון יחול" יבוא "וסעיפים 5א, 5ב ו-7 לחוק האמור יחולו".
היו"ר חיים כץ
אנחנו נצביע על זה שוב: מי בעד סעיף 19? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד סעיף 19 – רוב

נגד – אין

נמנעים – אין

סעיף 19 אושר
היו"ר חיים כץ
סעיף 19 אושר. נעבור לסעיף 20.
אור רוזנמן
הקראת סעיף 20: שמירת דינים 20. הוראות חוק זה באות להוסיף על הוראות כל דין ולא לגרוע מהן.
היו"ר חיים כץ
מי בעד סעיף 20? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד סעיף 20 – רוב

נגד – אין

נמנעים – אין

סעיף 20 אושר
היו"ר חיים כץ
גם סעיף 20 אושר. מאחר שנשארו לנו שלושה סעיפים, אחרי שנסיים את סעיף 4, 17- -
שלמה רכבי
מה עם 21?
היו"ר חיים כץ
בשביל מה? אנחנו נגמור את 4 ואת 17 ואז את סעיף 21. תודה רבה, הדיון הסתיים.

הישיבה ננעלה ב-10:40

קוד המקור של הנתונים