ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 28/12/2009

חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון מס' 47), התש"ע-2010

פרוטוקול

 
PAGE
ועדת העבודה, הרווחה והבריאות
5
28/12/2009

הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן
מושב שני

פרוטוקול מס' 173

מישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות
‏יום שני, י"א בטבת התש"ע (‏28 בדצמבר, 2009), שעה 12:30
סדר היום
1.
הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון מס' 47) (פטור לתורם אבר), התש"ע-2009 (פ/324), של חה"כ אריה אלדד
נכחו
חברי הוועדה: חיים כץ – היו"ר

אריה אלדד
מוזמנים
עו"ד מאיר ברודר
-
הלשכה המשפטית, משרד הבריאות

משה בר סימן טוב
-
רכז בריאות, אגף התקציבים, משרד האוצר

עו"ד טלי שטיין
-
ממונה על תחום הבריאות, משרד המשפטים

שמחה רוטמן
-
מתמחה, משרד המשפטים
ייעוץ משפטי
אייל לב-ארי


אור רוזנמן (מתמחה)
מנהלת הוועדה
וילמה מאור
רשמת פרלמנטרית
אירית שלהבת
הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון מס' 47)
(פטור לתורם אבר), התש"ע-2009 (פ/324)
היו"ר חיים כץ
אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות. על סדר היום הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון מס' 47) (פטור לתורם אבר), התש"ע-2009. בבקשה, אדוני היועץ המשפטי. מאחר והוועדה הצביעה כבר על הצעת החוק ואישרה אותה ואי אפשר היה להגיש הסתייגויות, לאן אנחנו הולכים עכשיו? היתה פנייה של משרד האוצר, ואנחנו הרי נחמדים למשרד האוצר והולכים לקראתו תמיד.
אריה אלדד
ההסבר שקיבלתי, שיש כאן השלכה ישירה על דיני המסים.
משה בר סימן טוב
יש השלכה על תקציב המדינה.
אריה אלדד
מוטב לא להזכיר את תקציב המדינה בהקשר הזה.
היו"ר חיים כץ
דין פרוטה כדין מאה.
אריה אלדד
זה דין פרוטה כאן. אבל מכיוון שיש כאן איזו השלכה כללית, מקובל עליי שתהיה התוספת.
היו"ר חיים כץ
מאחר ומשרד האוצר פנה לחבר הכנסת המציע והסביר לו את פשר ההסתייגות, והמציע לא רוצה שתוצג הסתייגות במליאה והוא מוכן לשקול את ההצעה, אז אנחנו צריכים לנקוט בפרוצדורה מסודרת כדי לפתוח את הדיון.
אייל לב-ארי
קודם כול, הוועדה צריכה לדון ולהחליט האם לאשר או לדחות את בקשת משרד האוצר לפתוח מחדש את הדיון בהצעת החוק.
היו"ר חיים כץ
נצביע על בקשת משרד האוצר לפתוח מחדש את הדיון בהצעת החוק. מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההצעה לפתוח מחדש את הדיון בהצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון מ ס' 47), התש"ע-2009, על-פי בקשת משרד האוצר – 2

נגד – אין

נמנעים – אין

ההצעה נתקבלה.
היו"ר חיים כץ
הצעת משרד האוצר לפתוח מחדש את הדיון בהצעת החוק, נתקבלה.
אייל לב-ארי
על-פי סעיף 124(א) לתקנון, שעוסק בפתיחה מחדש של דיונים בהצעת חוק לאחר שהונחה על שולחן הכנסת, על הוועדה להצביע גם על כך. הוועדה צריכה להצביע האם היא מחדשת את דיוניה בהצעת החוק גם לאחר שהיא הונחה על שולחן הכנסת, ובלבד שלא התחילה קריאה שנייה. הפרוצדורה היא כדלקמן: הוועדה תקיים הצבעה ואז תודיע ליושב-ראש הכנסת כי לפי סעיף 124(א) הוועדה מחליטה לחדש את דיוניה בהצעת החוק שעומדת כרגע על סדר היום של הוועדה, הצעת החוק של חבר הכנסת אלדד.
היו"ר חיים כץ
אנחנו מצביעים על ההצעה לחדש את דיוני הוועדה בהצעת החוק של חבר הכנסת אריה אלדד, לפי סעיף 124(א) לתקנון. מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההצעה לחדש את דיוני הוועדה בהצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון מס' 47) (פטור לתורם אבר), התש"ע-2009, על-פי סעיף 124(א) לתקנון– 2

נגד – אין

נמנעים – אין

ההצעה נתקבלה.
היו"ר חיים כץ
ההצעה לפתוח מחדש את הדיון בהצעת החוק על-פי סעיף 124(א) לתקנון, נתקבלה. אנחנו מחדשים את הדיון.
אייל לב-ארי
יש כאן מכתבים שאדוני צריך לחתום עליהם ולהעביר אחר-כך ליושב-ראש הכנסת. הפרוצדורה היא שיושב-ראש הכנסת מודיע במליאה על החלטת הוועדה, ורק אחרי ההחלטה הזאת ניתן יהיה להניח נוסח חדש של הצעת החוק על שולחן הכנסת לקריאה שנייה ושלישית.
היו"ר חיים כץ
האם אנחנו לא יכולים עכשיו לדון בהכנה לקראת הקריאה השנייה והשלישית? אנחנו יכולים לדון, אבל לא יניחו את הצעת החוק בינתיים.


(יושב-ראש הוועדה חותם על המכתב ליושב-ראש הכנסת.)
היו"ר חיים כץ
אנחנו עוברים להצעת החוק.
אייל לב-ארי
הצעת החוק כפי שפורסמה לראשונה קובעת כדלקמן: סעיף 1 – תיקון סעיף 14

"בחוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד-1994, בסעיף 14, אחרי סעיף קטן (ז) יבוא:

"(ז1)
על אף האמור בסעיפים קטנים (ב) עד (ו), ובלי לגרוע מהוראות סעיף קטן (ז), לא ישולמו דמי ביטוח בריאות בעד מבוטח שהוא תורם כהגדרתו בחוק השתלת אברים, התשס"ח-2008, שתרם בישראל אבר, בחייו, לנתרם שהוא תושב ישראל, לתקופה שקבע שר הבריאות"."
משה בר סימן טוב
אנחנו מבקשים להוסיף: "בהסכמת שר האוצר".
אריה אלדד
זה מקובל עליי, ובלבד שמשרד האוצר מתחייב שאכן תהיה תמיכת הממשלה בהצעת החוק ושלא תעלה ברגע האחרון הסתייגות נוספת.
משה בר סימן טוב
למיטב ידיעתי, עמדת הממשלה היא לתמוך בכפוף לתיאום נוסח, וזה נוסח מתואם.
היו"ר חיים כץ
אתם רוצים לתת את הפטור?
משה בר סימן טוב
שר הבריאות צריך להציע, ואנחנו נתאם את זה עם משרד הבריאות.
היו"ר חיים כץ
זה עתה הגיע לכאן נציג משרד הבריאות.
משה בר סימן טוב
אנחנו מבטיחים לשמוע את הצעותיהם. עד כה עבדתי על זה עם עו"ד נתן סמוך מן הלשכה המשפטית במשרד הבריאות.
מאיר ברודר
בפטור עצמו עדיין לא עסקנו.
אייל לב-ארי
אין לכם הערכת זמן?
מאיר ברודר
לא. בכל מקרה, אני מוכרח לומר שמלכתחילה, גם אם לא נאמר בצורה מפורשת בחוק שזה ייקבע בהסכמת שר האוצר, היה ברור לנו שנבוא בדברים עם משרד האוצר ונגבש את זה ביחד איתם. עדיין לא הגענו לשלב הזה כי החוק טרם נחקק, אבל בכל מקרה זאת היתה הכוונה. צריך לזכור ששאר הרכיבים של החזרי התשלומים נקבע כי הם באישור משרד האוצר ואנו סבורים כי אין סיבה להחריג דווקא את העניין זה ולכן אין מניעה שגם כאן יידרש אישור משרד האוצר.
אייל לב-ארי
בסיפה של הצעת החוק, לאחר המילים "לתקופה שקבע שר הבריאות" יבוא: "בהסכמת שר האוצר".
היו"ר חיים כץ
זה מקובל על המציע? כן.


מי בעד הנוסח שהוקרא? מי נגד?

הצבעה

בעד הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון מס' 47) (פטור לתורם אבר), התש"ע-2009, עם התיקון שהוכנס – 2

נגד – אין

נמנעים – אין

הצעת החוק נתקבלה.
היו"ר חיים כץ
הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון מס' 47) (פטור לתורם אבר), התש"ע-2009, עם התיקון שהוכנס בה, נתקבלה.


נעביר את המכתבים ליושב-ראש הכנסת. נקווה שיושב-ראש הכנסת יניח את זה על שולחן הכנסת. הוא יודיע ואז ההצעה תעלה בשעה טובה לקריאה שנייה ושלישית בכנסת ישראל. אני מקווה שייכנס עוד חוק לספר החוקים של מדינת ישראל.


תודה רבה. הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 12:40
PAGE
5

קוד המקור של הנתונים