ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 21/12/2009

חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון מס' 47), התש"ע-2010

פרוטוקול

 
PAGE
2
ועדת העבודה הרווחה והבריאות

21/12/2009


הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב שני

פרוטוקול מס' 164

מישיבת ועדת העבודה הרווחה והבריאות

יום שני, ד' בטבת התש"ע (21 בדצמבר 2009), שעה 12:00
סדר היום
הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון מס' 47), התש"ע-2009 של חבר הכנסת אריה אלדד (פ/324)
נכחו
חברי הוועדה: חיים כץ – היו"ר

אריה אלדד

מירי רגב
מוזמנים
עו"ד נתן סמוך

- משרד הבריאות

מאיר ברודר

- משרד הבריאות
מנהלת הוועדה
וילמה מאור
יועץ משפטי
איל לב ארי
רשמה
איה לינצ'בסקי

הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון מס' 47), התש"ע-2009
היו"ר חיים כץ
שלום לכולם, אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת העבודה הרווחה והבריאות, יום שני, ד' בטבת התש"ע, 21 לדצמבר 2009. הנושא היום הוא הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון מס' 47) של חבר הכנסת אריה אלדד. הנדון, בקשה לדיון נוסף בהצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי, פטור לתורם איבר, של חבר הכנסת אריה אלדד.


ועדת העבודה הרווחה והבריאות דנה בהצעת החוק של חבר הכנסת אריה אלדד ואישרה את החוק למליאה בהכנה לקריאה שנייה ושלישית. פקידי האוצר הוזמנו אבל לאורך כל מהלך החוק לא מצאו זמן לבוא, בנוהל, לא של רביזיה רגילה, ביקשו לפתוח את הדיון ולערוך דיון נוסף בעניין. לפי איזה סעיף בחוק?
איל לב ארי
אנחנו משתמשים בסעיף 124 לתקנון הכנסת המאפשר לוועדה הנוגעת בדבר לחדש דיניה בהצעת החוק, גם לאחר שהונחה על שולחן הכנסת וכל עוד לא התחילה קריאה שנייה. התהליך הוא שהוועדה צריכה להחליט האם היא פותחת את הדיונים בהצעת החוק מחדש ואם כן, צריך להודיע על כך ליושב ראש הכנסת ויושב ראש הכנסת מודיע על כך במליאה.
היו"ר חיים כץ
נעבור להצבעה אם אנחנו מקבלים את בקשת האוצר, בעד זה לא לקבל את בקשת האוצר. מי בעד לא לקבל את בקשת האוצר ירים את ידו?

הצבעה

בעד רוב

נגד – אין
נמנעים
אין

בקשת הסתייגות משרד האוצר לא נתקבלה
היו"ר חיים כץ
מאחר ובהצבעה חברי הכנסת החליטו שלא לקבל את בקשת האוצר, הצעת החוק תעלה כפי שהוחלט בוועדה לקריאה שנייה ושלישית, תודה רבה לכולם הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 12:10

קוד המקור של הנתונים