ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 15/12/2009

חוק לתיקון פקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור) (מס' 3), התש"ע-2010

פרוטוקול

 
com_alex

2009-12-16Lirazהכנסת השמונה עשרה נוסח לא מתוקן

מושב שני

פרוטוקול

מישיבת ועדת הכספים

יום שלישי, כ"ח בכסלו התש"ע (15 בדצמבר 2009), שעה 09:45
סדר היום
הצעת חוק לתיקון פקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור)(מס' 3), התשס"ו-2006
נכחו
חברי הוועדה: משה גפני – היו"ר

חיים אורון

זאב אלקין

דני דנון

יצחק וקנין

שלי יחימוביץ

אברהם מיכאלי

אלכס מילר

חנא סוייד

חמד עמאר

ציון פיניאן

מירי רגב

כרמל שאמה
מוזמנים
הילה לנקרי-מוסט - משרד ראש הממשלה

גבי גולן - משרד ראש הממשלה

אלון יפרח - ר' חטיבת נכסים במשרד הביטחון, משרד הביטחון

עו"ד נטע דורפמן - הלשכה המשפטית, משרד האוצר

עו"ד ארז קמניץ - משרד המשפטים

עו"ד רחלי בירנבוים - לשכה משפטית ממ"י, מינהל מקרקעי ישראל

עו"ד אלה ירניצקי - לשכה משפטית ממ"י, מינהל מקרקעי ישראל

יוליה זיפלינגר - מנהל אגף תכנון סטטוטורי ומקרקעין, מע"צ-החברה הלאומית

לדרכים

עו"ד משה שוב - מנהל שוב ושות', משרד עורכי דין

עו"ד אלון סמואל - ב"כ העותרים בבג"צ קרסיק

יצחק שייע ישועה - מנכ"ל, מרכז המועצות האזוריות

טלי ענבר - יועצת משפטית, מע"צ-החברה הלאומית לדרכים

עו"ד ענת לביא קוברסקי - יועצת משפטית, לשכת שמאי מקרקעין

עו"ד יורם חג'בי - לשכת עורכי הדין
מנהל הוועדה
טמיר כהן
ייעוץ משפטי
שגית אפיק

ענת מימון
רשמה וערכה
סמדר לביא - חבר המתרגמים בע"מ

הצעת חוק לתיקון פקודת הקרקעות

(רכישה לצרכי ציבור)(מס' 3), התשס"ו-2006
היו"ר משה גפני
אני עובר להצעת חוק לתיקון פקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור)(מספר 3). אנחנו באמצע ההצבעות. אנחנו כבר אחרי הדיון. מה שמחלקים עכשיו זה את הנוסח המתוקן על פי ההחלטות שהתקבלו אתמול בוועדה.

עורך דין אלון סמואל, אני אתן לך דקה או שתיים לדבר, למרות שאנחנו כבר אחרי הדיון. ביקש יושב ראש הכנסת ואני אאפשר את זה. בבקשה.
אלון סמואל
אני ייצגתי חלק מהעותרים בבג"צ קרסיק. זה הבג"צ שלמעשה התחיל את כל המהלך החקיקתי הזה. המקרה שם הוא מקרה שהמדינה השתמשה בקרקע למטווחים פתוחים בגבעת אולגה, בשלב מסוים הפסיקה את השימוש במטווחים ועיריית חדרה, בברכת הוועדה לבנייה ולמגורים (ול"ל), שהיה המוסד התכנוני אז, תכננה שכונת מגורים יוקרתיים על הקרקע הזאת. אנחנו ביקשנו לקבל את הקרקע הזאת חזרה. זו הפקעה משנת 58' ובג"צ דחה את הטענות של המדינה על ההתיישנות וקבע שבעיקרון מגיע לבעלי הקרקע לקבל את הקרקע בחזרה, כאשר המטרה הציבורית חדלה מלהתקיים ואין ספק שהיא חדלה מלהתקיים. בג"צ השאיר את כל העניין של החקיקה לקבוע כיצד ואיך תוסדר החזרת הקרקע. העיקר של פסק הדין בא ואומר שלמעשה העילה לקבל את הקרקע בחזרה היא ברגע שהמטרה הציבורית חדלה מלהתקיים ואילו הצעת החוק הממשלתית באה באיזה שהוא מקום לסכל את פסק הדין של בג"צ. הצעת החוק באה ואומרת שמתחילים לספור את הזכות לקבל את הקרקע בחזרה החל מהמועד שבו בוצעה ההכרזה על ההפקעה. אנחנו סבורים שיש פה עוול עצום בנושא הזה והמדינה לא הראתה כמה מקרים יש באמת כאלה שהשתמשו בקרקע ציבורית, המטרה הופסקה, ואז למעשה יש זכות לבעל הקרקע לקבל אותה בחזרה.

מה שאנחנו מבקשים זה שהוועדה הזאת תשקול, שקודם כל תקופת ההתיישנות תהיה 25 שנה מיום שהופסק הצורך הציבורי בקרקע, ואנחנו מבקשים גם שתהיה חובה על המדינה להודיע שאכן הופסקה המטרה הציבורית, גם ברשומות.

הדבר השני הוא שהואיל ולמעשה הפסיקה הזאת של בג"צ נעשתה על פי חוק יסוד כבוד האדם וחירותו, שחוקק ב-92', ומאז המדינה כבר ידעה, על פי פסק דין נוסייבה ופסק דין מח'ול, שלמעשה יש זכויות לבעלי הקרקע. אנחנו מבקשים שאותם עותרים שהעתירות שלהם היו תלויות ועומדות, או משנת 92', או לפחות מאז שהצעת החוק הונחה על ידי הממשלה, יוחרגו מההתיישנות של ה-25 שנה והם יוכלו לבוא ואו לבקש את הקרקע, או, אם הקרקע נמכרה לצד שלישי, לבקש פיצויים תמורתה. אני חושב שזה המינימום שנדרש כדי לא לגרום עוול לאותם עותרים שלמעשה עשו את אותה דרך.
היו"ר משה גפני
תודה רבה.

רבותיי, אני מבקש לעשות רוויזיה. אנחנו ניהלנו דיונים עם הממשלה ועם משרד ראש הממשלה ומשרד המשפטים, המינהל והאוצר, ביקשנו כמה בקשות, אבל על אחת הבקשות שאנחנו צריכים לשנות עכשיו אנחנו צריכים לעשות רוויזיה, משום שעל הסעיפים האחרים עדיין לא הצבענו.
זאב אלקין
מה שצריך לעשות רוויזיה זה רק על חקלאים.
היו"ר משה גפני
אני מבקש לעשות רוויזיה על סעיף 3 בחוק. מי בעד הרוויזיה? ירים את ידו. מי נגדה? אין. מי נמנע? אין. הרוויזיה אושרה.

הרוויזיה על סעיף 3 – אושרה

פה אחד

אני מבקש להוסיף לוועדה המייעצת בסעיף 3 גם את נציג משרד החקלאות. חבר הכנסת וקנין, אנחנו נעתרנו לבקשתך ואנחנו מוסיפים לסעיף הזה, ואחרי זה גם לחקלאות, בעיקר לבקשתך. בגלל שחברי הכנסת חרמש ואורון לא פה, אתה יכול לקחת עכשיו את כל הקרדיט.

מי בעד להוסיף את נציג משרד החקלאות לוועדה המייעצת? ירים את ידו. מי נגד? אין. מי נמנע? אין. נציג משרד החקלאות הוסף לוועדה המייעצת.

הצבעה על הוספת נציג משרד החקלאות לוועדה המייעצת

אושר – פה אחד

אני עובר לסעיף 14, עמוד 13, בנוסח החדש.
שרית אפיק
זה סעיף 15 בנוסח החדש. הנוסח החדש, לעומת הנוסח שהיה אתמול בהצבעה, מעגן את רוב הסכמות הוועדה. על ההסתייגויות הצבעת אתמול.
חנא סוייד
ההסתייגויות שלי לגבי ההרכב של הוועדה המייעצת?
היו"ר משה גפני
הוצבעו, והוועדה, לצערי, לא קיבלה את זה, אבל אתה יכול להתאמץ במליאה.

אני מבקש ממר גבי גולן, מה סוכם לגבי ההוספה בסעיף הזה על החקלאים?
גבי גולן
אני אומר את הדברים לא בניסוח המשפטי, ואחרי זה ננסח משפטית. מה שהממשלה מציעה, לאור הדיון שהיה פה אתמול, זה לאפשר לשר האוצר לשקול את משך התקופה שבה המחזיק החקלאי החזיק בקרקע המופקעת כדין, כאשר הוא שוקל את השיקול האם לאפשר השבה או רכישה מחדש של קרקע חקלאית, כאשר אנחנו מדגישים שני נושאים; אחד זה שבאמת המחזיק החזיק בקרקע כדין, הווה אומר, היה לו הסכם, ודבר שני, חשוב לא פחות, זה שהוא לא קיבל תמורת הקרקע הזאת קרקע אחרת להשלמת המשבצת. אנחנו בעצם עשינו פה איזה שהיא השוואה בין המחזיק שאינו בחוזה חקלאי למחזיק בחוזה חקלאי, עם השינויים הנובעים מהסכם החכירה.
שגית אפיק
רק להבהיר, זה יחול רק לעניין רכישה מחדש, כי בהשבה החקלאים הם ככל קרקע אחרת.
גבי גולן
אמרנו שאנחנו מציעים, ונעשה את התיקונים הטכניים בהמשך, שזה יחול בשני המקרים. זאת אומרת, אם זה מיטיב את מצבם. לדעתנו זה מיטיב את מצבם.
שגית אפיק
לא, זה מרע. היום בהשבה קרקע חקלאית יכולה להיות מושבת. זה רק ברכישה מחדש יהיה.
גבי גולן
אנחנו נבדוק את זה.
היו"ר משה גפני
אני גם לא הבנתי כך.
שגית אפיק
זה צריך להיכנס רק ב-14(ב).
גבי גולן
בסדר גמור, אני מקבל את התיקון שלך.
היו"ר משה גפני
יש הסתייגויות לסעיף הזה? הצבענו על ההסתייגויות.

אני מבקש להצביע על סעיף 14.
שגית אפיק
שעכשיו הוא סעיף 15 בנוסח החדש, עמוד 13 למטה.
היו"ר משה גפני
סעיף 15 בנוסח החדש. מי בעד סעיף 15 בנוסח החדש עם התיקון של החקלאים? ירים את ידו. מי נגד? אין. מי נמנע? אין. הסעיף אושר כהצעת הוועדה.

סעיף 14 אושר – פה אחד

חבר הכנסת וקנין, אל תגיד שוועדת הכספים היא חותמת גומי. אנחנו מצליחים לשנות דברים.

עמוד 22 סעיף 16 בחדש. הסתייגויות?
שגית אפיק
אין הסתייגויות.
היו"ר משה גפני
מי בעד סעיף 16?
ארז קמניץ
אני לא יודע מה הנוסח שחולק, אבל אני אומר בשם משרד הפנים שהם מבקשים שהרשות המקומית תרד מהחוק. יש להם חוק נפרד.
שגית אפיק
בסדר, זה סוכם, זה ייכנס לנוסח, אין בעיה. הרשות המקומית בסעיף הזה תרד, משום שתחילת המימוש זה על המדינה.
חנא סוייד
אני רוצה לשאול איך מתבטא כאן העניין של ההפרטה. אנחנו עכשיו בעידן של הפרטה, שבו המדינה, אחרי שיש לה נכסים ציבוריים, מפריטה. איך החוק הזה מבחינה עקרונית מתייחס לכל הדבר הזה, במיוחד בהתייחס לסעיף הספציפי הזה?
היו"ר משה גפני
חבר הכנסת סוייד, יש לך את הכי הרבה הסתייגויות על החוק הזה.
חנא סוייד
זה לא לרוחך, כנראה?
היו"ר משה גפני
לא, לרוחי, להיפך. אני אומר, את מה שאתה עכשיו שואל, זה בדיוק הדיון שיהיה במליאה..
חנא סוייד
אז תרשום הסתייגויות והסתייגויות לחילופין.
היו"ר משה גפני
אני מבקש גם על הסעיף הזה לרשום הסתייגות של חבר הכנסת סוייד, שבמקרה הזה זו הסתייגות דיבור. אני לא מצביע על זה אפילו. אני גם לא אוהב להצביע נגדך והייתי צריך לעשות את זה אתמול הרבה פעמים.
חנא סוייד
אבל עשית את זה מכיוון שאני איננו.
זאב אלקין
לא, חבר הכנסת גפני, אנחנו לקחנו את זה בחשבון, לכן מחר אנחנו נאפשר לך להצביע יחד עם חבר הכנסת סוייד, ולא נגדו, בחוק הפרטי שלו, של תכנון ובנייה.
היו"ר משה גפני
מי בעד סעיף 16, כהצעת הוועדה? ירים את ידו. מי נגדה? אין. מי נמנע? אין. הסעיף אושר, כהצעת הוועדה.

סעיף 16 אושר – פה אחד.

אנחנו הולכים לסעיף 17, בעמוד 24. יש הסתייגויות?

מי בעד סעיף 17 כהצעת הוועדה? ירים את ידו. מי נגד? אין. מי נמנע? אין.
ארז קמניץ
גם פה זה צריך להיות סדרי הדין של הוועדה שהועברו על ידה.
שגית אפיק
כמו בוועדה המייעצת הרגילה, שאפשר יהיה להתאים את החוק---
היו"ר משה גפני
דיברנו על זה אתמול.
שגית אפיק
בסדר, ניכנס גם כאן.
היו"ר משה גפני
אז אני שוב מצביע, מי בעד סעיף 17 כהצעת הוועדה? ירים את ידו. מי נגדה? אין. מי נמנע? אין. הנוסח אושר כהצעת הוועדה.

סעיף 17 אושר – פה אחד.

סעיף 18. הסתייגויות?
שגית אפיק
אין הסתייגויות. את רוצה להסביר את זה?
נטע דורפמן
מכיוון שאנחנו התלבטנו בין לקבוע תקנות לגבי התוספת לבין להכניס כבר עכשיו את הטפסים, הצענו שאת הטפסים אפשר יהיה לתקן באישור ועדת הכספים של הכנסת, כדי שאם יהיו רעיונות לטופס יותר מודרני או...
היו"ר משה גפני
בסדר גמור, אנחנו פה.

מי בעד סעיף 18 כהצעת הוועדה? ירים את ידו. מי נגד? אין. מי נמנע? אין. הסעיף אושר כהצעת הוועדה.

סעיף 18 אושר – פה אחד.

סעיף 19. יש הסתייגויות?

מי בעד סעיף 19 כהצעת הוועדה? ירים את ידו. מי נגד? אין. מי נמנע? אין. הסעיף אושר כהצעת הוועדה.

סעיף 19 אושר – פה אחד.

סעיף 20.
שגית אפיק
חבר הכנסת חיים אורון מבקש להוריד את שר האוצר, שזה יהיה 'רק הממשלה'.
היו"ר משה גפני
מי בעד ההסתייגות של חיים אורון? מי נגד? מי נמנע? ההסתייגות לא התקבלה.
חנא סוייד
יש לי הסתייגות לגבי סעיף 19. סליחה.
היו"ר משה גפני
הסתייגות דיבור? אנחנו מוסיפים. סעיף 19, מוסיפים הסתייגות דיבור.

מי בעד סעיף 20 כהצעת הוועדה, לאחר שהורדנו את ההסתייגות של חבר הכנסת חיים אורון? מי נגד? אין. מי נמנע? אין. הסעיף אושר כהצעת הוועדה.

סעיף 20 אושר – פה אחד.

סעיף 21. הסתייגויות? מי בעד סעיף 21? מי נגד? אין. מי נמנע? אין. הסעיף אושר כהצעת הוועדה.

סעיף 21 אושר – פה אחד.

סעיף 21(א).
שגית אפיק
נמספר אחר כך, אבל כרגע זה המספר.
היו"ר משה גפני
הסתייגויות?
שגית אפיק
אין.
היו"ר משה גפני
מי בעד סעיף 21(א) כהצעת הוועדה? ירים את ידו. מי נגד? אין. מי נמנע? אין. הסעיף אושר כהצעת הוועדה.

סעיף 21(א) אושר – פה אחד.

סעיף 22. קודם כל השנתיים. איפה אנחנו אוחזים בשנתיים?
שגית אפיק
סעיף קטן (ה).
היו"ר משה גפני
בפסקה (ה) של סעיף 22 יש 'הוראות סעיף זה לפקודה...', בנושא של שמאי מכריע. לפני ההצבעה דובר על ארבע שנים שהממשלה אמרה, אנחנו ביקשנו שנתיים והיתה פשרה של שלוש שנים. אני החלטתי להתעקש על שנתיים ולכן יהיה כתוב שנתיים, והממשלה ראתה שאני מתעקש אז היא הסכימה.
ארז קמניץ
כי היא רצתה משהו אחר במקום.
היו"ר משה גפני
בסדר.
ארז קמניץ
אבל אנחנו רוצים להגיד שנוסח הסעיף צריך להיות רק ביחס לשמאי מכריע.
היו"ר משה גפני
בוועדת השגות גם.
נטע דורפמן
לא, אבל ועדת השגות במינהל על הרשומות של רשויות מקומיות, ואני מזכירה---
ארז קמניץ
אדוני, אנחנו הולכים לעשות רפורמה גדולה ב---
היו"ר משה גפני
אז תעשו.
ארז קמניץ
אני אומר פה לפרוטוקול---
היו"ר משה גפני
מר קמניץ, אני לא הולך לשנות את זה, אני יוצא מהחוק הזה עם הרבה בעיות ציבוריות. מאז אתמול ועד היום, אני קיבלתי---
ארז קמניץ
אתה רוצה גם ועדת השגות? בסדר.
נטע דורפמן
אנחנו מסכימים שיהיה רק שמאי מכריע. אתה, בזמנו, רצית לשכנע אותנו להסכים לשמאי מכריע.
שגית אפיק
אתם רוצים שבהפקעות של הרשויות המקומיות החל מ-2012 יהיה רק שמאי מכריע?
נטע דורפמן
יהיה רק שמאי מכריע ולא תהיה ועדת השגות.
היו"ר משה גפני
טוב. איפה השמאים, הלכו? אנחנו מקבלים את זה. חבר הכנסת חנא סוייד, כן?
חנא סוייד
בקשר לעניין הזה, אני מציע שלא לעכב את זה, או לא לדחות את זה לשנתיים, אלא לעשות הוראות מעבר לתקופה שעד שיתקנו את חוקי הבנייה ואז---
היו"ר משה גפני
זאת אומרת שזה יהיה מיידי.
חנא סוייד
כן.
היו"ר משה גפני
אבל אתה חופשי לעשות כרצונך, בגלל שאתה לא בקואליציה. זה בסדר, אני במקומך הייתי עושה עוד יותר גרוע, הייתי אומר שזה יחול בכלל רטרואקטיבית. אנחנו ניהלנו דיונים עם הממשלה במהלך היממה האחרונה, הם התחילו בארבע שנים, ירדו לשלוש שנים ועכשיו אנחנו יורדים לשנתיים. אני לא יכול.
חנא סוייד
אני מסכים איתך שאתה לא יכול, אבל אני---
היו"ר משה גפני
אתה מגיש הסתייגות וזו הסתייגות מהותית.
חנא סוייד
כן.
היו"ר משה גפני
יש עוד הסתייגויות.
שגית אפיק
יש עוד הסתייגות אחת של חבר הכנסת חיים אורון. הוא מבקש שלא תהיה תקופה של 25 שנים אחורה, אלא מאז קום המדינה, ותהיה השבה ורכישה.
חנא סוייד
גם אני, זו גם הסתייגות שלי.
היו"ר משה גפני
גם הוא מכיר בקום המדינה, זאת אומרת גם הוא בעד קום המדינה. בסדר.

מי בעד ההסתייגות של חבר הכנסת חיים אורון ושל חבר הכנסת חנא סוייד? ירים את ידו. מי נגד? מי נמנע? ההסתייגות לא התקבלה.

ההסתייגות של חבר הכנסת חנא סוייד. מי בעד ההסתייגות? ירים את ידו. מי נגדה? ההסתייגות לא התקבלה.

אנחנו מדברים על סעיף 22, שזה הסעיף האחרון שעליו אנחנו מצביעים. מי בעד סעיף 22?
יורם חג'בי
אני מבקש באופן חריג, הייתי בכל הישיבות פה, לומר כמה מלים. זה הסעיף העיקרי של כל החוק הזה.
היו"ר משה גפני
אני לא נותן.
יורם חג'בי
ברשות היושב ראש. אני מבקש.
היו"ר משה גפני
בבקשה, דקה.
יורם חג'בי
הסעיף הזה בעצם קובע שאם חלפו 25 שנה, תנאי אחד, או אם מומש הצורך הציבורי לגבי הקרקע שרכשו אותה, המדינה יכולה למכור את הקרקע, סעיף 22(ב) 'לקרקע כמפורט להלן---
היו"ר משה גפני
לא, אתה לא קורא את הסעיף, אתה אומר את העיקרון.
יורם חג'בי
אני מבקש שהעיקרון יהיה שאפשר למכור את הקרקע הזאת למדינה, ובתנאי שזה לא יימכר למגורים. לכל מטרה ציבורית אחרת, לא למגורים. כלומר אם זה מגורים, צריכים לתת פיצוי נוסף. זו מלה אחת, רבותיי, מלה אחת ולא יותר. מלה אחת להוסיף לחוק. אני מציע להוסיף את המלה 'ללא תשלום של כל פיצוי נוסף בשל כך, אלא אם כן שווקה הקרקע למגורים'. זו הפשרה הכי טובה בחוק.
היו"ר משה גפני
אנחנו קיבלנו את עמדתך.
יורם חג'בי
אחורה.
היו"ר משה גפני
לא. ההצעה היא כזאת, מכאן ולהבא, אם משנים את מטרת ההפקעה לצורך מגורים, זאת אומרת אם היתה הפקעה לצורך כביש או לצורך לאומי אחר, והצורך הזה ירד, ובמקום זה מעבירים את זה למגורים, על זה זה לא יחול ותהיה הפקעה חדשה, אלא אם כן, במקרים מיוחדים, החליט שר האוצר עם נימוק שיירשם.
יורם חג'בי
באישור הוועדה המייעצת.
היו"ר משה גפני
אתה לא יכול להתערב.
שגית אפיק
זה ממילא באישור הוועדה המייעצת.
היו"ר משה גפני
מי בעד סעיף 22? ירים את ידו. מי נגד? אין. מי נמנע? אין.

סעיף 22 אושר – פה אחד.
חיים אורון
קיבלו את ההסתייגות שלי?
היו"ר משה גפני
קיבלו את העמדה שלך לגבי החקלאות.
שגית אפיק
את ההסתייגות מקום המדינה, דחו.
זאב אלקין
קרה משהו חשוב. חבר הכנסת חנא סוייד אמר שהוא מצטרף להסתייגות שלך שתחולה בקום המדינה.
נטע דורפמן
בעניין הוראת המעבר, 22, אנחנו מבקשים---
היו"ר משה גפני
אתם לא יכולים לבקש, הצבענו כבר.

סעיף 14. אני עושה רוויזיה. מי בעד הרוויזיה? ירים את ידו. מי נגד? אין. מי נמנע? אין. אני מבקש להוסיף בסעיף 14 שכאשר ההפקעה נעשתה לצורך לאומי, לאחר מכן הצורך הזה בוטל ורוצים להעביר את זה למגורים, ההפקעה מכאן ולהבא תצטרך להיות הפקעה חדשה, אלא אם כן החליט שר האוצר, במקרים מיוחדים, שבהם יירשם הנימוק שלו, רק אז יהיה אפשר לעשות את זה. מי בעד סעיף 14?
מירי רגב
בהתייעצות הוועדה.
היו"ר משה גפני
והנימוקים צריכים להירשם.

מי בעד סעיף 14 לאחר התיקון? ירים את ידו. מי נגד? אין. מי נמנע? אין.

סעיף 14 אושר – פה אחד.

החוק אושר. תודה רבה. אני מודה ליועצות המשפטיות של הוועדה, אני מודה לחברי הכנסת, אני מודה לכל המשתתפים.
היו"ר משה גפני
הניסוחים כפי שאושרו בוועדה יצורפו לפרוטוקול. תודה רבה.

הישיבה ננעלה בשעה 10:30

[pic]

הכנסת

הלשכה המשפטית

הצעת חוק לתיקון פקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור) (מס' 3), התש"ע-2007

נוסח ליום 15.12.2009

החלפת מונח

1.

בפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 19431 (להלן - הפקודה), בכל מקום -

(1) במקום "הנציב העליון" יבוא "שר האוצר";

(2) במקום "לנציב העליון" יבוא "לשר האוצר";

(3) במקום "שהנציב העליון" יבוא "ששר האוצר";

(4) במקום "והנציב העליון" יבוא "ושר האוצר";

(5) במקום "מהנציב העליון" יבוא "משר האוצר".

תיקון סעיף 2

2.

בסעיף 2 לפקודה במקום ההגדרה "צורך ציבורי" יבוא:

"צורך ציבורי" - צרכי ציבור כמשמעותם לפי סעיף 188 לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965

(להלן – חוק התכנון והבניה) וכן כל אחד מאלה, ולרבות צורך הנובע או כרוך בהם:

מחנה צבאי, תחנת משטרה, בית-סוהר, או כל מתקן או אתר אחר המשמש לצורך צבאי או ביטחוני;

הקמה, הרחבה או פיתוח של ישוב;

אתר המשמש או המיועד לאחד או יותר מאלה: הנצחה, מורשת, תיירות, צרכי דת לרבות תפילה וטקס דתי, או בהיות המקום קדוש לאחת הדתות המוכרות;

מתקני תשתית ומתקני תקשורת, כהגדרתם בחוק התכנון והבניה, התשכ"ה-31965 (בפקודה זו – חוק התכנון והבניה);

מתקן להתפלת מים ומתקני מים, לרבות מאגרים;

אתרי סילוק וטיפול בפסולת;

מעגנים;

תחנת גז כהגדרתה בסעיף 42 לחוק משק הגז הטבעי, התשס"ב-2002

, תחנת כח, קווי הולכה והספקה של גז, נפט, דלק ומוצריהם ומתקנים לאכסונם וכל מתקן אחר המשמש לצורכי תשתיות;

צורך ציבורי אחר שאישר שר האוצר בהתייעצות עם הוועדה המייעצת ובאישור ועדת הכספים של הכנסת.

"צורך לתשתית ציבורית" – כל אחד מאלה ולרבות צורך הנובע או כרוך בהם:

(1) דרך;

(2) מתקן או אתר המשמש לצורך צבאי או ביטחוני;

(3) תשתיות לאומיות – כהגדרתן בחוק התכנון והבניה;

"דרך" – כהגדרתה לפי חוק התכנון והבניה ;

"הוועדה המייעצת" – הוועדה כמשמעותה בסעיף 3;

"התחלת ביצוע מטרת הרכישה" – ביצוע פעולות של ממש בקרקע בשקידה ראויה לשם מימוש מטרת הרכישה בה, ואולם לא יראו בהליכי תכנון, בתפיסת חזקה ובביצוע פעולות נלוות לכך כהתחלת מימוש;
"שמאי מכריע", "ועדת ערר לפיצויים ו"היטל השבחה" – כמשמעותם בחוק התכנון והבניה;

"מטרת הרכישה" – הצורך הציבורי שלשמו שר האוצר רוכש את הקרקע, כפי שפורט בהודעה לפי סעיף 5.

הוספת סעיף 2א

3.

אחרי סעיף 2 לפקודה יבוא:

"הוועדה המייעצת

2א.

(א) תמונה ועדה מייעצת לשר האוצר לעניין פקודה זו, ואלה חבריה:

(1) מנהל רשות מקרקעי ישראל או מי מטעמו – והוא ישמש כיושב ראש הוועדה;

(2) היועץ המשפטי למשרד האוצר או מי מטעמו ;

(3) הממונה על התקציבים במשרד האוצר – או מי מטעמו;

(4) עובד משרד המשפטים – שימנה היועץ המשפטי לממשלה;

(5) מנהל אגף רישום והסדר קרקעות במשרד המשפטים – או מי מטעמו;

(6) השמאי הממשלתי הראשי או מי מטעמו;

(7) היועץ המשפטי לרשות מקרקעי ישראל או מי מטעמו;

(8) עובד משרד ראש הממשלה שימנה המנהל הכללי של משרד ראש הממשלה;

9) מנהל הרשות לפיתוח כלכלי במגזר הערבי במשרד ראש הממשלה או מי מטעמו;

(10) נציג אקדמיה שימנה שר האוצר לפי המלצת המוסדות להשכלה גבוהה;

(11) נציג לשכת עורכי הדין – שימנה שר האוצר לפי המלצת ראש לשכת עורכי הדין.

(ב) הוועדה המייעצת תמליץ לשר האוצר בכל עניין הנוגע לסמכויותיו לפי פקודה זו.

(ג) הוועדה המייעצת תקבע את סדרי עבודתה ככל שלא נקבעו לפי פקודה זו, לרבות הקמת ועדות משנה לעניינים מסוימים.

תיקון סעיף 3

4.

(1) בסעיף 3 לפקודה אחרי "שר האוצר" יבוא "לאחר שהתייעץ עם הוועדה המייעצת".

תיקון סעיף 5

5.

בסעיף 5 לפקודה


בסעיף קטן (2), במקום "המטרה, שלשמה עומדים לרכוש את הקרקע" יבוא "מטרת הרכישה".

הוספת סעיף 5א

6.

אחרי סעיף 5 לפקודה יבוא:

"טענות נגד
הרכישה

5א.

(א) פורסמה הודעה לפי סעיף 5, ייתן שר האוצר הזדמנות לבעל הקרקע ולמי שיש לו טובת הנאה בקרקע, לטעון את טענותיהם נגד רכישת הקרקע לפניו או לפני מי שהוא הסמיך לכך, באופן ובמועד שקבע בתקנות באישור ועדת הכספים של הכנסת, ובלבד שהמועד לא יהיה מאוחר ממועד פרסום ההודעה לפי סעיף 7, ואולם אם מצא שר האוצר כי הקרקע דרושה באופן דחוף למימוש מטרת הרכישה, רשאי הוא בהחלטה בכתב בצירוף הנמקות לדחות את המועד למועד מאוחר ממועד פרסום ההודעה כאמור, כפי שייקבע בתקנות האמורות.

(ב) בהודעה לפי סעיף 5 תצוין זכותם של בעל הקרקע ושל מי שיש לו טובת הנאה בקרקע לטעון את טענותיהם לפי סעיף זה.

(ג) הוראות סעיף זה לא יחולו לגבי קרקע שחלה עליה תכנית כמשמעותה בחוק התכנון והבניה המייעדת אותה למטרת הרכישה שהיא לתשתית ציבורית, ואשר נתקבלה החלטה על אישורה לפי החוק האמור לרבות קרקע המיועדת לפרוייקט בטיחותי; בפקודה זו "פרוייקט בטיחותי" -   פרוייקט שאישר שר התחבורה והבטיחות בדרכים ומטרתו היא שיפור תוואי דרך או תנאיה לשם בטחון או בטיחות המשתמשים בדרך."

תיקון סעיף 7

7.

בסעיף 7 לפקודה –

(1) בסעיף קטן (1), במקום "בהודעה שתימסר לפי סעיף 5 או בכל הודעה שלאחריה שתימסר באופן דומה" יבוא "בהודעה שתפורסם ברשומות לאחר פרסום ההודעה לפי סעיף 5, ואם הקרקע דרושה באופן דחוף למימוש מטרת הרכישה מטעמים שירשמו או בקרקע שחלה עליה תכנית, כמשמעותה בחוק התכנון והבניה, המייעדת אותה למטרת הרכישה שהיא תשתית ציבורית, ואשר נתקבלה החלטה על אישורה לפי החוק האמור לרבות קרקע המיועדת לפרויקט בטיחותי אף יחד עם ההודעה לפי סעיף 5", בכל מקום, במקום "לצורך הציבורי שלשמו עומדים לרכשה" יבוא "למימוש מטרת הרכישה", ובסופו יבוא "הודעה כאמור בסעיף קטן זה תהיה בטופס א' או בטופס ב', והיא תימסר למי שהיה זכאי לקבל את ההודעה לפי סעיף 5, וכן תוצג, הכל באופן הקבוע בסעיף האמור.";

(2) אחרי סעיף קטן (1) יבוא:

"(1א) לא תפורסם הודעה לפי סעיף קטן (1) אם חלפו למעלה משנתיים ממועד פרסום ההודעה לפי סעיף 5, ואולם רשאי שר האוצר, במהלך התקופה האמורה, להאריכה בתקופה נוספת, בהחלטה בכתב בצירוף הנמקות, ובלבד שהתקופה הכוללת לא תעלה על ארבע שנים; הודעה על הארכת התקופה לפי סעיף קטן זה תפורסם ברשומות."

הוספת סעיף 7ב

8.

אחרי סעיף 7א לפקודה יבוא:

"התקופה לתחילת ביצוע מטרת הרכישה

7ב.

(א) בהודעה לפי סעיף 7 יקבע שר האוצר את תקופת תחילת המימוש, שלא תעלה על8 שנים ממועד פרסום ההודעה, ואולם רשאי שר האוצר בהחלטה בכתב בצירוף הנמקות, לקבוע בהודעה כאמור תקופת תחילת מימוש ארוכה יותר, ובלבד שלא תעלה על 15 שנים ממועד פרסום ההודעה; בפקודה זו, "תקופת תחילת המימוש"- התקופה שבמהלכה יש להתחיל בביצוע מטרת הרכישה בקרקע;

(ב) במהלך תקופת תחילת המימוש שקבע שר האוצר לפי סעיף קטן (א), רשאי הוא להאריכה בהחלטה בכתב בצירוף הנמקות, ובלבד שהתקופה הכוללת לא תעלה על 17 שנים ממועד פרסום ההודעה לפי סעיף 7; הודעה על הארכת תקופת תחילת המימוש לפי סעיף קטן זה תפורסם ברשומות; הודעה כאמור בצירוף ההנמקות תימסר למי שהיה זכאי לקבל את ההודעה לפי סעיף 5, וכן תוצג, הכל באופן הקבוע בסעיף האמור". החלטת ו.הכספים: 5 שנים וולא יותר מ-10
הצעת הממשלה
10 שנים ולא יותר מ-17


תיקון סעיף 8

9.

בסעיף 8 לפקודה, האמור בו יסומן "(א)" ואחריו יבוא:

"(ב)(1) על אף האמור בסעיף קטן (א) בקרקע שחלה עליה תכנית, כמשמעותה בחוק התכנון והבניה, המייעדת אותה למטרת הרכישה שהיא צורך לתשתית ציבורית בלבד, ואשר נתקבלה החלטה על אישורה לפי החוק האמור לרבות קרקע המיועדת לפרויקט בטיחותי, יהיה שר האוצר רשאי להיכנס לקרקע ולקנות בה חזקה על פי סעיף 7 ללא צו של בית משפט, ובלבד שאם חלפו 60 ימים מפרסום ההודעה לפי סעיף 7 תינתן לבעל הקרקע הודעה נוספת בכתב על קניית החזקה לפחות 30 ימים מראש; הוראות פסקה זו לא יחולו לגבי קרקע שיש עליה בית מגורים שנבנה כדין.
(2) פנה בעל הקרקע או המחזיק בה לבית משפט בבקשה למנוע או להפסיק את קניית החזקה בקרקע, כאמור בפסקה (1) יהיה בית המשפט רשאי ליתן צו כאמור אם הוכח להנחת דעתו כי נפל פגם בקיום ההוראות לפי פקודה זו;
(ג) מבלי לגרוע מכלליות הוראות סעיפים קטנים (א) ו-(ב), סכסוך על גובה הפיצויים שיש לשלם בעד הרכישה או הגשת תביעה לפיצויים כאמור, לא יהוו עילה לעיכוב הכניסה לקרקע או לעיכוב קניית החזקה בה."

תיקון סעיף 9

10.

בסעיף 9 לפקודה, במקום הרישה עד המילים "במשך חדשיים" יבוא "אם לא הוגשה תביעה למי שהורה שר האוצר בהודעה לפי סעיף 5 במשך חודשיים".
תיקון סעיף 12

11.

בסעיף 12(ה) לפקודה, המילה "השנתי" – תימחק, ובמקום "שלא תעלה על" יבוא "שלא תעלה, בעד כל שנת חכירה, על".

הוספת סעיף 12א

12.

אחרי סעיף 9לפקודה יבוא -

"השגה על פיצויים(א) על אף האמור בסעיף 9, אם הציע שר האוצר לבעל קרקע או לבעל זכות או טובת הנאה בקרקע (להלן – בעל הזכויות) פיצויים בעד זכויותיו בקרקע ובעל הזכויות חלק על גובה הפיצויים שהציע לו שר האוצר, לא יפנה לבית המשפט למעט לעניין מחלוקת לגבי בעלותו בקרקע או זכויותיו או טובת ההנאה שלו, כי אם לאחד מהמפורטים להלן, לפי בחירתו, ויחולו על פנייתו הכללים כאמור להלן:

 (1) ליושב ראש מועצת שמאי המקרקעין, בתוך 45 ימים מיום שהובאה ההצעה לידיעתו, בבקשה שימנה שמאי מכריע לצורך הכרעה במחלוקת על גובה הפיצויים והשמאי המכריע יפעל לפי הוראות סעיף 12 כאילו היה בית המשפט; על החלטת השמאי המכריע ניתן לערער לוועדת הערר לפיצויים והיטל השבחה; על סמכויות יושב ראש מועצת שמאי המקרקעין, השמאי המכריע וועדת הערר לפיצויים והיטל השבחה, על סדרי הדין לפניהם ועל שכרו של השמאי המכריע יחולו, בשינויים המחויבים, הוראות סעיף 14 לתוספת השלישית לחוק התכנון והבניה והתקנות שלפיו, ורשאי שר המשפטים לקבוע בתקנות הוראות נוספות או אחרות להוראות הקבועות בתקנות האמורות, בכל הנוגע לסדרי דין, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת בנוגע לשכר השמאי המכריע.

(2)        לוועדה להשגות על שומות מקרקעין שברשות מקרקעי ישראל (להלן – ועדת ההשגות), בתוך 45 ימים מהמועד שבו הובאה הצעה לידיעתו וועדת ההשגות תפעל לפי הוראות סעיף 12 כאילו היתה בית המשפט; על החלטת ועדת ההשגות ניתן לעתור לבית המשפט לעניינים מנהליים; שר המשפטים, בהתייעצות עם שר הבינוי והשיכון ובאישור שר האוצר, יקבע בתקנות הוראות לענין השגה על פיצויים לפי הפקודה, לרבות לעניין הרכב ועדת ההשגות, סדרי הדין לפניה והאגרות שישולמו בשל השגה כאמור.

(ב)        חלקו מספר בעלי זכויות בקרקע על גובה הצעת הפיצויים ולא כולם הסכימו לפנות לשמאי מכריע כאמור בפסקה (א)(1), יחולו הוראות פסקה (א)(2) בלבד.  
ביטול סעיף 13

13.

סעיף 13 לפקודה – בטל.

תיקון סעיף 14

14.

בסעיף 14 לפקודה –

במקום כותרת השוליים, יבוא "חזרה מרכישת קרקע";

(2) בסעיף קטן (1), במקום הרישה עד המילים "לפי סעיף 5" יבוא "פורסמה הודעה לפי סעיף 5, וכל עוד לא קנה שר האוצר חזקה בקרקע לפי סעיף 7, רשאי הוא לחזור בו, בין לגמרי ובין במקצת, מרכישת אותה קרקע", הסיפה החל במילים "בתנאי כי" – תימחק;

(2) אחרי סעיף קטן (1) יבוא:

"(1א) פורסמה הודעה לפי סעיף 5 ומתקיים אחד מאלה, לפני ששר האוצר קנה חזקה בקרקע לפי סעיף 7, יחזור בו שר האוצר מרכישת הקרקע לפי הוראות סעיף זה:

(א) לא פורסמה הודעה לפי סעיף 7 עד תום התקופה לפרסומה כאמור בסעיף קטן (1א) של הסעיף האמור;

(ב) תמה תקופת תחילת המימוש שנקבעה לגביה;

(ג) תם הצורך הציבורי שלשמו נדרשה הקרקע ושר האוצר לא החליט על צורך ציבורי אחר לפי הוראות סעיף 14א.

(1ב) לא הוחל בביצוע מטרת הרכישה בקרקע אחרי שקנה שר האוצר חזקה בקרקע לפי סעיף 7 ומתקיים אחד מאלה, ישיב שר האוצר לבעל הזכויות בקרקע את הזכויות שנרכשו ממנו לפי פקודה זו בהתאם להוראות סעיף זה ובכפוף לתנאים הקבועים בו (בסעיף קטן זה – זכות ההשבה):

(1) לא הוחל בביצוע מטרת הרכישה בקרקע במהלך תקופת תחילת המימוש שנקבעה לגביה; ואולם, אף אם לא הוחל בביצוע מטרת הרכישה בקרקע מסוימת מתוך הקרקע שפורסמה לגביה הודעה לפי סעיף 5 (בפסקה זו, בהתאמה "הקרקע המסוימת" ו"הקרקע שהופקעה"), יראו כאילו הוחל בביצוע מטרת הרכישה בקרקע המסוימת אם בקרקע שהופקעה או חלקה הוחל בביצוע חלק של ממש ממטרת הרכישה, ובלבד שהקרקע המסוימת עודה דרושה לביצוע מטרת הרכישה;
(2) תם הצורך הציבורי שלשמו נדרשה הקרקע ושר האוצר לא החליט על צורך ציבורי אחר לפי הוראות סעיף 14א.

שר האוצר יודיע לבעל הזכויות בקרקע על זכותו להשבה כנגד השבת הפיצויים שקיבל ויבקשו להודיע בכתב למי שיקבע בהודעה ובתוך התקופה שיקבע בה ושלא תפחת משישה חודשים, אם ברצונו לממש את הזכות להשבה או אם העביר את זכויותיו בקרקע לאחר; הודיע בעל הזכויות בקרקע לשר האוצר כי העביר את זכויותיו בקרקע לאחר, יודיע שר האוצר לבעל הזכויות החדש בקרקע על זכותו להשבה כאמור בסעיף קטן זה.
הודיע בעל הזכויות בקרקע, בכתב בתוך התקופה שנקבעה לפי פסקת משנה (א) על בחירתו לממש את זכות ההשבה והשיב לשר האוצר את הפיצויים לפי הוראות סעיף זה, יחזור בו שר האוצר מרכישת זכויותיו בקרקע בהתאם להוראות סעיף זה;

היו בעלים או חוכרים לדורות בקרקע שהיא מקרקע ישראל ולא כולם הודיעו על בחירתם לממש את זכות ההשבה לפי פסקה (ב), יחזור בו שר האוצר מרכישת הזכויות בקרקע רק לגבי מי שהודיע על בחירתו לממש את זכות ההשבה, כאמור בפסקת משנה (ב);

היו בעלים של זכויות אחרות מהמנויות בפסקה (ג) בקרקע, ולא כולם הודיעו על בחירתם לממש את זכות ההשבה כאמור בסעיף קטן (ב) רשאי שר האוצר לחזור בו מרכישת זכויות בקרקע או מקצתן, והכל לפי כללים שיקבע באישור ועדת הכספים של הכנסת;

על אף האמור בסעיף קטן זה, אם לגבי הקרקע אושרה תכנית, כמשמעותה בחוק התכנון והבניה, ובשל התכנית האמורה החזרה מרכישת הקרקע בלתי אפשרית או שהתכנית אינה ניתנת למימוש בידי בעלי הזכויות בקרקע, לא יחולו הוראות סעיף זה, ושר האוצר, לאחר שמסר לבעל הקרקע הודעה על כך בכתב בצירוף הנמקות, יהיה רשאי להשתמש בקרקע לכל מטרה שהיא, לרבות העברת הבעלות בה לאחר בכפוף להוראות כל דין, ללא תשלום של כל פיצוי נוסף בשל כך; לעניין זה- לא יראו בתכנית כתכנית שאינה ניתנת למימוש בידי בעלי הזכויות בקרקע אלא אם כן ניתנה לבעל הזכויות בקרקע תקופה של שנתיים לכל הפחות לפעול לשם שינוי התוכנית לפי כל דין; שר האוצר רשאי להאריך את התקופה האמורה, אם מצא, כי קיים סיכוי סביר לשינוי התוכנית לתוכנית שבעל הזכויות יוכל לממשה בתוך התקופה המוארכת.

(ה) לא הודיע בעל הזכויות בקרקע כאמור בפסקה (ב), או שמסר הודעה כאמור אך לא השיב את הפיצויים לפי הוראות סעיף זה, רשאי שר האוצר להשתמש בקרקע לכל מטרה שהיא, לרבות העברת הבעלות בה לאחר בכפוף להוראות כל דין, ללא תשלום של כל פיצוי נוסף בשל כך;

(ו) בסעיף קטן זה, "בעל זכויות בקרקע"- מי שהיה במועד פרסום ההודעה לפי סעיף 5 בעל הקרקע או בעל זכות אחרת בקרקע שבמועד החזרה מהרכישה טרם הסתיימה לפי תנאיה המקוריים ושלפי תנאיה המקוריים ניתן לממשה בקרקע במועד החזרה מהרכישה, וכן מי שהועברו לו הזכויות האמורות בקרקע.

בסעיף קטן (2), אחרי "מרכישת כל קרקע כאמור בסעיפים קטנים (1),(1א) ו-(1ב)" יבוא "יחולו הוראות אלה:", הסיפה המתחילה במלים "יהיו בעליה של אותה קרקע" תסומן "(א)", ובה המלה "יהיו" - תימחק, במקום "רשאים" יבוא "(להלן בסעיף זה – בעלי הזכויות), יהיו זכאים", בסופה יבוא "ואולם הם לא יהיו זכאים לקבל פיצוי בשל אי השימוש בקרקע או בשל העדר ההנאה ממנה בתקופה שבה הייתה בחזקתו של שר האוצר אלא כמפורט בסעיף קטן זה;", ואחריה יבוא:

"(ב)

בעל הזכויות ישיב לשר האוצר את סכום הפיצויים שקיבל בעד הקרקע או טובת ההנאה בקרקע, לפי העניין, כשהוא צמוד למדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (להלן – המדד), לפי שיעור עליית המדד ממועד קבלת הפיצויים ועד מועד החזרתם בפועל בתוספת ריבית צמודה בשיעור מחצית השיעור שנקבע לפי סעיף 1 לחוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א–51961 (להלן - חוק פסיקת ריבית והצמדה) לעניין ההגדרה "הפרשי הצמדה וריבית"(ג)
לא קיבל בעל הזכויות פיצויים בעד הקרקע או בעד טובת ההנאה בקרקע (להלן – הפיצויים), לפי העניין, ישלם לו שר האוצר ריבית צמודה בשיעור מחצית השיעור שנקבע לפי סעיף 1 לחוק פסיקת ריבית והצמדה לעניין ההגדרה "הפרשי הצמדה וריבית"

על סכום הפיצויים שהיה זכאי לקבל לפי סעיף 12, ממועד תפיסת החזקה בקרקע ועד המועד שבו חזר בו שר האוצר מהרכישה, והוא לא יהיה זכאי לפיצויים האמורים.

(ד)

היה שווי זכויותיו של בעל הזכויות בקרקע במועד שבו חזר בו שר האוצר מהרכישה גבוה משווין ערב ההפקעה בשל השקעות ופעולות להשבחת הקרקע שביצע לגביה שר האוצר או מי מטעמו לרבות פעולות תכנון שיזם (להלן – שווי השבחה), ישלם בעל הזכויות בקרקע לשר האוצר, בתוך שנתיים ממועד ההודעה על השבת הקרקע, את שווי ההשבחה, כשהיא נושאת הפרשי הצמדה וריבית צמודה לפי חוק פסיקת ריבית והצמדה מיום ההודעה כאמור ועד התשלום בפועל (להלן- שווי ההשבחה בתוספת הצמדה וריבית); לא שילם בעל הקרקע את שווי ההשבחה במועד ההשבה יירשם שיעבוד על הקרקע לטובת שר האוצר בשל שווי ההשבחה בתוספת הצמדה וריבית; לא תירשם פעולה להעברת זכויותיו של בעל הזכויות בקרקע, אלא אם כן אישר שר האוצר, כי שולם שווי ההשבחה כאמור ורשאי שר האוצר לבקש רישום הערה מתאימה על כך בכל פנקס המתנהל על פי דין; נרשמה הערה כאמור, לא תיעשה עסקה הסותרת את תוכן ההערה.

(ה)

(1) שווי ההשבחה לתשלום ייקבע בידי השמאי הממשלתי הראשי או שמאי שהסמיך לכך בתוך 60 ימים מהמועד שבו הודיע בעל הזכויות בקרקע על בחירתו לממש את זכות ההשבה כאמור בסעיף קטן (1ב) או ממועד ההשבה בפועל כאמור בסעיפים קטנים 1 או (1א), לפי הענין; חלק בעל הזכויות בקרקע על הקביעה כאמור יחולו ההוראות הקבועות בסעיף 9א, בשינויים המחוייבים.

(ו)

השבת הקרקע לבעל הזכויות בה תיחשב מימוש זכויות כהגדרתה בפסקה (3) להגדרת "מימוש זכויות" בתוספת השלישית לחוק התכנון והבניה, והוראות סעיפים 102 ו-103א לחוק מיסוי מקרקעין (שבח מכירה ורכישה), התשכ"ג-1963

, יחולו, בשינויים המחויבים, לעניין המס ששילם בעל זכויות בשל הפקעת זכויותיו, כאילו נתבטלה ההפקעה.";

בסעיף קטן (3), אחרי "פיצויים" יבוא "או ריבית או החזר פיצויים" ובמקום "האדם התובע אותם הוצאות או פיצויים" יבוא "בעל הזכויות".
הוספת סעיפים 14א עד 14ד

15.

אחרי סעיף 14 לפקודה יבוא:

"שינוי מטרת הרכישה

14א.

(א) בסעיף זה , "מטרת הרכישה המקורית" - מטרת הרכישה שפורטה בהודעה לפי סעיף 5.

(ב) קרקע שפורסמה לגביה הודעה לפי סעיף 7, רשאי שר האוצר, לאחר התייעצות עם הוועדה המייעצת, ולאחר שנתן הזדמנות לבעל הקרקע או למי שיש לו זכויות אחרות בקרקע לטעון את טענותיהם כאמור בסעיף 5א(א) נגד שינוי מטרת הרכישה, להחליט כי היא דרושה לצורך ציבורי השונה ממטרת הרכישה המקורית )בסעיף זה - מטרת הרכישה החדשה), בכפוף להוראות אלה:

(1) שר האוצר יפרסם ברשומות הודעה על החלטתו, לפי טופס שיקבע באישור ועדת הכספים, שבה תפורט, בין השאר, מטרת הרכישה החדשה;

(2) בהודעה לפי פסקה (1) יקבע שר האוצר את התקופה שבמהלכה יש להתחיל בביצוע מטרת הרכישה החדשה, שתחילתה במועד פרסום ההודעה, ויחולו לגבי התקופה האמורה הוראות סעיף 7ב, בשינויים המחויבים;

(3) הודעה לפי סעיף קטן זה תימסר למי שהיה זכאי לקבל את ההודעה לפי סעיף 5, וכן תוצג, הכל באופן הקבוע בסעיף האמור;

(ג) מומשה מטרת הרכישה המקורית, רשאי שר האוצר להמשיך ולהשתמש בקרקע לאותה מטרה, עד למימוש מטרת הרכישה החדשה.

(ד) הוראות סעיפים 14 ו-14ב, וכן הוראות סעיף זה יחולו, בשינויים המחויבים, על מטרת הרכישה החדשה כאילו היתה מטרת הרכישה המקורית, והוראות סעיף 14ד יחולו לגביה בשינויים הקבועים באותו סעיף, ואולם אם הוחל בביצוע מטרת הרכישה המקורית בקרקע יחולו הוראות סעיף 14ב ולא הוראות סעיף 14, אף אם לא הוחל בביצוע מטרת הרכישה החדשה.

(ה) שינוי מטרת הרכישה כאמור בסעיף זה אינו מקנה זכות לפיצויים לפי פקודה זו או כל זכות דומה אחרת, ואולם אם לא הוחל בביצוע מטרת הרכישה המקורית במהלך תקופת תחילת המימוש שנקבעה יהיו בעלי הזכויות בקרקע, כהגדרתם בסעיף 14(1ב) זכאים לפיצוי נוסף לפי הוראות פקודה זו כאילו במועד פרסום ההודעה לפי סעיף זה רכש מהם שר האוצר מחדש את הזכויות שהיו להם בקרקע, בניכוי הסכומים שהיה עליהם להשיב לשר האוצר לפי הוראות סעיף 14 אילו חזר בו שר האוצר מרכישת הקרקע באותו מועד.
(ו) שר האוצר רשאי לעשות שימוש בסמכותו לפי סעיף זה פעם אחת בלבד.

(ז) אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מסמכות אחרת של שר האוצר לפי פקודה זו.

זכות לרכישה מחדש

14ב.

(א) בסעיף זה –

"בעל הקרקע " - מי שהיה במועד פרסום ההודעה לפי סעיף 5 בעל הקרקע, או מי שהועברה לו הבעלות בקרקע;
"מקרקעי ישראל" - כמשמעותם בחוק–יסוד
מקרקעי ישראל2.

(ב) הוחל בביצוע מטרת הרכישה בקרקע ומתקיים האמור בסעיף 14(1א) (ג), נתונה לבעל הקרקע ,זכות לרכוש מחדש את הזכויות בקרקע שנרכשו ממנו לפי פקודה זו (בסעיף זה - הזכויות בקרקע), בהתאם להוראות סעיף זה ובכפוף לתנאים הקבועים בו (בסעיף זה - הזכות לרכישה מחדש).

(ג) שר האוצר יודיע לבעל הקרקע, בהתקיים האמור בסעיף קטן (ב), על זכותו לרכישה מחדש, ויבקשו להודיע, בכתב, למי שיקבע בהודעה ובתוך התקופה שיקבע בה ושלא תפחת משלושה חודשים, אם ברצונו לממש את הזכות האמורה או אם העביר את זכויותיו בקרקע לאחר; הודיע בעל הקרקע לשר האוצר כי העביר את זכויותיו בקרקע לאחר, יודיע שר האוצר לבעל הקרקע החדש בקרקע על זכותו לרכישה מחדש כאמור בסעיף קטן זה.
(ד) הודיע בעל הקרקע, בהתאם להוראות סעיף קטן (ג), כי ברצונו לממש את זכותו לרכישה מחדש, יודיע לו שר האוצר, בתוך שלושה חודשים, על מחיר הרכישה מחדש בסעיף זה - מחיר הרכישה), על תנאי הרכישה ועל זכותו, אם הוא חולק על שומת מחיר הרכישה, לפנות לועדת ההשגות, ובלבד שהמועד לתשלום לא יהיה לפני תום שישה חודשים ממועד מסירת ההודעה בידי שר האוצר; מחיר הרכישה ייקבע בידי השמאי הממשלתי הראשי או שמאי שהוא הסמיך לכך, לפי שווי הזכויות בקרקע במועד סמוך לפני מתן ההודעה של שר האוצר שלא יעלה על שלושה חודשים.

(ה) (1) חלק בעל הזכויות בקרקע על קביעת השמאי כאמור בסעיף קטן (ד), יחולו הוראות סעיף 9א בשינויים המחוייבים.

(ו) הודיע בעל הקרקע, בכתב, בתוך עשרה חודשים ממועד מסירת ההודעה לפי סעיף קטן (ד), על רצונו לרכוש את הזכויות בקרקע במחיר הרכישה ובהתאם לתנאי הרכישה שנקבעו בהודעה האמורה, שילם את מחיר הרכישה, כשהוא צמוד למדד המחירים לצרכן ממועד השומה, וקיים את תנאיה, יועברו לו הזכויות בקרקע; ואולם אם השיג בעל הקרקע על מחיר הרכישה כמפורט בסעיף קטן (ה) יידחה המועד לפי סעיף קטן זה לתקופה של חודשיים מיום מסירת ההחלטה בהשגה כאמור.

(ז) לא מסר בעל הקרקע המקורי הודעות לפי סעיפים קטנים (ג) או (ה), או שמסר הודעות כאמור אך לא שילם את מחיר הרכישה או לא קיים את תנאיה, רשאי שר האוצר להשתמש בקרקע לכל מטרה שהיא, לרבות העברת הבעלות בה לאחר בכפוף להוראות כל דין, ללא תשלום של כל פיצוי נוסף בשל כך.

(ח) היתה הקרקע כאמור בסעיף קטן (ב), בבעלות משותפת של כמה בעלי קרקע, יחולו הוראות סעיף זה בשינויים אלה:

(1) לא פעלו כל בעלי הקרקע לפי הוראות סעיף זה למימוש זכותם לרכישה מחדש, זכאים בעלי הקרקע המעוניינים במימוש זכותם לרכישה מחדש, לממשה, רק אם הם מהווים יחד בעלים של רבע לפחות מזכויות הבעלות בקרקע; בעלי קרקע כאמור זכאים לרכוש , לפי הוראות סעיף זה ובהתאם להוראות שר האוצר, את מלוא הזכויות בקרקע, של כל הבעלים בקרקע;

(2) לא פעלו כל בעלי הקרקע לפי הוראות סעיף זה למימוש זכותם לרכישה מחדש ולא התקיימו בבעלי הקרקע המעוניינים במימוש זכותם לרכישה מחדש תנאי הזכאות לפי פסקה (1), רשאי שר האוצר להשתמש בקרקע לכל מטרה שהיא, לרבות העברת הבעלות בה לאחר בכפוף להוראות כל דין, ללא תשלום של כל פיצוי נוסף בשל כך;

(3) על אף הוראות פסקאות (1) ו-(2) – רשאי שר האוצר, בהחלטה בכתב בצירוף הנמקות, לאפשר לבעלי הקרקע, בתנאים שעליהם יורה, לממש את זכותם לרכישה מחדש של הזכויות בקרקע או למכור להם זכויות אחרות באותה קרקע, אף אם לא מתקיימים לגביהם התנאים המפורטים בפסקה (1), אם שוכנע כי קיימים טעמים מיוחדים המצדיקים לעשות כן.

(ח) מתקיים תנאי מהתנאים כאמור בסעיף קטן (ב) לגבי קרקע שיש לגביה תכנית כמשמעותה בחוק התכנון והבניה, ובשל התכנית האמורה רכישה מחדש של הזכויות בקרקע אינה אפשרית או שהתכנית אינה ניתנת למימוש בידי בעל הקרקע, לא יחולו הוראות סעיף זה, ושר האוצר, לאחר שמסר לבעל הקרקע הודעה על כך בצירוף נימוקים בכתב, יהיה רשאי להשתמש בקרקע לכל מטרה שהיא, לרבות העברת הבעלות בה לאחר בכפוף להוראות כל דין, ללא תשלום של כל פיצוי נוסף בשל כך; לעניין זה- לא יראו בתכנית כתכנית שאינה ניתנת למימוש בידי בעל הקרקע אלא אם כן ניתנה לבעל הקרקע תקופה של שנתיים לכל הפחות לפעול לשם שינוי התוכנית לפי כל דין; שר האוצר רשאי להאריך את התקופה האמורה, אם מצא, כי קיים סיכוי סביר לשינוי התוכנית לתוכנית שבעל הקרקע יוכל לממשה בתוך התקופה המוארכת.

(ט) הוראות סעיף זה יחולו, בשינויים המחויבים, גם על מי שהיה במועד פרסום ההודעה לפי סעיף 5 בעל זכות חכירה ראשית בקרקע שהיא מקרקעי ישראל, על פי חוזה חכירה שמטרתו מגורים, תעשיה, מסחר או מלונאות (בסעיף קטן זה - חוזה החכירה המקורי) או על מי שהועברה לו הזכות על ידי בעל זכות חכירה כאמור; הזכות לרכישה מחדש לפי סעיף קטן זה תהיה לרכישה של הזכויות בקרקע שנרכשו לפי פקודה זו מבעל זכות החכירה, ליתרת תקופת החכירה שנותרה במועד הרכישה מחדש, על פי חוזה החכירה המקורי, ובכפוף לתנאיו.

(י) שר האוצר רשאי, בתקנות, להחיל את הוראות סעיף זה, כולן או חלקן, בשינויים ובתנאים שיקבע, על מי שבמועד פרסום ההודעה לפי סעיף 5 היה בעל זכות חכירה ראשית בקרקע שאינה מקרקעי ישראל, על פי חוזה חכירה לתקופה של 49 שנים לפחות, או על מי שהועברה לו הזכות האמורה.

(יא) שר האוצר רשאי להחיל את הוראות סעיף זה, כולן או חלקן, בשינויים ובתנאים שיורה, על כל אחד מאלה:

מי שבמועד פרסום ההודעה לפי סעיף 5 היה בעל זכות חכירה ראשית בקרקע שהיא מקרקעי ישראל, על פי חוזה חכירה דו צדדי לתקופה של 49 שנים לפחות שמטרתו עיבוד חקלאי (בסעיף קטן זה - חוזה החכירה המקורי) או על מי שהועברה לו הזכות על ידי בעל זכות חכירה כאמור, ובלבד שהזכות לרכישה מחדש לפי פסקה זו תהיה, לכל היותר, ליתרת תקופת החכירה שנותרה במועד הרכישה מחדש על פי חוזה החכירה המקורי, ובכפוף לתנאיו;

אגודה שיתופית שבמועד פרסום ההודעה לפי סעיף 5 הייתה בעלת זכות לקבל זכות חכירה לתקופה של 49 שנים לפחות למטרת עיבוד חקלאי בקרקע שהיא מקרקעי ישראל המהווה משבצת קבע של ישוב חקלאי.
במסגרת שיקול דעתו לפי פסקה זו ישקול שר האוצר, בין היתר, את אורך התקופה בה הוחזקה הקרקע בידי האגודה השיתופית, אם ניתנו לאגודה השיתופית בעקבות רכישת הזכויות בקרקע לפי פקודה זו זכויות בקרקע לצורך השלמת משבצת קבע של ישוב חקלאי ואם שונה יעוד הקרקע ליעוד שאינו חקלאי .

תשלום פיצויים בזכויות בקרקע

14ג. ניתנו כפיצויים בעד רכישת זכויות בקרקע לפי פקודה זו, זכויות בקרקע אחרת, רשאי שר האוצר להחליט כי הזכויות שנרכשו דרושות לצורך ציבורי השונה ממטרת הרכישה המקורית או להשתמש בזכויות כאמור לכל מטרה אחרת, לרבות העברת הזכויות לאחר בכפוף להוראות כל דין ללא תשלום של כל פיצוי נוסף בשל כך, ולא יחולו לענין זה הוראות סעיפים 14עד –14ב.

שימוש בקרקע שנרכשה לכל מטרה

14ד.

(א) חלפו 25 שנים ממועד פרסום ההודעה לפי סעיף 7 (בסעיף זה - התקופה הקובעת) ושר האוצר לא חזר בו מרכישת הקרקע לפי סעיף 14 ולא פעל לפי הוראות סעיף 14ב, רשאי הוא להשתמש בקרקע שלגביה פורסמה ההודעה לכל מטרה שהיא, לרבות העברת הבעלות בה לאחר בכפוף להוראות כל דין ללא תשלום של כל פיצוי נוסף בשל כך, בין אם מומשה מטרת הרכישה ובין אם לאו, ולא יחולו לגבי אותה קרקע הוראות סעיפים 14 עד 14ב.

(ב) על אף הוראות סעיף קטן (א), שונתה מטרת הרכישה בקרקע לפי הוראות סעיף 14א תהיה התקופה הקובעת לעניין מטרת הרכישה החדשה, כמפורט להלן, לפי העניין:

(1) לא הוחל בביצוע מטרת הרכישה החדשה בתוך תקופת תחילת המימוש שנקבעה לגביה - התקופה הארוכה מבין אלה:

(א) תקופת תחילת המימוש שנקבעה לגבי מטרת הרכישה החדשה, בתוספת שנה אחת;

(ב) התקופה הקובעת החלה לעניין מטרת הרכישה המקורית;

(2) הוחל בביצוע מטרת הרכישה החדשה בתוך תקופת תחילת המימוש שנקבעה לגביה - 25 שנים ממועד פרסום ההודעה על מטרת הרכישה החדשה לפי סעיף 14א (בפסקה זו - מועד פרסום המטרה החדשה), בניכוי התקופה הקצרה מבין אלה:

(א) תקופת תחילת המימוש שנקבעה לגבי מטרת הרכישה המקורית;

(ב) תקופה שתחילתה במועד פרסום ההודעה לפי סעיף 7 וסיומה במועד פרסום המטרה החדשה.

(ג) בסעיף זה, "מטרת הרכישה המקורית" ו"מטרת הרכישה החדשה" – כמשמעותן בסעיף 14א."

תיקון סעיף 22

16.

בסעיף 22 לפקודה -

(1) בסעיף קטן (2), במקום הרישא המסתיימת במילים " להרשות אותו אדם" יבוא "שר האוצר רשאי , לאחר התייעצות עם הוועדה המייעצת ובכפוף להוראות סעיפים קטנים (2א) ו-(2ב), להרשות לאדם שפנה אליו לפי סעיף קטן (1)" ובמקום הקטע החל במילים "או על היועץ המשפטי" עד המילים "במידה שהוא" יבוא "על היועץ המשפטי לממשלה או על ממשלת ישראל במידה שהוא";

(2) אחרי סעיף קטן (2) יבוא:

"(2א) לא ייתן שר האוצר הרשאה לפי סעיף קטן (2) להשתמש בסמכויות ובזכויות שהוענקו לו לפי סעיפים 14, ו-14א עד 14ד, אלא בהתקיים אחד מאלה:

(א) נקבע בהסכם בין שר האוצר לבין האדם שלו ניתנה ההרשאה כי אותו אדם יוכל להשתמש בסמכויות ובזכויות כאמור, כולן או חלקן, בכפוף להוראות אותו הסכם;

(ב) ההרשאה ניתנה לרשות מקומית ששר האוצר הסכים, מראש ובכתב, להקנות לה את הקרקע כאמור בסעיף קטן (4).

(2ב) לא ייתן שר האוצר הרשאה לפי סעיף קטן (2) אלא לאחר שפרסם ברשומות הודעה על כוונתו לתת הרשאה כאמור ולאחר שנתן הזדמנות לבעל הקרקע ולמי שיש לו טובת הנאה בקרקע לטעון את טענותיהם נגד רכישת הקרקע או נגד מתן ההרשאה, לפניו או לפני מי שהוא הסמיך לכך, באופן ובמועד שקבע בתקנות, באישור ועדת הכספים של הכנסת; בהודעה לפי סעיף קטן זה תצוין זכותם של בעל הקרקע ומי שיש לו טובת הנאה בקרקע לטעון את טענותיהם כאמור; הוראות פסקה זו לא יחולו על הרשאה שנתן שר התחבורה והבטיחות בדרכים לחברה הלאומית לדרכים או לרכבת ישראל או לגוף אחר שאישרה ועדת הכספים של הכנסת לגבי קרקע שחלה עליה תכנית כמשמעותה בחוק התכנון והבניה המייעדת אותה למטרת הרכישה שהיא דרך או צורך שנובע או כרוך בה, ואשר נתקבלה החלטה על אישורה לפי החוק האמור לרבות קרקע המיועדת לפרוייקט בטיחותי;
2ג) על רכישת קרקע בידי אדם שניתנה לו הרשאה לפי סעיף קטן (2) לא יחולו הוראות סעיף 5א


1. גרסת ועדת הכספים: 7 ו-12
2. גרסת הממשלה: 17 ו-22
3. גרסת ועדת המשנה: 7, 1

(3) אחרי סעיף קטן (3) יבוא:

"(4) קרקע שנרכשה לפי סעיף זה, בין אם נרכשה בידי שר האוצר ובין אם נרכשה בידי אדם אחר מכוח הרשאה מאת שר האוצר, תוקנה לפי הוראות סעיף 19 לשר האוצר, ואולם אם נרכשה הקרקע בידי שר האוצר בעבור רשות מקומית או שנרכשה בידי רשות מקומית מכוח הרשאה מאת שר האוצר, רשאי שר האוצר להסכים, מראש ובכתב, כי הקרקע תוקנה לפי הוראות סעיף 19 לרשות המקומית."

הוספת סעיף 22א

17.

אחרי סעיף 22 לפקודה יבוא:

"רכישה בידי
שר התחבורה
והבטיחות בדרכים

22א. הסמכויות הנתונות לשר האוצר לפי פקודה זו, למעט הסמכות להתקין תקנות, יהיו נתונות גם לשר התחבורה והבטיחות בדרכים בכל הנוגע לרכישת קרקע לצורך ציבורי שהוא דרך או צורך הכרוך או נובע ממנה; ואולם לעניין זה יהיה הרכב הוועדה המייעצת, לפי סעיף 2א, כמפורט להלן:.

(1) מנכ"ל משרד התחבורה והבטיחות בדרכים או מי מטעמו - והוא ישמש כיושב ראש הועדה;

(2) עובד משרד התחבורה והבטיחות בדרכים שימנה המנהל הכללי של משרד התחבורה;

(3) היועץ המשפטי למשרד התחבורה והבטיחות בדרכים או מי מטעמו;

(4) הממונה על התקציבים במשרד האוצר – או מי מטעמו;

(5) עובד משרד המשפטים – שימנה היועץ המשפטי לממשלה;

(6) מנהל אגף רישום והסדר קרקעות במשרד המשפטים – או מי מטעמו;

(7) השמאי הממשלתי הראשי או מי מטעמו;

(8) נציג אקדמיה שימנה שר התחבורה והבטיחות בדרכים לפי המלצת המוסדות להשכלה גבוהה;

(9) נציג לשכת עורכי הדין – שימנה שר התחבורה והבטיחות בדרכים לפי המלצת ראש לשכת עורכי הדין.
בסעיף לפקודה 25, בסעיף קטן (א) בסופו יבוא "ורשאי הוא לשנות בצו את התוספת, באישור ועדת הכספים של הכנסת".

תיקון חוק לתיקון דיני הרכישה לצרכי ציבור

18.

בחוק לתיקון דיני הרכישה לצרכי ציבור, התשכ"ד–1964 4 –

(1) בסעיף 8 -

(א) בסעיף קטן (א), במקום "וריבית צמודה" יבוא "על שווי הזכויות בלבד, בתוספת ריבית צמודה" ובמקום "ואילך על שווי הזכויות בלבד" יבוא "עד ערב תחילתו של חוק לתיקון פקודת הקרקעות ,(רכישה לצרכי ציבור) (מס' 3), התש"ע- 2009 (בסעיף זה – תיקון מס' 3), ובתוספת ריבית צמודה בשיעור שנקבע לפי סעיף 1 לחוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א–51961, לעניין ההגדרה "הפרשי הצמדה וריבית" מיום תחילתו של תיקון מס' 3 ואילך";

(ב) בסעיף קטן(ב)(1), המילים "אצל האפוטרופוס הכללי או" - יימחקו, ובמקום "הפרשי הצמדה בלבד" יבוא "הפרשי הצמדה וריבית צמודה בשיעור שנקבע לפי סעיף 1 לחוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א–1961, לענין ההגדרה "הפרשי הצמדה וריבית", בניכוי שתי נקודות אחוז";

(2) בסעיף 9א –

(א) אחרי סעיף קטן (א) יבוא:

להכניס לטופס של סעיף 7

"(א1) לא קנה רוכש הזכויות את ההחזקה במקרקעין בתוך תשעים ימים מיום שפורסמה הודעה כאמור בסעיף 7 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 1943 (להלן– פקודת הקרקעות), וברכישה מכוח חוק רכישה שלפיו אין חובה לפרסם הודעה כאמור - בתוך תשעים ימים מהיום שבו רשאי רוכש הזכויות לדרוש את מסירת ההחזקה במקרקעין, זכאי בעל הזכויות שנרכשו לדרוש מרוכש הזכויות את הפיצויים המגיעים בשל רכישת שווי הזכויות, כנגד מסירת החזקתו במקרקעין; דרש בעל הזכויות שנרכשו, פיצויים כאמור, ישלם לו רוכש הזכויות, בתוך תשעים ימים ממועד מסירת ההחזקה במקרקעין, את סכום הפיצויים שאינו שנוי במחלוקת.";

(ב) בסעיף קטן (ב), במקום "לפי סעיף קטן (א)" יבוא "לפי סעיפים קטנים (א) או (א1)";

(3) בסעיף 11(א), המילים "אצל האפוטרופוס הכללי" - יימחקו;

(4) בסעיף 13א, במקום "שר המשפטים" יבוא "שר האוצר", במקום "האפוטרופוס הכללי" יבוא "החשב הכללי במשרד האוצר" ובמקום "לאפוטרופוס הכללי" יבוא "לחשב הכללי";

(5) אחרי סעיף 13א יבוא:

"פטור מלא או חלקי מתשלום פיצויים - סייג לתחולה

13ב. על אף האמור בכל דין, החל ביום תחילתו של חוק לתיקון פקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור) (מס' 3), התש"ע- 2009- (בסעיף זה - המועד הקובע), יחולו הוראות סעיף 20 לפקודת הקרקעות וכן הוראות סעיפים 2, 4 ו-5 לחוק זה, רק על רכישה כמפורט להלן:

(1) רכישה לפי הוראות חוק רכישה שנעשתה לפני המועד הקובע;

(2) רכישה לפי הוראות חוק התכנון והבניה, התשכ"ה–1965, או רכישה בידי רשות מקומית מכוח הרשאה שניתנה לה לפי סעיף 22(2) לפקודת הקרקעות, בין שנעשתה לפני המועד הקובע ובין לאחריו."

תיקון חוק התכנון והבניה

19.

בחוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965 (להלן–חוק התכנון והבניה) –

(1) בסעיף 190(א) –

(א) ברישה, אחרי "התפקידים" יבוא "של שר האוצר";

(ב) בפסקה (6), במקום "סעיף 21" יבוא "סעיפים 5א, 7ב, 14(1א), 14(1ב) 14א עד 14ד ו-21", ובמקום "לא יחול" יבוא "לא יחולו";

(2) בתוספת הרביעית, בסעיף 15(ה), אחרי "התפקידים" יבוא "של שר האוצר".

תיקון חוק העתיקות

20.

בחוק העתיקות, התשל"ח–1978 6, בסעיף 33, במקום "של הממשלה" יבוא "של שר האוצר ושל הממשלה".

ביטול פקודת הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח)

21.

פקודת הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח), 1943 7 (להלן - פקודת הדרכים) – בטלה.

תיקון חוק בתי משפט לעניינים מנהליים

21א.

בחוק בתי משפט לעניינים מנהליים, התש"ס-2000, בתוספת הראשונה, אחרי פרט 19 יבוא:
"20. עתירה לפי סעיפים 9א, 14(2)(ה)(1) ו- 14ב(ה)(2) לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 1943."

תחולה והוראת מעבר

22.

(א) חוק זה יחול על קרקע שפורסמה לגביה הודעה לפי סעיף 5 לפקודה, כנוסחו בסעיף 2 לחוק זה, ביום תחילתו של חוק זה (בסעיף זה – יום התחילה) ואילך, בכפוף להוראות סעיף זה.

(ב) בקרקע כמפורט להלן, רשאי שר האוצר או שר התחבורה והבטיחות בדרכים לפי העניין, להשתמש לכל מטרה שהיא, לרבות העברת הבעלות בה לאחר בכפוף להוראות כל דין ללא תשלום של כל פיצוי נוסף בשל כך, ואולם בקרקע שנרכשה לפי הוראות חוק התכנון והבניה לא יחולו הוראות סעיף קטן זה וימשיכו לחול לגביה הוראות החוק האמור:

(1) קרקע שנרכשה לפני יום התחילה לפי הוראות הפקודה או לפי הוראות פקודת הדרכים, ולפני היום האמור מומש לגביה הצורך הציבורי שלשמו נרכשה או צורך ציבורי אחר;

(2) קרקע שביום התחילה חלפו 25 שנים לפחות ממועד פרסום ההודעה לגביה לפי סעיף 7 לפקודה;

(3) קרקע שביום התחילה חלפו 25 שנים לפחות ממועד תחילתו של צו שהחיל עליה את פקודת הדרכים ושהוצא מכוח סעיף 3 או 11 לפקודה האמורה.

(ג) קרקע שפורסמה לגביה הודעה לפי סעיף 5 לפקודה לפני יום התחילה או שצו כאמור בסעיף קטן (ב)(3) שהוצא לגביה נכנס לתוקפו לפני היום האמור, ולא מתקיימים לגביה הוראות סעיף קטן (ב), למעט קרקע כאמור שרוכש הזכויות בה בהתאם להוראות הפקודה או פקודת הדרכים, לפי העניין, העבירה לאחר ולמעט קרקע כאמור שנרכשה לפי הוראות חוק התכנון והבניה, יחולו לגביה סעיפים 8, 14 ו-14א עד 14ד לפקודה, כנוסחם בסעיפים 10 ו-11 לחוק זה, בשינויים אלה:

(1) תקופת תחילת המימוש לגבי אותה קרקע תהיה 8_ שנים מיום התחילה, ואולם רשאי שר האוצר, במהלך התקופה האמורה, להאריכה בתקופה נוספת, בהחלטה בכתב בצירוף הנמקות, ובלבד שהתקופה הכוללת לא תעלה על 17 שנים מיום התחילה; על הארכת תקופת תחילת המימוש לפי פסקה זו יחולו הוראות סעיף 7 ב(ב) סיפה לפקודה, כנוסחן בסעיף 5 לחוק זה, בשינויים המחויבים;
(2) התקופה הקובעת כמשמעותה בסעיף 14ד לפקודה, כנוסחו בסעיף 11 לחוק זה, תהיה, לגבי אותה קרקע, התקופה הארוכה מבין אלה:

(א) 25 שנים ממועד פרסום ההודעה לפי סעיף 7 לפקודה או ממועד תחילתו של צו כאמור בסעיף קטן (ב)(3) לפי העניין;

(ב) תקופת תחילת המימוש כאמור בפסקה (1), בתוספת שנה אחת.

(ד) מבלי לגרוע מהוראות סעיפים קטנים (ב) ו-(ג), קרקע שניתנה לגביה הרשאה לפי סעיף 22(2) לפקודה לפני יום התחילה תוקנה לפי הוראות סעיף 19 לפקודה לשר האוצר אם לא הוקנתה לפני יום התחילה לאדם שלו ניתנה ההרשאה; ואולם קרקע כאמור שהתקיימו לגביה הוראות סעיף קטן (ב)(2) שלא ממומש לגביה הצורך הציבורי שלשמו נרכשה, תוקנה לשר האוצר, אף אם הוקנתה לפני יום התחילה לאדם שלו ניתנה ההרשאה; הוסכם בין שר האוצר לבין האדם שלו ניתנה ההרשאה כי הקרקע תוקנה לאותו אדם,  רשאי שר האוצר לוותר על זכותו לפי סעיף קטן זה בתנאים שעליהם יורה בכפוף לתקנות שיקבע בעניין זה, באישור ועדת הכספים של הכנסת; הוראות סעיף קטן זה לא יחול על הרשאה שניתנה לרשות מקומית.

(ה) הוראות סעיף 9א לפקודה כנוסחם בסעיף __ לחוק זה יחולו על הפקעות לפי חוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965 שבוצעו מיום 1 בינואר 2013 ואילך; בתקופה שמיום תחילתו של חוק זה ועד ליום 31 בדצמבר 2012 יקראו את סעיף 190(6) לחוק התכנון והבניה כנוסחו בסעיף __ לחוק זה כאילו אחרי "7ב" יבוא "9א".

(ו) סעיפים 8, 11(א) ו-13א לחוק לתיקון דיני הרכישה לצרכי ציבור, התשכ"ד–1964,, כנוסחם בסעיף 15 לחוק זה, יחולו גם על רכישה כמשמעותה בחוק האמור שנעשתה לפני יום התחילה, ואולם הם יחולו רק על פיצויים, כולם או חלקם, שערב יום התחילה טרם שולמו או טרם הופקדו, לפי הענין.

קוד המקור של הנתונים