ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 15/12/2009

חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009 ו-2010) (תיקון מס' 2), התש"ע-2009

פרוטוקול

 
PAGE
7
ועדת הכספים

15.12.2009


הכנסת השמונה עשרה


נוסח לא מתוקן

מושב שני

פרוטוקול

מישיבת ועדת הכספים

יום שלישי, כ"ח בכסלו התש"ע (15 בדצמבר 2009), שעה 09:30
סדר היום
הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009 ו-2010) (תיקון – התליית היטל בעד צריכת מים עודפת), התש"ע-2009
הצעתם של חברי הכנסת
אמנון כהן, משה גפני, אורי מקלב, מירי רגב, ציון פיניאן, כרמל שאמה, שי חרמש, יצחק וקנין, מגלי והבה, מוחמד ברכה, אברהים צרצור, מרינה סולודקין, זאב בילסקי, איתן כבל, שלי יחימוביץ
נכחו
חברי הוועדה: משה גפני – היו"ר

זאב אלקין

דני דנון

יצחק וקנין

שלי יחימוביץ

אברהם מיכאלי

אלכס מילר

אורי מקלב

חמד עמאר

ציון פיניאן

מירי רגב
מוזמנים
שאול מרידור, אגף התקציבים, משרד האוצר

עו"ד גליה מאיר, משרד האוצר

עו"ד רועי גולדשטיין, הלשכה המשפטית, משרד התשתיות הלאומיות

תמי שור, סמנכ"ל בכירה, רשות המים

אבנר סעדון, האגף הכלכלי, משרד ראש הממשלה

יצחק שייע ישועה, מנכ"ל מרכז המועצות האזוריות
ייעוץ משפטי
שגית אפיק

ענת מימון
מנהל הוועדה
טמיר כהן
רשמה וערכה
אהובה שרון – חבר המתרגמים בע"מ
הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית
לשנים 2009 ו-2010) (תיקון – התליית היטל בעד צריכת מים עודפת), התש"ע-2009
הצעתם של חברי הכנסת
אמנון כהן, משה גפני, אורי מקלב, מירי רגב, ציון פיניאן, כרמל שאמה, שי חרמש,
יצחק וקנין, מגלי והבה, מוחמד ברכה, אברהים צרצור, מרינה סולודקין,
זאב בילסקי, איתן כבל, שלי יחימוביץ
היו"ר משה גפני
בוקר טוב. חנוכה שמח. אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכספים. יש לנו יום קצר והרבה נושאים לדיון.

נושא הדיון הוא הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009 ו-2010) (תיקון – התליית היטל בעד צריכת מים עודפת), התש"ע-2009.


חבר הכנסת זאב אלקין ביקש רביזיה.
זאב אלקין
אולי אני אחזור על מה שאמרתי.
היו"ר משה גפני
כן, תנמק. זה לא נהוג, אבל בגלל חנוכה נשנה את הסדר.
זאב אלקין
ביקשתי רביזיה בעקבות החלטת הוועדה ללכת על הסדר חקיקתי מאוד ייחודי, כמעט הייתי אומר חסר תקדים - אולי שגית אפיק תתקן אותי – והסיבות לכך היו חשש הוועדה שמא בסופו של דבר יתברר שהמצב במשק המים משתפר אבל הממשלה לא תהיה מעונינת להמשיך את ההקפאה של ההיטל.


אני מדייק, נכון אדוני היושב ראש?
היו"ר משה גפני
כן.
זאב אלקין
זה היה המקור לאותו הסדר חקיקתי מאוד ייחודי שהסמיך את הוועדה באיזשהו הליך להמשיך את ההקפאה. אז באתי בהצעה, וזאת הייתה גם הסיבה להנחת הרביזיה, ואמרתי שאין סיבה לסטות מהדרך הרגילה לחוקק אלא אפשר לפתור את זה בדרך אחרת, במסגרת הכלים שלפחות עומדים לרשותי כיושב ראש הקואליציה.
הצעתי לוועדה ללכת להסדר כלהלן
מצד אחד להחזיר את החוק לנוסחו המקורי ולוותר על ההסדר החקיקתי המיוחד, וזאת הרביזיה, ומצד שני הצעתי שכל הוועדה תתאחד סביב הצעת חוק שמשמעותה תהיה המשך ההקפאה מעבר לתאריך שבחוק הנוכחי והצעת החוק הזאת תעבור – ואני אפעל כדי שזה יתממש – קריאה טרומית כבר עכשיו ויהיה מסוכם.
היו"ר משה גפני
מה זה תפעל? אנחנו מעבירים את זה כאן.
זאב אלקין
ברור. אולי פתאום האופוזיציה כולה תתגייס להתנגד.
היו"ר משה גפני
אני מדבר בשם האופוזיציה. היא תתמוך.
זאב אלקין
גם הקואליציה תתמוך ואני מדבר בשמה.


הצעת החוק הזאת תעבור בקריאה טרומית. מראש יהיה מסוכם עם המציעים שימתינו במרץ לגבי המשך תהליכי חקיקה ואז בחודש מרץ, הוועדה תשמע את הדיווח, המציעים במקרה הזה יהיו חברי הוועדה כי מדובר בחוק שכל חברי הוועדה יהיו היוזמים שלו.
היו"ר משה גפני
לא יוזמים אלא כבר יזמו.
זאב אלקין
מצוין. אם צריך, אני מוכן להצטרף אליהם.
היו"ר משה גפני
אני מבקש את חבר הכנסת אלקין לצרף להצעת החוק.
זאב אלקין
עם הצעת החוק הזאת, כפי שאמרתי, נמתין עד מרץ. במרץ נשמע את הדיווח של רשות המים. אם יחליטו חברי הוועדה שההיטל מוצדק, הצעת החוק הזאת תיגנז. אם יחליטו חברי הוועדה שצריכים להמשיך את ההקפאה והממשלה תסכים, הצעת החוק תמשיך להתקדם בתמיכת הממשלה. אם לא, אנחנו נחזור בדיוק למצב בו אנחנו נמצאים עכשיו. יהיה כאן מאבק בין הוועדה לממשלה שתוכל לומר שהיא לא מסכימה ותהפוך את זה לתקציבי. אני ערב לכך שזה יעבור בטרומית בתמיכת הקואליציה.
מירי רגב
למה צריך את השינוי הזה?
היו"ר משה גפני
אני אסביר. תודה. חבר הכנסת אלקין, אני מודה לך.


אני רוצה לומר לחברי הוועדה שעשינו שורה של תיקונים שמאוד חשוב שהם יעברו. אנחנו לא יודעים מה יהיה בהמשך לגבי הנכים ולגבי ילדים. כל הדברים האלה, שורת התיקונים שנמצאת בחוק שאישרנו, היא שורת תיקונים שחייבים לעשות אותה.


יש לנו ויכוח לגבי המשך ההקפאה. המשך ההקפאה, אנחנו מדברים מה-1 בינואר עד ה-15 במאי ומשמעות העניין היא שאם אנחנו לא נחוקק עכשיו את החוק הזה, ההקפאה לא נכנסת לתוקף וככל שנוקפים הימים, אנחנו נכנסים לבעיה.


הממשלה כמובן תטען, כפי שאמר כאן בוועדה – אף על פי שהוא לא מוסמך לומר את זה, אבל סביר להניח שעומד שר מאחוריו – שאול מרידור, שברגע שאנחנו הולכים על המשך ההקפאה – או כפי שאנחנו הצענו, שאנחנו נשקול את העניין יחד עם רשות המים לגבי הגשמים שיורדים – שזה תקציבי ואז יתחיל ויכוח ויהיה קשה להעביר את זה.


היו לי דיונים עם האוצר ואני מקווה היום להמשיך אותם, כי יש לנו כמה דברים שעומדים על סדר היום כאשר מדובר גם בהעלאת תעריפי המים, שעל זה הנחנו הצעת חוק.
מירי רגב
אל תדאג, זה לא יעבור. הפיקוח על המים, לא. מבקר המדינה אולי יציל אותנו. ועדת חקירה ממלכתית שתאמר כמה דברים ותאלץ את הממשלה.
היו"ר משה גפני
אני חושב שאנחנו צריכים ללכת למסלול הזה. המסלול הוא, לגבי תעריפי המים שאנחנו באמת לא היינו צד לעניין הזה, על כל פנים לא בקדנציה הנוכחית, זה היה בוועדת הכלכלה, אנחנו נטלנו את היוזמה, הנחנו הצעת חוק ואנחנו אמורים לקיים דיונים עם האוצר. אני מקווה שאנחנו נגיע אתם לאיזושהי פשרה.
מירי רגב
פשרה של מה?
היו"ר משה גפני
אני עוד לא יודע אותה. את רוצה להשאיר את המצב כך? לחכות למבקר המדינה? בסדר.
מירי רגב
מבקר המדינה ייתן אמירה.
היו"ר משה גפני
מבקר המדינה ייתן אמירה אתך או בלעדיך.
מירי רגב
בסדר. זה ייאלץ את ראש הממשלה. הוא לא יכול להתעלם ממבקר המדינה. תוקם ועדת חקירה ממלכתית.
היו"ר משה גפני
חברת הכנסת רגב, בסדר, עם כל הכבוד, אני לא מנהל את המדינה. יש ממשלה, יש כנסת.
מירי רגב
עזור לרגע את רפורמת המים. מה קורה עם מס הבצורת?
היו"ר משה גפני
רגע. זה חלק אחד לגביו הנחנו הצעת חוק ואנחנו מקיימים עליו דיונים עם האוצר. אני מקווה שנגיע לאיזשהו מהלך שהמהלך הזה בסופו של דבר יעבור גם בחקיקה.


החלק השני, מה שמציע חבר הכנסת אלקין, לאחר שאני הבנתי לאיזה כיוון אנחנו הולכים, אני מבקש לקבל את ההצעה שלו. ההצעה אומרת כדלהלן, כפי שהיא הסביר אותה: אנחנו מניחים את הצעת החוק, הצעת החוק כבר חתומה ואנחנו נוסיף גם את חבר הכנסת אלקין. גם במה שאנחנו הצענו, אנחנו לא אמרנו שאנחנו רוצים להקפיא את היטל הבצורת. חס וחלילה, אם לא יורד גשם, אנחנו גם לא נקפיא את היטל הבצורת. יש עם זה בעיה. אלא מה, אנחנו סבורים ומקווים ומתפללים שירד גשם. אז, עד ה-15 באפריל, אנחנו יכולים להמשיך את ההקפאה.


לכן, כדי לא לעכב את החוק הקיים, כדי להעביר אותו עם ההקפאה, כי אם לא נעביר את ההקפאה, יתחיל ויכוח עם הממשלה, לא תהיה הקפאה ולא יהיו שורת התיקונים שציינתי, אנחנו נעביר את החוק כמות שהוא עם מה שהחלטנו בישיבה הקודמת. את הנושא של ההקפאה אנחנו נשאיר כפי שהיה בקריאה הראשונה, כאשר יש הקפאה מה-1 בינואר עד ה-15 באפריל. בינתיים אנחנו מעבירים בקריאה טרומית את החוק שעליו אנחנו מדברים. אנחנו ממתינים עם החוק הזה עד מרץ כאשר אז זה הזמן כדי להעביר אותו בקריאות הנוספות, ואז יתקיים כאן בוועדה דיון שעליו אנחנו בלאו הכי אמורים לקיים את הדיון עם האוצר.


אני מאוד מקווה שאם אכן ירדו גשמים, הממשלה תלך לקראת זה. הדיון להמשך ההקפאה יהיה כאן בחודש מרץ, לאחר שהוא יעבור קריאה טרומית.


יש כאן שלושה גורמים. יש את הממשלה, יש את ועדת הכספים, אבל יש גם את הקואליציה. אני אומר גם כחבר קואליציה וגם מאחר שזאב אלקין, יושב ראש הקואליציה, נרתם לעניין הזה. בכלל לא בטוח שבמרץ החלטת הממשלה גם תהיה החלטת הקואליציה. אם אכן יתברר שמבחינת הגשמים אנחנו במצב שאפשר להמשיך את ההקפאה, גם אם הממשלה תאמר שהיא איננה מעונינת בזה והיא לא תסכים להקפאה, הקואליציה תקבל החלטה אחרת.
זאב אלקין
לא לזה התכוונתי.
היו"ר משה גפני
בסדר, אבל אני אומר את העקרונות. העקרונות הם שמה שנאמר כאן בדיונים כל הזמן, גם על ידי פרופסור אורי שני, מנהל רשות המים, היה שאם ירדו גשמים בחורף, מס הבצורת יבוטל. אני מדבר על המשך ההקפאה. כך זה נאמר כאן. הממשלה לא תוכל לבוא ולומר שאף על פי שיורד גשם, ההקפאה נפסקת. לכן צריך לקחת את העניין הזה בחשבון. ההירתמות שלך חבר הכנסת אלקין – לא אמרתי מה התחייבת לגבי מרץ – העקרונות הם ברורים. מעבירים את זה בטרומי כדי שהוועדה תוכל להמשיך את הדיון בהתאם לעקרונות שנקבעו כאן.
מירי רגב
בכל מקרה ההקפאה תהיה עד ה-15 באפריל.
היו"ר משה גפני
נכון.
מירי רגב
הארכה של ההקפאה או ביטולה, מחייב גם את אישור ועדת הכספים.
היו"ר משה גפני
נכון.
מירי רגב
נכון?
היו"ר משה גפני
לפי הקריאה הטרומית.
מירי רגב
מה-15 באפריל הממשלה יכולה להחליט על מס הבצורת.
היו"ר משה גפני
זה תלוי מה נעשה מבחינת החוק שאנחנו מעבירים אותו בטרומית. אנחנו מקיימים כאן את הדיון במרץ. החוק הזה אותו אנחנו מניחים מדבר על זה שזה תלוי בוועדת הכספים. כרגע לא תהיה הקפאה גם ב-1 בינואר משום שאז הם אומרים תקציבית.


רבותיי, אני מבקש להביא להצבעה את בקשת הרביזיה.
זאב אלקין
היו שתי רביזיות. חבר הכנסת אורון לא כאן.
היו"ר משה גפני
אתה מייצג אותו.
זאב אלקין
הוא אמר שהוא מצטרף לאותה רביזיה.
היו"ר משה גפני
מי בעד הרביזיה?

ה צ ב ע ה

הרביזיה אושרה פה אחד


מי בעד אישור החוק כפי שהוא נוסח? אני בעצם מאשר את כל החוק עם הנושא של הנכים, הילדים וכל מה שנלווה לזה.
מירי רגב
כל מה שהיה בוועדת המשנה.
היו"ר משה גפני
לא. אנחנו אישרנו את זה כבר כאן בוועדה. לא הייתה ועדת משנה אלא היה צוות.


מי בעד אישור החוק כפי שהוא נוסח עם הסעיף כפי היה בקריאה הראשונה? הקפאה מה-1 בינואר עד ה-15 באפריל.

ה צ ב ע ה

אושר פה אחד


אני מבקש להביא את החוק למליאה לאישור לקריאה שנייה ושלישית.
מירי רגב
אל תחייכו כל כך אנשי המים והאוצר. אני מאוד מקווה שוועדת החקירה הממלכתית תעצור את רפורמת המים הזאת כי היא פשוט כולה ביזיון אחד גדול. רפורמה של מים, עניין של מים. אני מאוד מאוד מקווה שכך יהיה.
היו"ר משה גפני
תודה רבה. אנחנו עוברים לסעיף הבא.

הישיבה ננעלה בשעה 09:45

קוד המקור של הנתונים