ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 14/12/2009

חוק לתיקון פקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור) (מס' 3), התש"ע-2010

פרוטוקול

 
PAGE
60
ועדת הכספים

14.12.2009

הכנסת השמונה-עשרה

נוסח לא מתוקן
מושב שני
פרוטוקול

מישיבת ועדת הכספים

יום שני, כ"ז בכסלו התש"ע (14 בדצמבר 2009), שעה 09:30
סדר היום
הצעת חוק לתיקון פקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור)(מס' 3), התשס"ו-2006
נכחו
חברי הוועדה: משה גפני – היו"ר
יעקב אדרי

אורי אורבך

חיים אורון

זאב אלקין

יצחק וקנין

נסים זאב

חרמש שי

אלכס מילר

ציון פיניאן

איוב קרא

מירי רגב

דוד רותם

כרמל שאמה
מוזמנים
גבי גולן


- משרד ראש הממשלה

אלון יפרח

- ר' חטיבת נכסים במשרד הביטחון, משרד הביטחון

עו"ד נטע דורפמן
- סגנית בכירה ליועץ המשפטי, משרד האוצר


עו"ד ארז קמניץ

- משרד המשפטים

עו"ד אפרת דון יחיא
- משרד הפנים

צביה אפרתי

- מנהלת אגף פרוגרמות, משרד הבינוי והשיכון

אלון יפרח

- ר' חטיבת נכסים, משרד הביטחון

עו"ד רחלי בירנבוים
- לשכה משפטית ממ"י, מינהל מקרקעי ישראל

עו"ד אלה ירניצקי
- לשכה משפטית ממ"י, מינהל מקרקעי ישראל

מנייה לייקין

- מחלקה משפטית, מינהל מקרקעי ישראל

עינת קאופמן

- אגף בעלות ורישום, מינהל מקרקעי ישראל

יוליה זיפלינגר

- מנהל אגף תכנון סטטוטורי ומקרקעין, מע"צ-החברה הלאומית
לדרכים

טלי ענבר

- יועצת משפטית, מע"צ-החברה הלאומית לדרכים

נועם חממי

- מנהל יחידת הפקעות, רכבת ישראל

כפיר כהן

- מנהל המחלקה המוניציפאלית, מרכז השלטון המקומי

עו"ד מיכה דרורי
- יועץ משפטי, התנועה הקיבוצית

עו"ד משה שוב

- מנהל שוב ושות', משרד עורכי דין

עו"ד ענת לביא קוברסקי
- יועצת משפטית, לשכת שמאי מקרקעין

נחמה בוגין

- שמאית מקרקעין, לשכת שמאי מקרקעין

ארז כהן


- שמאי מקרקעין, יו"ר, לשכת שמאי מקרקעין

עו"ד יורם חג'בי

- נציג, לשכת עורכי הדין
מנהל הוועדה
טמיר כהן
ייעוץ משפטי
שגית אפיק


ענת מימון
רשמה וערכה
סמדר לביא, חבר המתרגמים בע"מ

הצעת חוק לתיקון פקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור)(מס' 3), התשס"ו-2006
היו"ר משה גפני
בוקר טוב וחנוכה שמח. אני מתכבד לפתוח את ישיבת הוועדה. אני אגיד דבר תורה לחנוכה. בחנוכה אנחנו מודים לה' על הנסים ועל הנפלאות שהוא עשה איתנו בימים ההם ובזמן הזה. על מה אנחנו מודים לה'? אנחנו מודים שמסרת גיבורים ביד חלשים ורבים ביד מעטים וטמאים ביד טהורים, זה שמסרת גיבורים ביד חלשים זה נס גדול. יש שני צבאות, אחד הוא גיבור ואחד הוא חלש, והחלש מנצח את הגיבור, אז זה נס גדול. רבים ביד מעטים; יש שני צבאות, אחד יש לו צבא עם מספר מועט של חיילים ומספר מועט של חטיבות ולשני יש מספר גדול והמעטים מנצחים את הרבים, אז זה נס גדול. אבל מה זה מסרת טמאים ביד טהורים ורשעים ביד צדיקים? שני צבאות, אותו גודל, אותם כלי נשק, אותם טנקים, אותם טילים, הכל אותו דבר, רק צבא אחד הוא רשע וצבא אחד הוא צדיק, צבא אחד הוא טמא וצבא אחד הוא טהור, אז הטהור מנצח את הטמא, או הצדיק מנצח את הרשע, מה הגבורה בזה? יש שני צבאות, שניהם מתמודדים על אותו דבר, שניהם נמצאים באותו כח, באותם כלי נשק, אותו מספר חיילים, אז מה הנס בזה? מה אתה אומר, חבר הכנסת אורון? איזה נס יש בעניין הזה? מסרת גיבורים ביד חלשים ורבים ביד מעטים.
חיים אורון
לכן אנחנו נעשה מאמצים שהצבא הצדיק יהיה קטן ואז תהיה הצדקה לנס.
היו"ר משה גפני
לא, אבל לא סומכים על הנס, אין דבר כזה.
חיים אורון
אתם סומכים על הנס.
היו"ר משה גפני
אני לא סומך על הנס. מה זה סומך על הנס? לא סומכים על הנס, אבל מה המעלה בזה---
חיים אורון
אז למה אתם עושים מאמצים להקטין את הצבא?
היו"ר משה גפני
אבל מה הנס בזה? הנס הוא שהצבאות הם אותם צבאות, אותו גודל, אותה גבורה, אותה יכולת, רק הוא רשע והוא צדיק. התשובה, שאני אמרתי, היא שרשע נוקט בשיטות שהצדיק לא ינקוט בהן. זאת אומרת, כאשר יש שני צבאות, האחד מתמודד מול השני באותו כח, אבל אחד הוא רשע ואחד הוא צדיק, הרשע צריך לנצח מכיוון שהרשע הולך בשיטות שצדיק לא ינקוט בהן, אפילו שיש לו את אותה היכולת וכשהקדוש ברוך הוא מסר את הרשעים ביד צדיקים, זה נס גדול. דרך אגב, אני רוצה להגיד לכם שיש הבדל בין נוסח אשכנז לנוסח ספרד. רב ניסים, כתוב 'על הנסים ועל הנפלאות ועל התשועות ועל המלחמות ועל הנחמות', האשכנזים אומרים שהם מודים לה' גם על המלחמות, הספרדים לא אומרים את זה. אנחנו מודים לה' על המלחמות. תאר לעצמך שלא היינו נלחמים נגד היוונים, לא היינו הולכים למלחמה, זה היה נורא. אז האשכנזים מודים גם על המלחמות. ואידך זיל גמור.
חיים אורון
אפשר להמשיך?
היו"ר משה גפני
הצעת חוק לתיקון פקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור)(מספר 3), התש"ע-2009. זה מתגלגל פה מתשס"ו? אם הממשלה לא תחזור בה מההסכמות שהיו בישיבה הקודמת, אנחנו נצביע היום. אם היא תחזור בה, אז או שנצביע נגד הממשלה, או שלא נצביע. הצעת חוק ממשלתית.
ציון פיניאן
חייבים לעשות את זה פעם אחת.
היו"ר משה גפני
אז הממשלה תצטרך להחליט מה היא רוצה בעדיפות. אם אנחנו נגיע להסכמות ומה שסוכם בפעם הקודמת ונגיע גם הפעם להסכמות, יש הצבעות היום. אם לא, אז או שנצביע נגד הממשלה או שלא נצביע.
שגית אפיק
אנחנו בעמוד 9, הסעיף של ההשבה.
חיים אורון
יש הבדל בין הטקסטים פה?
שגית אפיק
זה אותו נוסח כמו של שבוע שעבר. לא שינינו את הנוסח בכוונה.
חיים אורון
כי יש לי הערות.
שגית אפיק
השארנו את הנוסח. אנחנו בעמוד 9, סעיף קטן (א) שהוא בעצם סעיף שמדבר על הסדר ההשבה. הסעיף הזה אומר שברגע שחלים המצבים שמחייבים בהשבה, שר האוצר מודיע לבעל הקרקע על הזכות שלו להשבה, לבעל הקרקע יש תקופה של שישה חודשים שבהם הוא צריך להודיע אם הוא רוצה לממש את זכותו להשבה. הוא יכול גם להודיע לשר האוצר שהוא למעשה העביר את הזכות שלו לאחר.

מהרגע שהוא הודיע על רצונו בהשבה תוך שישה חודשים, למעשה תתקיים ההשבה. תיכף נפרט את זה.

סעיף קטן (ג) מתייחס למצב שבו יש מספר בעלים, או חוכרים לדורות, על הקרקע. במצב הזה ועדת המשנה החליטה שתהיה השבה רק ביחס לבעלים או חוכרים שרוצים בהשבה. זה איזה שהוא שינוי שוועדת המשנה החליטה לגביו.

לגבי בעלים.סעיף קטן (ד) מתייחס לזכויות אחרות, לא בעלות או חכירה, בעלים של זכויות אחרות, שלא כולם מעוניינים בהשבה, מכיוון שזה הסדר שהוא יותר מורכב וסבוך, ההסדר לפי ההצעה כאן ייקבע בתקנות באישור ועדת הכספים, על ידי שר האוצר.

אני עוברת לעמוד 10. עמוד 10 מתייחס למצב של חריג להשבה, וגם פה ועדת המשנה עשתה כמה שינויים בנוסח שביקשה הממשלה. החריג לממשלה שקבוע לפניכם הוא שקרקע שאושרה לגביה תכנית אחרי ההפקעה, אם בגלל התכנית ההשבה לא אפשרית, או שבעל הקרקע לא יכול לממש את התכנית, אם זאת למשל תכנית לכביש, תכנית לדרך, בעל הקרקע לא יכול להשתמש בקרקע כזאת, למעשה זה חריג להשבה. שר האוצר לא ישיב והוא יהיה רשאי להשתמש בקרקע לכל מטרה שהיא, בלי פיצוי נוסף. בדיונים בוועדת המשנה עלתה הסתייגות שגם שולבה בנוסח. היתה הצעה של חבר הכנסת אדרי והוחלט שלא יראו בתכנית כתכנית שאינה ניתנת למימוש בידי בעלי הזכויות, אלא אם כן נתנו להם תקופה של שנתיים לנסות לשנות את התכנית, לפי כל דין. זאת הטבה נוספת. זה סעיף קטן (ד) בנוסח של ועדת המשנה.

אני עוברת לסעיף קטן (ה). בעל קרקע שלא הודיע שהוא מעוניין בהשבה, או שלא השיב את הפיצויים בתוך התקופה שנקבעה לכך, שר האוצר רשאי להשתמש בקרקע לכל מטרה שהיא, בלי לתת שום פיצוי נוסף.
נסים זאב
מה שמשנה את הפיצוי הנוסף זה מטרת השימוש?
שגית אפיק
מה שיקבע אם יהיה פיצוי נוסף?
נסים זאב
כן, רק עניין נושא השימוש?
שגית אפיק
אין פיצוי נוסף במצבים שאמרנו קודם, במצבים שבהם בעל הקרקע לא הודיע שהוא מעוניין בהשבת הקרקע שלו, שר האוצר רשאי להשתמש בקרקע לכל מטרה שהיא, בלי קשר לצורך הציבורי שלשמו הוא הפקיע את הקרקע והוא לא צריך לפצות פיצוי נוסף את בעל הקרקע. למעשה בעל הקרקע קיבל פיצויים במועד ההפקעה עצמו. המונח 'פיצוי נוסף' מתייחס לזה שהוא לא יהיה זכאי לפיצוי נוסף בשל השימוש האחר.
נטע דורפמן
היתה שאלה האם התכנית היא אחרי הרכישה או לפני הרכישה. יש מצבים שבהם ההפקעה נעשית אחרי תכנון ואז התכנית שינתה את הקרקע למצב שבו אי אפשר להשתמש למשל במטרת דרך ולא הגיוני להחזיר את הקרקע למטרת דרך.
שגית אפיק
הנוסח המקורי היה לאחר הרכישה. בוועדת המשנה ההחלטה היתה שזה יהיה לאחר ההפקעה בעצם, כי בכל זאת זה חריג להשבה והוא חריג יחסית מהותי ולא רוצים להתייחס לתכנית שהיתה---
נטע דורפמן
הבעיה היא רק במצבים שבהם אני הפקעתי אחרי תכנית. זאת אומרת, עשיתי דווקא פעולה חיובית, קודם הכנתי את התכנית שמייעדת את הקרקע להפקעה, ואחרי שהכנתי את התכנית אני מפקיעה ולמעשה במקרה הזה יוצא שבגלל שהרשות עשתה את הפעולות לפני ההפקעה, היא לא---
שגית אפיק
אז בסדר, אנחנו נוריד את המלים 'לאחר רכישת' וזה יישאר 'קרקע שאושרה לגביה תכנית אבל התכנית לא אפשרית ולא ניתנת לשימוש', ובסייג שהכניסה ועדת המשנה.
נטע דורפמן
כן, בגלל שגם צמצמנו מאוד את הסייגים.
נסים זאב
בדרך כלל התכנית היא עילה להפקעה, נכון?
היו"ר משה גפני
לא, לא. זה פתאום תכנון חדש שרוצים להעביר כביש, למשל.
נסים זאב
אבל הכביש בסוף לא מתבצע.
היו"ר משה גפני
זאת הבעיה, ברגע שלא מתבצע, איך מחזירים את זה.
נטע דורפמן
בגלל זה אנחנו נותנים שנתיים לשנות את התכנית.
היו"ר משה גפני
החריג של לתת שנתיים לשנות את התכנית, אנחנו ניתן אותו גם ברכישה מחדש בעצם, כשנדון בזה אחר כך. אבל זאת היתה כוונת ועדת המשנה.
שגית אפיק
אני עוברת לעמוד הבא, עמוד 11. עמוד 11 זה הסדר ההשבה. בתמורה לקרקע שהנפקע מקבל, הוא מחזיר למדינה את הפיצויים שהוא קיבל ממנה בזמן ההפקעה. הפיצויים הם תנאי לקיומה של ההשבה. השאלה איך יוחזרו הפיצויים. מבחינה משפטית, המשמעות של השבה היא חזרה למצב שהיה אילולא הופקעה ממנו הקרקע. הוועדה הבין משרדית סברה שבהסדר של השבה הדרך הנכונה היא שהאדם יחזיר את הפיצויים בתוספת מדד בלבד. הם ראו בתשלום הריבית סוג של דמי שימוש, עבור השימוש שנעשה בקרקע לאורך---
ארז כהן
זה סעיף שבוטל.
שגית אפיק
בסדר, אני מסבירה לחברי הוועדה מה היה בוועדה הבין משרדית. בוועדה הבין משרדית ראו בריבית כדמי שימוש עבור השנים שבהן האדם לא יכל להשתמש בקרקע שלו והמדינה כן יכלה להשתמש בקרקע שלו. בדיונים בוועדת המשנה ביקשה הממשלה להוסיף ריבית של 4% ובוועדת המשנה זה לא הוכרע, אבל זה ירד ל-1.75%.
נטע דורפמן
לא, חצי מהחוק.
שגית אפיק
חצי מחוק פסיקת ריבית, שזה משתנה. כרגע זה 1.75%, זה יכול להיות יותר, זה יכול להיות פחות.
נטע דורפמן
למעשה מכיוון שהמדינה לא עוולה כלפי האזרח, ההפקעה מלכתחילה היא הפקעה שהיא כדין, אנחנו משאירים בידיו חצי מהריבית וחצי המדינה לוקחת, מתחלקים בריבית בין המדינה לאזרח. חצי הריבית היום זה 1.75%, אבל מכיוון ש---
יורם חג'בי
סוכם שאין ריבית.
היו"ר משה גפני
לא, בישיבה הקודמת הממשלה ירדה בה מהתביעה ל-4% וזה יהיה חצי מהריבית בחוק פסיקת הריבית. זה יהיה 1.75% היום.
חיים אורון
יהיה כתוב 'מחצית הריבית המקובלת'. היום זה 1.75%.
שגית אפיק
כן, זה יכול להיות יותר גבוה, זה יכול להיות יותר נמוך.
ארז כהן
אני מזכיר לכם, הרי בוטל הסעיף של דמי השימוש. כאן יש מכה כפולה, אתם שמים לב? גם לא משלמים דמי שימוש, וגם מטילים עליו על התקופה... מה זה לא עוולה? עדיין הקרקע ברשות המדינה.
שגית אפיק
והוא לא יכל להשתמש בה.
ארז כהן
אז נותנים לו כאן, שימו לב, רבותיי, מכה כפולה.
ארז קמניץ
צריך לזכור מאיפה התחלנו, מרכישה בכלל, במחירי שוק.
חיים אורון
אבל היו ברשותו 100 שקל שהוא קיבל. עכשיו אומרים לו 'תחזיר 100 צמודי מדד', יש להניח ש---
ארז כהן
צמוד מדד זה בסדר, הבעיה פה היא הריבית.
חיים אורון
אני יודע. אני רוצה לתמוך בממשלה הפעם, לשם שינוי. היו לו 100 שקלים שהוא עשה איתם משהו; שם אותם בבנק, קיבל על ה-100 את הריבית המקובלת. אומרים, בריבית המקובלת נתחלק חצי חצי. מה פה פסול? היות ולא מדובר פה ב-100 שקל.
ארז כהן
לא, פעם בעבר, בפקודה ההיסטורית, היה גם תשלום על פיצוי דמי שימוש.
היו"ר משה גפני
יש לנו בררה, הרי הממשלה לא הסכימה... גם אנחנו צריכים להסכים, עם כל הכבוד.
חיים אורון
לא, אנחנו, אני מתכוון אתה.
היו"ר משה גפני
בפנינו עמדה הבררה האם, כמו שהממשלה רצתה, ללכת לרכישה מחדש. אנחנו התנגדנו. לא הסכמנו עם הממשלה ברכישה מחדש, הרי לא השתמשו בקרקע. אז הממשלה אמרה 'בסדר, אז שישלם ריבית, הרי הוא קיבל כסף', הוא קיבל כסף במשך כל התקופה הזאת, הוא היה יכול להשקיע את זה. לא הסכמנו ל-4%. על זה התפוצץ כל העניין.
נטע דורפמן
הממשלה רצתה שהוא ישלם על הקרקע.
היו"ר משה גפני
מה שהממשלה ביקשה, היא ביקשה שתהיה רכישה מחדש ולא השבה. אנחנו סברנו שזה לא נכון, מכיוון שהפקיעו את זה ממנו ולא השתמשו בקרקע הזאת לצורך החוקי שבו הממשלה ביקשה להשתמש ולכן אנחנו דרשנו שתהיה השבה. סיכמנו על השבה ואז הממשלה, בניגוד לוועדת שרים שהיתה בעניין הזה, דרשה ריבית של 4%. מכיוון שהוא קיבל כסף והוא מקבל את הקרקע חזרה, אז מעבר למדד שהוא ישלם גם את הריבית. לא הסכמנו לריבית ואז היתה הפשרה הזאת של החצי, שהיום זה 1.75%.
נסים זאב
לא הבנתי למה זה חצי.
היו"ר משה גפני
זה חצי מהשיעור של הריבית במשק.
נסים זאב
אבל למה?
היו"ר משה גפני
פשרה.
נסים זאב
פשרה בין מי? בין הממשלה לוועדה? מה ההיגיון?
היו"ר משה גפני
כן. אנחנו לא הסכמנו לרכישה מחדש.
נסים זאב
כאילו שיש פה שני בעלי דין ואתה מפשר---
חיים אורון
חבר הכנסת גפני, או שאנחנו עובדים בוועדת משנה שבועות, או שעכשיו נתחיל את הכל מחדש.
היו"ר משה גפני
אני מסכים, אבל חבר הכנסת נסים זאב רוצה להבין את דרכי עבודתה של ועדת הכספים מול הממשלה. אני מסביר לו.
נסים זאב
לא של הוועדה, שלך.
היו"ר משה גפני
הוועדה, אני לא לבד.
נסים זאב
הוועדה אני מבין.
יורם חג'בי
אפשר לשאול רק שאלת הבהרה?
היו"ר משה גפני
לא, אנחנו לא מתקדמים. אני רוצה לראות אם הממשלה בסדר.
שגית אפיק
סעיף קטן (ג) מתייחס למצב שבו הנפקע לא לקח את הפיצויים. הוועדה הבין משרדית הציעה שבמצב כזה הוא יהיה זכאי לריבית צמודה, ביחס לתקופת ההפקעה, כי אין לו פיצויים להשיב, אבל ביחד עם הקרקע הוא יקבל את הריבית הצמודה. אני מבינה שעמדת הממשלה היא לתת את ההפרש---
נטע דורפמן
העמדה של הממשלה היא שלא צריך לשלם שום דבר.
שגית אפיק
אבל אם אנחנו עומדים מול המצב שבו נפקע שלקח פיצויים כן צריך לשלם ריבית, אז למה שהמדינה לא תנהג דין זהה לגבי הצד השני, שבו נפקע שלא לקח פיצויים.
היו"ר משה גפני
כן, צריך להיות ישר לאורך כל הדרך.
נטע דורפמן
העניין הוא שהמדינה פה מחזירה לו---
ארז קמניץ
זה לא מקרים היפותטיים?
היו"ר משה גפני
זה היפותטי.
נטע דורפמן
העניין הוא רק שצריך לזכור שהמדינה מחזירה לו את הקרקע.
היו"ר משה גפני
בסדר, אבל לא היה לו את הקרקע כל הזמן, הוא היה יכול להשתמש בזה. זה באמת מצב היפותטי.
חיים אורון
כן, אבל לקחת לו קרקע לשימוש.
נסים זאב
מה זה לא קיבל? נתנו לו והוא לא רצה לקבל?
היו"ר משה גפני
ברגע שלוקחים לך קרקע, מפקיעים אותה כחוק לצורך ציבורי, אתה זכאי ואתה פתאום החלטת שאתה לא רוצה את הפיצויים. זה היפותטי, זה נכון שזה כמעט לא סביר.
חיים אורון
הוא רוצה משפטים, הוא לא רוצה כסף, אבל הקרקע לא אצלו. נניח שהוא עיבד אותה, היא לא אצלו בשנים---
היו"ר משה גפני
בסדר.
נסים זאב
רק להוסיף 'הוצע לו ולא קיבל'.
שגית אפיק
עמוד 12, סעיף קטן (ד), השבחה. החלטת ועדת המשנה היתה שבעל הקרקע ישלם את מחיר ההשבחות ואת מחיר כל הפעולות וההשבחות שעשתה המדינה להשבחת הקרקע, לרבות פעולות תכנון, תוך נטרול עליית ערך הקרקע. יש פה כמה שאלות שנשארו לוועדה להכריע בהן. ההנחה היתה שהאדם מחויב לשלם את היטל ההשבחה בתוך שנתיים ממועד ההודעה על השבה.
נטע דורפמן
ההנחה שזה משהו שהוא הרוויח והוא צריך לשלם מיד. אנחנו מציעים---
שגית אפיק
לתת לו ארכה של שנתיים עד שהוא ישלם.
היו"ר משה גפני
מה הוחלט בוועדת משנה?
שגית אפיק
מחלקים לכם עכשיו נוסח של שלוש אופציות. האופציה הראשונה אומרת שתשלום ההשבחה הוא תנאי להשבה. זאת אומרת, כל עוד האדם לא שילם את ההשבחה, הוא לא יהיה זכאי לרשום את שמו על הקרקע. זאת, אני מבינה, כרגע עמדת הממשלה. האופציה הזאת למעשה לא עלתה בוועדת משנה.
ארז קמניץ
לא הכרענו.
שגית אפיק
האופציה האחת היא שתירשם הערה ורק כאשר הוא יעביר את הזכויות שלו בקרקע הלאה, הוא ישלם את ההשבחה. צריך להבין שהוא ייהנה מההשבחה רק בעצם במימוש הזכויות שלו הלאה. למעשה זה שתי האופציות---
ארז קמניץ
יש שימושים אחרים בנכס שהוא יכול ליהנות מהם בינתיים.
שגית אפיק
אני אסביר שוב. האופציה הראשונה, תשלום ההשבחה הוא תנאי להשבה. הוא לא שילם, הוא לא יירשם. האופציה השנייה, תירשם הערה, יירשם שעבוד והוא לא יוכל להעביר את הזכויות שלו לאחר עד שהוא לא ישלם את היטל ההשבחה. האופציה השלישית, תירשם הערת אזהרה והוא לא יוכל להעביר את הזכויות שלו הלאה עד שהוא לא ישלם את היטל ההשבחה.
היו"ר משה גפני
אבל זו האופציה השנייה.
שגית אפיק
זה שונה, זה שעבוד לעומת הערת אזהרה.
היו"ר משה גפני
אפשר ללכת על האופציה השנייה.
ארז קמניץ
אבל אני רוצה להסביר.
היו"ר משה גפני
בואו נלך לפי הסדר, אני אתן לך לדבר כמה שאתה רוצה, אני רק רוצה שתדע מה סדרי הדיון. ועדת המשנה דנה בדברים האלה.
ארז קמניץ
בהחלטה הזאת היא לא דנה.
היו"ר משה גפני
לנו יש שתי אופציות שעומדות פה. זה שלוש, אבל האופציה השנייה היא האופציה. אם אתה מסכים שנלך על האופציה השנייה, אז בסדר, אז חבל על הדיבורים. אם אתה חולק על זה ואתה אומר שאתה דורש שתהיה אופציה ראשונה, אז תסביר.
ארז קמניץ
אני רוצה להסביר. ראשית, ועדת המשנה כשדנה בעניין הזה לא הכריעה. אמרנו שאנחנו ניתן שנתיים לתשלום, למרות שלכאורה המדינה יכולה להגיד 'אני רוצה את התשלום מיד', בכל זאת אמרנו שאנחנו נותנים שנתיים לתשלום, אנחנו גם נותנים לו שנתיים לנסות ולשנות תכנון. גם זה קיים. עכשיו השאלה היא אם אנחנו מתייחסים ברצינות לחיוב של האדם הזה. אם אנחנו מתייחסים לדבר הזה ברצינות, אז בבקשה, שיעביר את כל הכספים שהוא צריך להעביר למדינה והמדינה תשיב לו את הקרקע. יש לו כבר זכות מן הדין לקבל את הקרקע, בוודאי הוא יכול לקבל על זה מימון. אפשר לקבל על זה מימון, אפשר להכניס סעיף בעניין הזה, ושיש הערה 5 ו-7 לדבר, לא מונעת מימון מהבנקים. זה בדיוק כמו עסקת מכר. המדינה תאפשר את הרישום של השעבוד אם צריך לממן את הדבר. מהבחינה הזאת לא צריכה להיות בעיה. צריך להבין, אם אנחנו משאירים את תשלום ההשבחה למועד שבו הוא יעשה את ההעברה וכולי, מדינת ישראל פשוט תרדוף אחרי הכסף. גם כשיהיה שעבוד, הרי מדינת ישראל לא תלך להוצאה לפועל באמת לממש. אז אם באמת מתייחסים ברצינות לחובה של הנפקע להשיב את הכספים, צריך להעמיד את הדברים אחד אל מול השני ולא לדרוש מהמדינה שהיא תרדוף אחר הכסף, ויכול להיות שתקבל אותו ויכול להיות שלא. זה העניין. אנחנו נותנים שנתיים, אפשר להסתדר בשנתיים האלה, כל בעיית מימון אפשר לפתור, יש לו כבר קרקע שיש לו זכות מן הדין לקבל אותה, הוא יכול ללכת לכל בנק ולקבל מימון כדי לממן את שווי ההשבחה.
יורם חג'בי
אם זה נכון, באופציה ב' יש מלה אחת שלא במקום, לדעתי. זה מהותי. זה יהיה נכון אם יהיה כתוב באופציה ב' 'זכותו של בעל הזכויות בקרקע' לא 'לא תירשם', היא תירשם, בשעבוד, כתוב 'לא תירשם'.
שגית אפיק
אתה צודק, יש טעות בנוסח, שני ה'לא' יירדו.
היו"ר משה גפני
עזוב את הנוסח. אתה מקבל את מה שהוא אומר?
יורם חג'בי
אני מקבל שתהיה השבת הקרקע ותירשם הערה, זאת הערה מאוד קשה, הערה על אי עבירות הקרקע ואי שימוש בה, למרות שהוא נרשם כבעלים, ובעלים ירוצו מאוד מהר להסיר אותה, כדי למסחר את הזכות. הוא ימסחר את הזכות, יביא הלוואה ויפרע את ההלוואה שלו.
היו"ר משה גפני
תודה רבה. בהצבעה נכריע.
נטע דורפמן
לא הבנתי. הכוונה היא כמובן שאי אפשר יהיה להעביר את הקרקע לצדדים שלישיים.
היו"ר משה גפני
ודאי.
חיים אורון
על זה אין ויכוח.
שגית אפיק
האופציה השנייה מדברת על שעבוד וגם עוצרת אפשרות להעביר, אי אפשר להעביר את הקרקע.

החלטת ועדת המשנה היתה ששווי ההשבחה ייקבע בידי שמאי מכריע, אבל בעקבות הדיון בשבוע שעבר אני מבינה שזה יהיה ועדת השגות, או שמאי מכריע, לפי בחירתו. הצעתו של חבר הכנסת אורון.
יורם חג'בי
כבוד היושב ראש, רק צריכים לתאם בניסוח שאם יש הליך של שמאי מכריע, שהשנתיים יידחו. זה לא הגיוני. פרק הזמן של שנתיים לתשלום צריך להיות מתואם לכך שאם יש שמאי מכריע, שהמועדים יידחו.
שגית אפיק
זה לא אותו מצב. יש מצב שבו אנחנו נותנים שנתיים שלמות לשלם. אם במהלך השנתיים לא סוגרים בדיוק מה שווי ההשבחה, אז אולי יש מקום להאריך. אפשר להגיד שאם אחרי שנתיים עדיין לא---
יורם חג'בי
לא הסתיימו ההליכים, יידחה בהתאם.
היו"ר משה גפני
בסדר.
יורם חג'בי
צריכים לנסח את זה.
ארז קמניץ
משלמים את מה שלא שנוי במחלוקת. ממשיכים הלאה עם המחלוקת ו---
יורם חג'בי
צריכים לנסח את זה.
ארז קמניץ
אפשר להפנות לתקנות.
היו"ר משה גפני
בסדר גמור.
שגית אפיק
אז ההסדר שייכנס כאן זה ועדת השגות או שמאי מכריע, בעניין הזה.
ארז כהן
יש סעיף (ב) בחדש, שאם חלקו מספר בעלי זכויות, אתם מכריחים אותו אז לוועדת השגות. מדוע?
שגית אפיק
זה מה שהוחלט כאן בוועדה.
נטע דורפמן
אנחנו באמת מציעים שתהיה רק ועדת השגות.
ארז כהן
המחלוקת כאן היא שחלק מבעלי הקרקע רצו שמאי מכריע וחלק ועדת השגות, אומרים לו 'ועדת השגות'.
היו"ר משה גפני
נכון. אנחנו לא פותחים את זה מחדש. אם אתה רוצה לפתוח את זה, לממשלה יש מה להגיד.
ארז קמניץ
צריך לומר משהו אחר כך על ועדת השגות באופן כללי, אז אם אתם רוצים עכשיו?
היו"ר משה גפני
עכשיו, אין אחר כך. אחר כך יש הצבעות.
חיים אורון
תגיד אחר כך שיהיו פה רק חברי כנסת שלא מבינים, ואז הם ישאלו שאלות. תרוויח עוד זמן.
היו"ר משה גפני
אפשר לחשוב שזה חוק שלנו, זה חוק של הממשלה.
חיים אורון
אני כבר מבין מה יהיה פה עוד מעט. יבואו פה כולם ואז הם ישאלו שאלות, ולמר קמניץ יש הרבה תשובות.
היו"ר משה גפני
מה השאלה?
ארז קמניץ
חוזרים לפיצויי ההפקעה?
שגית אפיק
לא חוזרים.
ארז קמניץ
לא חוזרים. אז אם כך, אני אצטרך להגיד את הדברים עכשיו.
היו"ר משה גפני
אתה יכול לדבר כמה שאתה רוצה, אבל הבקשה שלי מכל הדוברים פשוט להצטמצם, זה לא דיון. אנחנו רק אומרים מה עומד להכרעה והצבעה, אבל אני מכבד אותך.
ארז קמניץ
שאלת העברת פיצויי ההפקעה שינתה מהמנגנון הקיים היום והעברתו לשמאי מכריע/ועדת השגות זה משהו שעלה בדיון האחרון. צריך להבין את זה. הממשלה לא הבינה את הדברים כך.
היו"ר משה גפני
הרבה דברים הממשלה לא מבינה.
ארז קמניץ
אדוני, אנחנו הלכנו מהדיון האחרון ועשינו עבודה קטנה ובדקנו, מדובר במאות תיקים בפיצויי הפקעה. מאות תיקים, המשמעות של זה מבחינת משרד המשפטים, היא תקנים נוספים שצריך לתקנון לצורך העבודה. אני מבקש להסביר את הדברים לפרוטוקול. כרגע בדבר הזה אין סגירה, אני קיבלתי אמירה היום בבוקר ממשרד ראש הממשלה שהדבר ייסגר לשביעות רצונם של כל הצדדים. אני אומר את זה לפרוטוקול. צריך להבין, המאסה של התיקים היא הרבה יותר ממה שצפינו. צריך גם להבין דבר נוסף, אני חושב שהייעוץ המשפטי של הוועדה מכיר את הנושא---
גבי גולן
אנחנו נבחן את הנושא, כמובן עם האוצר, וכן הלאה וכן הלאה.
היו"ר משה גפני
ההצעה שלי לגבי העניין הזה, אל תפקיעו קרקעות שאתם לא תשתמשו בהן.
ארז קמניץ
זה לא קשור.
נטע דורפמן
לא, אנחנו מדברים עכשיו על ועדת השגות ושמאי מכריע לגבי פיצויי הפקעה, מה שלא היה בהצעת החוק הממשלתית, לא היתה בכלל התייחסות לפיצויים.
היו"ר משה גפני
התייחסתי לזה.
נטע דורפמן
לא, על זה מדברים, על מצב שבו---
היו"ר משה גפני
אז אל תפקיעו.
קריאה
אבל עדיין יש תיקים ישנים.
היו"ר משה גפני
אם תפקיעו, תעשו את העבודה מיד. אין ועדת השגות לגבי העניין הזה. אני רק מבקש, אם בכל זאת תפקיעו ותצטרכו תקנים, אז חבר הכנסת פיניאן רוצה לדעת כמה חרדים יהיו בתקנים החדשים. אני יכול להגיד לכם בדיוק.
נסים זאב
סליחה, אי אפשר להעביר חלק מהפקחים להיות שמאים?
היו"ר משה גפני
בסדר, נרשם בפרוטוקול. אני אומר שצריך להקפיד יותר על הפקעה. אני אומר ברצינות.
נטע דורפמן
זה לא פיצוי על הפקעה.
היו"ר משה גפני
אה, פיצויי הפקעה כלליים? אז תטפלו בעניין הזה. מה אתם רוצים שיהיה?
ארז קמניץ
אני מציע שאנחנו נמתין עם ועדת השגות בפיצויי הפקעה.
היו"ר משה גפני
מבחינתי, החוק הוא חוק ממשלתי, הוא חוק שמונח כאן מ-2006, אני מבין. אני לא אוהב שנשארים פה דברים על השולחן. אני עשיתי כמה דברים, למשל העברתי את אזורי העדיפות הלאומית לממשלה. הממשלה עכשיו צריכה לבוא ולדווח על מה שהיא החליטה. אני לא סוחב את העניין ולא עושה עם זה פוליטיקה, אני רוצה להעביר את החוק. אם הממשלה מבקשת לעכב, תאמין לי, יש לי הרבה דברים על סדר היום. תחליטו. אני עובד בחינם, בגלל שהמשכורת שאני מקבל מהכנסת זה בשביל ללכת נגד הממשלה. מה שאני עובד עם הממשלה, זה בהתנדבות.
מירי רגב
חבר הכנסת גפני, הגענו למצב שאנחנו לא מעירים אחרי ההערות שלך. אנחנו מיואשים. הצלחת לייאש אותנו.
היו"ר משה גפני
מר קמניץ, אמרת, נרשם בפרוטוקול. אני מכבד את מה שאמרת, אתה אפילו גם צודק. בסדר, יש הרבה חרדים שאין להם עבודה, תיקחו אותם. תנו להם תקנים. דרך אגב, הם יודעים לעשות חשבונות של שמאות.
שגית אפיק
אז בעצם הסיכום הוא שזה יהיה ועדת השגות או שמאי מכריע, גם לעניין פיצויי הפקעה, גם לעניין ההשבחה וגם לעניין רכישה.
היו"ר משה גפני
כן, כן.
שגית אפיק
עמוד 13, שינוי מטרת הרכישה. יש פה הסתייגויות. סעיף 14(א) מתאר מצב שבו קרקע הופקעה למטרה מסוימת, כעבור זמן השר רוצה לשנות את המטרה לצורך ציבורי אחר. ועדת המשנה הוסיפה לכאן את הנושא של חובת השימוע, כשהשר רוצה לשנות ממטרה איקס למטרה וואי בתוך תקופת המימוש, הוא צריך לשמוע מחדש את הנפקע. ועדת המשנה גם קבעה שהאפשרות לשנות את המטרה תיעשה רק פעם אחת, כך שאי אפשר יהיה לעשות את זה בצורה מעגלית. שינוי המטרה כשלעצמו לא מקנה, לפי ההצעה שלפניכם, זכות לפיצויים. היו כמה הסתייגויות בעניין הזה. חבר הכנסת אורון, היתה לך הסתייגות.
חיים אורון
נכון. שאם השתנתה המטרה, מתחילים מאל"ף.
שגית אפיק
הפקעה מחדש. אפשר להציע הצעת פשרה, ששינוי המטרה לצורך ציבורי אחר ייעשה כאשר הצורך הציבורי האחר הוא צורך ציבורי לתשתית לאומית, כי אז באמת אפשר להבין שזה דבר דחוף. אני חושבת שזה גם יהיה דבר נכון. אני חושבת שסביר לעשות.
נטע דורפמן
אני חושבת שהצמצום שהוועדה צמצמה הוא כבר---
חיים אורון
אני מוכן לקבל את ההצעה של עורכת דין אפיק, שזה אומר שאם זה מכביש לצינור גז, אז אין בעיה, אבל אם זה מכביש למגורים, אז תחזרו מהתחלה.
שגית אפיק
לא, אם אתה רוצה לשנות לצורך של תשתית לאומית---
מירי רגב
לא, זה לא טוב.
חיים אורון
אני יודע שזה סתם ביורוקרטיה, פתאום אתם לא רוצים ביורוקרטיה.
היו"ר משה גפני
חבר הכנסת חיים אורון, זה יוכרע בהצעה.
נסים זאב
תשתית לאומית זה גם שכונה חרדית? זה כולל?
היו"ר משה גפני
לא, אני לא התכוונתי לדבר כל כך הרבה על חרדים. פעם ביום אני מדבר חרדים ואחרי זה כבר לא. היתה פה פעם העברה של משרד החקלאות למכון וולקני, על תקנים, אז ביקשתי שהרפרנטית תלך, תגיד כמה עובדים יש במכון וולקני, כמה חרדים. אז היא חזרה אחרי רבע שעה ואמרה 700 עובדים, מתוכם אולי 10 חרדים. זה הרבה. מדי הרבה.
שגית אפיק
עמוד 14, סעיף 14 (ב), הזכות לרכישה מחדש. לפי הצעת הממשלה המקורית, כמו שאמרנו כאן, לא היתה השבה אלא רק רכישה מחדש של הקרקע. לפי הצעת ועדת המשנה יהיה הסדר של רכישה מחדש רק במצב שבו המדינה התחילה לבצע את מטרת ההפקעה בקרקע. במצב הזה בעל הקרקע יהיה זכאי לרכוש מחדש את הקרקע שהופקעה ממנו, אם תם הצורך הציבורי שלשמו הופקעה הקרקע ושר האוצר לא החליט על צורך ציבורי אחר, כמו שדיברנו בסעיף הקודם.
נטע דורפמן
פה בגלל שזו קרקע שהמדינה בעצם מוכרת לו, אני חושבת שכן הוחלט שתהיה רק ועדת השגות. זה קרקע מדינה שהיא מוכרת, בדומה למכירה רגילה של המינהל.
היו"ר משה גפני
מה הוחלט בוועדת משנה? מה שסוכם, אנחנו נכבד.
שגית אפיק
ההסדר של רכישה מחדש, הודעה לבעל הקרקע על זכותו לרכישה מחדש. יש לו שלושה חודשים לומר אם הוא מעוניין. ברגע שהוא מודיע אם הוא מעוניין, שר האוצר מודיע לו את המחיר.
ארז כהן
נדמה לי שהוועדה האריכה את זה לשישה חודשים.
שגית אפיק
לא, זה המועד הבא.
ארז כהן
אז למה לא ליישר, שלא יהיה יותר מדי בלבול בחוק?
היו"ר משה גפני
מה שהוחלט, את זה נכבד.
שגית אפיק
לא, זה הוחלט. שישה החודשים הם בהמשך, כי אם יש מספר בעלי קרקע, זה יוצר איזה בלגן---
יורם חג'בי
למה פה הוא לא מחזיר את הפיצויים? למה מחיר רכישה חדש? המדינה לא רוצה את הקרקע הזאת יותר, רוצה לשנות, למה לא עושים פה תהליך של להחזיר את הפיצויים וזהו זה?
שגית אפיק
כי זה רכישה מחדש ולא השבה.
יורם חג'בי
למה זה רכישה מחדש?
היו"ר משה גפני
כי התחילו שם את העבודות.
יורם חג'בי
זה מה שנקבע?
היו"ר משה גפני
כן.
שגית אפיק
עמוד 16. הוא צריך לשלם את המחיר שנקבע בתוך עשרה חודשים. המועד יידחה אם היה ערר בנוגע לשומה. אם הוא לא שילם בתוך עשרה חודשים, או לא הודיע שהוא מעוניין ברכישה מחדש, הקרקע של המדינה והיא רשאית להשתמש בה לכל מטרה שהיא ללא פיצוי נוסף.
יורם חג'בי
בוועדת המשנה דיברנו שתהיה לו אפשרות למשכן את הקרקע. צריך להסדיר את זה בתקנות או בחקיקה. דיברנו על זה בוועדת המשנה. מחזירים לו את הקרקע---
שגית אפיק
מוכרים לו, לא מחזירים.
יורם חג'בי
איך הוא יביא את הכסף?
היו"ר משה גפני
מוכרים לו, זה רכישה מחדש.
יורם חג'בי
יאפשרו לו להעמיד את הקרקע, לדוגמה הוא מוכן לשלם את הכסף, יאפשרו לקבל התחייבות מהמדינה למימון לגבי הקרקע הזאת. דיברנו על זה. זה דבר טכני קל מאוד.
ארז קמניץ
אני ישבתי בכל ועדות המשנה, אני זוכר שדיברנו על זה, זה משהו שהעליתי אותו לפני חודש. הנקודה היא שלמעשה יש פה עסקת מכר בין הממשלה ובין הנפקע, בעסקת המכר הזאת חזקה על המדינה שאם אדם בא ומבקש מימון, אין ספק שהמדינה תאפשר את המימון הזה כמו שכל מוכר מאפשר את המימון, כנגד התשלום, הבנק משלם ישירות את ה---
היו"ר משה גפני
תודה, תודה.
ארז קמניץ
מכירים את זה, לא צריך לכתוב את זה. אני לא מאמין שהמדינה---
שגית אפיק
סעיף קטן (ח), קרקע בבעלות משותפת של מספר בעלים. יוכלו לרכוש מחדש את הקרקע, אם יתאגדו ביחד בעלים שמחזיקים ב-25% לפחות מזכויות הבעלות בקרקע, ואז הם יהיו זכאים לרכוש את כל הקרקע.

עמוד 17, לא היו 25% בעלי זכויות בקרקע, או שהם לא פעלו לממש את זכותם לרכישה מחדש, גם כאן הקרקע של המדינה, היא רשאית להשתמש בה כרצונה. יש איזה שהוא חריג, ששר האוצר רשאי לאפשר רכישה מחדש גם לגבי מי שאין להם את ה-25% אם הוא מצא שמתקיימים שיקולים וטעמים מוצדקים לרכישה מהסוג הזה.

סעיף קטן (ח) מדבר על חריגה לרכישה מחדש. בדומה להשבה, גם כאן קרקע שנמכרה---
יורם חג'בי
יש טעות בניסוח. במקום 'טעמים מיוחדים', 'טעמים המצדיקים לעשות כן'. מיוחדים זה דבר שאנחנו לא יודעים איך לאכול את זה בפסיקה. מר קמניץ יגיד שאני צודק, אפילו.
שגית אפיק
לא, זה טעמים מיוחדים.
חיים אורון
מה שפה יש זה בעצם פטור ממכרז. אין 25%, יש אחד, כי השר נתן לו? מיוחדים מאוד.
היו"ר משה גפני
מיוחדים, מספיק.
חיים אורון
יש הרבה בעלים לקרקע, הם כולם אינם, אחד נשאר, שיש לו אולי 3% בקרקע, זה לא נותן לו זכות על כל הקרקע, במקרה זה שר יכול להגיד 'אתה פטור ממכרז'.
היו"ר משה גפני
אז טעמים מיוחדים פותר את הבעיה.
חיים אורון
אבל טעמים מיוחדים צריך להיות ב---
ארז קמניץ
הכוונה היא נניח מצבים שזה 22%, או דברים מהסוג הזה.
שגית אפיק
אפשר גם לבטל את הסעיף בכלל.
חיים אורון
אני לא רואה סיבה לתת טעמים מיוחדים לתת למישהו קרקעות ככה.
גבי גולן
ממילא שר האוצר הרי יכול להשתמש בסעיף שקיים בחוק חובת המכרזים ולפטור את העסקה מ---
חיים אורון
אז בואו תמחקו את כל הסעיף, זה מרגיש יותר טוב. אם אין 25%, אז---
היו"ר משה גפני
אם יש 24%? 22%?
חיים אורון
אז תקבע 20%.
ארז קמניץ
לא, השאלה היא, האם 22% מייצג איזה שהוא, נניח, אדם אחד, שיש לו את היכולת לייצר רכישה מחדש.
היו"ר משה גפני
אני חושב שכן צריך להשאיר, עם טעמים מיוחדים.
שגית אפיק
אפשר להוסיף 'הנמקה בכתב', שהשר יהיה חייב לנמק בכתב, גם אם הוא---
היו"ר משה גפני
טעמים מיוחדים שיירשמו.
שגית אפיק
סעיף קטן (ח) מדבר על חריג לרכישה מחדש, בדומה לחריג שדיברנו עליו בהשבה. קרקע שאושרה לגביה תכנית ובשל התכנית הרכישה מחדש לא אפשרית, או שהתכנית לא ניתנת למימוש בידי בעלי הקרקע, לא תחול הרכישה מחדש. לא מופיע פה בנוסח החריג שוועדת המשנה הכניסה, אבל נדמה לי שהבקשה היתה שגם כאן יאפשרו שנתיים לשינוי התכנית על ידי זה וזה ייכנס לנוסח.
ארז כהן
רק שתדעו לכם שזה מעקר מתוכן את כל הסעיפים הקודמים, כי תמיד תהיה תכנית.
שגית אפיק
אבל אנחנו ניתן לו שנתיים לנסות לשנות את התכנית. יש מצבים שבאמת אי אפשר יהיה... מצב של דרך או כביש---
ארז כהן
לא, כאן התכנית היא ביוזמה של המדינה, לא ביוזמת ה---
היו"ר משה גפני
הלאה. לא כל שנתיים מביאים תכנית. אם זה דרך או כביש, אז אי אפשר להביא תכנית לבנות שם עיר פתאום.
נסים זאב
אי אפשר להגביל את זה לשנתיים?
היו"ר משה גפני
כן, אבל כאן מדובר על תכנית שעשו אותה.
שגית אפיק
סעיף קטן (ט), עמוד 18. הסעיף אומר שהרכישה מחדש תחול גם על חוכר בחוזה חכירה למגורים, תעשייה, מסחר ומלונאות, לגבי יתרת תקופת החכירה שנותרה לו במועד הרכישה מחדש. סעיף קטן (י) מאפשר לשר---
חיים אורון
רגע, רגע.
שגית אפיק
עוד לא הגעתי לחקלאות, זה בסעיף קטן (יא).
חיים אורון
אני רוצה שיהיה כתוב פה.
שגית אפיק
אז אני אסביר את ההסדר שיש לגבי חקלאות ואז תגיד את ההסתייגות. במקור לא היה שום הסדר לגבי קרקע חקלאית. לא היתה שום התייחסות, ועדת המשנה קיבלה הסדר לפיו שר האוצר יהיה רשאי לפי שיקול דעתו להחיל את הרכישה מחדש גם על חוכר באדמה חקלאית, או לאגודה שיתופים, בתנאים ששר האוצר יקבע.
היו"ר משה גפני
למה זה באמת לא נמצא ב---
חיים אורון
זה בוועדת משנה, כנראה בישיבות שלא הייתי בהן. לי היתה הצעה נורא פשוטה. אני לא רוצה להיות כמו מגורים, אני לא רוצה להיות כמו תעשייה, אני אפילו לא רוצה להיות כמו מסחר, אני רוצה להיות כמו מלונאות. נניח, מי שמעבד 60 שנה את הקרקע שלו, כמו בעל מלון. הרי לא עושים שום דבר מיוחד.
היו"ר משה גפני
מה אומרת הממשלה על זה?
גבי גולן
מה שאנחנו חושבים, שאפשר שבין שיקולי שר האוצר, סעיף (יא), יהיה שיקול, כמו שאמר חבר הכנסת אורון, של מספר השנים שמחזיק הנפקע בקרקע, שהחזיק לפני ההפקעה. מספר השנים שהוא היה בעל זכות בקרקע, כמובן בעל זכות חוקית מאת מינהל מקרקעי ישראל, ישמש בשיקול.
היו"ר משה גפני
בסדר, למה זה לא יכול להיות בסעיף הקודם?
גבי גולן
כי הסעיף הקודם מדבר על סוג אחר של חוזים. במינהל יש חוזים שונים לקרקע שמשמשת ל---
חיים אורון
אני רוצה לעזור לך. בסעיף הראשי בוא נקבע שכאשר מה שאנחנו קוראים בעברית של בני האדם 'משבצת', חכירה לדורות של קרקע חקלאית היא כמו מלונאות.
גבי גולן
אתה מכיר את הבעיה.
חיים אורון
אני מכיר מצוין את הבעיה.
היו"ר משה גפני
טוב, מינהל מקרקעי ישראל. תקשיב למינהל.
חיים אורון
אני רוצה שהמינהל יקשיב לי פעם. יש קרקע משבצת, שהיא חכירה לדורות, כמו מלון לפחות, ויש קרקע זמנית. אתם רוצים להחריג את הקרקע הזמנית. למה כשאתם רוצים להחריג את הקרקע הזמנית, אתם מחריגים את הכל? תכתבו; קרקע שהיא מוחכרת לפחות משלוש שנים, לפחות משבע שנים, לפחות מתשע שנים, היא לא בתוך הסיפור הזה, ועליה יחליט השר, יש לו סמכות.
מנייה לייקין
גם קרקע משבצת שנמסרת ל-49 ועוד 49 ועוד 49, נמסרת עם תנאי מפורש שעם שינוי ייעוד, הקרקע חוזרת למינהל, ובנוסף היא נמסרת למטרה אחת והיא מטרה חקלאית. לכן כאשר אנחנו במצב של שינוי ייעוד של הקרקע, מלכתחילה הקרקע לא היתה נמסרת, בוודאי לא בהיקפים של 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 דונם. בנסיבות האלה, אין הצדקה לאפשר רכישה מחדש של הקרקע. אני מדברת על מצב של שינוי ייעוד, שהייעוד אינו חקלאי.
היו"ר משה גפני
מה השוני בין קרקע חקלאית לבין מלונאות?
מנייה לייקין
שבכל החוזים של קרקע חקלאית, גם ל-99 שנים, קיים סעיף מפורש שעם שינוי ייעוד הקרקע חוזרת למינהל. המינהל רשאי להשיב את הקרקע בעת שינוי ייעוד. הקרקע גם נמסרת למטרה אחת ויחידה והיא עיבוד חקלאי. אני לא מדברת על חלקת המגורים של המתיישב.
היו"ר משה גפני
למה אי אפשר לשים את זה בסעיף הזה, עם התנאים שאת אומרת?
מנייה לייקין
ברגע שהייעוד משתנה, אז כל המהות של מסירת---
היו"ר משה גפני
אבל למה אי אפשר להשים את הקרקע החקלאית באותו סעיף, ולחקלאות לכתוב את התנאים המיוחדים.
מנייה לייקין
זה לא העניין של המיקום, זה עניין של עצם מתן האפשרות לרכוש מחדש ללא שיקול דעת של שר האוצר. אנחנו לא אומרים ש---
שגית אפיק
מה התנאים ששר האוצר ישקול? מה הוא ישקול?
מנייה לייקין
את החוזה למשל. ישנם מעט יישובים שיש להם חוזים שמאפשרים להם למשל לנצל את הקרקע לתעסוקה, לשימוש עצמי של היישוב למטרת תעשייה. למשל הקרקע מיועדת לתעשייה. במצב כזה אנחנו צריכים לבחון את אורך החוזה, לראות אם הם בכלל רשאים לעשות שימוש שאינו חקלאי, אבל במרבית היישובים ובמרבית החוזים כתוב במפורש שהמטרה היא חקלאית בלבד ועם שינוי ייעוד, הקרקע חוזרת.
היו"ר משה גפני
אני לא הולך לשנות סדרי בראשית, אבל אני חוזר ושואל---
מנייה לייקין
אבל המשמעות היא שאתה מאפשר להם לרכוש מחדש למטרה שהם לא רשאים לה---
היו"ר משה גפני
הבנתי. אני שואל למה אי אפשר, הרי יכול להיות גם חוזה מיוחד עם מלונאות, שהמדינה עשתה, למה אי אפשר לכתוב גם מלונאות, וכל מה שמופיע שם, וגם חקלאות, ולכתוב 'בהתאם לחוזה שנעשה עמו'.
מנייה לייקין
זה כתוב, זה מופיע. זה חוזה החכירה המקורי. זה מופיע בסעיף.
חיים אורון
אני מבין את הבעיה שלכם, רק אני חושב שאתם לא מצליחים להתקדם. הפקיעו קרקע למחנה צבאי, קרקע חקלאית, אין מחנה צבאי יותר, הקרקע הזאת חוזרת קודם כל למי שהיה בעליה, או לא? לפי החוק שלכם.
ארז קמניץ
בסיטואציה הזאת, אדוני, לשאלה, קודם כל אם הקימו את המחנה הצבאי ללא תכנון, ללא תכנית, למעשה הייעוד החקלאי נשאר. אם הייעוד החקלאי נשאר, זו בדיוק הסיטואציה של שיקול הדעת של שר האוצר. אם נשאר הייעוד החקלאי, בוודאי צריך להשיב.
חיים אורון
סוף סוף תתחילו לדבר איתנו בעברית. יש לי 6,000 דונם חקלאות ויש לי 600 דונם תעשייה. אני רוצה להבין מה ההבדל בין התעשייה ובין החקלאות, שלי, כחוכר לדורות.
ארז קמניץ
ראשית, אדוני, אני סמוך ובטוח שאתה מכיר את ההבחנה שנעשית במינהל בין קרקע חקלאית לקרקעות אחרות. קרקע חקלאית נחשבת, ובית המשפט אמר את הדברים גם הוא בשורה של פסקי דין, כקרקע שניתנה למושבים, ליישובים, כפיקדון לטובת השימוש החקלאי בלבד. משכך, צריכה להיות הבחנה ברורה בין קרקע חקלאית ובין יתרת הקרקעות לייעודים אחרים. ההבחנה הזאת חוזרת כחוט השני גם במעשה החקיקה, והיא נעשתה גם עכשיו ל---
חיים אורון
מה לענייננו פה?
ארז קמניץ
אני מנסה לענות, אדוני. מה שניסתה גב' לייקין מהמינהל לומר הוא שהביטוי של השוני המהותי בין קרקע חקלאית וקרקע אחרת נמצא בסעיף שיקול הדעת של שר האוצר. בעוד שביחס לקרקעות בייעודים אחרים אין שיקול דעת, אלא כפיפות לתנאי החוק, הרי שביחס לקרקע חקלאית, משום שבמהותה היא שונה מהקרקעות האחרות וניתנה לפיקדון, חייב להיות כלל של שיקול דעת לשר האוצר.
חיים אורון
אבל היא ניתנה לפיקדון כל זמן שלא שונה ייעודה. שונה ייעודה ולקחו אותה לכביש או למחנה צבאי. אנחנו בסעיף של השבה. התבטלה העילה. למה זה לא חוזר אוטומטית לבעלים?
ארז קמניץ
אנחנו בסעיף של רכישה מחדש, אבל בכל מקרה התשובה היא אותה תשובה. אם שונה חזרה הייעוד לחקלאי, אני לא רואה מניעה---
חיים אורון
לא, בוטל הייעוד המקורי. אתה בכוונה גורר אותי חזרה. אף אחד בחיים שלכם, במצב הזה, לא יחליט לשנות חזרה לחקלאות, כי הוא יגיד 'מה, אני טמבל? קודם אני אגיד שזה לא חקלאות'.
ארז קמניץ
לא, אדוני, יש שימושים שנעשו בהפקעה שהם נעשים ללא תכנון. למשל מחנה צבאי, אדוני, מוקם, אם לא יהיה שינוי ברפורמה בתכנון בעניין הזה, אבל מוקם בדרך כלל בהיתרים ולא בתכניות, הייעוד לא השתנה, יש ייעוד חקלאי ועליו נבנה המחנה בהיתרים של ועדה---
חיים אורון
אתה פעם החזרת שטח אש חזרה לחקלאות?
ארז קמניץ
שטח אש, למשל, אדוני, שלא צריך אותו, צריך להשיב---
חיים אורון
צריך, צריך---
ארז קמניץ
אז הסעיף הזה של שיקול דעת בוודאי---
היו"ר משה גפני
רגע, מר קמניץ. בבקשה.
מיכה דרורי
אני מטעם התנועה הקיבוצית. אני חושב, בגלל איזה רפלקס פבלובי עם הנושא של קרקע חקלאית, יוצרים פה סיבוך שאין בו שום צורך. סעיף (ט) מדבר על חוזה חכירה, הוא צריך להיות אוניברסלי. לכל חוזה חכירה יש תנאים, גם לחוזה של מלון, גם לחוזה של תעשייה וגם לחוזה חקלאי. אף אחד לא מבקש שייתנו משהו שלא כתוב בחוזה שמותר לעשות.
היו"ר משה גפני
אבל הממשלה טוענת שבקרקע חקלאית, בניגוד לכל הדברים האחרים, שזה הכל על פי חוזה מוגדר, יש שיקול דעת לשר האוצר.
מיכה דרורי
נכון, ואנחנו חושבים ששיקול הדעת הזה לא צריך להיות.
היו"ר משה גפני
לא קשור לחוק הזה.
מיכה דרורי
זה לא נכון. המצב פה מדבר רק על מי שיש לו חוזה חכירה לדורות, או זכות לחוזה וטרם נחתם איתו. לא על קרקע זמנית בכלל, קרקע זמנית לא מופיעה בחוק בכלל. במצב הזה, המצב של חוזה עירוני וחוזה חקלאי הוא אותו דבר. לכל חוזה יש תנאים ובסעיף (ח), אם אני מחזיר אתכם סעיף אחד אחורה, כתוב ככה; שלמי שלפי התנאים של החוזה שלו, הוא לא יכול לממש את המטרה, הוא לא יקבל את הקרקע חזרה, גם לא מלונאי וגם לא חקלאי. אם לפי החוזה שלו מותר לו, אז הוא יקבל, גם מלונאי וגם חקלאי, ואין שום מקום שלשר האוצר יש זכות להתערב. דרך אגב, אני אומר לכם, למשל בחוזה עירוני יש זכות לשינוי ייעוד רק עד 20 דונם, אז מה יקרה? אתם נותנים פה עכשיו בחוק זכות שלא קיימת היום לחוכר העירוני, ולזה בדיוק התכוון סעיף (ח), כאשר החוכר העירוני הוא לא ב-20 דונם, אלא ב-100 דונם, אז למינהל יש שיקול דעת אם לתת לו או לא לתת לו, לא יודע. אותו דבר אצל החקלאי.
היו"ר משה גפני
הממשלה, מי שרוצה שישיב, למה לא להכניס את זה באותו סעיף, ושנדגיש, על פי החוזה שנעשה איתו, על פי חוזה החכירה, או על פי מה שתרצו.
מנייה לייקין
אנחנו רוצים שיהיה ברור ששיקול דעת נתון לשר האוצר.
מיכה דרורי
בכל החוזים.
מנייה לייקין
אז אפשר להשאיר את זה לשיקול דעת המינהל.
היו"ר משה גפני
שיקול דעת של המינהל, זה בסדר. לא מתווכח. אני שואל, למה אי אפשר לשים את כולם אותו סעיף ולהדגיש שזה על פי החוזה שנעשה, הספציפי. לשים את זה אפילו ליד החקלאות.
גבי גולן
כבוד היושב ראש, אני יכול להציג את עמדת הממשלה לאחר שעשינו על זה עבודה, גם ישבנו עם יושב ראש ועדת המשנה. הבעיה המרכזית היא שהמינהל, כשבשגרה, מעביר שטחים לאגודות שיתופיות בכמויות מאוד מאוד גדולות כאשר שטח המשבצת, בהרבה מאוד מקרים אינו מוגדר. זאת אומרת, יש חוזה על שטח שאין לו קו, לכן כשבאים לבצע כביש או כל דבר אחר, אתה אף פעם לא יודע האם זה תחום המשבצת או זה תחום הקרקע הזמנית, וראינו מה קרה בעוטף עזה עם ציר ביטחוני שהממשלה רצתה לסלול ולא הצליחה.
חיים אורון
הצליחה. שילמה כסף וקיבלה את זה.
גבי גולן
הצליחה, אחרי הרבה מאמצים. כבוד היושב ראש, מה שהממשלה, על כל גופיה, ממליצה, זה שאכן שר האוצר ישקול את השיקול שחבר הכנסת אורון הניח על השולחן. הווה אומר, אם יישוב חקלאי מחזיק בקרקע הרבה שנים, זמן רב, הרי זכותו לקבל את הקרקע חזרה לשימוש חקלאי באם לא בוצעה מטרת ההפקעה, עומדת. במידה וזו קרקע זמנית שניתנה לטווח קצר, כפיקדון, הממשלה תחליט. כמובן שאם היישוב הוא זה שישמור על הקרקע וימשיך לעבד אותה וכן הלאה, בדרך הטבע הוא יקבל אותה. במידה ולא, להשאיר לשר האוצר אפשרות לקבוע.
חיים אורון
אני רוצה דבר אחד פשוט, אותו הדבר, זה הכל. כל הכללים שקיימים, כמו שמר מיכה דרורי הסביר קודם, כל הכללים שקיימים... אגב, אני מציע פה, על פי הצעתי, הסתייגות בסוף החוק שבחוק הזה יהיה כתוב שבתוך שלוש שנים המינהל יעשה הסכמים קבועים עם כל החקלאים בארץ להסכמי חכירה. בחוק.
היו"ר משה גפני
אני מבקש לרשום את ההסתייגות.
חיים אורון
וגם תקציב יופיע בחוק למול הדבר הזה, ותפסיקו לספר סיפורים שחקלאים לא רוצים---
היו"ר משה גפני
הסתייגותך נרשמה.
חיים אורון
מחר יהיה כתוב בחוק המדינה ששלוש שנים מספיק... שנתיים אמרתם, אני נותן לכם שלוש שנים להגיע להסכם עם כל החקלאים. אתם כל הזמן חוזרים לסיפור---
מנייה לייקין
אבל ההבחנה היא לא אם יש חוזה לדורות או לא, זה תנאי החכירה עצמה.
נסים זאב
עכשיו אתה מבין למה צריך את השינוי ואת ההבדל בין אדמות חקלאיות לאדמות אחרות?
היו"ר משה גפני
חבר הכנסת שי חרמש, אתה לא היית בתחילת הישיבה, זה לא דיון. כל מה שאתה צריך זה להגיד אם יש לך הסתייגות על העניין הזה, היא תירשם ונצביע.
שי חרמש
קודם כל ההסתייגות שלי היא לא שלוש שנים, אלא ארבע שנים. תן להם ארבע שנים עד שיגמרו את זה.

דבר שני, לשלול את העניין של שיקול דעת של שר האוצר. רק בעניין קרקעות זמניות. פסק בעניין זה ראש הממשלה הקודם הקודם הקודם---
היו"ר משה גפני
הכוונה לבן גוריון.
שי חרמש
רבותיי, אם קרקע זמנית זה שחקלאי מעבד את הקרקע 61 שנה, ואחרי 61 שנה באים ואומרים לו 'קרקע זמנית', אין זמני כדבר הזה. לכן ההגדרות זמני/לא זמני הן הגדרות מאוד בעירבון, אני מציע לא לתת היום פסקה שבה קרקע זמנית זה הפקר, מה, לוקחים אותה, אפשר לא להחזיר אותה. לכן אני מציע---
היו"ר משה גפני
אתה לא יכול להגיש הסתייגות על קרקע זמנית בגלל שאין דבר כזה בחוק.
שי חרמש
יפה, ההסתייגות היחידה שלי זה להוריד את שיקול הדעת של שר האוצר.
חיים אורון
בניגוד לחברי, חבר הכנסת חרמש, לפרוטוקול ולחוק, אני לא מתכוון לקרקע זמנית. אתם הרגתם את הסיפור עם הקרקע הזמנית שלכם. אני לא מתכוון לקרקע זמנית, אני מתכוון לקרקע משבצת, שהיא כמו מלונאות וכמו תעשייה.
היו"ר משה גפני
נרשם.
ציון פיניאן
ידידי, חבר הכנסת שי חרמש, אני רוצה להבין, אתה רוצה לשלול את הזכות של שר האוצר?
שי חרמש
הוא לקח את זה, הוא לא רוצה? שיחזיר, זה הכל.
ציון פיניאן
אם כך, אני מבין שאתה מתכונן להישאר באופוזיציה הרבה שנים.
שי חרמש
כמה שתשאירו אותי. אם תחזירו אותי, אין לי בעיה גם שם.
חיים אורון
למה אתה מפעיל את האיום הזה רק עליו ולא עליי?
ציון פיניאן
לא, אתה איתנו.
שי חרמש
ההסתייגות נרשמה?
היו"ר משה גפני
ודאי. על הזמני לא נרשם.
שגית אפיק
עמוד 19, סעיף 14(ג), קרקע חלופית. אם במקום פיצויים בעל הקרקע קיבל קרקע חלופית, שר האוצר רשאי להשתמש בקרקע לכל מטרה שהיא, ללא תשלום פיצוי נוסף. לא יחול לא רכישה מחדש ולא השבה, ההנחה היא שמתנתקת הזיקה וגם הבנו בוועדת המשנה שכמעט ולא מפצים---
גבי גולן
זה לא קורה.
שגית אפיק
סעיף 14(ד). זה סעיף חשוב. הסעיף מדבר על מצב שבו שר האוצר משוחרר מחובת ההשבה או הרכישה מחדש. הסעיף הזה יחול על הפקעות עתידיות, והסעיף אומר שהפקעה שחלפו ביחס אליה 25 שנים, אנחנו מדברים על הפקעה שתחילתה אחרי תחילת החוק הזה---
ציון פיניאן
עורכת דין, תדגישי שוב, עתידי.
שגית אפיק
עתידית, הפקעה עתידית, שתתחיל מהיום ואילך, לאחר שהחוק הזה יעבור. אז הפקעה כזאת, שחלפו 25 שנים ביחס אליה, ושר האוצר לא השיב אותה, או לא הוציא אותה לרכישה מחדש, המשמעות היא שבעצם שלבעל הקרקע היו שמונה שנים, בין ה-17 שנים של תקופת תחילת המימוש, עד 25 שנים. במצב הזה שר האוצר רשאי להשתמש בקרקע לכל מטרה שהיא וללא פיצוי נוסף, לרבות להעביר אותה לאחר.
חיים אורון
חבר הכנסת גפני, פה הסעיף הזה הוא מוקש לא קטן. מונח לפנינו מכתבו של פרופ' שלמה בנימוביץ'.
יורם חג'בי
מדברים לגבי העתיד, לא לגבי העבר.
חיים אורון
הוא מדבר לגבי העבר. כשאנחנו אומרים לגבי העבר, אנחנו בחקיקה ב-2009, שתהיה כנראה ב-2010, עוברים את כל התביעות מהסוג הזה.
ארז קמניץ
זה לא הסעיף הזה.
היו"ר משה גפני
נגיע לזה.
שגית אפיק
זה אותו סעיף, רק הוא יחול על הפקעה עתידית.
היו"ר משה גפני
אנחנו נגיע לשם, זה הסעיף האחרון.
שגית אפיק
אז עוברים לעמוד 20, סעיף 15 להצעה. הסעיף מדבר על מצב שבו שר האוצר רשאי לתת את הזיכיון להפקעה לרשות מקומית, או לאחר, נדמה לי שהדוגמה שניתנה כאן זה חברת קדישא, להפקיע. הסעיף מסדיר את ההרשאה הזאת. הוא יכול לעשות את זה לפי הסכם ולאחר שהתקיימה חובת השימוע ביחס לנפגע. בעמוד הבא, סעיף 2(ב) יש חריג לחובת השימוע, ביחס למתן הרשאה כזאת. החריג יחול לגבי הרשאות שנתן שר התחבורה למע"צ, לרכבת ישראל או לגוף אחר.
אפרת דון יחיא
אנחנו רוצים להעיר לתיקון סעיף 22. אנחנו זכרנו שוועדת המשנה... כל נקודת המוצא להצעת החוק הזאת היא שההסדר שחל על הרשויות המקומיות הוא הסדר שונה, לכן יש גם הוראת תחולה, וגם בסעיף הזה, בהצעת החוק המקורית, היתה הבחנה בין הסמכה של שר האוצר לרשויות מקומיות. בדיון הקודם נאמר משהו שאנחנו לא הבנו, שלא קיבלו את ההבחנה לעניין משך התקופה שניתנת לרשות מקומית, והתקופה היא אותה תקופה כמו שניתנת למדינה. בנסיבות האלה, אנחנו מבקשים פשוט להשמיט את כל הנושא של ההתייחסות המיוחדת לרשות המקומית, אנחנו מבקשים שההסמכה, בוודאי שרשות מקומית היא גם אדם אחר, אנחנו מבקשים להוריד גם את 2(ב) ו-2(4). כלומר גם הרישום. כל התייחסות מיוחדת---
היו"ר משה גפני
בסדר, בקשתך התקבלה.
שגית אפיק
כל התייחסות לרשות המקומית, לא את כל 2. רק ההתייחסות לרשות המקומית.
משה שוב
מה עם ההרשאות לחברת קדישא, לחברות אחרות?
שגית אפיק
יש שימוע, הוספה חובת שימוע.
משה שוב
הם מחזירים קרקע, לא מחזירים קרקע?
נטע דורפמן
מה שנקבע זה שכל הנושא של השבת קרקע לא יהיה בסמכות הגוף שהוצאה עליו הסמכות, כלומר רק שר האוצר יוכל להשיב את הקרקע. זה חוזר למדינה. הקרקע גם תירשם על שם המדינה. אלא אם כן יש הסכם מפורש ומוסדר שמסדיר שההשבה תיעשה על ידי הגוף הנאצל. אבל נקבע במפורש שלמעט בהפקעות של רשויות מקומיות, ההפקעה נרשמת על שם המדינה ולא עוברת לגוף הפרטי.
שגית אפיק
עמוד 22.
חיים אורון
רגע, סעיף 21 זה מה שהחלטנו לגבי מה שהופיע בסעיף 8. אותו דבר יהיה פה ופה.
שגית אפיק
כן. לכן הם ביקשו בעצם להוריד את ההתייחסות המיוחדת לרשות מקומית.

עמוד 22, זה התייחסות להפקעות על ידי שר התחבורה. שר התחבורה יהיה רשאי להפקיע לצורך---
ארז קמניץ
אני רואה את הנוסח הקודם, כל סעיף 14 צריך לחול, נכון? בסעיף קטן (2)(א) רבתי, לא ייתן שר האוצר הרשאה לפי סעיף קטן (2) להשתמש בסמכויות שניתנו לו לפי כל סעיפי 14.
שגית אפיק
כן.

שר התחבורה רשאי להפקיע. אמרנו, יש לו ועדה מייעצת, שפירטנו את ההרכב שלה בישיבה הקודמת. סעיף 17 מתייחס לטפסים.
היו"ר משה גפני
זה אותה ועדה מייעצת?
שגית אפיק
לא, הרכב שונה. הקראנו אותו בישיבה הקודמת.
היו"ר משה גפני
זה גם נציג האקדמיה ולשכת עורכי הדין.
שגית אפיק
כן, כן.
היו"ר משה גפני
אני רק מתלבט כל הזמן אם גם לשים את נציג הרבנות. רק לא הבנתי מה האקדמיה קשורה לעניין, אבל בסדר.
חיים אורון
היום שמעתי מהבוקר שאוניברסיטה זה כמו ישיבה, ומעמד מרצה באוניברסיטה זה כמו מעמד של רב. אני מבקש מעמד של רב. שמעתי כל מיני רבנים אומרים שאוניברסיטה זה כמו ישיבה ומרצה באוניברסיטה הוא כמו רב, אז היות והרציתי פעמיים בחיים שלי באוניברסיטה, אני רוצה תואר רב.
היו"ר משה גפני
אתה רוצה את זה בתור הסתייגות?
חיים אורון
אני רוצה את זה בתור הטמטום שאתם מוליכים אותנו אליו.
היו"ר משה גפני
מה עכשיו ההכללה הזאת? מי זה 'אנחנו'? 'אנחנו' בני הקיבוצים?
חיים אורון
'אנחנו' זה בדרך כלל הפרה וקרציותיה.
היו"ר משה גפני
אבל באמת, נציג האקדמיה? אני לא מבין. תכניס הסתייגות לנציג הרבנות, שיהיה גם בוועדה המייעצת.
שגית אפיק
סעיף 17, התוספת שמדברת על הטפסים. סוכם בישיבה הקודמת שהממשלה תעביר לנו טפסים מתוקנים והם ייכנסו לחוק.

סעיף 18 מתקן את חוק לתיקון דיני הרכישה. פיצויים שהנפקע סירב לקבל יופקדו אצל החשב הכללי, עם ריבית והצמדה, בניכוי של 2%.
שי חרמש
מלה להוריד את ה-2%? מה קרה ל-2%?
היו"ר משה גפני
לא אמרתם לי את זה. אתה הבנת עכשיו? עכשיו אני רוצה שתתעורר. לאדם הפקיעו קרקע, הוא לא לקח את הפיצויים, הוא משאיר את זה בידי המדינה---
נסים זאב
אני שאלתי, הוא לא לקח כי הוא לא רצה?
היו"ר משה גפני
לא, הוא לא רצה. מסיבות שלו הוא לא רצה. משאירים את זה אצל החשב הכללי ואחרי זה מורידים לו 2%?
שי חרמש
למה?
היו"ר משה גפני
אני מציע שיהיה כתוב בחוק שאם יש מישהו שמגיע לו פיצויים על הקרקע והוא לא לקח את זה, לא להשאיר את זה אצל החשב הכללי, לתת לי את זה. אני לא אוריד לו 2%, להיפך, אני אוסיף לו 2%.
נטע דורפמן
היום בהתאם לחוק, בהפקדה אצל החשב הכללי, או אצל האפוטרופוס הכללי, לא משלמים ריבית בכלל.
שי חרמש
אפשר להסתייג על זה?
היו"ר משה גפני
כן, אפשר, אבל קודם נשמע את ההסבר.
נטע דורפמן
בהתאם לחוק הקיים היום, כאשר אדם למעשה מסרב לקבל את הפיצויים, ניתן להפקיד אותם אצל האפוטרופוס הכללי, או אצל החשב הכללי, בלי ריבית בכלל. כל מה שהוא זכאי, זה הפרשי הצמדה. הסיבה היא שהפיצויים הם לא תכנית חיסכון. המדינה לא עושה תכניות חיסכון על שמו של האדם, היא מציעה לו את הפיצויים, הוא מסרב לקבל אותם, או במצב שלא מצליחים לאתר את אותו אדם, ההצעה היום היא להיטיב לעומת המצב הקיים היום ולתת הפרשי הצמדה שכבר המצב היום וריבית, כאשר הריבית היא ריבית מופחתת ואני רוצה להזכיר שלפי חוק פסיקת ריבית, הריבית היא ממוצעת בין ריבית של לווה לריבית של מלווה. למעשה מי שמלווה מקבל ריבית נמוכה יותר, מי שלווה מקבל ריבית גבוהה יותר, ואנחנו מציעים שהוא יקבל את הריבית שמקבל מלווה ולא ריבית שמקבל לווה.
שי חרמש
שהיא ממילא הריבית הנמוכה יותר, ועוד מורידים 2%.
נטע דורפמן
לא, זו ההפחתה של 2%. הריבית לפי חוק פסיקת ריבית היא הריבית שאמורה לשקף, לא מדויק, את הריבית שבין ריבית שלוקחים לווים לבין הריבית שנותנים מלווים. אנחנו לא יודעים מה מצבו של אותו אדם שמסרב לקבל את הכספים, או שלא מוצאים, האם הכסף הזה ישמש בידיו לחיסכון או שהכסף הזה ישמש בידיו לשלם הלוואות שלו. אנחנו מציעים פה כן לתת ריבית, אבל לא ריבית של לווים, אלא ריבית של מלווים.
היו"ר משה גפני
מה זה בניכוי 2%?
נטע דורפמן
זה אומר שהריבית, על פי חוק פסיקת ריבית, נניח הריבית היא 6%, אז 4%.
היו"ר משה גפני
הוא מקבל הצמדה וריבית בניכוי 2%. בסדר.
אלון יפרח
יש לי הערה קצרה. אני נציג של משרד הביטחון. בעניין הרכב הוועדה המייעצת.
היו"ר משה גפני
הוועדה המייעצת לא עכשיו.
אלון יפרח
ביקשו ממני להעיר את זה עכשיו. לעניין הרכב הוועדה המייעצת הרגילה, לא זאת. ביקשנו שבעניינים ביטחוניים ההרכב יהיה מצומצם יותר ויכלול את נציגי משרד המשפטים, משרד האוצר, וכמובן מינהל מקרקעי ישראל.
היו"ר משה גפני
אני לא מבין בביטחון, לא יודע. מה הממשלה אומרת?
נטע דורפמן
אנחנו מציעים שיהיה ברור בנוסח שהוועדה המייעצת יכולה להקים ועדות משנה לעניינים מסוימים.
היו"ר משה גפני
אני רוצה להבין רק איך הממשלה הזו עובדת. הממשלה מקבלת החלטות, אחרי זה נולד משרד הביטחון הוא מגיע והוא מתחיל להגיד את הדברים שלו?
נטע דורפמן
לא, ההצעה---
היו"ר משה גפני
אתם הבאתם הצעת חוק, לא דיברתם עם משרד הביטחון?
ארז קמניץ
לא על ועדה מייעצת.
נטע דורפמן
ההבדל בין הוועדה המייעצת שקיימת היום, שבה אין את ההחרגה הזאת, לבין הוועדה המייעצת שהוועדה מבקשת להכניס לחוק, שיש נציגי ציבור ויש עוד גורמים נוספים שאינם קיימים היום בוועדה המייעצת. ההצעה שלנו היתה שתהיה ועדה שהיא רק ממשלתית. כאשר הוועדה היא רק ממשלתית, אני חושבת שאין חשש מעניינים ביטחוניים. כאשר בוועדה נכנסים גורמים חיצוניים, יכול להיות מצב שהפקעות מסוימות הן מסווגות ורק עובדי מדינה אמורים---
היו"ר משה גפני
אז מה אתם מבקשים?
נטע דורפמן
אני מציעה שיהיה ברור מהנוסח שהוועדה המייעצת יכולה להקים ועדות משנה.
שגית אפיק
לא מספיק הנוסח שהיא יכולה לקבוע את סדרי עבודתה?
נטע דורפמן
לרבות הקמת ועדות משנה לנושאים מסוימים.
יורם חג'בי
אני רוצה לומר משהו. הרי הוועדה המייעצת נועדה להגן על בעל הקרקע, שיישמע שם אם ראוי להפקיע או להפקיע לו. אין שם שום סודות, הרי השיקולים האלה בכלל לא באים לוועדה. השיקולים האלה של מה יעשו שם, הסודיות, לא יבואו לוועדה כאן.
היו"ר משה גפני
מה זה פה, דיקטטורה?
חיים אורון
המטרה הציבורית היא העילה להפקעה. יגידו לי 'אני רוצה---
היו"ר משה גפני
עם כל הכבוד, אם המדינה באה, היא אומרת שהיא רוצה להפקיע את השטח, היא צריכה להגיד לך מה היא רוצה---
יורם חג'בי
בסיס צבאי, צה"ל, היא תגיד לי. מה היא תגיד לי? למוסד? מה היא תגיד לי?
חיים אורון
האינטרס שלי שאם רוצים להקים מגרש חנייה צבאי, אני אגיד 'תקימו אותו שם', אבל אם רוצים להקים מתקן לטילים נגד הטיל האירני, אז תקימו אותו פה. זה לא אותו דבר.
היו"ר משה גפני
בסדר, הלאה. עמוד 23.
שגית אפיק
עמוד 23. במצב שבו פורסמה הודעה על הפקעה, יש פה איזה סוג של הטבה לבעל הקרקע. נותנים לו את האופציה לבקש בתוך 90 ימים למסור את החזקה בקרקע למדינה, ולקבל את הפיצויים שאינם שנויים במחלוקת. יש פה טעות ב-(א)(1), זה לא הפיצויים שלדעתו הוא זכאי לו, אלא הפיצויים שאינו שנוי במחלוקת, זה מה שהוחלט בוועדת המשנה. אני לא תיקנתי את זה.
ארז כהן
אבל למה שהוא יבקש? למה שזה יהיה תנאי חד משמעי? למה זכות?
היו"ר משה גפני
אני יכול לדעת מה הנושא?
שגית אפיק
מרגע שמודיעים על הפקעה, מה שהם מבקשים זה שתנאי למסירת החזקה יהיה קבלת סכום הפיצויים שאינו שנוי במחלוקת. מה שכאן מוצע, גם ועדת המשנה וגם הממשלה מציעות שהרוכש יהיה זכאי לפנות ולבקש. זה לא יהיה תנאי למסירת הקרקע.
היו"ר משה גפני
למה?
נטע דורפמן
אנחנו קבענו לוחות זמנים לתחילת מימוש. לוחות זמנים יכול להיות עד 17 שנים. ככלל המדינה לא תיקח קרקע שהיא לא זקוקה לה באותו רגע, ואני לא חושבת שזה גם לטובתו של בעל הקרקע שייקחו אותה. אם אותו בעל קרקע מעוניין, הוא יודע שאמורה להיות הפקעה והוא מעוניין לתת את הקרקע ולקבל את הפיצויים, הוא לא רוצה להשתמש בה בינתיים, אנחנו נותנים לו את הזכות זו, אבל להגיד שברגע שיש הפקעה, מיד, תוך 90 יום, אני תופסת את כל החלקות בקרקעות, משלמת פיצויים לכולם ואז מתחילה במימוש, אמנם זה יהיה מאוד יעיל, אבל יש לנו אילוצים תקציביים.
רחלי בירנבוים
אני רוצה להוסיף עוד משהו. אנחנו עושים פה עכשיו תיקון לחוק לתיקון דיני הרכישה, לא לפקודת הקרקעות, שקובע את שיעורי הריבית שניתנים בפיצויים. בחוק הזה יש סעיף שכבר קיים היום, אנחנו לא צריכים לעשות אותו, שתוך 90 יום מהרגע שמאתרים את בעל הקרקע כמובן, אמורים לשלם את הסכום שאינו שנוי במחלוקת. זאת אומרת, גם היום, לפני שאנחנו נוגעים בפקודה ומתקנים את זה, יש חובה לשלם את הסכום שאינו שנוי במחלוקת תוך 90 יום.
ארז כהן
יש כאן בלבול. מדובר פה מסעיף 7. זאת אומרת המדינה כבר תפסה.
נטע דורפמן
לא, סעיף 7 הוא הסעיף שבו אני קובעת תוך כמה זמן יתחיל במימוש מטרת ההפקעה. כן, סליחה, אדוני, אז אני מציעה שתקרא את הצעת החוק.
ארז כהן
סעיף 7 הוא הסעיף?
נטע דורפמן
בסעיף 7 אנחנו קובעים מתי---
היו"ר משה גפני
בסדר, מציעה היועצת המשפטית ואני חושב שאפשר לקבל את זה; כשיש את ההפקעה, צריך להודיע לנפקע את הזכויות שלו.
יורם חג'בי
ולהעמיד לו את הסכום שאינו שנוי במחלוקת.
שגית אפיק
את הזכות שהוא זכאי לה.
היו"ר משה גפני
להודיע לו שהמשמעות של העניין שאם הוא לוקח את הפיצויים מצבו שונה. להכניס את זה בסעיף שצריך להודיע לו את זכויותיו.
נטע דורפמן
אז אפשר בהודעת ההפקעה להכניס דברים כאלה.
היו"ר משה גפני
בסדר גמור.
יורם חג'בי
עם הסכום? זה לא שווה בלי הסכום. אני מודיע לו מה סכום הפיצוי.
שגית אפיק
הפיצויים שאינם שנויים במחלוקת. בוודאי, בוודאי.
יורם חג'בי
מה הסכום שמוצע לו לתשלום.
רחל בירנבוים
לא בהכרח שבשלב הזה יידעו מה---
יורם חג'בי
צריך להיות לכם כבר. אל תפקיעו בלי לקבל שמאות.
רחלי בירנבוים
צריכים לא להגזים.
יורם חג'בי
מה לא להגזים? אל תפקיעו בלי---
היו"ר משה גפני
הבנו. אנחנו נכניס את ההודעה הזאת. אי אפשר לרדת לרזולוציה הזאת בחקיקה ראשית.
שגית אפיק
עמוד 23, פסקה (3). עד היום הפקדת הפיצויים היתה אצל האפוטרופוס. לפי ההצעה היא מעתה תיעשה אצל החשב הכללי.
נטע דורפמן
צריך להגיד, זה גם לטובת הנפקעים. לאפוטרופוס יש גם דמי ניהול, ולחשב הכללי אין דמי ניהול.
שגית אפיק
פסקה (5) מדברת על תשלום פיצויים לפי החוק לתיקון דיני הרכישה. תשלום הפיצויים לפי החוק הזה תהיה רק ביחס להפקעות שקדמו להצעת החוק הזאת. או הפקעות לפי חוק תכנון ובנייה.

עמוד 24. יש פה הבחנה, הבהרה שההפקעות של חוק תכנון ובנייה הן נפרדות ושונות מההפקעות על פי הפקודה.
נטע דורפמן
אני רק רוצה להעיר פה. מכיוון שהכנסנו את השמאי מכריע וועדת השגות, צריך להכניס פה גם את הסעיף לגבי פיצויי הפקעה, סעיף שיוסף לגבי ועדת השגות ושמאי מכריע, גם בהחרגה של רשויות מקומיות, ששם התיקון יהיה בדרך חוק תכנון הבנייה.
יורם חג'בי
מה עשיתם? לא תהיה אחידות.
היו"ר משה גפני
לא הבנתי איזה מוקש עכשיו.
נטע דורפמן
אין שום מוקש. באופן אוטומטי סעיפים מתוך פקודת הקרקעות מוחלים אוטומטית על חוק התכנון והבנייה. אנחנו פה קובעים איזה סעיפים בתיקון שלנו לא יוכלו. כל הסעיפים של הרכישה מחדש, של השימוע, של זכות ההשבה, לא חלים על רשויות מקומיות, כי יש שם הסדר ספציפי ומיוחד, לפי 195-196. מכיוון שבהצעת החוק הממשלתית לא היתה כל התייחסות לשינוי מנגנון מתן הפיצויים והוועדה הציעה להכניס מנגנון חדש של ועדת השגות או שמאי מכריע, אנחנו מציעים שלא להחיל את זה אוטומטית על הרשויות המקומיות---
היו"ר משה גפני
בגלל שהחוק לא חל על רשויות מקומיות.
נטע דורפמן
החול חל אוטומטית על רשויות מקומיות, אלא אם כן אנחנו קובעים מה לא חל.
היו"ר משה גפני
החוק הזה?
נטע דורפמן
כן, הוא חל אוטומטית על---
היו"ר משה גפני
אז למה המנגנון לא יחול על רשויות מקומיות?
נטע דורפמן
מכיוון שכל הצעת החוק שלנו לא מוחלת על רשויות מקומיות. המנדט של הוועדה הבין משרדית לפקודת הקרקע מראש היה לא לתקן את ההפקעות של רשויות מקומיות. יש פה טענה לגבי הפקעות של המדינה שצריך לעשות שומה, שמאי מכריע, ועדת השגות וכולי. לא חשבתי שיש כוונה להחיל את הנושא של ועדת השגות ושמאי מכריע להחיל על רשויות מקומיות בלי שיש דיון מעמיק בהשפעות של הנושא הזה על רשויות מקומיות ומכיוון שבכלל כל הצעת חוק, רובה, לא חלה על רשויות מקומיות. אני מזכירה שצריך גם בסעיף הזה להחריג את הנושא מהרשויות המקומיות.
היו"ר משה גפני
על מה שהחוק לא חל על רשויות מקומיות, אז גם זה לא חל.
נטע דורפמן
בסעיף הזה אנחנו קובעים מה לא חל. הכנסנו את כל הסעיפים שלא חלים.
היו"ר משה גפני
החוק ברובו לא חל על רשויות מקומיות?
נטע דורפמן
החוק ברובו חל על רשויות מקומיות. החוק כפי שהוא היום, הפקודה כפי שהיא היום חלה כמעט כולה.
חיים אורון
לא רוצים ששמאי מכריע יהיה ברשויות מקומיות.
היו"ר משה גפני
הבנתי, השאלה למה.
נטע דורפמן
הוועדה הזאת, ועדת הכספים, מכינה תיקון שרובו לא יחול על רשויות מקומיות, כי אנחנו לא בחנו את ההשלכות של רשויות מקומיות. ועדה בין משרדית לא היתה רלוונטית לרשויות מקומיות. יש פה סעיפים רבים, אפשר לראות אותם, שלא חלים על רשויות מקומיות. כיוון שבוועדה עלה הנושא של פיצוי הפקעה, של שמאי מכריע וועדת השגות, והוכנסו ועדת השגות ושמאי מכריע לגבי פיצוי הפקעה של הממשלה, כדי שזה לא יחול על רשויות מקומיות, צריך לקבוע את זה במפורש. אם רוצים להחיל את זה על רשויות מקומיות, נדמה לי ש---
היו"ר משה גפני
זה עלה בוועדת המשנה?
נטע דורפמן
כן, אני העליתי את זה גם בוועדת המשנה.
ציון פיניאן
אמרו שלא חל.
נטע דורפמן
ועדת המשנה לא דנה ברשויות מקומיות, היא דנה בהפקעות של הממשלה. ההערה שלי מבחינתי זה הערה טכנית.
ארז כהן
אני רוצה להסביר שני דברים. אחד, כבוד היושב ראש וחברי הוועדה, הפיצויים המשתלמים היום על פיצויי הפקעה חלים על פי הפקודה הזאת גם ברשויות מקומיות. הפתרון שהצענו לקוח מתוך חוק---
היו"ר משה גפני
אני רוצה להזכיר לך. אתם נפגשתם איתי ואתם העליתם את העניין של שמאי מכריע והטענה העיקרית שלכם היתה, ואני קיבלתי אותה וגם חבר הכנסת פיניאן קיבל אותה, הטענה היא שכאשר לוקחים מבן אדם קרקע והמדינה מפקיעה את זה ממנו, אז צריך שיהיה גם גורם שהוא לא גורם ממשלתי, אלא גורם אובייקטיבי ואז עלה הנושא של שמאי מכריע והצעה של חבר הכנסת חיים אורון, שהיתה הצעת פשרה על השאלה שהתעוררה, אם אכן יהיו חילוקי דעות. מה כל הטענה הזאת קשורה לרשויות המקומיות? זה רשות שלטונית, מה, אתה דואג לרשויות המקומיות?
ארז כהן
הרשות המקומית גם היא מפקיעה באותה דרך. הדרך של ההפקעה מותווית, אדוני, בפקודה הזאת.
היו"ר משה גפני
ושמאי מכריע הוא פתרון מתוך הרשויות המקומיות.
נטע דורפמן
מכיוון שכל הצעת החוק דנה על הפקעות של המדינה, הצעת החוק לא דנה על הפקעות של---
היו"ר משה גפני
הבנו. הלאה. נכניס את ההחרגה.
שגית אפיק
להחריג את הרשויות המקומיות.
היו"ר משה גפני
אלא אם כן מישהו מגיש הסתייגות, אז נצביע.
שגית אפיק
בחוק העתיקות, הסמכות להפקעה היתה לממשלה, מבקשים כאן להוסיף גם את שר האוצר---
היו"ר משה גפני
הוא לא ממשלה, מה זה?
נטע דורפמן
בגלל ששינינו---
היו"ר משה גפני
טוב, הבנתי, הלאה.
חיים אורון
שגית, תמחקי פה את שר האוצר.
היו"ר משה גפני
תמחקי את שר האוצר ונצביע על זה.
נטע דורפמן
אני רוצה רק להבהיר שיש פה הפנייה לפקודת הקרקעות, אם בפקודת הקרקעות תתקבל ההסתייגות שלך וממילא חייבת להישאר פה הממשלה, אבל אם בפקודת הקרקעות לא תתקבל ההסתייגות שלך---
שגית אפיק
ביטול פקודת הדרכים ומסילות הברזל. יש פה ביטול של הפקודה, זה ביטול הפקעות לפי הפקודה. בהצעה הנוכחית יש הסמכה לשר התחבורה להפקיע.
נטע דורפמן
אני רק רוצה להבהיר שעל הפקעות קיימות שיצא מתוכם צו שלפי פקודת דרכים ומסילות הברזל ממשיכה לחול על פקודת דרכים ומסילות ברזל.
היו"ר משה גפני
תחולה והוראת מעבר.
שגית אפיק
סעיף קטן (א) אומר שהצעת החוק הזאת שבפניכם מתוכננת לחול על הפקעות עתידיות בלבד. לגבי הפקעות שבעבר, סעיף קטן (ב) מדבר ככה; 'קרקע שהופקעה בעבר ומומש לגביה הצורך הציבורי או צורך אחר, שר האוצר יהיה רשאי להשתמש בה לכל מטרה שהיא. קרקע שהופקעה לפני 25 שנים', זאת אומרת, מ-1984, אחורה, 'שר האוצר יהיה רשאי להשתמש בה לכל מטרה שהיא'. חבר הכנסת חיים אורון, זה הסעיף של 25 השנים. אלה ההפקעות שבעבר, הפקעות שחלפו 25 שנים לגביהן. בעצם המדינה אומרת כאן, אני רוצה לעשות דף חלק, דף נקי. לגבי ההפקעות האלה, אני רוצה להשתמש בקרקע לכל מטרה שהיא, כל צורך שהוא, לרבות להעביר את זה לאחר ללא פיצוי נוסף.
נסים זאב
ה-25 מאיפה יצא?
שי חרמש
חצי יובל.
נסים זאב
לגבי ההסתייגויות?
היו"ר משה גפני
אתה צריך להכניס על כל סעיף, אתה יכול, תגיד על מה אתה מסתייג, אבל אנחנו מיד מצביעים.
שגית אפיק
עמוד 25 מתאר הוראות מעבר של בין 25 להיום, הפקעות בין 84' ל-2009, לגביהן כן יחול ההסדר של רכישה מחדש והשבה, עם תקופות חדשות שניתנות לשר האוצר, שהן קבועות בהצעה.
היו"ר משה גפני
תודה רבה. אנחנו סיימנו את ההסברים של החוק. אנחנו סיכמנו לפני כמה סעיפים שחבר הכנסת חיים אורון יסביר את ההתנגדות שלו לעניין הרטרואקטיביות.
חיים אורון
אני חושב שצריך להיות פה סייג לרטרואקטיביות ואני מודה שאין לי איזה רעיון גואל, אבל זה לא יכול להיות גורף. יש מקרים, אני לא יודע כמה הם... תיכף יגידו לי שזה מיליוני תיקים ואז מה אתה מציע? אני כבר שומע את התשובה. לא יכול להיות שאנחנו בחקיקה ככה נשים מכה על 50 שנה ובזה סגרנו את כל הפתחים האפשריים. אני חושב שצריך להיות בחוק ואולי אנשים יציעו הצעה כן מנגנון שיאפשר במקרים שיעמדו בכללים הללו כן לפתוח ולדון אחורנית.
גבי גולן
כל בסיס החוק הזה היה לנסות וליישר קו.
חיים אורון
בכל חוק יש מידה של רטרואקטיביות, אני מבין, אבל כשאני שומע את עצמי, ואני כל פעם אומר, 'זה אני שנואם את הנאומים האלה', פה מדובר בזכויות קניין של אנשים. זה לא בדיוק המגרש הביתי שלי, שנלקחו, ויש להם הרגשה... למשל הסיפור של פי גלילות, יש להם הרגשה שהיעד המקורי מול היעד העכשווי מול מה שקורה לקרקע ומי שנהנה מהקרקע עכשיו, זה לא שיש שם עכשיו כביש שאף אחד לא נהנה ממנו, מחזירים למישהו קרקע שהופקעה מהם, שהועברה למישהו אחר, שהוא כנראה הולך לעשות סיבוב לא קטן בעיר, והבעלים ההיסטוריים שקיבלו 5 לירות לדונם---
יורם חג'בי
לא קיבלו.
חיים אורון
חלק קיבלו. הם, בכלל סגרנו עליהם, זהו. זה לא העניין של ההשבה, זה העניין ששונה ייעוד והאנשים המקוריים באים ואומרים 'רגע, אם שונה הייעוד, קרה משהו ב-50 השנים הללו ואנחנו רוצים להיות בתוך הסיפור', ובזה אנחנו נועלים אותם עכשיו. אני חושב שזה לא בסדר.
היו"ר משה גפני
אין פתרון לזה.
חיים אורון
הפתרון הוא למצוא מנגנון שהשופט יוכל להחליט שהוא כן פותח. אני יודע שההתנגדות גדולה, ואני מבקש שתהיה הסתייגות.
היו"ר משה גפני
תכניסי הסתייגות שלו.
יורם חג'בי
רבותיי, כל המטרה של הצעת החוק של הממשלה היתה אמורה לדון בנושא אחד בלבד, לא בכל התיקונים שביצעו פה בעצם לגבי התיקון לעתיד, אלא בשאלה אחת; האם במקרים שבהם המדינה הפקיעה קרקע, השתמשה בזה למטרה ציבורית והפסיקה את המטרה הציבורית, אבל רוצה לשנות ייעוד למגורים ולשווק את הקרקע, בג"צ פסק שהזיקה של בעל הקרקע עדיין נותרה בעינה והיא חוזרת אליו. באה הממשלה ואמרה 'קשה לנו רטרואקטיבית', ואז באו אליכם למחוקק שיחליט האם זה רטרואקטיבי או לא. רבותיי, לא כל המקרים שווים. יש מקרים שבהם בכלל לא עשו שימוש בקרקע, למשל בירושלים, שדה תעופה צבאי לא הוקם בירושלים, המדינה שיווקה את רמת בית הכרם שם. למה שהמדינה תגזור קופונים? לכן ההצעה שלנו היא שבמקרה ויש אפשרות היום, מעשית, לתת פיצוי בזכויות באותה קרקע... למשל בפי גלילות, שעכשיו הולכים לשווק 12 עד 15 יחידות דיור, יאפשרו לבעלים לקבל זכויות בניכוי מה שהם שילמו בתכנית. בית המשפט אמר את זה בבג"צ מח'ול, לשקול את האפשרות הזאת. או במקרים שבהם זה לא אפשרי והמדינה שיווקה את הקרקע, שיהיה פיצוי נוסף בגין ה קופונים שעשתה המדינה, ועל זה תהיה אותה ועדה של שמאים מכריעים.

לא ייתכן שיהיה 25 שנה כל ההפקעות שנעשו בשנות ה-50, בעצם מה שהחליטה הכנסת היום, לאייד את כל התביעות. בעצם זה כל מטרת החוק עכשיו. בעצם מטרת הישיבה פה היתה, כל מה שעשינו עד היום, למחוק תביעות של אנשים שהקרקע שלהם שווקה, שלא כדין לדעתנו, משנות ה-50. זה מה שעשינו פה בעצם. הבג"צ לא הניח מראש שזאת תהיה ההחלטה, בג"צ הניח שישקלו פה את ההחלטות ואת זכויות הקניין. בג"צ לא הניח שזו תהיה ההחלטה. בג"צ לא הניח שההחלטה שלכם תהיה לאייד את כל התביעות.
משה שוב
אדוני היושב ראש וחברי הוועדה, אני שלחתי מכתב קצר אחד לכבוד היושב ראש וביקשתי להפיץ אותו. אני לא יודע אם הופץ או לא. אני מייצג בעלים 51 שנה, אלה שני ייפויי כח. זה שטח שהופקע, ייפוי הכח משנת 72', כל אלה מחכים עדיין, חלק כבר מת, יש כבר יורשים. זו היתה הפקעה של 330 דונם, בשנת 67'. יש הפקעה גם על המתקן תל ברוך. זה ייפוי כח, רבותיי. האנשים האלה מחכים, הם מבקשים לקבל חזרה את שלהם. אז אמרו גם כן שאנשים השתמשו בכסף שקיבלו. אגב, פה לא קיבלו כסף. כאן קיבלו ולא קיבלו עדיין פרוטה. מצד שני, נכון שאולי אנשים השתמשו בכסף, מי שקיבל את ה-100 שקל או 100,000, המדינה השתמשה בקרקע. אני הזכרתי עוד שניים. אני מקווה שזה לא שאני מדבר כבר על אחרי מות. הסעיף הזה חורץ גורל של מאות ואלפי אנשים שגם לא קיבלו את הכסף ושהציעו להם שקל וחצי, ואז זו היתה תקופה שזה בכלל לא היה צמוד, ואחר כך נתנו חלק צמוד, ואחר כך נותנים את זה לפי התקופה של שנת 58', של שנת 60'. אנשים לא ידעו. אפילו אם נותנים להם את הכסף.

רבותיי, יש לי כמה דוגמאות. זה 335.5 דונם, במערב ראשון לציון. הולך להיות למלונאות וכדומה. 50 דונם בכניסה לחולון, הפקיעו מתוכם 40%, לא שילמו שום תמורה, 50% מהשטח לא שימש ולא משמש עד היום. ההפקעה משנת 73'. זאת אומרת, עוד פעם הפקעה שאיננה.

אני לא מדבר על פי גלילות. אני הופעתי אצל כבוד ראש הממשלה המנוח, מנחם בגין, שלא יפקיעו את הקרקע שצפונית לרמת אביב ג', לבית קברות, שלא תהיה בכייה לדורות. זה עזר, זה לא הופקע. אז ברמת אביב ג' זה 3,000 דירות שהיום מותר לבנות. זה יכול לפתור את כל הבעיה של כל מחוז המרכז ותל אביב. לא לקחו פיצויים. לא רצינו פיצויים.

אחר כך עוד פעם, בקרית מוצקין, שטח שהופקע מאגודת צור שלום. הם קנו אותה במיטב כספם בשנת 1925. זה אתמול היה. להתיישב. לקחו להם את זה. עכשיו עומדים לשווק את זה במכרז, גם לבנייה.

עוד משהו. כל השנים האלה אני כותב וכותב וכותב, מבקש, 'תחזירו את הקרקע', 'תודיעו לי מתי אפשר, הכסף מוכן, עם הצמדה'.

לגבי סעיף 13, השימוש, אמרו, למה לתת דמי שימוש כשהוא מחזיק את הכסף? עכשיו יש שאלה על רכישה מחדש, למה רכישה מחדש?
היו"ר ציון פיניאן
אנחנו אחרי זה כבר, ארבע שנים אחרי זה. החלטנו. יש השבה, ההחלטה היא על השבה, אנחנו אחרי רכישה מחדש.
משה שוב
לקחו לאיש, הוא ידע כל הזמן שמגיע לו, אם ישתנה, הוא יוכל לקבל את הקרקע חזרה, בייחוד אחרי פסק הדין של חדרה.

מה דין של קרקע שנלקחה ללא תשלום? מה איתה? אני צריך לקנות אותה היום מחדש. לקחו לי אותה באפס מחיר, לא שילמו. 40% מהרשויות, האוצר 25%. רבותיי, האוצר לא התנדב לשלם את ה-25%.

עוד שני דברים קטנים. העניין של אם מחזירים קרקע, זה נגמר, אבל לא דובר מה קורה עם מס השבח, מה קורה עם מס הרכישה, מה קורה עם מע"מ. אני צריך לשלם מע"מ עבור זה? אני צריך לשלם מס רכישה כדי לקבל את הקרקע במחיר מלא? גם בקרקעות חקלאיות זה אותו דבר. ומדברים אם להחזיר, מה להחזיר. החזירו 500 דונם למשק, בקיבוץ, הוא צריך לשלם במחיר של היום. מילא לשלם מס רכישה, אולי גם מע"מ, המינהל לוקח מע"מ.

אני מבקש עוד משהו קטן. רבותיי, זה לא קטן, זה לקח הרבה זמן, מה שדנים בוועדה. ההתיישנות. ידענו תמיד שיש פסק דין בשייח' מוניס, שאין התיישנות בהפקעות. התחילו עכשיו בתי המשפט לפסוק שאחרי 7 שנים אין פיצויים. 'לקחנו, לא ניתן את זה חזרה'.
ארז כהן
אני מזכיר שכבודך ביקש שתהיה ההסתייגות לגבי רכוש נספי שואה. זה לא נכנס פה לאף אחד מהסעיפים. הולכים להצביע על זה.
היו"ר ציון פיניאן
מר קמניץ ייתן תשובה ונצביע על זה.
ארז כהן
אוקי. ההסתייגות השנייה שצריכה להיות, לדעתי, לסעיף הזה, זה פיצוי מלא, בהנחה שכמו שציינו שאולי לא שילמו פיצויים בכלל ואז בטח זה אבסורד נוראי. לדעתי ההסתייגות השלישית צריכה להיות שהקרקע הזאת... רבותיי, אנחנו מדברים על קרקע למטרה ציבורית, לא למטרה מסחרית, אני לא מבין למה אי אפשר לסייג את זה בהמשך צורך מטרה ציבורית. אם זה לא מטרה ציבורית, אז למה להחיל על זה התיישנות?
היו"ר ציון פיניאן
תודה. מר קמניץ, בבקשה.
ארז קמניץ
בעניין נכסים של נספי שואה, אדוני. חוק השבת נכסים של נספי שואה יוצא מתוך נקודת הנחה ראשונית ומהותית, שהנכסים שבו, כפי שהם מוגדרים, חלים עליהם כללים שלמעשה מבעיקרה התיישנות לא חלה עליהם. אנחנו נתנו חוות דעת בעניין, יש אפשרות לראות את זה כעילת השעיה, יש אפשרות לראות את זה מעיקרו, שעל הנכסים שנדרשים על ידי החברה, שאלות של התיישנות לא יחולו. אני רוצה רק לסייג ולומר, במצב שבו יש הפקעה של מקרקעין וכנגדה יש תמורה של פיצויים, ניתנו פיצויים, הרי שהנכס של נספה השואה הוא פיצויי ההפקעה. לעניין פיצויי ההפקעה, שאלת ההתיישנות לא תהיה רלוונטית.

שוב, יש לנו פה סיטואציה שבה יש קרקע, אנחנו מדברים כרגע על זכות כזאת או אחרת ברכישה מחדש, אבל צריך לזכור שברקע יש פיצויי הפקעה שהיו אמורים להשתלם, הם היו משתלמים לאפוטרופוס הכללי, לא ניכנס כרגע לטכניקה, אבל העיקרון הוא שעל פיצויי הפקעה לא תחול התיישנות.
נסים זאב
שאלה. יש למישהו אומדן מה סדר הגודל ב-25 השנה האחרונות? כמה הפקעות היו?
רחלי בירנבוים
כן, רוב ההפקעות היו קודם. מבחינת הפקעות שר אוצר.
נסים זאב
זאת אומרת בעצם אין פיצויים.
רחלי בירנבוים
המינהל העביר את הנתונים לוועדה, המאסה העיקרית של ההפקעות היתה ב---
יצחק וקנין
אתם התחייבתם להביא לפה את הרשימה, ועד היום---
רחלי בירנבוים
העברנו אותה.
יצחק וקנין
לא העברתם אותה.
עינת קאופמן
אנחנו העברנו את הרשימה ואני יכולה לתת פרטים מדויקים. אנחנו מדברים על 30 הפקעות משנת 81', אנחנו מדברים על שטח יחסית קטן לעומת סך הכל ההפקעות מקום המדינה. אנחנו מדברים בערך על 20,000 דונם, לעומת כ-385,000 דונם הפקעות שר האוצר בלבד, בניכוי הפקעות לתשתיות והאצלות סמכות. ואנחנו לא כוללים בזה את ההפקעות של חוק רכישת מקרקעין שהיה בשנת 53', על מיליון ורבע דונם. והפקעות של מע"צ והרכבת, הן לא אצלנו. אלה הפקעות שנעשו לפי פקודת הדרכים והמסילות, הם לא נעשו דרך המינהל.
נסים זאב
אדוני היושב ראש, אני רוצה הסתייגות לגבי ה-25 שנה. זה זמן ארוך מדי, אני רוצה שזה יהיה 10 שנים.
שלמה בונימוביץ
חברים נכבדים, אני עומד מאחורי המכתב. אני בעצם יורש של סבא וסבתא שלי, אבל מדובר על קבוצה גדולה מאוד, עשרות אנשים, שבזמנו רכשו קרקעות בעבר הירקון, והמדינה באמצע שנות הששים הפקיעה את כל הקרקעות האלה לפי גלילות. ניחא, הפקיעו לצרכי ציבור, אמרו 'זה חשוב', דלק וכולי, האנשים המבוגרים האלה עמדו בפני הדרישה הממשלתית ונכנעו לה. והנה, כנקוף 40 שנה, 50 שנה, המדינה אומרת שמסלקים את פי גלילות מהמקום, במקום להשיב את הקרקע, שינו את הייעוד שלה ומשווקים אותה למגורים, לכל בר בי רב, אלפי ועשרות קבלנים ומתווכים והשד יודע מי הולכים לעשות קופון על גב הבעלים המקוריים. אני חושב שזה עוול נורא, אתם חייבים לתקן את העוול הזה, כי בית המשפט שלח אותנו, בתור הציבור, אל נבחרי הציבור. הוא אומר, נבחרי הציבור, אנחנו מסמפטים את התביעה שלכם, אנחנו קבענו דוקטרינה שלפיה לא יקרה יותר כזה דבר, אפילו אם שילמו פיצויים לבן אדם ויש לו זיקה אל הקרקע, לא ניתקה הזיקה הזאת. הוא לקח פיצויים בתום לב, כי אמרו לו שלעולמים הקרקע הזאת לא תשוב אליו.
היו"ר משה גפני
הסבא והסבתא שלך קיבלו פיצויים בשעתו?
שלמה בונימוביץ
הסבא וסבתא שלי קיבלו פיצוי זעום. היה מאבק משפטי קשה מאוד, הם אנשים מבוגרים היו אז, אף אחד לא יכול היה לעמוד... אני מזכיר לכם, אמצע שנות הששים, המדינה היתה לא כמו היום, שכל אחד קם ויש לו עורכי דין מהשורה הראשונה ונאבקים עם המדינה. היו גם עשרות אנשים שהפקיעו להם שם אדמות, שלא קיבלו פיצויים. יש הרבה שלא קיבלו. עכשיו פתאום פותחים את העיתון והקרקע הזאת משווקת לכל העולם, חוץ מאשר לבעלי הקרקע המקוריים. זה לא יעלה על הדעת כדבר הזה. אנחנו הולכים לבית המשפט ובית המשפט אומר: אנחנו מסכימים איתכם, אתם צודקים, אבל אנחנו לא יכולים להוציא את הערמונים מהאש, תוציאו אתם את הערמונים מהאש.
נטע דורפמן
אני רוצה להזכיר שכולנו פה בעקבות פסק דין קרסיק. בפסק דין קרסיק נקבעה הלכה מכאן ואילך ובית המשפט קבע שהוא מחכה למחוקק באשר לתחולה הרטרואקטיבית. המדינה בסיכומים בעניין הזה הודיעה לבית המשפט שהיא מתנגדת נחרצות להחלת ההלכה בפסק דין קרסיק רטרואקטיבית. בית המשפט החליט שלא להכריע בסוגיה, למרות שהוגשו סיכומים, והחליט להמתין. בתחילת השנה הזו בית המשפט מחק את העתירות וקבע שאם לאחר חקיקת החוק, תיוותר עדיין עילה בידי העותרים, כאשר אנחנו הודענו לבית המשפט שהצעת החוק מציעה שההפקעות של למעלה מ-25 שנים לא תהיה השבה, והקרקע תישאר בידי המדינה, הודענו את זה לבית המשפט, ובית המשפט קבע שאם תיוותר עילה לאחר חקיקת החוק, אפשר יהיה לעתור שנית. כלומר להגיד שזה סותר את פסיק דין קרסיק, זה הצגה לא מדויקת של העובדות, כי בית המשפט בקרסיק ידע מה הצעת החוק קובעת.

אני כבר דיברתי על זה ארוכות בישיבות הקודמות, אבל אני בכל זאת אזכיר שלמדינה יש אינטרס הסתמכות באשר לקרקעות שהופקעו. בעבר הדין היה שונה, אנחנו מדברים על מצב שהחשיפה של המדינה להחלת החוק על קרקעות שלפני למעלה מ-25 שנים היא חשיפה של דונמים רבים מאוד. יש עניין של יציבות קניינית. אני לא רוצה לפרט, כי אני דיברתי על זה ארוכות בישיבות הקודמות, כל הנושאים שעומדים בבסיס ההלכות שנוגעות להתיישנות, אנחנו לא מדברים פה על התיישנות, אבל יש פה דבר דומה, רלוונטיות גם לעניין הזה. אנחנו חושבים שהכנו הצעה מאוזנת, כי כן החלנו את הצעת החוק רטרואקטיבית, כן נתנו זכות השבה וזכות רכישה מחדש לגבי הפקעות שנעשו ב-25 השנים האחרונות.

סליחה, אני חוזרת בי, בעניין של רכישה מחדש, אנחנו לא מחילים 25 שנים, רק על מימוש מטרת ההפקעה. סליחה.

אנחנו עקביים בסיכומים שלנו בפסק דין קרסיק.
היו"ר משה גפני
את אומרת שאם לא מממשים את ההפקעה, אז 25 שנה אחורנית כן משלמים?
נטע דורפמן
אם הממשלה לא התחילו במימוש מטרת ההפקעה ב-25 השנים האחרונות, אנחנו נתנו זמן למדינה להיערך ולהתחיל במימוש, ואם לא תצליח המדינה לעמוד בלוחות הזמנים האלה, יחול החוק כפי שמנוסח בהצעת החוק, וכפי שתוקן גם על ידי הוועדה. אני מזכירה שבהצעת החוק דובר רק על רכישה מחדש, וכרגע מדובר גם בהשבה.
חיים אורון
קרקע שלא מומשה 25 שנה?
נטע דורפמן
אנחנו מאפשרים למדינה להתחיל, כיוון שלא היו לוחות זמנים מחייבים לתחילת מימוש עד היום. אם היא לא תצליח לעמוד בלוחות הזמנים, היא תצטרך להשיב את הקרקע.
היו"ר משה גפני
המציאות הזאת שבה אנשים לא קיבלו פיצוי, גם עליהם זה לא יחול.
נטע דורפמן
אני רוצה להגיב. היתה שאלה בפסק דין קרסיק, האם יש לעשות הבחנה בין אדם שקיבל פיצויי הפקעה לבן אדם שלא קיבל פיצויי הפקעה. אנחנו סבורים שאין הבחנה בין שני סוגי האנשים. העובדה שאדם בתום לב, כפי שנאמר, לעומת חברו שהוא עשיר יותר---
היו"ר משה גפני
השאלה היא, כאשר הפקיעו את זה לצורך הקמת פי גלילות וההפקעה הזאת נעשתה לצורך פי גלילות ופי גלילות היה שם ועכשיו מוציאים את פי גלילות מהמקום, לא מן הראוי שאנשים יקבלו פיצוי? הרי פי גלילות כבר לא שם ומוציאים אותו.
נטע דורפמן
אני רוצה להזכיר שהיום יוקם פי גלילות חדש, ויוחלט שאין צורך באותו פי גלילות החדש, מה שאנחנו ניתן לנפקע זה זכות לרכוש את פי גלילות במחיר שלו היום, ואם הערך של הקרקע עלה, הוא יצטרך לקנות לפי הערך של הקרקע.
יצחק וקנין
זה לגבי אחד שכן קיבל פיצוי. מה לגבי אחד שלא קיבל פיצוי?
נטע דורפמן
אני רוצה להזכיר שלהבדיל מהפקעות של רשויות מקומיות, האפשרות היחידה של שר האוצר וגם שר התחבורה לא לשלם פיצויי הפקעה חלה רק בהפקעות למטרת דרך, כשנקודת המוצא בהפקעות למטרת דרך היא שהקרקע הגובלת מושבחת. ההפקעות שאנחנו מדברים עליהן הן לא הפקעות למטרת דרך, כל ההפקעות שמדובר בהן לא היו הפקעות מהסוג הזה, ולכן שולם פיצוי או שהוצע פיצוי. העובדה שאם מחליט מסיבותיו שלו, סיבות אידיאולוגיות, סיבות שהוא חושב שבזכות זה הוא יוכל לקבל את הקרקע חזרה, לא לקבל פיצויים, אנחנו לא חושבים שהיא מקנה לו זכות עודפת על אותו אדם שבתום לב קיבל את הפיצויים.
יעקב אדרי
אני חושב שהדוגמה שהבאת, פי גלילות, היא דוגמה מצוינת. מי שיעשה בסוף את הכסף שם זה חברות הדלק, כך אני מבין.
יורם חג'בי
הם קיבלו את הקרקע כפיצוי על זה---
יעקב אדרי
עכשיו הם יעשו שינוי ייעוד, זה הון עתק שנותנים לכמה גופים בלי שום הצדקה. עשו הפקעה לצורך מסוים, עכשיו זה השתנה, סוגרים את העסק שם, מי שייהנה מזה זה רק חברות הדלק בגדול, בענק.
חיים אורון
אני מבקש לרשום הסתייגות שתהיה מורכבת משניים; היא תהיה מורכבת מביטול ה-25 שנה. אין לי בעיה אפילו להגיד 'מאז קום המדינה'. דבר שני, שינוי ייעוד לצרכי מגורים. כי שינוי ייעוד לצרכי מגורים יוצר מקור גדול. אני לא רוצה עכשיו פה. נניח לצורך העניין שהיה להם 5 דונם, 5 דונם היום שווים 5 מיליון דולר, אז הם צריכים לקבל 5 מיליון דולר, אבל יכול להיות שהם צריכים לקבל 5 דירות. אני סתם עכשיו ממציא משהו, ולא 5 מיליון דולר.
היו"ר משה גפני
אני מוטרד.
יצחק וקנין
לפי הגיוס שאני רואה פה היום, ברור לי שבאו לפה במטרה ל---
היו"ר משה גפני
הסתייגות אחת זה קום המדינה.
חיים אורון
קום המדינה, לצרכי מגורים, השיעור, וזה ייקבע בתקנות.
שגית אפיק
אתה מציע, בעצם, גם לעתיד וגם לאחור. את העניין של שינוי מטרת הרכישה, שאי אפשר יהיה לשנות לצרכי מגורים, אתה מציע את זה גם לגבי הפקעות עתידיות, וגם לגבי הפקעות אחורה?
חיים אורון
כן. יש פה שני עקרונות. יש פה עיקרון אחד שהוא העיקרון של צרכי מגורים והוא צריך לעבור לכל האורך ולכל הרוחב.

יש פה העיקרון השני שהוא הבעיה הקשה של הוועדה, זה רטרואקטיבית. אני לא מציע לבדוק היום רטרואקטיבית לגבי דרכים וכל מיני דברים ואולי בדרך גם הקימו תחנת דלק, אני לא פותח את כל ההיסטוריה, וגם אין לי בעיה להגדיר בתקנות אחר כך לא דונם ורבע, אלא מתחם, את זה נשאיר לתקנות. אני מציע שפה ייקבע העיקרון ושהביצוע שלו יהיה בתקנות, גם השיעור וגם האופן יהיה בתקנות.
היו"ר משה גפני
לרשום את ההסתייגות שלו.
יורם חג'בי
אני רוצה להשלים את דברי חבר הכנסת אורון. הרי יש מקרים שבהם הקרקע שווקה בכלל. למשל בבית הכרם בנו שם שכונה שלמה על שדה התעופה, לכן אני אומר שרק תהיה ועדה שתיתן פיצויים. לאותם אנשים שבאמת לא השתמשו למטרה המקורית, שיהיה פיצוי כספי מסוים, בהתחשב בקופון ובהתחשב בנזק שנגרם להם.
רחלי בירנבום
הערה קטנה שצריך להוסיף. בשולי הוראת המעבר, הסעיף האחרון. למרות שכל החוק חל קדימה, הסעיף הזה אומר שעל פיצויים שעדיין לא שולמו, גם בהפקעות ישנות, יחולו הסעיפים שתיקנו כאן, ולכן אנחנו חושבים שצריך להכניס לסעיף הזה גם את סעיפים 11, 12 לחוק הזה. המשמעות של זה, זה הסעיף 13 שביטלנו בחוק הזה.
שגית אפיק
אבל בישיבה הקודמת הסברנו לעורך דין שוב שהעניין של דמי מימוש יחול אך ורק לגבי הפקעות עתידיות, אז עכשיו אתם מבקשים לשנות את זה?
רחלי בירנבוים
אז אני אפרט, שני משפטים קצרים. כיוון שהחוק לתיקון דיני הרכישה חל גם אחורה, זאת אומרת אנחנו כן מחילים אותו אחורה ונותנים ריבית מלאה מיום התיקון, אז אין הצדקה להשתמש בסעיף המנדטורי.
נסים זאב
כמה זמן יינתן לשר האוצר כדי לבחון מחדש אותן קרקעות שלא מומשו. יש כאן בסעיף שאומר שבמידה ולא מומשה הפקעה יינתן לשר האוצר זמן נוסף כדי---
שגית אפיק
8, 7 ו-2, לא יותר מ-17 שנים. אלה הזמנים שנקבעו לתחילת מימוש.
נטע דורפמן
בהוראת המעבר, אני הבנתי שזו הצעה מקורית של הממשלה, יש 10 שנים לכל הקרקעות. אנחנו צריכים למעשה לעשות סקר לגבי הקרקעות שהופקעו ב-25 השנים האחרונות, לראות איפה עוד לא התחילו במימוש מטרת ההפקעה. זה לא אותו מצב כמו שיש לי הפקעה חדשה ששר האוצר יכול לבחון את ההפקעה וכולי. אני מדברת פה על סקר של כל ההפקעות של מע"צ, כל ההפקעות של הרכבת, כל ההפקעות של---
שגית אפיק
בישיבה הקודמת אמרנו שברגע שאנחנו קובעים, זה יהיה לאורך כל ההצעה.
נטע דורפמן
אבל אין סיבה שזה לא יהיה 10 שנים ו-17. אנחנו מדברים על החלה רטרואקטיבית של 25 שנים, זה לא אותו מצב שבו יש לי הפקעה מצומצמת, שעכשיו אני בודקת כמה שנים...
היו"ר משה גפני
אבל יש לכם 17.
נטע דורפמן
10 ו-17, זה מה שאני מציעה.
היו"ר משה גפני
לא, 8.
נטע דורפמן
המדינה צריכה לעשות---
היו"ר משה גפני
אז שהמדינה תתאמץ יותר.
חיים אורון
נאמר לנו שהחוק הזה איננו חל על חוק תכנון ובנייה, משום שהוא בהכנה. אני מציע שתהיה הסתייגות, שאם תוך שנתיים לא מחוקק חוק תכנון ובנייה, הוא חל.
שגית אפיק
אתה מציע בעצם שלעניין שמאי מכריע וועדת השגות, לגבי הפיצויים של הרשויות המקומיות והתכנון והבנייה, אם תוך שנתיים המדינה לא תביא הצעת חוק---
חיים אורון
הבטיחו לנו, ואני קיבלתי את הנימוק הזה, שזה לא בשל ולא זה וזה, וצריך זמן.
שגית אפיק
זה נכון.
חיים אורון
מאה אחוז, שנתיים זה מספיק זמן? או רוצים 17 שנה?
ארז קמניץ
אנחנו צריכים לבדוק אם זה בסדר, אם זה בסדר, נחיל. אם לא, אז לא. יכולה להיות גם תשובה שלילית.
חיים אורון
לא, בתוך שנתיים החוק חל, אלא אם כן תבואו לפה ותגידו שיש חוק אחר, או שמשהו אחר.
ארז קמניץ
לא, ועדת השגות למשל זה לא רלוונטי.
חיים אורון
אם לא יהיה שוט עליכם לבוא לפה, לא יבואו.
היו"ר משה גפני
אנחנו נקבע כמה שנים שאם החוק לא מגיע, אז החוק יחול גם על ה---
נטע דורפמן
סליחה, לא כל החוק ,רק הנושא של ועדת השגות ופיצויי הפקעה, כי כל ההסדר הזה לא יחול בחוק תכנון ובנייה.
היו"ר משה גפני
כן, חבר הכנסת אורון, אנחנו מקבלים את ההסתייגות שלך ונקבע כמה שנים?
ארז קמניץ
אבל רק לשמאי מכריע.
היו"ר משה גפני
כן. נקבע כמה שנים?
שגית אפיק
שלוש.
היו"ר משה גפני
הערה משפטית קצרה.
שגית אפיק
אני גם רוצה להעיר בקצרה, אנחנו דיברנו על זה ארוכות בוועדת המשנה, גם הנחנו לכם מסמך. אנחנו גם חושבים שההוראה של 25 שנים שקובעת מבחן של חלוף זמן כמבחן בלעדי, שמבטל למעשה את הזכות של אדם לקרקע שלו, הוא מבחן מאוד מאוד קשה ומבחן בעייתי והיה רצוי שלמבחן הזה יתווסף איזה שהוא מבחן מהותי, כמו שהולך לאורך כל הצעת החוק, כמו תחילת ביצוע, כמו מבחן של מימוש הצורך הציבורי, ולא לעשות את זה כמבחן שרירותי כזה קשה, אבל זה להכרעת הוועדה.
חיים אורון
אבל יש לי הרגשה שאתם תומכים בהצעה שלי.
שגית אפיק
אנחנו מאוד תומכים בהצעה שלך.
נסים זאב
אז אולי נדחה את ההצבעה עד שנחשוב בדיוק?
היו"ר משה גפני
לא. הבקשה לא התקבלה.

הצבעות.

שם החוק, רבותיי; 'הצעת חוק לתיקון פקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור)(מספר 3), התש"ע-2009'. מי בעד השם של הצעת החוק? ירים את ידו. מי נגדה? אין. מי נמנע? 1. שם החוק אושר כהצעת הוועדה.
שגית אפיק
לסעיף 1 יש הסתייגויות של חבר הכנסת חיים אורון וחנא סוייד, במקום 'שר האוצר', תבוא 'הממשלה'.
היו"ר משה גפני
מי בעד ההסתייגות? ירים את ידו. מי נגדה? מי נמנע? ההסתייגות לא התקבלה. 9 נגד ההסתייגות, 3 בעד ההסתייגות. מי נמנע? אין. ההסתייגות לא התקבלה.

ומעכשיו, אם נראה שיש רוב, לא צריך להגיד את המספר.

לסעיף 1 יש עוד הסתייגויות?
שגית אפיק
אין עוד הסתייגויות.
היו"ר משה גפני
מי בעד סעיף 1 כהצעת הוועדה? ירים את ידו. מי נגדה? מי נמנע? הסעיף התקבל כהצעת הוועדה.

סעיף 2, הסתייגויות?
שגית אפיק
כן. סעיף 2 מדבר על צורך ציבורי, ההסתייגות של חבר הכנסת חנא סוייד, מבקש שהקמה, הרחבה או פיתוח של יישוב לא ייחשב כצורך ציבורי לעניין הפקעה.
היו"ר משה גפני
מי בעד ההסתייגות? ירים את ידו. מי נגדה? ההסתייגות לא התקבלה.
ענת מימון
הסתייגות נוספת, חבר הכנסת חיים אורון מבקש שבצורך ציבורי אחר נוריד את 'באישור ועדת הכספים'.
היו"ר משה גפני
נוריד? חבר הכנסת אורון.
חיים אורון
תאמין לי, אני יודע מה אני אומר. עכשיו, כשאני רואה שפה באים 20 איש, בלי שהיו בדיון, אז למה אני צריך את ועדת כספים?
היו"ר משה גפני
לא, צריך, צריך. אם זה מגיע לוועדת כספים, אתה יכול להסביר להם. תוריד את זה.
חיים אורון
אני חושב את זה ברצינות, אבל תמחק, כי זה לא יעבור. אני לא חושב שוועדת כספים צריכה לאשר הפקעה מסוימת, או יעד מסוים.
היו"ר משה גפני
טוב, הוא הוריד את זה.

יש עוד הסתייגויות?
שגית אפיק
בהגדרה 'התחלת ביצוע מטרת הרכישה'. הוועדה בחרה את האופציה השנייה של ביצוע פעולות של ממש בקרקע, בשקידה ראויה. חבר הכנסת חנא סוייד מבקש להוסיף שהתחלת ביצוע מטרת הרכישה תיעשה במרבית שטח יחידת ההפקעה. הוא מוסיף מבחן של גודל שטח.
היו"ר משה גפני
מי בעד ההסתייגות של חבר הכנסת סוייד? ירים את ידו. מי נגדה? מי נמנע? ההסתייגות לא התקבלה.

הוועדה הולכת על גרסה 2, לפי הנוסח שהיה בעת הדיון, 'ביצוע פעולות של ממש בקרקע, בשקידה ראויה'. מי בעד גרסה 2 שמופיעה פה, יחד עם התיקון, וכל סעיף 2? ירים את ידו. מי נגד? מי נמנע? סעיף 2 התקבל, כפי הגרסה שקבענו, כהצעת הוועדה.
שגית אפיק
סעיף 3 להצעה.
היו"ר משה גפני
הסתייגויות?
ענת מיימון
חבר הכנסת חנא סוייד מבקש שהיושב ראש לא יהיה מטעם המינהל, אלא יהיה מטעם משרד האוצר.
היו"ר משה גפני
מי בעד ההסתייגות? ירים את ידו. מי נגדה? מי נמנע? ההסתייגות לא התקבלה.
ענת מיימון
הוא מבקש להוסיף שני ראשי ערים, אחד יהודי ואחד בן מיעוטים, ושני נציגים של ארגונים סביבתיים וחברתיים הפועלים בתחום איכות הסביבה.
היו"ר משה גפני
מי בעד ההסתייגות? ירים את ידו. מי נגדה? מי נמנע? ההסתייגות לא התקבלה.
שגית אפיק
ההסתייגות של חבר הכנסת אורון, להוסיף בן מיעוטים.
היו"ר משה גפני
מי בעד ההסתייגות של חבר הכנסת אורון? מי נגדה? מי נמנע? ההסתייגות לא התקבלה.
שגית אפיק
חבר הכנסת שי חרמש ביקש להוסיף נציג של משרד החקלאות.
היו"ר משה גפני
מי בעד ההסתייגות? מי נגדה? מי נמנע? ההסתייגות לא התקבלה.

רוויזיה?
שי חרמש
כן.
היו"ר משה גפני
אתה מבקש רוויזיה?
שי חרמש
כן
היו"ר משה גפני
מי בעד הרוויזיה? ירים את ידו. מי נגדה? הרוויזיה לא התקבלה.
שי חרמש
היתה הסכמה על העניין הזה, תכבדו את הזה. אני מכבד אתכם, תכבד אותי.
היו"ר משה גפני
יש עוד הסתייגויות? אף אחד לא הגיש הסתייגות להוסיף לוועדה המייעצת נציג הרבנות?
יעקב אדרי
הרב גפני, תת הוועדות שאתה מקים, אין להם שום משקל, מחליטים משהו, מכבדים אותו? לא, הכל התהפך.
היו"ר משה גפני
חבר הכנסת חרמש, ההסתייגות לא התקבלה. כל ההסתייגויות עולות למעלה, למליאה, עד המליאה אתה יכול לשכנע את כולם.

מי בעד סעיף 3 כהצעת הוועדה?
שגית אפיק
זה הצעת הוועדה, בשינויים שהיו בישיבה הקודמת.
היו"ר משה גפני
מי נגדה? אין. מי נמנע? אין. הסעיף עבר כהצעת הוועדה.

סעיף 4. יש הסתייגויות?
שגית אפיק
יש, כן. חבר הכנסת חנא סוייד מבקש שסעיף 3 לפקודה יימחק, שזה הסעיף שקובע את הצורך הציבורי.
היו"ר משה גפני
מי בעד ההסתייגות? מי נגדה? ההסתייגות לא התקבלה.

יש עוד הסתייגות?
שגית אפיק
לא.
היו"ר משה גפני
מי בעד סעיף 4 כהצעת הוועדה? ירים את ידו. מי נגדה? אין. מי נמנע? אין. הסעיף עבר כהצעת הוועדה.
חיים אורון
כל פעם נמנע זה אני.
היו"ר משה גפני
נמנע זה חבר הכנסת אורון, אלא אם כן הוא אומר אחרת.
שגית אפיק
סעיף 5 למעשה מתבטל, כי אנחנו נכנסים את הטפסים לפקודה.
היו"ר משה גפני
5(2). לפי הנוסח שקבענו בדיון. מי בעד סעיף 5 כפי שעלה בדיון? מה שהוצא מהסעיף הזה, הוצא. מי בעד סעיף 5? ירים את ידו. מי נגדה? אין. מי נמנע? חבר הכנסת אורון.

סעיף 6, הסתייגויות.
ענת מיימון
חברת הכנסת שלי יחימוביץ ביקשה שזכות השימוע תינתן טרם פרסום ההודעה לפי סעיף 5 ולא אחרי.
היו"ר משה גפני
מי בעד ההסתייגות? ירים את ידו. מי נגדה? אין. מי נמנע? אין.

יש עוד הסתייגויות לסעיף 6?
שגית אפיק
לא.
היו"ר משה גפני
מי בעד הסעיף 6 כהצעת הוועדה? ירים את ידו. מי נגדה? אין. מי נמנע? חבר הכנסת אורון. הסעיף התקבל כהצעת הוועדה.

סעיף 7. מי בעד סעיף 7 כהצעת הוועדה? ירים את ידו. מי נגדה? אין. מי נמנע? חבר הכנסת אורון.

סעיף 8.
ענת מיימון
סעיף 8 זה הסעיף של המועדים. חבר הכנסת חנא סוייד ביקש שסך הכל יהיה 5 שנים, 10 שנים ו-12 שנים סך הכל.
היו"ר משה גפני
מי בעד ההסתייגות? ירים את ידו. מי נגדה? אין. מי נמנע? בסדר. ההסתייגות לא התקבלה.
ענת מיימון
חברת הכנסת שלי יחימוביץ מבקשת לקצר את התקופות ל-5 ו-10.
היו"ר משה גפני
מי בעד? מי נגד? מי נמנע? הלאה.
שגית אפיק
אתה מצביע על סעיף 8 בגרסה השלישית.
היו"ר משה גפני
הגרסה השלישית זה הצעת ועדת המשנה. 8 שנים, 15, ולא יותר מ-17. 8, 7 ו-2. מי בעד הצעת הוועדה? מי נגד? מי נמנע? אין נמנעים ואין מתנגדים. סעיף 8 אושר כהצעת הוועדה.

סעיף 9, אין הסתייגויות. מי בעד הצעת הוועדה? ירים את ידו. מי נגד? אין. מי נמנע?

כל פעם שאני אומר הסעיף כהצעת הוועדה, זה כפי שהיה בדיונים, בגלל שיש סעיפים שבהם עשינו שינויים.

סעיף 10. הסתייגויות? מי בעד סעיף 10? מי נגד? אין. מי נמנע? סעיף 10 אושר כהצעת הוועדה.

סעיף 11. הסתייגויות?
שגית אפיק
אין.
היו"ר משה גפני
מי בעד סעיף 11? מי נגד? מי נמנע? סעיף 11 אושר כהצעת הוועדה.

סעיף 12.
ענת מיימון
הוועדה אימצה את ההסתייגויות של חבר הכנסת אורון. זה הסעיף שמדבר על הנושא של שמאי מכריע וועדת השגות לעניין פיצויי ההפקעה.
היו"ר משה גפני
סעיף 12 עם הצעת הפשרה של חבר הכנסת אורון. מי בעד סעיף 12 כהצעת הוועדה? מי נגדה? אין. מי נמנע? אין. הסעיף אושר.

סעיף 13. הסתייגויות?
ארז קמניץ
בסעיף הזה צריך לאפשר בניסוח לתקן גם את סעיפים 9, 10 ו-12 שמדברים בבית משפט. בגלל שאנחנו מעבירים את ההכרעה לוועדת השגות ושמאי מכריע, כל הסעיפים שבהם פיצויי הפקעה נדונו בבית משפט למעשה הופכים להיות לא רלוונטיים.
היו"ר משה גפני
מה זה קשור לנוסח? מה זה קשור לבית המשפט?
ארז קמניץ
כי היום פסקי ההפקעה בבית המשפט.
היו"ר משה גפני
בסדר. הלשכה המשפטית תנסח את זה בהסכמה איתכם.
שגית אפיק
יש פעמיים סעיף 12 בעמוד 7, זו טעות שלנו. הסעיף הראשון שהצבעת עליו היה עניין של שמאי מכריע וועדת השגות.
היו"ר משה גפני
אני אצביע עליו עוד פעם. סעיף 12 כהצעת הוועדה? מי בעד? מי נגד? מי נמנע?
שגית אפיק
עכשיו ביטול סעיף 13 שמופיע באותו עמוד, הוא קרוי סעיף 12, אתה צריך גם להצביע עליו.
היו"ר משה גפני
מי בעד הסעיף? ירים את ידו. מי נגד? אין. מי נמנע? אין. הסעיף התקבל.

סעיף 13, נכון?
שגית אפיק
כן, שמתקן את סעיף 14.
היו"ר משה גפני
יש הסתייגויות?
ענת מיימון
יש המון הסתייגויות. ההסתייגות הראשונה של חבר הכנסת חנא סוייד. הוא מבקש שהשבה תהיה אם מטרת הרכישה בוצעה במרבית שטח יחידת ההפקעה.
היו"ר משה גפני
מי בעד ההסתייגות של חבר הכנסת סוייד? מי נגדה? מי נמנע? ההסתייגות לא התקבלה.
ענת מיימון
חברי הכנסת שלי יחימוביץ, חיים אורון וחנא סוייד מבקשים למחוק את סעיף 14(א) שמאפשר לשנות את מטרת הרכישה.
היו"ר משה גפני
מי בעד ההסתייגות? מי נגדה? מי נמנע? ההסתייגות לא התקבלה.
ענת מיימון
חבר הכנסת חיים אורון מבקש שהשר יוכל לשנות את מטרת הרכישה רק לצורך שהוא לא למגורים.
היו"ר משה גפני
מי בעד ההסתייגות? מי נגדה? מי נמנע? ההסתייגות לא התקבלה.
ענת מיימון
חברי הכנסת חיים אורון וחנא סוייד מבקשים שסעיף 14(ב) יהיה מועד של שנה לבעל הקרקע להחליט אם הוא רוצה רכישה מחדש או לא, ולא 10 חודשים.
היו"ר משה גפני
מי בעד ההסתייגות? מי נגדה? מי נמנע? ההסתייגות לא התקבלה.
ענת מיימון
חבר הכנסת חיים אורון מבקש שנושא החקלאות ייכנס לסעיף קטן (ט) אחרי המלונאות ולמחוק את סעיף (יא), שכרגע משאיר את זה לשיקול דעת שר האוצר.
היו"ר משה גפני
מי בעד ההסתייגות? מי נגדה?
חיים אורון
הרי תמכתם בזה. חבר הכנסת פיניאן, אמרתם שאתם תומכים. אז למה לשבת פה ימים שלמים? אמרתם כולכם שאתם תומכים. בסוף מר גבי גולן אומר לכם 'לא', אז עזבו אותנו, תעשו את זה עם הלחצנים. במחשבים. הוא יעשה על החוק וגמרנו. אמרתם שאתם תומכים, אחד לא הסביר למה מוציאים את החקלאות, עכשיו אתם מצביעים כולכם? תצביעו איך שאתם רוצים.
שי חרמש
זה חוק כבד ורציני שהתחילה בו עוד הממשלה הקודמת. אני לאורך כל הדרך הולך איתכם עם החוק הזה, לא כאופוזיציה. ישנם דברים שהם לקויים, זה עלה על משרד החקלאות---
היו"ר משה גפני
חבר הכנסת חרמש, בסדר, ברור.
שי חרמש
למה? תגיד לי, אתם השתגעתם? למה? 80% מההפקעות זה חקלאי.
חיים אורון
תן לי נימוק אחד, שמעת אותנו עשר פעמים.
ציון פיניאן
שמעתי ואני אומר שעד שזה יובא למליאה, אז נשב ונדבר.
היו"ר משה גפני
כן, ההסתייגות עוברת למליאה.
חיים אורון
במליאה לא יעבור כלום, במליאה האוטומציה היא פי מאה יותר גדולה. אני לא יודע מה קורה?
שי חרמש
95% הלכתי איתך לאורך כל הדרך, בדברים המינימליים האלה---
היו"ר משה גפני
הבנתי. חבר הכנסת חרמש, מה הוא מציע?
חיים אורון
אנחנו אמרנו, בעד חכירה לדורות, לא הלאמה זמנית. אני לא מצליח להבין את נציגי הממשלה, מה הם רוצים? מה אתם בדיוק רוצים? חוץ מזה לבוא ולהגיד בכל מקום 'חקלאים במקום אחר'. אני לא יושב פה בתור הלובי החקלאי כל הזמן, אבל מה אתם בדיוק עושים? תסבירו בנימוק ענייני אחד למה זה לא נכון. מר גולן, תסביר אתה. משרד ראש הממשלה, למה זה לא נכון?
גבי גולן
אם היושב ראש ייתן לי, אני אסביר.
היו"ר משה גפני
כן, בבקשה.
גבי גולן
אנחנו הצענו במהלך הדיון ששר האוצר ישקול, בין יתר שיקוליו, את זמן החזקת הקרקע של החוכר החקלאי, ובמידה ובאמת החזיק בקרקע זמן רב, תהיה לו אפשרות לקבל את הקרקע מחדש. אני רוצה להדגיש---
שי חרמש
אבל למה שיקול דעת?
היו"ר משה גפני
אפשר להכניס את זה לנוסח?
שי חרמש
למה שיקול הדעת? זה שלו.
חיים אורון
זה לדורות, אנחנו מדברים על חוכר לדורות.
היו"ר משה גפני
שנייה, אפשר להכניס את זה לנוסח?
גבי גולן
אנחנו נוכל לנסח. הצענו את זה במהלך הדיון בוועדה.
היו"ר משה גפני
בסדר, נכניס את זה לנוסח.
חיים אורון
זה לא פותר את הבעיה.
שי חרמש
לאדם חוזה קבוע, לקחו לו, לא משתמשים, תחזיר, זה הכל.
היו"ר משה גפני
מר גולן, את מה שאתה אומר, אני מבקש להכניס לנוסח. לנסח עם היועצת המשפטית את ההסתייגות של חבר הכנסת שי חרמש.
שגית אפיק
כן. חבר הכנסת שי חרמש ביקש באותו דבר לשלול גם את שיקול דעת שר האוצר ושזה יהיה מוחלט, העניין של הזכות---
היו"ר משה גפני
מי בעד ההסתייגות של חבר הכנסת חרמש? מי נגדה? מי נמנע? אין. להוסיף את חבר הכנסת חיים אורון להסתייגות של שי חרמש.

יש הסתייגות נוספת?
שגית אפיק
כן, חברת הכנסת שלי יחימוביץ, רוצה שסעיף 14(ד), שזה סעיף שקובע התיישנות של חמש שנים---
היו"ר משה גפני
מי בעד ההסתייגות של חברת הכנסת יחימוביץ? מי נגדה? מי נמנע? ההסתייגות לא התקבלה.

יש עוד הסתייגויות?
שגית אפיק
לסעיף הזה לא. תיקון סעיף 14 בגרסה הראשונה, לעניין הפסקה של קרקע מסוימת לעומת קרקע שהופקעה, ובגרסה של מחצית הריבית מחוק פסיקת ריבית והצמדה ובגרסה הראשונה, לעניין בעל קרקע שלא לקח פיצויים, לעניין הריבית.
היו"ר משה גפני
עם התוספת של קרקע חקלאית, מה שסוכם, שתנסחו את זה.
ארז קמניץ
זה לא ברור. הנוסח של תחילת ביצוע מטרת ההפקעה, אמרנו שנדבר בו.
שגית אפיק
עוד לא הצביעו. בנוסח שמדבר על תחילת ביצוע, לגבי קרקע מסוימת וקרקע שהופקעה, קיבלנו מנדט לנסח את זה בישיבה הקודמת, בדומה לגרסה הראשונה. אמר חבר הכנסת גפני, הוא דיבר על פעולה מתמשכת וכוונה להגיע לכלל הקרקע. זו ההסכמה שהיתה.
ארז קמניץ
אנחנו אמרנו שלא נפתח את זה.
שגית אפיק
אבל אנחנו אמרנו שנסכים על נוסח.
ארז קמניץ
אמרנו שנסכים על נוסח, אבל לא בנוסח הזה שאת קוראת עכשיו.
שגית אפיק
לא הקראתי עכשיו נוסח.
היו"ר משה גפני
מה אתה רוצה?
ארז קמניץ
אם אנחנו עדיין יושבים על הנוסח, ואם הנוסח הסופי יוסכם בייעוץ המשפטי ועל הממשלה, אז זה בסדר, רק מה שהוקרא כרגע עכשיו מייצר---
היו"ר משה גפני
אבל אנחנו סיכמנו שאתם תשבו על הנוסח.
ארז קמניץ
לא סוכם שמצביעים על---
היו"ר משה גפני
לא, לא.
יצחק וקנין
אני חייב להעיר הערה, אדוני, לפרוטוקול. כל הישיבות שישבנו פה, חבל על הזמן. לא צריך לשבת, לא צריך כלום, כי אנחנו מעבירים את הכל לפי מה שאתם רוצים, ואפילו הסתייגות---
היו"ר משה גפני
לא, חבר הכנסת וקנין, לא. אבל שינינו חלק גדול מה---
זאב נסים
אבל אנחנו יושבים פה כדי להשתכנע. אנחנו משתכנעים, אנחנו לא איזה רובוטים.
שגית אפיק
לגבי הסעיף הזה, שוב אני אומרת, זה הסעיף כפי שהוא מנוסח אצלכם, לעניין קרקע מסוימת, קיבלנו מנדט לנסח את זה בהתאם להחלטת הוועדה בישיבה הקודמת, שדיברה על פעולה מתמשכת, כוונה להגיע לכלל הקרקע. לגבי הריבית, זה יהיה מחצית מהריבית הקבועה בחוק פסיקת ריבית והצמדה. לגבי בעל קרקע שלא לקח את הפיצויים, הוא יהיה זכאי למחצית הריבית. גם ההשבחה מופיעה בסעיף הזה. ההשבחה תהיה לפי הנוסח, גרסה ב' בדף שחילקנו לכם לעניין ההשבחה, כאשר ה'לא תירשם ולא תימחק' יירדו מהנוסח, והעיקרון היה שעבוד ואי העברה לצד שלישי. הקרקע תירשם על שמו.
היו"ר משה גפני
נצביע לגבי סעיף 13.
שגית אפיק
שמתקן את סעיף 14.
היו"ר משה גפני
סעיף 13 שמתקן את סעיף 14 לפקודה, לפי הנוסח שדיברנו, עם כל מה שנלווה לזה. מי בעד סעיף 13? ירים את ידו. מי נגד? מי נמנע? הסעיף אושר כהצעת הוועדה.

כמה סעיפים נשארו לנו?
נסים זאב
למה זה דחוף? הולכים להפקיע עוד שטחים? מה הדחיפות, אדוני היושב ראש? הולכים להפקיע עוד שטחים עכשיו? לא הבנתי.
היו"ר משה גפני
חבר הכנסת אורון, סעיף 14. יש הסתייגויות?

אני אמשיך את ההצבעות מחר ב-09:30.

רבותיי, אנחנו הצבענו על ההסתייגויות משם החוק עד סעיף 13, כולל סעיף 13. מחר ב-9:30 נצביע מסעיף 14 עם ההסתייגויות עד סוף החוק.

תודה רבה, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 12:00

קוד המקור של הנתונים