ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 14/12/2009

תקנות הביטוח הלאומי (הארכת התקופה המירבית לדמי אבטלה) (הוראת שעה), התש"ע-2009

פרוטוקול

 
PAGE
7
וועדת העבודה, הרווחה והבריאות

14.12.2009


הכנסת השמונה-עשרה


נוסח לא מתוקן

מושב שני

פרוטוקול מס' 157

מישיבת ועדה העבודה, הרווחה והבריאות

יום שני, כ"ז בכסליו תש"ע, (14 בדצמבר 2009), שעה 11:30
סדר היום
תקנות הביטוח הלאומי (הארכת התקופה המירבית לדמי אבטלה) (הוראת שעה),התש"ע-2009
נכחו
חברי הוועדה: היו"ר - חיים כץ

עפו אגאבריה
מוזמנים
חיים הרצוג – שר הרווחה והשירותים החברתיים

אסתר דומיניסיני – מנכ"ל הביטוח הלאומי

אוהד רייפן – משרד האוצר

עו"ד רועי קרת – הלשכה המשפטית

אסתר טולדנו – מנהלת תחום מחקר, המוסד לביטוח לאומי

אבי צרפתי – המוסד לביטוח לאומי

חיזקיה ישראל – מנהל המחלקה לביטוח סוציאלי

עו"ד שי סומך – משרד המשפטים
מנהלת הוועדה
וילמה מאור
ייעוץ משפטי
ג'ודי וסרמן
רשמה
אתי בן שמחון

תקנות הביטוח הלאומי (הארכת התקופה המירבית לדמי אבטלה)
(הוראת שעה), התש"ע-2009
היו"ר חיים כץ
בוקר טוב, עדיין יום שני השבוע, כ"ז בכסליו התש"ע, 14 בדצמבר 2009.
אנחנו עוסקים בנושא
תקנות הביטוח הלאומי (הארכת התקופה המירבית לדמי אבטלה)(הוראת שעה). בבקשה, כבוד השר.
חיים הרצוג שר הרווחה והשירותים החברתיים
אני שמח להביא בפני הוועדה את התקנות להוספת ימים לדמי אבטלה על פי המדרגות שהוצעו ואושרו במינהלת הביטוח, המוסד לביטוח לאומי ועבודה משותפת וטובה ואינטנסיבית בעבודה משותפת ועבודה עם כל הגופים - משרד האוצר, יו"ר ההסתדרות וכמובן עם הועדה הרלבנטית בראשותו של חזקי ישראל - לצורך העניין הוא יו"ר ועדת תקנות של המוסד לביטוח לאומי, חבר מועצת המוסד לביטוח לאומי, וגם כאן יש לו עוד כובע שהוא נציג התאחדות התעשיינים, או לשכת התאום, כך שזה באמת על דעת כולם, בתקופה של משבר זה נכון וראוי להוסיף ימים לזכאות לדמי אבטלה. אני שמח להביא את זה בפני הוועדה.
אסתר דומיניסיני
משבחנו הגורמים המקצועיים והמשפטיים במוסד לביטוח לאומי בסוגייה של מי נפגע הכי הרבה מהמשבר, גם מיקדנו את המאמץ שלנו בסיוע באוכלוסיות בגיל העבודה שימי הזכאות שלהם מדמי אבטלה הם הנמוכים ביותר, שזה קבוצות הגיל עד גיל 35, הצענו פה הצעה במסגרת התקנות לתקן עד סוף 2010 כדלקמן, להוסיף לגילאים האלה את הימים הנוספים כפי שמפורטים, אם אדוני היושב ראש ארצה שאומר.
היו"ר חיים כץ
הייעוץ המשפטי יקריאו בדיוק את התקנות.
אסתר דומיניסיני
הואיל בבקשה אם אתה יכול להקריא את הימים בדיוק שאושרו.
היו"ר חיים כץ
אחרי שנקריא את התקנות מי שירצה להתבטא פה בשולחן, יהיה לו זכות הדיבור, יוכל להגיד מה שהוא רוצה.
רועי קרת
תקנות הביטוח הלאומי (הארכת התקופה המרבית לדמי אבטלה)(הוראת שעה), התש"ע-2009.


בתוקף סמכותי לפי סעיפים 171(ב) ו-400 לחוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), התשנ"ה-1995, להלן החוק, לאחר שנועצתי בוועדה לביטוח אבטלה לפי סעיף 15(ד)(2) לחוק, ולאחר התייעצות עם שר האוצר ובאישור ועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:


תקופה מרבית לדמי אבטלה – 1. בתקופת תוקפן של תקנות אלה, יוארכו התקופות האמורות


בפסקאות שבסעיף 171(א) לחוק כדלקמן:

(1) בפסקה (2א), במקום "67" יבוא "97".

(2) בפסקה (2ב), במקום "50" יבוא "65".

(3) בפסקה (3), במקום "100" יבוא "125".

תוקף ותחולה – תוקפן של תקנות אלה מיום י"ד בחשוון התש"ע.
עפו אגאבריה
מה שהיה 67 יבוא 97.
רועי קרת
תוקף ותחולה – תוקפן של תקנות אלה מיום י"ד בחשוון התש"ע, 1 בנובמבר 2009, עד יום כ"ד בטבת שת"ע, 31 בדצמבר 2010, והן יחולו על מי שהתאריך הקובע לגביו חל בתקופת התוקף; לעניין זה, "התאריך הקובע" – כהגדרתו בסעיף 158 לחוק.
אסתר דומיניסיני
אני מבקשת לתקן שזה יהיה ב-1 לדצמבר 2009, כי בדרך כלל אנחנו לא משלמים רטרו-אקטיבית אבטלה, והיה באמצע החודש, היות ובינתיים מועד הדיון בוועדה נדחה, אבקש לקבוע את זה ל-1 לדצמבר.
היו"ר חיים כץ
מתי הגישו את זה?
ג'ודי וסרמן
ב-24 לנובמבר.
חיים הרצוג שר הרווחה והשירותים החברתיים
זה לא בטענה כלפיכם, אכן, הטיוטות כשהם אושרו רק במנהלה, זה נכון, הם היו בנובמבר.
היו"ר חיים כץ
תיקון לפרוטוקול.
חיים הרצוג שר הרווחה והשירותים החברתיים
לא אשמת הוועדה בכלל.
ג'ודי וסרמן
אתם כתבתם במכתב ששליש מהאוכלוסייה מקבלת דמי אבטלה תקופה של פחות משבעה ימים, תקופות שחלות עכשיו בחוק. התיקונים האלה חלים על אלה שקיבלו תקופה של 100 ימים, 50 ימים.
היו"ר חיים כץ
יקבלו.
ג'ודי וסרמן
קיבלו בעבר 50, 100 זה הוארך, על איזה היקף אוכלוסייה זה יחול?
אסתר טולידנו
כל חודש יש לנו עשרות אלפים מובטלים חדשים שמצטרפים לאוכלוסייה. כלומר, ב-14 חודשים מדובר על אוכלוסייה של 140 אלף אנשים, זה כולל את כל מקבלי דמי האבטלה. 13 אלף יש להם 50 ימי אבטלה, 11,900 אלה שיש להם 67 יום.
היו"ר חיים כץ
עד גיל 25.
אסתר טולידנו
13 אלף עד גיל 25. 11,900 זה מ-25 עד 28. הקבוצה של 100 יום שזה מ-28-35 – 30 אלף איש.
ג'ודי וסרמן
55 אלף מתוך ה-140 אלף.


למה בחרתם לתת דווקא לקבוצה הזאת ולא לקבוצה היותר גדולה?
אסתר טולידאנו
בגלל שאלה נפגעו במשך כל התקופה. היו זכאים בתחילת החקיקה ל-138 יום ו-175, ירדו ל-50 יום. בדיקה שנעשתה והמחקר הראה שבתקופת המשבר הנוכחית מי שנפגע זה הצעירים.
היו"ר חיים כץ
למה לא קלטו אותם לעבודה? במשבר קלטו רק את המבוגרים לעבודה?
אסתר דומיניסיני
הם הכי הרבה נפלטו.
אסתר טולידנו
המבוגרים זכאים ל-138 יום ו-175 יום.
היו"ר חיים כץ
אבל הם לא מוצאים מקום עבודה יותר.
חיים הרצוג שר הרווחה והשירותים החברתיים
הכוונה היתה לסגור פה פער מול קבוצה שהיא במעגל הפליטה הכי גדול שיש וצריכה לעבור השמה ולהיקלט מחדש. לגבי אלה שנטען שלכאורה בגלל הגיל יש להם בעיה, אז יש מסלולים נוספים שבהם אנחנו מטפלים, אבל 10 ימים לא יעזרו.
ג'ודי וסרמן
הם זכאים היום ל-138 ימים, ול-175. התקופות כבר היום יותר ארוכות תקופות הזכאות.
אסתר דומיניסיני
בסוף כשאתה בוחן איפה אתה משקיע את המשאבים אז זאת האוכלוסייה הכי רלבנטית והכי נפגעה, זה משווה אותה לאוכלוסייה שממילא כבר מקבלת סכומים במשך ימים יותר גבוה.
חיזקיה ישראל
בוועדה ביקשנו שהנושא הזה ייכנס לתוקף מה-1 לנובמבר ולא מה-1 לדצמבר כדי לאפשר לקבוצה של מובטלים שמתחילים את האבטלה שלהם ב-1 בנובמבר יהיו זכאים לתיקון הזה. אין פה רטרו-אקטיביות, אם אתה מתחיל לקבל ב-1 בנובמבר - - -
היו"ר חיים כץ
אתה מבקש ב-1 בנובמבר, מה אומר הביטוח הלאומי?
אסתר דומיניסיני
לראשונה כתבנו את התקנות – כל התקנות בדרך כלל אין להן רטרו-אקטיביות, ובטח לא באבטלה כשיש מבחן תעסוקה.
היו"ר חיים כץ
אבל עכשיו הוא באמצע התהליך.

- - - ב-1 לנובמבר, עכשיו הוא באמצע ימי אבטלה שלו, את מאריכה את הימים לא קרה כלום.
אסתר דומיניסיני
לנושא עיקרון של תקנות בתחום אבטלה אין רטרו-אקטיביות, יש מבחן התייצבות וכיוצא בזה. כשאנחנו התחלנו את התהליך התקנות המקוריות היו ב-1 לחודש לאחר חודש התקנת התקנות. היות וזה היה באמצע חודש, חזקי ביקש שיהיה מ-1 בנובמבר כחריג שבחריג שחייב אותנו לפנות למשרד המשפטים, אנחנו הסכמנו. היות וכרגע אנחנו כבר לא נמצאים בנובמבר, הרי שהחריג אסור לו להתקיים, ואנחנו מבקשים שזה ייקבע ל-1 בדצמבר. אנחנו לא חושבים שיש פה איזה פגיעה דרמטית באוכלוסייה.
היו"ר חיים כץ
כמה אנשים נפגעים לפי החשבונות שלך?
חיזקיה ישראל
לפני הנתונים של הביטוח הלאומי, בכל שנה יש כ-10 חדשים סך הכל לא רק הצעירים. אני מניח שכמה אלפים שהתחילו את האבטלה להם ב-1 בנובמבר, אם זה יהיה בדצמבר לא יהיו זכאים להארכה הזאת.
היו"ר חיים כץ
אני בטוח ייענה לבקשתך.
חיים הרצוג שר הרווחה והשירותים החברתיים
אני חייב להיות כנה פה. הבעיה שלי פה היא שעם האוצר הגענו לחבילה שהיה לי מאוד קשה לסכם אותה, האוצר עומד על כך.
היו"ר חיים כץ
האוצר לא עומד על כלום.
חיים הרצוג שר הרווחה והשירותים החברתיים
לפי החישוב שלי זה מאות אנשים.
היו"ר חיים כץ
בבקשה, נציג האוצר, צלצל ותאמר שיש פה כמה מאות אנשים, וחבל שזה יפול על זה.
ג'ודי וסרמן
ההצעה שלכם הראשונית שהתאריך הקובע שזה יחול על אנשים שמה-1 בנובמבר הם יחולו על מי שהתאריך הקובע לגביו חל מה-1 לנובמבר ואילך, זאת היתה ההצעה שלכם. ה-1 לנובמבר, התאריך הקובע זה ה-1 בחודש שבו הוא הפך להיות מובטל. מי שלראשונה הפך להיות מובטל מה-1 לנובמבר הוא יקבל הארכת תקופות יותר ארוכות, לא שמשלמים לו לתקופה שלפני הכנת התקנות, לכן אין רטרו-אקטיביות במובן הרטרו-אקטיבי. מדובר על תקציב שממשלת ישראל תיקצבה לעניין הזה מאה מליון כמדומני, והחישוב נעשה מנובמבר עד סוף 2011, ולכן, בעצם לא תעמדו אחר החלטת הממשלה במובן הזה שפחות כסף יילך לאבטלה - - -
היו"ר חיים כץ
נציג האוצר, קבל את זה. יפה.
אוהד רייפן
יש הסכמה חשוב להבהיר שהחלטת הממשלה לא קבעה סכום, אלא היא קבעה ששר האוצר ושר הרווחה הגיעו להסכמה על התקנות האלו.
חיים כץ
נתתה את הנוסח ב-1 בנובמבר.
אוהד רייפן
לא.
חיים הרצוג שר הרווחה והשירותים החברתיים
לזכותו ייאמר שבמקור הסיכום היה 1 בינואר. אחר כך חזקי אמר זה לא יכול להיות זה צריך להיות 1 בנובמבר. אני נמצא פה בין הרצון הציבורי לבין ההסכמה עם האוצר.
היו"ר חיים כץ
תן לי לעבוד, כבוד השר.
אוהד רייפן
על ה-1 נובמבר לא קויימה חובת התייעצות שקיימת על פי חוק, לא קויימה ההסכמה שמחוייבת על פי החלטת הממשלה.


לא קויימה חובת ההתייעצות וחובת ההסכמה שמחוייבת על פי החלטת הממשלה, זה לא התקיים עם שר האוצר.
חיים הרצוג שר הרווחה והשירותים החברתיים
אני לא רוצה לפתוח את זה. אני אבקש מהוועדה – הכללים היו שזה אני ושר האוצר צריכים להגיע להסכמה. אם אין הסכמה, אני מציע לכבד את ה-1 בדצמבר. ממילא הכלכלה מתאוששת.
היו"ר חיים כץ
אוהד, אני לא רוצה להרים טלפון לממונים עליך ולראות. שר האוצר עוסק בבעיות גדולות - אלה בעיות קטנות.
עפו אגאבריה
אני בעד מה שאתה אומר.
היו"ר חיים כץ
כדאי לך להיות לארג' אוהד.
חיים הרצוג שר הרווחה והשירותים החברתיים
בשבוע הבא אני מקווה שהוא יהיה יותר גמיש.
היו"ר חיים כץ
מאחר והתקנות הוקראו וזה כל כך חשוב לשר הרווחה - נצביע על אישור התקנות.


מי בעד ירים את ידו. תודה רבה.

ה צ ב ע ה

בעד אישור התקנות – רוב

תקנות הביטוח הלאומי (הארכת התקופה המירבית לדמי אבטלה)

(הוראת שעה), התש"ע-2009 נתקבלו.

(הישיבה ננעלה בשעה 12:00)

קוד המקור של הנתונים