ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 14/12/2009

חוק שירות הקבע בצבא הגנה לישראל (הליכים לעניין החלטות הנוגעות לחיילים בשירות קבע), התש"ע-2010

פרוטוקול

 
PAGE
20
ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

14.12.2009


הכנסת השמונה-עשרה

נוסח לא מתוקן

מושב שני

פרוטוקול מס' 156

מישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

יום שני, כ"ז כסליו תש"ע (14 בדצמבר 2009), שעה 10:45
סדר היום
הצעת חוק שירות הקבע בצבא-הגנה לישראל (ערר, ערעור ועתירה על החלטותהנוגעות לחיילים בשירות קבע), התש"ע-2009.
נכחו
חברי הוועדה: היו"ר – חיים כץ

משה (מוץ) מטלון

עפו אגאבריה
מוזמנים
מירי רגב – חברת כנסת

אל"מ משה ינון – מפצ"ר ראש מחלקת יעוץ וחקיקה, משרד הביטחון

רס"ן אלון כרמלי – פצ"ר יועמ"ש חבר, משרד הביטחון

ענבל רונן – עורכת דין באגף השכר והסכמי עבודה, משרד האוצר

סא"ל רונן הירש – פצ"ר רע"ן ייעוץ וכוח אדם, משרד הביטחון

מיטל עמר – מרכזת בכירה בטחון באגף השכר והסכמי עבודה – משרד האוצר

שחר ציטלין – מתמחה, משרד המשפטים

גלי בן-אור – ממונה – ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים

עו"ד שירי לנג – עו"ד לשכה משפטית, הנהלת בתי המשפט

עו"ד שלמה רכבי – נציג הלשכה, לשכת עורכי הדין

עו"ד שלמה צפורי – נציג, לשכת עורכי הדין

עו"ד כרמל מזוז – נציג, לשכת עורכי הדין

עו"ד יורם מזוז – נציג, לשכת עורכי הדין
ייעוץ משפטי
נועה בן שבתאור רוזנמן
מנהלת הוועדה
וילמה מאור
רשמה
אתי בן שמחון

הצעת חוק שירות הקבע בצבא-הגנה לישראל (ערר, ערעור ועתירה על החלטות

הנוגעות לחיילים בשירות קבע), התש"ע-2009
היו"ר חיים כץ
בוקר טוב, יום שני בשבוע, כ"ז בכסליו התש"ע, 14 בדצמבר 2009. אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת העבודה הרווחה והבריאות, בנושא: הצעת חוק שרות קבע בצבא הגנה ישראל (ערר, ערעור ועתירה על החלטות הנוגעות לחיילים בשירות קבע), התש"ע-2009. הכנה לקריאה שנייה ושלישית.

אנחנו הולכים פה למסכת דיונים מורכבים, מסודרים, אני מאוד רוצה לקוות שאנחנו נצא מפה, לחיילים - לאנשי הקבע יהיו זכויות. איך שנראה היום, אין להם זכויות.

נציגי צה"ל בבקשה.
משה ינון
הצעת החוק שמוצגת בפניכם, שהיא הצעת חוק ממשלתית, מסדירה את הזכויות הדיוניות של משרתי הקבע. היא בעצם מאפשרת את משרתי הקבע למשש את זכויותיהם, ומקימה או קובעת את הערכאות שאליהם הם יוכלו להגיש ערעורים על החלטות שמתקבלות על ידי גורמי הצבא המוסמכים.


אתן פתיח לגבי מעמדו של משרת קבע. מכיוון שהדבר משליך על היכולת שלו להגיש ערעורים.


משרת קבע המעמד שלו מוגדר כסטטוס על פי דין. הוא איננו עובד, אין יחסי עובד מעביד בין משרת הקבע לצבא, אלא מעמדו של המשרת הוגדר בעצם בפקודות הצבא. זה נכון שהמשרת מתנדב לשרות צבאי, אבל עדיין היחסים בין איש הצבא לבין הצבא הם לא יחסים הסכמיים וגם לא יחסים של עובד מעביד. בעצם, כל הנושא של זכויות משרת הקבע, דיברת קודם שלמשרת הקבע אין זכויות, אני חושב שיש לו זכויות רק הן כולם מוסדרות בפקודות הצבא. אין חוק שמסדיר את מעמדו של משרת הקבע.
משה מטלון
הן לא מגבילות למועסק אזרחי?
משה ינון
זו הערה חשובה. יש הרבה מאוד עקרונות, למרות שהם יחסי עובד מעביד. יש הרבה מאוד עקרונות שנלקחים מדיני עבודה, מחוקי המגן, שהם מיישמים אותם בצבא. הכל כמובן בשינויים המחוייבים, אבל באמת הרבה עקרונות לוקחים אותם לתוך הצבא. אבל חוק שמסדיר את זכויותיו של משרת הקבע לא קיים, ואני חושב שבעתיד נצטרך להידרש לזה.

מה שהחוק הזה מסדיר, זה את הזכויות הדיוניות שלו. אולי אתן דוגמה שמבהירה את המעמד הזה של משרת הקבע. למשל כאשר משרת קבע מבקש להשתחרר משרות הקבע שלו, הוא איננו יכול להפסיק אותו מיידית. הוא בעצם צריך להישאר לפחות עוד שנה בשרות עד שהוא יכול להשתחרר, אלא אם כן הצבא קבע אחרת. זאת אומרת, גם אם אני היום אומר אני רוצה להשתחרר מחר, אני לא יכול לעשות את זה, וזה בניגוד למשל לעובד רגיל. מה שזה בא להראות, שזה בתוך היחסים האלה של הצבא, משרת הקבע, יש גם נושא של חיוב. אני אמנם מתנדב לשרות, אבל ברגע שהתנדבתי יש גם אלמנט - -
היו"ר חיים כץ
אם זה הפוך? אם הצבא רוצה להפסיק - - -
משה ינון
למשל פרישה של משרת קבע חייבת להיות שנה מראש.
משה מטלון
פיטורים לפני פרישה.
משה ינון
פיטורים זה כמובן תלוי איזה סוג של פיטורים. יש עילות פיטורים ואנחנו נוכל להיכנס לזה.
משה מטלון
נגיד לא רעה חמורה.
משה ינון
גילאי ביניים, בדרך כלל התראה בגילאי ביניים היא שלושה חודשים.
היו"ר חיים כץ
מה זה גיל ביניים?
מירי רגב
זה כדי לקבל את הפנסיה.
היו"ר חיים כץ
חכי, מייד נגיע. מה זה גיל ביניים?
משה ינון
משרת קבע משרת בדרך כלל מסלול של עד גיל 45 ממוצא, ובגיל 45 הוא יוצא לפרישה, שזה לא קיים בשום מקום אחר בשרות הציבורי.
היו"ר חיים כץ
אם בכלל, יכול להיות שלא יוצא.
משה ינון
חלק מהם מגיעים לגיל פרישה. בד"כ עד גיל הפרישה, יש קודם כל תחנה של מעבר מה שנקרא אצלנו קבע ראשוני לקבע מובהק. זה המעבר מדרגת סרן לרב סרן. זה קורה בנקודה של בדרך כלל אחרי 7 שנים בקטע ראשוני. במעבר הזה למשל, כאשר משרת קבע צריך לעשות את המעבר הזה מקבע ראשוני לקבע מובהק, הוא צריך לעבור איזשהו שער, איזשהו מעבר ויהיו כאלה שיפוטרו מכיוון שהם לא עומדים גם בדרישות.
היו"ר חיים כץ
אחרי כמה זמן בקבע?
משה ינון
זה בדרך קורה אחרי 7 שנים.
היו"ר חיים כץ
7 שנים זה גיל 28.
מירי גבע
זה קבע ראשוני.
משה ינון
כן.
מירי גבע
קבע ראשוני בגיל 28.
היו"ר חיים כץ
אנחנו עלינו לאוטובוס עם קבע. עכשיו אנחנו נוסעים באוטובוס, גיל 28 זו תחנה ראשונה. עברתי את גיל 28?
משה ינון
אחרי זה אין תחנות. זאת אומרת, אין תחנה אחת שאומרת כאן אתה צריך לעבור איזשהו שער, או שאתה עובר אותו או שאתה לא עובר אותו. בהמשך יש עילות שהן דומות.
היו"ר חיים כץ
אם אין תחנות, אז אני רוצה לשאול. אני מגיע לכנסת מהתעשייה האווירית, ובתעשייה האווירית נותנים שרות לבית הספר לטיסה בחצרים, ואני נתקלתי שם בתופעה של אנשי קבע בחיל האוויר בגילאים 35-36, 37 שהם רועדים בין אם יפוטרו. מאחר והצבא יש לו, עכשיו אין לו, אבל היה לו עד תקופה מסוימת פנסיה תקציבית, אין להם קופת צבירה - מפטרים בחור כזה בגיל 37.
משה ינון
לא מדוייק.
היו"ר חיים כץ
לא מדוייק, אז תסביר לי.
משה ינון
אני לא יודע למה הם רעדו. אבל גם במסגרת גילאי הביניים מי שהגיע לגיל 35-36, במקרים מאוד חריגים מפטרים אותם. בגיל 38 היום כבר אי אפשר לפטר מכיוון שאתה מרחק של ארבע שנים מגיל המינימום לפרישה.
מירי רגב
מה ההבדל בפיטורים. מה בין ארבע שנים לחמש שנים?
היו"ר חיים כץ
זה שנה. לא יודע, תמיד יהיה חסר גרוש ללירה.
משה ינון
לשאלתך, מי שנמצא עשר שנים בשרות קבע, יכול להקפיא את זכויותיו, וכאשר יגיע לגיל פרישה המקובל במשק, הוא יוכל לממש אותה.
היו"ר חיים כץ
גיל 67. זאת אומרת פנסיה תקציבית. אתה מבטל לי עכשיו הצעת חוק שהלכתי להגיש.
משה ינון
זה רק מי ש-10 שנים. אם הוא עשר שנים פחות יום, הוא לא יכול. כך גם בשירות הציבורי עם פנסיה תקציבית.
היו"ר חיים כץ
זה בסדר. גם בפנסיה רגילה בקרנות הותיקות, אלה שחסכו לפני 1995. ב-1995 אתה צובר כסף, יש לך קופה, יש לך כסף. אבל אם לא מלאו לך 10 שנים אתה לא מקבל פנסיה, אתה מקבל סכום אוני, אתה לא מקבל סכום קיצבתי, זה די מגביל.
מירי רגב
גם בתקציבית וגם בפנסיה הקודמת זה אותו דבר, כמו במגזר הציבורי.
היו"ר חיים כץ
במגזר הציבורי, אם אין לך 10 שנים אתה לא מקבל – הוותיקות.
משה ינון
זה אותם כללים.
היו"ר חיים כץ
זאת אומרת, אם אני היום איש צבא קבע, ופוטרתי לא משנה הגיל, אם נכנסתי לקבע, שרות החובה נחשב, לצורך ה-10 שנים?
משה ינון
זה השתנה.
היו"ר חיים כץ
עזוב מה שהשתנה. היום שרות החובה נחשב בקבע לוותק?
משה ינון
לאנשים היום בני 35-36 זה נחשב. ליותר צעירים זה כבר לא נחשב.


היום אנחנו גם בעולם אחר. היום כל מי שהתגייס מ-2004, הוא בצוברת, הכל נצבר לו.
היו"ר חיים כץ
עזוב, על זה אני לא מדבר. איפה שאין צרות אני לא נוגע. אני קיבלתי אישית מכתב מרס"ר בן 37 שזרקו. עכשיו זה אולי מסתדר עם מה שאתה אומר שהוא יקבל את הקיצבה בגיל 67 בינתיים לא נשאר מה לאכול.
משה ינון
אני לא יודע באיזה עילה, דיברתי רק על עילה אחת המעבר מראשוני ל- - -

יש עילות פיטורים אחרות.
היו"ר חיים כץ
יש ראשוני 28. זה לא דרמטי.
משה ינון
יש למשל עילת פיטורים על תיפקוד לקוי. כאשר בן אדם לא עובד כמו שצריך, חוות הדעת שלו הם גרועות, לא מגיע לעבודה בבוקר, ניתן לפטר אותו. יש הליך מסודר ומובנה איך לעשות את זה. גם אדם שמפוטר בגיל יחסית מבוגר?
היו"ר חיים כץ
איך אתם עושים בגיל 28?
משה ינון
בגיל 28 אתה יוצא מראשוני למובהק, יש חוות דעת, כל שנה ניתנת חוות דעת מפקד לקצין. יש הערכות. אנחנו מדרגים את הקצינים. יש דירוג מ-א' עד ד', האם יש לו אופק שרות או אין אופק שרות.
היו"ר חיים כץ
קצין זה גם נג"דים.
משה ינון
כן, כמובן.


אצל נג"דים זה המעבר מרס"ל לרס"ב, זאת אומרת רב סמל בכיר. יש שורה של קריטריונים שנבחנים על ידי קצין חייל ראשי, הוא בודק על סמך הקריטריונים האלה האם האיש יכול לעבור לקבע מובהק. סך הכל במעבר מראשוני למובהק יש סוג של - - -


יש פחות תקני רב סרן מאשר תקני סרן. אין לך ברירה, אלא שחלק מהאנשים לא יוכלו לעבור.
מירי רגב
השאלה היא מה קורה כאשר אתם עושים שינוי ארגוני וכתוצאה מזה אתם מפטרים בני אדם? משה, אנחנו מכירים את העניין. לאותם אנשים אין לאן לפנות.
היו"ר חיים כץ
מאחר והנושא מעניין, אז החקיקה לא תתקדם. עד שנלמד אותו לפרטי פרטים, כשנלמד אותו לפרטי פרטים אז החקיקה תתקדם.
משה ינון
אני חושב שבכלל זכויות של משרדי קבע, איך מקבלים החלטות שמשנים את זכויותיהם למשל, זה נושא שצריך להסדיר אותו בחוק, וזה תהליך - אלה דיונים באמת מעמיקים.
היו"ר חיים כץ
אתה חושב שהחקיקה הזאת חשובה? בכמה היא דחופה?
משה ינון
מאוד חשובה. היא דחופה - היא צריכה לקרות. אני לא חושב שמשרתי קבע כרגע אין להם זכויות. אני חושב שבסך הכל מצבם הוא טוב. הדבר הדחוף ביותר זה הנושא הדיוני. אנחנו מלווים את הטיפול במשרתי קבע, המחלקה שלי והאנשים כאן שנמצאים איתי מלווים את זה לאורך שנים רבות, ומכירים את זה לעומק. אני חושב שסך הכל הזכויות של משרתי הקבע נשמרים. העובדה היא שאנשים כן רוצים להתגייס לקבע גם מטעמים אידיאולוגיים, אבל מכיוון שטוב בקבע - -


הדבר הדחוף ביותר, הערכאה שתדון בעתירות שלהם. זה הדבר הדחוף ביותר.
היו"ר חיים כץ
אני אזמין אתכם אחת לשבוע פה לדיונים, זה לא יהיה צפוף לכם.
משה ינון
תמיד נשמח לבוא לכאן.
שלומי ציפורי
דרך אגב, יש לוח זמנים שהוכתב על ידי בג"צ.
היו"ר חיים כץ
סליחה, מי אדוני?
שלומי ציפורי
עו"ד שלומי ציפורי, סגן אלוף במילואים. אני גם עומד בראש פורום של אנשי צבא ומילואים לקידום זכויות של משרתים בצבא. ב-28 השנים האחרונות מייצג גם בקבע, סגן אלוף במילואים. מייצג אנשי צבא, זו ההתמחות של המשרד שלי. עו"ד מרחבי שנמצא איתי – אנחנו בוגרי הפרקליטות הצבאית ואנשי המילואים שלה.
היו"ר חיים כץ
מה לגבי הבג"צ?
שלומי ציפורי
אנחנו הגשנו בג"צ עם עורכי הדין שנכנסו עכשיו, שהבקשה לבטל איזושהי החלטה היסטורית שאמרה שאנשי צבא אינם עובדים. אחרי שבג"צ בשורה של החלטות בשנתיים וחצי האחרונות הביע את דעתו, שבמצב הקיים נגרם עיוות דין למשרתי קבע. בג"צ זה לא הפורום המתאים לדון בשאלות מהסוג הזה בגלל בעיה אחת מרכזית.
היו"ר חיים כץ
תן לי מועדים.
שלומי ציפורי
בג"צ קבע הרכב של שבעה. כשהגיע מועד הדיון, המדינה הגישה הצעה, תסקיר הצעה שבג"צ קבע לוחות זמנים שאומר שצריכה להיות הצעת חוק ממשלתית.
היו"ר חיים כץ
יש הצעת חוק ממשלתית, היא עברה אפילו קריאה ראשונה. עכשיו אנחנו בקריאה שנייה ושלישית.
שלומי ציפורי
מאחר ואנחנו קיבלנו את ההצעה, מחכים לתגובה שלנו בבג"צ, המדינה ביקשה עוד שלוש חודשים, זה בעידכון האחרון, ביום חמישי האחרון.
היו"ר חיים כץ
שלושה חודשים מיום חמישי האחרון.
משה ינון
אני אגיד למה אני חושב שכן חשוב לתקן בדחיפות את החוק. מעבר לנושא של בג"צ, יש כאן את הנושא של זכויות משרתי קבע. אני אוכל להגיד לך, שמי שמגן כרגע על זכויות משרתי הקבע, אמרת שאין להם זכויות, בין היתר גם אנחנו - פרקליטות צבאית. מה שקורה היום, וזה מה שאמר עורך דין ציפורי, ובמידה רבה זה נכון עם קצת העצמה. היום איש קבע למשל שמפוטר בנוהל גילאי ביניים, למשל תיפקוד לקוי, בא לבית המשפט, היום יכול לבוא רק לבג"צ, מכיוון שאיננו עובד. הוא בא לבג"צ, הוא אומר, זה לא נכון שאני תיפקדתי באופן לקוי. חוות הדעת של מפקד איננה נכונה. תנו לי להוכיח לכם את זה. בג"צ אומר אני לא יכול לנהל משפט אצלי עם עדים. אתם צריכים להעביר את זה לערכאה שתטפל בעניין הזה. כאן אמר בג"צ דבר אחד. תבחרו בשני ערוצים, או שתלכו לבית הדין לעבודה, או שתלכו לבית משפט לעניינים מינהליים. במערכת יחסים בין צבא לאיש צבא, יש הרבה מאוד שיקולים ושיקולי ביטחון שהם לא קיימים אצל מעסיק עובד אחר. נקודת האיזון הזה הוא מאוד רגישה, אני יכול להדגים את זה בכל מיני דוגמאות. אני אומר כאן בכנות, אנחנו מאוד חוששים מבית הדין לעבודה.
מירי רגב
רק להבהיר משהו, למוסד ושב"כ דנים בבית דין לעבודה ויש להם דברים סודיים וביטחוניים לא פחות מצה"ל, רק נעשה סדר.
היו"ר חיים כץ
לא, הוא לא חושש, אולי בגלל האוריינטציה של בתי דין לעבודה. הוא חושש בגלל האוריינטציה של בתי הדין לעבודה, אם במקום סטיב אדלר היה מר גולבר, אולי הוא לא היה חושש.
משה ינון
שני דברים, אחד זה נושא של השיקול. הדבר השני, זה קצב. אני מכיר בית דין לעבודה, יש שם אזרחים עובדי צה"ל. דיון נגמר 2 קדנציות בצבא, שש שנים. אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו את הדבר הזה, אנחנו לא מנהלים את העניינים כך. אצלנו מתחלפים בתפקיד כל שלוש שנים, והעניינים רצים מהר. לכן מה שאנחנו מציעים כאן, זה ללכת למסלול המינהלי, אבל כן לאפשר ברור עובדתי. אני יודע, בית משפט מחוזי, בית משפט לעניינים מינהליים, זה נכון שיש לו סמכות לחקור עדים, ולזמן עדים, בפועל זה קורה פחות. לכן חשבנו שאם תהיה ועדת ערר, ערכאה מיוחדת למשרתי הקבע, היא גם תחקור עדים, גם תזמן עדים, ומצד שני, היא גם תגבש מומחיות וזה נראה לנו פתרון טוב ביותר. לצבא, הרי כשאני מעביר את הפתרון הזה אני גם צריך לקבל את האישור של הרמטכ"ל לדבר הזה. לצבא הפתרון הזה הוא לא פשוט, הם מבינים שמדובר במהפכה, זה יעשה שינוי מאוד משמעותי. לבוא ולהגיד – בית דין לעבודה, נראה לי מרחיק לכת.
מירי מירי רגב
- - -
היו"ר חיים כץ
יהיו פה דיונים, כולם יוכלו להביע את דעתם. הנושא טעון, לא אשאיר פה אחד שירצה להגיד משהו ולא יגיד. אבל בצורה מסודרת, אף אחד לא ייכנס לדברים של השני. אם מישהו ירצה להגיב משהו למישהו אחר, שירשום על פתק. יוכל להגיב. לאט לאט, כך אנחנו נוכל לגמור תוך שלושה חודשים. אם לא, לא ייגמר עוד שנתיים. אם אשמע, זה יגיב, וזה יגיב, וזה אומר וזה מתווכח. כל אחד בנועם. זה דיון ראשוני, הדיונים הבאים יהיו הרבה יותר מסודרים. נסגור דברים. אני מקווה שכולם בסוף פה ייצאו מרוצים.
משה ינון
צריך לראות למשל את ההרכב של הוועדה. ההרכב של הוועדה הוא הרכב נייטרלי, שופט בדימוס.
היו"ר חיים כץ
שופט בדימוס לא עושה עלינו רושם. תלוי בבן אדם, ומה עבר עליו באותו יום.
משה ינון
נציג ציבור אחד. ממונה על ידי שר המשפטים שניהם, ועוד נציג בהמלצת הרמטכ"ל. דרך אגב, יש לנו ועדת ערר כזאת בגימלאות. יש חוק אחד שדן במשרתי קבע, זה חוק שירות הקבע גימלאות. שם לעובדי מדינה מי שדן בגימלאות זה בית דין לעבודה. אצל משרתי צבא יש ועדת ערר לגימלאות, שעליה אפשר להגיש ערעורים.
היו"ר חיים כץ
מה המחלוקות שם?
משה ינון
היקף הגימלאות. שבן אדם טוען שמגיע לו אחוז גימלה יותר גבוה.
היו"ר חיים כץ
למה, למה הוא טוען? יש תאריך כניסה תאריך יציאה. יש כל מיני הטבות שנגמרו, אתה אומר.
משה ינון
יש כל מיני כללים, נכות, יש אלף ואחד דברים. או כשמישהו טוען שמגיע לו גימלה ולא קיבל גימלה, גם יכול לקרות.
היו"ר חיים כץ
הוא צריך לפנות לערכאות אם מגיע לו גימלה והוא לא קיבל.
משה ינון
הוא קודם כל פונה לממונה על הגימלאות בצבא. במידה והממונה על הגימלאות דוחה את בקשתו, הוא יכול להגיש ערעור לוועדת ערעור לגימלאות. הייתי בתפקיד הקודם שלי, במשך הרבה שנים חבר בוועדה הזאת. ועדה יוצאת מן הכלל, איך אתה יודע שהיא יוצאת מן הכלל, מכיוון שאתה רואה שחלק גדול מההחלטות שלה, לא נהפכות בערעור, במחוזי מקבלים את רוב ההחלטות שלה - ועדה יחסית מהירה.
היו"ר חיים כץ
מה זה מהר?
משה ינון
לפעמים שנה, מה שמעכב את הוועדה הזאת, שיושב שם שופט מכהן, זה מה שמעכב את הוועדה.
מירי רגב
בדימוס.
היו"ר חיים כץ
יש לו פחות עבודה.
משה ינון
אם תשווה את זה לבית דין לעבודה, שנה זה המון. לכן המודל הזה הוא בעינינו מודל טוב.

עוד משהו לגבי המודל שאנחנו מציעים. אנחנו עשינו הפרדה מסויימת. לא הכל מגיע לוועדת ערר. יש החלטות לגבי משרתי קבע שמקבלות, בדרך כלל זה החלטות שמתקבלות על ידי הרמטכ"ל. החלטות שיש להן אופי ערכי פיקודי. למשל, השהייה, הדחה, והתרת התחייבות. אסביר מה זה. כאשר משרת קבע מבצע עבירה, או פיזית או משמעתית חמורה, מעלים אותו לוועדה ששוקלת את התרת ההתחייבות שלו. הדיון הוא דיון ערכי. האם האיש הזה הוא בכלל מתאים להמשך שירות לאור העבירות שהוא ביצע.
היו"ר חיים כץ
בעבירה פלילית.
משה ינון
זה יכול להיות גם משמעתית חמורה.
שלומי ציפורי
לאו דווקא.
היו"ר חיים כץ
בפלילית יש לו אפשרות להמשיך לשרת?
משה ינון
אם הוועדה משאירה אותו, כן.

סליחה, את הוועדה הזאת שהיא דנה. יש ועדה מייעצת לראש אכ"א , לאחר מכן ועדה מייעצת לרמטכ"ל, הדיונים הם דיונים ערכיים. בוחנים האם יש מקום להשאיר את האיש לאור הרקע שלו.
היו"ר חיים כץ
מה אומרת המצגת שהבאת?
משה ינון
אם עדיין לא עלתה, אז חבל לשים אותה עכשיו.
היו"ר חיים כץ
אם יש לך מודפסת, אז תשאיר לוועדה.
משה ינון
לכן אנחנו מציעים במודל, שהחלטות מהסוג הזה הן החלטות שלא יגיעו לועדת הערר, אלא החלטות שיגיעו לבית המשפט לעניינים מנהליים, בית המשפט המחוזי, שהוא היום בעצם המחליף של בג"צ בהרבה דברים בגלל האופי הפיקודי הערכי של ההחלטות האלה.

צריך לזכור, גם על ועדת הערר אפשר להגיש ערעור לבית המשפט לעניינים מנהליים, ומעל זה לבית משפט העליון. היום, דרך אגב, למשרת קבע כשהוא מגיש עתירה לבג"צ, מעבר לזה שבג"צ לא יכול להיכנס לעובדות, אין לו שום ערכאת ערעור, יש לו ערכאה אחת זה מה שיש לו.

אומרים שפוגעים בזכויות משרתי קבע, אני רוצה לתת איזשהו נתון, השאלה אם אתם יודעים כמה עתירות לבג"צ של משרתי קבע יש היום על הזכויות שלהם, על פיטורין ועל שכר – עד שמונה בשנה. זה לא כל כך קשה להגיש בג"צ.
היו"ר חיים כץ
כן, אבל זה כסף. זה אין עדים.
משה ינון
בכל מקום יצטרכו עו"ד, גם בית דין לעבודה.
שלמה רכבי
זו ערכאה שמעידה על עצמה שהיא לא יעילה.
היו"ר חיים כץ
זה פחות מדיי, ומה שמראה קיצון למעלה ולמטה – אני חושב ש-8 ערכאות בקשות לשנה לבג"צ זה פחות מדי, זה עניין של כסף.
משה ינון
יכול להיות שקשה לעלות לעליון, זה נראה משהו שהוא פחות נגיש. אני משוכנע שבוועדת ערר, הערכה שלנו שיהיו הרבה יותר ערעורים.
היו"ר חיים כץ
זה נולד מכם? זה נולד מהצבא או נולד מעורכי הדין.
מירי רגב
מהבג"צ מכריח את הצבא לעשות שינויים, זאת הבעיה, זה לא בא מתוך הצבא.
היו"ר חיים כץ
חברת הכנסת מירי רגב, זה לא שבוקר אחד קמתם ואמרתם – אנחנו משרתים בצבא העם, צבא גדול חלק ניכר, ואנחנו צריכים לשפר את מצב האנשים שאולי אנחנו פוגעים בהם.
משה ינון
אגיד לך מה יכולתי לעשות אחרי שבג"צ אמר לי את זה, ולא עשיתי את זה. שר המשפטים היה יכול להוציא צו, שמוסיף את הנושא של משרתי קבע לרשימת הדברים שבית המשפט המחוזי לעניינים מנהליים דן בהם, והיו מגיעים לשם, וזה יהיה הכי קל לצבא. מכיוון שבית המשפט המחוזי פחות דן בראיות, הוא סוג של מיני בג"צ וזה הכי קל. אבל עשינו את זה. לא עשינו את זה מכיוון שאנחנו חושבים שצריך להיות ברוב מעמיק. אנחנו רואים את המקרים. אני באופן אישי, חושב שכן צריך להיות דיון כזה. להגיד לך שכולם בצבא חושבים כך?
היו"ר חיים כץ
תודה רבה. חברת הכנסת מירי רגב, מאחר והדיון הוא רק מקדמי, היום לא ניכנס לגופו של עניין. אבל בסדר, תאירי את עניינו.
מירי רגב
כבוד היושב ראש, אין אדם יותר ראוי ממך לדון בנושא החשוב הזה. אתה יודע שאני לא מהמחמיאות, אז אני מחמיאה ואני חושבת כך. אני רוצה לומר לאנשי הפצ"ר - אני מאוד מעריכה את הפצ"ר. אני חושבת שגם הפצ"ר אם פניו לטובת הנושא הזה, גם הוא מבין שיש כאן בירור עובדתי שצריך לקיים אותו. אני חושבת שאין פה שני צדדים, ונכון שנגיע לפשרה.

הגשתי הצעת חוק, הראיתי לך אותה לפני שלושה שבועות. הצעת חוק מדברת על בית דין לעבודה. אני מקבלת את מה שאומר פה משה, שבית דין לוקח יותר מדי זמן, ועד שידונו בבקשה איש קבע כבר יכול להשתחרר. ולכן, נכון לקחת את הצעת החוק הנוכחית, אבל לעשות איתה מספר שינויים. אני לא חושבת שנכון לעשות ועדת ערר. אני חושבת שוועדת ערר היא הוועדה שצריכה לדון, גם אם הרמטכ"ל החליט בנושאים ערכיים לשחרר מישהו, לא נכון שהוא יילך לבית משפט מנהלי. קודם כל ועדה אחת. דבר שני, אני חושבת שהוועדה לא נכון שהיא תדון לפי תצהירים, אלא לפי עדים. אתה בעצמך אומר שהנושא העיקרי עובדתי. לכן אני אומרת, בואו נביא לוועדה הזאת את העדים.
משה ינון
תמיד יש תצהירים. אז יש שיקול דעת לוועדה היא תחליט את מי לזמן.
מירי רגב
לא, אבל תצהירים זה בסדר. אני יודעת אבל אני רוצה שיהיו גם עדים.
היו"ר חיים כץ
יש תצהיר, אבל חוקרים אותו על התצהיר.
שלומי ציפורי
הכלל הוא הפוך.
מירי רגב
שקודם כל תצהיר, ואחר כך מגיעים העדים. אני לא רוצה שזה יהיה כך. אני אומרת שתהיה ועדה אחת. ב. שתהיה אפשרות לבוא ולהביא עדים כדי לדון בבקשה. הדבר השלישי שאני חושבת, שלא נכון ללכת לנקח"ל קודם, אם רוצים בואו נפתור את זה בדד-ליין. הצעת חוק הם אומרים - נציב קבילות חיילים.
משה ינון
הוועדה תחליט מתי ללכת לנציב קבילות חיילים ומתי לא.
מירי רגב
לפני. אתה רוצה ללכת לנציב קבילות חיילים, תקבע את זה בדד ליין. לא עכשיו שנה יבדוק את זה נציב קבילות חיילים. מסכן החייל הזה איש קבע, כבר פוטר.
היו"ר חיים כץ
כמה מקרים כאלה להערכתך. יש 8 אנשים שפונים לבג"צ בשנה.
מירי רגב
לדעתי יש הרבה מאוד כבוד היושב ראש. אני לא אגזים, אגיד כמעט מאות.
היו"ר חיים כץ
101 זה מאות.
מירי רגב
אני זוכרת גם כדוברת צה"ל. שפנו אליי עם עשרות שאילתות גורמים ואנשים. אני יודעת שאין לצבא בעיה לפעמים בשינוי ארגוני כזה או אחר להגיד לבן אדם אתה הולך הביתה.

אני חושבת שהצבא שלנו הוא גוף שעלינו לשמור עליו. עם זאת, צר לי שלעתים דווקא הכנסת או הבג"צ צריכים לכפות על צה"ל.
היו"ר חיים כץ
מה זה הולך הביתה?
מירי רגב
הולך הביתה זה אומר מפוטר. גם בגילאי ביניים – עד 38.
יורם מזוז
עכשיו 39, הם העלו את זה, עכשיו מהשנה הבאה 40.
היו"ר חיים כץ
תן לי להבין. אתה מפטר מישהו עכשיו בגיל 38 פחות יום, זאת אומרת הוא צבר את הגימלאות כמו שאמרת - - -
יורם מזוז
לא צבר.
היו"ר חיים כץ
אמר משה, כל מה שעשית מעבר לעשר שנים נצבר לזכותך, תקבל את זה בגיל 67 . בוא נתחיל שזה נכון. מה קורה ב-38?
יורם מזוז
כשהוא לא עשר שנים כשהוא התגייס מאוחר.
היו"ר חיים כץ
מה קרה בגיל 38 ועוד יום?
יורם מזוז
היום אפשר לפטר אותו על תיפקוד לקוי. יש פקודה חדשה. לבן אדם לא קורה לו כלום. הוא יכול לפטר אותו.
היו"ר חיים כץ
מה ההבדל בגיל 38 פחות יום או עוד יום?
יורם מזוז
היתה פקודה עד ספטמבר עד 38 פחות יום, הם העלו את זה עכשיו ל-39.
היו"ר חיים כץ
מה ההבדל ביניהם?
יורם מזוז
אם הוא פחות מעשר שנים, הוא לא מקבל גימלאות.
מירי רגב
לכן אני חושבת שנכון יהיה לעשות הסדר כולל לכל מה שקשור לזכויות משרתי הקבע. מקובל עלי שזה צריך להיות בתוך חוק פקודת צה"ל. אבל ברגע שהכנסת תחוקק את החוק הזה בשיתוף פעולה עם משרד הביטחון, וכולם כאן צריכים ללכת להתגמשות. לא הולכים לבית דין, כי אנחנו מבינים את הצורך הזה. אבל כן צריכים ללכת לוועדת ערר, כוועדת ערר אמיתית, כמו שאמר פה היושב ראש.
משה ינון
רוב המקרים יגיעו לוועדת ערר.
מירי רגב
כל המקרים לוועדת ערר עם עדים. אם אין עדים אזה מה עשינו בזה? שוב תצהירים - זה בג"צ. זה ארגון שמעסיק כל כך הרבה עובדים. זה לא נכון לאפשר לגוף כזה לפטר אנשים בלי שלאזרח ולפרט תהיה אפשרות להגן על עצמו. כי בעצם ראש אכ"א הוא זה שאמור לייצג את מדיניות הרמטכ"ל. אבל גם הוא זה שאמור לייצג את העובד, יש פה קונפליקט אינרנטי בתוך התפקיד שלו.
משה ינון
הכלל שנקבע לגבי ראיות, ועדת ערר תקבל תצהירים, ויהיה שיקול דעת לגבי עדים. אגיד למה זה נקבע. התפיסה, ויש גם סעיף שמדבר על זה, סעיף 8 – "ועדת הערר תנהג בדרך הנראית לה טובה ביותר לעשיית צדק בעניינו של העורר שלפניה, תוך מתן אפשרות לקיום בירור עובדתי ככל שהדבר דרוש מבלי לפגוע בפעילותו התקינה של הצבא.
מירי רגב
כל הזמן זה הצבא, יש כאן עניין הפרט, לא כל הזמן זה הצבא.
משה ינון
יהיה עניין של הפרט. יהיה תצהירים. לוועדת ערר יהיה שיקול דעת לגבי זימון עדים. העדים יזומנו. מה שכן, המצב שממנו אנחנו חוששים, זה מצעדי מפקדים. אם יש טענה מוצדקת, או לא מוצדקת. זה לא משנה, טענה שמשרת קבע לגבי הדרוג שלו, אומר, לא הייתי צריך להיות מדורג ד' אלא א', אלה רוב השאלות. לא הייתי צריך להיות מדורג ד' אלא א'.
מירי רגב
- - - מצעדי מפקדים - - -
משה ינון
ויש מפקד שדירג אותו, אז זה ברור שהמפקד הזה יצטרך לבוא לועדת ערר, ולעמוד לחקירה נגדית של בא כוח העורר, ולהסביר למה הוא דירג אותו א'. אבל האם יהיה מקום להזמין את כל שרשרת המפקדים מההתחלה ועד הסוף?
היו"ר חיים כץ
אני עוד לא שם, אני עוד אצלו. תגיד לי, כמה אנשים מגיעים – לטענת עו"ד מזוז, אתם מזיזים עכשיו את גיל 38 ו-39. כמה אנשים מגיעים לגיל 38 ואין להם 10 שנות קבע?
משה ינון
מעט מאוד.
היו"ר חיים כץ
בשוליים. זה יכול להיות אנשים שהתגייסו לצבא מאוחר, או שחזרו לשרות קבע. אבל אנחנו מדברים מעט מאוד. עכשיו, אם אנחנו מדברים מעט מאוד, למה מזיזים את זה לגיל 39?
משה ינון
כי גיל הפרישה עולה.
היו"ר חיים כץ
מה זה גיל הפרישה עולה, של הצבא?
משה ינון
גיל הפרישה המינימלי בצבא הוא 42.
היו"ר חיים כץ
מה זה נוגע לגיל הפרישה?
משה ינון
אני אסביר. מכיוון שאתה לא רוצה לפטר מישהו שהוא כבר רואה את הארץ המובטחת – את הפרישה..
היו"ר חיים כץ
מה זה משנה אם גיל הפרישה עולה, אם הבן אדם צובר זכויות, והוא לא יקבל אותם אם תפטר אותו בגיל 38 ובגיל 39, אם יש לו כבר 10 שנים. אתה אומר שמעט מאוד אנשים. מעט מאוד אנשים מגיעים, וסביר. אלה אנשים שהתגייסו לצבא מאוחר, עולים חדשים. הגיעו לגיל 38, יקבל את הזכויות שלו. אבל למה אתה דוחה ל-39? כמה אנשים נכנסים בתחום של השנה 38, 39? כמה אתה מפיל בסל הזה?
משה ינון
אני לא יודע.
היו"ר חיים כץ
למה אתה מזיז, לא נראה לי שהצבא שולף אצבע ואומר – אני אזיז 38, 39.
משה ינון
אסביר למה הזזתי את זה. אנחנו קבענו מרווח של 4 שנים בין גיל הפרישה המינימלי, לגיל שמעבר אליו אי אפשר לפטר לפני הפרישה. כאשר בן אדם נמצא 4 שנים מרחק מפרישה, הפרישה הזאת היא משמעותית. זה אומר שבגיל 42 אתה יכול לקבל פנסיה, מייד בגיל 42 לא בגיל 67. כאשר אדם נמצא 4 שנים מגיל הפרישה, אנחנו אומרים – בסדר, האיש הזה - - -
היו"ר חיים כץ
מה אתה עושה עכשיו אם יבוא שר האוצר וידחה את גיל הפרישה ל-50. אז מה יקרה?
משה ינון
לכן אנחנו נלחמים בנושא העלאת גיל הפרישה.
היו"ר חיים כץ
לא נלחמים בגלל זה בהעלאת גיל הפרישה. אתה לא רואה את האנשים שלך – התפקידים, הדרגות לא מתפנות ואתה לא יכול להביא את הדור הצעיר מלמטה, והצבא לא יכול לחיות עם ותק ונסיון, הוא צריך גם את הצעירים.
משה ינון
זה שיקול אחד. שיקול אחר - אנשים טובים לא יגיעו לצבא.
היו"ר חיים כץ
למה אנשים טובים לא מגיעים לשוק האזרחי? שדחו את גיל הפרישה?
משה ינון
רגילים, אבל השיקול של פרישה מוקדמת היא שיקול מאוד משמעותי.
היו"ר חיים כץ
אבל זה ברור לך שאתה מדבר על קבוצה סגורה. מאחר ולפני שנתיים התחלתם בפנסיה צוברת, אז כל האנשים היום - נכון שהם הרבה, אבל זה דור הולך ונעלם. שיישבו פה בעוד 20 שנה מי שיישב פה, לא יהיו מהקבוצה של ה-20 שנה, מהפנסיה התקציבית, לא יהיו בגלל שכולם נכנסים עכשיו לפנסיה צוברת.
משה ינון
יהיה פנסיית גישור. גיל הפרישה יהיה אותו גיל פרישה, יכול להיות שהוא השתנה לכאן או לאן.
היו"ר חיים כץ
אתה מבין מה זה פנסיה צוברת בקטע? אין יותר פנסיה.
יורם מזוז
לא מדוייק.
היו"ר חיים כץ
גם אם מדבר דברים לא נכונים תתאפק, אין יותר פנסיה. בן אדם צובר היום קופת מזומנים, והוא מאוזן אקטוארית אישית. אין יותר 2%, 3% 4%, נגמר. בכל הקופות החדשות מ-1995 נגמר. זאת אומרת, יוציאו אותו לפנסיה, יגידו לו תשמע – אתה לא יכול לתת לו הון. נגמר הקטע בוועדת בכר, אין חסכון אוני תהיה חייב לתת לו פנסיה לפי מה שהוא צבר. כל מה שאתה מדבר עכשיו, זה על אלה שנכנסו לקבע בפנסיה תקציבית, כולם.
משה ינון
יש הסכם עם האוצר שמדבר על זה שגם בפנסיה צוברת - - -
היו"ר חיים כץ
יצטרך לבוא לפה לוועדה.
משה ינון
אנשים ייצאו לפנסיית גישור מתוקצבת עד גיל הפרישה שבו הם יקבלו את הפנסיה שהם צברו כמו שאתה אומר.
היו"ר חיים כץ
לפי מה?
רונן הירש
פנסיית הגישור תחושב לפי הזכויות שהם אמורים החל מגיל 67.
היו"ר חיים כץ
באותו רגע יהיה להם זכויות נמוכות, למה, הוא צבר מעט.
רונן הירש
- - - פרשו בגיל 45, ואין את הזכויות שהם צברו לגיל 67 - - -
היו"ר חיים כץ
אין להם זכויות, יש להם כסף.
רונן הירש
הכסף הזה יתורגם לזכויות איטיות בגיל 67. בגיל 45 הם יקבלו צילום של זה.
היו"ר חיים כץ
אתה יודע איזה פרובלמטיקה יש בעניין? הכסף הזה יהיה צמוד למה?
רונן הירש
לתשואות של הקופה.
היו"ר חיים כץ
ומה קורה שהבורסה נפלה באותה שנה 2008, והבן אדם צריך לצאת בדיוק לפנסיה, בגישור אתה מחשב לו את התשואות? מה קורה?
רונן הירש
מה שקורה לכל האזרחים במדינה כשעברו לפנסיה צוברת, זה המצב שלנו בעוד עשרים שנה.
היו"ר חיים כץ
אין עוד כאלה אנשים.


בקופות החדשות שהתחילו ב-1995, אין עוד כמעט אנשים.
רונן הירש
זה יקרה.
היו"ר חיים כץ
כל הקטע הזה של הפנסיה, שזה מרכיב מרכזי בעלויות של הצבא. הוא רק לתקופה מוגדרת. בעוד 25 שנה, אתה לא נוגע בזה יותר.
רונן הירש
צריך לזכור לפני פנסיית הגישור, יש כמובן את הפרשות המעביד.
היו"ר חיים כץ
יש פנסיית גישור שעדיין לא נולדה, כי לא יודעים מי יפרוש שם. עוד לא מגיע מישהו שצבר זכויות.
רונן הירש
למעט נכים. גם בפנסיה צוברת המעביד מפריש חלק מאוד משמעותי מהזכויות.
נדב כספי
ההסכם של פנסיית הגישור אומר שהקיצבה מגיל 45 לצורך העניין עד גיל 67, פנסיה קיצבתית - - -
היו"ר חיים כץ
גיל 45 למי שהיום נכנס לפנסיה צוברת.
נדב כספי
מי שנכנס היום לפנסיה צוברת - - -
היו"ר חיים כץ
למי שתקציבית אין בעיה. זאת אומרת, מי שנכנס היום לפנסיה צוברת, ואתה מדבר שהיא תיכנס לתוקף לפחות עוד 20 שנה - - -
נדב כספי
פחות אם היום הוא נכנס ל-2004, אז זה ב-2005.
מירי רגב
יש אינטרס לזה, כי הם רוצים פחות אנשים שיישארו בקבע. מה, פתאום האוצר נותן מתנות?
היו"ר חיים כץ
האוצר לא נותן מתנות. זה עז שלא נולדה. מה אומר ההסכם?
נדב כספי
ההסכם אומר שברגע שאיש הקבע פורש פרישה מוקדמת עד גיל 67, מקבל קיצבת גישור בגובה הקיצבה החזויה לו מגיל 67. אם יש עלייה או ירידה - - -
היו"ר חיים כץ
מה זה החזויה לו, בוא תסביר לי, אני לא מבין. אני רוצה שתסביר לי.
נדב כספי
נניח שאתה פורש בגיל 67 וצברת עד היום בקופה שלך מליון וחצי שקלים. לוקחים את הסכום שצברת, מוסיפים עוד משכורת אחת - - -
היו"ר חיים כץ
איך צברתי מליון וחצי שקל.
נדב כספי
מה זה נניח?
נדב כספי
כל חודש אתה הפרשת 5.5% - - -
היו"ר חיים כץ
איך מליון שקלים? איזה שכר אתה מדבר?
נדב כספי
מהשכר שהפרישו.
היו"ר חיים כץ
בוועדה הזאת פקידי האוצר באים מוכנים, מסודרים, ונותנים נתונים מדוייקים. לא מליון וחצי כך בשליפה מהאצבע, למה אתה לא יודע לצבור את זה ב-20 שנה.
נדב כספי
אסביר לך מדוע. מכיוון שיש שני פרמטרים - - -
היו"ר חיים כץ
ב-20 אלף שקלים, כמה אתה חוסך בשנה?
נדב כספי
אדוני היושב ראש, יש שני פרמטרים בהסכם הפרישה עם צה"ל שאין בכל הסכם פרישה רגיל. 1. הפרשות מוגברות. עוד 3% מעבר. הדבר השני – 12 חודשי עבודה שנכנסים הישר לקופת הפנסיה בעת הפרישה שלך מהמשכורת האחרונה.
היו"ר חיים כץ
איך אתה מגיע למליון?
נדב כספי
אדוני היושב ראש, תחשב.
היו"ר חיים כץ
חשב מ-20 אלף מגיל 21 עד גיל 45.
נדב כספי
אלה חישובים מורכבים. אם אני לוקח 20% - - -
היו"ר חיים כץ
כפתיח זה היה מאוד מעניין. תעשה לי עבודה על פנסיית גישור הזאת זה מעניין אותי. זה היה מעניין, אנחנו נתונים בסד של שמנים. אני מצטער מאוד. הישיבה נעולה.

(הישיבה ננעלה בשעה 10:45)

קוד המקור של הנתונים