ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 07/12/2009

שונות., הרכב ועדת המשנה של ועדת הכנסת לגיבוש קוד אתי לחברי הכנסת., בקשת חבר הכנסת להקדמת הדיון בהצעת חוק, לפני הקריאה הטרומית, הצעת חוק למיגור תופעת ההשמנה בקרב בני נוער (תיקוני חקיקה), התשס"ט-2009, הצעת חוק למניעת אלימות במשפחה (תיקון - הגדרת בן זוג), התשס"ט-2009

פרוטוקול

 
PAGE
9
ועדת הכנסת

7.12.2009


הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב שני

פרוטוקול מס' 52

מישיבת ועדת הכנסת

יום שני, כ' בכסלו תש"ע (7 בדצמבר 2009) שעה 10:30
סדר היום
א. הרכב ועדת המשנה של ועדת הכנסת לגיבוש קוד אתי לחברי הכנסת.

ב. קביעת ועדות לדיון בהצעות לסדר-היום הבאות:

1. "מניעת אלימות במשפחה – הגדרת בן-זוג", הצעת חברת הכנסת רונית תירוש.

2. "מיגור תופעת ההשמנה בקרב בני נוער", הצעת חברי הכנסת משה (מוץ) מטלון, רחל אדטו ונחמן שי.

ג. בקשות חברי הכנסת להקדמת הדיון בהצעת חוק לפני הקריאה הטרומית:

1. תיקון פקודת האגודות השיתופיות (ועדות קבלה ביישובים קהילתיים בגליל ובנגב), התש"ע-2009

(פ/1748/18), של חבר הכנסת דוד רותם.

2. תיקון פקודת האגודות השיתופיות (ועדות קבלה ביישובים קהילתיים בגליל ובנגב), התש"ע-2009

(פ/1740/18), של חבר הכנסת ישראל חסון.
נכחו
חברי הוועדה: יריב לוין – היו"ר

רחל אדטו

זבולון אורלב

רוברט אילטוב

זאב אלקין

נסים זאב

מנחם אליעזר מוזס

אברהם מיכאלי

ציון פיניאן
מוזמנים
חה"כ ישראל חסון

חה"כ שלי יחימוביץ

חה"כ שלמה מולה

חה"כ מאיר שטרית
מזכיר הכנסת
איל ינון
סגנית מזכיר הכנסת
ירדנה מלר-הורוביץ
ייעוץ משפטי
עו"ד ארבל אסטרחן

יעל סלנט – מתמחה
מנהלת הוועדה
אתי בן-יוסף
קצרנית פרלמנטרית
טלי רם
א. הרכב ועדת המשנה של ועדת הכנסת לגיבוש קוד אתי לחברי הכנסת
היו"ר יריב לוין
בוקר טוב. אני מבקש לפתוח את ישיבת ועדת הכנסת. הנושא הראשון על סדר-היום: הרכב ועדת המשנה של ועדת הכנסת לגיבוש קוד אתי לחברי הכנסת. בהמשך לישיבה שהתקיימה בשבוע שעבר ובתיאום עם חבר הכנסת חיים אורון – שמיועד לשמש כיושב-ראש ועדת המשנה – גיבשנו הצעה להרכב ועדת המשנה שתדון בסוגיית הקוד האתי.


ההרכב של ועדת המשנה הוא הרכב רחב שמשקף את כל הסיעות שמיוצגות כאן בוועדת הכנסת. מכיוון שמדובר בוועדת משנה, יכולים להיות חברים בה חברי ועדת הכנסת, ולכן השתדלנו לאפשר לכל סיעה שיש לה ייצוג כאן בוועדה, גם נציג בוועדת המשנה.
ההרכב המוצע הוא כדלקמן
חבר הכנסת חיים אורון – יושב-ראש, חברת הכנסת רוחמה אברהם-בלילא, חבר הכנסת זאב אלקין, חבר הכנסת יריב לוין, חבר הכנסת אחמד טיבי, חבר הכנסת אברהם מיכאלי, חבר הכנסת דוד רותם, חבר הכנסת איתן כבל, חבר הכנסת זבולון אורלב וחבר הכנסת מנחם אליעזר מוזס.


התייחסות – אם יש. אם לא, אני עובר להצבעה. מי בעד לאשר את ההרכב? מי נגד?

הצבעה
בעד – פה אחד

נגד – אין

נמנעים – אין

הרכב ועדת המשנה של ועדת הכנסת לגיבוש קוד אתי לחברי הכנסת נתקבל.
היו"ר יריב לוין
אני מבקש – כפי שהודעתי גם בישיבה הקודמת, וביקשתי גם מחבר הכנסת אורון – לזמן לישיבות ועדת המשנה את חברי ועדת האתיקה של הכנסת, ואני מקווה שהתהליך יתבצע בשילוב ובשיתוף פעולה בין שתי הוועדות.


תודה. אני קובע שההרכב אושר.
ב. קביעת ועדות לדיון בהצעות לסדר-היום הבאות:
1. "מניעת אלימות במשפחה – הגדרת בן-זוג", הצעת חברת הכנסת רונית תירוש
היו"ר יריב לוין
אני עובר לנושא השני על סדר-היום: קביעת ועדות לדיון בהצעות לסדר-היום. הנושא הראשון הוא הצעה לסדר-היום בנושא "מניעת אלימות במשפחה – הגדרת בן-זוג", שהוסבה להצעה לסדר-היום מהצעת חוק למניעת אלימות במשפחה (תיקון – הגדרת בן-זוג), התשס"ט-2009, של חברת הכנסת רונית תירוש (פ/846/18).


נשמעו הצעות להעביר את ההצעה לוועדת הכספים או לוועדת הפנים והגנת הסביבה, אלא שהלשכה המשפטית, עמדתה היא שצריך להעביר את ההצעה לדיון בוועדת החוקה, חוק ומשפט, כפי שגם לטעמי נראה נכון והגיוני.


יושב-ראש ועדת הפנים והגנת הסביבה סבור שהצעת החוק אינה בתחום סמכותה של ועדת הפנים והגנת הסביבה; יושב-ראש ועדת הכספים לא העביר לנו בכלל התייחסות, ממילא כנראה לא ראה את העניין כנוגע לוועדה שלו.


חברת הכנסת רונית תירוש, שהגישה את ההצעה – אינה נוכחת. האם מישהו מסיעתה רוצה להתייחס?
רחל אדטו
למה זה הגיע מלכתחילה לפנים? מה הקשר בין הנושא הזה לוועדת הפנים?
היו"ר יריב לוין
זה מה שאמרו במליאה.
אברהם מיכאלי
אדוני היושב-ראש, דיברנו על מה שאמרו במליאה. כל אחד זורק, אפילו לא חושב באותו רגע למה הוא אומר את זה, ובסוף יוצא מגוחך שאנחנו מבזבזים פה זמן.
היו"ר יריב לוין
נכון. אני מציע שאנחנו נעביר את הדיון בהצעה לסדר-היום הזו, של חברת הכנסת רונית תירוש, לוועדת החוקה, חוק ומשפט. מי בעד? מי נגד?

הצבעה
בעד – פה אחד

נגד – אין

נמנעים – אין

הבקשה להעביר את ההצעה לסדר-היום בנושא "מניעת אלימות במשפחה – הגדרת בן-זוג" לדיון בוועדת החוקה, חוק ומשפט נתקבלה.
היו"ר יריב לוין
פה אחד. אין מתנגדים ואין נמנעים. הוחלט להעביר לוועדת החוקה, חוק ומשפט.

2. "מיגור תופעת ההשמנה בקרב בני נוער",

הצעת חברי הכנסת משה (מוץ) מטלון, רחל אדטו ונחמן שי
היו"ר יריב לוין
הנושא השני, הצעה לסדר-היום בנושא "מיגור תופעת ההשמנה בקרב בני נוער", גם היא הוסבה כהצעה לסדר-היום מהצעת חוק למיגור תופעת ההשמנה בקרב בני נוער (תיקוני חקיקה), התשס"ט-2009, של חברי הכנסת משה (מוץ) מטלון, רחל אדטו ונחמן שי (פ/1553/18).


נשמעו הצעות להעביר את ההצעה לדיון בוועדת המדע והטכנולוגיה או בוועדת העבודה, הרווחה והבריאות. יושב-ראש ועדת המדע – שנמצא כאן ותיכף נשמע אותו – מבקש להעביר לוועדת המדע והטכנולוגיה; גם יושב-ראש ועדת העבודה, הרווחה והבריאות מבקש שהעניין יידון אצלו בוועדת העבודה והרווחה.


אני מוכרח לומר לחבר הכנסת שטרית – ואת עמדתי הבעתי כבר בפעם הקודמת – שיש מקום לנסות להעביר דברים, עד כמה שניתן, לוועדות העמוסות פחות. יחד עם זאת, הנושא הזה, על פניו, נראה כנושא שאכן שייך לוועדת העבודה, הרווחה והבריאות.
רחל אדטו
גם לי יש הסתייגות בנושא.
זאב אלקין
אם מסכימים שני יושבי-הראש.
היו"ר יריב לוין
לא, אין הסכמה. לכן, אני אבקש את ההתייחסות לעניין הזה. אני אאפשר לחברת הכנסת אדטו, שהיא בין המציעים, בבקשה.
רחל אדטו
ההסתייגות שלי, בוודאי לא לוועדת המדע כי אני לא רואה שום קשר. לעומת זאת, יש שתי אפשרויות אחרות שאני יכולה להציע.


אפשרות אחת היא בוועדה בראשות חבר הכנסת דני דנון, שם כבר התחילו ולקחו כפרויקט את כל נושא ההשמנה בקרב בני נוער. כבר התקיימו כמה דיונים בנושא הזה בפורום מאוד רחב של אנשים, ולכן אם כבר, עדיף שיהיה רצף ולא לעבוד במקביל.


אני חושבת שהעובדה שבוועדות עובדים במקביל על אותם נושאים, זו ברכה לבטלה, פיצול של הכוחות, אנשים שרצים מוועדה לוועדה, בעלי עניין, ולכן אני לא רואה שום מקום בכלל לחשוב על ועדת המדע.


לחילופין, אני לא יודעת אם ועדת החינוך מתאימה לעניין הזה, כן או לא. גם בוועדת החינוך עוסקים בנושא הזנה, מפעלי הזנה בבתי-ספר, וכדומה, זוהי אופציה כי זה גם חלק מסדר-היום שהם כבר התחילו בו.


כמובן, באופן אישי, לי היה הכי מתאים ונוח בוועדת העבודה, הרווחה והבריאות.
היו"ר יריב לוין
זה גם נראה טבעי.
רחל אדטו
לכן, האופציות שעומדות בעיני – כמציעה, שהעליתי את הנושא הזה – היו כדלקמן. כשהצעתי, אמרתי שקודם כול זה יגיע לוועדת העבודה, הרווחה והבריאות כי מטבע הדברים זה קשור לבריאות יותר מכל דבר אחר. היה אם לא, הוועדה השנייה שיכולה לדון בכך היא הוועדה לזכויות הילד משום שהיא כבר התחילה בדיון הזה. כל ועדה אחרת שצריכה להתחיל ללמוד את הנושא ולדון בו מחדש – מבחינתי היא לא קשורה.
היו"ר יריב לוין
תודה. חבר הכנסת שטרית, אולי לאור הדברים של חברתך לסיעה, אתה מוותר על העניין הזה?
מאיר שטרית
אני מודה לחברתי לסיעה על התמיכה. עם כל הכבוד, את אומרת שאין לזה קשר למדע. אני חושב שאת טועה בגדול.
ציון פיניאן
בנושא הזה יש גם את חבריך שלא מהסיעה.
מאיר שטרית
כן, גם לא מהסיעה. אני חושב שאת טועה בגדול. הרי אחד מהשניים. במצב הקיים היום, כל נושא שמגיע לוועדת המדע, יש לו קשר גם לוועדה אחרת – זו אחת הבעיות של ועדת המדע. מאחר שהוועדה הזאת קמה 30 שנה אחרי שקמו הוועדות האחרות, בהגדרת תקנון הכנסת הרבה מאוד דברים שנופלים נטו לתחום המדע, עוברים לוועדות אחרות כי החוק המקורי בתחום נוגע לוועדות האחרות.


התוצאה היא שוועדת המדע פנויה יחסית לוועדות אחרות, למרות שלנו יש את הזמן ואת היכולת להתעמק בנושא ובסוגיה. אם באמת רוצים טיפול רציני, לברר מהן הסיבות להשמנה, כיצד אפשר להילחם בהן, וזה מחייב עירוב של מדענים מכל הארץ, הוועדה היחידה שתוכל להקדיש לכך תשומת-לב וזמן זוהי ועדת המדע – עם כל הכבוד לוועדת העבודה והרווחה.


נדמה לי שגם המשקל של ראשי שתי הוועדות הוא כזה, שאני יותר יכול להצדיק את המלחמה בהשמנה מאשר יושב-ראש ועדת העבודה והרווחה.


זה לא הגיוני, כפי שאמר היושב-ראש, שוועדה שהיא כל כך עמוסה, לוקחת נושא כזה לסדר-היום- זה אפילו לא הצעת חוק – מעמיסה על עצמה עוד משהו.


אני לא אלחם על זה, תצביעו כפי שאתם רוצים. אני פשוט חושב שזה לא הגיוני להעביר לוועדה שהיא כל כך עמוסה. היא לא תקדיש לזה, אפילו לא חצי שעה, לעומת ועדה שתוכל לטפל בזה ברצינות ובאחריות, מה עוד שהיוזם של ההצעה – חבר הכנסת מוץ מטלון – ביקש להעביר לוועדת המדע.
רוברט אילטוב
לא, הוא ביקש לוועדת הרווחה.
מאיר שטרית
תשאל אותו. לי אין בעיה. זה לא קריטי בעיני, זה לא עקרוני, אבל אני אומר לכם: מבחינתי, אני חושב שזה יותר הגיוני ונכון דווקא להעביר לוועדת המדע, אבל לשיקולכם.
היו"ר יריב לוין
תודה. חבר הכנסת אילטוב, בבקשה.
רוברט אילטוב
אני התבקשתי על-ידי חבר הכנסת מוץ מטלון לבקש להעביר את ההצעה לוועדת הרווחה – גם משום שהוא חבר ועדת העבודה והרווחה וגם המציעה הנוספת, חברת הכנסת רחל אדטו, היא חברה בוועדה – גם על מנת לא לשבש להם את סדר-היום, לרוץ מוועדה לוועדה, אני מבקש להשאיר את ההצעה בוועדת העבודה והרווחה.
היו"ר יריב לוין
תודה. חבר הכנסת מולה.
רחל אדטו
חבר הכנסת אילטוב, בדברים שאמרת, אתה מייצג את חבר הכנסת מטלון, זה מה שהוא ביקש?
רוברט אילטוב
כן.
שלמה מולה
אני נוטה להסכים עם חבר הכנסת מאיר שטרית כי אם זה נושא שבו אפשר לזמן גם מומחים בתחום, ואפשר לשמוע דעות מה קורה בארצות אחרות בעולם, וכן הלאה, לא תמיד צריך ללכת על הקביעה החד-משמעית שזה שייך לוועדה מסוימת.


יחד עם זאת, הייתי גם רוצה לשמוע את חוות-דעתם של היועצים המשפטיים, מה דעתכם.
זאב אלקין
על הצעה לסדר-היום אנחנו פתחנו פה סימפוזיון...
שלמה מולה
אני רוצה לדעת מה ההמלצה, מותר לי לשאול את ארבל?
אברהם מיכאלי
אדוני היושב-ראש, אני מבקש להוסיף מילה על דברי חבר הכנסת שטרית. אני מסתכל על סדר-היום של היום. עם כל הכבוד וההערכה הרבה ליושב-ראש ועדת העבודה והרווחה, אני לא יודע אם הוא עומד בקצב. יש לו עד השעה 14:00 דיונים רצופים.
היו"ר יריב לוין
הוא עומד, הוא עומד. הוא עובד טוב מאוד, תאמין לי. בשיא היעילות.
אברהם מיכאלי
שישה-שבעה דיונים. הכנסת באמת צריכה לעודד – בנושאים שיש להם מקבילה – גם הייעוץ המשפטי צריך להיות פתוח לזה, כדי לעודד ועדות כמו ועדת המדע, שהיא ועדה מאוד יסודית – אני משבח את יושב-ראש הוועדה.
נסים זאב
אני רואה שישנן ועדות ויושבי-ראש שנושא ההשמנה בוועדה שלהם זה דבר חיובי ביותר, ומוסיפים לעצמם עוד נושאים, להשמין יותר...
היו"ר יריב לוין
אני יכול להציע להם להצמיד אותם אלי, יפתור להם חלק מהבעיות אולי. אני אעבור להצבעה.
שלמה מולה
אני מבקש לשמוע את עמדת הייעוץ המשפטי.
ארבל אסטרחן
כשזה הצעה לסדר-היום, העמדה המשפטית פחות משנה.
רחל אדטו
הנושא הזה היום הפך להיות אחד מהנושאים היותר מטופלים ברמה עולמית. הנושא הזה ברמה עולמית מטופל היום באספקטים של בריאות.
היו"ר יריב לוין
הדברים ברורים. זה נושא חשוב מאוד, אגב.

תודה רבה. מי בעד להעביר את ההצעה לוועדת העבודה והרווחה?

הצבעה
בעד העברת ההצעה לדיון בוועדת העבודה, הרווחה והבריאות – 8
היו"ר יריב לוין
מי בעד להעביר את ההצעה לוועדת המדע והטכנולוגיה?

הצבעה
בעד העברת ההצעה לדיון בוועדת המדע והטכנולוגיה – 1
היו"ר יריב לוין
אין נמנעים. הוחלט להעביר את ההצעה לדיון בוועדת העבודה והרווחה.

ג. בקשות חברי הכנסת להקדמת הדיון בהצעת חוק לפני הקריאה הטרומית:
1. תיקון פקודת האגודות השיתופיות (ועדות קבלה ביישובים קהילתיים בגליל ובנגב), התש"ע-2009

(פ/1748/18), של חבר הכנסת דוד רותם
2. תיקון פקודת האגודות השיתופיות (ועדות קבלה ביישובים קהילתיים בגליל ובנגב), התש"ע-2009

(פ/1740/18), של חבר הכנסת ישראל חסון
היו"ר יריב לוין
הנושא הבא על סדר-היום: בקשות חברי הכנסת להקדמת הדיון בהצעות חוק לפני הקריאה הטרומית. יש לנו שתי הצעות חוק, למעשה זהות: הצעת חוק תיקון פקודת האגודות השיתופיות (ועדות קבלה ביישובים קהילתיים בגליל ובנגב), התש"ע-2009, (פ/1740/18) של חבר הכנסת ישראל חסון, והצעה זהה מספר (פ/1748/18) של חבר הכנסת דוד רותם.
אברהם מיכאלי
אם יושב-ראש הסיעה מייצג, אין לי בעיה. אם לא – נתבקשתי על-ידו להציג, כי הוא מנהל ישיבה.
היו"ר יריב לוין
בסדר גמור. בבקשה, חבר הכנסת מיכאלי.
אברהם מיכאלי
אני מבין שזה באמת חוק מאוד חשוב, מדובר פה בבלבול שנוצר בעקבות כמה פסיקות שהיו בעניין הזה.


חבר הכנסת רותם מבקש שהחוק הזה יובא כמה שיותר מהר לדיון כי עד שיקודם, יש הרבה ועדות קבלה בדרך. לכן, אני מבקש בשמו שהחוק הזה יובא לדיון מהר ככל האפשר.
היו"ר יריב לוין
חבר הכנסת חסון, בבקשה.
ישראל חסון
יש לי נאום ארוך, אבל אם אתם בעד, אני מוכן לצמצם את הדבר הזה...
היו"ר זאב אלקין
בהעדר הערות והתייחסויות אחרות, אלא אם למישהו יש, אני עובר להצבעה על שני החוקים ביחד. מי בעד לאשר את הקדמת הדיון בהצעות החוק לפני הקריאה הטרומית?

הצבעה
בעד – פה אחד

נגד – אין

נמנעים – אין

בקשות חברי הכנסת להקדמת הדיון בהצעת חוק תיקון פקודת האגודות השיתופיות (ועדות קבלה ביישובים קהילתיים בגליל ובנגב), התש"ע-2009, (פ/1748/18), ובהצעת חוק תיקון פקודת האגודות השיתופיות (ועדות קבלה ביישובים קהילתיים בגליל ובנגב), התש"ע-2009 (פ/1740/18), נתקבלו.
היו"ר יריב לוין
פה אחד. אין מתנגדים, אין נמנעים. אני קובע שהבקשה אושרה.


תודה רבה, הישיבה נעולה.

(הישיבה ננעלה בשעה 10:50).

קוד המקור של הנתונים