ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 07/12/2009

חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 173), התש"ע-2009

פרוטוקול

 
PAGE
7
ועדת הכספים

7.12.2009


הכנסת השמונה עשרה


נוסח לא מתוקן

מושב שני

פרוטוקול

מישיבת ועדת הכספים

יום שני, כ' בכסלו התש"ע (7 בדצמבר 2009), שעה 10:30
סדר היום
הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 171), התש"ע-2009 (סעיפים 1-5)
נכחו
חברי הוועדה: משה גפני – היו"ר

חיים אורון

יצחק וקנין

שי חרמש

אמנון כהן

ציון פיניאן
מוזמנים
עו"ד מיכל הנר דויטש, ממונה חקיקה, רשות המסים, משרד האוצר

יעקב כהן, רואה חשבון, מנהל מחלקת קופות גמל, רשות המסים

עו"ד שי אהרונוביץ, ממונה מיסוי יחיד ניכויים, רשות המסים, משרד האוצר

צור גינת, ממונה מפקח ארצי, מחלקה מקצועית, רשות המסים, משרד האוצר

רג'ואן גרייב, מחלקת קופות גמל, אגף שוק ההון, משרד האוצר

גדעון בן ישראל, חבר כנסת לשעבר
ייעוץ משפטי
שגית אפיק

ענת מימון
מנהל הוועדה
טמיר כהן
רשמה וערכה
אהובה שרון – חבר המתרגמים בע"מ
הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 171), התש"ע-2009 (סעיפים 1-5)
היו"ר משה גפני
בוקר טוב. אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכספים. על סדר היום הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 171), התש"ע-2009 (סעיפים 1-5).


אני רוצה להזכיר לחברי הוועדה שמדובר בהצעת חוק שפוצלה ועל פי בקשת עורכת הדין מיכל דויטש אנחנו מביאים את סעיפים 1 עד 5 לאחר שמליאת הכנסת אישרה את הפיצול. זאת הצעת חוק שתאפשר לרשות המסים לפעול לפני סיום שנת התקציב או סיום שנת המס הנוכחית. אנחנו צריכים גם לקרוא את הסעיפים וגם להסביר אותם?
מיכל הנר דויטש
כן.
היו"ר משה גפני
איך אפשר לעשות את זה במהירות האפשרית?
שגית אפיק
קראנו את הסעיפים.
מיכל הנר דויטש
קראנו את הסעיפים בוועדת המשנה.
שגית אפיק
הייתה ועדת משנה.
היו"ר משה גפני
נכון. חיים כץ היה יושב ראש הוועדה.
אמנון כהן
שיסביר לנו מה הוא עשה.
מיכל הנר דויטש
הוא השתכנע שאפשר לפצל.
שגית אפיק
הוועדה דנה בעיקר בפיצול, אבל לצורך הפיצול הקראנו את ההצעה.
היו"ר משה גפני
חבר הכנסת כהן שאל את זה בגלל סיבות אחרות.


תסבירי קודם את הרעיון שבסעיפים הללו.
שגית אפיק
למעשה הצעת החוק הזאת באה בעקבות תיקון מספר 3 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים, קופות גמל, תיקון שנעשה כאן בוועדה. במסגרת תיקון מספר 3 נקבע שמעתה ואילך, משנת 2008, יהיו שני סוגים של קופות גמל לקצבה. קופת גמל לקצבה שמשלמת ישירות את הקצבה לזכאים וקופת גמל לקצבה שאי אפשר יהיה למשוך ממנה ישירות כספים שהופקדו בה למעט כספים ממרכיב הפיצויים, אלא בדרך של העברה שלהם מקופת גמל משלמת לקצבה.


כתוצאה מהתיקון הזה שנעשה בחוק הפיקוח, התברר שבפקודת מס הכנסה נותרו עדיין המינוחים הישנים שמדברים על קופות גמל לתגמולים וקופות גמל לקצבה. חלק מהתיקונים שנמצאים כאן לפניכם הם בעצם תיקונים שהמטרה שלהם היא התאמת מונחים.
אמנון כהן
תיקון 3, התיקון הראשי, דיבר על השארת סכום מסוים ושלא יוציאו את כל הפיצויים. להשאיר סכום מסוים שהוא יוכל לחיות בכבוד. מדובר בסכום של 3,500-4,000 שקלים.
שגית אפיק
אפיק.
אמנון כהן
על זה דיבר הסעיף?
שגית אפיק
כן, בין היתר. זה הנושא הראשון שנמצא כאן, וזה הנושא של התאמת מונחים. זה מופיע כאן בסעיף 1 בו נפלה טעות ובמקום חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים, זה יהיה חוק שירותים פיננסיים. זה מופיע בסעיף 2 להצעה שגם זה התאמת מונחים כאשר מבטלים את המונח קופות גמל לתגמולים.
חיים אורון
כל השיעורים נמצאים בחוק הראשי. פי 4 וכל הדברים האלה, זה עוקב את החוק הראשי.
שגית אפיק
זה עוקב את החוק הראשי אבל עכשיו יש כאן בפקודה גם בנושא של התאמת מונחים, למעשה במקום הפניה לסכומים, יש הפניה להגדרה הראשית, להגדרה של הכנסה מזכה. כתוצאה מזה למעשה התבצע העדכון האוטומטי שמתבצע בהגדרה והוא יתבצע גם על הסכומים שנמצאים שם.
חיים אורון
פי 4 השכר הממוצע במשק.
מיכל הנר דויטש
מופיע. אין כאן כל שינוי מהותי בזכאות. השינויים הם בעיקר במונחים הטכניים של הפקודה שמשתמשת במונחים שכבר לא קיימים היום בעולם המשפט. אין כבר קופת גמל לתגמולים במובן של הפקדות מ-1 ינואר 2008 ולכן היינו צריכים להתאים את הפקודה ואלו סעיפים 1 ו-2 להצעה, וסעיפים 4 ו-5 הם לכאורה טכניים אבל הם מיטיבים.
שגית אפיק
אני רוצה להסביר את סעיף 3 שהוא הסעיף המהותי.
מיכל הנר דויטש
כן, הוא הסעיף המהותי.
שגית אפיק
הסעיף המהותי הוא למעשה סעיף 3 שהוא תיקון לסעיף 9 לפקודת מס הכנסה. סעיף 9 קובע הכנסות פטורות ממס. פסקה (7)(א) בסעיף 9 קובעת שעובד שפרש וקיבל מענק פרישה ותוך שנה מהפרישה הוא עבר לעבוד אצל מעביד אחר, לא רואים בכספים שהוא השאיר בקופת הגמל כאילו התקבלו בידו והוא לא צריך למעשה לשלם עליהם את המס.


עד לתיקון מספר 3 ההוראה הזאת חלה בלי מגבלה של סכומים. לא הייתה תקרה לסכומים האלה. אחרי תיקון 3, למעשה נוצר מצב שלכאורה, כתוצאה מהתיקון, בגלל שהמינוחים השתנו, לכאורה רשות המסים לא יכלה לאפשר את הפטור הזה.
חיים אורון
בלי תקרה.
שגית אפיק
לא, לא בלי תקרה אלא מכיוון שלכאורה אין קופת גמל לפיצויים. היא לא יכלה לכאורה לאשר את רצף הפיצויים. רשות המסים, מכיוון שלא הייתה שום כוונה בתיקון מספר 3 לבטל את רצף הפיצויים, קיבלה את עצמה לפרש את ההוראה הזאת באופן מהותי ולומר שלמרות שלכאורה אי אפשר היה לתת את זה, היא נותנת את רצף הפיצויים הזה והיא מעניקה את הפטור הזה, אלא שהיא קבעה תקרה. התקרה לא נקבעה בחקיקה בזמן שהיא קבעה אותה ועכשיו מבקשים לעגן את התקרה הזאת בחקיקה ולהכניס אותה באופן רטרואקטיבי ממועד תיקון מספר 3, שזה ה-1 בינואר 2008.
מיכל הנר דויטש
היא לא הייתה מנותקת מהחקיקה.
שגית אפיק
לכן קבועה כאן תקרה והתקרה היא ארבע פעמים השכר הממוצע כפול מספר שנות עבודה פלוס הסכום שמכסה את פיצויי הפיטורים שהאדם קיבל. זאת התקרה שקבועה כאן. הבנו מדיונים קודמים מרשות המסים שמדובר בתקרה שהיא מאוד גבוהה.
מיכל הנר דויטש
עשינו גם בדיקה אצלנו במחלקת קופות הגמל. אנחנו הרי מדברים על 30 אלף שקלים דלתא ועבור כל שנת עבודה. נמצא כאן יעקב כהן, מנהל המחלקה במחלקה המקצועית והוא נתן לנו את המספרים. בשנת 2008 היו 4,257 בקשות לרצף פיצויים. משמע, אנשים שפרשו מהעבודה קיבלו או את פיצויי הפרישה או גם מענק פרישה ובאו וביקשו להחיל על עצמם את הסעיף. רשות המסים אומרת: בסדר, לאור פרסום התזכיר שאנחנו באים ומתכוונים להאריך את רצף הפיצויים שהוא מוגבל אבל בתקרה, אנחנו נותנים לכם את רצף הפיצויים. מתוך 4,257 בקשות, בסך הכל 51 מקרים נפלו מעבר לתקרה המוצעת של 4 פעמים. אנחנו הרי מכוונים למצנחי הזהב. אנחנו אומרים שהמתנה של פטור ממס, כלומר, דחיית מס עד למועד המשיכה הבא, הכוונה לא לתת מתנה לכולם אלא לתת למי שבאמת מאוגד בסכום שהוא סכום סביר והמציאות מוכיחה שזה סכום הרבה יותר מסביר. 4,257 מקרים של רצף פיצויים, 51 מקרים עברו את התקרה.
חיים אורון
זאת משכורת של מעל 40.
מיכל הנר דויטש
נכון.
חיים אורון
כי לא כל המשכורת הולכת לפיצויים.
מיכל הנר דויטש
לא, זה ה-8 ושליש כל חודש. אדם נניח מרוויח 10,000 שקלים לחודש, זכאי ל-10,000 שקלים בגין כל שנה. אם יקבל עוד 20 אלף שקלים מענק פרישה בגין כל שנה, נניח עבד עשר שנים, מקבל 200 אלף שקלים ועוד 100 אלף שקלים פיצויי פיטורים, כל זה הוא יכול לעשות עליו רצף פיצויים. אנחנו מדברים על סכומים עצומים. אנחנו מדברים בשנת 2009 על כך שמתוך 4,241 מקרים, נכון להיום, 41 מקרים עברו את התקרה. בשנת 2008 היו 51 מקרים מתוך 4,257.
שי חרמש
אחוז.
מיכל הנר דויטש
אחוז.
חיים אורון
כמה הממוצע?
מיכל הנר דויטש
אין לנו את המידע.
חיים אורון
אתם לא יודעים?
מיכל הנר דויטש
אין לי כרגע את המידע. ביקשו מאתנו לקראת הדיון הזה לבוא ולהראות לחברי הוועדה שסכום התקרה שקבענו הוא סכום סביר, הוא סכום שמאגד בתוכו את המרבית.
חיים אורון
הנציג של העשירון העליון לא נמצא בוועדה עכשיו. לכו קדימה.
מיכל הנר דויטש
אנחנו מנסים.


אנחנו מבקשים שהתיקון הזה יחול רטרואקטיבית מ-1 ינואר 2008 מהטעם שלעמדתנו המשפטית, כפי שגם קיבלה אישור מהיועץ המשפטי לממשלה, הסעיף רוקן מתוכן ב-1 בינואר 2008. ברגע שפורסם התזכיר, רשות המסים אמרה שכדי לא לפגוע ב-4,257 פורשים שרוצים רצף פיצויים, אנחנו ניתן את זה בכפוף להליך החקיקה שמתקיים.
חיים אורון
אני הייתי עושה גם שלוש.
שי חרמש
דיברנו על החוק הזה כבר בכנסת הקודמת.
חיים אורון
יש כאן עוד דברים מהותיים?
שגית אפיק
לא. עדכון הסכומים. את רוצה להסביר את עדכון הסכומים?
מיכל הנר דויטש
עדכון הסכומים כפי שמופיע בסעיף 4 ו-5, הסברתי בפעם הקודמת שב-2006 הייתה הצעת חוק ממשלתית שניסתה לסדר את הסכומים ב-45(א) וב-47. הצעת החוק פוצלה וחציה עבר בדצמבר 2006 וחציה השני עבר ב-4 בינואר 2007. מה שקרה הוא שהסכומים שעברו ב-2006 מעודכנים מאז מדדית לפי הוראה בפקודה - 1 בינואר 2007, 1 בינואר 2008, 1 בינואר 2009 וכך הלאה. התיקונים שעברו ב-2007 מעודכנים רק מ-2008 כי הם לא היו קיימים ב-1 בינואר 2007. אנחנו רוצים לעשות בסיס שווה כלפי מעלה. כלומר, גם את הסכומים שעברו רק ב-2007 לעדכן אותם כאילו גם ב-2007 ולעשות בסיס שווה. זה פשוט מערכתית מחשובית הרבה יותר נוח לרשות המסים וזה עדכון כלפי מעלה לטובת העמיתים.
שי חרמש
זה היה בוועדת המשנה.
שגית אפיק
זה בוועדת המשנה.
אמנון כהן
שאלה. אנשים שנמצאים בתפר לא נפגעים כתוצאה מהתיקון הרטרואקטיבי?
מיכל הנר דויטש
הפוך.
חיים אורון
הולכים אחורנית.
שי חרמש
הוא הולך אחורה.
מיכל הנר דויטש
נהפוך הוא. מעלים כלפי מעלה את הסכומים שניתן לקבל בגינם זיכוי או ניכוי לפי העניין ולגבי רצף הפיצויים, כך אנחנו פועלים בפועל.
היו"ר משה גפני
תודה רבה.


רבותיי, הצעת החוק הזאת נדונה בוועדת המשנה לנושא גמל ופנסיה בראשותו של חבר הכנסת חיים כץ. אני מבקש להביא להצבעה את הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה מספר 171, התש"ע-2009 (סעיפים 1-5), רטרואקטיבית, החל מה-1 בינואר 2008.

ה צ ב ע ה

הצעת החוק אושרה פה אחד

הצעת החוק אושרה רטרואקטיבית מה-1 בינואר 2008. תודה רבה.

הישיבה ננעלה בשעה 10:45

קוד המקור של הנתונים