ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 08/12/2009

חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה (תיקון מס' 27), התש"ע-2010

פרוטוקול

 
PAGE
ועדת החינוך, התרבות והספורט
5
8/12/2009

הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן
מושב שני

פרוטוקול מס' 112

מישיבת ועדת החינוך, התרבות והספורט
‏יום שלישי, כ"א בכסלו התש"ע (‏8 בדצמבר, 2009), שעה 11:00
סדר היום
1.
הצעת חוק יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל (תיקון – משפחות נפגעי פעולות האיבה), התשס"ט-2009 (פ/1136), של חה"כ פאינה (פניה) קירשנבאום
נכחו
חברי הוועדה: חיים אמסלם – מ"מ היו"ר
מוזמנים
חה"כ פאינה (פניה) קירשנבאום

ציון שבת
-
מנהל אגף בכיר לכ"א בהוראה, משרד החינוך

עו"ד דן אורן
-
משרד המשפטים

יעקב גבאי
-
ראש היחידה להנצחת החייל, משרד הביטחון

שלי שבת
-
עוזרת לראש היחידה להנצחת החייל, משרד הביטחון

תהילה ורון
-
מתמחה, משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה

עו"ד ורד וייץ
-
הלשכה המשפטית, האגף לאיגוד מקצועי, ההסתדרות החדשה
ייעוץ משפטי
מירב ישראלי
מנהלת הוועדה
יהודית גידלי
רשמת פרלמנטרית
אירית שלהבת
הצעת חוק יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל

(תיקון – משפחות נפגעי פעולות האיבה), התשס"ט-2009 (פ/1136)
היו"ר חיים אמסלם
בוקר טוב, אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת החינוך, התרבות והספורט. קודם כול אני מבקש לאחל ליושב-ראש הוועדה, חבר הכנסת זבולון אורלב, החלמה מהירה ושלא יזדקק לי לעתים תכופות, שהשרביט יישאר בידיו.


נדון היום בהצעת חוק של חברת הכנסת פאינה קירשנבאום, הצעת חוק יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל (תיקון – משפחות נפגעי פעולות האיבה), התשס"ט-2009, שמונחת לפניכם. המטרה להחיל את חוק יום הזיכרון גם על נפגעי פעולות איבה כמו על חללי מערכות ישראל לעניין יום חופש ביום הזיכרון. אולי תרצי לומר כמה מילים, בקצרה.
פאינה (פניה) קירשנבאום
הצעת החוק הזאת נועדה לתקן עוול היסטורי, כאשר משפחות של חללי מערכות ישראל קיבלו את יום הזיכרון כיום חופשי ואילו המשפחות של נפגעי פעולות איבה עשו את היום הזה על חשבונן. אני מבקשת לתקן את העוול הזה. אני סבורה שאין כאן הרבה על מה לדון ואין מי שיכול להתנגד להצעה הזאת. אני, שליוויתי לא מעט משפחות כאלה, גם בהתיישבות וגם אחרי הפיגוע בדולפינריום, סבורה שפשוט עוול שביום הזה, כשאנשים מתייחדים עם זכר בני משפחותיהם שנפגעו, עליהם לעשות את זה על חשבונם.
היו"ר חיים אמסלם
תודה חברת הכנסת קירשנבאום. אני סבור שההצעה שלך נכונה וצודקת ומוסרית. אין לי מה להוסיף על מה שאמרת.
מירב ישראלי
נקרא את הצעת החוק ואחר-כך נשמע אם יש הערות. כרגע זה תיקון לחוק יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל (תיקון – משפחות נפגעי פעולות האיבה), שמתקן את סעיף 4א לחוק.

"בחוק יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל, התשכ"ג-1963, בסעיף 4א, אחרי "של חלל מערכות ישראל" יבוא "או של נפגע פעולות איבה, כהגדרתו בחוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, התש"ל-1970,"."


יש לי הערה. זה לא "משפחתו של נפגע פעולות איבה", אלא צריך להיות "מי שנפטר כתוצאה מפגיעת איבה כהגדרתה בחוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה". זה המינוח שנקבע בחוק תגמולים לנפגעי פעולות איבה, אז צריך לתקן את המינוח.


נקודה נוספת שהעלה שר המשפטים במליאה נוגעת לשאלה באיזה חוק צריך להכניס את התיקון. בעניין הזה אולי לנציגי הממשלה יהיה מה להגיד.
היו"ר חיים אמסלם
מי מוגדר על-פי ההגדרה הזאת כזכאי ליום חופשי?
מירב ישראלי
כרגע נכתב בסעיף 4א: "לעניין סעיף זה – 'קרוב משפחה': הורים, הורי הורים, בן זוג, ילדים, אחים ואחיות". זה חל גם לגבי חללי מערכות ישראל.
היו"ר חיים אמסלם
כלומר, ההגדרה "קרוב משפחה" שחלה לגבי חללי מערכות ישראל תחול גם לגבי חללים נפגעי פעולות איבה.
דן אורן
אני נציג משרד המשפטים. הממשלה תמכה בהצעת החוק, בכפוף לתיאום הנוסח עם משרדי הממשלה הנוגעים בדבר. במסגרת תיאום הנוסח, לפחות על-פי שיחה שהיתה לי עם צה"ל אתמול אני מבין, וזה בא לידי ביטוי גם בדברי שר המשפטים במליאה, שהאכסניה לתיקון הזה היא החוק שמעניק זכויות לנפגעי פעולות איבה. כאן, עם כל הצער, מדובר על קרובי משפחה של חללים ויש נפגעי פעולות איבה שהם לא נפגעים של חללים.
היו"ר חיים אמסלם
לכן שאלתי קודם מי כלול בהגדרה. לצה"ל יש עמדה מסוימת בעניין הזה? תיכף נשמע אותם.
דן אורן
אנחנו לא רואים את העניין הזה כנקודה משפטית. למשרד הביטחון יש עמדה בנושא, והוא יציג אותה. מבחינה משפטית אפשר לטעמנו להכניס אותו סעיף לחוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה והמשמעות תהיה זהה, שיום הזיכרון יהיה יום חופש, כאילו העובד עבד. זה ישיג אותה מטרה. אנחנו עוסקים כאן רק בשאלת המיקום בספר החוקים ולא ממש במהות עצמה.
היו"ר חיים אמסלם
תודה רבה לך. נציג משרד הביטחון, בבקשה.
יעקב גבאי
משרד הביטחון וצה"ל בוודאי לא מתנגדים להצעת החוק ומבינים את הצורך לגבי הקרובים מדרגה ראשונה, זאת ההגדרה מבחינת קרובי המשפחה. אבל אנחנו מבקשים שזה לא יהיה במסגרת חוק יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל אלא, כפי שאמר קודמי, במסגרת חוק שמתייחס לנפגעי פעולות איבה. אנחנו מבקשים לא לקשור את זה לחוק יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל.
היו"ר חיים אמסלם
נמק, בבקשה.
יעקב גבאי
ועדות רבות דנו בנושא הזה, כולל ועדות שרים, ובהן הצגנו את השוני המהותי באשר לחללי מערכות ישראל, את ההבנה ההיסטורית שזה יום שמיוחד לחללי מערכות ישראל בכללותם. ועדות רבות הוקמו. הוועדה הגדולה שפעלה בראשות השופט מלץ החליטה שביום הזה יש אמירה חשובה גם למשפחות של נפגעי פעולות איבה ולכן הוחלט שבשעה 13:00 באותו יום יתקיים טקס בהר הרצל. אבל הנושא הטקסי הוא נפרד ואנחנו מבקשים לא לקשור בין חוק חללי מערכות ישראל לחוק שמעניק זכויות לנפגעי פעולות איבה. היום מדברים על יום חופש בשכר, מחר יתבקש חיבור אחר. לאור זה שוועדות שונות דנו בנושא, במסגרת ההסכמות שהיו בוועדת שרים הוחלט שתהיה הפרדה בין שני הנושאים האלה בחוקים.
היו"ר חיים אמסלם
ובכל זאת, על-פי החלטת הממשלה היום שנחשב כיום הזיכרון לחללי מערכות ישראל מוכר גם כיום זיכרון לנפגעי פעולות איבה.
יעקב גבאי
הוא מגודר כיום הזיכרון לחללי מערכות ישראל, ובתוכו הוסכם שבשעה 13:00 יהיה טקס זיכרון גם לחללי פעולות איבה. הוא אינו מוגדר כיום הזיכרון גם לאלה וגם לאלה. ההגדרה שונה והחוק שונה. אנו חוששים שאם נחיל כאן נושא אחד הרי שבהמשך יבואו עוד דברים רבים נוספים. גם ארגון "יד לבנים" וגם ארגון "אלמנות חללי צה"ל" התנגדו לכך בכל הוועדות. יש הרבה נושאים שנדונים כל פעם בוועדות שונים, ומידי פעם מוקמות ועדות שונות, ובכל הוועדות הללו הוסכם שתהיה הפרדה בין שני הדברים.
היו"ר חיים אמסלם
למישהו יש עמדה שונה מן העמדה של מר גבאי?
פאינה (פניה) קירשנבאום
אני רוצה להתייחס לעניין הזה. נכון שמטרת הצעת החוק שלי לאפשר יום חופשי למשפחות שמתאבלות על יקיריהן ביום הזיכרון. לכאורה לא היה צריך להפריע להעביר את זה לחוק של נפגעי פעולות איבה. אתה מעלה סוגייה שבאמת לא כל-כך קשורה לחוק הזה, אבל שכואבת מאוד לכל משפחת נפגעי הטרור. אגיד עכשיו דבר מה לא כל-כך פופולרי, ובוודאי לא כל-כך מקובל בין חברי הכנסת, אבל בכל זאת אני חייבת להגיד. בין כל חללי מערכות ישראל יש גם חללים שנפגעו בתאונות דרכים ועדיין הם נכללים באותה קטגוריה גם אם נפגעו במהלך בילוי בימי החופשה שלהם. הם עדיין נחשבים לחללים של מערכות ישראל, כאשר אלה שנפגעו מפעולות איבה באמת נפלו קורבן למלחמת טרור שמתקיימת במדינת ישראל. לדעתי יש דברים רבים שלא היו צריכים להפריד ביניהם, כי גם קורבנות הטרור הם חלק מן המערכה שמתקיימת בישראל. אבל כדי להעביר את הצעת החוק אני מוכנה לקבל את ההערה הזאת.
היו"ר חיים אמסלם
העיקרון שצריך להנחות אותנו, שבסופו של דבר הצעת החוק שלך תעבור. זאת השורה התחתונה החשובה והעיקרית.
פאינה (פניה) קירשנבאום
ציינתי את ההסתייגות שלי, אבל כדי לקדם את הצעת החוק אני מוכנה לקבל את ההערה.
היו"ר חיים אמסלם
נציגי המוסד לביטוח לאומי נמצאים אתנו?
יהודית גידלי
נציג המוסד לביטוח לאומי הודיע שיבוא, אך לא הגיע.
היו"ר חיים אמסלם
מישהו רוצה לומר דבר מה בנושא הזה?
ציון שבת
אני מנהל האגף לכוח-אדם בהוראה במשרד החינוך. אנחנו בהחלט מקבלים את הצעת החוק הזאת בהבנה. זה יציב בפנינו קשיים, אבל נתגבר עליהם.
היו"ר חיים אמסלם
זה מסוג החוקים שלכבוד לכנסת ישראל לחוקק. זה מסוג החוקים החשובים באמת, שמעבר לצד הכספי יש בהם גם אמירה ומסר.
מירב ישראלי
נשלב את זה בחוק תגמולים לנפגעי פעולות איבה, אולי בסעיף 8א רבתי, אחרי הסעיף שעוסק בזכויות של משפחות החללים.
תהילה ורון
אני נציגת משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה. אני מבקשת שככל שזה משולב בחוק התגמולים, שתהיה הגדרה שתכלול קרובי משפחה מדרגה ראשונה בלבד, ורק של חללים.
מירב ישראלי
אמרתי קודם את הנוסח, שמתאים בדיוק לנוסח של נפגעי פעולות איבה: "מי שנפטר כתוצאה מפגיעת איבה". ההגדרה "קרוב משפחה" הוקראה כבר.
היו"ר חיים אמסלם
מי בעד הצעת החוק? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד הצעת חוק יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל (תיקון – משפחות נפגעי פעולות האיבה), התשס"ט-2009 – 2

נגד – אין

נמנעים – אין

הצעת החוק נתקבלה.
היו"ר חיים אמסלם
2 בעד, אין מתנגדים ואין נמנעים. הצעת חוק יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל (תיקון – משפחות נפגעי פעולות האיבה), התשס"ט-2009, נתקבלה ותועבר לקריאה ראשונה למליאה.


תודה רבה.

הישיבה ננעלה בשעה 11:20

PAGE
5

קוד המקור של הנתונים