ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 07/12/2009

חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 117), התש"ע-2010

פרוטוקול

 
PAGE
4
ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

7.12.2009


הכנסת השמונה-עשרה


נוסח לא מתוקן

מושב שני

פרוטוקול מס' 148

מישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

יום שני, כ' כסלו התש"ע ( 7 בדצמבר 2009), שעה: 12:30
סדר היום
הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון – סייג לזכאות לגמלת סיעוד), התשס"ט-2009,של חבר הכנסת עתניאל שנלר (פ/413), הכנה לקריאה ראשונה
נכחו
חברי הוועדה: חיים כץ – היו"ר

אורלי לוי אבקסיס

עתניאל שנלר
מוזמנים
דינה אלגברלי – מפקחת מחוזית, משרד הבריאות

דב בארי – רפרנט ביטוח לאומי ורווחה באגף התקציבים, משרד האוצר

עו"ד שי סומך – מחלקת ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים

משה נקש – מ"מ ממונה אגף מרשם ומעמד, משד הבפנים

פאני יוז – סגנית מנהלת השירות לזקן, משרד הרווחה והשירותים החברתיים

עו"ד שרי בכר – המוסד לביטוח לאומי

סמי קידר – אחראי בתי אבות, קופת חולים מאוחדת

גדעון בן ישראל – יו"ר הסתדרות הגמלאים, חבר כנסת לשעבר

אליעזר שוורץ – מ.מ.מ, הכנסת

אבנר עורקבי – יו"ר ארגון אהב"ה

דוד קשני – קול בשכונות
ייעוץ משפטי
ג'ודי וסרמן

אייל לב ארי

אור רוזנמן
מנהלת הוועדה
וילמה מאור
קצרנית פרלמנטארית
אושרה עצידה

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון – סייג לזכאות לגמלת סיעוד), התשס"ט-2009,

של חבר הכנסת עתניאל שנלר פ/413 – הכנה לקריאה ראשונה
היו"ר חיים כץ
בוקר טוב. יום שני בשבוע, כ' בכסלו התש"ע, 7 בדצמבר 2009. אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות. הנושא: הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון – סייג לזכאות לגמלת סיעוד), של חבר הכנסת עתניאל שנלר. אנחנו ממשיכים את הדיון שהיה לפני שבוע, ואנחנו חוזרים לנציג משרד המשפטים, או נציג משרד האוצר?
דב בארי
דב בארי, רפרנט רווחה ביטוח לאומי באגף תקציבים.


לפני הדיון אני ונציגת המוסד לביטוח לאומי ערכנו ישיבה קצרה אצל המחלקה המשפטית שלכם. מבחינתנו, הנוסח שמופיע פה הוא בסדר מבחינתנו. לא צריך להרחיב.
וילמה מאור
הנוסח של הלשכה המשפטית
דב בארי
כן, מה שמונח פה מבחינתנו יכול לעלות לקריאה ראשונה.
היו"ר חיים כץ
אדוני המציע, חבר הכנסת עתניאל שנלר, אתה ראית את הנוסח?
עתניאל שנלר
אני ראיתי את הנוסח. אני בטוח שברגע שיקראו אותו, יהיה לנו קל להצביע.
היו"ר חיים כץ
מאה אחוז. אנחנו נקרא אותו, וניתן לאנשים שירצו לומר משהו, אפשרות לומר את דברם.
אור רוזנמן
"הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון – סייג לזכאות לגמלת סיעוד), התש"ע-2009,


תיקון סעיף 227 1. בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995, בסעיף 227,
האמור בו יסומן "(א)" ואחריו יבוא:
"(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א) מבוטח הנמצא בבית חולים כללי,

יהיה זכאי לגמלת סיעוד במשך תקופה של 14 ימים ממועד אשפוזו.
(ג) מבוטח שחדלה להשתלם לו גמלת סיעוד בשל כך שנמצא בבית חולים,
ובתוך תקופה של 90 ימים שוחרר מבית החולים, יהיה זכאי לגמלת
סיעוד בשיעור שנקבע לגביו עובר לכניסתו לבית החולים, ממועד
שחרור. המוסד רשאי לקבוע תקופה ארוכה מ-90 ימים."
היו"ר חיים כץ
האם יש פה מישהו בחדר הזה שרוצה להגיד משהו? אף אחד לא רוצה להגיד? או,קי. חבר הכנסת עתניאל שנלר, בבקשה.
עתניאל שנלר
אני רוצה לברך על הנוסח הזה. אני חושב שהנוסח הזה מבטא את האיזון. הנוסח המוסכם מאזן בין סך כל האינטרסים בשביל להגיע למהות החוק.
היו"ר חיים כץ
את זה היית אומר אחרי ההצבעה. הם עוד יכולים להתחרט.
עתניאל שנלר
הם לא יכולים להתחרט.
היו"ר חיים כץ
תראה לו שאתם יכולים להתחרט.
עתניאל שנלר
משום כך אני מברך על ההסכמה. בהחלט אשמח אם נצביע עליו, ונוכל להעביר אותו למליאה.
היו"ר חיים כץ
או,קי. יש עוד מישהו שרוצה לומר משהו? אף אחד לא רוצה להגיד?
סמי קידר
סמי קידר מקופת חולים מאוחדת. אני מתנצל שאני נזכר מאוחר, אבל אולי עדיף מאוחר. זו פעם ראשונה שאני רואה את זה, אבל פה בסעיף הקטן כתוב: תקופה של 14 יום ממועד אשפוז. ומה אם אושפז 21 יום?
היו"ר חיים כץ
מאחר ו - -
סמי קידר
- -ודנתם בזה, אז אני מתנצל.
היו"ר חיים כץ
אנחנו לא מתחילים את הדיון מחדש. יפה מאוד, אנחנו נעבור להצבעה. מי בעד ירים את ידו?

ה צ ב ע ה

בעד – 3

נגד – אין

נמנעים – אין

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון – סייג לזכאות לגמלת סיעוד), התשס"ט-2009,

של חבר הכנסת עתניאל שנלר פ/413, אושרה פה אחד להעלאה לקריאה ראשונה.
היו"ר חיים כץ
תודה רבה. מאחר וכל חברי הכנסת שנמצאים באולם הצביעו בעד אז אין נמנעים, ואין נגד.
אורלי לוי אבקסיס
אני רוצה לברך.
היו"ר חיים כץ
אנחנו נעביר את הצעת החוק למליאה לקריאה ראשונה. חבר הכנסת עתניאל שנלר, אנחנו נמשיך לקדם את זה, ואז חברת הכנסת אורלי לוי אבקסיס תוכל לברך על המוגמר. זוהי רק תחילת הדרך.
אורלי לוי אבקסיס
אני רוצה לברך על העניין. פה מדובר בלקונה בהצעת חוק. אבל, אני חייבת להגיד שהרבה פעמים אנחנו דנים גם בדברים שהם על סדר היום, והרצינות והמהירות שהדברים נעשים באמת ראויים לשבח, וגם את זה צריך לציין.
גדעון בן ישראל
אני גדעון בן ישראל יושב-ראש הסתדרות הגמלאים. אני רק רוצה לומר שאני מקווה שהחוק יתקדם בהתאם לשמו של המציע: "שנלר", "שנלר" – מהר.
ג'ודי וסרמן
אני רק רוצה לעניין הפרוצדורה. אני מבינה שהנוסח שאושר היום על-ידי הוועדה זה הנוסח שיעלה לקריאה ראשונה, ולא מה שהוצבע בישיבה הקודמת.
היו"ר חיים כץ
נכון.
ג'ודי וסרמן
אני רואה את זה כדיון מחדש של הוועדה. - - - הצבעתם בפעם הקודמת.
היו"ר חיים כץ
ואז הצעת החוק הזאת לא תקציבית. הצעת החוק הזאת איננה תקציבית.
ג'ודי וסרמן
או,קי.
היו"ר חיים כץ
תודה רבה, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 12:40.

קוד המקור של הנתונים