ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 07/12/2009

חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון מס' 47), התש"ע-2010

פרוטוקול

 
PAGE
3
ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

07.12.2009


הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב שני

פרוטוקול מס' 147

מישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

יום שני, כ' כסלו התש"ע (7 בדצמבר 2009), שעה: 11:30
סדר היום
הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון מס' 47)(פטור לתורם אבר),
התש"ע-2009, של חבר הכנסת אריה אלדד, (פ/324), מח' 284 –
הכנה לקריאה שנייה ושלישית
נכחו
חברי הוועדה: חיים כץ – היו"ר

אריה אלדד
מוזמנים
עו"ד נתן סמוך – משרד הבריאות

עו"ד טלי שטיין – ממונה על תחום הבריאות, משרד המשפטים

שמחה רוטמן – מתמחה, משרד המשפטים

ד"ר פאול בנדק – רופא מחוזי, קופת חולים מאוחדת
ייעוץ משפטי
אייל לב ארי

אור רוזנמן
מנהלת הוועדה
וילמה מאור
קצרנית פרלמנטארית
אושרה עצידה

הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון מס' 47)(פטור לתורם אבר), התש"ע-2009

של חבר הכנסת אריה אלדד (פ/324), מח' 284 - הכנה לקריאה שנייה ושלישית
היו"ר חיים כץ
בוקר טוב. יום שני בשבוע, כ' בכסלו התש"ע, 7 בדצמבר 2009. אני מתכבד לפתוח את ישיבת עודת העבודה, הרווחה והבריאות. הנושא הוא הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון מס' 47)(פטור לתורם אבר), התש"ע-2009, של חבר הכנסת אריה אלדד. בבקשה, אדוני.
אריה אלדד
תודה רבה, אדוני היושב ראש. אנחנו כמעט בישורת האחרונה לקראת העלאת החוק למליאת הכנסת לקריאה שנייה ושלישית.


החוק אומר בפשטות שתורם אבר ייהנה מפטור מתשלום דמי ביטוח בריאות ממלכתי לתקופה שיקבע השר בתקנות. נדמה לי שלאחר שהאוצר החליט שהוא לא מתנגד לחוק הזה, בעצם אין יותר מכשלה אמיתית בדרך להשלמתו.
היו"ר חיים כץ
תודה רבה. האם יש פה מישהו שרוצה להגיד משהו לפני שאנחנו עוברים להקראה? שום דבר? תקריא.
אייל לב ארי
"הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון מס' 47) (פטור לתורם אבר), התש"ע-2009

תיקון סעיף 14 1. בחוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד-1994, בסעיף 14, אחרי סעיף קטן (ז) יבוא:(ז1) על אף האמור בסעיפים קטנים (ב) עד (ו), ובלי לגרוע מהוראות סעיף קטן (ז), לא

ישולמו דמי ביטוח בריאות בעד מבוטח שהוא תורם כהגדרתו בחוק השתלת איברים,התשס"ח-2008, שתרם בישראל אבר, בחייו, לנתרם שהוא תושב ישראל, לתקופהשקבע שר הבריאות."
היו"ר חיים כץ
אחרי שהקראנו, האם יש למישהו פה איזה משהו להגיד, להעיר, להתנגד? לא? או,קיי, אנחנו עוברים להצבעה. מי בעד?ה צ ב ע ה

בעד – 2

נגד – אין

נמנעים – אין

הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון מס' 47)(פטור לתורם אבר), התש"ע-2009

של חבר הכנסת אריה אלדד (פ/324), מח' 284, אושרה פה אחד להעלאה לקריאה שנייה ושלישית.
היו"ר חיים כץ
תודה רבה. מאחר וכל חברי הכנסת שנמצאו פה תמכו אז הוועדה מאשרת את הצעת החוק לקריאה שנייה ושלישית, ואני מקווה שגם כך היא תעבור במליאה. תודה רבה.
אריה אלדד
מתי יש סיכוי שזה יעלה? השבוע?
קריאה
זה יונח עוד השבוע.
אריה אלדד
אפשר לבקש רוויזיה?
היו"ר חיים כץ
אני מציע רביזיה. מי נגד הרביזיה ירים את ידו?

ה צ ב ע ה

בעד – אין

נגד – 2

נמנעים – אין


הרוויזיה לא נתקבלה.
היו"ר חיים כץ
תודה רבה, הרביזיה נפלה.

הישיבה ננעלה בשעה 11:45.

קוד המקור של הנתונים