ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 01/12/2009

חוק רישוי עסקים (תיקון מס' 27), התשע"א-2010

פרוטוקול

 
PAGE
50
ועדת הפנים והגנת הסביבה

1.12.2009


הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב שני
פרוטוקול מס' 105

מישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה

יום שלישי, י"ד בכסלו התש"ע (1 בדצמבר 2009), שעה 10:00
סדר היום
הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009 ו-2010), התשס"ט-2009 – פרק ב' – רישוי עסקים
נכחו
חברי הוועדה: דוד אזולאי – היו"ר
מוזמנים
עו"ד דרורי שפירא – לשכה משפטית, משרד הפנים

אשר גרנר – רישוי עסקים, משרד הפנים

לירון אדלר - משרד הפנים

קרן טרנר – רכזת פנים, משרד האוצר

עו"ד ליאורה עופרי – לשכה משפטית, המשרד להגנת הסביבה

עו"ד רוני מר – לשכה משפטית, המשרד להגנת הסביבה

גילי צימנד – אגף רישוי עסקים, המשרד להגנת הסביבה

עו"ד אילנה מישר – לשכה משפטית, משרד הבריאות

זאב פיש – משרד הבריאות

רפ"ק איל זילברמן – ק' רישוי עסקים, את"ן, המשרד לביטחון פנים

תמר ליברטי – עוזרת יועמ"ש מ"י, המשרד לביטחון פנים

פקד אילת סולטן – משפטנית חטיבת אבטחה, המשרד לביטחון פנים

עו"ד חנה מזור – משרד התעשיה, המסחר והתעסוקה

ישראלה מני – סמנכ"ל איגוד לשכות המסחר

עו"ד קובי בר-לב – התאחדות התעשיינים

ד"ר עידית בת אורי – מרכזת מדור רישוי עסקים, חברת החשמל

עו"ד ארז סרי – חברת החשמל

רגינה פנקס – המכון הישראלי לאנרגיה ולסביבה

עדי אשואל – מתאמת מידע ורישוי עסקים, עיריית תל-אביב

אסף אדלשטיין – מנהל מח' רישוי עסקים בעיריית תל-אביב

נפתלי קאיקוב – מנהל מח' רישוי עסקים בעיריית נתניה

אבי סלומה – ארגון נכי שיתוק מוחין

מיכל גלין – ארגון נכי שיתוק מוחין

דוד בר דרור
ייעוץ משפטי
תומר רוזנר; גלעד קרן
מנהלת הוועדה
יפה שפירא
רשמת פרלמנטארית
אתי אפלבוים

הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית
לשנים 2009 ו-2010), התשס"ט-2009 – פרק ב' – רישוי עסקים
היו”ר דוד אזולאי
בוקר טוב, אני פותח את ישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה. על סדר היום הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009 ו-2010), התשס"ט-2009, פרק ב', רישוי עסקים.


אני מתנצל על האיחור, שלא באשמתי.


אנחנו בסעיף 13 בעמוד 13. גלעד אני מציע שתקרא את הסעיפים, נתייחס ונמשיך הלאה.
גלעד קרן
מקריא: "תיקון סעיף 8
13.
בסעיף 8 לחוק העיקרי, במקום "את הרישיון או ההיתר הזמני" יבוא "את הרישיון, ההיתר הזמני או ההיתר המזורז" ובמקום "שלא יינתן עליהם רישיון או היתר זמני" יבוא "שלא יינתן עליהם רישיון, היתר זמני או היתר מזורז";

תיקון סעיף 8א
14.
בסעיף 8א לחוק העיקרי, במקום "רישיון או היתר זמני" יבוא "רישיון, היתר זמני או היתר מזורז";

תיקון סעיף 8ב
15.
בסעיף 8ב(ב) לחוק העיקרי, במקום "רישיון או היתר זמני" יבוא "רישיון, היתר זמני או היתר מזורז";

תיקון סעיף 13
16.
בסעיף 13 לחוק העיקרי –(1)
בכותרת השוליים, אחרי "היתרים זמניים" יבוא "היתרים מזורזים";(2)
במקום "רישיונות והיתרים זמניים" יבוא "רישיונות, היתרים זמניים והיתרים מזורזים" ובמקום "בקשות לרישיון, להיתר זמני או לחידושם" יבוא "בקשות לרישיון, להיתר זמני, להיתר מזורז או לחידושם";

תיקון סעיף 14
17.
בסעיף 14 לחוק העיקרי –(1)
בכותרת השוליים, במקום "רישיון או היתר זמני" יבוא "רישיון, היתר זמני או היתר מזורז";(2)
בסעיף קטן (א), במקום "שעסק ללא רישיון או היתר זמני" יבוא "שעסק בלא רישיון, היתר זמני או היתר מזורז", במקום "שלא קיים תנאי מתנאי רישיון או היתר זמני" יבוא "שלא קיים תנאי מתנאי רישיון, היתר זמני או היתר מזורז" ובמקום "ראש הרשות המקומית" יבוא "רשות הרישוי המקומית";

תיקון סעיף 15
18.
בסעיף 15 לחוק העיקרי, הסימון "(1)" ופסקה (2) – בטלים.

הוספת סעיף 15א
19.
אחרי סעיף 15 לחוק העיקרי יבוא:אחריות נושא משרה בתאגיד
15א.
(א)
נושא משרה בתאגיד חייב לפקח ולעשות כל שניתן למניעת ביצוע עבירה לפי חוק זה בידי התאגיד או בידי עובד מעובדי התאגיד, לפי העניין; המפר הוראה זו, דינו – קנס כאמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין, התשל"ז–1977.(ב)
נעברה עבירה לפי חוק זה, בידי תאגיד או בידי עובד מעובדי התאגיד, חזקה היא כי נושא המשרה בתאגיד, הפר את חובתו לפי סעיף קטן (א), אלא אם כן הוכיח כי עשה כל שניתן כדי למלא את חובתו.(ג)
בסעיף זה, "נושא משרה בתאגיד" – דירקטור, מנהל פעיל בתאגיד, שותף למעט שותף מוגבל, או בעל תפקיד אחר בתאגיד האחראי מטעם התאגיד על התחום שבו נעברה העבירה".
ישראלה מני
אנחנו מהמגזר העסקי. הסעיף הזה הוא אחד הסעיפים שהם יותר בעייתיים בעינינו.
היו”ר דוד אזולאי
אני אאפשר לכם להתייחס לזה רק קודם הוא יסיים את ההקראה.
אבי סלומה
בבקשה, גם לארגוני הנכים יש מה להגיד.
היו”ר דוד אזולאי
ארגוני הנכים יקבלו ייצוג הולם ותוכל להגיד כל מה שאתה רוצה.


הלאה.
גלעד קרן
מקריא: "תיקון סעיף 16
20.
בסעיף 16 לחוק העיקרי, בפסקה (3), במקום "ללא רישיון או היתר זמני כדין" יבוא "ללא רישיון, היתר זמני או היתר מזורז כדין", ובמקום "רישיון או היתר זמני כדין לניהול" יבוא "רישיון, היתר זמני או היתר מזורז כדין לניהול";

תיקון סעיף 22א
21.
בסעיף 22א לחוק העיקרי, במקום "מבלי שניתן רישיון או היתר זמני או בסטיה מן הרישיון או ההיתר הזמני" יבוא "בלי שניתן רישיון, היתר זמני או היתר מזורז או בסטייה מרישיון או מהיתר כאמור";

תיקון סעיף 28
22.
בסעיף 28(א) לחוק העיקרי, ברישה, המילים "ברישיון או בהיתר הזמני" – יימחקו;

תיקון סעיף 29
23.
בסעיף 29(ב) לחוק העיקרי, במקום "רישיון העסק" יבוא "הרישיון, ההיתר הזמני או ההיתר המזורז של העסק";

תיקון סעיף 30
24.
בסעיף 30 לחוק העיקרי, במקום "רישיון או היתר זמני" יבוא "רישיון, היתר זמני או היתר מזורז";

תיקון סעיף 31
25.
בסעיף 31(א) לחוק העיקרי, במקום "בעד רישיון או היתר זמני" יבוא "בעד רישיון, היתר זמני או היתר מזורז", במקום "על ידי ראש רשות מקומית או על ידי מי שהסמיך לכך" יבוא "על ידי רשות הרישוי המקומית", ובמקום "ניתן הרישיון או ההיתר הזמני" יבוא "ניתן הרישיון, ההיתר הזמני או ההיתר המזורז";

תיקון חוק בתי משפט לעניינים מנהליים
26.

בחוק בתי משפט לעניינים מינהליים, התש"ס–2000‏, בתוספת הראשונה, בפרט 7, אחרי "היתר זמני" יבוא "היתר מזורז".
תומר רוזנר
נעצור פה.
היו”ר דוד אזולאי
אשר, אתה רוצה להקדים ולומר משהו על הסעיפים האלה?
אשר גרנר
לא.
היו”ר דוד אזולאי
כן אדוני.
קובי בר-לב
אני מהתאחדות התעשיינים, המכון הישראלי לאנרגיה וסביבה. ההערה שלנו מתייחסת לנוסח המוצע לאחריות נושא משרה בתאגיד. אני רואה שהנוסח הזה מסומן באדום ואני מניח שהוא לא הגיע - - -
היו”ר דוד אזולאי
על איזה סעיף אדוני מדבר?
קובי בר-לב
אני מדבר על סעיף 19. אני מניח שהנוסח של הסעיף הזה לא עבר וזאת לא עמדת הממשלה. זה התיקון שהוסף על ידי הוועדה, אני מבין.

ההחמרה שמוצעת כאן, מבחינת אחריותם של נושאי משרה, היא בשני מובנים. ראשית, אנחנו מדברים על הוספה והחמרה באחריותם של דירקטורים בחברות והחמרה באחריותם של יתר נושאי המשרה בתאגיד.

לגבי הסעיף שמציע אחריות של נושא משרה, לפי חוק רישוי עסקים קיימת גם אחריות של דירקטורים, אבל האחריות שקיימת שם היא אחריות מופחתת לעומת האחריות שמוצע להוסיף כאן. אם דירקטור מצליח להראות שהוא לא ידע על ביצוע העבירה, שהוא נקט באמצעים כדי למנוע אותה, הוא יכול להשתחרר מהאשמה. כאן בעצם, מה שמציעים לעשות זה לבטל, או יותר נכון, לטשטש את האבחנה בין האחריות של דירקטור לבין אחריות של יתר נושאי משרה בתאגיד. צריך להבין שדירקטור לא אמור לפקח על העובדים. הוא לא אמור לפקח על הפעילות היום יומית של התאגיד אלא על ההנהלה. במובן הזה, הרחבת האחריות לא רק שלא משתלבת בתפקידי האורגנים השונים בתאגיד, אלא היא גם פוגעת בעיקרון המשילות שלו. אנחנו חושבים שהחמרת האחריות של הדירקטורים היא לא מן העניין ואנחנו מציעים לבטל אותה.
היו”ר דוד אזולאי
אתה מציע לשחרר את הדירקטורים מאחריות.
קובי בר-לב
לא. אנחנו מציעים להשאיר את הנוסח שקיים היום בחוק רישוי עסקים שמאפשר לדירקטור להתגונן בטענה שהוא לא ידע על ביצוע העבירה ושהוא נקט באמצעים כדי למנוע אותה.

זאת ההוראה הראשונה.
היו”ר דוד אזולאי
אשר, במצב הקיים היום, האחריות של הדירקטור היא בגלל שהוא לא נמצא פיסית במפעל או בעסק?
אשר גרנר
היום מופיע שמי שאחראי באופן ישיר זה אותו מנהל מפעל, אותו אחראי משמרת. הוספנו בתיקון 15 את העניין של אחריות תאגיד. הדבר הזה, כפי שהוא כתוב היום, באמת הביא לכך שאותם כאלו שנמצאים בחו"ל, למשל, פתאום מעמידים אותם לדין. הדבר הזה באמת יצר כלי אכיפה מצוין כפי שקיים היום.


התוספת הזאת, כפי שהם מציגים אותה, היא באמת משמעותית מכיוון שפה הם צריכים להוכיח – אני יותר נוטה לעמדה של הארגונים הכלכליים שאפשר להשאיר את זה כפי שזה מופיע היום בחוק.
קריאה
ניקח מקרה קצת מוקצן. יושב דירקטור בחברת החשמל ואיזה עובד של חברת החשמל עשה טעות. אז מה? הדירקטור של חברת החשמל צריך עכשיו להוכיח שאותו עובד של חברת החשמל עשה טעות? זה בלתי סביר. בכוונה אני נותנת דוגמה מחברה מאוד גדולה.
היו”ר דוד אזולאי
האם קיים אותו דין לגבי יושב ראש הדירקטוריון?


אשר, האם ליו"ר הדירקטוריון ולדירקטור יש את אותה אחריות או שהיא שונה?
אשר גרנר
את זה הם צריכים להוכיח בבית המשפט. באופן עקרוני יש סמכות לרשות הרישוי - - -
היו”ר דוד אזולאי
האם יש אבחנה בחוק בין דירקטור לבין יו"ר הדירקטוריון?
אשר גרנר
אין אבחנה. באופן עקרוני, במצב הקים היום בחוק אפשר להעמיד את כולם לדין. לרשות הרישוי יש פה את האפשרות להעמיד לדין את כל הדירקטורים או רק את המנכ"ל, בהתאם להחלטה של אותה רשות רישוי.
קובי בר-לב
ההחמרה השנייה שמוצעת כאן היא הרחבת האחריות של יתר נושאי המשרה בתאגיד, כלומר, מעבר מהמשטר שקיים היום בחוק רישוי עסקים למשטר של אחריות קפידה.

אנחנו עשינו איזה סקר במספר מדינות בעולם, גם בארצות הברית וגם באירופה. משטר של אחריות קפידה לנושא משרה בתאגיד הוא משטר שלא מקובל במדינות הללו. אפשר להגיד באופן ודאי שהמשטר הזה לא מקובל במדינות ה-OECD. פה צריך להוסיף איזה משפט ולומר שבעצם נושא משרה שמציעים להטיל עליו את אותה אחריות שכתובה כאן, צריך להוכיח באותות ובמופתים שהוא נקט בכל האמצעים כדי למנוע את העבירה. אני יכול לומר מהניסיון שיש לנו מהתמודדות עם חוק רישוי עסקים וגם עם עבירות אחרות, הנטל הזה הוא נטל שכמעט בלתי אפשרי לעבור אותו. כלומר, בבית משפט, נושא משרה כמעט ולעולם לא יצליח להוכיח שהוא עשה את כל מה שניתן כדי למנוע את ביצוע העבירה.

הרבה פעמים אנחנו מדברים על חכמה שבדיעבד, כיוון שאי-אפשר היה לדעת אלו אמצעים אפשר היה לנקוט כדי למנוע את ביצוע העבירה. לכן אנחנו מציעים להשאיר את הנוסח, לפחות בהקשר הזה של אחדות נושא משרה, את הנוסח שקיים היום בחוק רישוי עסקים. זה נוסח שלדעתנו הוא מספק. מצד אחד, מטיל אחריות על נושא משרה בגין עבירות שביצע התאגיד, ומצד שני, מאפשר לו בנסיבות מסוימות להשתחרר מהאחריות הזאת.
קרן טרנר
בכמה משפטים, עמדת משרד האוצר בעניין הזה. אני מחזירה אותנו למסגרת של הצעת החוק הזאת. הוא הוצא מחוק ההתייעלות הכלכלית והמטרה היתה ליצור מסלול תומך בעסקים, תומך בכלכלה, תומך בצמיחה. באנו ללכת לקראת עם מסלול ירוק, עם פורמט אחיד. עכשיו אנחנו באים ומחמירים חובה נוספת. אני לא חושבת שאגב החקיקה הזאת נכון לטפל בהחמרה ולשנות משהו מהמשטר של אחריות נושא משרה. בהמשך להערות של הארגונים הכלכליים, זה מעלה חשש כבד כי הנטל הזה יכול להביא לשיתוק ולריתוק וכל אחד רק מתעסק כל היום כדי לראות איך אחר-כך הוא לא יואשם.
היו”ר דוד אזולאי
איך אני מסיר מעלי את האחריות.
קרן טרנר
בסופו של דבר כל החקיקה הזאת תהיה בעוכרינו כי לא נגיע למטרה. זה לא הוגש בהצעת החוק הממשלתית ולא חשבנו שזה נכון לטפל בזה אגב החוק הזה.
זאב פיש
אני רוצה לדעת מי כן חייב בפיקוח ברישוי עסקים?
קריאה
יש אחריות. עובדה שהיום החוק מחיל אחריות מסוימת. פה אתם מבקשים להרחיב את האחריות לרמה בלתי סבירה.
זאב פיש
לא כתוב במפורש מי חייב לעשות את הפיקוח. מי כן חייב לעשות את הפיקוח. מי במדינת ישראל, בנושא רישוי עסקים, חייב לעשות את הפיקוח.
היו”ר דוד אזולאי
אני מבקש מכם, לצורך הפרוטוקול, כל מי שמדבר בפעם הראשונה שיזדהה בשמו ובתפקידו.
זאב פיש
אני ממשרד הבריאות. אני רוצה לדעת מי כן חייב בפיקוח בנושא רישוי עסקים כי כתוב במפורש בגלוי, תוך לקיחת סמכות ואחריות.
אשר גרנר
אני רוצה להקריא לכם, ברשותכם, מה מופיע היום בחוק מהבחינה הזאת. אני חושב שהוא נותן מענה. אני אישית לא נתקלתי בבעיה שמעמידים מישהו לדין:
"אחריות של תאגיד
נעברה עבירה לפי סעיף 14 על-ידי תאגיד –

1. רשאי בית המשפט להטיל עליו קנס שלא יעלה על כפל שיעור הקנס".
ובסעיף 2 נאמר
"יואשם בעבירה גם כל אדם אשר בשעת ביצוע העבירה היה מנהל רשום לפי כל דין, שותף, למעט שותף מוגבל או עובד מנהלי בכיר באותו תאגיד ואחראי לעניין הנדון אם לא הוכיחו שהעברה נעברה שלא בידיעתם או שנקטו את כל האמצעים הסבירים להבטחת שמירת חוק זה".

פה המחוקק ראה את אלה שעובדים בשטח. הם אחראים על כל מה שקורה מבחינת הביצוע לצורך העניין הזה. אבל אותם שותפים, או שותפים סמויים, גם הם יכולים להיות מועמדים לדין, אין פה בעיה.

לכן אני חושב שהתוספת הזאת באמת מרחיבה בעניין הזה ואני מצטרף לעמדת הארגונים.
אבי סלומה
אני נציג ארגון שיתוק מוחין ואני בא בשם כל ארגוני הנכים. אנחנו סבורים שצריך לדבר ברחל בתך הקטנה ולהדגיש שללא הנגשה מלאה בתחום הפיסי, החושי והמידע, על פי תקנות 18 ו-19 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות, לא לתת היתר לאף עסק או תאגיד אם הוא לא מילא את החוק במלואו. צריך לדבר ברחל בתך הקטנה ולפרט בדיוק מה אנחנו רוצים. תודה רבה לכם.
אשר גרנר
סעיף 8ב' בחוק רישוי עסקים אכן מחייב כל רשות רישוי שלא לתת רישיון לפני שבודקים שיש פה נגישות.
אבי סלומה
לא רק פיסית, גם חושית, גם מידע והכול.
אשר גרנר
כן. אנחנו עושים את זה עם בעלי מקצוע.
אבי סלומה
אבל זה לא מופיע פה בצורה ברורה. זה לא רק אנשים נכים, זה גם קשישים. אמא עם תינוק ועגלה לא יכולה להיכנס.
אשר גרנר
זה מופיע בסעיף 8ב' בחוק הקיים.
היו”ר דוד אזולאי
אשר, יש לי בקשה אליך. במהלך הדיון תשלוף את זה מהחוק ותקריא לנו את זה בפרוטוקול.
אשר גרנר
אני יכול להקריא כבר עכשיו.


סעיף 8ב' בחוק, נגישות לאנשים עם מוגבלות (תיקון), תשס"ה:

8"ב (א) בסעיף זה ובסעיף 8ג –
"חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות" - חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998.
"מורשה לנגישות השירות"- כמשמעותו בסעיף19 מא1 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות שהוא עובד של רשות הרישוי או שרשות הרישוי התקשרה עמו לעניין זה;

"מורשה לנגישות מבנים תשתיות וסביבה" - כמשמעותו בסעיף19 מא לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות שהוא עובד של רשות הרישוי או שרשות הרישוי התקשרה עמו לעניין זה;

"מקום ציבורי" - מקום מהמקומות המפורטים בתוספת הראשונה לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, או חלק ממנו, העומד לשימוש כלל הציבור או חלק בלתי מסוים ממנו;".

זה יכול להיות כל מקום שציינתי.
אבי סלומה
אני מקבל.
אשר גרנר
אז יש את זה.
היו”ר דוד אזולאי
אנחנו יכולים להתקדם?
אבי סלומה
אבל שלא יהיה הסעיף "נטל כבד מידי", אני לא מקבל את זה.
היו”ר דוד אזולאי
שמעת את הדברים בצורה הכי ברורה.
אשר גרנר
אני רוצה לומר לך שעשינו כנס רישוי עסקים בשבוע שעבר במלון ניר עציון ושם הקדשנו פרק נכבד לנושא של נגישות לאנשים עם ליקויים. הגיע מישהו מהלשכה המשפטית שלהם והוא הציג לנו את כל התקנות בתחום.
אבי סלומה
תודה רבה.
היו”ר דוד אזולאי
מר פיש, בבקשה.
זאב פיש
שאלתי שאלה: מי מחויב במדינת ישראל בפיקוח על רישוי עסקים?
דוד בר דרור
יש לי הערה קטנה. שמענו את הארגונים. הנה סיפור קוקה קולה היום וכולם מתנערים.
קריאה
זה לא קשור.
דוד בר דרור
זה קשור ועוד איך. יש שם אחריות ואני לא אכנס לזה כרגע כי זה בשלב של בדיקה. יש פה דברים שהם לא מהיום. קוקה קולה זאת לא תקלה ראשונה.
ישראלה מני
אני מאיגוד לשכות המסחר. אין בעיה, אבל יש לכם אפשרויות אכיפה.
דוד בר דרור
מי האוכף? מי המבקר.
ישראלה מני
זה משהו אחר אבל זה שתגיד לדירקטור: אתה אשם בזה שעובד של חברת החשמל עשה טעות באיזו מסעדה. בזה אתה לא מייצר שום דבר, אתה רק משתק את כל המערכות העסקיות של מדינת ישראל. אף אדם לא ירצה לשבת כדירקטור ואז אנחנו נייצר פה שיתוק מוחלט של כל המגזר העסקי.
תומר רוזנר
ובכן, לגבי הנושא של אנשים עם מוגבלויות כבר ניתנה תשובה. הנושא הזה מוסדר כבר בחוק הקיים ולכן אין צורך בהסדר נוסף.

לגבי הנושא של אחריות נושאי משרה בתאגיד. מטרת התיקון היא להגשים את המלצות דוח ועדת הבר. דוח ועדת הבר קבע שהרפורמה הזאת תהיה בנויה על 3 רגליים. הרגל האחת, החשובה בהן, לא פחות מהרגל האחרת של הקלה בתנאים, היא רגל הפיקוח והאכיפה. כדי ליצור את רגל הפיקוח והאכיפה, בהצעת החוק הממשלתית, לצערנו לא מצאנו שום דבר. אני חוזר ומדגיש, בהצעת החוק הממשלתית לא מצאנו שום דבר. בהצעת החוק המתוקנת, כפי שמונחת בפניכם, יש התייחסות לנושא האכיפה והפיקוח בתוספת של הוועדה ואני אסביר מה המשמעות של התוספת הזאת. אני חושב שהתיקון הזה של אחריות נושא משרה בתאגיד הוא חלק מהנושא של רגל הפיקוח והאכיפה, שחייבת להתחזק במסגרת חוק רישוי עסקים.

יחד עם זאת, לא כצעקתה. התיקון המוצע אינו משנה בפועל את המצב המשפטי אלא מתאים אותו לחקיקה מודרנית. בחוק רישוי עסקים הקיים, כפי שהוקרא, יש סעיף שמתייחס לאחריות נושא משרה והוא חל גם על דירקטורים. לא ראיתי שזה הרתיע איזה דירקטור מלשבת בהנהלתו של תאגיד כזה או אחר. לכן אני מוריד מהפרק את הנושא של איום בשיתוק המשק. האחריות הזאת קיימת גם היום ולא הרתיעה איש מלשבת בהנהלת תאגיד כזה או אחר.

השינוי היחיד שיש כאן הוא, שאנחנו מתאימים את המשטר של אחריות נושא משרה למשטר המודרני שמקובל בחקיקה המודרנית. החוק המקורי הוא משנת 1968. מאז חלפו הרבה שנים ומשרד המשפטים גיבש נורמות ברורות לגבי אחריות נושא משרה, שבאות לידי ביטוי בסעיף הזה, שהן נוסח מודרני של החקיקה.

ההבדל העיקרי בין הנוסח הישן לנוסח החדש היא שאחריות נושא משרה בתאגיד בהקשר הזה היא עצמאית ואינה תלויה באחריות התאגיד. כלומר, התביעה הפלילית לא תצטרך להוכיח קודם כל את אחריות התאגיד ורק אחר-כך להאשים בעבירה את נושא המשרה, כפי שזה בנוסח הישן, אלא היא תוכל להעמיד באופן עצמאי את נושא המשרה על אותן עבירות שבוצעו. נושא המשרה יכול להתגונן, כפי שיכול לעשות גם היום , בטענה שנקט בכל האמצעים כדי למנוע את ביצוע העבירה. זה לא משתנה.
היו”ר דוד אזולאי
אתה יודע שבמציאות היום יומית, אותם דירקטורים מגיעים פעם בחודש לישיבות הנהלה, שומעים דיווח.
תומר רוזנר
לא. חבר הכנסת אזולאי, הנושא הדירקטורים קיים בחוק וזה לא משהו חדש.
ישראלה מני
זאת הרחבה, אתה מרחיב את זה. אם זה היה קיים לא היית צריך לעשות את השינויים האלה.
תומר רוזנר
אני הסברתי את מהות השינויים, אם היית מקשיבה היית מבינה.
אבי סלומה
לגבי אכיפה, אני נתקל בתופעה של שירותים שכביכול מותאמים לנכים אבל עושים מזה מחסן. מי בכלל אוכף את זה? בתכנית יש שירותים אבל או שהם נעולים או שהם מחסנים לכל מיני כיסאות ושולחנות. מי אוכף את זה?
היו”ר דוד אזולאי
אתה מדבר על גישה לשירותים בתוך אותו עסק?
אבי סלומה
זה הופך למחסן או למשהו אחר ואין מי שיאכוף את זה.
אשר גרנר
הדוגמה היא מאוד פשוטה מבחינתנו. כשיש דבר כזה תפנו לרשות המקומית שאחראית לאכוף את החוק הזה.
אבי סלומה
יגידו לי שאין תקן לפקח שיפקח על זה.
אשר גרנר
ברשותך, זאת שיטת העבודה הנהוגה.
אבי סלומה
אתה יכול לתת לי את הכרטיס שלך?
אשר גרנר
בבקשה, איפה שיש בעיה אני מוכן לסייע.
קובי בר-לב
אדוני, אני מבקש להתייחס. לצערי הדברים שנאמרו כאן הם לא כהווייתם. אמנם חוק רישוי עסקים הוא משנת 1968 אבל הסעיף שמתייחס לאחריות של נושא משרה תוקן בשנת 1998.

נאמר כאן שמדובר פה בהתאמה לחקיקה מודרנית. לפחות במדינות שאני בדקתי ובדקתי מספר מדינות גם באירופה וגם בארצות הברית, היקף האחריות אולי משתנה ממדינה למדינה אבל הוא תמיד מחייב הוכחה של מודעות בנסיבות של ביצוע העבירה, או לפחות מציב איזה סטנדרט אחריות של התנהגות סבירה, של רשלנות.

כאן מוצעת החמרה בכמה סדרי גודל ממה שקיים היום, כיוון שנושא המשרה לא יוכל להתגונן בטענה שהוא לא ידע על העבירה או שהוא נקט באמצעים סבירים כדי למנוע אותה. גם אם הוא יוכיח שהוא נהג כדרך שכל אדם סביר נוהג והוא לא התרשל, הוא עדיין לא ייצא פטור. זה בעצם מה שמוצע כאן וצריך לשים את הדברים על השולחן. זאת בדיוק ההוראה.

אני לא רוצה להתייחס למקרים ספציפיים כאלה או אחרים, אבל במידה ובוצעה איזו עבירה על ידי התאגיד, החוק בנוסחו היום מאפשר העמדה לדין גם של נושא משרה בתאגיד. הוא מאפשר לו, בנסיבות מסוימות, להוכיח שאם הוא כן נקט באמצעים סבירים, להשתחרר מביצוע העבירה. זאת ההוראה שקיימת היום.
תומר רוזנר
ממש לא.
קובי בר-לב
אנחנו מציעים לא להחמיר את ההוראה ולהשאיר את הנוסח כפי שהוא קיים היום. אנחנו לא רואים את ההצדקה.
תומר רוזנר
אני חייב לומר, כהערה למשרדי הממשלה, שהנושא הזה היה מוסכם על כל משרדי הממשלה עד עכשיו ופתאום אנחנו שומעים סיבות אחרות. אז אם אנחנו רוצים להתנהל בצורה כזאת, אנחנו נמשיך להתנהל בצורה כזאת, אין בעיה.
קרן טרנר
תומר, אתה מאיים עלינו?
תומר רוזנר
חס ושלום.
קרן טרנר
בוועדה יש דיון. הארגונים הכלכליים מקימים קול צעקה ואנחנו מוטרדים מהעניין.
תומר רוזנר
בסדר.
אשר גרנר
אגב, התיקון הוא משנת 1998 כאשר עשינו את תיקון מספר 15.
זאב פיש
קודם נאמר שלא מצוין הנושא של חובת הפיקוח. אני רוצה להחזיר אתכם פעם נוספת למסמך הבר. גם בסעיף 2א בעמוד 20 וגם בסעיף 7 בעמוד 27 כתוב במפורש התייחסות הוועדה. אז היתה הסכמה של כל משרדי הממשלה למה שכתוב שם וזה היה מסמך של משרד האוצר. אז יש התייחסות, פשוט זה הושמט וזה חבל.
קובי בר-לב
הנוסח הזה לא היה שם.
זאב פיש
אני מקריא מתוך מסמך הבר. אני לא עונה לדברים שלך, אני עונה לדברים של תומר.
היו”ר דוד אזולאי
אני רוצה לשאול. מה ההבדל בין מה שנאמר בתיקון של הוועדה לבין מה שנאמר בתיקון הבר?
זאב פיש
במסמך הבר כתוב במפורש, בשני הסעיפים שהקראתי קודם, על חובת פיקוח. ממש מוגדר מי חייב לעשות פיקוח וכולנו הסכמנו על זה.
קובי בר-לב
הוא מדבר על נקודה אחרת.
זאב פיש
אני חוזר ואומר, אני מתייחס לדברים של תומר.
תומר רוזנר
מכל מקום, אני רק אדגיש שבניגוד לטענה שמדובר בתיקון שנעשה ב-1998. בשנת 1998 נעשה רק תיקון שהוסיף את המנהל הרשום, ולא שינה את משטר האחריות כפי שהיה קיים והוא משנת 1968. חבל להטעות את הוועדה.
קובי בר-לב
היא הנותנת. הנושא הזה עלה לדיון והוחלט לא לקבל אותו. כלומר, בשנת 1998 נערכה רביזיה בדיוק בעניין הזה והוחלט לא לקבל.
תומר רוזנר
יכול להיות. אני לא יודע מה היה בשנת 1998, לא הייתי פה אז אני לא יודע. אני רק רואה את הנוסח כפי שהוא מופיע.

אני אסביר בדיוק מה ההבדלים בין הנוסח הקיים בחוק היום לבין הנוסח המוצע. ההבדלים בין הנוסח הקיים היום לבין הנוסח המוצע הוא בשני עניינים בולטים. אחד, שהעבירה של נושא המשרה היא עבירה עצמאית ואינה תלויה באחריות התאגיד. זאת אומרת, התביעה לא צריכה להוכיח שהתאגיד פשע כדי להעמיד את נושא המשרה לדין. היא יכולה להעמיד אותו לדין על עצם העובדה שהוא לא פיקח. זה שינוי אחד.

השינוי השני הוא ברמת הפיקוח שצריך אותו מנהל להפעיל. בחוק הקיים מסתפקים באמצעים סבירים והתיקון המוצע מבקש להטיל עליו אחריות לנקוט בכל האמצעים האפשריים למניעת העבירה. אלה שני ההבדלים העיקריים.

לעומת זאת, יש הקלה עם נושא המשרה במובן הזה שהתביעה היא זאת שתצטרך להוכיח שהוא ידע. בנוסח הקיים היום הוא צריך להוכיח שהוא לא ידע. בנוסח החדש המוצע, התביעה היא זאת שתצטרך להוכיח שהוא ידע, כיוון שלפי חוק העונשין, העבירה, ככל שלא נכתב אחרת, היא עבירה של מודעות. חייבת התביעה להוכיח מודעות. לא נאמר כאן שהעבירה היא עבירה של אחריות קפידה ולא נאמר כאן שהעבירה היא עבירה של רשלנות ולכן התביעה היא זאת שתצטרך להוכיח את מודעותו של הדירקטור לביצוע העבירה. זאת אומרת, זה שאותו עובד במסעדה עשה טעות, אם דירקטור לא ידע על כך לא יוכלו להעמיד אותו לדין.
ישראלה מני
כן יוכלו, רק יצטרכו להוכיח שהוא לא ידע.
תומר רוזנר
זה לא כתוב. איפה זה כתוב?
ישראלה מני
"חזקה היא כי נושא המשרה בתאגיד הפר את חובתו לפי זה אלא אם כן הוכיח שעשה ככל שניתן".
תומר רוזנר
שעשה ככל שניתן. הוא לא צריך להוכיח שהוא לא ידע.
ישראלה מני
בסדר, אז חובת ההוכחה היא עליו.
תומר רוזנר
יש שני יסודות בדבר הזה, יש שאלת המודעות ויש את שאלת האמצעים שהוא צריך לנקוט. בשאלת המודעות, החוק הקיים מטיל עליו אחריות אוטומטית והוא צריך להוכיח שהוא לא ידע. אני אומר בחוק החדש, בהצעה המוצעת, שהתביעה היא זאת שצריכה להוכיח שהוא ידע. לא הוא צריך להוכיח שהוא לא ידע, אלא התביעה צריכה להוכיח שהוא ידע. זה המצב המשפטי.
היו”ר דוד אזולאי
תומר, כתוב פה: "נעברה עבירה לפי חוק זה בידי תאגיד או בידי עובד מעובדי התאגיד, חזקה היא כי נושא המשרה בתאגיד הפר את חובתו לפי סעיף קטן, אלא אם כן הוכיח כי עשה כל שניתן כדי למלא את חובתו".


איך הוא יכול להוכיח כשהוא בעצמו, בפועל, לא נמצא בכלל במקום. הוא בא פעם בחודש למפעל.
תומר רוזנר
זאת בדיוק הנקודה. אני אסביר, זה מאוד פשוט.

הנושא של מה הם האמצעים שהוא צריך לנקוט למניעת עבירות, משתנה בין מנהל פעיל לבין דירקטור. ברור שלא מצפים מדירקטור שיעמוד בשער המפעל ויבדוק שכל הדברים מתקיימים כל יום. יש הבדל בין האחריות שמוטלת על דירקטור, היא אחריות שהיא אחריות פיקוח עליון, היא אחריות של קביעת מדיניות. למשל, הוא צריך להראות שהוא דאג לכך שייקבעו נהלים מתאימים, הוא צריך להראות שהועמדו לחברה האמצעים הכספיים שצריך לצורך העניין. הוא צריך להוכיח שהוא נקט באמצעים שמצפים מדירקטור סביר לנקוט.
קובי בר-לב
גם היום אפשר לעשות את זה.
ישראלה מני
החוק, כפי שהוא מנוסח היום פותר את הבעיה הזאת. אנחנו בפירוש משווים בין דירקטור לבין מנהל פעיל בתאגיד. אתה סותר את עצמך כי אתה אומר שיש הבדל בין דירקטור לבין מנהל פעיל בתאגיד. זה בדיוק מה שאנחנו אומרים מתחילת הדיון.
קובי בר-לב
אדוני, החמרה נוספת שהיועץ המשפטי לא ציין. החוק הקיים מאפשר הטלת אחריות על עובד מנהלי בכיר באותו תאגיד ואחראי לעניין הנדון. כאן מה שמוצע זה להטיל אחריות על כל בעל תפקיד אחר בתאגיד האחראי מטעם התאגיד על התחום שבו נעברה העבירה. כלומר, בעצם מה שמוצע כאן זה להטיל על כל נושא משרה בתאגיד, גם אם הוא לא נושא משרה בכיר.
תומר רוזנר
אם הוא אחראי לתחום הזה.
קובי בר-לב
אנחנו מדברים גם על עובדים שהם בדרג נמוך יותר, אנחנו מדברים על עובדים שלאו דווקא יודעים באמת ויכולים לשלוט על התנהלות, או שיש להם את הסמכות מטעם התאגיד כדי להפעיל את האחריות.
תומר רוזנר
אם הוא אחראי לתחום, אז יש לו את הסמכות.
קובי בר-לב
אבל הוא לא בכיר.
תומר רוזנר
ואם הוא לא בכיר ויש לו את הסמכות? זאת אומרת - - -
קובי בר-לב
ברשותך, אני רוצה לסיים את המשפט.

יש כאן ללא ספק החמרה לעומת הנוסח הקיים וגם היועץ המשפטי לא מתכחש לזה. הנקודה המרכזית היא שבחוקים אחרים בעולם, במדינות המודרניות, במדינות ה-OECD, לא קיימת אחריות כזאת. למעשה מה שמוצע כאן זאת החרגה ממשטר האחריות שמקובל במדינות ה-OECD. אלה הדברים וצריך לשים את הדברים על השולחן.

אם יש הצדקה לעשות את זה, צריך לציין אותה. יכול להיות שיש הצדקה כזאת אבל אנחנו לא רואים אותה. מה ההצדקה להחמיר דווקא עם נושא משרה בתאגיד במדינת ישראל לעומת אחריות של נושא משרה במדינה אחרת באירופה, כמו אנגליה, לדוגמה. למה צריך להיות הבדל בין אחריות של נושא משרה שם לבין אחריות של נושא משרה כאן? ההנמקה היא זאת שחסרה כאן והיא מאוד מהותית.
תומר רוזנר
לגבי מדינות ה-OECD הטענה הנטענת נשמעת קצת מוזרה כי בבדיקות שאנחנו ערכנו המשטרים האלה הם משטרים שמקובלים במדינות רבות, הן בארצות הברית והן באירופה.
קובי בר-לב
אתה יכול להפנות אותי?
תומר רוזנר
תפנה אותי אתה.
קובי בר-לב
אני אשמח לעשות את זה.
תומר רוזנר
הבדיקות שאנחנו ערכנו אינן מתיישבות עם הטענה שנטענת כאן. לעומת זאת, בישראל קיים משטר אחריות זהה למוצג כאן בכל המגזרים הכלכליים, לרבות המגזר הפיננסי, מגזר ניירות ערך, מגזר הבנקאות, מגזר התקשורת ומגזרים נוספים אחרים.
קרן טרנר
הנוסח תואם?
תומר רוזנר
לגמרי.
אשר גרנר
ברשותך, אדוני היושב ראש, אולי נעשה דיון לגבי השאלות שבהם אנו חלוקים?
קרן טרנר
לא חלוקים כמו מוטרדים.
היו”ר דוד אזולאי
אני אגיד לכם איפה הבעיה שלי בנושא הזה וזה מה שמטריד אותי. אותו דירקטור, אנחנו הולכים להטיל עליו אחריות נוספת או יותר נכון להחמיר איתו - - -
תומר רוזנר
להחמיר בהיבט אחד ולהקל בהיבט אחר.
היו”ר דוד אזולאי
אתה מחמיר איתו כאשר אתה יודע מראש שהאיש לא בדיוק נושא באחריות. הוא דירקטור, הוא בא פעם בחודש לישיבות הנהלה, מקיים דיונים והולך ופה בעצם אנחנו מטילים עליו אחריות.
תומר רוזנר
שוב אני אומר, אין הכוונה להטיל עליו אחריות מעבר למה שהוא יכול לעשות. אם מה שהוא יכול לעשות זה לקבוע מדיניות, לקבוע נהלים, לתת תקציבים - - -
היו”ר דוד אזולאי
מה זה לקבוע מדיניות?
תומר רוזנר
זה התפקיד שלו.
היו”ר דוד אזולאי
הוא יושב בישיבה, ואתה יודע שיושב שם יושב ראש הדירקטוריון שמכתיב את המדיניות.
תומר רוזנר
לא, זאת אחריות של דירקטור לגבש מדיניות.
היו”ר דוד אזולאי
אנחנו מכירים דירקטורים שלא תמיד יש להם את ההשפעה שאתה מצפה שתהיה להם.
תומר רוזנר
בעניין הזה אני חולק עליך מכיוון שהציפייה שלנו מדירקטור היא שהוא ימלא את תפקידו. אם הוא לא מצליח למלא את תפקידו, הוא צריך להתפטר. אנחנו יודעים שיש פסיקה של בית המשפט, למשל על בנק צפון אמריקה ופסיקה נוספת שאנחנו מצפים מדירקטור למלא את תפקידו ולא ללכת בעיניים עצומות אחרי יו"ר הדירקטוריון. אם דירקטור סבור שהוא לא מצליח למלא את תפקידו כראוי במסגרת הדירקטוריון, הוא צריך להתפטר.
לירון אדלר
אני ממשרד המשפטים. זה סעיף שבאמת נמצא היום בהרבה חוקים חדשים. השאלה האם הבעיה בסעיף הזה היא רק לגבי הדירקטור?
ישראלה מני
זה חלק מאוד משמעותי.
לירון אדלר
אולי אפשר לבדוק את העניין של הדירקטור. כן נשנה את הסעיף ולבדוק את עניין הדירקטור לגבי הסעיף הזה.
תומר רוזנר
בבקשה.
היו”ר דוד אזולאי
אני מקבל את ההצעה ואחר כך תבדקו את זה יחד עם המגזר העסקי. אפילו הייתי מציע שתעשו זאת אחרי הישיבה ולא תדחו. כבר אחרי הישיבה הזאת תשבו ותסכמו את הנושא.

אני רוצה להתקדם בהקראה, יש עוד שאלות?
תומר רוזנר
בסעיף הבא, בנוסח שמונח בפניכם, התייחסנו לתיקון בחוק העבירות המנהליות. אני מציע שאני אסביר – אנחנו בסעיף 27.


סעיף 27 נועד שוב לנושא האכיפה. כדי לאפשר לנותני האישור ולרשויות המקומיות לאכוף ביתר קלות את הוראות החוק, נדרש הסדר שיאפשר לפקחים שלהם אפשרות לתת דוחות במקום ללא צורך להגיש כתב אישום על כל עבירה, ללכת לפרקליטות, להגיש כתב אישום וכו'.


לצורך העניין הזה קיימים שני מודלים בחקיקה הישראלית. המודל האחד הוא מודל של עבירות ברירת קנס או ברירת משפט, בלשון העם, כמו שנהוג בעבירות תנועה. ישנו גם מודל של עבירות מנהליות שהוא מודל יותר חדש ויש בו יתרונות וחסרונות.


לאחר דיונים מוקדמים שהתקיימו במשרדי הממשלה בנושא הזה, נמסר לנו שהם מעדיפים דווקא את המודל של חוק סדר הדין הפלילי ולא את המודל של חוק העבירות המנהליות.


כן או לא?
דרורי שפירא
כן.
היו”ר דוד אזולאי
אני שומע שיש קצת חילוקי דעות אבל תכף נשמע.
תומר רוזנר
לכן המודל שאנחנו מציעים בהצעת החוק, הוא מודל שמתייחס לעבירות כמו עבירות תעבורה, מודל של ברירת קנס וברירת משפט. אבל, כדי לאפשר אכיפה אפקטיבית של ההוראות, אנחנו מציעים שיתאפשר לשר הפנים, בהסכמת שר המשפטים, לקבוע הוראות שיאפשרו קנסות שהן לא בתקרה שקבועה היום לגבי עבירות לפי חוק סדר הדין הפלילי, שזה 660 שקלים, אלא לקבוע תקרת קנס גבוהה יותר. לכן במקום סעיף 27 שמופיע אצלכם בנוסח, מוצע כאן נוסח - העקרונות שבו מתואמים אבל הנוסח הוצג להם הבוקר וכנראה הוא לא מתואם עד הסוף ונשמע אחר-כך את ההתייחסות. הנוסח הזה הוא נוסח שקיים בחקיקה אחרת שעניינה עבירות קנס ועבירות ברירת משפט. הוא מאפשר - - -
היו”ר דוד אזולאי
תומר, כאן אתה מדבר על לחסוך את ההליך המשפטי וללכת על ברירת קנס?
תומר רוזנר
זה לא חוסך את ההליך המשפטי כי אם זה שקיבל את הקנס רוצה להישפט הוא יכול. אם הוא לא רוצה להישפט הוא יכול לשלם את הקנס. זה כמו דוח חניה או דוח תנועה.

מה השוני? השוני הוא שפה יוכלו לקבוע בתקנות שיבואו לאישור הוועדה קנסות שהם גבוהים יותר מהקנס שקבוע היום בעבירות רגילות, שזה 660 שקלים, אלא יוכלו לקבוע קנס שגובהו עד 10 אחוז משיעור הקנס המלא.
היו”ר דוד אזולאי
אם זה יהיה קנס 660 שקל, אני לא יודע עד כמה זה מרתיע את בעל העסק.
תומר רוזנר
זה מה שאני אומר. לכן אנחנו מבקשים לתת סמכות לשר לקבוע קנסות גבוהים יותר באישור הוועדה.

גלעד הכין נוסח בעניין הזה.
היו”ר דוד אזולאי
אני מציע שזה יופץ בין האנשים.
תומר רוזנר
אני מבין שהנוסח הופץ רק הבוקר לא נסגור את הדיון בנושא הזה היום.
גלעד קרן
התווסף סעיף לחוק רישוי עסקים ועדיין לא קבענו איפה זה יכנס אבל זה עניין פחות מהותי. יש שני סעיפים קטנים.
"סעיף קטן א'
השר, בהסכמת שר המשפטים ובאישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, רשאי להכריז בצו שיפורסם ברשומות על עבירה לפי חוק זה כעל עבירת קנס. הוראות סעיף 221 ד לחוק סדר הדין הפלילי (נוסח משולב) תשמ"ב-1982 (להלן – חוק סדר הדין הפלילי) לא יחולו לעניין ההכרזה על עבירת קנס לפי סעיף קטן זה.

ב. על אף הוראות סעיף 221ב לחוק סדר הדין הפלילי, רשאי השר, בהסכמת שר המשפטים, לקבוע שיעור קנס העולה על סכום הקנס הקבוע בסעיף האמור לעבירה לפי חוק זה שנקבעה כעבירת קנס וכן לעבירת קנס חוזרת נמשכת או נוספת שעבר אותו אדם, בהתחשב בסוג העבירה ובנסיבות ביצועה ובלבד שסכום הקנס לא יעלה על 10% מסכום הקנס המרבי הקבוע לאותה עבירה".
אילנה מישר
אני ממשרד הבריאות. על פי סעיף 222 לחוק סדר הדין הפלילי מי שרשאי למנות מפקח לעניין הזה זה שר פנים או שר הממונה. השר הממונה על החוק הזה הוא שר הפנים ואנחנו מבקשים לתקן כך שהשרים שהם נותני אישור יכולים גם כן להסמיך מפקחים.
היו”ר דוד אזולאי
זאת אומרת, להוסיף גם את שר הבריאות לצורך העניין הזה?
אילנה מישר
לדברים אחרים שהם לאישור לפי החוק.
אשר גרנר
מבחינתנו זה בסדר.
לירון אדלר
לגבי הסעיפים המוצעים כאן. הסעיפים פה משנים את הפרוצדורה של עבירות קנס כי בדרך כלל, מי שקובע עבירות קנס זה שר המשפטים בהסכמת השר הממונה על אותו חוק והצו מאושר בוועדת החוקה. כאן זה סעיף שהביאו אותו ממקום שהוא חריג לזה. בעבירות תעבורה עושים את זה בוועדת הכלכלה ולא בוועדת החוקה אבל באופן עקרוני, את כל עבירות הקנס, בכל החוקים הקיימים, עושים בוועדת החוקה ואת זה שר המשפטים קובע באמצעות השר הממונה על החוק. אנחנו כן רוצים שזה יהיה אותו מנגנון.
היו”ר דוד אזולאי
אבל השר האחראי לנושא הזה הוא שר הפנים.
לירון אדלר
בסדר, אבל בגלל שעבירות קנס זה משהו שנמצא בחוק סדר הדין הפלילי, זה באחריות משרד המשפטים. משרד הפנים מסכים איתנו - - -
היו”ר דוד אזולאי
כל נושא התעבורה נדון בוועדת הכלכלה ולכן הקנס הוא גם בוועדת הכלכלה. פה אנחנו מדברים על רישוי עסק שזה נושא של משרד הפנים. לכן גם אותו קנס יהיה באישור ועדת הפנים.
לירון אדלר
עבירות קנס יש בכל החוקים. כל ועדה מתמקדת בחוקים המסוימים לה, ובכל אופן בעבירות קנס דנים בעבירות חוקה.
היו”ר דוד אזולאי
את תגרמי לכך שמקרה כזה יכול לבוא לוועדת הכלכלה או לוועדת החוקה, שהם בכלל לא מכירים את החוק ואין להם התמצאות בחוק ולא יהיה להם שום שיקול דעת. עם כל הכבוד. אני חושב שהבית הטבעי, במקרה הזה, הוא בוועדת הפנים.
לירון אדלר
ועדת החוקה עוסקת בעבירות קנס בהרבה חוקים והם מצליחים לקבוע קנסות.
היו”ר דוד אזולאי
אין בינינו ויכוח שצריך לשנות את זה. השאלה איפה תהיה האכסניה לנושא הזה, האם בוועדת הכלכלה, ועדת חוקה - - -
לירון אדלר
כלכלה לא קשור.
היו”ר דוד אזולאי
ועדת הפנים או ועדת חוקה. לדעתי האכסניה של זה היא בוועדת הפנים. אני חושב שזה המקום הטבעי.
דרורי שפירא
כעיקרון, חוקי עזר וכאלה דברים זה גם בוועדת חוקה.
תומר רוזנר
זה טוב?
דרורי שפירא
אני מציינת עובדה.
לירון אדלר
אין להם התמחות בנושא הספציפי אבל כן יש להם ראייה רחבה על עבירות הקנס.
היו”ר דוד אזולאי
אני מציע שנדבר על העיקרון ואחר-כך נדון איפה. הרעיון של התוספת הזאת מקובל?
לירון אדלר
כן. בעיקרון אנחנו לא רוצים את סעיף א', אנחנו רוצים להשאיר את זה כמו הסעיף הרגיל בחוק סדר הדין הפלילי.

לגבי סעיף ב', מי שיכול לקבוע את הקנסות הגבוהים זה שר המשפטים בהסכמת שר הפנים ולא הפוך. משרד הפנים מסכים לזה. שוב, העניין הזה של הקנסות, זה שר המשפטים קובע בהסכמת השר הממונה על החוק.
היו”ר דוד אזולאי
אני לא יודע, זה נראה לי קצת מוזר, זה שעטנז.
לירון אדלר
כחלק ממשהו של החוק הפלילי זה באחריות משרד המשפטים. ברור שאנחנו לא נעשה - - -
היו”ר דוד אזולאי
זה אומר שיהיה שר המשפטים בהסכמת שר הפנים.
תומר רוזנר
צריך להחליט. אנחנו סבורים שכמו בעבירות תעבורה, המומחיות והיוזמה נמצאים בידי משרד הפנים ולא בידי משרד המשפטים ולכן זה צריך להיות שר הפנים בהסכמת שר המשפטים. אם אתם רוצים הפוך, זה לא - - -
היו”ר דוד אזולאי
מה קורה עם תעבורה.
תומר רוזנר
זה שר התחבורה בהסכמת שר המשפטים.
לירון אדלר
את סעיף א' אנחנו לא חושבים שצריך כי כרגע חוק סדר הדין הפלילי קובע פרוצדורה שהיא פרוצדורה כללית לכל עבירות הקנס. אנחנו חושבים שזה צריך להיות גם בעבירות הקנס האלה.


לגבי סעיף ב'. שוב, שר המשפטים אחראי על העניין של עבירות קנס. ברור שאנחנו לא נקבע שום דבר בלי שר הפנים כי אין לנו את המומחיות בנושא הזה. בכל מקרה זה בהסכמה.
קריאה
מבחינה כספית, מה גובה הקנסות לפי חלופה ב'?
קריאה
עד 7,000, עד 10% מגובה הקנס. זה 10% מ-60,000 שקל.
לירון אדלר
אני יכולה להסביר למה רצינו את העניין של עבירות קנס. העניין הוא שהיום, לפי חוק רישוי עסקים בעצם רק ניתן להגיש כתבי אישום. בגלל שאפשר להגיש רק כתבי אישום, בעצם היום לא מוגשים כתבי אישום על הפרות תנאים ברישיון. אם זה הפרת תנאי חמור ודאי שמגישים אבל כמעט ולא מוגשים כתבי אישום.


אנחנו רצינו למצוא מסלול אכיפה שהוא מסלול אכיפה קל, שפקחים של רשויות מקומיות ומשרדי ממשלה יוכלו להגיע לעסק, לראות שתנאי לא מתקיים ולתת דוח. העניין של עבירות קנס הוא עניין שגם מבחינת הרשויות המקומיות, שעיקר הפיקוח הוא אצלן, הוא נושא יותר פשוט. זה כבר דוחות קיימים. כמו שאוכפים חוקי עזר, בעזרת עבירות קנס אפשר לאכוף גם את החוק הזה. אלה דוחות קיימים, אלה תובעים קיימים ובעצם זה משהו שאפשר יהיה להחיל אותו בצורה מאוד מיידית.
היו”ר דוד אזולאי
מי מגיש את הקנס? אם פקיד ממשלתי מגיש את הקנס, הוא צריך ליידע את הרשות המקומית?
לירון אדלר
הוא לא צריך ליידע.
אשר גרנר
בעל העסק יידע אותו.
היו”ר דוד אזולאי
למי הולך הכסף?
זאב פיש
יש לזה פיתרון במסגרת הרפורמה. חייבים לדווח, זה לא נכון.
אשר גרנר
זה הולך לרשות מקומית. במשרד ממשלתי זה אמור ללכת לאוצר.
היו”ר דוד אזולאי
מעורבים פה הגורם הממשלתי והגורם המקומי. מה קורה אם הקנס ניתן על ידי הגורם הממשלתי? האם במקרה הזה הקנס הולך לרשות המקומית?
תומר רוזנר
בטוח שלא, זה הולך לאוצר.
לירון אדלר
רציתי להגיד לגבי העניין של סכומי הקנסות. הסכומים של הקנסות בעבירות קנס הם לא סכומים גבוהים אמנם אבל העניין הוא - - -
היו”ר דוד אזולאי
אני אומר לך, אם הקנסות לא יהיו גבוהים, זאת ברכה לבטלה.
לירון אדלר
זה לא לגמרי נכון. אנחנו לא רוצים להתחיל - - -
היו”ר דוד אזולאי
6,000 שקלים זה סביר. אבל אם זה 600 שקל, זה פשוט לעשות צחוק מהעבודה. חבל על הניירת ועל כל הפרוצדורה.
לירון אדלר
הקנסות האלה יכולים להינתן על כל מיני תנאים ולכן זה יכול להצטבר.


דבר שני, אנחנו לא רוצים להתחיל התדיינויות בבתי משפט. כשהקנסות גבוהים מידי אז על כל קנס אתה צריך אחר-כך ללכת לבית משפט. היכולת של חלק מהרשויות לעשות את זה היא נמוכה. יש קנסות סבירים אז אתה נותן באופן מיידי ולא כל אחד רץ עם זה לבית המשפט.

משלמים פעם אחת, משלמים פעם שנייה, זה כן מפריע, זה יוצר אפקט של אכיפה. על קנסות של 100 שקל בעבירות תנועה עושים כל מיני דברים כדי לבטל אותם. למרות שזה קנס נמוך עדיין זה מפריע לאנשים לקבל את הקנסות האלה. בכל אופן, זה לא שולל הגשת כתב אישום. אם אנחנו רואים שבעל עסק מפר את התנאי שוב ושוב ולא איכפת לו לשלם את הקנסות, אפשר בסופו של דבר גם להגיש כתב אישום, זה לא שולל את האפשרות הזאת.
ליאורה עופרי
אפשר גם מלכתחילה, נכון?
לירון אדלר
אפשר גם מלכתחילה להגיש את כתב האישום.
היו”ר דוד אזולאי
אין ספק שהרעיון לשלם קנס במקום התדיינות משפטית הוא רעיון טוב שצריך לאמץ אותו. אני חושב שהוא גם מהווה גורם הרתעה לאותם אנשים - - -
אשר גרנר
היום ברישוי עסקים, נשק יום הדין זה העמדה לדין. זה הדבר היחיד שאפשר חוץ מצו סגירה מנהלי. לכן העניין הזה, גם בשיתוף עם תת הוועדה שזאב פיש עומד בראשה, אנחנו כולנו המלצנו על הנושא של קנסות ולא שישר ירוצו לבית המשפט. לכן אנחנו מאוד מברכים, וודאי שגם זאב מצטרף לעניין. אנחנו מברכים על הדבר הזה כי הוא כלי מצוין.

לדוגמה, יש חובה לתלות שלט של כשרות. ברישוי עסקים לא תולים את השלט למרות שזה מחויב אבל אף אחד לא אוכף את זה חוץ מאילת. לכן זה דבר מאוד חשוב.
תומר רוזנר
ראינו בטלוויזיה עסקים שמקפידים לתלות את השלט של רישוי עסקים, ואני לא ארחיב את הדיבור איזה סוגי עסקים.
היו”ר דוד אזולאי
אני חשבתי שהרעיון של בשר וכשר זה קיים רק בתחומי הכשרות אבל עכשיו אני שומע שגם בתחומים אחרים.


אשר, לא קיבלתי תשובה לגבי האכסניה לאישור הקנסות האלה, האם בוועדת החוקה או בוועדת הפנים?
אסף אדלשטיין
אני מעירית תל-אביב. אני רוצה להבהיר שהקנסות שיינתנו על ידי פקחים של העיריות אמורים להגיע לקופת העירייה ולמגינת ליבה של קרן לא לקופת האוצר.
קרן טרנר
אני בעד.
תומר רוזנר
זאת נקודה שצריך להכניס אותה. אם רוצים את זה, צריך להגיד. חובה לכתוב את זה.
קרן טרנר
כאשר הרשות מגישה כתב אישום ובסוף זה מגיע למשפט ויש קנס, זה לא מגיע לרשות?
היו”ר דוד אזולאי
אשר וקרן, אם הנושא הזה ברור זה בסדר, אם לא, אני מבקש שזה יעוגן בחוק.
אסף אדלשטיין
אנחנו מבקשים, לצורך העניין, שהקנס שהרשות המקומית מטילה ילך לרשות המקומית. זה ייתן מוטיבציה לאכיפה ולפיקוח.
זאב פיש
ומי יממן את המפקחים של משרדי הממשלה?
קרן טרנר
אם יש בעיה, נעשה על זה דיון תקציבי. ניפגש עם מרכז הבריאות ונראה מה צריך.
זאב פיש
צריך לעשות איזה מנגנון. כידוע, אין מפקחים במשרדי הממשלה.
היו”ר דוד אזולאי
אבל במקרה דנן כן יש מפקחים.
זאב פיש
אני אומר שכמו שהכסף מגיע לקופות הרשויות המקומיות לצורך מימון מפקחים וכדומה, מן הראוי שמשרד האוצר יבין - - -
קרן טרנר
זה דיון תקציבי לכל דבר ועניין. בוודאי אתה תגיע ותגיד שאתה צריך יותר פקחים. ואז רכז בריאות יגיד שפה ופה יש לך עודף של אנשים וכדומה, או שהוא ישתכנע וייתן לך תקציב.
זאב פיש
המשרד שלנו פשוט הרים ידיים.
תומר רוזנר
מר פיש, במצב העובדתי יש מפקחים או אין מפקחים?
זאב פיש
יש מפקחים.
תומר רוזנר
אז יש.
זאב פיש
בכל נושא בריאות הסביבה, יש 145 מפקחים, בדיוק כמו בשנות ה-60.
תומר רוזנר
זה מספר סביר.
זאב פיש
אתה אומר שזה מספר סביר? על סמך מה? אי-אפשר להגיד ככה. חבר'ה, זאת ועדה בכנסת, אי-אפשר לעשות כזה דבר ולומר שזה נשמע סביר. באמת, זאת שערורייה אני מבקש שהדברים שלי יירשמו. אנחנו הגשנו מסמך לאוצר שחסרים לנו 100% אנשים. אנחנו נמצאים בחצי תקינה. אי אפשר ככה לזרוק משפטים בלי לבדוק.
קרן טרנר
בוא נעשה דיון תקציבי נפרד.
זאב פיש
אבל פה נשמעה הערה שאני לא יכול לעבור עליה לסדר היום.
היו”ר דוד אזולאי
אני חושב שההערה שלך במקומה, השאלה האם זה המקום לטפל בזה?
זאב פיש
הגבתי למשהו שאתה ואני שמענו.

אני רוצה להגיד משהו בקשר למה שנאמר, האם הקנסות של העירייה ידווחו למשרדי הממשלה ומשרדי הממשלה – באחת מההמלצות של כל הגוף הזה של ממשל זמין, בשלב ב' ו-ג', אחרי שיהיה המפרט הארצי האחיד, תכנית העבודה שלנו היא שכן יהיה דיווח בין הרשויות המקומיות למשרדי הממשלה. זה חייב להיאמר כאן כי זאת אחת ההמלצות העיקריות.
אשר גרנר
משרד ממשלתי נותן קנס לאותו עסק. זאב אומר שהרשות המקומית צריכה לדעת על זה ולהפיך.
זאב פיש
דיווח הדדי, זאת אחת ההמלצות שלנו.
תומר רוזנר
תיאורטית זה נחמד, למי ידווחו?
אשר גרנר
אנחנו נוציא הוראה.
היו”ר דוד אזולאי
אומר מר פיש, ובצדק, שברגע אותו גורם ממשלתי קבע קנס לאותו עסק – אני חושב שצריך להיות עדכון הדדי.
קריאה
זה אומר שמחר אי-אפשר לתת לו קנס נוסף.
היו”ר דוד אזולאי
הצעתי היא שזה יהיה בחקיקה כדי להסיר ספק בעניין הזה. חייב להיות פה דיווח הדדי. הדיווח ההדדי הוא טוב בהתחשב בזה שכל הנושא של רישוי עסקים הוא חדש. חשוב גם לקבל איזה משוב אחר-כך מכל התקופה הראשונה.
תומר רוזנר
זה לא פשוט כל-כך. כיוון שאם מדובר בקנס שהרשות מטילה והוא יצטרך לדווח לרשות המקומית, זה דיי פשוט. אבל אם הרשות המקומית מטילה עסקים, לעסקים מסוימים יש 6 נותני אישור. זאת אומרת, הוא יצטרך לדווח ל-6 גורמים.
היו”ר דוד אזולאי
לא לזה התכוונתי. במקרה הזה, אני חושב שהוא ייתן את זה לגורם שאחראי על רישוי העסק וזה משרד הפנים במקרה שלנו.
אסף אדלשטיין
אין למשרד הפנים מה לעשות עם זה. חבל, זאת סתם תהיה בירוקרטיה.
היו”ר דוד אזולאי
מה אתם מציעים לגבי הדיווח ההדדי?
אשר גרנר
אני חושב שצריך לדווח לגורם המקצועי, אם זה בריאות, אז למשרד הבריאות.
היו”ר דוד אזולאי
מי יקבע מי הגורם המקצועי?
אשר גרנר
לכן אני אומר, ברשותך, לא להכניס את זה בתוך חקיקה אלא נעשה את זה כהנחיה מנהלית מסודרת. נעשה את זה בצורה מאוד מסודרת.
היו”ר דוד אזולאי
תסביר לוועדה איך תעשו את זה? איך תנחה את הרשות המקומית לדווח על אותו דוח שהיא נתנה?
אשר גרנר
יש מספר אפשרויות. אפשרות אחת היא ריכוז דוח חודשי שיועבר, או לצבוע - - -
היו”ר דוד אזולאי
ואז הוא יעשה דוח להגנת הסביבה, דוח למשרד הבריאות, דוח למשרד התחבורה?
אשר גרנר
זאת אפשרות ראשונה.

אפשרות שניה, לצורך העניין, באותם דוחות שיקבלו יהיה העתק נוסף שישלח לאותו משרד רלוונטי.


אפשרות שלישית, לבחון בשלב הראשוני האם יש צורך בדוחות האלו. יכול להיות שהמערכת תהיה כזאת בירוקרטית שזה יסתום את כל המערכת. אם רשות מקומית כמו תל-אביב תיתן 2,000-3,000 דוחות לאותם עסקים ותעביר אותם עכשיו למשרד הבריאות, האם למשרד הבריאות - - -
קריאה
לא יהיה לו מה לעשות עם זה.
זאב פיש
יהיה לו מה לעשות עם זה. אלה המלצות ועדת הרפורמה, אני לא מעלה את זה פה פעם ראשונה.
אשר גרנר
למשרד להגנת הסביבה, בסדר?
זאב פיש
זה כל משרדי הממשלה.
אשר גרנר
השאלה היא, האם זה יתקע את המערכת? אנחנו צריכים לבחון את זה. אנחנו הבנו שלתת דוח לבעל העסק הוא חיוני מאוד מכיוון שאנחנו מקלים גם על המערכת המשפטית. זה השלב הראשוני הדחוף ביותר.


לגבי השלב השני, אנחנו באמת נבחן את זה ונלמד את כל האספקטים. אני לא מבטל את מה שזאב אומר, אבל אנחנו צריכים לראות איך זה ישפיע על כל המערכת וזאת מערכת חדשה.
היו”ר דוד אזולאי
אשר, בוא נסכם כך: לדווח צריך.
ליאורה עופרי
לדווח על הטלת דוחות?
היו”ר דוד אזולאי
כן.
ליאורה עופרי
רגע, אני רוצה לומר משהו בהקשר הזה. המשרד להגנת הסביבה לא מעוניין שרשות מקומית תצא לשטח כי לא כל תנאי סביבתי מתאים לעבירת ברירת משפט. עבירת ברירת משפט היא עבירה טכנית בדרך כלל. העבירות של הגנת הסביבה הן עבירות מאוד מהותיות, מאוד מורכבות ולכן לא כל תנאי בחלקים של הגנת הסביבה הם תנאים שמתאימים לעבירות ברירות משפט.


ניקח לדוגמה אי דיווח או אי התקנת שלט, שזה כן יכול להתאים. אולי צריך להגדיר מראש שרשות מקומית לא תטיל קנסות על תנאים של נותני אישור וככל שנותן אישור ירצה להטיל את הקנס, זה יהיה נתון לסמכותו בלבד, כי יש פה תנאים ברישיון. היא נותנת את הרישיון - - -
היו”ר דוד אזולאי
מה שאת אומרת עכשיו, זה באמת נקרא לסרבל את המערכת.
ליאורה עופרי
אני לא מסרבלת.
היו”ר דוד אזולאי
בואי נפשט את הדברים. כאשר יבוא אותו פקח ויראה שאותו עסק לא נעשו בו דברים כראוי, אם הוא שייך להגנת הסביבה, הוא יגיד שזה שייך לנושא סביבתי, זה לא מתפקידי, שהמשרד להגנת הסביבה יבוא והוא יטיל את הקנס. זה מה שאת אומרת, אנחנו לא חושבים כך.
קריאה
פקח לא מבין את כל הדברים.
עדי אשואל
כשפקח מגיע לעסק הוא יודע על מה להסתכל ועל מה לא.
היו”ר דוד אזולאי
הפקח לא מתיימר להבין בנושא סביבה ובנושא בריאות אבל הוא יבוא ויעשה את הדברים. אל תשכחו שיש פקחים נוספים ממשרדים אחרים שאמורים לעשות את תפקידם. לכן, אי-אפשר לבוא ולהגיד שאם אותו פקח מוצא לנכון לתת קנס על עבירה סביבתית, אי אפשר למנוע ממנו.
ליאורה עופרי
נניח שבתוספת יש עוד כמה תנאים שלא קוימו אני מחליטה להגיש כתב אישום, אני לא יכולה.
היו”ר דוד אזולאי
גברתי נציגת הגנת הסביבה. תמיד עומדת בפניך האופציה - - -
ליאורה עופרי
אבל לא כשגורם אחר יטיל את הקנס.
היו”ר דוד אזולאי
הוא הטיל את הקנס ואם את חושבת שהקנס לא הוטל כדין, זכותך לבוא ולהטיל את הקנס שאת רוצה. אותו בעל עסק יצטרך להחליט בין שני הקנסות.
תומר רוזנר
לא, אין דבר כזה. אתה לא יכול להטיל על אדם - - -
היו”ר דוד אזולאי
אני לא אומר להטיל עליו שני קנסות. הטילו עליו קנס בתשלום והוא החליט לשלם אותו. בא המשרד להגנת הסביבה ואומר: לא, אני רוצה שיוגש נגדו כתב אישום - - -
תומר רוזנר
הוא לא יכול.
קריאה
אם העבירה נמשכת אז כן.
ליאורה עופרי
פה באמת אין לי סמכות ואני לא תמיד יודעת. עם כל הכבוד לרצון שיהיה נוהל או משהו אחר, גם כאשר אני אדווח, יכול להיות מצב של חוסר מידע ופערים במידע, שעוד אגיש כתב אישום על ביצוע עבירה שלגביה הרשות המקומית הטילה קנס.


אני מציעה פיתרון שאולי הוא לא הדרך האידיאלית, אבל בכל זאת אנחנו מדברים פה על רשויות מקומיות ונותני אישור עם סמכויות מקבילות ודומות בנוגע לתנאים שלהם. הרשות המקומית, מבחינה משפטית, אין לה מניעה גם להטיל קנסות על עבירות של משרדי התמ"ת. ייווצרו פה פערי מידע.


לכן אני חושבת שככל שהולכים למנגנון הזה, צריך לעשות הפרדה, כאשר תיקבע עבירה של ברירת קנס על הפרת תנאים ברישיון, צריך לעשות אבחנה על איזה תנאים אנחנו מדברים ומי יטיל את הקנס לגבי אותן עבירות.
היו”ר דוד אזולאי
את אומרת לעשות חלוקה בין המשרדים והרשות המקומית, אלו קנסות כל אחד יכול לתת?
ליאורה עופרי
בוודאי. כל אחד לפי איזה תנאים. המשרד להגנת הסביבה לגבי התנאים שלו. יכול להיות שנחליט שבאמת זה יהיה ביחד ובמשותף, אין לי מושג. אני לא יודעת אם ניתן להכריע בזה כרגע אבל זה משהו - - -
קרן טרנר
אני רוצה לשאול שאלה. אם פקח של הרשות ייתן קנס ובכל זאת תוכלי גם לעשות גם את הצעדים שלך, זה איכפת לך?
ליאורה עופרי
אני לא יכולה להגיש כתב אישום על עבירה שכבר הוטל עליה קנס.
קריאה
אם העבירה נמשכת אז כן.
קרן טרנר
אם העבירה לא נמשכת אז עשינו את העבודה כי העבירה נפסקה. אם היא נמשכת, ממילא את יכולה להגיש כתב אישום.
ליאורה עופרי
אבל איך אני יכולה לדעת מה בסופו של דבר – כשאני אצטרך לנסח את כתב האישום אני צריכה לדעת מתי התחילה העבירה.
קרן טרנר
זה רק מחזק אותך.
ליאורה עופרי
כדי להגיש את כתב האישום אני צריכה לדעת מתי נגמרה ביום מתן הקנס והתשלום ומתי היא עבירה נמשכת. אם אני לא יודעת את המידע הזה - - -
תומר רוזנר
זה דיווח, זה משהו אחר.
קרן טרנר
הדיווח נראה לי נכון לשם הפיקוח. הרי אם העבירה נפסקה אין לך עניין בנקמות. אם היא נפסקה אז הכול בסדר ואם היא לא נפסקה במילא את יכולה לתת כתב אישום וגם להיעזר בזה שכבר ניתן קנס. זה רק מחזק אותך.
תומר רוזנר
לא, יש חשש מסוים.
היו”ר דוד אזולאי
אני שאלתי את אותה שאלה ותומר הסב את תשומת לבי לכך שאי-אפשר לתת לאותו בעל עסק פעמיים קנס, פעם אחת קנס ופעם אחת דוח.
תומר רוזנר
אני לא אומר שאני מסכים איתה אבל אני אמקד את הבעיה.
לירון אדלר
אנחנו כרגע מדברים על המסגרת הכללית. כשנדבר על צו עבירות הקנס באופן עקרוני נרצה להסתכל על זה לפי סוגי עסקים.
ליאורה עופרי
אין כזה דבר סוגי עסקים, זה לא רלוונטי. אותם תנאים שיהיו לעסקים במסלול המזורז יכולים להינתן אותם תנאים מחמירים גם לעסקים במסלול המיוחד ובמסלול הרגיל, אין קשר.
לירון אדלר
אני רק אומרת שכשקובעים צו עבירות קנס אז אפשר לראות מה מהעבירות יכנסו כעבירות קנס ומה לא.
תומר רוזנר
ממש לא. אנחנו כל הזמן בוכים על העובדים הזרים איך אפשר לחלק את התחומים.

החשש קיים במצב נדיר יחסית שבו הופר תנאי ברישיון עסק שגרם נזק סביבתי חמור. נניח, לדוגמה, הזרמת חומרים רעילים לנחל חשוב בישראל.
לירון אדלר
אבל מראש זה לא יכנס כעבירת קנס בצו?
ליאורה עופרי
אבל איך את יכולה לעשות את המיפוי של כל התנאים?
לירון אדלר
כשנדבר על הצו אנחנו נכניס לצו עבירות קנס שאפשר לאכוף אותן כעבירות קנס.
תומר רוזנר
יכול להיות שצריך לעשות את ההתייעצות איתם.
אשר גרנר
תהיה רשימה מסודרת. תומר, אתה הולך לעניין הטכני.
לירון אדלר
בגדול, תחנת דלק, שזה עסק יותר מורכב, יש בו יותר עסקים, אני לא אכניס לעבירות קנס.
קריאה
לא, זה לא תלוי עסקים, אין שום קשר. התנאי הוא תנאי במגוון עיסוקים. זה תלוי התנאי ולא תלוי העסק.
דרורי שפירא
הם יוכלו להגיש תביעה.
תומר רוזנר
לא, כי יש לה סיכון כפול. הוא הזרים פעם אחת ויותר לא.
קובי בר-לב
אפשר להטיל חובת התייעצות בין השרים שקובעים מהן עבירות הקנס.
תומר רוזנר
לא, אנחנו לא רוצים חובת התייעצות.
חנה מזור
אני ממשרד התמ"ת, מאגף פיקוח על העבודה ובטיחות בעבודה. הכללים שלנו הם לא חד-משמעיים. למשל, ניקח תהליך מסוכן. הוא יכול להיות יותר מסוכן או פחות מסוכן אבל מי שיכול לקבוע כמה זה מסוכן והאם ניתן להטיל קנס או להגיש תביעה? את זה יכול לעשות רק איש המקצוע שהוא מהנדס והוא למד ויש לו ידע מקצועי. לכן פקח העירייה לא יכול לקבוע את זה. אי-אפשר להגיד חד משמעית שמספיק שאנחנו כותבים בתנאים שהוא לא יסכן את העובדים שמסביבו. עד כמה זה מסוכן רק אנחנו יכולים לקבוע, אנחנו האנשים שנמצאים בשטח.
איל זילברמן
אני קצין רישוי ארצי. אני רוצה לתמוך בדברים שאמרה הגברת מהגנת הסביבה. כל גורם נותן אישור יוכל לתת קנסות בתחום שלו. לא יכול להיות מצב שיגיע פקח של עירייה, שאין לו את ההכשרה לדעת מה אני בודק. אם הוא יכנס ויגיד, למשל, שלעסק אין מאבטח ואחד מתנאי הרישוי שלו זה מאבטח, הוא לא ידע לבדוק איזה הכשרות הוא עבר, מה המדדים של המאבטח באותו בית עסק. על סמך מה הוא ייתן את הדוח? על סמך מה הוא ייתן את הקנס?
תומר רוזנר
מה זאת אומרת?
איל זילברמן
לכל עסק יש רמת אבטחה משלו. מחר הוא יגיע לאולם חתונות - - -
היו”ר דוד אזולאי
אני רק רוצה להבין את נציגי משרדי הממשלה. אם אני מבין נכון, בעצם אתם אומרים שאתם חושפים את בעל העסק למתן קנסות על ידי – כל משרד ממשלתי יכול להיכנס לאותו עסק ולהגיד: זה מבחינת תברואה לא בסדר והוא יקבל קנס, מבחינה סביבתית אותו דבר, הרשות המקומית מבחינתה, המשטרה אותו דבר. רבותיי, מה הועילו חכמים בתקנתם? אנחנו באים לפשט הליכים ואנחנו באים לשים יד והחמרה על בעלי עסקים? לא נראה לי הגיוני הדבר הזה.
חנה מזור
יש חוקים אחרים ואפשר להטיל קנסות על פי חוקים אחרים.
היו”ר דוד אזולאי
לא.
אייל זילברמן
אף אחד לא בא להטיל מורא על בעל העסק. אף אחד לא בא להרע לבעל העסק. הרציונאל הוא שכשיגיע שוטר או איש רישוי בפעם הראשונה, אז הוא יתריע בפניו ויגיד לו שהוא צריך לתקן.
היו”ר דוד אזולאי
אני לא בטוח. זה טוב על הנייר אבל לא במציאות היום יומית.
איל זילברמן
זה גם טוב במציאות היום יומית וגם יש מדיניות שעובדת על פי זה. זה גם קורה היום שבעלי עסק - - -
היו”ר דוד אזולאי
אנחנו מכירים את זה מניסיון אישי כשאתה נתקל בשוטר בפעם הראשונה. אתה יודע שזה לא מעשי.
איל זילברמן
קודם כל זה כן מעשי וזה קורה היום.
היו”ר דוד אזולאי
אשרי המאמין.
איל זילברמן
אני חולק עליך בנושא הזה, זה קורה גם היום. אני יכול להראות לך – תשמע, החוק בישראל אומר דבר מאוד פשוט: עסק ללא רישיון לא יעבוד ואף אחד לא אוכף את זה היום. 50% מבעלי העסקים היום הם ללא רישיונות, ולא בגלל שהם כל-כך רצו להוציא רישיון. ברשויות המקומיות זה עוד הרבה יותר, תסתכלו בסקרים. אבל, אני לא נכנס לנושא הזה.
אשר גרנר
36% ממוצע ארצי בלי רישיון.
תומר רוזנר
ומה עושה המשטרה בנדון?
אייל זילברמן
לא כל בעלי העסקים הם תחת משטרת ישראל. יש רק עסקים מעטים - - -
תומר רוזנר
למיטב ידיעתי עבירות פליליות של ניהול עסק ללא רישיון, כמו כל עבירה פלילית אחרת, הן באחריות משטרת ישראל.
איל זילברמן
המשטרה לא נכנסת לכל עסק ללא רישיון. המשטרה לא נותנת אישור בכל עסק.
תומר רוזנר
אני מדבר על עבירות פליליות. ניהול עסק ללא רישיון זאת עבירה פלילית.
איל זילברמן
זה לא רלוונטי אבל אני יכול לענות לך אחר-כך, אין קשר. לפתוח חנות מכולת ללא רישיון מהעירייה, זאת לא עבירה פלילית שמשטרת ישראל אמורה לטפל בה, עם כל הכבוד.
תומר רוזנר
למה אתה חושב כך?
איל זילברמן
יש גם עניין של הרשות שמטפלת בזה ולא רק אנחנו. יש איזו חלוקה.


כל אחד אמון בתחומו. אני די תומך בזה. אני לא אמון על הגנת הסביבה כמו שהיא לא אמונה על חוקי המשטרה. אי-אפשר לתת לפקח לתת דוחות של כולם. אין חיה כזאת, הוא לא מבין בזה. הרבה קנסות גם יפלו. על סמך מה? הוא ידע מה צריכה להיות טמפרטורות הבשר בחוץ או בפנים?
נפתלי קאיקוב
אני מעירית נתניה, אני מנהל אגף רישוי עסקים בעיריית נתניה ואני גם יושב ראש האיגוד של רישוי עסקים בארץ. תרשה לי לתקן אותך. יש ברשויות תברואנים, הנדסאים למיניהם.


אני חייב להגיד דבר מאוד פשוט. אנחנו יושבים פה במספר ישיבות. בואו נוציא ונראה כמה משרדי ממשלה ביצעו אכיפה בתחום רישוי עסקים. למעט משרדים בודדים, אין כזאת נהירה גדולה לבצע אכיפה. הכול נמצא ברשות המקומית. אנחנו, ברחל בתך הקטנה, בכלים הזהירים שיש לנו מבצעים את האכיפה.


הקנסות המנהליים או קנסות ברירות הקנס הם כלי עזר. אני הייתי חבר בוועדת המשנה. לפי דעתי הדברים האלה הם חשובים ונחוצים לעבודה שוטפת. בתוך הרשויות המקומיות יש לנו אנשים שמבצעים פיקוח בתחום הגנת הסביבה. יש משרדים שזה במשרד הארצי וזה יורד למטה ברשות המקומית.


אם תלך לעיריות מסוימות, אין שם בכלל אנשים שמטפלים ברישוי עסקים. בעיריית לוד שהיא ועדה קרואה יש אדם אחד שעושה פיקוח על עיר שלמה. אין אנשים. קודם כל צריך "לצבוע" את האנשים.


אם אתה כבר מדבר על קנסות, אני מציע שהם יהיו "צבועים" לטובת רישוי עסקים בלבד. זה לא יעלם בתוך התקציב של הרשות המקומית, זה יהיה לטובת פיקוח ואכיפה, כך שנוכל לרתום את הנושא להמשיך ולבצע פיקוח.


יצאנו מנקודת מוצא לבוא לטובת העסקים. זה גם באני מאמין שלנו. הלכנו והקמנו מסלולים ירוקים למיניהם. הלכנו צעד אחר צעד. אחד הדברים שביקשנו הוא, שלצד הנתינה תהיה גם אפשרות לבצע פיקוח, אם זה בצביעת כוח אדם לעניין הזה. היינו בישיבות עם האוצר. אשר עושה עבודה נהדרת. עשינו הגדרות תפקידים מול שפיצר במשרד הפנים. אם תשאל את אשר, אני אהיה הדובר שלו. תראה כמה אנשים במשרד הפנים עושים פיקוח על הרשויות המקומיות? אתה תראה שהמצב עגום.
היו”ר דוד אזולאי
אני רואה את זה בתכנון ובניה.
נפתלי קאיקוב
אני אומר לך אדוני. כשרצו 30 פקחים לטובת יהודה ושומרון, בתוך שנייה מגייסים אנשים. אם נושא של רישוי עסקים הוא נושא חשוב ברמה ארצית, חשוב שיהיה פיקוח, חשוב שיהיו אנשים שיעשו את הפיקוח. אני שומר סף. הרבה פעמים אני נמצא בדילמות. באים אלי מעיריות אחרות. בן אדם שצריך לעשות את העבודה נמצא בין הפטיש לסדן. הרי מי שבוחר את ראש העיר מצביע בשבילו ואחר-כך צריך לבצע נגדו אכיפה. הפעילות היא לא פשוטה. אנחנו נמצאים תחת לחצים לא פשוטים.
היו”ר דוד אזולאי
תאמר לי, בבקשה, ואולי הניסיון האישי שלך יכול להשכיל אותנו. מה קורה כאשר ברשות מקומית יש מפעל עם בעיות סביבתיות קשות. מה עושה הרשות המקומית, שאמורה לאכוף?
נפתלי קאיקוב
יש פעילות ענפה, יש כלים בסל רישוי עסקים של צו סגירה מנהלי. יש צווים כאלה ואחרים בתוך רישוי עסקים שהם הדברים שבתוכם פועלים. לא מחכים לקנס כזה ואחר. לא מחכים לדברים האלה. מבצעים אכיפה, נקודה. עושים צו סגירה מנהלי ביחד עם המשרד הרלוונטי ופועלים.
היו”ר דוד אזולאי
האם יש מצב של התייעצות של הרשות המקומית עם המשרד להגנת הסביבה באותה רשות מקומית?
נפתלי קאיקוב
בוודאי. אני יכול לדבר מעדות עצמית. אנחנו עושים עבודות בשיתוף פעולה עם המשרד להגנת הסביבה. יש לנו יחידה סביבתית מצוינת בנתניה. נתניה היא לא דוגמה. אני תמיד מסתכל על המועצה האזורית הפשוטה שאין שם אנשים. אומרים לו: תקשיב, אתה מטפל עכשיו בפיקוח, אתה מטפל בנושא אחר, וגם ניתן לך את רישוי עסקים על הדרך. כשבא פרנס לקבל אצלי שירות, היא צריך לדעת שמי שיקבל אותו, יקבל אותו עם ההשכלה הנכונה, יידע מה הוא רוצה ממנו ויידע לתת לו את השירות המתאים. בחלק מהמקומות זה לא קיים. יש פוליטיקה, הכניסו מישהו על דרך ימין ושמאל כדי לתת שירות. המצב הזה הוא מצב לא תקין. עמלנו קשות כדי לתקן אותו. אשר עושה עבודה יפה אבל אנחנו צריכים "לצבוע" את זה, לאגם את זה ולהראות שהמשאבים האלה מנותבים למקום הנכון.
אשר גרנר
הנקודה היא כזאת: הרשות המקומית לא עובדת בחלל ריק. כשצריך להעמיד לדין תמיד יש את אותו משרד ממשלתי רלוונטי שהוא היועץ שלו בתחום המקצועי. גם כשעושים שימוע לפני שמבטלים רישיון, מזמינים את המשרד הממשלתי הרלוונטי. כך זאת שיטת העבודה.
היו”ר דוד אזולאי
לפי מה שאתה אומר, לא ייווצר מצב שבעל עסק יוכל לקבל קנס גם מהרשות המקומית, גם מהמשרד להגנת הסביבה, גם ממשרד הבריאות?
אשר גרנר
זה נראה לי לא ישים מהסיבה הפשוטה. אנחנו מדברים על עבירות יותר מינוריות, כמו אם הוא לא תלה שלט.
היו”ר דוד אזולאי
אין לי בעיה עם תליית שלט. יש לי בעיה עם אותה מסעדה בישוב שמשווקת דברים ויש שם בעיות בריאותיות.
אשר גרנר
בתוך הרשות המקומית יש אנשי מקצוע. הם יוכלו לתת את הקנס. בנוסף, אם הוא מתחבט, אז בכל מחוז ובכל נפה יש משרד הבריאות. יש עבודה שוטפת יום יומית.
זאב פיש
בנושא תברואה זה מוסדר ואין לנו בעיה עם זה.
אשר גרנר
הם לא תלושים מהמציאות. גם החשש של ליאורה - אין שום חשש שהפקח העירוני ייתן דוח על היבטים שהם משמעותיים מבחינת משרד הבריאות, בהיבט שהסמכות של משרד הבריאות, בגלל שהם מחולקים לפי A, B ו-C. יש את היחידות הסביבתיות – אני אומר שהדבר הזה פשוט ימנף את רמת הפיקוח ברשות. הדברים המינוריים שלא התייחסנו אליהם, שהם הדברים היום-יומיים, כמו זריקת זבל ליד החנות. כל הדברים האלו יבואו לידי ביטוי.
היו”ר דוד אזולאי
ואם אותו בעל עסק לא שם מאבטח, כפי שאמר נציג המשטרה.
אשר גרנר
אנחנו נפרסם צו. כתוב פה: "השר רשאי להכריז על עבירות קנס". יש נייר שמשרד המשפטים כבר עובד עליו. אנחנו נקבל את ההסכמה של משרדי הממשלה, מה יכנס ומה לא יכנס.
היו”ר דוד אזולאי
מצוין, הנחת את דעתי.
ארז סרי
אני מחברת החשמל. אני תומך דווקא בעמדה של הגורמים המקצועיים. אני רוצה להבחין בין שני מצבים, במצב שיש עסק שמתנהל ללא רישיון. אני מבין את זה שהפקח של הרשות המקומית יכול לבוא - - -
אשר גרנר
אתה לא מבין נכון.
ארז סרי
אז בכלל יש כבר בעיה.
היו”ר דוד אזולאי
על זה יוגש נגדו כתב אישום.
ארז סרי
אז בכלל יש פה בעיה משום שמקום שיש תנאים מקצועיים ברישיון שצריך לבחון אותם, בייחוד בתחומי איכות הסביבה וגם חומרים מסוכנים ודברים נוספים, צריך המשרד או אנשים מקצועיים מטעם המשרד. עם כל הכבוד, המחלקות המקצועיות הן לא אלה שעושות את הפיקוח בשטח. התוצאה תהיה שבעניינים מקצועיים יוטלו קנסות ותיווצר הבעיה שאנחנו רואים היום בדוחות החנייה, בעניינים של חקיקת עזר.


אני רוצה להסביר מה קורה. ברגע שאנחנו נותנים את המכשול, ונותנים לו את האפשרות לגבות את הכסף, זה יהיה מקור הכנסה.


אני אתן לכם דוגמה שנתקלתי בה. עסק שפתוח בשבתות, בניגוד לחוק העזר המקומי , לא סוגרים אותו. לא הגישו כתב אישום. הגישו 24 דוחות. למה לא הגישו פעם אחת כתב אישום? לא מגישים אלא רק דוחות. למה? זה מקור הכנסה. את העסק לא סוגרים. הפרה ממשיכה להניב את החלב שלה.


לכן אני אומר שתיתנו לגורמים המקצועיים, שאיתם בעלי העסקים מפוקחים ונמצאים איתם בקשר בעניין קביעת התנאים ואל תיתנו לרשויות המקומיות, בעניין של התנאים המוקדמים את האפשרות כי יקרה מה שקרה.


אתם יודעים איזו הצעת חוק עמדה בפני הוועדה הזאת. הציעו להעביר את הגבייה של הארנונה ממשרדי הממשלה ומהחברות הממשלתיות לגורם מרכזי כי זה הפך ל"פרה חולבת". הרשויות יהיו במצוקה – רבותי, זאת האמת. הם ישלחו את הפקחים להטיל קנסות. קנסות לא יסגרו. כבר היום יש להם אפשרות להגיש כתב אישום. אתם יודעים מה ההיקף? אני אגיד לכם. עשרות ומאות אלפי שקלים מטילים על ניהול עסק ללא רישיון. היום יש אכיפה מוגברת, פיתוח של המחלקה לאכיפת מקרקעין. יש הנחייה להגיש כתבי אישום אישיים. זה קיים, יש להם את כל הסמכויות היום. אתם יודעים מה קורה היום בבית משפט לעניינים מקומיים, בשיטת הסרט הנע, 99% אחוזי הרשעה.


אז מה הבעיה?אנחנו מדברים פה רק על כסף שילך לרשות המקומית. אל תיתנו לעניין הזה עם התנאים המקצועיים. אנחנו כולנו נתחרט על זה.
היו”ר דוד אזולאי
מה אתה מציע? אתה רוצה להעביר את זה למשרדי הממשלה?
ארז סרי
אדוני, יש לנו ויכוחים קשים אבל אנחנו סומכים על שיקול הדעת - - -
היו”ר דוד אזולאי
מי שאומר היום שמי שצריך לאכוף זה רק משרדי הממשלה, הוא מתכוון לכך שלא תהיה אכיפה.
ארז סרי
שיגישו כתב אישום. הרי הם רוצים להעמיד לדין דירקטור. אתה יכול להגיש כתב אישום על אי עמידה בתנאים. למה להכניס כסף? אם אני מנהל תחנת כוח ואני לא עומד בתנאים אז ה-500 שקל זה מה שקובע?
דרורי שפירא
אנחנו בוודאות לא נכניס תחנת כוח לדברים של עבירות קנס.
ארז סרי
יהיה את זה גם בדברי הקטנים.
קריאה
הפקח המקומי לא יתעסק עם תחנת כוח.
היו”ר דוד אזולאי
הדיון הזה רק מעיד על הבעייתיות שבדבר. לכן, אני בהחלט מקבל את מה שנאמר פה קודם, דהיינו, תוכן רשימת עבירות שהן בבחינות עבירות קנס ותוכן רשימה של עבירות שהן הגשת כתבי אישום. יוחלט מי הגורם שיגיש את כתבי האישום בעבירות כאלה. הצוות המשפטי של משרד הפנים, בבקשה שימו לב כי הנושא חשוב. אני חושב שצריך להכין רשימת עבירות. אי אפשר להגיע ל-100 אחוז אבל אפשר לעשות חלוקה של עבירות.
ליאורה עופרי
מדובר על 3 סוגי עבירה בלבד.
אילנה מישר
אני רוצה לציין שעמדת משרד הבריאות שונה מהעמדה של המשרדים האחרים. משרד הבריאות מאוד ישמח אם הרשות המקומית תטפל בעניינים של נושא התברואה. יש נושאים שבהם בהתאם בתחום הידע המקצועי של המפקחים העירוניים ואנחנו לא רואים מניעה, שאין מניעה שיהיה גם המשרד הממשלתי לתת את הקנס וגם הרשות המקומית.


לגבי ההערה של נציג חברת החשמל, אם יתנהלו כדין לא תהיה הבעיה שהוא ציין.
ארז סרי
המציאות שונה, החיים שונים.
גילי צימנד
אני מהמשרד להגנת הסביבה. אני רוצה לציין שהחלוקה לא יכולה להיות לפי סוגי עבירות. עבירה של אי קיום תנאים היא עבירה אחת. באי קיום תנאים יש כל מיני תנאים. המיפוי צריך להיות לא לפי סוגי העבירות אלא לפי סוגי התנאים. אין דין אי תליית שלט כדין זיהום אוויר חמור.


לכן, העבודה שנדרשת היא עבודה מאוד מעמיקה ויש צורך במיפוי התנאים שניתן לאכוף על ידי הרשות המקומית והתנאים שלא ניתן. אנחנו בעד שילוב. אני מאוד בעד שהרשות המקומית תעשה פיקוח על תנאים מסוימים שביכולתה, אבל לא על תנאים אחרים שאין ביכולתה. נדרשת פה עבודת מיפוי לפי סוג התנאים והדרישות ולא לפי סוג העבירות. סוג העבירות זה משהו רחב מידי שמפיל בסל אחד סוגי תנאים מאוד מאוד שונים.
ליאורה עופרי
מדובר בעצם על 3 עבירות לפי חוק רישוי עסקים: ניהול עסק ללא רישיון, הפרת תנאים ברישיון – אני אומרת מהם סוגי העבירות והנוסח שכתוב פה הוא שאפשר להפוך עבירה לפי חוק רישוי עסקים לעבירת קנס. מדובר על 3 סוגי עבירות: ניהול עסק ללא רישיון, שמן הסתם זה סוג של עבירה שלא יהיה עליה עבירת קנס. הדבר השני זה הפרת תנאים. אם אתם אומרים, העבירה לפי הפרת תנאים, אז איזה תנאים? השאלה האם אפשר להיכנס לרזולוציה הזאת ולהתחיל לעשות את המיפוי של סוגי התנאים.
תומר רוזנר
התשובה היא כן.
ליאורה עופרי
הדבר השלישי זה הפרת הוראות בתקנות, שמן הסתם, אני לא יודעת אם זה יכנס או לא יכנס. העניין הוא שכדי להיכנס ולעשות את המיפוי הזה הוא מאוד מאוד נקודתי, מאוד ייחודי.
גלעד קרן
ולכן, כפי שאמרנו, הוא צריך לבוא לוועדת הפנים.
ליאורה עופרי
למשל אי דיווח. כאשר מדובר על דיווח לגבי התנאים הסביבתיים, מדובר על דיווח למשרד להגנת הסביבה ולא לרשות הרישוי. אז גם כשיבוא פקח ויטיל את האי דיווח, שזה טכני, איך הוא יידע למי? איך אתה יודע אם קיבלתי דיווח?
תומר רוזנר
אם הוא לא יודע, הוא לא יטיל.
תמר ליברטי
אני רוצה להוסיף שבמידה ובעל העסק יבקש להישפט, אז מי ינהל את ההליך מולו?
תומר רוזנר
הרשות המקומית.
תמר ליברטי
הרשות המקומית תנהל מולו את ההליך לגבי התנאים של נותן האישור?
תומר רוזנר
אני לא מבין את החששות של משרדי הממשלה. סמכויות האכיפה הקיימות היום בחוק רישוי עסקים ובחוקים אחרים הן סמכויות מקבילות. גם היום הרשות המקומית יכולה להגיש כתב אישום על הפרת תנאים של זיהום אוויר חמור. אין שום מניעה.
נפתלי קאיקוב
מה קורה היום? כשיש סירוב של המשרד להגנת הסביבה, מי עושה את האכיפה, מי הולך לבית המשפט? הרשות המקומית.
קריאה
אבל קנסות אסור לתת.
גילי צימנד
אנחנו לא אומרים שאסור. זה לא שאסור. צריך להיות פה תיאום וצריך להיות מיפוי וחלוקה לא לפי העבירות.
דרורי שפירא
אני רוצה להבהיר שמיפוי של כל התנאים הוא משהו מטורף. לכל עסק יכול להיות שיהיו לו אלפי תנאים מכל אחד מנותני האישורים. וגם, לצפות מפקח שיתחיל לבדוק לכל עסק איזה מהתנאים האלה הם שלו - - -
תומר רוזנר
איזה מהם שלו, איזה הם של הרשות המקומית, איזה של נותני האישור?
אשר גרנר
לצורך העניין, היום עדיין הרשויות המקומיות אוכפות הן נמצאות בחזית ויש רק מעט מאוד משרדי ממשלה שאוכפים. משרדי הממשלה נכנסים לדברים שהם אקוטיים וגדולים. הכל נעשה בשיתוף פעולה.

אני חושב שהקנס כפי שנקבע פה לפי הצו, אני חושב שכחקיקה זה יכול להיכנס. העניין הפרטני, נעשה את זה בתקנות, נעשה את זה בצו. לכן מבחינתנו, כפי שמנוסח פה ומוסכם פה על ידי משרד המשפטים ומשרד הפנים, אני חושב שכדאי שנאשר אותו. החששות של משרדי הממשלה ברורים אבל אנחנו נעשה את זה תמיד בשיתוף פעולה איתם.
היו”ר דוד אזולאי
תודה רבה. אני מקבל את משפט הסיכום של אשר.


תומר, אחרון הדוברים בנושא הזה.
תומר רוזנר
אני אסכם את הנקודות שנותרו במחלוקת ושצריך לגבש לגביהן החלטה.
היו”ר דוד אזולאי
לגבי היום או בכלל? אני רוצה שכרגע נדבר רק על הקנסות.
תומר רוזנר
לגבי הקנסות. השאלה הראשונה שצריך לקבל הכרעה לגביה היא מיהו השר? האם זה שר הפנים בהסכמת שר המשפטים או שר המשפטים בהסכמת שר הפנים? זאת שאלה ראשונה.
שאלה שניה
האם זה צריך ללכת לוועדת חוקה או לוועדת הפנים? בהקשר הזה אעיר שהדיון שהתקיים כאן רק המחיש.
היו”ר דוד אזולאי
נכון. בעניין הזה אני מסכים איתך. זה צריך להיות בוועדת הפנים.
לירון אדלר
אני מבקשת לבדוק את זה במשרד.
היו”ר דוד אזולאי
את יכולה לבדוק, אנחנו לא סוגרים את זה אבל אני אומר לך - - -
תומר רוזנר
אני מסכם את הנושאים הפתוחים.

הנושא השלישי זה לגבי ההערה של נציגת משרד הבריאות, שאני מבין שהיא מקובלת על שאר משרדים הממשלה וזה שצריך לאפשר לשרים, שאינם השר הממונה על ביצוע החוק, להסמיך פקחים לשם ביצועו.

הנושא הרביעי אלה קנסות שיוטלו על פי החוק על ידי הרשות המקומית ילכו לקופת הרשות המקומית אם רוצים את זה, צריך להבהיר את זה במסגרת החוק.
היו”ר דוד אזולאי
פה העירו הערה יותר מכך, שהכסף הזה יהיה צבוע לטובת אגף הרישוי.
תומר רוזנר
משרד האוצר צריך להגיד מה דעתו בעניין זה.
קרן טרנר
זה לאו דווקא משרד האוצר. אני חושבת שזה חרב פיפיות. כמו שהקנסות של המשטרה לא הולכות למשטרה לתוספת שוטרים כי הקישור הזה בציבור הוא מאוד בעייתי. אם כבר, זה יהיה עניין פנימי של הגדרות.
היו”ר דוד אזולאי
אני גם חושב שצריך להשאיר את זה לשיקולו דעתו של ראש הרשות המקומית. אם הוא ירצה לפתח את האגף הזה הוא יכוון את לשם. לא ירצה, זאת בעיה שלו ולא הייתי נכנס לזה. אני חושב שצריך לעגן בחקיקה שהכסף של גביית הקנסות של הרשות המקומיות ילך לרשות המקומית.


משרד הבריאות העלה את הנושא, שמשרדי הממשלה יצטרכו אחר-כך - - -
זאב פיש
לגבי ניצול הכסף היעיל.
היו”ר דוד אזולאי
בדיוק.
אילנה מישר
לגבי תשלום הקנס, זה כבר מוסדר בסעיף 31ב לחוק רישוי עסקים.
תומר רוזנר
אם זה מוסדר, אז אדרבה.

הנושא האחרון שנשאר הוא נושא הדיווח והתיאום, שלגביו נצטרך לפחות הסמכה של שר הפנים לקבוע תקנות בעניין הזה כדי שיחייבו גם את משרדי הממשלה וגם את הרשויות המקומיות. אם יש צורך בנושא של דיווחים ותיאומים אז נצטרך לחשוב על איזה הוראה שתעגן את זה בחוק.
היו”ר דוד אזולאי
לגבי הנושא של קביעת הקנסות, אם זה שר המשפטים או שר הפנים, בעניין הזה אין לי בעיה.
תומר רוזנר
אני רק רוצה להוסיף, בהקשר הזה, שמבדיקה שעשינו עכשיו במהלך הדיון מתברר שכל הנושא של השלטון המקומי, הסמכות היא של שר הפנים בהסכמת שר המשפטים.
היו”ר דוד אזולאי
רבותיי, את הנושא הזה אני אסכם. מי שיקבע זה שר הפנים בהסכמת שר המשפטים. האכסניה לדיון בתקנות ובקנסות יהיה בוועדת הפנים.
תומר רוזנר
היא ביקשה לבדוק.
היו”ר דוד אזולאי
בסדר. אנחנו כרגע קבענו אבל את יכולה לבדוק את זה ולבוא עם תשובה בשבוע הבא. אין לנו בעיה. לא חשוב מה תהיה התשובה, אנחנו מחליטים.
ישראלה מני
סליחה, יש הרבה נושאים שנשארו פתוחים.
היו”ר דוד אזולאי
לפני שניגש לסיכום הדיון, יש פה שני נושאים שאני מבקש להעלות.

אני רוצה להסב את תשומת לבם של אנשי משרד הפנים לגבי הנושא של שבת. הגיע דוח של מבקר המדינה למשרד הפנים. אחת הטענות של המבקר היא העניין של אי אכיפת של חוק שעות עבודה ומנוחה. בתשובה של מנכ"ל משרד הפנים למבקר המדינה הוא כותב ואני מצטט ממכתבו:

"לעניין חוק רישוי עסקים נבהיר כי במשרד הפנים פועלים במסגרת חקיקת הרפורמה לחוק רישוי עסקים, להוסיף למטרת החוק את החובה שבקיום ומילוי אחר הוראות חוק שעות עבודה ומנוחה".
קרן טרנר
הנושא הזה לא תואם איתנו.
לירון אדלר
גם לא איתנו.
היו”ר דוד אזולאי
אין בעיה. אני אתן לכם את הזמן לתאם ותבואו לפה מתואמים, כאשר אתם החלטתם שנושא של חוק עבודה ומנוחה יהיה ברישוי עסקים. מה הבעיה?
לירון אדלר
זה נושא שהיה אמור להיות מתואם בין המשרדים.
קרן טרנר
אם יש שינוי בסטאטוס-קוו, נשמח לשמוע עליו.
היו”ר דוד אזולאי
זה לא שינוי בסטאטוס-קוו.
לירון אדלר
האמת שבכל מקרה הבנו שהדיון בשאלות האלה לא יהיה בדיון הזה אלא רק בדיון הבא.
תומר רוזנר
נכון, הוא רק מציין את זה.
היו”ר דוד אזולאי
יש פה חוזר מטעם משרד הפנים ואני מקריא מתוכו: "משרד מבקר המדינה מעיר למשרד הפנים כי בשל רגישות הנושא וחשיבתו, מן הראוי שישקול התקנת חוק עזר הנוגע לפתיחת עסקים וסגירתם ברשויות המקומיות ויבחן את הצורך בנוסח אחיד של חוק העזר ושל ההגדרות הכלולות בו".

זה בעקבות דוח מבקר המדינה.
דרורי שפירא
אני חושבת שהמנכ"ל השיב לזה.
היו”ר דוד אזולאי
אני יודע, אני הקראתי מה שהוא השיב.
דרורי שפירא
לא, לא, ההתייחסות לגבי חוק עזר לדוגמה - - -
היו”ר דוד אזולאי
אני מקריא לך מתוך תשובתו של המנכ"ל למשרד מבקר המדינה. אני לא רוצה להכשיל את מנכ"ל משרד הפנים. אני רוצה שיהיה לו כיסוי למה שהוא כתב פה. אני חוזר על מה שהוא כתב בסעיף 5:

"לעניין חוק רישוי עסקים נבהיר כי במשרד הפנים פועלים במסגרת חקיקת רפורמה לחוק רישוי עסקים להוסיף למטרות החוק את החובה שבקיום ובמילוי אחר הוראות חוק שעות עבודה ומנוחה".
דרורי שפירא
זה לא קשור לטענה של מבקר המדינה לגבי חוק עזר לדוגמה, לגבי זה המנכ"ל השיב שחוק עזר לדוגמה בנושא פתיחת עסקים וסגירתם, זה לא נושא שמתאים לחוק עזר לדוגמה כי לכל רשות יש את המאפיינים שלה. זה דווקא נושא שכל רשות צריכה לעשות חוק עזר בנפרד. הנושא הזה לא שייך לחוק רישוי עסקים. אני מדברת רק על עניין של חוק עזר לדוגמה.
היו”ר דוד אזולאי
אני נתלה באילנות גבוהים. מה שאומר פה מנכ"ל משרד הפנים, הוא כותב את זה ולא אני אמרתי את זה. לכן, אם הוא כותב את זה, אני בהחלט מברך על זה ואני רוצה להכניס את זה לחוק רישוי עסקים. בדיוק פי שהצעתו של המנכ"ל.

לכן, אם יש בעיה עם זה למשרד האוצר, למשרד להגנת הסביבה - - -
קרן טרנר
משרד האוצר לא שמע את זה. אם מנכ"ל משרד הפנים פועל - - -
היו”ר דוד אזולאי
אז עכשיו אני מביא את זה לידיעתך. תקיימו על כך דיון. אני, בכל אופן, הולך לארגן את זה בחקיקה.
קרן טרנר
אין לי שום הצעה.
היו”ר דוד אזולאי
תבררו את הנושא הזה במסגרת אותן הבהרות, בסדר?

עכשיו לנושא השני. אשר, הגיע אלי מכתב של אזרח שכותב לי כך:

"אני בעלים של קונדיטוריה בפתח-תקוה. כמובן שבעסק שלי יש כשרות של הרבנות ושל גורמים נוספים. לצערי, עברתי בכמה וכמה מקומות של יצרנים שיש להם כשרות גבוהה אבל אין להם רישיון עסק וגם לא רישיון יצרן ממשרד הבריאות. לדעתי זה דבר מינימאלי לעסק מכיוון שהכשרות לא בוחנת את מצב התברואה של העסק אלא רק את המוצרים כדי לוודא שהם עומדים בתקן של כשרות. המקומות מזוהמים בצורה מסוכנת לציבור. לא ארחיב, רק אומר שלדעתי צריך להוציא חוק שיאמר כך: כל עסק שרוצה תעודת כשרות, חייב להמציא רישיון עסק - - בלי רישיון עסק אין כשרות".

אני אגיד לך את האמת, זה נשמע לי הגיוני.
אשר גרנר
הנושא הזה עלה. קודם כל המטרות הן לא אותן מטרות בחוק. יש את הנושא של הכשרות ויש את הנושא של רישיון עסק.
דרורי שפירא
אפשר להכניס את זה לחוק הכשרות.
אשר גרנר
אפשר להכניס את זה לחוק הכשרות, כמו שאומרת דרורי.
היו”ר דוד אזולאי
זה להתנער מהעבודה.
אשר גרנר
זאת בעיה רצינית מאוד ואני חושב שדווקא זה יפגע באותם עסקים, לצורך העניין, וזה יפגע בעניין הזה של כשרות.
היו”ר דוד אזולאי
הוא יכול לקבל כשרות גם ללא רישיון עסק.
אשר גרנר
נכון. הוא יכול לקבל כשרות בלי רישיון עסק והוא לא יוכל לקבל כשרות אם אין רישיון עסק. גם לא יהיה רישיון וגם יהיו פחות עסקים כשרים. אני חושב שלחבר את שני הדברים האלה יחד זאת בעיה מאוד רצינית וזאת מסיבה פשוטה: יש עסקים שעובדים בשבת עם עובדים בני מיעוטים. יש פה בעיה רצינית בעניין הזה. צריך לחשוב איך אנחנו פותרים את הבעיה.
היו”ר דוד אזולאי
בעצם המכתב הזה צודק בפניה שלו, שישנם עסקים שאין להם רישיון עסק אבל יש להם תעודות כשרות.
אשר גרנר
קודם כל, בגלל שהוא מפתח-תקוה, חד משמעית, כמו שאני מכיר את עירית פתח תקוה, יש שם בסביבות 22% אחוז עסקים ללא רישיון. אין בפתח תקווה קונדיטוריות שפועלות ללא רישיון. אני אומר זאת חד משמעית. אולי הוא רואה את זה בכפר קאסם ושם לא צריך כשרות.

הנקודה היא שברשויות גדולות, רובן בהיבט של קונדיטוריות, פועלים עם רישיון. דווקא פה יש עבודה משותפת של משרד הבריאות עם הרשויות המקומיות.

אם הוא יכול להצביע על מקומות, שיעביר את זה אלי ואנחנו נעביר למשרד הבריאות.
תומר רוזנר
אפשר להעביר ישר למשרד הבריאות.
היו”ר דוד אזולאי
אשר, אני מבקש שתבדוק את זה עם הגורמים נותני הכשרות ברבנות הראשית.
אשר גרנר
אני אשמח לקבל את המסמך, אני אעביר אליהם.
קרן טרנר
אבל אז יהיה קשה יותר להוציא תעודת כשרות.
תומר רוזנר
זה מה שהוא מציע.
לירון אדלר
זה יוצא שעסקים שלא צריכים כשרות יכולים לעבוד בלי רישיון עסק ועסקים שכן - - -
היו”ר דוד אזולאי
זה המצב הקיים היום. יכול להיות שמי שירצה כשרות ואין לו רישיון עסק, הוא לא יוכל לקבל תעודת כשרות ללא רישיון עסק.
לירון אדלר
אבל נגד עסקים שלא רוצים כשרות לא - - -
היו”ר דוד אזולאי
מי שלא רוצה כשרות, הוא לא חייב. חשוב שיהיה לו רישיון עסק.
לירון אדלר
מי שרוצה כשרות, יש לך סנקציה איתו עם רישיון עסק כי הוא לא יקבל כשרות בלי רישיון עסק.
היו”ר דוד אזולאי
רבותיי, זרקתי את זה לחלל האוויר על סמך פנייה שהיתה פה. יכול להיות שאולי זה לא כל-כך נוח להרבה גורמים אבל זה שווה בדיקה.
אשר גרנר
אני חושב שדווקא זה יפגע במוסד הזה של כשרות.
היו”ר דוד אזולאי
אני אתן לך את המכתב, תבדוק את זה ותחזור אלי עם תשובה.


רבותיי, אני רוצה לסכם את הדיון.

לדיון הבא עלינו לטובה, יש כמה דברים שהשארנו פתוחים. אני מבקש שבדיון הבא אנחנו נקבל החלטות. אני רק אעבור על הדברים.

גלעד יקריא את כל הנושאים שנשארו פתוחים ונחליט מה אנחנו עושים עם זה.

בדיון הבא אנחנו צריכים לסגור את כל הנושאים הפתוחים ונמשיך בהצבעות.
ישראלה מני
בזמנו אדוני קבע שיהיה סוג של התדיינות בין המשרדים השונים לבין המגזר העסקי. אני ממש מצרה על-כך שעדיין עד לרגע זה, מעבר לשיחות שאנחנו באופן אישי קיימנו באופן אישי, לא התקיימה התדיינות מסודרת לגבי הנושאים. גם אם הדיון יתקיים בשבוע הבא, יש הרבה מאוד נושאים פתוחים שלא דנו איתנו ולא התקיים משא ומתן.
היו”ר דוד אזולאי
בואי נשמע מהם הנושאים הפתוחים ואני אבקש אחר-כך את התייחסותך.
גלעד קרן
ראשית, הדברים שהשארנו פתוחים מהישיבות הקודמות. לגבי סעיף 6א(1) לגבי הנושא של הוראות כל דין.

סעיף 6א(2), הסעיף כולו, כל סעיף הסייגים השארנו פתוח. יחד איתו גם כל נושא הוראות המעבר שמתקשרות אליו.

הנושא של רישיון לצמיתות, שהיו"ר ביקש שהממשלה תיתן את דעתה ואנחנו צריכים לקבל תשובה מהממשלה לגבי זה.

סעיף 7ב(1)(א) לגבי הנושא של הודעה של נותן אישור על סירובו לתת רישיון.

נושא של קביעת אגרה לגבי השגה, שגם זה לא נסגר.
בנוסף, הדברים שנשארו פתוחים היום
אחריות נושא משרה רק עניין הדירקטור.
ישראלה מני
לא, אנחנו אמרנו הכול. משרד המשפטים הציע פיתרון של הנושא של הדירקטור. אנחנו ביקשנו להחריג הכול.
גלעד קרן
אז עניין נושא המשרה, עניין הדיווח ההדדי בעניין הקנסות.
קרן טרנר
חוות דעת מומחה בתצהיר לגבי המסלול המזורז?
קובי בר-לב
כן, עלה הנושא של התצהיר. אני מניח שזה בהקשר של הוראות כל דין, סעיף 6א(1)?
תומר רוזנר
קרן, מה את שואלת?
גלעד קרן
לעניין התצהיר ההערות התקבלו.
קובי בר-לב
אדוני, היתה לנו הערה לעניין התצהיר. בזמן הגשת בקשה להיתר מזורז נכתב כאן: "המעידים שבעסק מתקיימות הוראות כל דין". יש סעיף נוסף שהציע לאפשר: "מבקש רשאי לציין בתצהירו". היתה לנו הערה לגבי התצהיר.
תומר רוזנר
מה ההערה, לא הבנתי?
קובי בר-לב
אני יכול לחזור על ההערה אבל סוכם שזה יהיה חלק מהנושאים שידונו בהמשך.
תומר רוזנר
לא זכור לי.
קרן טרנר
אני אזכיר. יש סעיף שאומר שהמבקש רשאי לציין בתצהירו כי בכל הנוגע לעניין פלוני שאינו בתחום מומחיותו, תצהירו ניתן בהתאם לחוות דעת שקיבל מומחה ובלבד שצירף לבקשה תצהיר חתום בידי אותו מומחה".

אז עלתה הסוגיה שאולי זה ייקר את התצהיר כי נותני האישורים יחייבו מומחה וכל פעם מומחה יצטרך לחתום. זאת אומרת, לא מראש מבקש הרישיון יצהיר שהוא עומד אלא שהוא יצטרך להתחיל לשכור מומחים ולשלם כספים למומחים. זה היה החשש ואמרנו שנדון בזה.
תומר רוזנר
לא אמרנו שנדון בזה כי הנושא הזה נסגר. הובהר שנושא ההסתמכות על מומחה היא רשות למבקש הרישיון ולא חובה. זה כדי להקל על אותו מבקש רישיון.
קובי בר-לב
ברשותכם, אני רוצה להשלים כי זאת לא היתה ההערה שלי. ההערה שלי היתה שלא ניתן לחייב מגיש בקשה להיתר מזורז, להצהיר על קיום כל הוראות הדין בעסקו.
תומר רוזנר
אמרנו שזה נושא שנשאר פתוח.
קובי בר-לב
זה לא מה שצוין במסגרת הנושאים.
גלעד קרן
הדבר הראשון שאמרתי זה הוראות כל דין.
קובי בר-לב
הוראות כל דין מתייחס גם לתצהיר?
תומר רוזנר
זה מופיע בנושא של התצהיר.
קרן טרנר
אתה מתייחס לשני נושאים כאילו הם אחד. כל דין זה נושא אחד. הנושא של התצהיר – אני עדיין עומדת על כך שזה לא נסגר.
דרורי שפירא
על הוראות כל דין מצהירים במסגרת תצהיר.
קרן טרנר
אני מדברת על משהו אחר. כאן אמנם כתוב: "המבקש רשאי לציין בתצהירו כי בכל הנוגע לעניין פלוני שאינו בתחום מומחיותו". ברור שהרבה מאוד נושאים אינם בתחום מומחיותו.
תומר רוזנר
הוא רשאי, הוא לא חייב.
קרן טרנר
אבל אם הוא יתחיל עכשיו עם תצהירים חתומים - - -
תומר רוזנר
הוא לא חייב, שיגיש בעצמו. זה נועד להקל עליו.
היו”ר דוד אזולאי
רבותיי, לגבי הנקודות שנשארו פתוחות ושגלעד הקריא אותן, אני אבקש מכל נציגי הממשלה לשבת ולגבש עמדה.
ישראלה מני
מה עם המגזר העסקי?
היו”ר דוד אזולאי
אני מתייחס לזה.

רבותיי, נציגי משרד הממשלה. אני מאוד מבקש, בכל לשון של בקשה, אם אנחנו רוצים להתקדם בחקיקה ואנחנו נמצאים בשלבי סיום – אשר אני מבקש ממך שתרכז את זה. תזמן את האנשים, תשבו איתם, תשמעו את הדברים ולהגיע לסיכומים. אני מודיע לכם שבלי זה אני לא מתקדם. בלי הישיבה עם המגזר העסקי - - -
אשר גרנר
האוצר הוא זה שירכז.
היו”ר דוד אזולאי
אין לי בעיה, בבקשה, מקובל עלי. חשוב לי שישבו איתם.
קרן טרנר
רצינו לשבת עם תומר לפני שאנחנו יושבים איתם.
היו”ר דוד אזולאי
אין בעיה. אתם יכולים לעשות ישיבה משולשת, אתם יכולים לשבת בלבד, העיקר שתשבו. לפחות שלא יגידו שהיתה התעלמות. זה לא צודק וזה לא הוגן. בכל זאת, הם מייצגים גוף רציני וחשוב.
קרן טרנר
מטרת החקיקה היא - - -
אילנה מישר
אנחנו מבקשים שכל משרדי הממשלה ייפגשו - - -
אשר גרנר
סיכמנו שאחרי הישיבה הזאת נזמן אותם.
אילנה מישר
אני רק אומרת שצריך לכלול את משרדי הממשלה בישיבה עם תומר.
ליאורה עופרי
גם המשרד להגנת הסביבה.
היו”ר דוד אזולאי
רבותיי, אני מודיע שתוך 21 יום - - -
דרורי שפירא
לא דיברנו על סעיף התחילה.
תומר רוזנר
עוד לא הקראנו אותו.
היו”ר דוד אזולאי
רבותיי, תוך 21 יום הוועדה תתכנס, כאשר כבר התקיימו כל הישיבות ויש סיכומים. אני מבקש לקבל את הסיכומים בכתב על מנת שניגש לדיון הבא.

לא יהיו דיונים, אני אומר לכם את זה ושיהיה ברור לכולם. מי שחושב לבוא ולפתוח דיון בישיבה הבאה הוא טועה. אם יהיה דיון, הוא יהיה רק על הנושאים שנותרו פתוחים. קיימנו מספיק דיונים בנושא הזה ואני רוצה לגשת להצבעות.
ליאורה עופרי
ישנם שני סעיפים שלא נקראו, הוראות המעבר והתחילה.
היו”ר דוד אזולאי
את מה שלא הוקרא, נקריא בישיבה הבאה.
דרורי שפירא
העברתי ליועץ המשפטי של הוועדה הערות לגבי נוסח של שני סעיפים שנוגעים למפרט האחיד של הרשויות המקומיות.
גלעד קרן
שנדונו כבר.
דרורי שפירא
נכון. אני רוצה שזה גם יהיה משהו שיוכרע, אם נחליט לשנות.
ישראלה מני
אדוני היושב ראש, נושא המפרט האחיד. דובר עליו רבות ואמרו שיעבירו לנו את המפרטים כדי שנראה על מה אנחנו מדברים כי אנחנו מדברים רק תיאורטית. עדיין לא קיבלנו את המפרטים.
אשר גרנר
מהבחינה הזאת המפרטים האחידים מפורסמים היום באתר. אנחנו צריכים לפתוח אותם לכולם. כרגע עוד לא פתחנו אותם.
אסף אדלשטיין
אי אפשר לראות אותם באתר. גם למי שיש הרשאה הוא לא יכול לפתוח.
היו”ר דוד אזולאי
אשר, יש סיבה למה אתם לא פותחים את זה?
אשר גרנר
זה ממשל זמין, אני צריך לבדוק את זה.
קרן טרנר
הכוונה היתה שקודם נקבל הערות כדי לעשות טיוב ראשוני.
אשר גרנר
לא כולם הגיעו, משרד החקלאות עדיין לא הגיע.
היו”ר דוד אזולאי
אם לא פותחים, לפחות תן לאנשים לעיין, לפחות לאלה שנמצאים פה בדיונים.
אשר גרנר
ברור. זה לא הולך ככה. מי שריכז זה ממשל זמין. כל משרדי הממשלה הגישו, למעט שני משרדים. האחד כותב את רובו והשני עדיין לא הגיש כלום. אנחנו מטפלים בזה. זה יפורסם ונודיע לכולם. כרגע זה לא רלוונטי, ברגע שתהיה תחולת המעבר זה יחייב אותנו לעמוד בלוחות זמנים.
קובי בר-לב
בוא נחדד. האם לפני הדיון שיתקיים בוועדה המפרטים האלה יפורסמו?
היו”ר דוד אזולאי
זה מה שאני שואל.
אשר גרנר
אני לא יודע להגיד. אני צריך לבדוק את זה, אני לא יכול להתחייב.
תומר רוזנר
לפחות חלקם, מה שכבר מוכן.
אשר גרנר
אני אמרתי, אני צריך לבדוק מול ממשל זמין, אם הם יכולים לפתוח את זה ולתת הרשאות. כמו שאסף אמר, יש בעיה גם לבעלי הרשאות להיכנס. אנחנו נבחן את העניין הזה.
תומר רוזנר
עזוב את העניין הטכני. השאלה היא, האם אותם מפרטים שכבר מוכנים, שמבחינתכם אתם רוצים לקבל עליהם הערות, האם הם יכולים לקבל העתק בנייר?
אשר גרנר
לא. זה הכול נמצא - - -
תומר רוזנר
למה?
אשר גרנר
מהסיבה הפשוטה שאין לזה "הארד קופי".
תומר רוזנר
אז תדפיס.
דרורי שפירא
אין מספיק יערות בשביל זה.
אשר גרנר
זה לא הולך שאני אשלח את זה בכמויות.
תומר רוזנר
יש לך פה שני אנשים.
אשר גרנר
זה לא שני אנשים, ברשותך. יש מערכת מכווננת שהכול נמצא בה. אנחנו לא עובדים עם ניירת ולא שולחים. הם יכנסו והדברים האלה צריכים להיות מפורסמים בכל האתר.
היו”ר דוד אזולאי
אשר יש פה הצעה שאולי אנשים שירצו להפנות אותם לממשל זמין.
אשר גרנר
זה מה שאני מתכוון לעשות.
היו”ר דוד אזולאי
רבותיי, תציינו לכם שבעוד 21 ימים, יום יומיים לפני או אחרי, יתקיים דיון בוועדה, בשבוע האחרון של החודש.


תודה רבה, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 12:15

קוד המקור של הנתונים