ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 16/11/2009

שונות., קביעת מסגרת הדיון להצעות להביע אי אמון בממשלה., בקשה להעברת הצעת חוק מוועדה לוועדה, הצעה לסדר-היום בנושא: מאבק ראשי הרשויות בדרום בתחנת הכח הפחמית, הצעה לסדר-היום בנושא: הפיקוח על מערך ההסעות לילדים

פרוטוקול

 
PAGE
8
ועדת הכנסת

16.11.2009


הכנסת השמונה-עשרה


נוסח לא מתוקן

מושב שני

פרוטוקול מס' 47

מישיבת ועדת הכנסת

יום שני, כ"ט בחשוון התש"ע (16 בנובמבר 2009), שעה 09:30
סדר היום
1. קביעת מסגרת הדיון להצעות להביע אי-אמון בממשלה.

2. קביעת ועדה לדיון בהצעה לסדר היום בנושא: מאבק ראשי הרשויות בדרום בתחנת הכוח הפחמית", של

חברת הכנסת רחל אדטו.

3. הרכב ועדה משותפת לוועדת החינוך, התרבות והספורט ולוועדת הפנים והגנת הסביבה לדיון בהצעה
לסדר היום בנושא
"הפיקוח על מערך ההסעות לילדים", של חברי הכנסת מגלי והבה ואורי מקלב.

4. בקשת יו"ר ועדת המדע והטכנולוגיה להעברת הצעת חוק חתימה אלקטרונית (תיקון מס' 2), התשס"ט-

2009 (מ/4129), מוועדת החוקה, חוק ומשפט לדיון בוועדת המדע והטכנולוגיה.
נכחו
חברי הוועדה: יריב לוין – היו"ר

רחל אדטו

רוברט אילטוב

זאב אלקין

נסים זאב

דב חנין

מנחם אליעזר מוזס

שלמה מולה

אברהם מיכאלי

ציון פיניאן
מוזמנים
איל ינון – מזכיר הכנסת
יועצות משפטיות
ארבל אסטרחן, יעל סלנט
מנהלת הוועדה
אתי-בן-יוסף
קצרנית
שלומית כהן

1. קביעת מסגרת הדיון להצעות להביע אי-אמון בממשלה
היו"ר יריב לוין
בוקר טוב. אני פותח את הישיבה. הנושא הראשון על סדר-היום, קביעת מסגרת הדיון להצעות להביע אי-אמון בממשלה. קבענו בתחילת המושב כלל של 3 דקות לכל סיעה, ו-10 דקות לסיעות המציעות. הכלל הזה היה נהוג במשך חודש כניסיון. סוכם אז שבכל עת שסיעה או חבר כנסת יפנו אלי ויבקשו לקיים דיון בסוגיה הזאת ולשנות את הקביעה, נעשה זאת. בחודש האחרון לא היתה אלי אף פנייה כזאת, והסידור עבד בצורה מסודרת וטובה. בכמה שיחות מסדרון דובר, שבמקרים שבהם יש הצעת אי-אמון אחת בלבד, אולי אז נרחיב מעט את מסגרת הזמן, דבר שנראה על פניו בעל היגיון. אבל בסך הכול השאלה של מסגרת הזמן היא פונקציה של עומס סדר-היום. היום, למשל, אנחנו נמצאים ביום שברור לגמרי שיהיה יום ארוך. לכן אני מציע להשאיר כרגע את הסידור שקבענו, על-פי אותה מסגרת, ולקבוע אותו עד סוף המושב, בכפוף לכך שבכל פעם שיהיה צורך או רצון, אני אביא באותו שבוע את הנושא לדיון ולהצבעה נקודתית לקראת אותו שבוע. זה יחסוך לנו ישיבות מיותרות במקרים שהבעיה לא תתעורר.


מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

ה צ ב ע ה

בעד – רוב

נגד – אין

נמנעים – אין


ההצעה אושרה פה-אחד. תודה.

2. קביעת ועדה לדיון בהצעה לסדר היום בנושא: מאבק

ראשי הרשויות בדרום בתחנת הכוח הפחמית", של חברת הכנסת רחל אדטו
היו"ר יריב לוין
הנושא הבא על סדר-היום: קביעת ועדה לדיון בהצעה לסדר היום בנושא: מאבק ראשי הרשויות בדרום בתחנת הכוח הפחמית", של חברת הכנסת רחל אדטו. נשמעו הצעות להעביר את ההצעה לוועדה המשותפת לוועדת הפנים והגנת הסביבה ולוועדת העבודה, הרווחה והבריאות. מוועדת הפנים נמסר, שביום ג', 17 בנובמבר, תתקיים ישיבה בנושא במסגרת דיוני הוועדות בכנס שדרות. עם זאת, אין התנגדות לקיים את הדיון בוועדה המשותפת, שהוקמה בראשותו של חבר הכנסת חנין. ועדת העבודה והרווחה תומכת בהעברת ההצעה לוועדה המשותפת שהוקמה בראשותו של חבר הכנסת חנין. בנסיבות האלה אני לא רואה שום סיבה לא לעשות כך. אני מבין שהדבר הזה הוא גם על דעתה של המציעה, חברת הכנסת אדטו.
רחל אדטו
נכון.
היו"ר יריב לוין
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

ה צ ב ע ה

בעד – רוב

נגד – אין

נמנעים – אין


ההצעה אושרה פה-אחד.

3. הרכב ועדה משותפת לוועדת החינוך, התרבות והספורט
ולוועדת הפנים והגנת הסביבה לדיון בהצעה לסדר היום
בנושא
"הפיקוח על מערך ההסעות לילדים", של חברי הכנסת מגלי והבה ואורי מקלב
היו"ר יריב לוין
הנושא השלישי, הצעה להרכב ועדה משותפת לוועדת החינוך, התרבות והספורט ולוועדת הפנים והגנת הסביבה לדיון בהצעה לסדר היום בנושא: "הפיקוח על מערך ההסעות לילדים", של חברי הכנסת מגלי והבה ואורי מקלב. זה הועבר אלינו על-ידי המליאה. קיבלנו את רשימת החברים המוצעת על-ידי כל אחת מהוועדות. על-פי הנהוג, מאחר שוועדת הפנים והגנת הסביבה נזכרת ראשונה, היושב-ראש יהיה מטעמה. לכן מטעם ועדת הפנים והגנת הסביבה: דוד אזולאי, שיהיה גם היושב-ראש, יעקב אדרי וציון פיניאן. מטעם ועדת החינוך, התרבות והספורט: זבולון אורלב, אלכס מילר ורונית תירוש.


מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

ה צ ב ע ה

בעד – רוב

נגד – אין

נמנעים – אין


ההצעה אושרה פה-אחד.

4. בקשת יו"ר ועדת המדע והטכנולוגיה
להעברת הצעת חוק חתימה אלקטרונית (תיקון מס' 2), התשס"ט-2009 (מ/4129),

מוועדת החוקה, חוק ומשפט לדיון בוועדת המדע והטכנולוגיה
היו"ר יריב לוין
הנושא הרביעי, בקשת יו"ר ועדת המדע והטכנולוגיה להעברת הצעת חוק חתימה אלקטרונית (תיקון מס' 2), התשס"ט-2009 (מ/4129), מוועדת החוקה, חוק ומשפט לדיון בוועדת המדע והטכנולוגיה.
נסים זאב
יש הסכמה ביניהם?
היו"ר יריב לוין
כן. קיבלתי כאן את הבקשה של חבר הכנסת מאיר שטרית, יושב-ראש ועדת המדע והטכנולוגיה.
שלמה מולה
מדובר בחתימה ביומטרית?
היו"ר יריב לוין
לא. חתימה אלקטרונית. אקרא לכם את מכתבו של חבר הכנסת שטרית: "מליאת הכנסת הצביעה אתמול, 10 בנובמבר 2009, על מתן רציפות להצעת החוק שבנדון, אשר עברה קריאה ראשונה בכנסת ה- 17. על פי דין הרציפות אמורה ההצעה לעבור לדיון בוועדה אליה נשלחה בכנסת ה-17, ועדת החוקה, חוק ומשפט. עם זאת נראה שנפלה טעות בהעברת ההצעה לוועדת החוקה, חוק ומשפט, שכן חוק חתימה אלקטרונית, התשס"א-2001 חוקק לראשונה בוועדה משותפת לוועדת המדע והטכנולוגיה וועדת החוקה, חוק ומשפט – בראשות ועדת המדע והטכנולוגיה. יתירה מכך, בתיקון המונח לפנינו, מציעה הממשלה להעביר את אישור כל התקנות לפי החוק האמור לסמכותה של ועדת המדע והטכנולוגיה (כיום חלק מהתקנות הן באחריות ועדת החוקה, חוק ומשפט וחלק באחריות ועדת המדע והטכנולוגיה). לאור האמור לעיל, אבקשך לקבוע כי הצעת חוק חתימה אלקטרונית (תיקון מס' 2), התשס"ט-2009 (מ/412), תועבר לדיון לקראת קריאה שנייה וקריאה שלישית, לוועדת המדע והטכנולוגיה. פניה זו נעשית על דעתו של ח"כ דוד רותם, יו"ר ועדת החוקה, חוק ומשפט ובהסכמתו".

יש גם הודעת הסכמה של חבר הכנסת דוד רותם, וגם מכתב של מנהלת הוועדה שמודיעה על הסכמת הוועדה ועל הסכמתו של חבר הכנסת רותם להעביר את ההצעה.
רוברט אילטוב
איפה המכתב של דוד רותם? איפה ההצעה הזאת צריכה להידון?
איל ינון
בוועדת המדע.
רוברט אילטוב
למה בוועדת המדע? זה עניין משפטי, מה זה קשור לוועדת המדע?
רחל אדטו
היא כבר התמחתה בתחום.
היו"ר יריב לוין
אני אאפשר לארבל לענות. החוק, על-פי מה שכותב חבר הכנסת שטרית, נדון דווקא בוועדת החוקה.
מנחם אליעזר מוזס
מה מהות החוק?
היו"ר יריב לוין
חוק חתימה אלקטרונית. את פרטי התיקון אני לא מכיר. החוק עצמו מדבר על כל הסוגיה של חתימה. הרי את הסוגיה של החתימה אתה מכיר, לא נתחיל להסביר אותה כאן. מדובר על תיקונים, שחלקם נדרשים בגלל כל מיני התפתחויות טכנולוגיות, תעודות זהות ודברים מהסוג הזה. השאלה היא שאלה טכנית, איפה להמשיך לדון בעניין הזה.
מנחם אליעזר מוזס
זו חותמת?
היו"ר יריב לוין
זו לא חותמת, זו חתימה שאתה מבצע אותה דרך מדיה מגנטית, לא דרך חתימה ידנית.
זאב אלקין
חבר הכנסת רותם מסכים?
היו"ר יריב לוין
כן.
איל ינון
גם הצוות המקצועי של הוועדה מסכים.
רוברט אילטוב
הנושא הוא משפטי לחלוטין. אני לא מבין מה זה קשור בכלל לוועדת מדע.
היו"ר יריב לוין
הקשר לוועדת המדע הוא ברור.
רוברט אילטוב
גם הצבעה אלקטרונית קשורה.
היו"ר יריב לוין
זה בוודאי לא אותו דבר. הקשר הוא ברור, משום שבכנסת הקודמת כבר נמצא לנכון לקיים את הדיון בוועדה משותפת, וכן משום שהממשלה עצמה מציעה להעביר את אישור כל התקנות לפי החוק לוועדת המדע. כלומר, מעבירים את כל הסמכות לדון בכל מה שקשור בחוק הזה מכאן ולהבא לשם. הקשר קיים. אפשר להתווכח אם הוא קשר יותר חזק או פחות חזק מוועדת חוקה, אבל אין ספק שהוא ישנו. לא מדובר להעביר את זה למקום שלא קשור לעניין בכלל.
נסים זאב
אם דוד רותם ויתר, זה מכיוון שהוא יודע שיש עליו עומס רב והוא היה שמח להשתחרר מהצעת החוק הזאת.
אברהם מיכאלי
כחבר ועדת חוקה, אני חושב שזה צריך להיות בוועדת המדע.
היו"ר יריב לוין
ארבל, בבקשה.
ארבל אסטרחן
ועדת המדע הרבה פעמים עוסקת בעניינים שבמצב אחר היו שייכים לוועדת החוקה, ויש עניינים שהם באמת בתפר. הנושא הזה היה יכול להיות בחוקה, היה יכול להיות במדע.
מנחם אליעזר מוזס
איפה נדון החוק הביומטרי?
איל ינון
בוועדה משותפת לוועדת פנים ולוועדת המדע.
רוברט אילטוב
אני רוצה לדחות את ההצבעה.
היו"ר יריב לוין
אני איעתר לבקשה של חבר הכנסת אילטוב. עד כמה שאני יכול, במקום שיש אפשרות לדחות ומישהו מבקש את זה, אני מניח שטעמיו עמו. אבל אני מבקש להעיר הערה. אני חושב שככלל אנחנו צריכים להחליט האם אנחנו רוצים את מה שמכונה הוועדות הקטנות יותר, או לא רוצים אתן. כי אם הקמנו את הוועדות האלה, צריך לתת להן לעבוד. יש גם היגיון להעביר אליהן דברים, משום שאצלן אין עומס ואפשר לקדם את החקיקה בצורה טובה יותר.
רוברט אילטוב
הנושא המשפטי הוא חשוב יותר מהנושא האלקטרוני, כי הנושא האלקטרוני פתור כבר מזמן, וטכנית אין בעיה שם לעשות את החתימה. כל ההיבטים הם משפטיים. אני חושב שוועדת המדע בכלל לא ערוכה לטפל בהיבטים האלה.
היו"ר יריב לוין
אני איענה למה שאתה מבקש, אם כי אני חושב שככלל המגמה צריכה להיות לנסות להעביר לוועדות שאצלן העומס הוא קטן יותר את הדברים, בוודאי במקרים שבהם יושב-ראש הוועדה האחרת אומר שהוא מסכים ומקבל את העניין, וגם הצוות המקצועי שלו אומר שהוא מסכים. לא כל שכן כאשר כבר קודם העניין הזה נדון בוועדה משותפת, וכאשר אומרת לנו הממשלה שגם היא רואה מקום שכל העניין הזה יעבור ויידון שם. לכן אני לא רואה שום מניעה להעביר את זה, אבל אם אתה עומד על הבקשה שלך אני אסכים לדחות את הדיון לשבוע הבא. חבר הכנסת אילטוב, מבחינתי אם עד הישיבה הבאה לא אקבל הודעה אחרת מחבר הכנסת רותם, הודעתו תישאר בעינה והסכמתו עומדת בעינה. כך שאם יהיה שינוי, אנא הודיעו לנו כדי שנדע שחל שינוי בעמדה שלו.
רוברט אילטוב
יש הסכמה שלו בכתב?
היו"ר יריב לוין
יש הסכמה שלו בכתב, חתומה בכתב ידו.
איל ינון
הוא גם דיבר אתי ואמר שבזה הוא מעוניין.
היו"ר יריב לוין
אני משתדל להביא לכאן את מה שמוסכם, לא את מה שלא מוסכם. בדבר שלא מוסכם ננסה קודם להגיע להבנות. אבל אני מכבד את הבקשה שלך. אביא את זה לדיון בשבוע הבא, כדי לא לעכב את העניין, ואם יש שינוי, שחבר הכנסת יודיע לי.

תודה. תם סדר-היום. הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 09:45

קוד המקור של הנתונים