ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 09/11/2009

תקנות מס ערך מוסף (תיקון מס'), התשס"ט - 2009

פרוטוקול

 
PAGE
2
ועדת הכספים

10.11.2009


הכנסת השמונה-עשרה

נוסח לא מתוקן

מושב שני

פרוטוקול

מישיבת ועדת הכספים

שהתקיימה ביום כ"ב בחשוון התש"ע (9.11.2009) בשעה 11:50
סדר היום
תקנות מס ערך מוסף (תיקון מס' 3), התש"ע-2009
נכחו
חברי הוועדה: משה גפני – היו"ר

ציון פיניאן
מוזמנים
מיכל הנר דויטש


- ממונה חקיקה, רשות המיסים, משרד האוצר
ייעוץ משפטי
שגית אפיק
מנהל הוועדה
טמיר כהן
רשמת פרלמנטרית
יפה קרינצה

תקנות מס ערך מוסף (תיקון מס' 3), התש"ע-2009
היו"ר משה גפני
אני עובר לסעיף הבא. תקנות מס ערך מוסף. מיכל, בבקשה.
מיכל הנר-דויטש
תקנות מס ערך מוסף (תיקון מס' 3), התש"ע-2009. סעיף 12 לחוק מע"מ קובע כי תרומה, תמיכה או סיוע שמקבל עוסק ייחשב כחלק ממחיר עסקאותיו ויש על עסקאות, כמו שאנחנו יודעים, חבות במע"מ. הסעיף האמור גם מסמיך את שר האוצר לקבוע סוגי תקבולים בסוגי עוסקים שההוראה הזו לא תחול. משמע שהתמיכה לא תיכלל בגדר המחיר.


התקבלו שתי החלטות ממשלה, שהראשונה כותרתה "הסדרת משק המים". זו תמיכה בחקלאים עקב ירידה בכמויות המים המוקצות למטרת חקלאות. השניה, תמיכה בחקלאים עקב ירידה בכמויות המים. משמע, יש לנו שתי תמיכות: האחת בעקבות הפחתת הקצאות, והשניה בעקבות העלאת תעריפים. אנחנו מבקשים לקבוע שתמיכה שמקבל חקלאי, שנופלת בגדר אחת מהחלטות הממשלה האמורות, לא תיחשב כחלק ממחיר העסקה. בסעיף התחולה בתקנה 2 נפלה המילה "ואילך" בסופה של הפסקה, ואנחנו מבקשים להוסיפה. אנחנו מבקשים את אישור הוועדה לתקנות הללו.
היו"ר משה גפני
היועצת המשפטית של הוועדה, זה עושה טוב לאנשים או עושה רע?
שגית אפיק
זה אמור לעשות טוב.
היו"ר משה גפני
מישהו מתנגד לתקנות הללו? מישהו רוצה להעיר? תקנות מס ערך מוסף (תיקון מס' 3), התש"ע-2009. מי בעד התקנות? מי נגד?

הצבעה

בעד התקנות – פה אחד

נגד – אין

נמנעים – אין

התקנות אושרו.
היו"ר משה גפני
התקנות אושרו. תודה רבה, אני נועל את הישיבה.

הישיבה ננעלה בשעה 12:00.

קוד המקור של הנתונים