ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 09/11/2009

חוק לתיקון פקודת המועצות המקומיות (מס' 56), התש"ע-2009

פרוטוקול

 
PAGE
6
ועדת הפנים והגנת הסביבה

9.11.09


הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן
מושב שני
פרוטוקול מס' 95
מישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה

יום שני, כ"ב מרחשוון התש"ע (9 בנובמבר 2009), שעה 11:30
סדר היום
הצעת חוק לתיקון פקודת המועצות המקומיות (רחובות), התשס"ט-2009, של חבר הכנסת אריה אלדד. (פ/1164)
נכחו
חברי הוועדה: דוד אזולאי – היו"ר

אריה אלדד
מוזמנים
דרור לוינגר, ממונה תקצוב, משרד הפנים

איתי קורן, ממונה תקצוב, משרד הפנים

הראל גולדברג, ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים

נועה בן-אריה, יועמ"ש, מרכז השלטון המקומי
ייעוץ משפטי
תומר רוזנר
גלעד קרן
מנהלת הוועדה
יפה שפירא
רשמת פרלמנטרית
הדס צנוירט


הצעת חוק לתיקון פקודת המועצות המקומיות (רחובות), התשס"ט-2009,

של חבר הכנסת אריה אלדד. (פ/1164)
היו"ר דוד אזולאי
בוקר טוב, אני מתכבד לפתוח את הישיבה. על סדר היום הצעת חוק לתיקון פקודת המועצות המקומיות (רחובות), התשס"ט-2009, הצעת חוק פרטית של חבר הכנסת אריה אלדד, שמספרה 1164/18.


בבקשה, אדוני המציע.
אריה אלדד
תודה, אדוני היושב ראש. הצעת החוק פשוטה ובאה לענות על צורך שקיים בשטח; גם גורמי אכיפה שונים, גם גורמי רווחה, גם גורמי בריאות מתקשים במדינת ישראל לעתים דחופות לאתר אזרחים, כי אין להם כתובת. פקודת העיריות עונה על הבעיה הזו ואומרת שכל עירייה חייבת לתת שם לכל דרך, רחוב, סמטה או כיכר, ולסמן את הבניינים במקומות האלה במספרים. החוק שאני מציע היום בא להחיל את הסעיף הזה בפקודת העיריות גם על המוצעות המקומיות. הממשלה סברה שהחוק ראוי, ותמכה בו בוועדת השרים לחקיקה.
היו"ר דוד אזולאי
כלומר אדוני אומר שהחוק הזה יחול גם על המועצות המקומיות. אני רוצה רק להגיד לך, אדוני המציע, את "חטאיי" אני מזכיר היום; בהיותי חבר מועצת עיריית עכו לפני כמה שנים טובות הגשתי הצעת חוק פרטית במועצה, וביקשתי שהרשות המקומית אכן תקבע שילוט בכל רחוב ורחוב, למספר את הבתים, ואז נאמר לי שלרשות המקומית אין תקציב, ולכן לא עשו זאת. היום, לשמחתי, חלק גדול מהרשויות המקומיות עשו את זה – עם תקציב, בלי תקציב, אבל עושים את זה. ואני חושב שההצעה היא הצעה ראויה, ואני מקווה שנציגי משרד הפנים ודאי יברכו על ההצעה. בבקשה.
דרור לוינגר
על ההצעה, מטרתה ודברי ההסבר אני מאוד מברך. יש לנו בעיה, באותו סעיף (4), יש בו סייג – בכפוף לאמור בסעיף 235א. 235א, שדן בפרוצדורת השינוי, מטיל נטל כבד, וצריך לזכור שעיריות זה דבר אחד, והיכולת שלהן לפעול, לשנות, לפרסם בעיתונים, לשמוע טענות של דיירים, של קרובי משפחה וכו' היא שונה מאשר מועצות מקומיות. יש מועצות מקומיות קטנות.
גלעד קרן
איך זה מתיישב, אם בדיוק אותו סעיף קיים בסעיף 24ב לפקודת המועצות המקומיות?
דרור לוינגר
כמות שהוא? אז בשביל מה אנו רוצים לעשות את התיקון?
גלעד קרן
אותו סעיף בדיוק קיים.
דרור לוינגר
וסעיף (4) לא קיים?
גלעד קרן
235(4) לא. 235א באותו נוסח קיים.
דרור לוינגר
אני מודה שקיבלתי את כל העניין הזה היום, אז לא הצלחתי לעבור על כל החקיקה הרלוונטית, אז לא בדקתי את זה. אם הסעיף קיים כמות שהוא, אז צריך לבדוק את הדברים. אין ספק שיש כאן נטל בעייתי, בטח להגיע למצב של אישור ממשלה, ועדת שרים.
היו"ר דוד אזולאי
אני חושב שאתם כמשרד הפנים צריכים לעודד ולברך יוזמה ברוכה כזאת, כי כאשר חבר כנסת בא עם הצעה כזו, זה לא שהוא חלם בלילה שהוא צריך את ההצעה הזו. אני בטוח שזה בא כתוצאה מפנייה של ציבור, כתוצאה מדברים שקורים בשטח כאשר כל מיני רשויות כמו דואר, כמו משרד הבריאות ואחרים טוענים, ומי שחי קצת בשטח יודע שהבעיות הללו קיימות, ואותם אנשים לא פעם נמנעים מלאכוף כל מיני חוקים כתוצאה מכך שאין שם ומספר של הרחוב.
דרור לוינגר
מוסכם לחלוטין. אני מדבר על פרוצדורת השינוי, אותו בכפוף לאמור בסעיף 235א, שאני חושב שהוא מטיל נטל.
גלעד קרן
הוא כבר קיים.
דרור לוינגר
אם הוא קיים, אפשר להוריד את ה"בכפוף".
היו"ר דוד אזולאי
יש לך זמן עד הקריאה השנייה והשלישית. בבקשה.
תומר רוזנר
שתי הערות – הערה מהותית והערת נוסח; ההערה המהותית היא שהחובה על מועצות מקומיות לקבוע שמות לרחובות קיימת כבר כיום בצו, אמנם בחקיקת משנה, בצו משנת 1971, צו מאוד מפורט, הרבה יותר מפורט ממה שקבוע בפקודת העיריות, שקובע פרוצדורה מאוד מפורטת, לגבי איך קובעים שם, איך משנים שם, איך נותנים שם לרחוב שהתחלק. אלא מאי – הוא מתנה את קביעת השמות לרחובות בכך שלאותה מועצה מקומית יש תוכנית מתאר לפי חוק התכנון והבנייה מאושרת, ואנו יודעים שבישובים רבים בארץ אין תוכניות מתאר מאושרות, לפחות נכון להיום. מינהל התכנון עובד בצורה מאוד אינטנסיבית על תיקון המצב הזה כבר שנים, לקבוע תוכניות מתאר לערים, אבל יש עדיין ישובים רבים שאין להם תוכנית מתאר מאושרת, ובאותם ישובים בעצם אין חובה על המועצה המקומית לקבוע שמות לרחובות, ולכן יש בהצעה תוספת למצב הקיים בשני מובנים – במובן אחד שהיא מעבירה את החובה הזו לחקיקה ראשית, ובמובן השני, שהיא לא מתנה את החובה לקבוע שמות לרחובות בכך שתהיה למועצה המקומית תוכנית מתאר.
היו"ר דוד אזולאי
הייתי מוסיף, שמי שיקבע את שמות הרחובות תהיה אותה ועדת שמות של הרשות המקומית, כפי שמקובל בהרבה מקומות, ולא שזה יהיה משהו שרירותי שראש המועצה או חבר מועצה הוא שקובע. בכל רשות מקומית יש ועדת שמות, והיא הקובעת את שמות הרחובות.
אריה אלדד
ודאי אשמח להכניס את זה.
תומר רוזנר
זה הסדר שאין צורך בו, לדעתנו, בחקיקה, כי הסמכות לקבוע את שמות הרחובות מסורה למועצת הרשות המקומית. מועצת הרשות המקומית ברשויות המקומיות מסמיכה ועדה מטעמה, שהיא ועדת השמות, כמו שאתה קורא לה.
היו"ר דוד אזולאי
אם זה לא יופיע, היות שזה נושא חדש, ובמועצות המקומיות זה לא היה קיים- -
תומר רוזנר
גם בעיריות זה לא היה קיים.
היו"ר דוד אזולאי
בעיריות יש ועדת שמות.
תומר רוזנר
זה החלטה של המועצה. המועצה יכולה לשמור לעצמה את הסמכות, אם היא רוצה.
היו"ר דוד אזולאי
אני מציע שלקראת קריאה שנייה ושלישית תבדקו את הנושא. אם מהחוק ברור שוועדת שמות היא שתקבע- -
תומר רוזנר
לא. בחוק כתוב שמועצת העירייה- -
היו"ר דוד אזולאי
למועצת העיר אין חובה להקים ועדת שמות?
אריה אלדד
היא יכולה לעשות את זה במליאה שלה. זה לא קורה בדרך כלל.
תומר רוזנר
לגבי הערת הנוסח, כפי שהסביר נציג משרד הפנים, הסעיף בפקודת העיריות מפנה לסעיף אחר באותה פקודה, שסעיף תאום לו מצוי בפקודת המועצות המקומיות, בנושא של שינוי שמות של מקומות ציבוריים כשמדובר באישים ציבוריים, נקבע הסדר מפורט, איך קובעים ואיך משנים שם של רחוב כשהוא שם של אישיות ציבורית.
דרור לוינגר
על השינוי של האישיות הציבורית יש התוספת של הממשלה והמשפחה, אבל על כל שינוי יש פרוצדורה של פרסום - עיתון ושמיעת התושבים.
תומר רוזנר
הסעיף הזה, כפי שאמרנו, מופיע בפקודת המועצות המקומיות כבר כיום. הוא מוטל על מועצה מקומית בדיוק כמו על עירייה.

כדי למנוע אי התאמה חקיקתית בהפניה לסעיף אחר בחוק שמתייחס למועצות מקומיות, אנו מציעים במקום להפנות לסעיף בפקודת העיריות, שמדבר על החובה לתת שמות לרחובות ולמספר את הבתים, להעתיק את הנוסח כפי שהוא מופיע בפקודת העיריות לסעיף הרלוונטי בפקודת המועצות המקומיות ולהפנות לסעיף המקביל בפקודה. זה עניין של ניסוח, זה לא שינוי מהותי.
היו"ר דוד אזולאי
מקובל, אם זה לא שינוי מהותי. לכן אני מעמיד להצבעה בהכנה לקריאה ראשונה את הצעת חוק- -
הראל גולדברג
סליחה, אדוני, אם יורשה לי להעיר, האם אנו מדברים שהוועד המקומי יכנה את שמות הרחובות בתוך הישובים, או זו המועצה האזורית?


שאלה שנייה – האם במסגרת ההפניה, שלהיבט העקרוני אני מאוד מסכים עם הייעוץ המשפטי של הוועדה, להפניה לסעיף 235א, האם הכוונה שכל פעם שרוצים לשנות שם של מקום ציבורי בתוך ישוב שמונה חמישים משפחות, האם האופציה תהיה עדיין לפנות להחלטת ממשלה?
תומר רוזנר
זו הוראת החוק הקיימת.
היו"ר דוד אזולאי
קודם כל, אנו מדברים על מועצות מקומיות ולא על מועצות אזוריות.
דרור לוינגר
גם וגם.
היו"ר דוד אזולאי
הסבתי את תשומת לב חברי הוועדה כאן, שכאשר רוצים לקבוע שם, בשביל זה בכל רשות מקומית יש ועדת שמות שאמורה לקבוע. אם זה לא מופיע, ברור שאנו מתכוונים שמליאת המועצה- -
הראל גולדברג
מליאת המועצה האזורית - שמות לכל אחד ואחד לפעמים מעשרות ישוביה שנמצאים בתחומי המועצה?
היו"ר דוד אזולאי
מליאת המועצה היא הגורם. היא יכולה לקבוע למנות ועדה.
אריה אלדד
היא יכולה להסמיך, להאציל סמכויות- -
הראל גולדברג
יש סעיף של האצלת סמכות, השאלה אם הוא נוגע גם לתחומים כאלה.
היו"ר דוד אזולאי
ברשויות המקומיות יש מליאה, שממנה ועדת שמות, כך היא נקראת בהרבה רשויות מקומיות, ואותה ועדת שמות היא קובעת את שמות הרחובות בישוב. אני מניח שבמועצות אזוריות ראש המועצה יכנס את המליאה והוא יקבע - או ועדה, או הוועד המקומי יקבע ויביא למליאה.


לכן אני חושב שאפשר לאשר את החוק הזה להכנתו לקריאה ראשונה. אם כך, אני מעמיד את זה להצבעה. מי בעד הצעת החוק עם התיקונים שנאמרו?

הצבעה

בעד - רוב

נגד - אין

נמנעים - אין
היו"ר דוד אזולאי
אין מתנגדים, אין נמנעים, לפיכך אני מעביר את הצעת החוק לתיקון פקודת המועצות המקומיות (רחובות), התשס"ט-2009 לקריאה ראשונה במליאה.

תודה רבה, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 11:55.

קוד המקור של הנתונים