ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 09/11/2009

א.תקנות הנהיגה הספורטיבית (רשיון לאירוע נהיגה ספורטיבית במסלול מרוץ ארעי) ו-(רשיון למסלול מירוץ קבוע), התש"ע-2009. ב. אישור נציגי הוועדה במועצת יד יצחק בן צבי

פרוטוקול

 
PAGE
45
ועדת החינוך, התרבות והספורט

09.11.2009

הכנסת השמונה-עשרה

נוסח לא מתוקן

מושב שני
פרוטוקול מס' 90

מישיבת ועדת החינוך, התרבות והספורט

מיום שני, כ"ב בחשוון התש"ע ( 9 בנובמבר 2009), שעה: 09:30
סדר היום
א. תקנות הנהיגה הספורטיבית (רישיון לאירוע נהיגה ספורטיבית במסלול


מרוץ ארעי), ו-(רישיון למסלול מרוץ קבוע), התש"ע-2009


ב. אישור נציגי הוועדה במועצת יד יצחק בן צבי
נכחו
חברי הוועדה: היו"ר זבולון אורלב
מוזמנים
יוסי ניסן – מנהל הרשות לנהיגה ספורטיבית, משרד התרבות והספורט

יובל מלמד – יועץ מקצועי, הרשות לנהיגה ספורטיבית, משרד התרבות והספורט

שוש אמיר כהן – ראש תחום (רישוי) ברשות לנהיגה ספורטיבית, משרד התרבות והספורט

אמציה גזית – יו"ר הרשות לנהיגה ספורטיבית, משרד התרבות והספורט

דני אוחנה – חבר הנהלה ברשות לנהיגה ספורטיבית, משרד התרבות והספורט

רואי אלטרץ – יו"ר עמותת "מסלול", משרד התרבות והספורט

עו"ד מיטל שרעבי – הלשכה המשפטית, משרד התרבות והספורט

ארז יוחנן - משרד התרבות והספורט

עו"ד אבישי פדהצור – משרד המשפטים

חוה ראובני – הלשכה המשפטית, משרד התחבורה

חנן אהרון – סגן מנהל אגף הרישוי, משרד התחבורה

רפ"ק ערן סדן – מהנדס תנועה, המשרד לביטחון הפנים

רפ"ק דנית גלעד – ק' תביעות, המשרד לביטחון הפנים

פקד איילת סולטן – משפטנית, חטיבת אבטחה, המשרד לביטחון הפנים

תמר ליברטי – שוטרת ביועמ"ש מ"י, המשרד לביטחון הפנים

ד"ר ברוך שליט – העמותה לספורט מוטורי

רמי לימון – העמותה לספורט מוטורי

ראם סמואל – נהג מרוצים

רון חכים – מנכ"ל מרוצים

ענת פרנק – עמותה אנדורו
ייעוץ משפטי
מירב ישראלי
מנהלת הוועדה
יהודית גידלי
קצרנית פרלמנטארית
אושרה עצידה

ב. אישור נציגי הוועדה במועצת יד יצחק בן צבי
היו"ר זבולון אורלב
בוקר טוב. אני מתכבד לפתוח את ישיבת הוועדה שתדון היום באישור של תקנות. אחת, תקנות הנהיגה הספורטיבית (רישיון לאירוע נהיגה ספורטיבית במסלול מרוץ ארעי) ו-(רישיון למסלול מרוץ קבוע).


אבל, אנחנו קודם כל פותחים בסעיף ב', אישור נציגים. יש לי סעיף אחד שהוא טכני והוא אישור נציגי ועדת החינוך התרבות במועצת יד בן צבי.


האם אני מודיע, או שאני מבקש אישור?
מירב ישראלי
נראה לי שצריך להצביע על זה.
היו"ר זבולון אורלב
נצביע על זה פה אחד. על פי החוק ועדת החינוך והתרבות צריכה לקבוע שלושה נציגים מחבריה להיות חברים במועצת יד בן צבי שהוא תאגיד על פי חוק. באתי בדברים עם המפלגות השונות, ולאור ההידברות הזאת גובשה רשימה של שלושה חברי כנסת. חבר הכנסת מהקואליציה הם: חבר הכנסת ציון פיניאן, איש הליכוד, מהאופוזיציה, חברת הכנסת רונית תירוש מקדימה, ויושב ראש הוועדה הדובר הנאמן אליכם.


על כן, אני מבקש מהוועדה להצביע. מי בעד? מי נגד?


ה צ ב ע ה


בעד – 1


נגד – אין
נמנעים – אין

ועדת החינוך התרבות והספורט אישרה את נציגיה למועצת יד יצחק בן צבי פה אחד.
היו"ר זבולון אורלב
אני קובע שהוועדה אישרה פה אחד את נציגיה למועצת יד בן צבי. הסתיים הסעיף. ראיתם מה זה מהלך ספורטיבי? יותר מהיר מהנהיגה. כשעושים שיעורי בית, אז הכול בסדר. רק שתדעו שהסעיף מופיע על סדר-היום, וכל חברי הכנסת יודעים. אבל, הם יודעים בדיוק שיש כאן הסכמה.

א. תקנות הנהיגה הספורטיבית (רישיון לאירוע נהיגה ספורטיבית במסלול מרוץ ארעי),

ו-(רישיון למסלול מרוץ קבוע), התש"ע-2009
היו"ר זבולון אורלב
יש לנו שעה לדיון. מי מציג את התקנות? מי מייצג את שרת התרבות והספורט? יוסי מנהל הרשות לנהיגה ספורטיבית, בבקשה. תודה לך על המכתב.
יוסי ניסן
מכל הלב, זה מגיע.
יהודית גידלי
תודה.
יוסי ניסן
יש בפנינו שתי תקנות נהיגה ספורטיבית. האחת זה אירוע נהיגה ספורטיבית במסלול ארעי, והשנייה זה רישיון למסלול מרוץ קבוע. התקנות כבר נדונו, והן הוסכמו על דעת המשרדים השונים שאמורים לקחת חלק. ישבנו גם עם עו"ד מירב ישראלי, היועצת המשפטית של הוועדה, ואנחנו רוצים להודות לה על העבודה היסודית והסיזיפית שעוד לא נגמרה. אני מציע שנעשה את זה כמו בוועדות הקודמות, מירב תקרא.
מירב ישראלי
נתחיל מהקבוע.
היו"ר זבולון אורלב
אנחנו מתחילים בתקנות הנהיגה הספורטיבית (רישיון למסלול מרוץ קבוע). מירב, בבקשה. השיטה היא שמירב קוראת, ובתום כל סעיף אנחנו עוצרים לראות אם יש הערות.
מירב ישראלי
"בתוקף סמכותי לפי סעיפים 8(ה), 32 ו-33 לחוק הנהיגה הספורטיבית, בהסכמת שר האוצר... "
היו"ר זבולון אורלב
האם משרד האוצר פה? אין.
מירב ישראלי
יש פה סעיף אחד שהוא אגרות שהוא באישור ועדת הכספים, לא באישורנו. צריך להביא אותו לוועדת הכספים. אנחנו מאשרים את שאר הסעיפים.


"...ובאישורה של ועדת החינוך, התרבות והספורט של הכנסת, אני מתקינה תקנות אלה:


1. בקשה לרישיון


(א) המבקש רישיון למסלול מרוץ קבוע יגיש בקשה לרשות המוסמכת בנוסח הערוך לפיהטופס שבתוספת הראשונה.


(ב) המבקש ימלא כל פרט, וישיב תשובה נכונה ומלאה על כל שאלה שבטופס כאמור, ועל

כל שאלה אחרת של הרשות המוסמכת ויצרף כל מסמך שתבקש הרשות המוסמכת

בכל עת."
היו"ר זבולון אורלב
מה הדין של מי שמשיב תשובה לא נכונה? מה זה עבירה פלילית, עבירה מינהלית?
מירב ישראלי
בסוף ישנה הצהרה שהוא מאשר.
היו"ר זבולון אורלב
ואם הוא שיקר, מה דינו? האם זה כמו תצהיר?
מירב ישראלי
יש עבירה פלילית.
אבישי פדהצור
יש הרבה דברים. גם תצהיר כוזב, גם ניסיון לקבל דבר במרמה. אלו עבירות פליליות שנגזרות מחוק העונשין.
היו"ר זבולון אורלב
זה טוב, אני רוצה לוודא שזה רציני.
מירב ישראלי
זה גם מלווה בהצהרה של האדם בסוף.
היו"ר זבולון אורלב
טוב. האם יש למישהו הערות על סעיף 1? אין. סעיף 2.
מירב ישראלי
"2. מצאה הרשות המוסמכת כי נתקיימו במסלול המרוץ הקבוע כל התנאים האמורים בסעיף 8 לחוק ותקנות אלה, ושולמה האגרה הנדרשת לפי תקנות אלה, יונפק למבקש רישיון למסלול מרוץ קבוע בנוסח הקבוע בתוספת השנייה."
היו"ר זבולון אורלב
האם יש הערות למישהו? אין. סעיף 3.
מירב ישראלי
"3. תוקפו של רישיון למסלול מרוץ קבוע יהיה מיום הנפקת הרישיון ועד לסוף אותה שנה."
היו"ר זבולון אורלב
כלומר, אם הוא ביקש בדצמבר, אז זה יהיה עד סוף דצמבר?
מירב ישראלי
כן, זה מתבטא גם באגרות שאם הוא ביקש אחרי יוני, הוא ישלם חצי מהאגרה.
היו"ר זבולון אורלב
טוב. כלומר, זה לא לשנה, אלא רק לאותה שנה. למה?
מירב ישראלי
נכון. גם אני שאלתי אותם.
יוסי ניסן
עונת המרוצים היא בדרך כלל מינואר עד דצמבר.
היו"ר זבולון אורלב
מוסכם על דעת כולם? אז מוסכם עליי שאני לא נהג מרוצים. אגב, אמרו לי שיהיה פה היום נהג מרוצים. האם זה נכון?
ראם סמואל
תקוע בפקקים. יש פה כמה.
היו"ר זבולון אורלב
האם אתם מייצגים את הנהגים?
ראם סמואל
אני מייצג בעיקר את עצמי.
היו"ר זבולון אורלב
אם הייתי יכול לייצג רק את עצמי בכנסת, ולהצביע רק איך שאני רוצה, זה היה כיף. יש לי עול מפלגה, ועול קואליציה.
ראם סמואל
בשביל זה אני לא חבר כנסת.
היו"ר זבולון אורלב
אז ראול סמואל, כתוב באמת נהג מרוצים.
ראם סמואל
ראול זה טעות בהדפסה - ראם. שם תנ"כי מהקונקורדנציה. ראול זה ראם.
היו"ר זבולון אורלב
יפה, "תועפות ראם לו".
היו"ר זבולון אורלב
גמרנו תוקפו של רישיון. האם יש הערות לסעיף 3? אין. סעיף 4.
מירב ישראלי
" תנאים נוספים ברישיון


בנוסף על כל תנאי האמור בחוק, יחולו גם התנאים הבאים כתנאי ברישיון:


(א)בעל רישיון יודיע לרשות המוסמכת את הפרטים והמועדים של התחרויות או אירועים אחרים הפתוחים לקהל הרחב תמורת תשלום, האמורים להתקיים במסלול המרוץ, עשרה ימים מראש לפחות, על גבי טופס הערוך לפי נוסח שבתוספת השלישית.


(ב) רישיון לפי תקנות אלה יוצג במתחם המסלול הקבוע במקום בולט לעין."
היו"ר זבולון אורלב
האם הוא צריך להודיע, לשלוח עשרה ימים, או שזה יגיע לרשות המוסמכת עשרה ימים מראש? מה כוונת המשורר? האם הוא ישלח בדואר, והדואר התעכב, ואז זה יגיע יום אחרי?
מירב ישראלי
לא, נראה לי שההודעה צריכה להיות אצלם - לפחות יודיע עשרה ימים מראש. ההודעה צריכה להיות אצלם.
קריאה
אצלנו.
היו"ר זבולון אורלב
האם זה ברור מהניסוח?
מירב ישראלי
ככה אני הבנתי.
היו"ר זבולון אורלב
אם זאת כוונתכם. אם כוונתכם שההודעה תהיה אצלכם עשרה ימים לפני המרוץ, אז אני כשאני קורא את זה לא ברור לי הדבר הזה. כתוב: יודיע לרשות. אני הודעתי, אני שלחתי מכתב בדואר ישראל.
יוסי ניסן
אפשר להוסיף: ויוודא קבלתה עשרה ימים מראש לפחות.
אבישי פדהצור
או: ימציא. אנחנו משתמשים במילה "ימציא" בדרך כלל.
מירב ישראלי
יש פה טופס.
היו"ר זבולון אורלב
אז שימציא.
מירב ישראלי
ימציא הודעה. "רישיון לפי תקנות אלה, יוצג במתחם המסלול הקבוע במקום בולט לעין".
היו"ר זבולון אורלב
הערות ל-4? אין.
איילת סולטן
סליחה, אני איילת סולטן מחטיבת אבטחה.


הנוסח הסופי שעומד בפני הוועדה היום הועבר אלינו רק אתמול. מה שהיה עד עכשיו בתקנות זה אירועים של נהיגה ספורטיבית שברור שלכך נועדו התקנות. נוספו גם אירועים אחרים הפתוחים לקהל הרחב תמורת תשלום. לא ברור לנו למה - - -
היו"ר זבולון אורלב
האמורים להתקיים במסלול מרוץ.
מירב ישראלי
אני הבנתי שזה אם הם פותחים אימונים ודברים כאלה?
מיטל שרעבי
כן. אני מיטל שרעבי מהלשכה המשפטית של משרד הספורט.


ההגדרה של נהיגה ספורטיבית לפי החוק זה לא רק תחרויות. כתוב: "נהיגה בכלי תחרותי, בעת תחרות, או בעת פעילות ספורט אחרת, לרבות נהיגה כאמור לשם אימון, דירוג, או הצבה בתחרות ניסוי או הדרכה". אז הכוונה היא כאן שלא ייכתב כאן לצורך תחרויות, אלא לצורך אירועים אחרים כמו אימון ודירוג.
מירב ישראלי
אז אולי אירועים אחרים של נהיגה ספורטיבית.
תמר ליברטי
לא, השאלה היא למה הדרישה שזה יהיה בתשלום?
מירב ישראלי
לא, לא דרישה. זה אם זה בתשלום - - -
תמר ליברטי
למה התנאי? למה זה חל רק - -
מירב ישראלי
כי אחרת זה לא פתוח לקהל. אם הם עושים אימונים בתוך המסלול, הכוונה היא כשזה פתוח לקהל.
תמר ליברטי
לא, האם לא ייתכנו אירועים שהם לא בתשלום?
קריאה
שהם פתוחים לקהל והם אינם בתשלום.
היו"ר זבולון אורלב
משרד הספורט.
קריאה
יש - - -
תמר ליברטי
אז למה עליהם לא תחול ההוראה?
היו"ר זבולון אורלב
למה ההוראה הזאת? האם בכדי שאתם תוכלו להיערך?
איילת סולטן
בוודאי.
היו"ר זבולון אורלב
כלומר, אתם צריכים לדעת מכזה אירוע. אז למה הקשו אותי רק על תשלום. אולי בין בתשלום בין שלא בתשלום.
קריאה
נכון, אני חושב שזה נכון.
מיטל שרעבי
כי ההנחה היא שאם גובים תשלום אז זה יותר מוסדר, צריך יותר לנקוט באמצעי זהירות.
היו"ר זבולון אורלב
מה שאומרת המשטרה, ולפחות מאיש המקצוע שלכם יש הסכמה, מיוסי ניסן, שגם יכולים להיות אירועים המוניים, ובתור ג'סטה לא גובים תשלום. זה אימון ויבואו מאות אנשים, ואולי אלפי אנשים. אז בין בתשלום, ובין שלא בתשלום, בהסכמת משרד התרבות.
מירב ישראלי
אז נוסיף אירועים של נהיגה ספורטיבית. זאת אומרת, לא מדובר באירועים אחרים.
קריאה
כן.
היו"ר זבולון אורלב
אירועים אחרים של נהיגה ספורטיבית הפתוחים לקהל הרחב, בין תמורת תשלום, ובין שלא בתשלום – זה כבר ניסוח שלכם.
מירב ישראלי
כן.
היו"ר זבולון אורלב
האם יש עוד הערות ל-4? אין.
תמר ליברטי
הערה נוספת. באותה רוח הדברים שאנחנו ראינו את התקנות אתמול - - -
היו"ר זבולון אורלב
מה תפקידך?
תמר ליברטי
בלשכה המשפטית, משטרה. בייעוץ המשפטי.


בנוסח הקודם של התקנות שעליו עבדנו ביחד, דובר על הוראה שבה ייכתב שבעל הרישיון לא יתיר לאדם לנהוג נהיגה ספורטיבית במסלול שניתן לגביו הרישיון, אלא לאחר ששוכנע כי מתקיימים כל התנאים שקבועים בחוק.
מירב ישראלי
יש הוראה בסוף לגבי התקיימות כל התנאים של החוק והתקנות, וסעיף 14, והטפסים. השאלה היא האם זה לא מספק אתכם?
תמר ליברטי
אני הייתי חושבת שדווקא הדבר הזה שנוגע לנושא הרישיונות, ורישיונות הנהיגה וכו', כן צריך להיכתב בצורה מפורשת בתקנות.
מירב ישראלי
יש את זה בהצהרה של המבקש.
מיטל שרעבי
למיטב זכרוני זה הושמט, כי זהו דבר שהוא ברור. זאת אומרת, הוא חייב לפעול לפי הוראות איסור אלימות בספורט, ולפי סעיף 14 בחוק הנהיגה הספורטיבית כי החוק אומר את זה. זאת אומרת, זה מיותר לציין את זה שוב בתקנות.
מירב ישראלי
אבל, יש הצהרה שלו שהוא מתחייב לקיים את זה. אם תסתכלי, בסוף הטופס הראשון יש הצהרת המבקש.
היו"ר זבולון אורלב
הגברת ליברטי, האם זה מספק אותך?
תמר ליברטי
כן.
היו"ר זבולון אורלב
תודה רבה. אין הערות נוספות לסעיף 4. אנחנו עוברים לסעיף 5.
מירב ישראלי
"מבקש הרישיון או בעל הרישיון יודיע לרשות המוסמכת על כל שינוי בפרטי הבקשה" - נראה לי אולי כאמור בתקנה 1. לא הגדרנו בקשה – רק עניין של ניסוח. "...מיד עם קרות השינוי". תתייעצו עם הניסוח בזה, או לעשות הגדרה למעלה.
היו"ר זבולון אורלב
לא הבנתי. סעיף 1 אומר המבקש למסלול מרוץ קבוע, יגיש בקשה. עכשיו מדובר שאם יש שינוי בפרטי הבקשה - - -
מירב ישראלי
זה רק ניסוחי. אנחנו בדרך כלל אומרים נגיד בסעיף 1: להלן הבקשה. זה רק ניסוחי, זה לא - - -
היו"ר זבולון אורלב
טוב, בסדר. הגברת שרעבי?
מיטל שרעבי
בסדר גמור.
מירב ישראלי
לא אנחנו מאשרים אגרות.
היו"ר זבולון אורלב
האם יש עוד הערות לסעיף 5? אין. אנחנו מתקדמים. הוועדה איננה עוסקת בסעיף 6 כי זה בסמכותה של ועדת הכספים, ואני לא רוצה להסתכסך עם גפני.
מירב ישראלי
עכשיו התוספות. אני לא אקריא את כל הפרטים – הם מונחים בפניכם – אלא רק את הכותרות. יש את הפרטים של המבקש, את הפרטים של המסלול. אם יש למישהו הערה לפרטים של הטופס, בוודאי גם אפשר לומר.
היו"ר זבולון אורלב
יש לי הרבה הערות. צריכים לכתוב שם פרטי ומשפחה של מבקש הרישיון, מספר זהות צריכים לכתוב. אני מניח שהכול נכנס למחשב, נכון?
קריאות
כן, ברור.
היו"ר זבולון אורלב
תכתבו 9 ספרות. סתם הערות ייעול, תתייעצו עם כותבי טפסים, או שתעשו לו ישר את הרובריקה של 9 ספרות, אחרת זה לא נקלט טוב במחשב.
יובל מלמד
בפועל, הטופס למילוי יהיה באינטרנט, כך ששם זה יפעל.
היו"ר זבולון אורלב
או,קיי.
מירב ישראלי
יש לי שתי שאלות לגבי המסמכים שיש לצרף. לגבי עמדת ההתאחדות – וזה גם אליך, אבישי – בעצם - - -
היו"ר זבולון אורלב
רגע, מה זה מספר מקומות הצפייה המקסימאלי שבמסלול המרוץ?
מירב ישראלי
כמה אנשים אפשר להכניס. זה מסלול קבוע.
היו"ר זבולון אורלב
האם יש יציע?
ברוך שליט
זה חייב להיות - צופים. אם יהיה אצטדיון יהיה מן הסתם יציע.
היו"ר זבולון אורלב
מי הדובר?
ברוך שליט
שמי ברוך שליט ואני מהעמותה לספורט מוטורי, מועדון מרוצי ישראל. סליחה על זה שאיחרנו.


מן הסתם כמו בכל אירוע, אולם או כל דבר אחר, יש מספר מוגבל של כניסות למקום האירוע. מן הסתם גם פה הכוונה לאותם נוסעים. מדובר על שטח שהוא ידוע , והוגש לבניין ערים.
היו"ר זבולון אורלב
מה זה פרטים על האבטחה ועל שמירת הסדר באזור המסלול, הקהל והחנייה?
ברוך שליט
מראש כאשר אתה בא, גם במגרש כדורגל, ידוע מה מספר המאבטחים שצריך להיות באותו מגרש, מה מספר הסדרנים שצריך להיות.
היו"ר זבולון אורלב
למה לא כותבים את כל זה? אני צריך מחר למלא כזה טופס, אני לא יודע מה זה פרטים על האבטחה. גברת אבטחה, את צריכה להעיר את זה.
יובל מלמד
מי שממלא את זה הוא בעל ידע בנושא. לא ממלא את זה בן אדם מהרחוב.
היו"ר זבולון אורלב
תכתבו בסוגריים מספר סדרנים, מספר - - -
ברוך שליט
היום מקובל שבכל מגרש שמגיעים והוא מגרש קבוע - אם זה בכדורגל, כדורסל, וכל דבר אחר - ידוע מראש.
יובל מלמד
יש את זה בהמשך בעמוד האחרון – מספר סדרנים, מספר שוטרים.
היו"ר זבולון אורלב
אני רק בתור יועץ אומר לכם, הערות של מורה פשוט.
איילת סולטן
יש פרקטיקה מקובלת בין נציגי ההתאחדות ומנהלי האירוע.
היו"ר זבולון אורלב
למה הפרקטיקה הזאת לא תהיה כתובה? תכתבו מספר סדרנים, מספר - - -
איילת סולטן
יש בהמשך.
היו"ר זבולון אורלב
סליחה, לא ראיתי. אני בעמוד הזה. פרטים על אבטחה – אני לא יודע מה זה פרטים על אבטחת ציר, לא ברור לי הדבר הזה. מה זה פרטים על אבטחת הציר, מה זה פרטים על אבטחת ה- - -
ברוך שליט
כל אירוע באשר הוא שהוא ספורטיבי, אתה צריך גם ציר פינוי למקרה של פיגוע חס וחלילה.
היו"ר זבולון אורלב
מה זה פרטים על הציר?
ברוך שליט
מהו ציר הפינוי שלך? ישנו אמבולנס, מהו הציר?
היו"ר זבולון אורלב
מהו ציר הפינוי? למה לא כותבים מהו ציר הפינוי? אני לא מבין. תבואו עם זה לבחינת בגרות, זה לא ציון גבוה. הלאה.
מירב ישראלי
במסמכים שצריך לצרף יש שרטוט המתחם, תוכנית בנייה של המתחם כפי שאושרה, ויש מפה מפורטת של האזור, ומיקום מסלול המרוץ, לרבות כבישי הגישה למסלול המרוץ, ואפשר: וציר הפינוי. אפשר להוסיף את זה שם.
היו"ר זבולון אורלב
בסדר? אז תוסיפו במפה מפורטת - - -
מירב ישראלי
לרבות, ציר הפינוי.
קריאה
יש פה פרטים על אבטחת ציר פינוי.
מירב ישראלי
כן, אבל במפה שהוא יהיה מצוין באופן ברור. האם יש לכם בעיה עם זה? כלומר, שיהיה גם

משהו ויזואלי שיראו את זה.
היו"ר זבולון אורלב
מה זה עמדת ההתאחדות?
מירב ישראלי
זוהי השאלה. בחוק יש למעשה חובת התייעצות של הרשות עם ההתאחדות.
היו"ר זבולון אורלב
איזה התאחדות?
מירב ישראלי
ההתאחדות הנוגעת בדבר. זאת אומרת, אם זה אופנועים, אם זה מכוניות, אם זה כל סוג.
היו"ר זבולון אורלב
למה שלא יהיה כתוב פה התאחדות ל- - -
מירב ישראלי
לא, כי זה כללי. זה טופס שהוא לכלל המרוצים.
היו"ר זבולון אורלב
האם אין התאחדות אחת בדבר הזה?
מירב ישראלי
לא, יש כמה התאחדויות.
היו"ר זבולון אורלב
איזה?
יוסי ניסן
אופנועים, מכוניות.
מירב ישראלי
אנחנו מדברים על עמדת ההתאחדות שמצורפת, מסמכים שיש לצרף.
יוסי ניסן
לכל תחום יש התאחדות שנוגעת לו.
היו"ר זבולון אורלב
הבנתי, כמו מפלגות.
מירב ישראלי
עכשיו השאלה – אבישי, זה גם אליך – האם זה שהאדם הולך ומביא לרשות את עמדת ההתאחדות, זה בעצם מקיים את חובת ההתייעצות?
מיטל שרעבי
אנחנו התייעצנו עם עו"ד מיכל רבינוביץ מחקיקת משנה. בנוסח הקודם היה כתוב אישור ההתאחדות, והיא אמרה שבגלל שיש דרישה של התייעצות, עמדת ההתאחדות - - -
מירב ישראלי
נכון, אישור זה בוודאי לא יכול להיות.
מיטל שרעבי
והיא אמרה שיש אפשרות שאנחנו באמת נדרוש ממבקש הבקשה - - -
מירב ישראלי
זאת אומרת, מבחינתם זה דרך לקיים את ההתייעצות לפי החוק - בסדר.

יש לי עוד שאלה, וזו שאלה שהעלאתי בזמנו כשישבנו על התקנות קודם. זה נכון שאין חובת ביטוח, אבל למרות זאת בתקנות הביטוח יש איזשהו פטור לאדם מלבטח אם המסלול מבוטח בסכום מסוים. אני חושבת שחוץ מאשר כאן, לא תהיה לכם דרך לקבל את המידע הזה. יכול להיות שצריך לכתוב אם קיים ביטוח, פוליסת הביטוח.
מיטל שרעבי
אנחנו הוספנו את זה בזמנו, והתייעצנו עם יועץ הביטוח אם הוא חושב שבאמת צריכים להוסיף את זה בתקנות, והוא אמר שלדעתו זה - - -
מירב ישראלי
כן, אבל איך תשיגו את המידע הזה כדי לדעת אם לפטור אנשים? הרי יש לזה אזכור בתקנות הביטוח שאישרנו. לא תהיה לכם דרך אחרת להשיג את המידע הזה. הרי האדם לא ילך וישיג את הפוליסה ממסלול המרוץ. השאלה היא גם מה איכפת לכם שיהיה לכם את המידע הזה? אם יש, שיצרף את הפוליסה כי יש לזה רלוונטיות לביטוח האישי של האנשים שמשתתפים במרוצים.
מיטל שרעבי
לדעתי, אין מניעה בכל זאת לציין את זה. לא שאנחנו מחייבים בביטוח.
מירב ישראלי
לא מחייבים, אבל אם יש כדאי שתדעו מזה, נראה לי.
מיטל שרעבי
לציין פרטי ביטוח, אם יש.
היו"ר זבולון אורלב
ככל שיש.
מירב ישראלי
לצרף פוליסת ביטוח.
מיטל שרעבי
לצרף פוליסה זה כזה כבד קצת.
היו"ר זבולון אורלב
לא צריכים.
מירב ישראלי
בסדר, פרטים על ביטוח.
היו"ר זבולון אורלב
פרטים על הביטוח. פוליסה זה ספר.
מירב ישראלי
אז צריך להגיד איזה פרטים.
ברוך שליט
האם מדובר על המשתתף עצמו?
מירב ישראלי
לא. מה שקורה זה שאין חובת ביטוח על המסלול, הוא לא חייב לבטח מכוח החוק. אבל, בתקנות הביטוח שאושרו כאן לפני זמן מה, נקבע שיש חובת ביטוח על מי שמשתתף. אבל, אם הוא משתתף במסלול מרוץ שמבוטח בסכומים מסוימים – אני לא זוכרת את הסכומים – הוא לא צריך ביטוח אישי, כי הוא מבוטח בעצם מכוח המסלול.
היו"ר זבולון אורלב
פרטי הביטוח זה סוג הביטוח.
מירב ישראלי
פרטי ביטוח המסלול, אם קיים?
ברוך שליט
אני מבין שבמסלול קבוע יש כאן לדעתי שני סוגים ביטוחים. ביטוח אחד של הקהל שנמצא, וזה ביטוח אירוע רגיל, פשוט, כמו שנעשה בכל המקומות. ישנו ביטוח שהוא נמצא על המסלול עצמו, על שטח המסלול עצמו, והוא דבר שונה בתכלית מהביטוח אירוע שמתייחס אליו הקהל. למסלול שאנחנו עושים בשטח קבוע, מן הסתם יש גם מרחקי בטיחות, ויש כל מיני תוספות בתוך המסלול עצמו שמוגדרים מבחינת - - -
היו"ר זבולון אורלב
אבל, פה לא מדברים על מסלול קבוע.
ברוך שליט
זה מסלול קבוע. מה שאתה מדבר על עכשיו זה אזור של מסלול קבוע.
מירב ישראלי
אני רוצה להקריא את התקנות הרלוונטיות בביטוח שנבין במה מדובר.
היו"ר זבולון אורלב
אני רוצה לומר שקיבלנו אי-מייל מגלית שמקשרת בין הכנסת לאוצר שכתבה לנו שפיני שחר מנהל מחלקת ביטוח כללי באגף הממונה על שוק ההון, הביטוח והחיסכון, מוסר כי אין לו התנגדות לאשר את התקנות, תקנות הנהיגה הספורטיבית. יונתן ברסימנטוב רפרנט פנים מאגף תקציבים, יגיע לדיון מחר.
מירב ישראלי
יש ביטוח צד ג' בתקנות שהכיסוי הביטוחי בחבות בשל נזק גוף שנגרם לאדם שאינו נוהג ואינו נוסע, ויש חריג שאומר: "תקנות אלה ואלה של חובת הביטוח לא יחולו כאשר אירוע נהיגה ספורטיבית ומשתתפיו מבוטחים על-ידי בעל רישיון לפי סעיף 8 או 9 לחוק", שזה או מסלול ארעי, או מסלול קבוע, "בסכום כולל שלא יפחת מ-50 מיליון שקלים חדשים לאירוע נהיגה ספורטיבית, ו-100 מיליון שקלים חדשים לתקופת ביטוח שנתית". זה מה שנאמר בתקנות הביטוח.


השאלה היא, איך הם ידעו שיש ביטוח כזה כדי לתת את הפטור? האם נראה לך שלמשרד האוצר תהיה התנגדות שזה יצורף?
מיטל שרעבי
לא, אני לא חושבת.
היו"ר זבולון אורלב
למי יש עניין לדעת?
מירב ישראלי
לרשות.
היו"ר זבולון אורלב
הם לא נראים לי שהם מתרגשים.
מירב ישראלי
דרך אחרת היא לא לבקש את זה, ואז אם אדם ירצה את הפטור הוא יצטרך ללכת להביא לכם. זה גם אופציה.
היו"ר זבולון אורלב
תשאירי את זה כך.
יובל מלמד
זהו בדיוק התפקיד של מנהל האירוע - לבדוק שלנהגים יש רישיונות, שלנהגים יש ביטוח או שלמסלול יש ביטוח. זהו התפקיד שלו. אין אפשרות לרשות לבדוק כל נהג ונהג.
מירב ישראלי
לא לבדוק, רק שהוא יודיע לכם אם יש לו או אין לו – שתדעו. זה רק עניין של מידע. בסדר, לא חשוב.
מיטל שרעבי
מירב, לא להוסיף את זה?
מירב ישראלי
לא. אם לא אז לא.
היו"ר זבולון אורלב
אם תרצו להוסיף, מבחינתנו זה מאושר. תעשו עוד התייעצות, ואם תרצו להוסיף – לפי דעתי, טוב שיהיה לכם את המידע הזה אם יש ביטוח ואיזה סוג ביטוח. זה אף פעם לא מזיק. זה פשוט עוזר למנהל האירוע שיש לו את כל הפרטים, ויש לו את כל הטפסים, ואז הוא יודע באיזה עולם הוא חי, ולא אחרי שקורה חס וחלילה משהו מתחילים לרוץ. תתייעצו, מבחינתנו לא צריכים לחזור שוב לוועדה. מבחינתנו זה מאושר אם תרצו להוסיף.


האם יש עוד הערות לטפסים? גברת ליברטי, בבקשה.
תמר ליברטי
בדרישה שיצורף רישיון העסק, בדומה למה שנקבע בתקנות לגבי האירוע במסלול ארעי כפי שנראה בהמשך, יש צורך לציין שבמידה ומדובר במסלול שמופעל על-ידי רשות מקומית ואז לא נדרש רישיון עסק פורמאלית לפי סעיף 36 לחוק רישוי עסקים, יידרש אישור מהרשות המקומית כי מתקיימים כל התנאים שהיו נדרשים לאירוע נהיגה ספורטיבית אילו היה האירוע טעון רישיון עסק. זה נקבע לגבי המסלול הארעי, ואנחנו לא רואים סיבה לא לקבוע את זה גם פה. הכוונה היא למקרה שבו המסלול יהיה בעצם מסלול של הרשות המקומית.
היו"ר זבולון אורלב
או אישור של הרשות המקומית במידה והמסלול הוא - - -
מירב ישראלי
יש לנו ניסוח לזה בארעי. רישיון עסק – אירוע שחל עליו סעיף 36, שזה לא חל - רישיון, יידרש אישור מהרשות המקומית כי מתקיימים כל התנאים.
היו"ר זבולון אורלב
תוסיפי אותו הדבר.
תמר ליברטי
כן, רק במקום: אירוע שחל עליו, אולי מסלול שחל עליו, כי פה לא מדובר באירוע אלא במסלול.
מירב ישראלי
כן, להתאים את הניסוח.
היו"ר זבולון אורלב
בסדר, תוסיפו. האם יש לכם התנגדות?
יוסי ניסן
לא, אין בעיה.
היו"ר זבולון אורלב
תוסיפו את זה גם כן. האם יש עוד הערות? אם לא, אני מעלה להצבעה את התקנות בכפוף לכל השינויים שאושרו.
תמר ליברטי
אני רוצה לציין שבהמשך לכך יידרש גם אישור קצין משטרה כמובן כפי שנקבע לגבי הרישיון הארעי.
היו"ר זבולון אורלב
איפה כתוב?
מירב ישראלי
פה זה בהמשך: אישור קצין משטרה כי נעשו הסידורים. זה אותו עניין אם אין רישיון עסק.
היו"ר זבולון אורלב
אני לא יודע, האם אתם לא דיברתם? קיבלתם את זה לפני 24 שעות, לא? אתם שומעים מה שהם רוצים?
יוסי ניסן
ברור, דיברנו על זה הרבה פעמים.
היו"ר זבולון אורלב
ואתם מסכימים, מתנגדים?
מיטל שרעבי
צריך לעשות אבחנה בין מסלול ארעי ומסלול קבוע.
מירב ישראלי
בחוק יש אבחנה, לדעתי. אני תיכף אבדוק את זה.
יובל מלמד
מסלול קבוע יש לו רישיון שנתי, ואין צורך כל פעם להציב איש משטרה. אם שני אנשים באים להתאמן, האם נזמין קצין משטרה? בכלל לא ריאלי. לכן, המסלול מוגדר כמסלול קבוע. יש לו רישיון קבוע לשנה על כל המשתמע מכך.
תמר ליברטי
אנחנו מדברים על מצב שבו אין רישיון עסק.
יובל מלמד
האם יש מסלול קבוע בלי רישיון עסק? האם יכול להיות דבר כזה?
תמר ליברטי
אם הוא יופעל על-ידי הרשות המקומית?
היו"ר זבולון אורלב
מה שקשור לרשות המקומית נוסיף. כלומר, נוסיף את אותם תנאים שהיו לגבי הרשות המקומית.
יובל מלמד
השאלה היא האם זה לא משליך על כל אירוע מהיום?
היו"ר זבולון אורלב
לא. קצין משטרה הוא רק לצורך העניין של הרשות המקומית.
מירב ישראלי
זה מופיע בחוק רק במסלול ארעי, בגלל זה ההבדל.
היו"ר זבולון אורלב
מי בעד אישור התקנות בכפוף לכל השינויים שעשינו? מי נגד? אנחנו מאשרים עכשיו את התקנות של?
מירב ישראלי
מסלול קבוע לפי 8 לחוק.
ברוך שליט
יש לי רק הערה אחת בנושא. בסעיף הצהרת המבקש: "אני מתחייב לקיים את הוראות חוק איסור אלימות בספורט, התשס"ח-2008". בספורט מוטורי ישנו דבר שנקרא מרשלים, וכאן לא מדובר על נושא של סדרנות, אלא מדובר על מרשלים שיושבים על המסלול. צריך פה היה לחלק את הנושא הזה בין מסלול לבין הקהל שיושב על הטריבונות, אזור הקהל. זה לא נעשה פה בנושא הזה.


חוק איסור אלימות בספורט תופס איזושהי תחולה על כל המגרש עצמו, ובספורט מוטורי הדברים שונים. בשטח האירוע עצמו יש לנו דבר שנקרא מרשלים.
היו"ר זבולון אורלב
מה זה?
ברוך שליט
מרשלים זה אנשים שמתפקידם לנהל את כל הנושא בשטח התחרות עצמו.
היו"ר זבולון אורלב
אלה עם הדגלים?
ברוך שליט
דגלים, וכל הדברים האלה. כשנגיע לארעי אז בכלל זה בעיה. בקהל זה סדרנים. כאן לא מצוין שיש הפרדה מוחלטת. הסדרן לא ייכנס לשטח האירוע שבו מתנהל הספורט המוטורי, והוא יימצא רק בתחום היציעים עצמם. וזו בעיה פה, כי החלתם את זה על כל השטח.
יובל מלמד
בחוק אלימות בספורט נקבע שיש רק פיגורה אחת שקוראים לה סדרן. אותנו הפיגורה הזאת לא מספקת. אנחנו צריכים גם דמות שנקראת מרשל. לכן, המשרד עוסק היום בשינוי חקיקה בחוק אלימות בספורט. ברגע שזה ישתנה שם, אוטומטית זה ישתנה פה. כרגע אי אפשר פה לעשות את השינוי.
היו"ר זבולון אורלב
שמעת? הוועדה רשמה לפניה שבעקבות הערתך, נשמעה תשובה של נציג המשרד, יובל מלמד, שאכן ההגדרות שיש בחוק איסור אלימות בספורט, הוא באמת איננו עושה אבחנה, ועובדים על שינוי החקיקה שם בחוק ההוא.
מירב ישראלי
אבל, בהמשך לזה בתקנות של האירוע הארעי כן יש התייחסות למרשלים. השאלה, בעקבות השאלה הזאת, היא האם אין מקום בכל זאת להתייחס אליהם גם פה באיזושהי דרך?
יובל מלמד
אין מקום מסיבה פשוטה. אנחנו עובדים היום כבר על הסכמות שהגענו איתם, שבמסלול קבוע תפקיד הסדרנים הוא לעמוד מעבר לגדר. זאת אומרת, הם מתעסקים עם הקהל.
היו"ר זבולון אורלב
לא הבנתי, מה הבעיה להסמיך גם את המרשלים שיהיו סדרנים?
יובל מלמד
זה בדיוק העניין, בזה אנחנו עוסקים. במסלול קבוע אין לנו את הבעיה הזאת. במסלול קבוע הבעיה לא קיימת כי מותר למרשלים להימצא בתוך המסלול כי אין שם קהל, כך שחוק אלימות בספורט הוא לא מפריע. אז כאן בכלל אין בעיה, ואפשר להשתמש במרשלים- - -
אמציה גזית
התקנה קובעת לגבי הסדרנים, אבל היא לא ממעיטה לגבי מרשלים ששמים לצורך בטיחות וניהול המרוץ. לא שייך בכלל, זה לא צריך להפריע.
היו"ר זבולון אורלב
ודאי שלא מפריע, הוא רק אומר שזה לא מכסה.
ברוך שליט
הלוא חוק האלימות בספורט יושב על כמה חוקים שהיו לפני כן, וצריך ללמוד בבית מדרש בשביל להבין איך לעלות על כל הדברים האלה. כתלמיד חכם שהייתי פעם בבית מדרש, נברתי בחומר. סדרן צריך להיות היום אחד שהוא בעל רישיון לפי סעיף 18 לחוק - - - ושירותי שמירה, והוא הרשאה לכלי רישיון, ועוד עשרות דברים. אני צריך סדרן שישמור לי על סדר, שידע להשתמש במכשיר קשר. האם זה לא נכון?
אבישי פדהצור
לא, אנחנו מדברים על סעיפים 10 ו-11 לחוק איסור אלימות בספורט שהוא הרבה יותר צנוע בדרישותיו.
ברוך שליט
כאשר אתה יושב על החוק, והוא מפנה אותך לדברים אחרים במקומות אחרים, על בסיס חוק זכויות לשמירת על סדר הביטחון מ-2005 - - -
היו"ר זבולון אורלב
מר שליט, לגבי הסדרנים שבקהל, איננו מתכוונים לעשות שום שינוי במעמד של הסדרנים בקהל של נהיגה ספורטיבית, לעומת הקהל של כל ספורט אחר.
ברוך שליט
זה נקרא היום סדרן ספורט. סדרן ספורט קשה היום למצוא גם למגרשי כדורגל וכדורסל.
היו"ר זבולון אורלב
לגבי המרשלים, כרגע אנחנו מודעים לכך שזה איננו מוסדר. זה יוסדר ברגע שמשרד התרבות יערוך שינויים בחוק. עד כאן.


מי בעד אישור התקנות בכפוף לכל התיקונים שעשינו בהסכמה? מי נגד?

ה צ ב ע ה

בעד- 1

נגד – אין

נמנעים - אין

תקנות הנהיגה הספורטיבית (רישיון למסלול קבוע), התש"ע-2009, אושרו פה אחד.
היו"ר זבולון אורלב
אני קובע שהתקנות אושרו פה אחד, ואנחנו ניגשים לתקנות הבאות.
מירב ישראלי
אני רק אגיד שיש פה את התוספת השנייה והתוספת השלישית שהם כמובן הרישיון וטופס ההודעה.
היו"ר זבולון אורלב
כדי שיהיה ברור - אנחנו אישרנו את התקנות, וגם את התוספת הראשונה, השנייה והשלישית.


רבותי, קדימה.
מירב ישראלי
"תקנות הנהיגה הספורטיבית (רישיון לאירוע נהיגה ספורטיבית במסלול מרוץ ארעי)".


פה בניגוד לשם שזה מסלול קבוע למרוץ לשנה או פחות משנה, כאן זה לכל אירוע יש רישיון נפרד. יש גם אפשרות למספר אירועים, ותיכף נראה.


"בתוקף סמכותי לפי סעיפים 9(ו), 32, ו-33 לחוק הנהיגה הספורטיבית, בהסכמת שר האוצר" – ושוב, גם פה יש סעיף אגרות של ועדת הכספים. אנחנו מאשרים את כל השאר.
"הגדרות
"אחראי לאירוע ספורט", "מנהל אירוע ספורט", "מנהל ביטחון", "סדרן לאירועי ספורט – כהגדרתם בחוק איסור אלימות בספורט".


"בעל תפקיד – ממונה בטיחות אחראי לאירוע ספורט, מנהל אירוע ספורט, מנהל ביטחון, סדרן לאירועי ספורט או בקר מסלול". זה תוספת כאן על חוק אלימות בספורט.


"בקר מסלול" – מי שמנהל האירוע..."
מיטל שרעבי
בקר מסלול זה בעצם המרשל.
ברוך שליט
סליחה, אני ארבעים שנה בענף הזה. לנו - - -
היו"ר זבולון אורלב
אני רק מעדיף שתיתן לנו לסיים את ההגדרות, ואז תעיר על כולן.
ברוך שליט
בסדר.
מירב ישראלי
"בקר מסלול" – מי שמנהל האירוע מינה לשמש ניצב בעמדת בקרה במסלול לנהיגה ספורטיבית וממלא במהלך האירוע תפקידים הקשורים באירוע, כפי שהוגדרו בכללי הנהיגה הספורטיבית.


"ממונה בטיחות" - ממונה בטיחות באירוע בטיחות כהגדרתו בחוק איסור אלימות."


"מסלול מרוץ סגור" – זה צריך להיות כהגדרתו בפרט 3 לתוספת לחוק.
היו"ר זבולון אורלב
הערות בבקשה.
ברוך שליט
כמו שבכדורגל יש פיפ"א יש לנו במרוצים את ה-FIA, FIM, ועוד כמה כאלה. לקחו ועיוותו פה את כל הנושא הזה. לנו במרוץ יש מה שנקרא מנהל מרוץ, יש לנו מנהל מסלול, יש לנו מזכיר האירוע שפה הוא נקרא מנהל האירוע. יש לנו פונקציות שהן ידועות, ופה מנסים באיזשהו מקום לסדר את הדברים שיתאימו לאיזשהו נוסח מסוים, וזה לא עובד. זה פשוט לא עובד.
מירב ישראלי
הבעיה היא שחוק איסור אלימות חייב לחול. אין דרך להגיד שזה לא חל.
היו"ר זבולון אורלב
על מה אתה מדבר?
ברוך שליט
אני מדבר על כל ההגדרות שישנן פה.
היו"ר זבולון אורלב
מה מפריע לך בהגדרה של אחראי לאירוע ספורט?
ברוך שליט
למשל, בקר מסלול שהגדירו לי אותו כמרשל, וזה לא נכון.
היו"ר זבולון אורלב
איפה כתוב מרשל? תקרא את הטקסט ותגיד לי מה הבעיה שלך עם הטקסט.
ברוך שליט
"בקר מסלול" – מי שמנהל האירוע מינה לשמש ניצב בעמדת בקרה במסלול". פירשו לך את זה שזה מרשל.
היו"ר זבולון אורלב
האם אתה יכול לא להשתמש במילה מרשל?
ברוך שליט
לא, כי זה התפקיד שלו. יש לי תפקיד מוגדר, וזה דבר שנקרא מרשל. יש ספר שלם שדן בנושא של מרשלים. יש מרשל שהוא מטפל בקהל, יש מרשל שהוא דגלן, יש מרשל שהוא זה, ויש מרשל ההוא. יש 20,000 סוגים של מרשלים, והם כולם כפונקציות לטובת המסלול עצמו, כי אנחנו מדברים פה על מסלול פתוח. אתה מדבר פה על מסלול ארעי שיכול להשתרע על 200 ק"מ.
היו"ר זבולון אורלב
תקרא טוב בשקט את ההגדרה, ותגיד לי איזה מרשל מ-20,000 מרשלים שלך לא נכנס בהגדרות האלה?
ברוך שליט
אני עונה לך בהתאם למה שאני יודע מקצועית את הדברים, ולאחר באמת כמה שנים טובות. יש דבר שנקרא אצלנו בקר מסלול. בקר מסלול זה אדם שיושב על קטע של מסלול, ומפקח לראות שהכללים מופעלים בצורה נכונה.
היו"ר זבולון אורלב
תתעלם מהמילים: בקר מסלול. תגיד לי עכשיו, ההגדרה של מבקר המסלול - אני מדבר איתך עכשיו על ההגדרה, לא על השם - תגיד לי קודם כל האם הוא כולל את כל המרשלים, ואז ניגש לברר מה השם המתאים?
ברוך שליט
כוללנית, כן.
היו"ר זבולון אורלב
אני רוצה להבין את העניין. ההערה שלך זה השם הקיבוצי שנתנו לדבר הזה. אתה אומר בקר מסלול ממעיט, זה עלול להטעות. כי בז'רגון שלנו, בשפה שלנו, מבקר מסלול זה תפקיד ספציפי. זה לא כל מה שכתוב כאן.
מיטל שרעבי
אבל, ההגדרה היא מאוד רחבה.
היו"ר זבולון אורלב
הבעיה היא לא בהגדרה, הבעיה זה בשם של ההגדרה.
מירב ישראלי
הוא אומר שיש שני תפקידים נפרדים. בקר מסלול ומרשל זה שני דברים שונים. אתה אומר שזה מוטעה להכניס מרשל לתוך ההגדרה של בקר מסלול.
ברוך שליט
כן. אני הייתי מעדיף שייקרא פה מרשל.
היו"ר זבולון אורלב
תודה רבה לך.
יובל מלמד
ברוך שליט צודק בדבריו לחלוטין. אבל, אנחנו נמצאים במדינת ישראל, ויש את החוק של מדינת ישראל. כלומר, אנחנו לא יכולים לקחת את התקנות של ה-FIA הבין-לאומיות, ולתרגם אותן, ואז למצוא שם מושגים שונים מחוק אלימות בספורט. לכן, לא היתה לנו ברירה, אלא להשתמש במושגים של חוק אלימות בספורט.
היו"ר זבולון אורלב
האם חוק אלימות בספורט מזכיר בקר מסלול?
יובל מלמד
שנייה, לגבי ההמשך – מנהל אירוע וכל העניינים האלה.
היו"ר זבולון אורלב
תענה לי ספציפית.
יובל מלמד
אנחנו ב--- קראנו לבקר מסלול מרשל. היה כתוב פה מרשל, אבל כיוון שאנחנו צריכים לשלוח את זה לניסוח, ולכל המקומות, אמרו לנו: מרשל זה לא מילה מתאימה, תכתבו בקר מסלול.
היו"ר זבולון אורלב
אם יהיה כתוב מפקח מסלול זה בסדר?
ברוך שליט
יש גם נושא של מפקח. יש אצלנו גם דבר שנקרא מפקח, וזה המפקח שממונה על-ידי ההתאחדות.
היו"ר זבולון אורלב
הבנתי אותך. ואם יהיה כתוב: מנהל מסלול?
ברוך שליט
מנהל המרוץ הוא אחראי על כל המסלול.
היו"ר זבולון אורלב
יפה, ואם יהיה כתוב מפקח ראשי במסלול?
קריאה
לא, לא מתאים.
רון חכים
לא, להיפך. זה יותר נמוך. מרשל זה הכי נמוך בפירמידה.
היו"ר זבולון אורלב
הוא האחרון בשרשרת המזון?
ראם סמואל
ראול ראם סמואל התחרה שנים במסלולים ארעיים בחוץ-לארץ, ומה שקוראים מרשל או כל מיני מילים כאלה יפות, אפשר לקרוא לזה פשוט פקח ולסגור את העניין.
היו"ר זבולון אורלב
פקח מסלול?
ראם סמואל
פקח עם מסלול, בלי מסלול – פקח.
היו"ר זבולון אורלב
פקח מסלול, בסדר?
מירב ישראלי
ואז זה יכלול גם בקר, וגם מרשל.
היו"ר זבולון אורלב
נכון. יכלול את כל מה שכתוב בהגדרה. יש לכם התנגדות שהעברית תתוקן? תודה רבה לך – מרשל, פקח מסלול. האם יש עדיין הערות להגדרות? חבר'ה, לא תכננתי כל כך הרבה הערות.
איילת סולטן
הערה קצרה. ממונה בטיחות לדעתנו, צריך להיכנס בסעיף ההגדרה הראשון. אחראי לאירוע ספורט, מנהל אירוע ספורט, ושייכנס שם גם ממונה בטיחות, שתחול עליו למעשה ההגדרה של החוק לאיסור אלימות בספורט כפי שהיא חלה כעת, רק שזה יהיה ברור.
מירב ישראלי
היתה שם איזה בעיה.
מיטל שרעבי
יש סעיף שאיחדנו לממונה בטיחות שהחלנו עליו חובות נוספות מכללי הנהיגה הספורטיבית. הבקשה של מחלקת חקיקת משנה - לעשות את כל ההגדרות שאין להם התייחסות בחוק עצמו, נציין כהגדרות בחוק איסור אלימות בספורט, ומה שאנחנו התייחסנו אליו בסעיף נפרד זה להכניס. זה פשוט משהו טכני, אין לזה שום משמעות.
היו"ר זבולון אורלב
לא הבנתי. בשורה הראשונה כל ההגדרות שאת כותבת, ובסוף: "כהגדרתם בחוק איסור אלימות בספורט". ממונה בטיחות גם כן כהגדרתו בחוק איסור אלימות.
מירב ישראלי
זה שונה קצת. אני זוכרת, היתה שם איזה בעיה.
היו"ר זבולון אורלב
המקור של ההגדרות הוא אותו מקור בחוק אלימות.
מירב ישראלי
לא, אבל יש שם הגדרות - - -
היו"ר זבולון אורלב
אגב, יש הבדל בין חוק איסור אלימות, לבין חוק איסור אלימות בספורט?
מירב ישראלי
לא.
היו"ר זבולון אורלב
למה את כותבת בממונה בטיחות רק כהגדרתו בחוק איסור אלימות? חסרה המילה בספורט.
מירב ישראלי
כי עשינו להלן – חוק איסור אלימות.
מיטל שרעבי
אני רוצה להתייחס. סעיף 7 מטיל חובות על ממונה בטיחות, והוא אומר: בנוסף לחובות הממונה בטיחות האמורות בסעיף 6ג לחוק איסור אלימות, הממונה ימלא אחר הוראות הבטיחות שמופיעות בכללי הנהיגה הספורטיבית. זאת אומרת, אי אפשר לשלוח רק לחוק איסור אלימות בספורט, כי אנחנו בעצם מחילים עליו חובות נוספות בחוק - - -
איילת סולטן
זה ממונה בטיחות באירוע נהיגה ספורטיבית.
היו"ר זבולון אורלב
מה זה ממונה בטיחות באירוע בטיחות?
מירב ישראלי
זה טעות, לדעתי.
היו"ר זבולון אורלב
באירוע נהיגה ספורטיבית. יוסי, בסדר?
יוסי ניסן
כן, בסדר גמור.
יהודית גידלי
את המילה בטיחות צריך להוריד. ממונה בטיחות באירוע.
מירב ישראלי
לא. לדעתי, זה עניין ניסוחי. זה לא עניין עקרוני.
היו"ר זבולון אורלב
טוב, הלאה – עניין ניסוחי.
מיטל שרעבי
לא. סליחה, זה הגדרה בחוק איסור אלימות בספורט: ממונה בטיחות באירוע בטיחות.
קריאה
ההגדרה היא בדיוק כמו ששם, ולא רצינו לשנות את הנוסח.
מירב ישראלי
יש שם בעיה, כי זה לא מופיע כמו ההגדרות האחרות.
היו"ר זבולון אורלב
הואיל וזו בעיה ניסוחית אנחנו מדלגים, ושהנסחים המקצועיים יסיימו את העניין הזה.


סעיף 1 גמרנו. סעיף 2.
מירב ישראלי
"תנאים למתן רישיון


(א) המבקש רישיון לאירוע נהיגה ספורטיבית במסלול מרוץ ארעי, יגיש בקשה לרשות המוסמכת לגבי טופס הערוך לפי הנוסח שבתוספת הראשונה, לפחות עשרה ימים מראש לפני קיום האירוע."
היו"ר זבולון אורלב
גם פה נתקן – ימציא. גם פה יהיה ימציא.
מירב ישראלי
אבל, פה זה בקשה. זה לא הודעה. נראה לי שיגיש בקשה זה בסדר.
היו"ר זבולון אורלב
זה יגיע יום לפני האירוע.
מירב ישראלי
לא. אני חושבת שאי אפשר לפרש את זה. זה חייב להגיע אליהם עשרה ימים מראש. שם פשוט זה הודעה, זה לא הבקשה.
היו"ר זבולון אורלב
מה תעשי אם זה יגיע שעתיים קודם? האם הוא יגיש בג"ץ למה לא נתתם לי תשובה?
מירב ישראלי
בסדר, אפשר ימציא. אבל, נראה לי שזה ברור שזה צריך להגיע אליהם עשרה ימים מראש.
היו"ר זבולון אורלב
זה ניסוח, הכוונה היא ברורה. תראו אם לא צריכים לכתוב גם כן ימציא. הלאה.
מירב ישראלי
"(ב) המבקש ימלא כל פרט וישיב תשובה נכונה ומלאה על כל שאלה שבטופס האמור, ועל כל שאלה אחרת של הרשות המוסמכת, ויצרף כל מסמך שתבקש הרשות המוסמכת בכל עת.


(ג) מתן הרישיון מותנה בהתקיים כל אלה:


(1) התמלאו הוראות סעיף 9 לחוק ותקנות אלה.


(2) התמלאו הוראות חוק איסור אלימות


(3) נעשו סידורים נאותים להנחת דעתה של הרשות המוסמכת באשר לקיום שירותי חילוץ והצלה במקום."

אני אקרא גם את סעיף 3 כי יש פה כפילות מסוימת.


"מצאה הרשות המוסמכת כי נתקיימו באירוע נהיגה ספורטיבית כל התנאים האמורים בסעיף 9 לחוק ובתקנות אלה, וכי שולמה האגרה לפי תקנה 11, תיתן למבקש רישיון לאירוע נהיגה ספורטיבית לגבי טופס הערוך לפי הנוסח שבתוספת השנייה."


בעצם יש כפילות בין 2(ג) ל-3. בתקנות של המסלול הקבוע זה לא מופיע בשתי התקנות, זה מופיע רק במתן רישיון. זאת אומרת, מה שהוא צריך לבדוק. הבעיה היא שאין פה חפיפה, כי כאן לא מופיעה למשל חוק איסור אלימות, ב-3.
קריאה
גם לא הסידורים הנאותים בעניין - - -
מירב ישראלי
זהו. לכן לדעתי, אפשר לאחד.
היו"ר זבולון אורלב
לא, כתוב: בסעיף 9 ובתקנות אלה.
מירב ישראלי
כן, אבל זה סתם כפילות מיותרת, וזה יוצר שאלות פרשניות.
היו"ר זבולון אורלב
מה את מציעה?
מירב ישראלי
אני מציעה לאחד את 2(ג) ואת 3 כמו בתקנות של הקבוע. בתקנות של הקבוע כתוב: מצאה הרשות. יש בקשה לרישיון, ויש מתן רישיון, ואז מצאה הרשות המוסמכת כי נתקיימו כל התנאים האמורים בחוק, שולמה האגרה, ואז הם יתנו.
היו"ר זבולון אורלב
בעצם את אומרת למחוק את 2(ג).
מירב ישראלי
לראות אם חסר משהו.
דנית גלעד
אני עו"ד דנית גלעד מאגף התנועה במשטרת ישראל.


בתקנות האלה ישנם תנאים נוספים שלא כלולים בסעיף 2.
מירב ישראלי
בסדר, כתוב בתקנות אלה, לכן לא צריך את 2. לדעתי, צריך למחוק את 2(ג), ואז: "מצאה הרשות המוסמכת כי נתקיימו באירוע נהיגה ספורטיבית כל התנאים האמורים בסעיף 9 לחוק ובתקנות אלה" – כל התקנות – "וכי שולמה האגרה - - -
היו"ר זבולון אורלב
איפה כתוב בתקנות - - - סעיף 9, ויחולו חוק איסור אלימות?
מירב ישראלי
לא. אנחנו אומרים פה עכשיו, בסעיף 9. עכשיו אנחנו אומרים, בתקנה הזאת. הרשות בודקת. מה היא בודקת? היא בודקת שהתקיימו סעיף 9, התקיימו כל הוראות התקנות, שולמה האגרה.
היו"ר זבולון אורלב
סעיף 9 לתקנות?
מירב ישראלי
לא, לחוק. זה הסעיף המסמיך. זה פשוט כפילות - (ג) ו-3.
היו"ר זבולון אורלב
כתוב בסעיף 9 התמלאו הוראות חוק איסור אלימות?
מירב ישראלי
את זה צריך להוסיף.
היו"ר זבולון אורלב
נעשו סידורים נאותים להנחת דעתה של הרשות?
קריאה
(2) ו-(3) צריך להוסיף.
היו"ר זבולון אורלב
אז הוסיפו.
מירב ישראלי
אז אני אומרת: צריך לאחד את 2(ג) ו-3.
היו"ר זבולון אורלב
בעיית ניסוח.
מירב ישראלי
כן.
היו"ר זבולון אורלב
בעיית ניסוח, אנחנו מתקדמים הלאה.
מירב ישראלי
בסדר?
דנית גלעד
כן, אבל שבאיחוד לא יישמט חוק - - -
מירב ישראלי
לא יישמט, לא יישמט.
היו"ר זבולון אורלב
הניסוח הוא ניסוח של הממשלה. תעשו סדר ביניכם. מבחינת התוכן אין לנו עם זה בעיה. תעשו סדר ביניכם.
איילת סולטן
ההודעה מראש של עשרה ימים, במקורה היא היתה זמן סביר מראש. אני חוששת שעשרה ימים זה לא זמן - - -
מירב ישראלי
לא, זמן סביר זה משהו שהוא פשוט לא ברור מספיק. אם אתם אומרים שעשרה ימים זה לא מספיק, אז אולי צריך תקופה ארוכה יותר. אבל, זמן סביר זה עמום מידיי.
יובל מלמד
עשרה ימים מראש הוא אמור לבוא עם כל החומר אחרי שהוא כבר היה במשטרה וב- - -
מירב ישראלי
זה בעצם מקביל לזה שבמסלול קבוע הוא מודיע על כל אירוע.
איילת סולטן
אבל, מסלול קבוע זה באמת היערכות של המשטרה והבדיקות הן הרבה יותר פשוטות, לעומת מסלול ארעי.
מירב ישראלי
יש כבר את כל ה-facilities . כן, ברור.
אמציה גזית
הוא לא יכול להגיש בקשה לרשות לפני שהוא בא עם אישור של המשטרה.
קריאה
זה לא ברור חד משמעית מהניסוח.
אבישי פדהצור
לא, אם מסתכלים בתוספת זה נראה די ברור, כי המסמכים שהוא צריך לצרף לבקשה עצמה זה אישור קצין משטרה כי נעשו הסידורים המתאימים לשם שמירת ביטחון הציבור. זאת אומרת, הוא כבר צריך לבוא בשל. הרשות יכולה תוך עשרה ימים להתמודד עם הבשלות - - -
היו"ר זבולון אורלב
תודה רבה, אנחנו ממשיכים.
דנית גלעד
סליחה, רק ויצרף כל מסמך שתבקש הרשות המוסמכת בכל עת, אז אולי כדאי להדגיש שהוא יצרף שהוא כל מסמך כמפורט ב- - -
יובל מלמד
אבל, אם הוא יבוא עשרה ימים מראש ולא יהיו לו כל המסמכים, אז לא יהיה אירוע.
מירב ישראלי
זה ברור, זה כל ההוראות בתקנות.
היו"ר זבולון אורלב
הלאה. 1 - - -. האם יש הערות ל-2 ו-3 מעבר להערות שנשמעו? אין. אנחנו ממשיכים - 4.
מירב ישראלי
"תוקפו של רישיון


(א) תוקפו של רישיון לאירוע נהיגה ספורטיבית יהיה לאירוע במועד שביקש המבקש.


(ב) אישור למספר אירועים על פני תקופה מסוימת באותו מסלול, יינתן לצורך אימונים


והדרכה בלבד, ובכל מקרה לתקופה שלא תארך מעבר לתום אותה שנה."


כאן זה לא ברור בעיניי אם צריך לפרט תאריכי אירועים, או שזה בעצם כרטיס פתוח לקיים אימונים והדרכה בכל עת שהוא רוצה. לא ברור מהנוסח למה התכוונתם.
יובל מלמד
בדף שהוא ממלא זה מופיע.
מירב ישראלי
כן, אבל עדיין אני חושבת שכדאי להבהיר.
יובל מלמד
יש טבלה מסודרת פרטי אירוע ספורט.
מירב ישראלי
כן, אבל אם אתה נותן לו אירוע מראש, זה לא ברור שהוא צריך להגיש טבלה עם אירועים בתאריכים ספציפיים. זה לא ברור מנוסח התקנה.
יובל מלמד
מה שהוא לא מגיש, הוא לא מקבל.
מירב ישראלי
למה לא להגיד את זה? אני לא מבינה, יש בעיה להגיד את זה?
היו"ר זבולון אורלב
מה להגיד?
מירב ישראלי
שלתאריכים מסוימים יינתן. אם זה לא ניתן - - -
יוסי ניסן
בסדר, מצוין.
קריאה
אנחנו בעד.
מירב ישראלי
למה ההתנגדות העקרונית?
היו"ר זבולון אורלב
בסעיף 4 יתווסף לתאריכים מסוימים.
מירב ישראלי
"החזקת רישיון והצגתו


רישיון לפי תקנות אלה, יוחזק בעת אירוע נהיגה ספורטיבית, במקום האירוע, בידי מנהל אירוע ספורט ויוצג בפני שוטר או מפקח לפי דרישה."
היו"ר זבולון אורלב
מה זה מפקח?
מירב ישראלי
מפקח לפי החוק.
תמר ליברטי
יש מפקחים לפי החוק, מפקחים שממונים לפי החוק.
היו"ר זבולון אורלב
הלאה – הכשרה מיוחדת לבעלי תפקידים באירוע נהיגה ספורטיבית.
מירב ישראלי
"בנוסף לתנאים שנקבעו בפרק ג' לחוק איסור אלימות בספורט, יהיה על בעל תפקיד באירוע נהיגה ספורטיבית לעבור הכשרה מתאימה, כפי שתורה הרשות המוסמכת."
היו"ר זבולון אורלב
יש הערות ל-6? אין. יש הערות ל-5? אין. סעיף 7.
מירב ישראלי
"חובות ממונה בטיחות


"בנוסף לחובות הממונה הבטיחות" – יש פה ה' מיותר – "האמורות בסעיף 6(ג) לחוק איסור אלימות, הממונה ימלא אחר הוראות כללי הבטיחות כפי שאלו מופיעות בכללי הנהיגה הספורטיבית החלים על אירוע הנהיגה הספורטיבית לפי סוג האירוע". לא הבנתי מה זה "הקשר שלו להתאחדות המרכזת והמייצגת את תחום הספורטיבית הנוגע לעניין". זה תקנה בנוסח חדש שלא ראיתי אותה קודם.
היו"ר זבולון אורלב
אני מבין לפי סוג האירוע. מה זה והקשר שלו? מה שייך חובות ממונה הבטיחות לקשר עם ההתאחדות?
יוסי ניסן
לכל סוג אירוע יש תנאי בטיחות שונים.
היו"ר זבולון אורלב
אז כתוב לפי סוג האירוע.
מירב ישראלי
לא צריך את זה.
היו"ר זבולון אורלב
למה הקשר להתאחדות המרכזת והמייצגת?
מיטל שרעבי
כי יש כללים שונים לגבי כל התאחדות והתאחדות.
מירב ישראלי
תכתבו: כללי הנהיגה הספורטיבית החלים על אירוע נהיגה ספורטיבית לפי סוג האירוע.
יוסי ניסן
בסדר, מאה אחוז.
היו"ר זבולון אורלב
יתוקן בהתאם. תודה.
מירב ישראלי
זה תלוי איזה כללים חלים עליו.
היו"ר זבולון אורלב
גם התיקון הזה מתקבל בסעיף 7.
מירב ישראלי
אני פשוט מוחקת את ה- - -
היו"ר זבולון אורלב
האם יש לך הערה ל-7?
ברוך שליט
יש לי הערה לנושא של בטיחות בכלל בנושא מסלול ארעי. ספורט מוטורי הוא דבר מסוכן, ובטח חלק מחבריי יאכלו אותי עוד רגע. אבל, כשאנחנו מדברים על ארעי, אנחנו מדברים על מסלול ארוך. קשה מאוד לסגור מסלול ארוך. יש לו פרצות שקוראות לכל מיני אנשים לא להתרכז במקום שהוחלט עליו. כתוצאה מכך נקבע גם בפדרציות הבין-לאומיות להוציא מידע
לגבי אירוע, וכל מי שלא נמצא באותו מקום שבו הוגדר לו להיות, לוקח סיכון על עצמו. כך כשאנחנו מדברים על בטיחות והמשטרה תבוא מחר ותגיד לי על מסלול של 30 ק"מ אתה צריך להעמיד 400 סדרנים, אז אני לא מסוגל לעשות את הדברים האלה מפני שהמסלול פתוח. הוא לא מגודר. אני יכול להתוות את הקהל - - -
היו"ר זבולון אורלב
אני מתנצל שכבר הבנתי. כאן כתוב: "כפי שאלו מופיעות בכללי הנהיגה הספורטיבית החלים על אירוע הנהיגה הספורטיבית לפי סוג אירוע". יש סוג אירוע של מסלול מאוד ארוך של 50 ק"מ, מי קובע את כללי הנהיגה הספורטיבית החלים על אירוע נהיגה?
מירב ישראלי
ההתאחדויות. זאת אומרת, הרשות בודקת אותם, ו- - -
היו"ר זבולון אורלב
ומי צריך לקבוע את כללי הבטיחות? הממונה ימלא אחר הוראות כללי הבטיחות. מי קובע את כללי הבטיחות של כזה אירוע?
מירב ישראלי
בכללי הנהיגה הספורטיבית זה ההתאחדות. אבל, צריך רק להגיד שלממונה יש סמכות לשנות את כללי הנהיגה הספורטיבית במידה והוא חושב שהם לא - - -
היו"ר זבולון אורלב
שמעת? יש מי שמוסמך לעשות את הדבר הזה. החוק קבע מוסמכים לקבוע גם במסלול כזה ארוך איפה יעמוד קהל, איפה לא יעמוד קהל. לא יכולים להגיד לך: תעמיד על כל עשרה מטר, אלא אם כן זה קהל של קבוצת כדורגל מסוימת.
מירב ישראלי
מיטל, אני מוחקת את השורה האחרונה, בסדר?
היו"ר זבולון אורלב
נכון. אנחנו עוברים ל-8.
מירב ישראלי
"8. בדיקת כשירות הכלים התחרותיים לפני תחילת אירוע ובמהלכו, ובדיקת התאמה לנסיעה בקטעי קישור


(א) מבקש רישיון לאירוע נהיגה ספורטיבית, יקיים לפני תחילת האירוע בדיקות כשירות לכלי התחרותי: באירוע נהיגה ספורטיבית שבו קטעי קישור, יעבור הכלי התחרותי גם בדיקת התאמה לנסיעה בקטעי הקישור, וכן יעבור בדיקה כאמור במהלך האירוע.


(ב) כלי תחרותי שלא עבר בהצלחה את בדיקות הכשירות ובדיקות ההתאמה, לא יורשה להשתתף במרוץ."
היו"ר זבולון אורלב
מי מקיים את בדיקות הכשירות?
מירב ישראלי
זה מוטל על בעל המסלול.
היו"ר זבולון אורלב
הלאה.
דנית גלעד
סליחה, לדעתנו זה קצת עמום. זאת אומרת, לא ברור מה - - -
היו"ר זבולון אורלב
אנחנו לא באים לפה בשביל ההערות האלה. אתם משרדי ממשלה, תבואו אלינו אחרי שאתם מדברים. אל תקיימו את הדיונים פה. אולי נדחה את הדיון, ותקיימו דיון ביניכם. זה לא השולחן המתאים פה.
דנית גלעד
היו תקנות אחרות שהיתה לגביהן הסכמה, וחלק מהן הועתקו לכאן. בעצם הנוסח של התקנה הזאת, תקנה 8, לא הופיע בנוסח המקורי שעליו ישבנו בדיונים.
היו"ר זבולון אורלב
מיטל, למה אתם עושים לנו את זה?
מיטל שרעבי
הסיבה היא שאחרי שישבנו עם משרדי הממשלה זה עובר למחלקת חקיקת משנה שעושה את השינויים שהיא חושבת שצריך לעשות.
דנית גלעד
אבל, יש להעברה משמעות. שם ברור מהן הבדיקות, וכאן לא ברור.
היו"ר זבולון אורלב
יוסי, אני כנראה לא אגמור היום.
יובל מלמד
אבל, יש תקנה של קטעי קישור שחלה על זה בין כה וכה.
דנית גלעד
אבל, תקנה 8 הזאת לא מפנה לתקנות הקישור.
יובל מלמד
אז בוא נפנה.
מיטל שרעבי
אבל, זה ברור כי זה הגדרה של - - -
דנית גלעד
שום דבר לא ברור אם לא רושמים אותו.
יובל מלמד
אז בוא נפנה. אם אנחנו מפנים זה מספק אותך?
היו"ר זבולון אורלב
אני מכריז על הפסקה של שתי דקות לדיון פנימי בתוך משרדי הממשלה.
יוסי ניסן
חבל על הזמן, נעשה הפנייה לקטעי קישור.
היו"ר זבולון אורלב
באים לא מוכנים לדיון. יש הפסקה, אנחנו בהפסקה של שתי דקות.


תמה ההפסקה. מה ההסכמה, עו"ד שרעבי?
קריאה
כפי שתורה הרשות המוסמכת.
מירב ישראלי
רגע, לא. צריך לחבר את זה - - -
היו"ר זבולון אורלב
עו"ד שרעבי, מה ההסכמה?
מיטל שרעבי
תקנות קטעי קישור הן תקנות של משרד התחבורה, והן לא תקנות של משרד הספורט. אני לא יודעת, אני רואה בזה קושי. אבל, אם כולם מסכימים - - -
היו"ר זבולון אורלב
דנית, מה ההצעה שלך? איפה להוסיף ב-8 את שלוש המילים שרצית?
דנית גלעד
בסוף המשפט הזה, אחרי הנקודה. במקום הנקודה יבוא פסיק, ויירשם: והכול כפי שתורה הרשות המוסמכת.
היו"ר זבולון אורלב
ב-(א) או ב-(ב)?
דנית גלעד
ב-(א).
היו"ר זבולון אורלב
הכול כפי שתורה הרשות המוסמכת. האם יש עם זה בעיה?
קריאה
יש עם זה בעיה.
מירב ישראלי
אני חושבת שצריך לחבר את תקנות 8 ו-9, כי הן עוסקות במשהו מאוד דומה.
דנית גלעד
דומה, אבל לא אותו הדבר.
מירב ישראלי
שנייה, בואו נבין. אני אקריא גם את תקנה 9, ואז נראה איך לחלק את זה.


"באירוע נהיגה ספורטיבית הכולל קטעי קישור, יוקמו תחנות שירות שבהן ייבדקו הכלים התחרותיים בהתאם לסוג המרוץ ואורך הקטעים התחרותיים"


כפי שאני מבינה את זה, הבדיקה גם לפי 8 אמורה להתבצע בתחנות השירות. אני טועה?
דנית גלעד
כן.
מירב ישראלי
אז זה לא ברור, לדעתי. תיכף נראה.
דנית גלעד
למה? תחנות השירות זה אחרי קטע הקישור בכלל, ולעומת זאת בדיקת כשירות לפני - - -
מירב ישראלי
האם אין תחנת שירות בתחילת המרוץ? האם זה לא נקרא תחנת שירות?
דנית גלעד
יש תחנת שירות, אבל זה לא - -
מירב ישראלי
זאת אומרת, תחנות השירות בודקים בהן את כל הבדיקות. אז זה יש לנו פה, בתקנה 9.

"...הרשות המוסמכת תקבע את מרחק הנסיעה התחרותי המרבי שאינו כולל את קטעי הקישור, ושאחריו תקום חובה לבדיקת הכלי בתחנת שירות בהתאם לכללי הנהיגה הספורטיבית כמפורט בתוספת השלישית".


יש פה קביעה של הרשות המוסמכת לגבי נושא המרחק המרבי, וזה גם בהתאם לכללי הנהיגה הספורטיבית. אלו שני דברים.


יש לי גם פה הערה נוספת על הדבר הזה שלדעתי אפשר להחיל אותו גם על 8 – אבל, שנייה. לא ברור פה מה היחס בין ההחלטה של הרשות למרחקים שנקבעו בתוספת. בתוספת נקבעו מרחקים שהם קבועים.
יובל מלמד
מקסימאליים.
מירב ישראלי
אז זה לא ברור. אז מה שצריך אולי לעשות זה לכתוב - - -
יובל מלמד
הרשות יכולה להפחית מהם.
מירב ישראלי
אז זה לא ברור, אני לא הבנתי את זה.
מירב ישראלי
בואו לפני הניסוח נבין מה אנחנו רוצים לכתוב. גם לגבי בדיקות לפני תחילת האירוע לפי תקנה 8, ובדיקת התאמה לנסיעה בקטעי קישור שהיא גם לפני האירוע, וגם לגבי נושא של בדיקה אחרי קטעי קישור, הכול מתבצע בתחנות שירות. זה ניסוח, אפשר לעשות את זה אחר כך. ב-8 ו-9 קודם כל צריך להגיד שבאירוע נהיגה ספורטיבית הכולל - - -


רגע, ואם זה לא כולל קטעי קישור, לא צריך תחנת שירות?
יוסי ניסן
גם צריך.
מירב ישראלי
אז 9 לא נכון, 9 מנוסח לא נכון. בואו נעשה כך. קודם כל, בכל אירוע נהיגה ספורטיבית ארעית צריכה להיות לפחות תחנת שירות אחת בתחילת המרוץ אם אין קטעי קישור?
קריאה
יש.
מירב ישראלי
בסדר, לא כתוב את זה פה. כתוב משהו אחר ב-9.
יוסי ניסן
אני מציע את הדבר הבא. בואי נתקדם, ואת הניסוח הזה נשאיר ל - - -
מירב ישראלי
לא, אבל אני רוצה להגיד מה אנחנו מנסחים.
יוסי ניסן
את ההסכמה הזאת אנחנו - - -
היו"ר זבולון אורלב
היא מנסה לנסח את ההסכמה.
מירב ישראלי
קודם כל, במרוץ ארעי צריך שתהיה לפחות תחנת שירות אחת. זה נכון?
קריאה
כן.
מירב ישראלי
זה דבר ראשון. במקרה שיש קטעי קישור, יש את ההוראה של תחנות השירות מתחילת סעיף 9, וצריך להבהיר שמבחינת המרחקים זה מה שקבוע מקסימאלי בתוספת, ואתם יכולים לשנות את זה.
יוסי ניסן
כן.
מירב ישראלי
זה דבר אחד. לגבי הביקורות בתחילת האירוע שזה ב-8(א), זה גם מתבצע בתחנות שירות. אבל, זה מתבצע לפני תחילת המרוץ בתחנת שירות. דנית, זה מקובל עד עכשיו?
דנית גלעד
כן.
מירב ישראלי
מה שצריך להיות לדעתי זה שגם חובת הבדיקה הראשונית הזאת, היא צריכה להיות כללי הנהיגה הספורטיבית – האם זה נכון?
קריאה
כן.
מירב ישראלי
אז זה גם צריך להיות כפוף לכללי הנהיגה הספורטיבית. השאלה שלי היא האם זה צריך להיות חלק מתנאי הרישיון? זו שאלה גם לגבי 8 וגם לגבי 9. זאת אומרת, הרשות לנהיגה ספורטיבית אומרת להם: אתם צריכים כך וכך. לדעתי, זה גם צריך להיות חלק מתנאי הרישיון.
יוסי ניסן
כן, ודאי.
מירב ישראלי
אז פלוס חלק מתנאי הרישיון. דנית, ההסכמה הזאת מקובלת עכשיו, כל הדברים שאמרתי עכשיו?
דנית גלעד
אנחנו רק מתחבטים בשאלה אם זה מספיק שסוג הבדיקה עומדת בכללי הנהיגה הספורטיבית?
מירב ישראלי
כן, וזה גם ייקבע בתנאי הרישיון. כללי הנהיגה הספורטיבית, כפי שאמרתי, בחוק יש לרשות אפשרות לבחון אותם. ואם הם לא מספיקים, הרשות יכולה לשנות אותם לצורך החוק, לצורך הפעלת הסמכויות שלה. זאת אומרת, היא לא לוקחת את הכללים ומאמצת אותם בהכרח.
היו"ר זבולון אורלב
אני מרגיש פה כמו מרשל. אני אומר לכם גלוי, אני שוקל להפסיק את הדיון. להשאיר אתכם פה בחדר, ולעשות הפסקה. תחזרו אליי עוד יום יומיים. אני אסדר לכם פה חדר, תדברו ביניכם. אנחנו לא פה המגרש ל- - -
דנית גלעד
אני מסכימה שהיה מקום, אם היה שינוי כזה, להעביר אלינו.
היו"ר זבולון אורלב
אבישי, תעשה סדר. אתם באים אלינו עם תקנות.
אבישי פדהצור
הלוואי ויכולתי, אדוני. אני מנסה לסדר את עצמי, לא כל שכן אחרים.
היו"ר זבולון אורלב
אמרו לי שהתקנות - הכול מתואם. יש כאן דברים, ואני לא רוצה שנאשר תקנות בחיפזון כשהדיון לא מוצא.
מירב ישראלי
7, 8 ו-9 הן באמת חדשות.
היו"ר זבולון אורלב
הקצאנו שעה לדיון הזה. יש לנו דיון גדול מאוד בשעה 11:00.
יובל מלמד
קשה להבין את הקשיים פה כי יש תקנה נוספת. יש תקנה של קטעי קישור.
היו"ר זבולון אורלב
אל תגיד לי, תשכנע אותה. אתה לא מדבר עם האדם הנכון.
מירב ישראלי
אולי תשבו על זה פלוס קטעי הקישור, ותביאו את זה יחד עם קטעי הקישור. הלוא צריך עוד לאשר גם את קטעי הקישור. תביאו את זה ביחד.
קריאה
בקטעי קישור זה מכוסה, וחבל - - -
היו"ר זבולון אורלב
אני מציע כזה דבר.
יובל מלמד
אין לנו בעיה לחזור לנוסח הישן, ולהוציא את ז מפה. זו לא הדרישה שלנו להכניס את זה, זו היתה דרישה של משרד התחבורה, אם אני לא טועה.
קריאה
משרד המשפטים.
היו"ר זבולון אורלב
האם משרד התחבורה פה?
מירב ישראלי
כן, חוה.
יובל מלמד
במקור זה לא היה אצלנו. זה לא יוזמה שלנו להכניס את זה. יש תקנה נפרדת לזה.
חוה ראובני
אנחנו חשבנו שהמבנה הזה של התקנות, כשכל התקנות של נהיגה ספורטיבית בנויות פרקים פרקים בסטים נפרדים של תקנות, יצר איזשהו קושי. יש דברים שבאמת יש תמיד ספק איפה המקום הנכון להושיב אותם.


התקנות שאנחנו מאשרים, תקנות קטעי קישור שהן בסמכות שר התחבורה, והוא התחיל ממש עכשיו את הליך ההתייעצות עליהן – אנחנו עבדנו עליהן במקביל – כוללות את האישור של הקטע עצמו, לא את הנהיגה בו.
יובל מלמד
אם יש הסכמה של משרד התחבורה אפשר להוריד את החלק הזה בחזרה.
היו"ר זבולון אורלב
רגע. האם יש למישהו הערות לגבי סעיף 10? נציגי המשטרה, האם קראתם את סעיף 10 ויש לכם הערות על זה? כלומר, עד הסוף, וגם באגרת הרישיון.
מירב ישראלי
האגרה זה לא שלנו.
היו"ר זבולון אורלב
האגרה לא שלנו.
דנית גלעד
יש לנו רק הערה קטנה ניסוחית לעניין ההגדרה של קטע מעבר. אנחנו היינו רוצים שזה יהיה ברור שהוא סגור לתנועת כלי רכב שלא נוטל חלק באירוע - רק בהגדרה שלו.
היו"ר זבולון אורלב
ב-10 (א) או ב-10(ב)?
דנית גלעד
ב-10(ג) – קטע מעבר.
מירב ישראלי
"חלק המסלול שאינו תחרותי, המקשר בין קטעים תחרותיים".
דנית גלעד
והסגור לתנועת כלי רכב שלא נוטל חלק באירוע.
היו"ר זבולון אורלב
אין עם זה בעיה, זה אנחנו נוסיף.


רבותי, או שאתם מגיעים תוך שתי דקות להסכמה לעניין הזה, או שאנחנו דוחים את הדיון?
ענת פרנק
אני מהעמותה לאנדורו. סעיף 10(א)(2) הוא בעייתי.
היו"ר זבולון אורלב
יש לך הערה, לא חשוב כרגע מה היא. אני נותן עוד דקה, תתייעצו ביניכם. יוסי, אני ממש מתנצל.
מירב ישראלי
תביאו את זה יחד עם התקנות ההם.
חוה ראובני
הסמכות שניתנה לשר התחבורה בעניין קטעי קישור לא כולל את אישור הכלים. לכן, זה היה צריך להיות פה.
היו"ר זבולון אורלב
גברת ראובני, את צודקת. צודקת גם כן עו"ד גלעד, וצודקת עו"ד שרעבי. כולכם צודקים. לכן, תדונו ביניכם. תקיימו את הדיון הזה, ותבואו אלינו עם הצעה מסודרת ומגובשת. אני יכול להבטיח רק דבר אחד שבשבוע שלאחר שתודיעו לנו שאתם מוכנים, אני אקיים את הדיון הזה. אני לא אמשוך את הדבר הזה. גם הפעם, נדמה לי, לא משכנו, וקבענו מייד דיון.
יוסי ניסן
מאה אחוז, תודה.
היו"ר זבולון אורלב
אז אני מעדיף לא בחיפזון. זה לא ראוי, זה לא נכון. תעברו עוד הפעם על הטפסים, תעשו את כל התיקונים.


אבל, אני קובע שאני לא חוזר. כלומר, תקנות הנהיגה הספורטיבית (רישיון לאירוע נהיגה ספורטיבית במסלול מרוץ ארעי), אושרו ההגדרות. סעיפים 1, 2, 3, 4, 5, 6, ו-7, אושרו, ואנחנו לא חוזרים אליהם.
יוסי ניסן
וגם 10 ו-11.
היו"ר זבולון אורלב
לא, 10 ו-11 לא. 11 אני לא צריך לדון, זה לא שלי. 10 עוד יש הערות, נשמעה כאן הערה. אני מציע שתשמיעו להם את ההערות, תשמעו את ההערות של ההתאחדויות וההתאגדויות. אנחנו רוצים לעשות דבר שהוא מוסכם.


תודה רבה לכם, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 10:40.

קוד המקור של הנתונים