ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 03/11/2009

חוק המועצות האזוריות (מועד בחירות כלליות) (תיקון מס' 6), התש"ע-2009

פרוטוקול

 
PAGE
12
ועדת הפנים ואיכות הסביבה

03.11.09

הכנסת השמונה -עשרה


נוסח לא מתוקן

מושב שני
פרוטוקול מס' 90

מישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה

מיום שלישי, ט"ז בחשוון, התש"ע (3 בנובמבר, 2009) בשעה 12:00
סדר היום
הצעת חוק המועצות האזוריות (מועד בחירות כלליות)(תיקון מס' 6), התש"ע-2009
נכחו
חברי הוועדה: דוד אזולאי – היו"ר

אריה ביבי

זאב בילסקי

דב חנין

אורי מקלב

איברהים צארצור

מירי רגב

כרמל שאמה
מ"מ
זאב אלקין

מנחם מוזס

אלכס מילר

אופיר פינס-פז

דוד רותם

מאיר שטרית
מוזמנים
חה"כ טאלב אלסאנע
משרד המשפטים
עו"ד לירון אדלר-מינקה

יצחק-שייע ישועה – מנכ"ל מרכז המועצות האזוריות

עמרם קלעג'י – יו"ר ועד מקומי
משרד הפנים
יהודה זמרת – לשכה משפטית

אילת פישמן

איתי קורן
ייעוץ משפטי
תומר רוזנר

גלעד קרן
מנהלת הוועדה
יפה שפירא
רשמת פרלמנטרית
לאה קיקיון

הצעת חוק המועצות האזוריות (מועד בחירות כלליות)(תיקון מס' 6), התש"ע-2009
היו"ר דוד אזולאי
אני מבקש לפתוח את הדיון. על סדר היום - הצעת חוק המועצות האזוריות (מועד בחירות כלליות)(תיקון מס' 6), התש"ע-2009. למה כתוב פה "תיקון סעיף 2"?


אנחנו נקרא את החוק, למי שתהיינה הסתייגויות – יגיש, נצביע על ההסתייגויות ולאחר מכן נצביע על החוק.
גלעד קרן
"תיקון סעיף 2


1. בחוק המועצות האזוריות (מועד בחירות כלליות), התשנ"ד-1994בסעיף 2 במקום הסיפה החל במילים "לקבוע לכך מועד מאוחר יותר" יבוא "לדחות את מועד עריכת הבחירות הראשונות למועצה אזורית למועד אחר כפי שיקבע, אם נוכח שבשל נסיבות מיוחדות לא ניתן לקיים את הבחירות במועדן, דחה השר את מועד עריכת הבחירות הראשונות במועצה אזורית לפי סעיף זה וחדלו להתקיים הנסיבות המצדיקות את הדחייה כאמור, יקבע השר מועד חדש לבחירות הראשונות באותה מועצה אזורית שיהיה קרוב ככל האפשר לאחר שחלפה הסיבה לאי קיום הבחירות במועדן".
היו"ר דוד אזולאי
היועץ המשפטי של הוועדה מבקש לומר דבר אחד.
תומר רוזנר
כיוון שחלק מחברי הכנסת הנוכחים לא היו בישיבה הקודמת אני רוצה להבהיר שעמדתנו, כפי שהובעה בהרחבה בישיבה הקודמת היא שהחוק הזה מעורר בעיות חריפות ביותר וספק אם יזכה להגנה חוקתית בבית המשפט. הטענה שנשמעה בישיבה הקודמת כאילו שמדובר בחוק שהוא רק חוק מסמיך היא טענה חסרת בסיס במובן הזה שכפי שלא מתקבל על דעתנו שחוק שיסמיך גורם צבאי לעצור חייל לתקופה ממושכת לא ייפסל ויחכו רק למצב שבו יפעילו אותו, כך גם במצב שבו אנחנו מדברים, עצם החוק המסמיך עלול לעורר בעיות. העמדה פורטה בהרחבה בישיבה הקודמת ולכן לא אחזור עליה כאן.
יהודה זמרת
אני לא אחזור על המספרים שלנו למה אין בעיה חוקתית, אני רק אסביר: ישבו המשנים ליועץ המשפטי לממשלה על הצעת החוק הזו טרם הגשתה - -
טלב אלסאנע
היועץ המשפטי לוועדה יכול להגיד את עמדתו.
יהודה זמרת
אני מבין שהסוגיה המשפטית של הסעיף הזה נבחנה על ידי המשנים ליועץ המשפטי לממשלה. ההסברים שנתנו בישיבה הקודמת שאין בעיה חוקתית - הפעלתו של הסעיף תיבחן בכל מקרה ומקרה לגופו, אבל הסעיף עצמו, כמו שהוא מונח בפני הוועדה, נקבע שהוא חוקתי.
דוד רותם
אני מבין שההסמכה היא בהתייעצות עם ועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת.
טלב אלסאנע
אין התייעצות. לא מופיע בחוק. אין התייעצות, ולא הסכמה, לא אישור ולא כלום.
קריאות
- - -
דוד רותם
זאת אומרת, ההתייעצות נשארת, ולכן אני לא רואה - -
היו"ר דוד אזולאי
אז זה חידוש.
אריה ביבי
ולכן, אין לה שיניים להתייעצות.
דוד רותם
סליחה, רבותיי, אל תסבירו לי, תנו לי לגמור לדבר.
טלב אלסאנע
הוא רוצה למחוק את השרץ על ידי התייעצות.
דוד רותם
בחוק הקיים כתוב שזה בהתייעצות.
טלב אלסאנע
באישור. שנה שישית – באישור. שנה חמישית – בהתייעצות, שישית – באישור.
דוד רותם
יפה. בהתייעצות עם הוועדה. מה שקורה פה זה שמוסיפים. לא משנים את מה שהיה קודם. במקום "באישור" - -
קריאות
- - -
יהודה זמרת
חובת ההתייעצות תישאר. היא קיימת.
דוד רותם
יפה. כיוון שחובת ההתייעצות נשארת, וחזקה על שר הפנים שכשהוא בא לוועדה של הכנסת להתייעץ עמה, הוא גם לוקח את הדברים שהיא אומרת בחשבון, אני לא רואה בזה שום בעיה חוקתית. אי אפשר להלביש על זה בעיה חוקתית כשהיא לא קיימת.
גלעד קרן
אני רוצה לחזור על שינויים מהחוק הקיים שיש כאן. יש 4 שינויים בהצעה הזאת לעומת החוק הקיים. השינוי הראשון: היום החוק אומר שהשר רשאי להאריך לשנה השישית בהסכמת ועדת הפנים. העניין הזה יורד. אין שנה שישית. המועד הוא לא מוגבל, כמו שהיה עד היום, ההסכמה של ועדת הפנים יורדת – זה דבר שני. דבר שלישי – היום החוק מדבר על הסכמה או התייעצות עם ועדת הפנים לגבי המועד הספציפי. לפי ההצעה הנוכחית, ההתייעצות עם ועדת הפנים היא לגבי עצם הדחייה ולא לגבי המועד. זאת אומרת: אחרי שוועדת הפנים הסכימה או לא הסכימה, זה עניין של התייעצות – לדחות את המועד, השר יכול גם לקבוע מועד לעוד 20 שנה בלי אישור של אף אחד --
דוד רותם
לא נכון, משום השחוק אומר: "יקבע השר מועד חדש באותה מועצה אזורית שקרוב ככל האפשר, לאחר שחלפה הסיבה לאי קיום הבחירות במועדן".
טלב אלסאנע
מתי חלפה הסיבה? מי יקבע את הסיבה?
דוד רותם
מדובר מראש על נסיבות מיוחדות, נסיבות המצריכות - -
גלעד קרן
אבל לא תהיה התייעצות עם ועדת הפנים לעניין הזה, זה מה שאני אומר.
דוד רותם
· - קבעה שיש סיבה, והתייעצות אתה - -
קריאות
- - -
דב חנין
חבל על קריאות הביניים, היועץ המשפטי של הוועדה מסביר לנו בצורה לגמרי מדויקת מה קורה כאן.
גלעד קרן
תיקון אחרון שמוצע פה היום – במקרה של דחייה יש דיווח לוועדה בכתב כל חצי שנה לשר הפנים – גם זה יורד.
היו"ר דוד אזולאי
אני לא רוצה לפתוח דיון.
טלב אלסאנע
לא דיון. אדוני היושב ראש, בישיבה הקודמת הבנתי, ככה- בין השורות, שלא נחה דעתך משתי סוגיות: שלא חלה הגבלה של זמן ושאין התייעצות על המועד החדש. האם יש שינוי בעמדתך בשתי הסוגיות האלה?
היו"ר דוד אזולאי
אני שמעתי את דבריו של היועץ המשפטי. יחד עם זה, אני רוצה לומר לך שזה החוק שמוצע על פי בקשת שר הפנים, נתבקשנו לאשר אותו.
אריה ביבי
יש לי שאלה. אתמול ישבנו כאן ודנו על עירית ערד. ושם, בדיוק נאמר שראש עירית ערד, יושב ראש הוועדה הקרואה, הוא אחד מהאנשים שעשו את עבודתם על הצד הטוב ביותר. הוא רק שנתיים וחודשיים בתפקיד, ובכל זאת רצו להדיח אותו, ללכת לבחירות. והנה, כאן, אנחנו רואים - - שש שנים - -אני כבר יוצא מפה עם אי ודאות.
טלב אלסאנע
ורוצים להאריך להם.
היו"ר דוד אזולאי
אני עובר להסתייגויות – האם יש הסתייגויות של חברי כנסת?
דב חנין
אני מבקש, אדוני, להסתייג משם החוק . אני מציע שהחוק ייקרא, במקום חוק המועצות האזוריות (מועד בחירות כלליות), החוק ייקרא – חוק המועצות האזוריות ביטול בחירות. זה התוכן האמיתי של החוק הזה. החוק הזה מבטל בחירות, ולכן, כיוון שהשם צריך לבטא את תוכן החוק, זה השם שצריך להיות.
מאיר שטרית
אני מבקש להגיד מילה על החוק – כמי שהיה שר פנים, ביקשתי להתייחס לחוק לגבי נושא מועד הבחירות. אני תומך בכל ליבי בחוק הזה. אני חושב שזה חוק נכון ביותר. זה יהיה חוסר אחריות, אתה לא מבין מה קורה שם - - -
טלב אלסאנע
גישה פטרנליסטית. חוק גזעני. חוק פסול. בשום יישוב יהודי לא - -
מאיר שטרית
רק העניין הבדואי בראש שלך, לא מעניין אותך כלום. לא מעניין אותך שיסבלו, שיפרקו יישובים. זה לא מעניין אותך. ראיתי איך פירקת את היישובים הערביים ומה קרה להם. כולם הגיעו לפשיטת רגל, הם לא יכולים לשלם משכורת. זה חוסר אחריות.
טלב אלסאנע
זה טמטום, החוק הזה.
מאיר שטרית
עם כל הכבוד, טלב אלסאנע הוא לא המומחה בענייני פנים.
היו"ר דוד אזולאי
טלב אלסאנע, אני מבקש ממך לא להפריע.
מאיר שטרית
עם כל הכבוד, זה יהיה חוסר אחריות לא לאשר את החוק הזה. המשמעות של בחירות עכשיו במועצה אזורית כזו יהיה פירושה, אני אומר לכם, חד וחלק, שלא תהיינה אי הבנות ותגידו שלא ידעתם: פירושה הרס של היישובים הללו שנבנים עמל רב. יש עוד הרבה מאד עבודה לעשות ביישובים הללו כדי להבטיח שתתפתח שם תשתית של חינוך, של שירותים, ואז לעשות בחירות. זה מוקדם מדי לעשות בחירות. דחיתי את הבחירות בכנסת שעברה. אני חושב שצריך - -
אופיר פינס-פז
זו לא השאלה. השאלה – בשנה או בכל החיים.
מאיר שטרית
אתה היית יושב ראש ועדת הפנים שהסכים אתי לדחייה של שנה נוספת. אני אומר לך, גם על בסיס מה שאמרתי אז, בוועדה: לעשות בחירות היום זו התאבדות, כי התוצאה תהיה – מי שרוצה, אני אומר לכם - -
דב חנין
מה זה "עכשיו"? זה לנצח?
מאיר שטרית
אני מציע להגביל את זה ל – 10 שנים, אם אתה שואל אותי.
טלב אלסאנע
· - -
מאיר שטרית
תעשו הגבלה של 10 שנים. זה עדיין אחראי.
קריאות
· - -
דב חנין
הסתייגות שניה- לסעיף 2 בשורה השלישית: במקום המילים "למועד אחר כפי שיקבע", אני מציע 3 חלופות: אפשרות של דחייה, אפשרות של דחיית חלופה ראשונה ב- 30 יום, אפשרות דחייה בחלופה שניה ב- 6 חודשים, אפשרות דחייה בחלופה שלישית בשנה. לא לנצח. הנוסח הנוכחי מאפשר, בעצם, את דחיית הבחירות לנצח, ולא יתקיימו בחירות אף פעם.


הסתייגות שלישית נוגעת לפסקה השניה ואומרת: אחרי המילים "דחה השר" יתווסף "כאמור בסעיף זה" כדי לקשור את החצי השני של הסעיף לחצי הראשון.


הסתייגות רביעית, ואחרונה, נועדה להגן על מעמדה של הכנסת ולכן אני מציע שנוסיף לסעיף את המילים "דחיית בחירות כאמור מחייבת את הסכמת ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת", כדי שכל פעם שרוצים לדחות בחירות זה לפחות יבוא לוועדה הזו.
זאב בילסקי
· - -
היו"ר דוד אזולאי
אני מעמיד להצבעה את ההסתייגות הראשונה של חבר הכנסת דב חנין, בעניין חוק ביטול בחירות.

הצבעה

בעד ההסתייגות - 4

נגד – 8

ההסתייגות לא התקבלה.
היו"ר דוד אזולאי
אני עובר להסתייגות השניה לסעיף 2, חלופה אחת – דחייה. מי בעד החלופה הראשונה?

הצבעה

בעד – 3

נגד– 7

ההסתייגות לא התקבלה
היו"ר דוד אזולאי
אני עובר להצבעה על החלופה השלישית . דחייה לשנה.

הצבעה

בעד - 4

נגד- 8

ההסתייגות לא התקבלה.
היו"ר דוד אזולאי
ההסתייגות השלישית מדברת על דחייה של השר – מי בעד?

הצבעה

בעד – 3

נגד- 7

ההסתייגות לא עברה.
היו"ר דוד אזולאי
ההסתייגות הרביעית של חבר הכנסת דב חנין- הסכמה או אישור של ועדת הפנים.

הצבעה

בעד ההסתייגות – 3

נגד- 6

ההסתייגות לא התקבלה.
היו"ר דוד אזולאי
אני נמנע.


מי עוד מגיש הסתייגויות?
טלב אלסאנע
לשם החוק – במקום שם החוק, יהיה: הצעת חוק מועצות אזוריות- בחירות במועצות אזוריות במגזר היהודי בלבד.


לחלופין – מינוי מר עמרם קלעג'י לנציב על המועצה האזורית אבו בסמה לנצח. מי שיבחר כיורשו או ממשיך דרכו. ולחלופין אני מציע - השם השלישי להצעת החוק:דמוקרטיה ללא בחירות. כי בחוק יסוד כתוב – מדינה ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית. אז אנחנו בהצעת החוק מבטלים "דמוקרטית" או – דמוקרטיה ישראלית ללא בחירות.


לגבי סעיף 1 – לגבי הדחייה אני מבקש: שר יכול לדחות את הבחירות הראשונות למועצה האזורית למשך שנה חמישית באישור, שנה שישית – בהתייעצות, שנה שביעית – מטעמים מיוחדים, בהסכמה וללא אפשרות של דחייה נוספת. לחלופין, אני מציע שבמשך השנה הנוספת יהיה מעקב צמוד של ועדת הפנים ודיווח כל שישה חודשים. ולחילופי חלופין – שבמשך השנה, המועצה האזורית הממונה תכשיר הנהגה מקומית תוך בחירת ועדים מקומיים. בהמשך, במקום "אם נוכח בשל נסיבות מיוחדות שלא נתן לקיים את הבחירות במועדן" – בהמשך: "בסמכותו לדחות למשך חצי שנה נוספת, בהסכמת ועדת הפנים".


בהמשך – "דחה השר את מועד הבחירות הראשונות לפי סעיף זה וחדלו להתקיים הנסיבות - -
היו"ר דוד אזולאי
יש לך את זה בכתב?
טלב אלסאנע
זה מוקלט. "....וחדלו להתקיים הנסיבות המצדיקות את הדחייה כפי שקבעה ועדת הפנים, יקבע השר..." זאת אומרת: הקביעה שחדלו להתקיים הנסיבות – את זה ועדת הפנים תקבע ולא השר – "..יקבע שר הפנים מועד חדש לבחירות הראשונות באותה מועצה אזורית, תוך חודש מיום החלטת ועדת הפנים ולכל היותר – 3 חודשים. "
מאיר שטרית
אדוני היושב ראש, נצביע על כל ההסתייגויות שלו יחד.
קריאות
· - -
טלב אלסאנע
אני רוצה - - לא פחות ממך.


"לאחר שחלפה הסיבה לאי קיום הבחירות..." ואני כאן רוצה לחזור ולהדגיש שניתן להאריך בהסכמת הוועדה הזו.
היו"ר דוד אזולאי
כבר אמרת את זה.


תודה, אני רוצה לשאול את חברי הכנסת האם אפשר להעמיד את כל ההסתייגויות של חבר הכנסת אלסאנע בהצבעה אחת?
טלב אלסאנע
לא, לא. בלתי חוקי, אני מתנגד.
היו"ר דוד אזולאי
אין בעיה. אז אנחנו מצביעים על החלופה ראשונה – מועצה אזורית יהודית בלבד.

הצבעה

בעד- 2

נגד- 9

ההצעה של חבר הכנסת אלסאנע לא התקבלה.
היו"ר דוד אזולאי
אנחנו מצביעים על החלופה השניה – למנות מישהו מסוים לנצח. מי בעד?

הצבעה

בעד- 2

נגד- רוב

ההצעה של חבר הכנסת אלסאנע לא התקבלה.
היו"ר דוד אזולאי
אנו מצביעים על החלופה – "דמוקרטיה ללא בחירות". מי בעד?

הצבעה

בעד- 2

נגד- רוב

ההצעה לא התקבלה.
היו"ר דוד אזולאי
אנו מצביעים על החלופה הבאה – להאריך באישור הוועדה.

הצבעה

בעד – מיעוט

נגד-רוב

ההצעה לא התקבלה.
היו"ר דוד אזולאי
ההצעה – שנה שביעית בהסכמה, ללא אפשרות דחייה. מי בעד?

הצבעה

בעד- 2

נגד – רוב

ההסתייגות לא עברה.
היו"ר דוד אזולאי
אנו מצביעים על ההצעה - לחילופי חילופין "תכשיר ההנהגה המקומית..." מי בעד?

הצבעה

בעד- 1

נגד- 6

ההסתייגות לא עוברת.
היו"ר דוד אזולאי
"בסמכותו לדחות בהסכמת ועדת הפנים". מי בעד?

הצבעה

בעד-3

נגד- רוב

ההצעה לא התקבלה.
הין"ר דוד אזולאי
ההסתייגות האחרונה – קביעה בהסכמת הוועדה להארכת מועד הבחירות. מי בעד?

הצבעה

בעד- 2

נגד- 8

ההסתייגות לא עוברת.
קריאות
- - -
היו"ר דוד אזולאי
עוד הסתייגות אחת - דיווח של השר לוועדה אחת לחצי שנה. מי בעד?

הצבעה

בעד-3

נגד-6

ההסתייגות לא התקבלה.
היו"ר דוד אזולאי
אני עובר להסתייגויות של חבר הכנסת אופיר פינס פז.
אופיר פינס-פז
ההסתייגות הראשונה זה מה שאמרו - דחייה של שנה. הסתייגות שניה –אישור ועדת הפנים, הסתייגות שלישית –"חוק זה לא יחול כל עוד לא הוגשו לוועדת הפנים של הכנסת רשימה מפורטת של נסיבות מיוחדות שעלולות להביא לדחיית הבחירות". הסתייגות רביעית – דחייה מצטברת של 24 חודשים...תחייב קיום בחירות במועד מוקדם האפשרי לאחר פקיעת תקופה זו. דחיה נוספת של בחירות תבוא רק אחרי החלטת ממשלה בנושא"- אני מכניס החלטת ממשלה.
הסתייגות חמישית
"יוגדרו נסיבות מיוחדות. הנסיבות המיוחדות הן רק אחת או יותר מאלה: אסון טבע, מלחמה, היעדר מועמדים, היעדר בוחרים, היעדר תושבים, היעדר יישובים וביטול השלטון המקומי בישראל".
היו"ר דוד אזולאי
אפשר להצביע על הכל יחד?
אופיר פינס-פז
כן.
היו"ר דוד אזולאי
מי בעד?

הצבעה

בעד- 3

נ גד- 7

ההסתייגויות לא נתקבלו.
היו"ר דוד אזולאי
חבר הכנסת חיים אורון ביקש גם להגיש הסתייגויות, אני אקרא- "חיים אורון ואילן גילאון – לסעיף 1 "יקבע השר מועד חדש לבחירות ...באותה מועצה אזורית שיהיה קרוב ככל האפשר, לאחר שחלפה הסיבה לאי קיום הבחירות במועדן" – יימחקו, ובמקומן יבוא: "מועד הבחירות החדש יהיה במהלך 4 שנים מתוך המועד הראשון ולא יאוחר מכך. לאחר שנתיים מיום סיום המועד הראשון ידווח שר הפנים לוועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת על המוכנות לקיום בחירות חדשות".


מי בעד ההסתייגויות של חבר הכנסת חיים אורון?

הצבעה

בעד-3

נגד- 7

ההסתייגויות לא התקבלו.
היו"ר דוד אזולאי
אני מעמיד את הצעת החוק להצבעה כמו שהיא – מי בעד? הצבעה שמית.

ניצן הורוביץ – לא נמצא

דב חנין - נגד

איברהים צארצור - נגד
אופיר פינס-פז
איך אישרת את ההסתייגויות של מרצ כשיש להם חבר ועדה שלא בא? אין דבר כזה בתקנון.
תומר רוזנר
יש.
היו"ר דוד אזולאי
אני פעלתי על פי חוות דעת של היועץ המשפטי.
טלב אלסאנע
למה כאן אתה פועל לפי חוות הדעת וקודם לא?
היו"ר דוד אזולאי
במקרה זה הוא המליץ.


אני ממשיך בהצבעה:


אורי מקלב, במקומו חבר הכנסת מוזס: בעד


איתן כבל – מחליף אותו חבר הכנסת פינס-פז: נגד


חאמד עמר – מחליף אותו חבר הכנסת דוד רותם: בעד


פאניה קירשנבוים – מחליף אותה חבר הכנסת אלכס מילר : בעד
אריה ביבי
בעד


יעקב אדרי – מחליף אותו חבר הכנסת מאיר שטרית: נמנע
כרמל שאמה
בעד
מירי רגב
בעד


ציון פיניאן – מחליף אותו חבר הכנסת זאב אלקין: בעד


דוד אזולאי- בעד


אם כן - 8 בעד, 3 נגד.
מאיר שטרית
אני מבקש רביזיה.
היו"ר דוד אזולאי
נצביע על הרביזיה של חבר הכנסת שטרית. מי בעד? – 1. מי נגד? – רוב. הרביזיה לא עברה.

אני קורא את תוצאות ההצבעה- 8 בעד, 3 נגד, 1 נמנע. הצעת החוק אושרה ועוברת לקריאה שניה ושלישית במליאה. תודה לכולם, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 13:00

קוד המקור של הנתונים