ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 23/11/2009

פרוטוקול

 
PAGE
34
ועדת הכלכלה

23.11.2009


הכנסת השמונה עשרה


נוסח לא מתוקן

מושב שני

פרוטוקול מס' 109

מישיבת ועדת הכלכלה

יום שני, ו' בכסלו התש"ע (23 בנובמבר 2009), שעה 12:00
סדר היום
הצעת חוק שידורי טלוויזיה (תיקוני חקיקה), התשס"ט-2009
נכחו
חברי הוועדה: אופיר אקוניס - היו"ר

חיים אורון

דב חנין

אמנון כהן

כרמל שאמה

נחמן שי
מוזמנים
שר התקשורת משה כחלון

עו"ד דודי קופל, עוזר בכיר ליועץ המשפטי, משרד התקשורת

עו"ד טל רוזנפלד, עוזרת ליועץ המשפטי, משרד התקשורת

עו"ד אסי מסינג, הלשכה המשפטית, משרד האוצר

אורן משה, רפרנט תקשורת, אגף התקציבים, משרד האוצר

עו"ד דנה נויפלד, ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים

מנשה סמירה, מנכ"ל מועצת הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו

אילת מצגר, סמנכ"ל טלוויזיה, מועצת הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו

עו"ד דורון אבני, היועץ המשפטי, הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו

ניצן חן, יושב-ראש המועצה לשידורי כבלים ולשידורי לווין

יפה ויגודסקי, מנכ"לית הטלוויזיה החינוכית

עו"ד אביגדור דנן, היועץ המשפטי, הטלוויזיה החינוכית

יוחנן צנגן, מנכ"ל חברת רשת

אבי ניר, מנכ"ל חברת קשת

טלי גורן, סמנכ"לית רגולציה, חברת קשת

יוסי ורשבסקי, מנכ"ל ערוץ 10

עו"ד דבורה קמחי, סמנכ"ל רגולציה, ישראל 10

מיכל רפאלי-כדורי, סמנכ"לית רגולציה, חברת YES
עו"ד עופר ויסוקר, היועץ המשפטי, חברת YES
לאוניד בלחמן, מנכ"ל ערוץ 9

רני בלייר, יו"ר איגוד הבמאים והתסריטאים

אסף אמיר, הנהלת איגוד מפיקי קולנוע וטלוויזיה

ירמיהו קדושי, מפיק, תסריטאי, שחקן, הפקות המזרח

יעקב בן-סירא, שחקן קולנוע וטלוויזיה, הפקות המזרח

עו"ד אמיר רוזנברג, היועץ המשפטי, איגוד מפיקי קולנוע וטלוויזיה

מיטל בשרי, מנהלת תחום טלקומוניקציה, המועצה הישראלית לצרכנות

דורלי אלמגור, מינהלת הסדרת השידורים לציבור
ייעוץ משפטי
אתי בנדלר

ניר ימין
מנהלת הוועדה
לאה ורון
רשמה וערכה
אהובה שרון – חבר המתרגמים בע"מ

הצעת חוק שידורי טלוויזיה (תיקוני חקיקה), התשס"ט-2009
היו"ר אופיר אקוניס
אני פותח את ישיבת ועדת הכלכלה בהצעת חוק שידורי טלוויזיה (תיקוני חקיקה), התשס"ט-2009. סיימנו את סעיף 11.
אתי בנדלר
כן. חוק ההתייעלות הכלכלית לשנים 2009-2010, כולו דן בתיקון לחוק הרשות השנייה ובו אושרו פסקאות (1) עד (11), כולל. התחיל הדיון בפסקה (12).
היו"ר אופיר אקוניס
למעשה אישרנו את המעבר משיטת הזיכיונות לשיטת הרשיונות ב-1 בינואר 2012 וזה היה הפרק הראשון והחשוב של הרפורמה הזאת. אנחנו ממשיכים עכשיו בפסקה (12).


אם נקבל במהלך הישיבה את סדר היום של ישיבת הנשיאות, נרצה לדעת האם היום עולה לקריאה ראשונה הצעת החוק של ערוץ 10. זה פשוט חלק מתוך המכלול הזה של התקשורת הרב-ערוצית והטלוויזיה המסחרית וכדומה.


ההערות הן להקראה, למה שסוכם בישיבה הקודמת.
אתי בנדלר
אני מציעה שמר מסינג יחזור על עיקרי ההסבר לפסקה הזאת, לפסקה (12), הוספת סעיף 33א לחוק העיקרי.
אסי מסינג
כפי שציינתי בדיון הקודם, סעיף 33א, עניינו הכללים למתן רשיון לשידורי טלוויזיה. מנויים כאן בפסקאות (1) עד (3) שורה של תנאים שיש לקיימם על מנת לקבל רשיון. הצגתי אותם בדיון הקודם. אלה תנאים שבעיקרם קיימים היום לפחות לגבי פסקה (1) לעניין השתתפות במכרז כמו תאגיד רשום בישראל, שהתאגיד לא הורשע בעבירה שיש עמה קלון, אינו סוכנות פרסום או סוכן מבצע ואינו תאגיד שמטרתו רכישת אמצעי פרסום.


בפסקה (2) יש התייחסות לעניין הפקדות הבטוחות בידי הרשות וכפי שצוין בדיון הקודם אנחנו הצענו להוסיף את המונח "ערבות כספית אוטונומית להבטחת מילוי ההוראות לפי חוק זה" וכן "ערבות או פיקדון להבטחת הוצאות של בעל רשיון להוציא לשם הפקת תוכניות סוגה עילית".
היו"ר אופיר אקוניס
אז הייתה הודעתו של השר, אם אינני טועה, על הבחינה. בשלב הזה נכנסה הודעתו של השר על הבחינה למה היא סוגה עילית.
לאה ורון
כן, אבל הנציגים של האוצר יבחנו את התוספת של הפקת סרטים ישראליים בקולנוע ובטלוויזיה. את זה התבקשתם לבדוק.
היו"ר אופיר אקוניס
את נושא הסרטים הישראליים. הנושא הזה עלה ואנחנו ביקשנו תשובה לעניין הזה. תסביר מה בדיוק הייתה העצירה.
אסי מסינג
הפסקה הראשונה מדברת על ערבויות להבטחת מילוי הוראות לפי החוק, כללי המועצה ותנאי הרשיון. נושא הקולנוע מופיע לפי כללי המועצה ולכן הערבויות הללו יכולות לאפשר אותו. הפסקה השנייה, עניינה, הפקת תוכניות סוגה עילית שמוגדרות לפי התוספת השנייה לחוק הרשות השנייה.
היו"ר אופיר אקוניס
סגן היושב ראש, חבר הכנסת שאמה, יעדכן אותנו על המשך הדיון שלנו והאם תעלה לקריאה ראשונה הצעת חוק אחרת שעניינה הארכת הזיכיון של ישראל 10, לקריאה ראשונה. זה גם מה שעולה לנשיאות. אגב, זה כבר קיבל פטור?
נחמן שי
כן. בדקנו את זה.
היו"ר אופיר אקוניס
אני מעריך מה יקרה. אני אפילו אהמר. לא, אני לא אהמר.
נחמן שי
אל תהמר כי זה בלתי חוקי.
אסי מסינג
הערבות הנוספת מיועדת לצורך הבטחת ההפקות לפי התוספת השנייה שהיא מעוגנת בהוראות החוק ואנחנו לא חושבים שיש מקום לעשות עכשיו ערבות נפרדת. בעצם הוספת "בין היתר" או "לכל הפחות", מה שהסכמנו בדיון, הרשות השנייה רשאית לבקש ערבות נוספת לעניין הקולנוע, אני לא בטוח שיש מקום לעשות את זה בחקיקה לגבי המחויבויות שאינן מופיעות במפורש בחקיקה.
היו"ר אופיר אקוניס
דנה, לכם הייתה עמדה אחרת?
דנה נויפלד
כן. אם אפשר, אני רוצה להציע הצעה. דיבר אדוני על החוק של ערוץ 10 שיובא לדיון בוועדה, שם יש שינוי בתוספת השנייה. לכן אני מציעה לוועדה לשקול שהערבות המיוחדת הזאת תהיה להבטחת המחויבויות לפי התוספת השנייה.
היו"ר אופיר אקוניס
שהיא? תסבירי לנו.
דנה נויפלד
התוספת השנייה כרגע מפרטת גם את החובות לפי סוגה עילית, גם חדשות, והיא תורחב בהתאם להצעה של ערוץ 10 ככל שאתם תבקשו להרחיב אותה גם לעניין הקולנוע. לכן, ככל שהוועדה תחליט שזה יעוגן במסגרת התוספת השנייה בהתאם להצעה של חוק ערוץ 10, אז אפשר שאותה בטוחה תהיה.
היו"ר אופיר אקוניס
הארכת הזיכיון לחברת ישראל 10, זה הנכון לומר. זאת ההגדרה.
אתי בנדלר
כן.
היו"ר אופיר אקוניס
בואו נדייק בדברים.
דנה נויפלד
כיוון שאנחנו נבוא ונדון בתוספת ובשינויים בתוספת לשנתיים-שלוש הבאות, אז אנחנו נוכל לראות מה הן אותן מחויבויות שם שיהיו בתוספת ויש שם התייחסות גם לקולנוע. לכן, ככל שהבטוחה מיוחדת תבטיח את המחויבויות לפי התוספת, מה שהוועדה תקבע בתוספת, זה מה שיובטח.
היו"ר אופיר אקוניס
מאה אחוזים. משרד התקשורת, אני רוצה לשמוע את עמדתכם בעניין הזה.
נחמן שי
אנחנו מדברים על סעיף 12(ב)(1)?
היו"ר אופיר אקוניס
כן.
קריאה
אנחנו תומכים בעמדת משרד המשפטים.
דורון אבני
אם הבנתי נכון את עורך דין מסינג, הערבויות האלה הן בין היתר, כלומר, ייכנסו המלים בין היתר?
אסי מסינג
בדיון הקודם הוצע להוסיף את המלים "לכל הפחות". "המבקש יפקיד בידי הרשות בטוחות לכל הפחות כמפורט להלן בהתאם לכללים שקבעה המועצה לפי סעיף 33ב(א)(2)".
קריאה
אני חושבת שדובר שם על "לרבות".
דורון אבני
נכון. בדיון הקודם דובר על "לרבות". אתם מבקשים לשנות את זה ל"לכל הפחות".
אתי בנדלר
אני לא יודעת אם זה יהיה "לכל הפחות", אם מטבע הלשון בה נשתמש תהיה ברישא "לכל הפחות" או "לרבות" או מטבע לשון אחרת, כפי שנמצא בשלב הנוסח. הכוונה היא שהבטוחות לפי פסקה (2), כל הבטוחות, אלה בטוחות מינימום שתהיה חובה להפקידן בידי הרשות השנייה.


לעניין הערבות הכספית האוטונומית או פיקדון לפי פסקה (ב) המוצעת, אני רוצה להבין את הצעתך, גברת נויפלד. את מציעה שזאת תהיה ערבות כספית אוטונומית או פיקדון להבטחת ההוצאות שעל בעל הרשיון להוציא לפי הוראות התוספת השנייה.
דנה נויפלד
נכון.
אתי בנדלר
פשוט למחוק את המתים "לשם הפקת תוכניות סוגה עילית". אז כל מה שייכלל בתוספת השנייה, לצורך זה, יהיה צריך להפקיד את הערבות הכספית או הפיקדון.
היו"ר אופיר אקוניס
היועצת המשפטית, תקריאי איך זה ייראה עכשיו.
דנה נויפלד
אני רק רוצה להדגיש שההצעה שלי יותר רחבה ממה שדובר. דורון, תקן אותי אם אני טועה. אנחנו דיברנו עכשיו על הוספה לכאן את הקולנוע, כאשר אני הורדתי את המלים והשארתי רק את התוספת השנייה. יש שם יותר מחויבויות מעבר לסוגה עילית וקולנוע. יש גם התחייבות לעניין החדשות וגם לעוד סוגי תוכניות נוספים, נכון?
דורון אבני
יש הצעה כוללת לשידורים. על פניו הרעיון נראה נכון, אבל צריך להתמודד איכשהו עם נושא החדשות.
דנה נויפלד
אפשר למעט את החדשות.
דורון אבני
אפשר למעט.
אתי בנדלר
אני מזכירה לכם שהכל כפוף לכללים שתקבע המועצה. "המבקש יפקיד בידי הרשות בטוחות כמפורט להלן בהתאם לכללים שקבעה המועצה".
היו"ר אופיר אקוניס
לי אין התנגדות להוסיף "למעט".
דורון אבני
ייקבעו ערבויות לחדשות. כיום יש ערבויות ספציפיות לחדשות.
היו"ר אופיר אקוניס
לכן אתה אומר למעט חדשות.
אתי בנדלר
לא, אסור לכתוב למעט חדשות.
דנה נויפלד
יש ערבות מיוחדת לעניין החדשות ולא זאת הייתה הכוונה כאן. אני נשאלתי בקשר להרחבה לעניין הקולנוע. ההצעה שלי הייתה, כדי לכסות את הקולנוע. אגב, כיוון שהתוספת יכולה להשתנות, יכול להיות שיהיו כללים אחרים בתוספת שנרצה להבטיח אותם. לכן אני חושבת שאולי עדיף להרחיב מאשר להמעיט. אם החשש לגבי החדשות יהיה שאם נמעיט כאן לא יהיו ערבויות, אנחנו יכולים למצוא דרך להבטיח את זה בנוסח. בכל מקרה, הכוונה שלי הייתה לכסות את ענייני התוכן ולא את ענייני חברת החדשות.
נחמן שי
אני ממשיך לא להבין. הרעיון שמונח ביסוד הסעיף הזה הוא להאריך או לא להאריך? להעביר את בעלי הזיכיונות למעמד או לא.
אתי בנדלר
לא. גם לא.
דנה נויפלד
הוראות העברה מזיכיון לרשיון יגיעו אחר כך בהוראות המעבר. זאת הוראה כללית לכל מי שמבקש לקבל רשיון.
נחמן שי
בסעיף הזה נקבע ש"המועצה מצאה כי לא קיים וכולי", אז הוא לא יכול לעבור הלאה.
דנה נויפלד
נכון.
נחמן שי
הוא נעצר כאן. לכן יש כאן איזשהו מכשול מאוד גבוה, כך אני מרגיש, שהוא עשוי לפסול באופן טוטלי ודי בשרירות את דרכם של הזכיינים הקיימים לעולם הרשיונות. אולי רוצים לעשות את זה, אולי רוצים לפתוח את כל הקלפים מחדש.
היו"ר אופיר אקוניס
מה אתה מציע?
נחמן שי
אני מציע לחפש נוסח יותר קל. אני מבין שבחוק התקשורת יש סעיף שנוגע למעבר בין זיכיונות לרשיונות של חברות כבלים ולווין. החוק הזה מוכר לכם? הוא יותר רך ויותר פשוט.
אתי בנדלר
אין לי כאן את חוק התקשורת.
נחמן שי
לא תסרב המועצה ליתן רשיון כללי לשידורי כבלים לבעל זיכיון או לחברה בעלת זיקה וכולי. יש כאן גישה יותר קלה. אני חושש שיש כאן פתח לאיזושהי גישה מאוד כוללנית ומאוד דורסנית. אני הרי בסוף רוצה שהעולם הזה ימשיך להתקיים ושלא ייעצר במפתיע. אני מחפש דרך לכך. אני רוצה להבין בידי מי נתון שיקול הדעת הסופי, האם זה בידי המחוקק, האם זה בידי המועצה, האם זה בידי השר. יש לי רושם שכאן הגישה היא מאוד כוללנית.
דנה נויפלד
ההוראה הזאת נכנסה בהתאם להמלצה של ועדת מרדכי, שם היה חשש בדיוק מהמצב בו זכיינים שהפרו יוכלו אחר כך לעבור בדילוגים קלילים ולקבל רשיון לנצח נצחים. זה היה חשש מאוד גדול שהיינו צריכים להתמודד אתו בוועדה. לכן נכנסה הוראה בנוסח כמו שהקראנו שלא תאפשר מתן פרס למי שהפר את הוראות הזיכיון. זאת הייתה התפיסה הכוללת שאומרת שבמעבר בין זיכיון לרשיון אנחנו ניתן רשיון רק למי שקיים את מלוא ההוראות של החוק.
נחמן שי
השאלה אם אתם רוצים להתחיל בקו אפס, זאת אומרת, אתם מתחילים עם אנשים שהם נקיים לגמרי, או שאת אומרת לזכיין מסוים שעכשיו מבקש להיות בעל רשיון שאת מוכנה לתת לו תקופת מעבר של שנה או שנתיים בה הוא יוכל להשלים דברים מסוימים אם הוא לא ביצע אותם קודם. למשל, האם זה אפשרי? תבינו, אנחנו הרי לא מדברים כאן על עולם בלתי מוגבל. מספר השחקנים כאן הוא ידוע והוא מוגבל. בואו נחשוב בהגיון איך לא לשפוך את המים עם התינוק.
היו"ר אופיר אקוניס
אני מבין שיש כאן הצעה אלטרנטיבית שאומרת שלא תסרב המועצה לתת רשיון לשידורי כבלים וכולי. יש כאן נוסח שהוגש.
נחמן שי
מופיע בחוק התקשורת.
היו"ר אופיר אקוניס
הנוסח הוגש לי ממש לפני כמה דקות. אם יתקבל החוק הזה, אם לא תתוקן הגרסה, ויבוא מישהו ויבקש רשיון, נצטרך לקיים עוד תיקונים לחוק ולעשות זאת כל פעם. כך אני מתרשם.
נחמן שי
אני אומר שאתה צריך לעשות את התיקון.
היו"ר אופיר אקוניס
אני שואל את דנה האם אנחנו נצטרך שוב לכנס כינוסים ולקיים ישיבות מרתוניות.
דנה נויפלד
בהנחה שאנחנו מקיימים את מלוא הוראות החוק.
היו"ר אופיר אקוניס
אומר חבר הכנסת שי שהמציאות מורכבת.
נחמן שי
כן. המציאות מורכבת ואני מציע להעלות את זה כנושא לסדר היום כי זה נראה לי נושא מורכב.
היו"ר אופיר אקוניס
לא, דיברתי בעניין הזה.
נחמן שי
גם זאת מציאות מורכבת.
היו"ר אופיר אקוניס
נכון, אני מסכים. אומרת לך נציגת משרד המשפטים, המדינה, יוצאת מנקודת הנחה שכולם עומדים במחויבויות שלהם.
דנה נויפלד
זה נכון מה שאמר היושב ראש ויותר מכך.
היו"ר אופיר אקוניס
אני שואל את חבר הכנסת שי האם נקודת ההנחה שכל מי שעומד לבקש רשיון, לא עומד בתנאים.
נחמן שי
לא, גם את זה לא אמרתי. חייבת להיות איזושהי מידה של גמישות בגלל שהחיים לא עשויים יחידות כל כך מדויקות ודברים נמצאים תוך כדי עשייה. אנחנו הרי לא רוצים שבסוף יהיו לנו במקום זיכיונות רשיונות, אלא אנחנו רוצים שהחיים יימשכו והמעבר הזה משלב לשלב הוא לא פשוט. לכן אני אומר שאולי צריך להגדיר תקופת מעבר, לתת להם שנה או שנתיים כאשר הם יכולים להמשיך. אני לא אומר לוותר על התחייבויות.
היו"ר אופיר אקוניס
נגיד ב-2012.
נחמן שי
שזאת לא תהיה סיבה למניעת הרשיונות. מכאן אין בכלל יציאה. אני אומר שזאת לא יכולה להיות סיבה למניעת הרשיונות. אחר כך נשב ונשבור את הראש.
היו"ר אופיר אקוניס
תודה רבה. דנה, את רוצה להשיב על זה?
דנה נויפלד
כן. שני משפטים קצרים. הסעיף הזה הוא הסעיף הכללי. נכון שהוראות המעבר מפנות לסעיף הזה, אבל יכול להיות שהדיון שאדוני מבקש צריך להיעשות בהתייחס להוראות המעבר.

הדבר השני הוא במישור העקרוני. המעבר משיטה של זיכיונות לרשיונות הוא מצב שטמונה בו הטבה מאוד גדולה לאותם זכייניות שעוברות לשדר על פי רשיון לתקופה בלתי מוגבלת. במצב שבו מוענקת הטבה כזאת, ראוי להקפיד הקפדה יתרה על קיום מחויבויות. זה כבר לא מעבר לתקופה זמנית ומוגבלת, זאת לא הארכה, אלא מדובר במצב מעבר משיטה לשיטה.
אסי מסינג
בהצעה המוצעת כבר עתה יש שנתיים בהן בעלי הזיכיונות הקיימים יכולים להיערך לקראת השלמת המחויבויות שלהם עד מועד המעבר.
נחמן שי
מעכשיו עד 2012.
אסי מסינג
נכון. אפשר לדחות את מועד המעבר.
דנה נויפלד
אפשר לדחות את מועד המעבר עד שהם יסיימו את מלוא המחויבויות.
היו"ר אופיר אקוניס
אנחנו נעשה רביזיה על ההצבעה שלנו משבוע שעבר.
אסף אמיר
אני בטוח שחבר הכנסת שי לא רוצה להעביר מסר שלא צריך לעמוד במחויבויות כי זה המסר שעולה מהדברים שנאמרים כאן. אנחנו יודעים מה קורה עם ערוץ 10, אנחנו יודעים שהכנסת באה לקראת ערוץ 10 ומנסה לתפור למידותיו חליפה שאפשר יהיה להמשיך לקיים אותו. עכשיו יש כאן חוק שמעביר אותם לאזור הרשיונות והזיכיונות ומוריד מעליהם המון מטלות. נאמר שכדי להגיע לארץ המובטחת הזאת, אנא תעמדו בכל המחויבויות שלכם. עכשיו אתה בא – ובעצם לא משנה מה כוונתך – וברגע שאתה אומר שנוריד את הדבר הזה, בואו לא נעשה את התנאי הזה, מראש אתה אומר לאנשים האלה שיבואו בעוד שנתיים לכנסת, נדבר על זה, אנחנו מכירים אתכם ואתם מכירים אותנו, נשנה את החוקים והכל יהיה בסדר.
נחמן שי
אל תשים דברים בפי.
היו"ר אופיר אקוניס
לא, הוא לא שם דברים בפיך אלא הוא נתן את הפרשנות שלו לדברים שעלו כאן, וזה בסדר.
יוחנן צנגן
יש כאן בעייתיות גדולה מאוד, גם בגלל שאנחנו מתייחסים כאילו הנושא של הרשיונות הוא מתנה לזכיינים הקיימים אבל זה בכלל לא העניין. נושא הרשיונות והמדיניות של משרד התקשורת לפתוח את השידור במדינת ישראל לכל מי שחושב שהוא רוצה ויכול לשדר, כולל הזכיינים הקיימים אם הם רוצים. כל הדיון הזה הוא תחת הרושם כאילו הכל נעשה לטובת הזכיינים הקיימים ולא היא. לנו יש זיכיון עד 2015, לא בוער לנו שום דבר, אם אתם רוצים, תעבירו לרשיונות ב-2016 והכל בסדר.
היו"ר אופיר אקוניס
לא, אבל חברת רשת למשל לא חייבת לעבור ב-2012.
יוחנן צנגן
לא חייבת. נכון. לכן גם כל הדיון הזה הוא לא לטובת חברת רשת.


נקודה שנייה. כל הנושא של עמידה בהתחייבויות הוא נושא סובייקטיבי.. אין דבר כזה אובייקטיבית לעמוד בכל ההתחייבויות מכיוון שבני אדם ברשות השנייה ובני אדם אצל הזכיינים בודקים אחד את השני ויכולים גם להתווכח, ויש מקום לפרשנויות לכאן ולכאן. אפילו אם בסעיף הכי קטן בעולם יחליט מי שיחליט ברשות השנייה שרשת לא עמדה בהתחייבות, תמיד יהיה מי שיבוא ויטען שרשת לא עמדה בהתחייבות למשל לתרגם איזשהו סרט לרוסית, ולכן היא לא יכולה לקבל רשיון. יש כאן אבסורד. הדברים האלה מגיעים עד כדי אבסורד ואני חושב שאנחנו מעקרים גם את הכוח ממועצת הרשות השנייה שיש לה כוח לעניין הזה. העובדה הכי חזקה לעניין הזה היא שמכיוון שלמועצת הרשות השנייה לא הייתה שם סמכות בהארכת הזיכיון של ערוץ 10, כל הכנסת כמרקחה כבר חצי שנה רק בגלל העניין הזה. אם הייתה למועצת הרשות השנייה הסמכות הזאת, העניין הזה כבר היה מזמן מאחורינו.
היו"ר אופיר אקוניס
קודם כל, אנחנו מתקרבים לשנה וזאת גם הממשלה ולא רק הכנסת. זה רק למען הדיוק ההיסטורי. אנחנו מתקרבים לשנה של עיסוק בדבר הזה, אלה שתי כנסות וגם הממשלה כבר נתנה את דעתה לעניין.
אתי בנדלר
מר צנגן, השאלה מה המסקנות העולות מכך. האם צריכים להתיר את הכל?
יוחנן צנגן
ממש לא להתיר את הכל.
אתי בנדלר
או לקבוע כללי משחק.
יוחנן צנגן
אני חושב שצריך להתחשב במציאות ולא לקבוע דברים שאחר כך צריך לכנס את הכנסת עוד פעם לעשרות דיונים כדי לשנות אותם.
היו"ר אופיר אקוניס
מה אתה מציע?
יוחנן צנגן
להסמיך את מועצת הרשות השנייה להחליט בעניין הזה, כולל אם יש דברים שאחד הזכיינים לא עמד בהם, לאפשר לו פריסה של ההתחייבויות האלה קדימה, לתקופה הגיונית, סבירה, מוגבלת, מוגדרת, ובלבד שלא ישתמשו בסעיף הזה כאיזשהו נשק כנגד הזכיינים.
היו"ר אופיר אקוניס
כלומר, יוצאים מנקודת הנחה שלא יעמדו במחויבויות. זה בעצם מה שאני מבין כאן. זה הרושם שאני מקבל כאן, שבעצם באים ואומרים שלא יעמדו בזה ולכן או שתשנו את החוק כבר עכשיו ובעצם תתירו לנו לא לעמוד במחויבויות, או שבשנת 2012 תשנו את החוק כפי שקורה עכשיו בנושא ישראל 10. זה בעצם הטיעון הזה בלשון מאוד עדינה, אם אני מבין נכון.
אבי ניר
מפליא אותי לשמוע את הדברים האלה. זה מפליא אותי קודם כל לאור תקדים שיש במעבר של הכבלים וזה אפילו סוג של היתממות. יש מאות ואלפי כללים שאנחנו צריכים לעמוד בהם. האם כל כלל כזה מונע מעבר מזיכיון לרשיון? האם זה מה שהמדינה רוצה? אני חושב שאפילו בבתי ספר, למיטב זיכרוני, ובאוניברסיטאות יש מועד ב', אפילו לאסירים יש דרכים לתקן את דרכם אבל כנראה לא כאן. אפילו נהגים שכשלו, יש טסט חוזר ויש קנסות, אבל כאן כנראה יש החלטה בינארית ואין בלתה. אם היינו בעולם פשוט בו מדובר בכלל אחד, ונעמוד בו או לא נעמוד בו, העולם היה מאוד פשוט. בעולם שיש בו באמת כמות אדירה של כללים, אני חושב שהדבר הנכון ללכת על התקדים שכבר היה, שהתקדים הבין את העולם הזה, ולא להגיע למצב בו נמצא ערוץ 10 אלא לטפל. אם אני מבין נכון את כוונת הרפורמה, הכוונה היא להרחיב מעבר ליום שבו אנחנו נמצאים ולהבין איך מתנהל השוק הזה ולטפל בו בצורה מספיק גמישה, אבל שתאפשר לזכיינים לעמוד במחויבויות שלהם.
היו"ר אופיר אקוניס
ליועצת המשפטית יש הערה בעניין. יש לה סוג של פתרון שתכף נשמע אותו. קודם נשמע את חבר הכנסת אורון, אבל לפני כן נשמע את העדכון שביקשנו מסגן יושב ראש הכנסת לגבי הצעת החוק.
כרמל שאמה
ההחלטה שהתקבלה בנשיאות הכנסת, שהצעת החוק הממשלתית תעלה היום כהצעת חוק ממשלתית ובהתאם להחלטת היועצת המשפטית של הוועדה היה ויוחלט שההצעה הפרטית וההצעה הממשלתית דומות בעיקרן, הן יוצמדו עוד היום, אבל זה כפוף להחלטה.
היו"ר אופיר אקוניס
אם זה כך, ובהנחה שהיום תהיה קריאה ראשונה, יכול להיות שנזמן ישיבה בהמשך השבוע. חבר הכנסת שאמה אמר, ובצדק, שהוא מעביר את זה לחוות דעתה של היועצת המשפטית של ועדת הכלכלה.
קריאה
השאלה אם נוכל להתייחס לחוות דעתו.
היו"ר אופיר אקוניס
חבר הכנסת שאמה, אני מודה לך. אנחנו צריכים לחכות לתוצאות ההצבעה ואז גבירתי אמורה להודיע על קיומה של ישיבה שמכינה את הצעת החוק לקריאה שנייה ושלישית, בהנחה שהיא תעבור בקריאה הראשונה. תודה. סיימנו את הדיון בעניין הזה. אני מודה לך על העדכון.
אבי ניר
אני רוצה להצטרף לדבריו של יוחנן צנגן. אני חושב שאנחנו מקבלים כאן הרגשה שאנחנו צריכים להיענש, אבל אנחנו לא צריכים להיענש. אני חושב שהרפורמה צריכה לקחת בחשבון את המורכבות של שוק התקשורת והיא צריכה להניח מצב בו יש תמריץ לזכיינים הקיימים לעמוד במחויבויות שלהם ולא לייצר מצב שנותן שיקול דעת ומייצר באמת מצב בלתי אפשרי בו אין שום דרך לטפל בדברים ולהגיע למצב אליו המחוקק התכוון.
חיים אורון
אני לא יודע איך זה בדיוק בבתי הסוהר אבל אני כן יודע איך זה בבתי הספר. אני מעריך שספר חוקים שיש בו רק גזר דין מוות, לא מתכוונים לבצע שום דבר. בלי להתייחס לשאלה לטובת מי זה עובד, אני חושב שאפשר לעשות דרגות בחודש של ההתחייבויות ובהתאמה דרגות בחודש של הסנקציות. זאת אולי טיפה יותר עבודה. יבואו ויאמרו שהפרה של ההתחייבויות האלה והאלה, משמעותן ביטול הזיכיון, הפרה של ההתחייבויות האלה והאלה, משמעותן קנס. בחיים בכלל מערכת מורכבת מהסוג הזה, אני לא מאמין שאפשר או או. אני רוצה לתת הרבה כוח לרגולטור, אבל מה שיוצא מחוקים מהסוג הזה, שאת הרגולטור מחליף הלוביסט ואת הלוביסט מחליף הלחץ ובסוף מקבלים הצעת חוק שמשנה חוק קודם, שזאת המתכונת הכי גרועה. לכן אני חושב שיותר טוב להיות גמישים בחקיקה הראשית ולתת מדרגות. אני לא במצב היום להציע את המדרגות האלה, אבל אני חושב שלא יהיה קשה למשרד המשפטים לומר שיש כאן בכל זאת דרגות שונות של התחייבויות ולא כולן אותו הדבר.


למשל, אני מבין שההתחייבויות שקשורות בהפקה עצמית – אני לא אומר את זה מהפה אל החוץ – והעמידה בדברים הללו צריכות להיות בקטגוריה של ההתחייבויות ברמה הגבוהה.
היו"ר אופיר אקוניס
חבר הכנסת אורון מציע מדרג מסוים. מציע פעימות.
חיים אורון
אני לא חושב שמה שאני מציע הוא פחות מהדברים החשובים אלא הוא יותר מהדברים החשובים.
אסף אמיר
מה שקורה הוא שבעצם המועצה יכולה לראות אם הפרו או לא הפרו. המועצה עד היום מאוד הלכה לקראתם.
חיים אורון
אני עוד לא אמרתי אם זאת המועצה או מישהו אחר.
אסף אמיר
אבל יש מועצה, יש רשות שנייה, המועצה עד היום הלכה לקראת הזכיינים בכל הדרך, עד כדי כך שהיא מבקשת שוב ושוב שהכנסת תשנה את החוקים כדי להקל. כאן כתוב שהמועצה תחליט, ואנחנו אומרים לא. הכנסת כבר תוריד את המחויבויות ואז המועצה תחליט על התרגום.
חיים אורון
יש כאן אי הבנה. אני לא רוצה שתהיה כאן אי הבנה. אני לא מדבר על הורדת ההתחייבויות אלא אני מדבר על רמת התחייבויות כזאת שצריך לנסח אותן ובהן יש אמירה מוחלטת. יש התחייבויות אחרות שלגביהן יש שסל עונשים אחר.
היו"ר אופיר אקוניס
מדרג.
מנשה סמירה
שתיים-שלוש הערות לדברים. הדברים שעולים כאן עוסקים בסוגיית הרגולציה ואני חושב שצריך להיזהר כאן מלשפוך את התינוק עם המים.


ראשית, לסוגייה שעומדת על הפרק יש מענה גם בחוק הקיים ואני מניח שהוא יועתק לחוק החדש. יש סעיף שאומר ש"לא תובא בחשבון הפרה זניחה של תנאי או מחויבות". קרי, המחוקק נתן את דעתו על העניין ולמועצת הרשות השנייה יש את שיקול הדעת על זוטי הזוטות, על הדברים הזניחים.
אתי בנדלר
זה מה שרציתי להציע.
מנשה סמירה
אני בטוח שעורכת הדין בנדר תרחיב בעניין. ברשותכם, הראיה שההתייחסות שלנו לסוגיית ישראל 10 לא עסקה בזוטי זוטות אלא עסקה בנדבכים המרכזיים. כאשר תיארנו בפני הפורום הזה את הפערים, עסקנו בנושאים המרכזיים ולא הבאנו אותם לדין תורה בשל אותן זוטי זוטות שכאן מעלים ועליהן בונים תיאוריה שלמה.


הנקודה השנייה שאני מבקש לומר כאן, בהקשר של רגולציה, שהיה והיום הכנסת או המחוקק יצביע על דברים חשובים יותר או חשובים פחות ונסמן או נלך בכיוון אותו הציע חבר הכנסת שי, ברור לך, אפילו שכוונתם היא טובה מאוד, וחזקה על כולנו שכולם רוצים לעשות הכי טוב שאפשר, אבל יש אילוצים. זה יביא אותנו למצב שמרגע זה ועד המעבר לרשיונות יהיו דברים שלא ייעשו וכן ייעשו. לכן לא כך הוא הדבר ואני לא חושב שהמסר הזה צריך לצאת מהבית הזה, ובוודאי לא בעניין כזה חשוב לכלל המערכת. צריך ללכת בקו הזה שאומר שצריך לקיים. יש להם את החלופה להמשיך בזיכיון, מי שלא ירצה. אנחנו עוסקים עכשיו רק בתקופת המעבר ורק לגבי הזכיינים הקיימים. מי שירצה ולא ימצא חן בעיניו והוא לא עמד, לא הספיק, לא תכנן את זמנו עד מועד המעבר, דרך אגב, בדיון שעבר לשנת המעבר התפתיתי לא להציע את 2013 על מנת לאפשר להם מספיק זמן כדי לעמוד במחויבויות.
היו"ר אופיר אקוניס
חבל, זאת הייתה אמירה מאוד חשובה.
מנשה סמירה
זה לא מאוחר. לא מדובר ברביזיה, אבל יש לכם עוד סעיף שדן בלוח הזמנים.
היו"ר אופיר אקוניס
יכול להיות. טוב שהעלית את האופציה הזאת. אני חושב שזאת אמירה מז'ורית ולא מינורית. אם מסיקים כאן איזה שהן מסקנות כלשהן שלא יעמדו במחויבויות, נחכה עוד שנה ואז יעמדו במחויבויות.
מנשה סמירה
התכוננתי לשאלה. יש לי עוד סעיף שייתן מענה גם לזה. אפשר גם לגבי 2012, ואני אומר גם למה. החל מספטמבר 2009 שינינו את שיטת הרגולציה, שינוי כללי, עם מיקוד. בשנת 2009 נעשו שינויים בכללי הרגולציה, מערך שנקרא מיקוד הרגולציה שהוחל מראשית 2009 והוא יחול מעתה ועד קץ תקופת הזיכיון. הדבר הזה מאפשר לזכיינים היערכות נכונה ונבונה לעמוד במחויבויות עד 2012, יותר בטוח 2013, אבל גם עד 2012 אפשר בהחלט לעמוד בכך. לכן, עם זוטי הזוטות, או איך שנקרא לזה, הפרה זניחה שקיימת, ועם האופציה שהם יכולים להמשיך בזיכיון, עם העניין הזה שמרגע זה ואילך הם צריכים להיערך כי יש שנתיים, ואחרון, שלא נעביר מסר שאפשר להחליט על כך שחלק מהדברים לא מבצעים – לאן נגיע?


הערה קצרה לדברים שאמר יוחנן צנגן לגבי איך הרגולטור מחליט בהתאם לחוק שהעניק לו על פי אמות מידה מקצועיות, כללים וכן הלאה, והחלטתו מחייבת. זאת אומרת, יכולים אחרים לא להיות שבעי רצון. דומה הדבר לצערי הרב, כמו אותו שופט כדורגל שמאשר גול שהובקע ביד ואני מקווה שהרגולטור לא עושה דברים כאלה.
נחמן שי
זאת דוגמה לא טובה. היא לא מייצגת.
מנשה סמירה
אנחנו לא חסינים. אתה יודע שמנכ"לים עומדים גם לביקורת ואפשר גם להחליף אותם אם הם לא בסדר וזה בסדר גמור, אבל הם עובדים על פי אמות מידה והחלטתם מחייבת כי אחרת אין דין ואין דיין.
היו"ר אופיר אקוניס
תודה. הבהרת את הנקודה.


אני מעביר את רשות הדיבור ליועצת המשפטית.
אתי בנדלר
אני רוצה להפנות את תשומת הלב שסעיף 33א המוצע, בו אנחנו דנים עכשיו, דן בתנאים למתן רשיון מרגע שניתן יהיה לתת בכלל רשיון לשידורי טלוויזיה ואילך. זאת אומרת, הסעיף הזה, יהיו לו חיים לא רק בשנת 2012 ובשנת 2015 אלא גם בשנת 2033, אם מישהו מהנוכחים עדיין ישב כאן.


הסעיף הזה קובע איזה תנאים צריכים להתקיים אצל מבקש רשיון כדי שהמועצה תהיה רשאית להעניק לו רשיון כמבוקש, רשיון לשידורים. זה חל למשל גם על מי שהיה בעל רשיון לראשונה בשנת 2023, אם אתם רוצים, שחקן חדש לגמרי שנכנס לנבחרת המשדרים, ולצורך העניין הוא הפר התחייבויות והוא מחליט להפסיק לשדר ולבוא באותה כסות או בכסות אחרת של אותם בעלי מניות או קרובים להם או בעלי עניין בהם ולבקש רשיון חדש. דהיינו, השאלה היא אם הכנסת רוצה לאפשר למפירים לקבל רשיונות חדשים. מדובר כאן שוב – אני מזכירה – על מי שמבקש רשיון לשידורים.


בין היתר, הסעיף הזה גם מתייחס כמובן למי שהיה בעל זיכיון קודם או בעל רשיון קודם, ואומרים שאם הוא או בעל עניין בו הפר את הוראות החוק, הוא לא יוכל לבוא ולומר סטופ, אני מתנער ממה שהיה קודם ומבקש רשיון חדש, אלא אומרים לו שהוא יוכל לקבל את הרשיון אם באמת הוא מילא את ההוראות לפי החוק בתקופה בה הוא היה בעל זיכיון או בעל רשיון.


לעניין הזה, יש אפשרות להיאחז בהוראה אחרת בחוק שהזכיר מר סמירה, הוראה שנוספה לחוק בתיקון שנעשה בשנת 2003.
היו"ר אופיר אקוניס
את מתכוונת לזוטי זוטות?
אתי בנדלר
בדיוק. זה אותו תיקון חוק שנתן הקלות שונות. אחד מתיקוני החוק שנעשו כדי לתת הקלות שונות לערוץ 10. בסעיף 59א לחוק נאמר שאם ערוץ 10 או בעל הזיכיון בערוץ 10 יקיים מחויבויות בתקופה של שלושה-ארבעה חודשים, יראו אותו כאילו הוא קיים שנתיים, וגם לצורך קיום המחויבויות באותה תקופה קצרה נאמר בסעיף קטן (ב) ש"לעניין סעיף קטן (א) לא תובא בחשבון הפרה זניחה של תנאי או מחויבות". זה הסעיף אליו התייחס מר סמירה.
קריאה
לצורך מה?
היו"ר אופיר אקוניס
לצורך ההמשך.
אתי בנדלר
לצורך ההוראה שאומרת שאם הפרת תנאים, לא תוכל להאריך.
היו"ר אופיר אקוניס
אני אשאל אותך שאלה גבירתי היועצת המשפטית לגבי סעיף 59א. נאמר על ידי טלי לגבי בעל זיכיון בערוץ השלישי.
אתי בנדלר
לא.
היו"ר אופיר אקוניס
גם אם נוסיף את זה, זה לא יבוא לידי ביטוי ברשת ובקשת.
אתי בנדלר
רגע. מה שאני מנסה לומר הוא שהחוק כבר נתן את דעתו בעבר לשאלה מה קורה כאשר יש הפרה זניחה, האם נראה דין הפרה זניחה כדין הפרה משמעותית. אפשר להשתמש בהוראה מהסוג הזה ולשתול אותה כאן לענייננו ולומר בפירוש ולהוסיף בסעיף 33א המוצע.
היו"ר אופיר אקוניס
אני חושב שזה פתרון סביר. מוחקים את המלים "הערוץ השלישי". נכון?
אתי בנדלר
אני לא מוחקת שום דבר. אני מוסיפה כאן ואומרת שלעניין הוראות סעיף (ב1) לא יראו הפרה זניחה או לא תובא בחשבון הפרה זניחה.


זאת הצעתי. מצד אחד אתה לא נותן על ידי כך עידוד למפירים לקבל רשיון ומצד שני אתה לא לוקח בחשבון הפרה זניחה.
היו"ר אופיר אקוניס
חבר הכנסת שי, זה נראה לך? האם היועצת המשפטית סיימה את הבהרתה?
אתי בנדלר
כן. זאת הצעתי.
היו"ר אופיר אקוניס
יש כאן רציונל סביר. יכול להיות שלא לטעמכם, אבל הוא סביר.
נחמן שי
חבר הכנסת אורון אומר שיש הגדרה להפרה זניחה.
כרמל שאמה
אדוני היושב ראש, מה שלי מפריע בסעיף הזה, כפי שאני מבין אותו, שהיה ובעל זיכיון היום לא עמד בהתחייבות כלשהי, אזי הוא לא יכול לעבור למצב של בעל רשיון. לא משנה העובדה האם הוא השלים את המחויבות, תיקן את המעוות, או לא.
אתי בנדלר
לא, ברגע שהוא השלים או תיקן, לא רואים אותו כמי שהפר.
כרמל שאמה
איך זה כתוב בניסוח? אני קורא את הנוסח, היועצת המשפטית, ולא מדובר על כך שהיה והסדיר את המצב, הוא פטור. החוק מדבר על כך שברגע שהפר, אין לו כבר יכולת תיקון.
אתי בנדלר
אם יש כאן חשש וזו הפרשנות שמאן דהוא ייתן, אנחנו נאמר שלא קיים ולא תיקן את ההפרה. זה ברור מאליו. אם מישהו ייתן פרשנות שאם הוא תיקן רואים אותו כמי שלא קיים, זאת פרשנות בלתי סבירה בעליל.
חיים אורון
זה לא מהלך אוטומטי. המועצה מצאה כי לא קיים. זאת אומרת, זה לא המחשב מוציא.
אתי בנדלר
הוא קיים. הוא קיים את זה באיחור, אבל הוא קיים. אין בעיה עם זה. לדעתי אין צורך להבהיר.
היו"ר אופיר אקוניס
דנה, רצית להתייחס להערתו של חבר הכנסת שאמה.
דנה נויפלד
אני חושבת שההצעה של מנשה סמירה ושל היועצת המשפטית יכולה לתת מענה . ככל שמדובר בהפרה זניחה, בוודאי זאת לא הייתה הכוונה שלא להאריך או לאפשר בגלל זה מעבר לרשיון. ככל שמדובר בהפרה שהיא הפר הזניחה.
היו"ר אופיר אקוניס
כלומר, המטרה של המדינה היא לא למנוע מעבר מזיכיון לרשיון אלא ההפך, רוצים את הדבר אבל מכנסים את הדברים. אני חושב שזה דבר הגיוני. זה אפילו לא משהו פוליטי.
יוסי ורשבסקי
ברשותך, אני רוצה לחזור להצעה של מר סמירה לגבי המעבר לרשיונות ב-2013. לגבי התאריך.
מנשה סמירה
זאת לא הצעה.
יוסי ורשבסקי
אני לא פוסל.
היו"ר אופיר אקוניס
ברגע זה הצבענו על שנת 2012.
יוסי ורשבסקי
אני רוצה להעלות כאן דבר חשוב שאני חושב שוועדת מרדכי דיברה עליו, ולנו, לשלושת הזכייניות, הוא מאוד חשוב. מדובר כאן על דמי זיכיון ועל דמי תמלוגים. להשוות את הסיפור לכבלים וללוויין. זכיינית ערוץ 2, שתי זכייניות ערוץ 2, וזכייניות ערוץ 10, משלמות בערך 50 מיליון שקלים או 40 מיליון שקלים לשנה דמי זיכיון על מנת להחזיק את המנגנון של הרשות השנייה. לא כל אחת אלא ביחד, 20 ו-20. אני מקווה שזה יהיה 20 ו-20 בשנת 2009.
נחמן שי
למה אתה מעלה את זה כאן?
יוסי ורשבסקי
כי יש כאן משמעות לעניין של הרשיונות.
היו"ר אופיר אקוניס
לזמן. לשנה.
יוסי ורשבסקי
לזמן של הרשיונות. אני מבקש, אני לא יודע אם אפשר לעשות את זה כאן, אבל אני חושב שהוועדה צריכה לתת את תשומת לבה לעניין שבחוק הרשיונות מדובר על כך שאין דמי זיכיון והתמלוגים בשלב מסוים יורדים לאפס. אני חושב – ויעידו כאן חבריי – שעל הנושא הזה של דמי הזיכיון ודמי התמלוגים, אתם צריכים לתת עליו את הדעת. זה דבר שלא קיים אצל המתחרים שלנו בכבלים ובלווין. אני חושב שאני מדבר גם בשם רשת וקשת. אני חושב שאנחנו צריכים לדבר על זה ולהתוות את זה מיידית.
קריאה
רק לתקן. אנחנו משלמים תמלוגים, אחוז וחצי השנה, 25 מיליון שקלים.
יוסי ורשבסקי
פחות מארבעה אחוזים.
היו"ר אופיר אקוניס
זה נכון.
קריאה
אני מאחלת לך שתגיע לזה ואני ארד לאפס.
יוחנן צנגן
אני חושב שההצעה של היועצת המשפטית היא ראויה ומכובדת אבל היא לא מספיקה. אני רוצה להמחיש לכם. שלחת את חבר הכנסת שאמה לברר בנשיאות.
היו"ר אופיר אקוניס
לא, לא שלחתי אותו, הוא חבר נשיאות. הוא משתתף בנשיאות הכנסת בתוקף תפקידו כסגן היושב ראש. השתמשתי בשירותיו, אם זה בסדר.
קריאה
הכל כדי לחוקק או לשנות חוק שמאפשר להאריך זיכיון לערוץ 10, ובצדק, משום שרמת ההתחייבויות שערוץ 10 עמד בפניה היא הייתה כזו שהוא לא יכול היה להשלים אותה, כי אחרת לא היו הולכים לחקיקה הזאת ולא היו נותנים מתנות. אני לא חושב שמישהו רוצה לתת מתנות לערוץ 10 והעובדה היא שממשלת ישראל והכנסת, וועדת הכלכלה, מתגייסים כדי לתקן איזשהו עוול שנובע מניסוח בחוק שלא מאפשר למועצת הרשות השנייה לפרוס את ההתחייבויות האלה ועל בסיסן להאריך את הזיכיון לערוץ 10.


עכשיו אנחנו עומדים בדיוק בפני אותו מצב. אנחנו יוצרים את אותו תסריט עתידי אפשרי, כן או לא, אני לא יודע ואף אחד לא רוצה להיות בו, אף אחד גם לא מבטיח שהחוק הזה יתוקן בעתיד, אבל אנחנו יוצרים את אותו תסריט עתידי אפשרי שבו בגלל ויכוח על התחייבויות, בגלל משבר כלכלי, בגלל דברים שאנחנו לא יודעים לצפות אותם היום, ייווצר מצב שלא ניתן יהיה לפי החוק לתת רשיון לבעל זיכיון למרות שכולם מאוד רוצים לתת לו. כולם מאוד רוצים להאריך את הזיכיון של ערוץ 10 אבל אי אפשר כי צריך לשנות את החוק. אותו מצב ייווצר גם בנקודה הזאת ולכן אני מציע לחשוב, לחזור ולשקול את העניין.
היו"ר אופיר אקוניס
יש לך איזו הצעה?
יוחנן צנגן
אנחנו הצענו נוסח.
היו"ר אופיר אקוניס
אתה מצטרף להצעה שהונחה. שידורי רשת מצטרפת להצעה? אני שואל ולא בכדי אני שואל שאלות.
יוחנן צנגן
בסדר, אנחנו מצטרפים.
נחמן שי
אני חושב שהאינטרס המשותף של כל האנשים שיושבים כאן הוא לראות ששידורי טלוויזיה מסחריים יתקיימו במדינת ישראל.
היו"ר אופיר אקוניס
על זה אין ויכוח.
נחמן שי
לפעמים בתוך הדיון יש כאלה שזורקים קריאות ביניים ואתה חושב שרק הם רוצים או רק אחרים רוצים אבל צריך לנהל את זה מאוד בזהירות. אני אומר את זה כל הזמן לעצמי, להיזהר שלא מרוב רצון לראות עוד תוכנית אחת, נישאר בלי תוכניות. צריך לחשוב כל הזמן על איזושהי דרך שתדע לפשר בין הצרכים האלה ואל תראו את העולם בצבעים שחורים ולבנים.


חייבים לאפשר את המעבר הזה שייעשה בצורה הדרגתית ושלא יישברו כמה כלים בדרך כי אי אפשר יהיה לשקם אותם.


אני חושב שצריך ליצור כאן איזשהו מסדרון של שנה-שנתיים, אני לא יודע כמה, שיאפשר לתרגם את המחויבויות. הלא גם הייתה תוכנית. הלא הזכיינים תכננו עד 2015, אז בואו נאמר שהם עשו לעצמם איזושהי תוכנית עסקית מתי הם מתכננים להשקיע ובמה.
קריאה
כל שנה.
נחמן שי
בסדר, אבל היה איזשהו אופק ועכשיו האופק הזה מתקצר כאשר חלק אומר לטובתם או לרעתם. אני לא יודע.
קריאה
הוא מתארך ב-15 שנים.
נחמן שי
אבל הייתה תוכנית עד 2015 ועכשיו היא התקצרה ל-2012.
חיים אורון
היא לא התקצרה. נוצרה אופציה.
קריאה
הם לא חייבים.
נחמן שי
נכון. בסדר. ירצו, לא יעברו. הם לא חייבים לעבור.
חיים אורון
אתה מדבר על התנאים בתקופת המעבר למי שמתכוון להמשיך.
נחמן שי
נכון. אני אומר שכאן צריכים למצוא איזשהו מסדרון או איזשהו מעבר יותר הדרגתי ויותר נוח לתקופה מסוימת. אני מקבל את מה שאומר מנשה והוא חותך את זה אחרת.
מנשה סמירה
אתה מקבל החלטה היום כדי שהם ייערכו. אתה רוצה לתת הנחה בשנה הזאת שאפשר לא לעבור.
נחמן שי
אני רוצה לגזור גזרות שהציבור יכול לעמוד בהן ולא גזרות שהציבור לא יכול לעמוד בהן, כי אחר כך אנחנו מכבים שריפות.
היו"ר אופיר אקוניס
ההצעה שלך היא לתת את 2013 שתהיה שנת מעבר?
נחמן שי
לפחות.
היו"ר אופיר אקוניס
חבר הכנסת שי מציע את 2013 כשנת מעבר.
נחמן שי
לפחות.
היו"ר אופיר אקוניס
בסדר. אתה נותן להם עוד שנה.
אתי בנדלר
שנת מעבר, צריך לקיים דיון מחדש בעניין הזה. זה צריך להיות על סדר היום ולקיים דיון בנושא הזה.
מנשה סמירה
הגזירות הן לא גזירות.
היו"ר אופיר אקוניס
ההצעה היא לא להזיז את הרשיונות ל-2013.
נחמן שי
לא.
היו"ר אופיר אקוניס
אלא לתת לזכייניות עוד שנה.
נחמן שי
לתת שנה. לא דוחים.
היו"ר אופיר אקוניס
ואם הם לא עמדו בהתחייבויות ב-2014, תשלול את הרשיון? יש כאן בעיה גדולה.
חיים אורון
אני כבר לא מבין כלום. הארכת התקופה לא פותרת שום בעיה. אתה יכול לומר שהוא מנהל עסק. אם הוא יאמר ששנתיים לא מספיקות לו להתארגן, זה דבר אחד. אתה אומר: לא, בתקופת המעבר, אם הוא לא עמד בהתחייבות, הסעיף לא חל עליו. זאת אומרת, הוא יכול לא לעמוד בהתחייבות ולקבל רשיון. מה תעזור כאן הארכת תקופת המעבר? אם אתה אומר לו שיש כאן שלב מעבר של רגולציה א' ורגולציה ב', בוא ניצור התאמה ביניהם, והם יבואו ויאמרו ששנתיים לא מספיקות להם, זה דיון אחד. יש דבר שני והוא כאשר לא עמדתי בהתחייבויות שנה, ואמרו לו בסדר. לא עמדתי בהתחייבויות שנתיים, אמרו לי לא כל כך בסדר אבל בסדר. עכשיו אתה אומר שגם אם לא יעמדו בהתחייבויות שלוש שנים, גם בסדר. מה השגת בזה? מה אתה בדיוק רוצה להשיג?
אתי בנדלר
תיקון החוק בשנה הרביעית.
היו"ר אופיר אקוניס
כך זה נראה.
חיים אורון
אני רציתי לרכך את המעבר אבל אתה לא מרכך את המעבר.
היו"ר אופיר אקוניס
למשרד המשפטים יש הערה.
דנה נויפלד
מספר הערות. המעבר ב-2012, מועד המעבר כפי שהוא נקבע כיום, הוא אופציונלי. כלומר, לא רוצה קשת ולא רוצה רשת או אחת מהן, לא חייבת לעבור ב-2012 אלא היא יכולה לעבור ב-2015.
אתי בנדלר
כל אחת לחוד. אין מעבר ביחד.
דנה נויפלד
אם היא בוחרת לעבור, המחויבויות שיחולו עליה יהיו המחויבויות לפי התוספת השנייה ולא לפי המחויבויות המכרזיות. כלומר, חברי הכנסת צריכים להבין שכבר ב-2012 ישתלם להן לעבור כי הן יודעות שהמחויבויות שיחולו עליהן מ-2012 יהיו נמוכות באופן משמעותי מאלו שחלות עליהן היום. כלומר, זה גזר לא רע בכלל, המעבר הזה. זה דבר שני שחייב להיאמר.


דבר שלישי. אולי כדאי שמישהו יסביר באיזה הפרות מדובר. עד עכשיו דיברנו על הפרות אבל באיזה הפרות מדובר? מר צנגן הנכבד, על איזה הפרות אתה מדבר כאשר אתה אומר שלגביהן יינתן שיקול דעת למועצה? מבחינת סכומים. על מה אנחנו מדברים כאן? אף אחד עוד לא הציג כאן ואמר באיזה כספים מדובר. בואו נפתח את זה. אמרנו שלגבי הפרה זניחה אנחנו מקבלים את עמדתה של היועצת המשפטית לוועדה.
היו"ר אופיר אקוניס
אנחנו נכניס את זה.
דנה נויפלד
על איזה הפרות מדובר כאן? על איזה סכומים אנחנו מדברים? כאשר חברי הכנסת מדברים על הפרות, על מה אנחנו מדברים?
אבי ניר
אנחנו מדברים על ויכוחים מהותיים שיש לנו עם הרשות השנייה, על סיווג של תוכניות סוגה עילית.
דנה נויפלד
באיזה סכומים?
אבי ניר
האם עכשיו כל ויכוח כזה, משמעותו שאי אפשר לעבור. מבחינתנו המצב הזה של מעבר בינארי הוא מצב – ואתם מתנסים בזה היום עם ערוץ 10. אתם טוענים שייקוב הדין את ההר, וכמו שאני רואה היום ההר נוקב את הדין ויכול להיות שחברי הכנסת צריכים לבנות איזושהי מערכת שלהערכתי תהיה גם טובה ליוצרים, מערכת שתייצר איזושהי תקופת מערכת של מעבר שתאפשר להזרים את הכסף לתעשייה המקומית ולא לבלות את זמננו כאן כאשר אנחנו בוויכוחים.
דנה נויפלד
אדוני, אתה לא ענית לשאלה באיזה סכומים מדובר.
אבי ניר
מדובר בסכומים, בוויכוח על תוכנית כמו ארץ נהדרת.
חיים אורון
מחר בבוקר 50 אחוזים הופכים לרף.
היו"ר אופיר אקוניס
בהצעתך אתה ממש לא נותן שיקול דעת למועצה מכיוון שאתה כותב שלא תסרב לתת לו רשיון. כלומר, אתה יכול להפר בשנתיים הקרובות כל דבר שאתה רוצה. אתה מוציא את שיקול הדעת שלה.
אבי ניר
זה חוק התקשורת. זה לא נייר של שידורי קשת.
היו"ר אופיר אקוניס
אתה מדבר על הכבלים והלווין.
אבי ניר
כן. נתנו שיקול דעת.
היו"ר אופיר אקוניס
אם אינני טועה, הכבלים והלווין בדרך כלל כן עמדו במחויבויות שלהם.
אבי ניר
ונתנו שיקול דעת. המחוקק קיבל החלטה וההחלטה הזאת בסופו של דבר השתלמה למחוקק והשתלמה גם ליצירה.
דנה נויפלד
עדיין לא הבנתי באיזה סכומים מדובר. כאשר מדברים על הפרת מחויבויות ומתן שיקול דעת, אני חושבת שראוי, כאשר מישהו מציע הצעה כזאת שיכול להיות שהיא הצעה מצוינת, שלפחות יציג בפני המחוקק על איזה שיקול דעת מדובר ועל איזה סכומי כסף אתם חושבים שלגביהם יכול שיופעל שיקול דעת המועצה. בוא ניקח כדוגמה את השנה האחרונה. אנחנו לא יודעים מה יהיה ב-2012, אבל מה נכון ל-2008 ול-2009? שמישהו יציג בפני הוועדה, כאשר מבקשים לתת הטבות או לתת שיקול דעת, ויאמר באיזה סכומים מדובר, לגביהם אותו שיקול דעת נדרש.
קריאה
אפס.
אבי ניר
למה את כועסת?
דנה נויפלד
אני לא כועסת. אני חושבת שצריך להציג מצג דברים כמו שהוא.
מנשה סמירה
אני מבקש להתייחס לדברים של מנכ"ל קשת ולטענה שאומרת שניתן שיקול דעת ולא נחליט מראש. באותה נשימה אומר אבי ניר כאן בפורום הזה שהוא חולק על הקביעות של הגוף שהוא רוצה לתת לו שיקול דעת.
אבי ניר
לא, על המועצה.
מנשה סמירה
אתה חולק על הרגולטור שבסמכותו לפסוק שתוכנית מסוימת שייכת לז'אנר מסוים על פי כללים ואמות מידה שידועות לכולם. לכן בעניין הזה אני ממליץ שלא נדבר בו זמנית.
אבי ניר
אני מתנצל.
מנשה סמירה
שנבין, מה זה המחויבויות של זכייני 2? המחויבויות נובעות מהתחייבויות מכרזיות ומתוכנית שנעשתה על פי בחירה ובהתאם לזה הם זכו במכרז. זה לא שמישהו בא והטיל עליהם את ההיקפים הללו. זה לא שמישהו בא וקבע לעשות את הסכומים הללו. אלה היו זכיינים ש-12 שנים שידרו ובודאי ידעו את השוק יותר טוב ממני. הם ידעו טוב ממני מה אפשר לייצר בשוק הזה ואיך אפשר להרוויח ואיך אפשר להחזיק. אף אחד לא חולק כאן על יוחנן צנגן ואבי ניר מאושיות הטלוויזיה המסחרית שהם יודעים בוודאי טוב יותר מה יכול להיות בתעשייה הזאת, וזה מה שהם הציעו.


יתרה מזאת. באה הרשות השנייה, מועצת הרשות השנייה, וקיבלה החלטה - על אף יש כאלה שחולקים עליה – לתת לכם גמישות יתר ובאמצע 2009 אפשרנו בעזרת מיקוד הרגולציה לפתור את הבעיות מהסוג הזה שהעליתם. על פניו אני יכול להראות לכם דוחות בהתאם לכללים ולאפשרויות שנפתחו בפניכם מתוך גמישות מקצועית שחשבנו שהיא נכונה בסביבה המשתנה, שהיא נכונה בעידן הכלכלי הזה, בתחרות הקיימת ובהיבטים התרבותיים והתכניים שאנחנו עומדים בהם.


לכן אני חושב שבמכלול הזה, וצריך לאזן בין הדברים ולא לברוח ולא להגזים בשום צד, אני חושב לכן שאנחנו נמצאים במקום הנכון.


אני לא רוצה להיכנס כאן למספרים. זה יהיה מאוד לא סימפטי להתחיל עכשיו לדבר על המספרים.
קריאה
למה? תדבר על המספרים. נשמע 50 מיליון, נשמע 60 מיליון, נשמע 70 מיליון.
ירמיהו קדושי
אני רוצה להעיר לסעיף הזה ולכמה דברים שנאמרו כאן. העניין הזה של התאריך, אני חושב שזה לא הגיוני שכל אחד יבוא ויאמר עוד שנה ועוד שנה יותר ועוד שנה פחות כאשר יש קבוצה גדולה של יוצרים ושל אומנים, חבר'ה שלא נהנים מהעניין הזה של הפקות מקור. יש כאן קבוצה קטנה שנהנית מכל הכסף הזה של הפקות מקור. אני לא חושב שציבור שלם צריך לסבול בגלל איזושהי בעיה שקיימת בין קבוצה קטנה של יוצרים שנהנים מהעניין הזה לבין אותן זכייניות. אם אנחנו מדברים כאן על רשיונות ועל כלכלה חופשית ושוק חופשי, לא הגיוני שהזכייניות יהיו עכשיו כבולות בידי קבוצה קטנה של יוצרים, וכל דבר שהן יעשו לא טוב, לא ייתנו להן רשיון. זה פשוט כישלון של הרגולטור, של הרשות השנייה בעניין של המכרז. המכרז שהיה הוא כישלון מאוד גדול לתושבי השכונות, לעיירות הפיתוח ולעוד הרבה אנשים והכישלון הזה נובע מכך שהעובדות בשטח מדברים על כך שרוב ההפקות שהופקו במסגרת הפקות מקור משרתות קבוצה קטנה של אנשים, של תרבות מסוימת, ואתם יכולים כאן לומר שזה לא משרת את רוב האוכלוסייה במדינת ישראל. העניין הזה חייב להיפתר. זה לא הגיוני שבחוק החדש אנחנו נהיה מעוכבים ל-2013 או 2014. אני אומר שכבר ב-2010 צריכים להיות רשיונות כי זה צו השעה.
היו"ר אופיר אקוניס
את העניין של המועד פתרנו.
ירמיהו קדושי
לגבי העניין הזה של הערבויות. אני חושב שקודם כל זה צעד חיובי וטוב שהורידו את המילה הזאת, עד כמה שהבנתי, ז'אנר עילי או ז'אנר איכותי. אם לא עשו את זה, הגיע הזמן לעשות זאת כי לא הגיוני שמי שירצה להקים תחנת טלוויזיה, יצטרך פשוט לשים כסף עוד פעם על קרן הצבי של קבוצה קטנה של יוצרים שאכן יעשו סרטים כאלה.
קריאה
4,000 אנשים הם קבוצה קטנה?
ירמיהו קדושי
אתם נהנים מהכסף הזה ולא אף אחד אחר. יש לי כאן גם עדויות לעניין הזה. יש שחקן בשם יענקל'ה בן-סירא ששיחק בסרטים רבים ואם תיתן לו את רשות הדיבור, הוא יוכל להתייחס ולהסביר. הוא שחקן מאוד ותיק ומאוד מוכר במדינת ישראל, ולעולם הוא לא נהנה מכספי הפקות מקור כי ההפקות שהפקנו והפיקו אחרים אתו ביחד הן לא חלק מהמשחק הזה, וזה לא הגיוני. זה לא הגיוני מה שקורה כאן.
היו"ר אופיר אקוניס
אני חושב שהוא עשה לתפקיד של סוגה עילית. אני מאוד נהנה מזה.
יעקב בן-סירא
אני עובד הרבה מאוד עם הפקות המזרח ומה שחסר, זה דלק. אני רוצה לספר לכם אנקדוטה, משהו כשחקן. יהודי בא הביתה עצוב בשעה מאוחרת ואשתו שואלת אותו למה הוא בא כל כך עצוב. הוא אומר לה שהוא קיבל קריאה שבעוד שבועיים הוא ייקרא למעלה. אז למה מאוחר? הוא הלך להזמין תכריכים. אצל מי? אצל חיים. אצל חיים? השתגעת? שבועיים? הוא יסחב אותך חודשים. זה מה שקורה עכשיו, סוחבים אותם חודשים. צריך לתת לחבר'ה הקטנים לעבוד. אין להם כוח. הם עובדים עם מנואלה ולא עם חשמל, כי לחשמל אין להם כסף. אנחנו עושים סרטים לקהל הפשוט.


אני מבקש דבר אחד: חבר'ה, תנו לעבוד. קצת דלק לא היה מזיק.
ירמיהו קדושי
בעניין של הערבות, זה לא הגיוני שיהיו קשיים כאלו כדי להקים תחנת טלוויזיה. הרעיון כאן שיהיה שוק חופשי וכלכלה חופשית ושיהיו כאן עוד ערוצים. זה לא הגיוני שאם אתה רוצה למשל להקים תחנה, אתה צריך לשלם כ-2-3 מיליון שקלים ערבות וזה אמור גם לגבי המעבר מ-HOT ל-YES. בכל מצב, מי שאין לו כסף ומי שאין לו אמצעים, לא יוכל להקים כאן תחנת טלוויזיה.


אני רוצה לשאול את משרד המשפטים היכן המענה שניתן כאן לגבי מה שקורה היום כאשר יש מונופול של תחנות שקונות תחנות. יש לכם היום את קשת שיש לה 24, יש לה את ביפ וכולי. למה אין מענה בחוק?
היו"ר אופיר אקוניס
קראתי באיזה משום שערוץ 24 במשך רוב היום משדר מוזיקה ים תיכונית.
ירמיהו קדושי
מי שיש לו תחנת טלוויזיה, שלא ירשו לו להקים תחנה.
היו"ר אופיר אקוניס
לשיטתך, דווקא הקנייה של ערוץ 24 על ידי קשת, היא אמורה להיות הצלחה.
ירמיהו קדושי
אם כך, לא מקיימים את החוק.
ניצן חן
שתי הערות קצרות, מעבר לסעיף הספציפי ומעבר לתקופת המעבר. זאת תהיה טעות להשאיר רגולטור בלי שיקול דעת. חייבים לתת לו את שיקול הדעת כי אחרת הוא נכה, כולל קנסות וכולל החלטות גם במה שחבר הכנסת שי קרא הפרות בינוניות, קטנות או גדולות. אחרת זה אומר לרוץ לוועדה הזאת בכל יום שני וחמישי. אנחנו מתמודדים גם, לא בהיקפים כאלה ולא בכמויות כאלה, אבל ברגע שנותנים שיקול דעת, יותר קל לתת מזור און-ליין ולא לחכות עד קריסת הערוץ.


כאשר אנחנו מדברים על רשיונות – ועדת מרדכי עסקה בזה שעות ועשרות שעות והיא דיברה על שנת מפנה ב-2012 במשולש שווה צלעות – אף פעם אנחנו לא מגיעים לזה אלא תמיד מתעסקים רק ברשיונות ובזיכיונות ושוכחים את הליבה של הרפורמה הזאת. באמת בתקופה שהוועדה דנה האשימו אותה בכך שהיא ועדה שמלבינה את חוליי ערוץ 10, אבל לא היא. כמי שהיה בוועדה הזאת, אני חושב שהוועדה הזאת דיברה על שנת מפנה, 2012, מעבר לרשיונות, חבילה צרה, ופרסום בכבלים ובלווין. אם כל אחד עכשיו ישלח תאריך אחר ברכיב מתוך המשולש הזה, בוא נחזור חזרה לבסיס האם, לעבור משיטת זיכיונות לרשיונות בערוצי הברודקסט ולהשאיר את החבילה לימות המשיח או לתקופה אחרת. צריך לזכור שכאשר הוועדה והממשלה ממליצה, ובעצם האוצר לקח את ועדת מרדכי והעביר אותה כהחלטת ממשלה, צריך לזכור שדובר על משולש שווי צלעות ואנחנו לא מגיעים לשתי הצלעות האחרות אלא אנחנו כל הזמן עוסקים במעבר מזיכיונות לרשיונות שלא עומדים בפני עצמן. הוועדה המליצה לעבור לרשיונות, היא לקחה בחשבון את הרפורמה כולה.
היו"ר אופיר אקוניס
אנחנו שמחים ששר התקשורת אתנו. אנחנו דנים כאן בסוגייה כבדת משקל, אבל אני חושב שאנחנו מתכנסים לפתרון.
אמיר רוזנברג
אנחנו מקבלים ומסכימים להצעה של היועצת המשפטית של הוועדה. אני חושב שההצעה מאוזנת ומאזנת. היינו מלכתחילה שמחים אם הסעיף הזה לא היה משונה בכלל, אבל התיקון הזה עושה שכל ולא צריך להיכנס תמיד עם הראש בקיר. נראה שזה נותן מענה למנגנון נכון וטוב שיעמוד בפני הרשות השנייה לתפקד.


התזה שאנחנו מקבלים כאן ושומעים כאן ביחס לרצון לגעת בסעיף הזה ולשנות אותו, מטילה את הכל על הבעיות ברגולציה. שמענו ממר צנגן וגם ממר ניר שבעצם אנחנו נאלצים לחוקק – שר התקשורת וחבר הכנסת שי – חוקים בגלל שיש איזה שהן בעיות עם הרגולציה ויש ויכוחים ברשות השנייה. אנחנו סבורים שמה שבעצם מניע את הרצון לשנות את הסעיף הזה ולכן אנחנו גם מתנגדים לשינויים מרחיקי לכת שרוצים לעשות כאן. זה בסך הכל המאבק על מעמדה של מועצת הרשות השנייה של הרגולטור.


אם ניקח לדוגמה את הצעת החוק של מרשיי וחבר הכנסת שאמה, אני אומר את זה גם ליועצת המשפטית של הוועדה מאחר שהיא תידרש לגבי ההבדלים בין שני החוקים האלה, יש בין שני החוקים האלה הבדלים אדירים, בין ההצעה הממשלתית לבין ההצעה של חבר הכנסת שאמה. ההצעה של חבר הכנסת שי וחבר הכנסת שאמה בעצם מפקיעה לחלוטין את הסמכות של הרשות השנייה ומאריכה באופן אוטומטי את הזיכיון בשנתיים.
היו"ר אופיר אקוניס
שר התקשורת, היום באה הצעת החוק הממשלתית, מוצמדת?
השר משה כחלון
לא, לא מוצמדת.
היו"ר אופיר אקוניס
לבד.
אמיר רוזנברג
היא באה לבד, אבל בוועדת הכנסת ביקשו לאחד את זה אם זה יהיה דומה או זהה. שתי הצעות שונות בתכלית. בעוד שההצעה הזו של חברי הכנסת היא הצעה שכאמור מפקיעה לחלוטין את הסמכות של הרשות השנייה ומדלגת ומאריכה את הזיכיון בשנתיים יש מאין, ההצעה הממשלתית היא הצעה שונה והיא נכנסת לתוך חוק הרשות השנייה, היא עושה תיקון בתוך חוק הרשות השנייה, היא מעניקה סמכויות למועצת הרשות השנייה, היא מחייבת את ערוץ 10 לתת תוכניות לרשות השנייה וההחלטה היא בסופו של דבר של הרשות השנייה, והיא מעגנת את ההסדר. שתי הצעות שונות לחלוטין.


גם כאן, כאשר בעצם מציעים לשנות את הסעיף הזה שהוא סעיף המעבר, שהוא אחד הסעיפים החשובים ביותר ברפורמה, בדיוק נוגעים בנקודה הזאת. זה המשך לרציונל שעומד בבסיס ההצעה של חברי הכנסת כרמל שאמה ונחמן שי והוא להחליש את הרשות השנייה. מדוע? מפני שלרשות השנייה יש את כל המנגנונים בשנתיים האלה לעמוד מול הזכיינים ולהעיר להם שלושה חודשים, חצי שנה, בזמן אמת, על ההתקדמות שלהם. מה שמבקשים לעשות כאן, מבקשים לשלול בעצם מהרשות השנייה את האפשרות להגיע לקו פרשת המים ולהגיד להם שאם במועד האמור, עד אותו מועד, למרות הדיאלוג שהיה קיים בינינו – זה אני אומר לחבר הכנסת שי – צריך לרדת מהדבר הזה כי ההצעה הזאת יכולה באמת להוביל לאנרכיה. אם לא עמדתם במשך השנתיים האלה, ואם תרצו שלוש שנים, אנחנו אמביוולנטיים לגבי זה, זה לא מעניין אותנו, אם לא עמדתם בדיאלוג הזה מול הרשות, באותו רגע יש לרשות את כל הסמכות – לא רק לרשות אלא החוק הולך קדימה ואומר שיש חובה לא לאפשר לך מעבר לרשיון. תעשה את החשבונות שלך היום, תיכנס אתה לדיאלוג, תתווכח אתה חודש, בחודש הבא, בעוד חצי שנה, אתה רוצה שיהיה בארץ נהדרת, אתה רוצה שיהיה בסוגה עילית – יש לך המון זמן. אם אתה צריך עוד זמן, תבקש עוד זמן, אבל בסופו של יום מהרגע שהרשות תכריע ותחליט על הדבר הזה, אסור לגעת בזה ולא תקבל רשיון כי הגורם הבלעדי, ואני מסכים למה שאמר מר סמירה בעניין הזה, הוא הרשות השנייה.


עוד דבר אחד חשוב מאוד. אמר מר צנגן שבעצם החוקים שנפלו עלינו, נפלו עלינו בגלל הרגולציה. אני רק רוצה להפנות לדברי ההסבר של עורכת הדין נגה רובינשטיין, היועצת המשפטית של משרד התקשורת. היא מסבירה מדוע בחוק הזה הקיים, והיא פשוט נותנת את ההסבר שלה ואומרת: על בסיס ניסיון העבר, תקופת התמשכותם של ההליכים המכרזיים היא חמישה חודשים. נוכח האמור, במצב הקיים כשנותר פרק זמן של חודשיים עד תום תקופת הזיכיון, לא עומדת האפשרות האמיתית ליצור בערוץ השלישי ולעשות מכרז. אילו מועצת הרשות השנייה הייתה עושה את מה שצריך לעשות לפני שנה ומתפקדת ונעתרת להוראות של היועץ המשפטי לממשלה, להנחיות של היועץ המשפטי הפנימי שלה ולחוות הדעת של מר סמירה, מה היה קורה, היו יוצאים לפני תשעה חודשים למכרז והיו מספיקים. הסיבה היחידה, גם מה שאומר משרד התקשורת והעובדה שאנחנו נאלצים לעמוד בפני החוקים האלה, החוקים הקשים האלה, ואלה לא חוקים פשוטים, הסיבה היחידה שלא באו בזמן ומילאו וקיימו את הדיאלוג מול הרשות השנייה ויצאו למכרז בזמן.
היו"ר אופיר אקוניס
תודה. אני מבקש מהיועצת המשפטית להקריא את הנוסח המוצע לעניין הזה של הערבויות ולאחר מכן היה לך עוד תיקון בסעיף. לאחר מכן נצביע על כולו.
אתי בנדלר
אנחנו מדברים בפסקה (12).
היו"ר אופיר אקוניס
אני חושב שמיצינו את הדיון בעניין הזה. אנחנו יושבים כבר שעה וחצי.
אתי בנדלר
בפסקה (12) מוצע להוסיף שני סעיפים חדשים לחוק העיקרי, סעיף 33א ו-33ב. לוועדה הוקרא וניתנו הסברים רק לגבי 33א. ברשותך, אני אומר מה הם התיקונים שמופיעים בסעיף 33א וככל שתצביעו, אני מבקשת שתצביעו רק על הסעיף הזה ולא על 33ב.


ובכן, בסעיף 33א, בסעיף קטן (א), בפסקה (2), יובהר שהבטוחות הן לכל הפחות. בטוחות מינימום.


בפסקת משנה (ב) בו, במקום שבו מדובר על ערבות, זה יהיה ערבות כספית אוטונומית ולהבטחת ההוצאות שעל בעל הרשיון להוציא לפי הוראות התוספת השנייה, כאשר מוחקים את "לשם הבטחת תוכניות סוגה עילית".
היו"ר אופיר אקוניס
על זה כבר הסכמנו בישיבה הקודמת.
אסי מסינג
ערבות כספית אוטונומית גם ל-(א) וגם ל-(ב).
אתי בנדלר
בסדר. כפי שתוקנתי כרגע על ידי עורך דין מסינג, בפסקאות משנה (א) ו-(ב) שבפסקה (2), זה בכל מקרה ערבות כספית אוטונומית או פיקדון.
קריאה
למעט החדשות.
היו"ר אופיר אקוניס
נכון, אמרנו.
אתי בנדלר
אנחנו לא מחריגים את זה במפורש כי אמרנו שאתם תקבעו. הכל כפוף לכללים שלכם.
קריאה
אני רוצה להבהיר את הנקודה הזאת. כלומר, המועצה תוכל לקבוע סוגים של ערבויות לעניין הבטחת חובות בתוספת השנייה. כך יהיה למשל ערבות אחת לחדשות, ערבות אחרת לסוגה עילית וערבות אחרת לקולנוע או כל צירוף שהמועצה תמצא לנכון.
אתי בנדלר
ובלבד שתמיד יהיה מדובר בערבויות כספיות אוטונומיות או פיקדונות.

לסעיף קטן (ב)(1) תתווסף הוראה לפיה – כמובן הכל כפוף לשינויי נוסח שייעשו אחר כך – לעניין זה לא תובא בחשבון הפרה זניחה של הוראה או תנאי בחוק בכללי המועצה או ברשיון לפי העניין.


אני עוברת לאחר מכן לסעיף קטן (ב)(5) שבדף הבא, על כך דובר בישיבה הקודמת. במקום הנוסח המופיע בכחול יופיע: "במבקש מתקיים תנאי שאסור שיתקיים בו ושנקבע לפי סעיף קטן (ג) או שהוא הפר הוראה או הגבלה שנקבעה לפי אותו סעיף קטן ככל שנקבעו".


בסוף, בהגדרה של מועד ההפרה, היו חילוקי דעות שאני העליתי, האם צריך להיות המועד המוקדם מביניהם או המועד המאוחר מביניהם. קיבלתי את עמדת עורך דין מסינג להשאיר את זה בנוסח המוצע – המועד המוקדם מביניהם.
לאה ורון
לא הבנתי, בהמשך להערה של עורך דין אבני, האם יידרשו לתקן את התוספת השנייה בהתאם למה שנאמר.
אתי בנדלר
לא. לא קשור בכלל.
דורון אבני
המתנתי כי עסקנו בנושאים אחרים ויש לי סוגיה אחרת לגמרי. בסעיף קטן (ב), ברישא, יש הפניה לסעיף 41(ב)(2).
אתי בנדלר
סעיף של בעלויות צולבות.
דורון אבני
סעיף של בעלויות צולבות. יש סעיף נוסף בחוק הרשות השנייה שמסדיר את סוגיית הבעלויות הצולבות והוא סעיף 56. ההסדרים בשני הסעיפים האלה הם שונים בתכלית ואולי אנחנו נצטרך להידרש לעניין הזה, אבל ברור דבר אחד והוא שכרגע בפורמט שזה מוצע כאן בפני הוועדה, חייבים להידרש לשני הסעיפים. יכול להיות שבהמשך, כאשר נגיע לסעיף 56, נצטרך אולי להתייעץ עם משרדי הממשלה האם סעיף 56 יישאר בנוסח המוצע כאן או יוצע שינוי על דעת משרדי הממשלה.
אתי בנדלר
אתה מציע לומר בהתקיים האמור הסעיף.
דורון אבני
כן. או בסעיף 41(ב)(2) או בסעיף 56.
היו"ר אופיר אקוניס
תסביר מה אומר סעיף 56. אף אחד לא יודע מה הוא אומר.
דורון אבני
או בסעיף 56.
אתי בנדלר
אלה שני סעיפים בחוק העיקרי שעניינם בבעלויות צולבות. הוא אומר שאין מקום להפנות רק לאחד משני הסעיפים האלה ולא להפנות לשני.


אני אמקם אתכם שוב. בעמוד 455, סעיף קטן (ב), נאמר: "על אף הוראות סעיף קטן (א), המועצה לא תיתן למבקש רשיון לשידורי טלוויזיה בהתקיים אחד מהמפורטים להלן או בהתקיים האמור בסעיף 41(ב)(2)" וכאן מוצע להוסיף "או בסעיף 56".
נחמן שי
מה נאמר בסעיף 56?
היו"ר אופיר אקוניס
לגבי הבעלויות הצולבות.
חיים אורון
אלה שתי צורות של בעלות צולבת.
היו"ר אופיר אקוניס
אבל כדאי לומר את זה.
חיים אורון
כבר אמרו את זה.
היו"ר אופיר אקוניס
נכון, אבל צריך לומר את זה שוב כי היועצת המשפטית מקריאה ואנחנו מיד מצביעים.
אתי בנדלר
נדמה לי שעמדתי על כל התיקונים בסעיף 33א. עורך דין מסינג, עמדתי על כולם?
אסי מסינג
כן.
אסף אמיר
המילה סוגה עילית נמחקה. יש הפנייה למקום אחר. האם זה מחליש?
אתי בנדלר
למיטב הבנתי, זה לא מעלה ולא מוריד.
אסף אמיר
אבל הרשות השנייה זה משהו שקיים או משהו שנשנה או אתם תשנו בשבוע הבא?
אתי בנדלר
לא. מה שזה אומר זה שהמועצה תהיה רשאית ליטול ערבויות או לדרוש הפקדת ערבויות לשם קיום כל אחת מהמחויבויות המפורטות בתוספת השנייה, קרי, סוגה עילית, קולנוע.
קריאה
קולנוע כרגע לא.
אתי בנדלר
ככל שהן מחויבויות. לקולנוע יעוגנו בתוספת השנייה. סוגה עילית קיים בתוספת השנייה. מה שלא קיים כרגע, זה הקולנוע.
אבי ניר
אני סבור שהנוסח הזה הוא הרה אסון ואני חושב שהנוסח הזה משמיט את כל הקרקע לקיום הרפורמה.
היו"ר אופיר אקוניס
אתה יכול לבקש רשיון גם ב-2013 או ב-2014.
אבי ניר
לכן הרפורמה לא רלוונטית.
היו"ר אופיר אקוניס
אתה לא חייב לבקש. אתם לא חייבים. המדינה מציעה את זה אבל היא לא כופה מעבר.
אבי ניר
הנוסח שהוקרא מייתר את הרפורמה.
נחמן שי
על עניין ההפרה הזניחה?
אבי ניר
כן.
היו"ר אופיר אקוניס
אני חולק עליך.


אתה אומר לנו שמלכתחילה אתה לא הולך לעמוד בזה. אם כן, אל תבקש ב-2012 אלא ב-2013 או ב-2014.
אתי בנדלר
זה או 2012 או ב-2015. אלה האופציות הקיימות לפי החוק המוצע.
רני בלייר
הפרות חוק הן עבריינות פלילית.
היו"ר אופיר אקוניס
אנחנו נצביע על הנוסח כפי שהוקרא.
יוחנן צנגן
הוועדה הזאת במשך שמונה השנים האחרונות נדרשה ארבע פעמים לתיקון חוק לטובת ערוץ 10.
היו"ר אופיר אקוניס
נכון.
יוחנן צנגן
לא בגלל שערוץ 10 לא היה בסדר - היו לוקחים לו את הזיכיון מזמן אם הוא לא היה בסדר – אלא משום שהיא הבינה שיש בעייתיות בעניין הזה. עכשיו אתם כורים את אותו בור אליו אנחנו ניכנס כולנו ביחד בשמחה ובששון. יש לנו רשיונות, נהדר.
היו"ר אופיר אקוניס
אנחנו מתייחסים ברצינות לתנאים שאתם לקחתם על עצמכם.
יוחנן צנגן
גם אנחנו מתייחסים ברצינות. אני ראיתי כמה אתם מתייחסים ברצינות להתחייבויות שערוץ 10 לקח על עצמו בשמונה השנים האחרונות. אתם מתייחסים ברצינות תהומית.
קריאה
בבקשה תתייחסו גם אלינו באותה רצינות.
יוחנן צנגן
אם זאת אותה רצינות, ניפגש כאן בעוד שנתיים, אז נבוא ונאמר שאי אפשר ליישם את החוק הזה.
היו"ר אופיר אקוניס
אתה רשאי לבקש רשיון ב-2012, אבל אם אתה חושב שלא תעמוד, אל תבקש אלא תמשיך עד 2015.
קריאה
לא, זה לא כך.
היו"ר אופיר אקוניס
אתה יכול גם ב-2013 או ב-2014.
דורון אבני
שלא ישתמע מהדברים כאן שבעל זיכיון, להבדיל מבעל רשיון, יכול להמשיך.
היו"ר אופיר אקוניס
זה ברור כשמש.
דנה נויפלד
לפי ההצעה בנוסח המוצע, זכייניות ערוץ 2 יכולות לבקש לעבור מזיכיון לרשיון בשני מועדים, האחד, במועד המעבר, והמועד השני הוא ב-2015. אם אדוני יבקש את המנגנון עליו דיברת כרגע שהוא אומר בכל עת, אנחנו נצטרך לתקן את ההצעה. כרגע, לפי ההצעה, יש שני מועדים אפשריים למעבר.
היו"ר אופיר אקוניס
תכיני הצעה שאומרת החל מ-2012. אז אולי הם יחליטו לעבור ב-2013. את מגבילה אותם בין 2012 ל-2015.
מנשה סמירה
הנושא הזה נדון באריכות בוועדת מרדכי.
היו"ר אופיר אקוניס
ועדת מרדכי היא לא תורה למשה מסיני. בכל דבר מביאים לי את ועדת מרדכי. לא. אנחנו דנים כאן כדי לשנות.
מנשה סמירה
אני רוצה לחזק את העמדה שלך ולומר שזה אפשרי בתנאי שלא מתי שמתחשק אלא צריך תחנות.
היו"ר אופיר אקוניס
התחנות לא מספיקות.
מנשה סמירה
אם השר יחשוב שיש מקום, זה לא פסול מקצועית. אפשר לקבוע תחנה נוספת באמצע כדי שתהיה שקיפות בתעשייה מתי זה יכול להתרחש. זה בסדר וזה לא בשמים.
היו"ר אופיר אקוניס
אני מציע שתציעו נוסח בעניין הזה.


אנחנו עוברים להצבעה.
אתי בנדלר
הסתייגות זו הצעה שהועלתה בוועדה, הוועדה הצביעה עליה ולא קיבלה אותה ואז היא הופכת להיות הסתייגות ככל שאתה מבקש. אם אתה מצביע בעד ההצעה הזאת, אי אפשר לאחר מכן להגיש הסתייגות.
היו"ר אופיר אקוניס
עד איפה אנחנו מצביעים? אני חושב שההצעה היא טובה, היא ראויה והיא הגיונית.
אתי בנדלר
חבר הכנסת שי, מה אתה רוצה לרשום בהסתייגות?
נחמן שי
אני ביקשתי לאפשר תקופת מעבר בין הזיכיונות לרשיונות, לפחות תקופה בת שנה שתאפשר להשלים את ההתחייבויות שהיו קיימות ושלא ניתן היה להוציא אותן לפועל. זה מה שביקשתי. אני אומר לפחות שנה.
לאה ורון
שנה נוספת?
נחמן שי
כן. בין 2012 ל-2013.
קריאה
בתוך תקופת הרשיונות.
נחמן שי
כן. בתוך תקופת הרשיונות. זאת הייתה דעתי. אני לא רוצה להיות דרקוני. אחר כך, בשנת 2033, זו שנת היעד הבאה שלנו, יחליט מי שישב כאן, אבל בינתיים, עד אז, תקופה של שנה. אני אומר את זה לאור המדיניות השונה שננקטה אצל הכבלים והלווין בשנת 2001.
היו"ר אופיר אקוניס
נרשם.
דודי קופל
בהתייחס להצעה של חבר הכנסת שי. זה פשוט לא המקום המתאים כדי לדון בהצעה הזאת מכיוון שההצעה הזאת קשורה למועד המעבר של בעלי הזיכיון מזיכיון לרשיון. זה סימן שלם שהוספנו במקום מאוחר יותר בהצעת החוק, שם יהיה המקום הנכון לדון בעניין.
היו"ר אופיר אקוניס
כך נעשה.
לאה ורון
אתה יכול לומר באיזה סעיף מדובר?
דודי קופל
כן. בסעיף 71ג ואילך.
היו"ר אופיר אקוניס
אנחנו לא נגדכם, אבל יש דברים. שר התקשורת, בסוף אני מגלה שדברים שאנחנו עושים, אני שומע טענות ובסוף הכל לא בסדר. בסוף צריך לקבל הכרעה ואני יוצא מנקודת הנחה שאתם עומדים בדברים.


תאמרי לנו עד איפה אנחנו מצביעים ואנחנו נצביע בפעם אחת.
אתי בנדלר
עד סוף עמוד 456, דהיינו, כל סעיף 33א. עד סוף סעיף קטן (ד).


הזכיר לי עורך דין ניר ימין שבישיבה הקודמת נאמר שייתכן שצריך להוסיף בסעיף קטן (ג) שבעמוד 456 לא רק תנאים אלא גם הגבלות. דהיינו, בסעיף קטן (ג), המועצה רשאית לקבוע בכללים תנאים והגבלות.
היו"ר אופיר אקוניס
תודה. יש לך עוד הערות?
אתי בנדלר
לא. זה הכל.
היו"ר אופיר אקוניס
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה
לאה ורון
חבר הכנסת חנין מצביע במקום חבר הכנסת דני דנון.
היו"ר אופיר אקוניס
נכון. גם אני הצבעתי בעד. חבר הכנסת שי הצביע נגד.

הסעיף אושר.


אני מאוד מודה לכם. הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 13:40

קוד המקור של הנתונים