ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 10/11/2009

תקנות התעבורה (תיקון מס'...), התשס"ט-2009, בדבר הגדרת ריכוז האלכוהול בגוף הנהג

פרוטוקול

 
PAGE
3
ועדת הכלכלה

10.11.09

הכנסת השמונה-עשרה


נוסח לא מתוקן

מושב שני
פרוטוקול מס' 103
מישיבת ועדת הכלכלה

יום שלישי, כ"ג בחשוון התש"ע (10 בנובמבר 2009), שעה 12:30
סדר היום
תקנות התעבורה (תיקון מס') התשס"ט-2009 – הגדרת ריכוז האלכוהול בגוף נהג
נכחו
חברי הוועדה: אופיר אקוניס
- היו"ר


חאמד עמר

- מ"מ היו"ר
מוזמנים
חוה ראובני
- סגנית היועצת המשפטית, משרד התחבורה

והבטיחות בדרכים


דוד שנער
- מדען ראשי, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים


עמי רוטמן
- יועמ"ש הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים


דן לינק
- ראש מינהל תנועה ותחבורה, הרשות הלאומית

לבטיחות בדרכים


רחל רותם
- מנהלת אגף, משרד החינוך


ישי גלעד
- ראש ועדת התעבורה, לשכת עורכי הדין


דנית גלעד
- , קצינת תביעות באת"ן, המשרד לביטחון פנים


יפעת רווה
- משרד המשפטים


אפרת שמש
- עוזרת למשנה ליועץ המשפטי לממשלה, משרד

המשפטים


ישי שרון
- סנגור חיצוני, הסנגוריה הציבורית


שלמה אלמוג
- טקסולוג בית החולים תל השומר


דן ארצי
- קצין בטיחות ארצי, אגד


קרני צדקיהו
- יו"ר ארגון מוניות ירושלים


יהודה בר אור
- יו"ר ארגון מוניות ארצי


אהרון כהן
- סגן יו"ר ארגון מוניות ארצי


איתן שרון
- סמנכ"ל הרשות הלאומית להסמכת מעבדות


יעקב אדלר
- חבר הנהלה, אנשים באדום


אלי בלאו
- קבוצת אופנועני ישראל והלובי הדו-גלגלי
ייעוץ משפטי
ניר ימין
מנהלת הוועדה
לאה ורון
קצרנית פרלמנטרית
רויטל יפרח


תקנות התעבורה (תיקון מס') התשס"ט-2009 – הגדרת ריכוז האלכוהול בגוף נהג
היו"ר חאמד עמר
צהרים טובים לכולם. ב-14 באוקטובר 2009 העביר שר התחבורה והבטיחות בדרכים את התקנות האלה. הוועדה נדרשת לאשרן. לאחר שנקיים דיון יוחלט אם לאשרן. אני מבקש ממשרד התחבורה להסביר לנו את התקנות.
חוה ראובני
התקנות האלה חוזרות במהות, בתוכן שלהן, על תקנה קיימת. לפי פקודת התעבורה, ואני משתמשת במינוח לא משפטי, שלא תואם את לשון החוק - -
היו"ר אופי אקוניס
חזרתי...
לאה ורון
חבר הכנסת עמר כבר פתח את הדיון. עורכת הדין חוה ראובני מציגה את הדברים בשם משרד התחבורה ושר התחבורה.
חוה ראובני
לטובת היושב ראש שזה עתה נכנס אחזור על מה שאמרתי קודם: התקנות האלה, אין בהן שום חידוש לעומת הדין הקיים. הן חזרה על הדין הקיים. פקודת התעבורה נותנת סמכות לקבוע בתקנות, ואני בכוונה משתמשת במינוח לא משפטי בשנייה זו, את רף האלכוהול המותר. לפי פקודת התעבורה כלשונה, עד תיקון 72 לפקודת התעבורה, שנחקק בדצמבר 2005, היה מנגנון אישור על ידי שר התחבורה ושר הבריאות לקבוע "המידה הקבועה". כך זה כונה בפקודה ובעקבות זה גם בתקנות, המקסימום של האלכוהול המותר בנהיגה.

תיקון 72 לפקודת התעבורה, יחד עם הסדרה בחקיקה ראשית של אופן סמכויות ביצוע בדיקות אלכוהול ואופן ביצוען, עשה שינוי קל בסמכות לקבוע את רף האלכוהול. במקום המונח "המידה הקבועה" נקבע המינוח "ריכוז אלכוהול בגוף", והגורם המוסמך לקבוע את זה נהיה שר התחבורה בהתייעצות עם שר הבריאות.

בהליכים משפטיים שהתקיימו, בסופו של דבר קבע בית המשפט העליון בפסק הדין בענין אהוד גורן, שחייבים להתקין את התקנה הזאת מחדש לאור אותו תיקון 72, בגלל השינוי במנגנון החקיקתי ויש לחזור על החקיקה. נקבע לנו לוח זמנים, שלצערנו בגלל ניסיונות לעשות את זה בחבילה אחת ולא רק את התקנה הספציפית הזאת אלא יחד עם עוד שינויים נדרשים, לא עמדנו בלוחות הזמנים שבית המשפט העליון קבע. היום, נכון לשלשום יותר נכון, זה היה המועד האחרון המוארך, וכיוון שנקבע מודע הדיון להיום, ביקשנו מבית המשפט העליון עוד 10 ימים, כדי שנספיק, בתקווה שהוועדה תאשר את התקנות, גם שיהיה לנו סיפק להחתים את השר ולפרסמן ברשומות. זה כל המהות של התקנה המותקנת היום לעמוד בהוראת בית המשפט העליון, להתקין מחדש את התקנה בענין רף האלכוהול. תקנות נוספות נדרשות. בישיבה הקודמת דובר רבות על דוח אלמוג, שנדרשות בעקבות אותו תיקון 72 ובעקבות דוח אלמוג, ויתקנו דברים נוספים כולל הוצאת המילה "המידה הקבועה" מתקנות נוספות. הטיוטות מוכנות כמעט להגשה. אני מקווה שנסגור את הדוח בימים הקרובים וימים ספורים אחר כך יגיעו יתרת התקנות הנדרשות לשולחנה של הוועדה. זאת הבקשה.
היו"ר אופיר אקוניס
100%. אין הערות.
יהודה בר אור
אני מדבר כיו"ר איגוד המוניות הארצי, שחברים בו קרוב ל-8000 נהגי מוניות. אני אומר בצורה הברורה ביותר: לא שאנחנו נגד הנושא שצריכים לנהוג בלי אלכוהול. הפוך. אבל אנחנו אומרים שצריך דחוף להוריד אותנו מסעיף 5, שמותנים בו נהגי המוניות. אנחנו צריכים להיות כמו כלל נהגי המדינה, כי אנחנו מסיעים בין 4 ל-5 אנשים. אנחנו לא יכולים להיות מופלים כי כל אחד יודע שאם תאכל עוף עם יין ותצטרך לצאת לעבודה, תראה שתיין. לכן, אנחנו צריכים להיות כמו כלל התושבים במדינה. כל נהג במדינה, שהוא פחות מיומן מנהג מונית, מה שמותר לו צריך לחול עלינו. לא יכול להיות מצב שאנחנו, נהגי המוניות, שמסיעים 4,5 נוסעים, שנהיה מופלים משאר האנשים, כשזאת פרנסתנו - -
לאה ורון
מר בר אור, הוועדה עוסקת ברגע זה בנושא התקנות ולא בהצעת החוק.
היו"ר אופיר אקוניס
הוא רשום לזכות דיבור עוד מהישיבה הקודמת. אני מציע שנמשיך בזה. בוודאי שכשנגיע לנהגי המוניות בהצעת החוק הפרטית של חבר הכנסת עמר וקבוצת חברי הכנסת, תוכלו לומר את דבריכם. אני מבין שיש עוד דוברים. אנחנו עכשיו בתקנות התעבורה שזה ענין אחר לגמרי.


גברת ראובני, אנא הקריאי.
חוה ראובני
מקריאה: "בתוקף סמכותי לפי פסקה (3) להגדרת "שיכור" שבסעיף 64ב(א) וסעיף 70 לפקודת התעבורה (להלן – הפקודה), בהתייעצות עם שר הבריאות ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה: תיקון תקנה 169א 1. בתקנה 169א לתקנות התעבורה, התשכ"א-1961 – (1) הגדרת "המידה הקבועה" – תמחק; (2) אחרי הגדרת "נבדק" יבוא: ""ריכוז אלכוהול בגוף" – ריכוז אלכוהול בדגימת אוויר נשוף או בדגימת דם, העולה על אחד מאלה, לפי הענין: (1) 240 מיקרוגרם אלכוהול בליטר אויר נשוף; (2) 50 מיליגרם אלכוהול במאה מיליליטר דם." זה הרף הקיים היום וזה מה שאנחנו מציעים לעגן מחדש במסלול החקיקתי שקובע תיקון 70 - -
היו"ר אופיר אקוניס
בסדר גמור.
ניר ימין
שאלת הבהרה: בתקנות הקיימות בהגדרת "המידה הקבועה" קבוע 240 מיקרוגרם אלכוהול שווה ערך ל-50 מיליגרם של דם. אתם חושבים שאין צורך - -
חוה ראובני
אין צורך בזה כי לגבי אוויר נשוף יש שתי חלופות בפסקה 2: שווה ערך ל-50 או 240. השווה ערך לא בשימוש, יש מחלוקת מדעית על התרגום המדויק של מה זה "שווה ערך". כיוון שזה לא בשימוש וזה לא מדעי, אין בזה צורך. אנחנו רוצים להסתפק שמדברים על בדיקות מעבדה, מדברים על מדדים מדויקים ומספרים מדויקים.
היו"ר אופיר אקוניס
תודה רבה לך. אני מאשר את התקנה.

הישיבה נעולה.

(הישיבה ננעלה בשעה 12:40)

קוד המקור של הנתונים