ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 28/10/2009

תקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה) (תיקון), התש"ע-2009

פרוטוקול

 
PAGE
2
ועדת החינוך, התרבות והספורט

28.10.2009


הכנסת השמונה-עשרה

נוסח לא מתוקן
מושב שני

פרוטוקול מס' 83

מישיבת ועדת החינוך, התרבות והספורט

יום רביעי, י' בחשון תש"ע, 28 באוקטובר 2009, שעה 09:15
סדר היום
תקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה)(תיקון), התש"ע-2009
נכחו
חברי הוועדה: זבולון אורלב – היו"ר
מוזמנים
אלי חזן – יועץ שר החינוך

אייל רק – לשכה משפטית, משרד החינוך

לירז דמביץ – לשכה משפטית, משרד האוצר

ברוך לוברט – לשכה משפטית, משרד האוצר

עידו בן-ששון – רפרנט משרדים חברתיים באגף חשכ"ל, משרד האוצר

עו"ד טלי ארפי-כהן – יועצת משפטית, משרד האוצר

מוטי שחר – רכז תחום משפטי, מל"ג
מנהלת הוועדה
יהודית גידלי
יועצת משפטית
מירב ישראלי
קצרנית
הילה לוי

תקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה)

(תיקון), התש"ע-2009
היו"ר זבולון אורלב
בוקר טוב, אני מתכבד לפתוח את ישיבת הוועדה כשעל סדר יומה תקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה)(תיקון). הוועדה קיבלה את בקשותיהם של שר החינוך גדעון סער ויובל שטייניץ, שר האוצר, לאשר את תקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה)(תיקון), התש"ע-2009, כשעניינו של התיקון הוא שבסעיף תיקון תקנה 8 – תחילה, לאמור: תחילתן של תקנות אלה ביום ט' בטבת, התש"ע, 26 בדצמבר 2009. התחילה תהיה ביום י"ג בתשרי תש"ע, 1 באוקטובר 2009.


אני רוצה להזכיר למשתתפים בישיבה שזאת היתה המלצתה של הוועדה על מנת לא להשאיר את המוסדות להשכלה גבוהה בתקופה של תוהו ובוהו, כלומר שהם לא מבדילים בין מים למים ובין קרקע לשמיים אלא שיהיה מאד מאד ברור מה המצב המשפטי, לדחות את תחילתן של התקנות עד ה-26 בדצמבר ועד אז אנחנו צריכים לקבל את כל התקנות החדשות, לדון בהן ולאשר אותן. ביקשנו לעשות את זה בלוח זמנים מאד קצר ואכן, משרד האוצר ומשרד החינוך עשו זאת בלוח זמנים קצר וצריך לברך אותם על כך.


האם יש לאחד ממשרדי הממשלה הערות? אין. אם כך, אני מעמיד את הבקשה להצבעה.

הצבעה

בעד הבקשה – פה אחד

נגד – אין

נמנעים – אין

בקשת שר החינוך ושר האוצר נתקבלה.
היו"ר זבולון אורלב
אני קובע שהוועדה אישרה פה אחד, ללא מתנגדים וללא נמנעים את הבקשות של שר החינוך ושר האוצר לאשר את תיקון התקנות, שהתחילה תהיה ב-ט' בטבת תש"ע, 26 בדצמבר 2009. אנחנו מצפים שעד למועד זה למשרד האוצר לא תקרה תקלה ולא כל פעם מודה ועוזב ירוחם. זה טוב לפעם אחת בלבד.


תודה רבה, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 09:30

קוד המקור של הנתונים