ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 03/11/2009

צו הגנת הצומח (ביעור צמחי כותנה מעונת התשס"ט), התשס"ט-2009

פרוטוקול

 
PAGE
3
ועדת הכלכלה

3.11.2009


הכנסת השמונה עשרה


נוסח לא מתוקן

מושב שני

פרוטוקול מס' 96

מישיבת ועדת הכלכלה

יום שלישי, ט"ז בחשוון התש"ע (3 בנובמבר 2009), שעה 13:00
סדר היום
צו הגנת הצומח (ביעור צמחי כותנה מעונת התשס"ט), התשס"ט-2009
נכחו
חברי הוועדה: יצחק וקנין – מ"מ היו"ר
מוזמנים
מרים פרוינד, מנהלת אגף הגנת הצומח, משרד החקלאות ופיתוח הכפר

עו"ד תמי מור, הלשה המשפטית, משרד החקלאות ופיתוח הכפר

פיני מהר"מ, מנהל מדור גידולי שדה, ארגון עובדי הפלחה
ייעוץ משפטי
ניר ימין
מנהלת הוועדה
לאה ורון
רשמה וערכה
אהובה שרון – חבר המתרגמים בע"מ
צו הגנת הצומח (ביעור צמחי כותנה מעונת התשס"ט), התשס"ט-2009
היו"ר יצחק וקנין
אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכלכלה. הנושא שעל סדר היום הוא צו הגנת הצומח (ביעור צמחי כותנה מעונת התשס"ט), התשס"ט-2009.


מי מציג את הנושא?
מרים פרוינד
אני אציג. אחד הנגעים היותר קשים שפוגעים בגידול הכותנה נקרא זחל ההלקטית הוורודה או הזחל הוורוד. הזחל הזה מתגלם לאחר עונת הכותנה בקרקע. התברר, אחרי הרבה שנים שהצו הזה היה בתוקף ואחר כך הפסיקו להשתמש בו, שאוכלוסיית הזחל עלתה והדרך הטובה ביותר להילחם בו הוא לחרוש את הקרקע אחרי הקציר של השנה הקודמת.
פיני מהר"מ
ולרסס אותה.
מרים פרוינד
זה על מנת להפחית את אוכלוסיות הזחל. אנחנו מבקשים לחדש את הצו לשנה נוספת.


בצו אנחנו מבקשים פטור לחקלאים אורגנים.
תמי מור
1.
חרישת שטחי גידול כותנה.

(א)
מחזיק בשטח קרקע שגודלה בו כותנה בעונת התשס"ט, חייב לכסח בו את צמחי הכותנה ולחרוש לאחר מכן את האדמה בעומק של 20 סנטימטרים לפחות.

(ב)
הפעולות האמורות בסעיף קטן (א) יבוצעו מיד לאחר תום קטיף הכותנה אולם לא יאוחר מיום י"ג בכסלו התש"ע( 30 בנובמבר 2009).

2.
השמדת צמיחה מחדש של כותנה

צמחו מחדש צמחים של כותנה לאחר ששדה הכותנה כוסח ונחרש בהתאם להוראות סעיף 1, חייב המחזיק בשדה לקלטרו ולהשמיד את הצמחים שהתחדשו מיד לאחר שצצו.

3.
איסור חיפוי בקש כותנה

אסור להשתמש בקש כותנה מעונת התשס"ט לחיפוי קרקע המשמשת לגידולים חקלאיים.

4.
פטור

האמור בסעיפים 1 ו-2 לא יחול על המחזיק כאמור העוסק בגידול תוצרת כותנה אורגנית והוא בעל היתר לפי החוק להסדרת תוצרת אורגנית , התשס"ה-2005.

5.
ביטול.


צו הגנת הצומח (ביעור צמחי כותנה מעונת התשס"ח), התשס"ח-2008 – בטל.
היו"ר יצחק וקנין
אני אקריא את הכותרת, כיוון שדילגת עליה.
ניר ימין
בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לחוק הגנת הצומח, התשט"ז-1956 ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, לפי סעיף 21א(א) לחוק יסוד: הכנסת וסעיף 2(ב) לחוק העונשין, התשל"ז-1977, אני מצווה לאמור:


התייחסת במילה לתוצרת האורגנית. חוץ מזה שמדובר בחלקות קטנות, יש משהו באופי התוצרת?
מרים פרוינד
כן. החקלאות האורגנית ככלל מתנגדת לחריש להפיכת קרקע. זה מנוגד לתפיסה האורגנית ולכן הם מקצרים את העונה והזחל לא מספיק להגיע. יש שם איזושהי פעילות אחרת שנעשית על מנת למנוע זאת.
ניר ימין
זה מחייב אותם.
מרים פרוינד
נכון.
ניר ימין
התחילה היא מיידית?
מרים פרוינד
כן, התחילה היא מיידית. אנחנו כבר קצת איחרנו את המועד אפילו, אבל כן, בהחלט היא מיידית.
פיני מהר"מ
אנחנו כבר בסוף התהליך.
היו"ר יצחק וקנין
יש עוד מישהו שרוצה להעיר?

אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

הצו אושר פה אחד

תודה רבה. אני נועל את הישיבה.

הישיבה ננעלה בשעה 13:05

קוד המקור של הנתונים