ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 21/10/2009

תקנות הנהיגה הספורטיבית (כללים בדבר כשירות רפואית), התשס"ט-2009 + מדריך ומאמן

פרוטוקול

 
PAGE
14
ועדת החינוך, התרבות והספורט

21/10/2009


הכנסת השמונה-עשרה

נוסח לא מתוקן

מושב שני

פרוטוקול מס' 79
מישיבת ועדת החינוך התרבות והספורט

יום רביעי, ג' חשוון, התש"ע (21/10/2009), שעה 09:00
סדר היום
תקנות הנהיגה הספורטיבית (כללים בדבר כשירות רפואית), התשס"ט-2009+מדריך ומאמן
נכחו
חברי הוועדה: אלכס מילר – מ"מ היו"ר
מוזמנים
יוסי ניסן – מנהל הרשות לנהיגה ספורטיבית, משרד התרבות והספורט

אבישי פדהצור – משרד המשפטים

ד"ר יורם לוטן – אגף לרישוי מוסדות רפואה, משרד הבריאות

סיגל אוחנה – אגף לרישוי מוסדות, משרד הבריאות

ד"ר גדעון מן – משרד הבריאות

עו"ד מיטל שרעבי - לשכה משפטית, משרד התרבות והספורט

טוני בורשטיין – חבר ועד בעמותת נהגי המירוצים

גזית אמציה – יו"ר התאחדות הספורט המוטורי, אופנועים וטרקטורונים

נילי גזית – התאחדות הספורט המוטורי
ייעוץ משפטי
מירב ישראלי
מנהלת הוועדה
יהודית גידלי
רשמת פרלמנטארית
אתי אפלבוים
תקנות הנהיגה הספורטיבית (כללים בדבר כשירות רפואית),

התשס"ט-2009+מדריך ומאמן
מ"מ היו"ר אלכס מילר
בוקר טוב. אני פותח את ישיבת ועדת החינוך, התרבות והספורט. על סדר היום: תקנות הנהיגה הספורטיבית (כללים בדבר כשירות רפואית), התשס"ט-2009 + מדריך ומאמן.

נציגי משרד התרבות והספורט עדיין לא הגיעו ולכן אנחנו נשנה קצת את סדר הדיון ונתחיל בדברים המאוחרים יותר.

מירב, תציגי בבקשה.
מירב ישראלי
על סדר היום יש לנו את התקנות של כשירות רפואית שעדיין לא דנו בהם ומייד נדון בהם.

יש לנו עניין לסגור מישיבה קודמת והוא: תקנות הנהיגה הספורטיבית (הוראות בדבר עיסוק כמדריך וכמאמן). אני אזכיר שבעצם הוועדה אישרה את התקנות האלה אבל חבר כנסת אורלב, שדן אז בתקנות, ביקש מאיתנו לבדוק אפשרות לתת לרשות, כשהיא נותנת את הרישיון, לבדוק את הנושא של עבריינות מין לגבי מדריכים ומאמנים. אנחנו בדקנו את זה ולפי החקיקה הקיימת אין אפשרות בעצם לתת את הסמכות הזאת לרשות. מי שתהיה הסמכות הוא המעסיק של העובד, שעליו יש חובה לבדוק את העניין הזה, לפי חוק העסקת עברייני מין.

דיברתי גם עם חבר כנסת אורלב וזה מקובל עליו שהתקנות יאושרו כך.
אלכס מילר
זאת אומרת שתהיה אפשרות לבקש את גיליון ההרשעות של האדם?
מירב ישראלי
לא, רק העסיק יכול. השאלה היתה, האם כאשר הרשות לנהיגה ספורטיבית נותן רישיון, גם לה יש נגישות לדבר הזה?
אלכס מילר
היום יש למעסיקים לבדוק רישום פלילי?
מירב ישראלי
בנושא של עברייני מין יש חוק מיוחד שמאפשר לכל מעסיק. הוא לא רק מאפשר, הוא גם מחייב.


מדובר בכל מוסד שבו יש ילדים כמו: בית ספר, קייטנה. בכל מקום שיש ילדים, המעסיק חייב לבדוק שהאדם שעובד אצלו הוא לא עבריין מין ורק אז יש לו אפשרות להעסיק אותו. זה החוק הקיים.


התקנות האלה עוסקות בזה שמדריך ומאמן בנהיגה ספורטיבית מקבל רישיון להדריך ולאמן מהרשות. הוא חשב שאולי יש אפשרות לתת אפשרות גם לרשות לגשת למרשם הפלילי
ולבדוק את זה. אבל, החוק של עברייני מין לא מאפשר זאת לרשות שנותנת רישיון. יש סעיף אחר בחוק המרשם הפלילי שמאפשר בהסכמת האדם.


עדכנתי את חבר הכנסת אורלב בעניין הזה והוא אמר שזה מקובל עליו שאם למעסיק יש את האפשרות.
אלכס מילר
מה חושב על זה משרד המשפטים?
אבישי פדהצור
היועצת המשפטית תיארה נכון את המצב המשפטי. מבחינה מעשית הפיתרון נמצא ברמת המעסיק. יש דברי חקיקה אחרים שבהם יש הסמכה של נותן רישיון או של נותן אישור לעסוק מקצוע מסוים, לשקול גם עבירות פליליות בשלב הרישום. בהקשר לחוק הזה זה לא קיים.
מירב ישראלי
בהקשר של החוק הזה זה לא קיים. יש את הסעיף הכללי בחוק המרשם הפלילי.
אלכס מילר
מבחינתכם אין שום צורך להרחיב?
אבישי פדהצור
את זה לא אמרתי. אמרתי שבהקשר הזה, אין את הסמכות לתת את זה לוועדה בשלב הרישוי. השאלה אם צריך להרחיב או לא, זה עניין אחר. צריך לתקן מלכתחילה את הה סמכה בחוק הנהיגה הספורטיבית, להסמיך שם את הרשות לשקול גם אם האדם שמבקש רישיון הורשע או לא הורשע בעבירה שמפאת מהותה, חומרתה ונסיבותיה הוא ראוי או לא ראוי לקבל רישיון. זאת סוגיה לא פעוטה בזכות עצמה.
אלכס מילר
למען הפרוטוקול, חשוב להבהיר שמבחינתנו בכל מקום שבהם אנשים מקבלים רישיון לעבוד עם ילדים, כל אלה שלוקחים חלק בדבר צריכים להגדיל ראש בנושאים האלה כי כמובן אף אחד לא היה רוצה שמישהו שיש לו עבר שקשור לפגיעה בילדים יקבל הסמכה להתעסק בזה בלי אף אחד שיבדוק את זה.

כמובן שאותם המעסיקים חייבים לבדוק ואני מקווה מאוד שיהיה פיקוח על כך בצורה הדוקה.
מירב ישראלי
כעת צריך להצביע על התקנות כפי שהן מונחות. בעצם זה אותו נוסח שהיה בפעם הקודמת. בגלל שזה נשאר פתוח הבאתי את זה שוב לוועדה. כבר קראנו את הנוסח ולכן צריך להצביעה.


לאלה שהגיעו כעת אני מסבירה שהתחלנו בנושא של מדריך ומאמן בכל הקשור לעברייני מין. בגלל שזה נשאר פתוח בפרוטוקול הבאתי את זה שוב לכאן ואנחנו עומדים להביא את זה כעת להצבעה בנוסח שאושר בפעם הנוספת.

הצבעה

בעד – רוב

נגד – אין

נמנעים – אין
אלכס מילר
אושר.
מירב ישראלי
עכשיו יש בפנינו את הכללים בדבר כשירות רפואית, שזה משהו חדש שעוד לא דנו בו.
מקריאה את התקנות
"תקנות הנהיגה הספורטיבית (כללים בדבר כשירות רפואית), התש"ע-2009

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 7(ד)(3) ו-33 לחוק הנהיגה הספורטיבית, התשס"ו-2005 (להלן – החוק), בהסכמת שר הבריאות, בהתחשב בכללי הנהיגה הספורטיבית, ובאישור ועדת החינוך, התרבות והספורט של הכנסת, אני מתקינה תקנות אלה:"


משרד הבריאות, אני מבינה שזה מקובל עליכם?
מיטל שרעבי
כן.
מירב ישראלי
מקריאה: "הגדרות

1. בתקנות אלה –

"בדיקה ארגומטרית" - בדיקת לב אלקטרוקרדיוגרפית (להלן - אק"ג) במנוחה, במאמץ ובהתאוששות, לרבות מדידת דופק ולחץ דם, לפי הפרטים שבטופס 1 שבתוספת;

"בדיקה גופנית כללית" - בדיקה גופנית כללית לפי הפרטים שבטופס 2 שבתוספת;

"בדיקות רפואיות" – בדיקה ארגומטרית ובדיקה גופנית כללית;
"השאלון הרפואי"- קובץ שאלות, לפי הפרטים שבטופס 3 שבתוספת;

"רישיון נהיגה ספורטיבית" – כמשמעותו בסעיף 7 לחוק;

"תחנה לרפואת ספורט" – תחנה לרפואת ספורט שקבע שר הבריאות לפי סעיף 5(ג) לחוק הספורט, התשמ"ח-1988 (להלן – חוק הספורט);
"תקנות התעבורה" – תקנות התעבורה, התשכ"א - 1961."
אלכס מילר
יש הערות להגדרות? אין הערות.
מירב ישראלי
בדיקות רפואיות ותדירותן - תנאי לקבלת רישיון נהיגה ספורטיבית או חידושו.

2. (א) מבקש רישיון לנהיגה ספורטיבית (להלן - מבקש), בין אם הוא בעל רישיון נהיגה לפי פקודת התעבורה ובין אם לאו, יענה על השאלון הרפואי, יעבור בדיקות רפואיות, יביא אישור על בדיקת ראיה כאמור בתקנה 6, ויגיש את השאלון בצירוף טפסי הבדיקות האמורות לרשות המוסמכת יחד עם בקשתו.

(ב) בעל רישיון לנהיגה ספורטיבית המבקש לחדש את רישיונו, ימלא, אחת לשנה, שאלון רפואי ואחת לשנתיים יעבור גם בדיקה גופנית כללית, ויעביר לרשות המוסמכת את השאלון ואת טופס הבדיקה, יחד עם בקשתו לחידוש הרישיון; החל בגיל 40, יעבור המבקש לחדש רישיונו, בנוסף לבדיקה גופנית כללית, גם בדיקה ארגומטרית. "
אלכס מילר
יש שאלות?
גדעון מן
יש שינויים בתקנות הספורט השוטפות, של ספורט מתחרה באופן כללי, שהם משתנים מעת לעת ואז יש הוצאה של הוראות מנהל חדשות. האם נכון היה, בעיקר כשהבדיקות מתבצעות על ידי אותו רופא, להתאים מעת לעת את התקנות בנושא של נהיגה ספורטיבית?
מירב ישראלי
אני עשיתי השוואה בין התקנות האלה לתקנות לפי חוק הספורט. במקומות שיש הבדל אני אעיר ואתם תגידו מה נראה לכם. את חוזר המנכ"ל הם יכולים לתקן בלעדנו.
גדעון מן
הכוונה היא שמידי פעם זה משתנה כי דברים משתנים בספרות ויש דיונים חוזרים. .
אלכס מילר
יש אפשרות לתקן על-ידי חוזר מנכ"ל.
מירב ישראלי
יש כמה רמות של נורמות. חקיקה ראשית, שזה מה אנחנו עוסקים עכשיו. אחר-כך יש את התקנות. יש באמת תקנות ספורט כשירות רפואית, שכפי שאמרתי השוויתי ביניהן ויש הוראות נוהל ומנהל. הוראות מנהל אתם יכולים לעדכן ואתם לא צריכים לחזור אלינו. עד כמה שאני יודעת, התקנות לא תוקנו כבר הרבה שנים. השוויתי לנוסח כפי שהוא היום ואמרתי שבמקום שיש הבדלים אני אפנה את תשומת הלב ותגידו אם זה מוצדק או לא.
אלכס מילר
אתה צריך להבין את המערכת עצמה. במידה ויש שינוי, אתם צריכים לעשות את השינוי הזה בצורה מסודרת ושכולם ידעו עליו. הרי אתם לא מצפים שאותם אנשים שאחראים על הבדיקות יפנו כל שני וחמישי לבדוק אם לא השתנה משהו. אם זה לא נעשה בצורה מסודרת, הם יהיו בחוסר ודאות. אם אתם עושים את זה בצורה מסודרת, אז אתם יודעים לדרוש וגם להוציא את זה בצורה מסודרת.


צריך להיות איזה סדר מבחינת העברת השינויים שאתם עושים. כמשרד הבריאות, אתם יכולים להוציא חוזר מנכ"ל ומודיעים על השינוי. אם האדם לא מבצע את השינוי אתם יכולים לנקוט בסנקציות שלכם. אני לא יודע איך אנשים ידעו על השינויים אם לא תהיה הודעה מסודרת.
גדעון מן
אתה פורץ לדלת פתוחה, הדברים ברורים לי במאה אחוז. כרגע יש דיון בשינויים ידועים בתקנות הספורט. זה מוכן כבר ממרץ השנה.
מירב ישראלי
מיטל, כשעשיתם את התיקונים לתקנות הספורט הכלליות בדקתם את זה?
מיטל שרעבי
כן. אנחנו עובדים כרגע על תקנות בדיקות רפואיות לפי חוק הספורט. זה עדיין בשלבים של בדיקות והתייעצות. הדברים עדיין לא סגורים. אנחנו צריכים גם להתייעץ עם ארגוני הספורט.
מירב ישראלי
אני אגיד לך מה הפיתרון. כרגע זאת העמדה של משרד הספורט. הרי גם התקנות לפי חוק הספורט הן בסמכות של שר הספורט להתקין. כרגע זאת העמדה של משרד הספורט לגבי מה נכון. אם יגיעו לגיבוש של תיקונים בתקנות של חוק הספורט, הם יצטרכו לבדוק גם אם זה רלוונטי לתקנות האלה. השר יצטרך להתקין תיקון בשני סוגי התקנות.

נכון. יש כאן שתי רמות. אם יש שינויים בתקנות של חוק הספורט, אני מניח שכמעט אוטומטית זה צריך לעבור לתקנות של נהיגה ספורטיבית. הרמה השניה היא, אם יש שינויים בהוראות המנהל. למשל, לדוגמה, השתמשו במכשיר שיש לו 15 מסלולי א.ק.ג. זה צריך להיות תקף מיידית גם פה.
מירב ישראלי
זה לא בסמכותנו, זה בסמכות הרשות המבצעת.
גדעון מן
הוראות מנהל לגבי נהיגה ספורטיבית יוצאו על-ידי משרד הבריאות או על-ידי גורם אחר?
מירב ישראלי
אני לא יודעת. מה חלוקת הסמכויות בעניין הזה.
מיטל שרעבי
לדעתי אנחנו עובדים בשיתוף פעולה.
מירב ישראלי
איך זה נעשה היום בחוק הספורט? למשל, לגבי המכשיר, מי קובע?
גדעון מן
לשר הבריאות יש ועדת ייעוץ בנושא הזה. בסופו של דבר זה עובר להוצאה של הוראות מנהל.
מירב ישראלי
אני משערת שזה יהיה אותו דבר.
גדעון מן
יש שינויים יותר עמוקים בתקנות שהם ברשות השר.
יורם לוטן
אני מצטער על האיחור. אני אחראי על הרישוי במשרד הבריאות ואחראי לנושא מבחינת ההליכים של התיאומים עם המשרדים.

הנושא של התאום נבחן כבר במשך שנים והוא אכן כך נעשה. דברים שהם רפואיים מובהקים, שקשורים לבדיקות וסוג הבדיקות הם תמיד באחריות משרד הבריאות בתאום עם משרד התרבות והספורט. לכן אם יהיה שינוי כלשהו בבדיקות שה ספורטאים צריכים לעבור, אנחנו נוציא את הנהלים.
יוסי ניסן
לקחנו את מה שיש בחוק הספורט והוספנו את כל הבדיקות שנדרשות על-ידי ההתאחדויות הבינלאומית, שזה בנוסף לבדיקות האלה, על-מנת שמי שיעשה את הבדיקות לא יצטרך לעבור שוב בדיקות כאשר הוא מתחרה בחו"ל.
מירב ישראלי
מקריאה:
אלכס מילר
עד כאן הכול בסדר? אפשר להמשיך.
מירב ישראלי
מקריאה את התקנות: "בדיקת ראיה ומגבלות ראיה

6. (א) מבקש רישיון לנהיגה ספורטיבית, ימציא לתחנה לרפואת ספורט, אישור של רופא עיניים מומחה או אופטומטריסט מורשה בדבר כושר הראיה שלו, בחלק המתאים לכך בטופס 2 שבתוספת, ואם הוא מרכיב עדשות מגע או משקפיים – גם הצהרה כי עדשות המגע או המשקפיים הם לפי הנדרש בתקנה זו, בחלק המתאים לכך בטופס 3 שבתוספת.

(ב) מבקש רישיון לנהיגה ספורטיבית, הסובל מראיה כפולה, לא יוכל לקבל רישיון כמבוקש.

(ג) מבקש רישיון לנהיגה ספורטיבית אשר רשאי להסתייע לצורך נהיגה במשקפיים או בעדשות מגע, כאמור בתקנה 200(א) לתקנות התעבורה, ישתמש –
(1) במשקפיים העשויים חומר שאינו מתנפץ, כמובא בכללי הנהיגה הספורטיבית; או

(2) בעדשות מגע רכות בלבד.

(ד) מבקש אשר איבד את הראיה בעין אחת, לא יורשה להחזיק ברישיון נהיגה ספורטיבית למשך שלוש שנים לפחות; בתום תקופה זו יביא אישור על בדיקת ראייה, כאמור בתקנת משנה (א), ותידרש ממנו ראיה של לא פחות מ-6/6 בעין האחרת, ושיפוט משביע רצון של מרחקים.

(ה) מבקש רישיון לנהיגה ספורטיבית צריך שיוכל להבחין בין הצבעים אדום וירוק; אם מבקש הרשיון מערער על מסקנות הרופא הבודק בעניין זה, תערוך ההתאחדות מבחן מעשי בתנאים דומים לאלה של מירוץ, לפי כללי הנהיגה הספורטיבית, ותדווח על תוצאותיו לרשות."
אבישי פדהצור
ברשותך, הערה לשונית. בפסקה 6(א) צריך להיות כתוב "עדשות המגע או המשקפיים הם".
מירב ישראלי
מקריאה: "הודעה לרשות המוסמכת והתליית רישיון מטעמי בריאות

7. (א) בעל רישיון לנהיגה ספורטיבית שחל שינוי משמעותי במצבו הבריאותי, בטיפול תרופתי שהוא מקבל או במצב ראייתו, או שנפצע באירוע נהיגה ספורטיבית או שאושפז לתקופה העולה על שבועיים ימים, באופן שיש בו כדי להשפיע על נהיגתו, יודיע על כך בכתב, לרשות המוסמכת ויפעל לפי הוראותיה" - - -

כאן צריך להוסיף, בהתאמה לפסקה שבהצעה: "מקרות השינוי ועד קבלת החלטה". "מקרות השינוי ועד לקבלת החלטה של הרשות המוסמכת אם לאשר לבעל הרישיון להמשיך ולנהוג נהיגה ספורטיבית, לא ינהג נהיגה ספורטיבית". זה לא מיום ההודעה אלא מיום שהשינוי קרה. בסדר?
אבישי פדהצור
כן, דיברנו על זה.
מירב ישראלי
מקריאה: "(ב) הרשות המוסמכת שקיבלה הודעה כאמור, רשאית לאחר שנתנה לבעל הרשיון הזדמנות להשמיע את טענותיו, להחליט על התליית רישיון נהיגה ספורטיבית עד לעריכת בדיקה רפואית כמפורט בהחלטתה.

(ג) הרשות המוסמכת רשאית להשיב לבעל רישיון שהותלה את רישיונו, להתנותו בתנאים או לבטלו, לפי תוצאות הבדיקה הרפואית."

בסעיף ג' צריך להיות "לבעל רישיון שרישיונו הותלה".
מקריאה
"ועדת ערר

8. (א) הרשות המוסמכת תקים ועדת ערר אשר תהיה מוסמכת -

1) לאשר כשירות רפואית לנהיגה ספורטיבית, אף אם אין הנבדק עומד בכללים שבתקנות אלה, אך נראה לרופא בתחנה לרפואת ספורט, כי בנסיבות העניין, ניתן לאשר לנבדק רישיון לנהיגה ספורטיבית בתנאים שהתנה, ובלבד שהנבדק פנה בבקשה בעניין זה בתוך 30 ימים מיום שהודעה לו המלצתו של הרופא לפי טופס 2 שבתוספת ;

(2) לדון בערר של המבקש על קביעת הרופא בתחנה לרפואת ספורט, שלפיה אין הוא כשיר מבחינה רפואית לנהיגה ספורטיבית, ובלבד שהערר הוגש בתוך 30 ימים מהיום שהודעה למבקש ההחלטה שעליה הוא עורר.

(ב) ועדת הערר תהיה מורכבת מרופא ספורט, והוא יהיה יושב ראש הוועדה, מאורתופד ומרופא פנימי או רופא תעסוקתי,והיא תיעזר, לפי הצורך, בחוות דעת של מומחים בתחומים נוספים.

(ג) ועדת הערר מוסמכת לאשר את קביעת הרופא בתחנה לרפואת ספורט, לבטלה ולקבוע כי המבקש כשיר מבחינה רפואית לנהיגה ספורטיבית, להתנות בה תנאים, לשנותה, להורות על בדיקה חוזרת וליתן כל הוראה רפואית אחרת אשר נראה לה כי מן הראוי לתתה בנסיבות העניין.

(ד) אישרה ועדת הערר את קביעת הרופא בתחנה לרפואת ספורט שלפיה אין המבקש כשיר מבחינה רפואית לנהיגה ספורטיבית, יהיה המבקש רשאי לגשת לבדיקה רפואית נוספת בתחנה לרפואת ספורט, בתום ששה חודשים מיום החלטתה של ועדת הערר.

תחילה

9. תחילתן של תקנות אלה ביום תחילתן של תקנות הנהיגה הספורטיבית (רישיון לנהיגה ספורטיבית), התש"ע - 2009."


עד כאן התקנות.


התוספות הן בעצם הטפסים שמונחים בפניכם. אני לא אקריא את כל הפרטים. הטופס הראשון הוא טופס של נהיגה ארגומטרית. זה רישיון נהיגה בפעם הראשונה ומעל גיל 40 בכל שנתיים. יש פה פרטים על האדם.


הבדיקה בוצעה על מסילה על אופניים. לא הצלחתי להבין מחוק הספורט האם זה או או.
יורם לוטן
זה או או. אפשר לבחור כל תחנה לפי הדרך.
מירב ישראלי
הבדיקה בוצעה לפי פרוטוקול. ראיתי שהיתה שאלה איך מוגדר הפרוטוקול. אולי תסבירו בכמה מילים במה מדובר. ראיתי שבתקנות הספורט זה רק ברוס.
סיגל אוחנה
הפרוטוקול היא בדיקה סטנדרטית של המאמץ ומתבצעת על ידי קרדיולוגים במכוני בדיקות ספורט בכל העולם. הפרוטוקול מורכב משלבים בעלי קושי מתגבר ועד למאמץ מירבי תוך ניתור מעקב ורישום הא.ק.ג ולחץ האדם. הפרוטוקול מופקד לעיון הציבור בספרי לימוד הרפואה ובאתר האינטרנט.
מירב ישראלי
זאת אומרת שיש 3 פרוטוקולים חלופיים שאפשר לבחור אחד מהם?
סיגל אוחנה
כן.
מירב ישראלי
למה בתקנות הספורט מופיע רק אחד מהם ופה יש שלושה?
יורם לוטן
בספורט אפשר או מסילה או אופניים.
מירב ישראלי
אצלי בתקנות מופיע רק אחד.
סיגל אוחנה
לא,
מירב ישראלי
יכול להיות שזה משהו שאתם צריכים לתקן גם בתקנות הספורט. אז אמרתם שזה או או.

בתקנות הספורט יש גם טבלה של התאוששות.
גדעון מן
נכון. זה היה כתוב "ברוס" ויש קו שאפשר להוסיף באיזה פרוטוקול השתמשתי. המחשבה היא שהפרוטוקולים האלה גם הם לא מחייבים אלא אפשר גם פרוטוקולים נוספים.
מירב ישראלי
כרגע, איך שאני מבינה את תקנות הספורט, זה הפרוטוקול היחיד שמוזכר. התקנות מחייבות, אני לא בטוחה שאפשר להשתמש בפרוטוקולים אחרים.
גדעון מן
בהצעה שלנו לתיקון כבר תיקנו את זה.
מירב ישראלי
אז כאן זה בעצם מותאם לתיקון.
יהודית גידלי
אני קוראת פה כל מילה ואני רוצה להביא משהו לתשומת לבכם. אתם יכולים להסביר לי איזה עניין רלוונטי יש לאברי המין?
יורם לוטן
גם במקרה הזה הצענו שינוי בפרוטוקול הנוכחי כי בפועל בשטח זה לא מתבצע מטעמי אי נעימות.
יהודית גידלי
אני חושבת שזה לא רלוונטי.
יורם לוטן
החשיבות של זה היא בתחומי ספורט ידועים שבהם יש אפשרות חבלה. אם מישהו נולד עם שני אשכים טמירים והאשכים לא שמישים, הוא מקבל טיפול הורמונאלי כל חייו ואין בעיה שייפגע. אם הוא נפצע לא קורה כלום. אם אדם נפגע באשך אחד או שיש לו אשך טמיר אחד והשני תקין, מספיקה חבלה באשך אחד כדי שהוא יהפוך עקר לכל ימי חייו, בעוד שאם יש שני אשכים, אז לגוף יש את הרזרבה ופציעה לא תהפוך אותו לעקר.


מסיבה זאת, אם נניח שחקן כדורגל או אגרוף לא ידע או לא דיווח או שהרופא לא רשם שיש לו אשף אחד והוא נפגע והופך לעקר, זאת עילה מאוד ברורה לתביעה כנגד הרופא שבדק אותו.
מירב ישראלי
אבל אם הוא בודק אותו, הוא יכול לאסור עליו פעילות ספורטיבית בגלל זה?
יורם לוטן
הוא יכול לאסור עליו או לבקש חתימה מיוחדת שהאיש יודע, או, לחילופין, לבקש שהוא יתאמן רק עם הגנה.
אלכס מילר
מבחינתכם זה הכרחי?
יורם לוטן
מבחינתנו זה חשוב. אנחנו שינינו את הנוסח, שעדיין לא עבר ובמקום "יבדוק" כתבנו "יוודא".
מירב ישראלי
כשנגיע לזה, תגידו לנו אם אתם רוצים לשנות את זה גם פה.
יורם לוטן
המחשבה היתה שהאיש לא ירגיש לא נוח כשהוא בודק ילד בן 13 אבל הוא בהחלט שואל אותו ומקבל את האינפורמציה.
מירב ישראלי
אני חוזרת שוב לטופס הראשון. ראיתי שבחוק הספורט, אחרי המסילה והאופניים יש טבלה של התאוששות.
סיגל אוחנה
נכון, זה חסר כאן.
מירב ישראלי
אז צריך להוסיף את זה. בטופס הזה חסרות הערות סיכום ומסקנות. אז מוסיפים התאוששות ומוסיפים את זה.

אנחנו עוברים לטופס השני. זאת בדיקה גופנית לנהיגה ספורטיבית. יש פה גם פרטים לגבי הנבדק. אחר-כך יש פירוט של אברי הגוף השונים. אתם מציעים להכניס גם כאן תיקון בנושא של אברי המין?
גדעון מן
כאשר זה יעבור בתקנות הרגילות.
יורם לוטן
הרעיון המרכזי הוא שאין הבדל בבדיקות. לא רצינו שתהיינה שתי מערכות נפרדות. ההבדל היחידי בהמשך הוא הנושא של ראייה שבנהיגה ספורטיבית יש לו משמעות מיוחדת. לכן לא שינינו כרגע שום דבר. כאשר יהיו שינויים בתקנות הראשונות, נעשה גם פה.
מירב ישראלי
יש פה תוספות של קואורדינציה, נשימה, מערכת עצבים. אלה דברים חדשים.
גדעון מן
נכון, יש שינויים. אולי בהקשר הזה, מבחינת האחריות שלנו יהיה לוודא שרופאי הספורט מקבלים הכשרה גם בנושא הזה.
מירב ישראלי
יש פה טבלה של ממצאי בדיקות ראייה.
בסיום הטופס נאמר
"לאור הנתונים שהתקבלו בבדיקה גופנית ובבדיקת ראייה ולנתונים שנמסרו בתשובות לשאלון, אני החתום מטה מצהיר כי מבקש הרישיון לנהיגה ספורטיבית:

· כשיר לפעילות בלי הגבלה.

· אף שהנבדק אינו עומד בכללים שבתקנות אלה, נראה לי כי בנסיבות העניין ניתן לאשר לו רישיון נהיגה ספורטיבית בתנאים הבאים". אז זה עובר לוועדת הערר.
· בתי כשיר לפעילות".
הטופס השלישי והאחרון הוא הטופס של השאלון הרפואי. הוא ממולא אחת לשנה. יש בו פרטים על מבקש הרישיון.


רשימת השאלות כמעט זהה לתקנות הספורט. יש תוספות, שאני מבינה שמקובלות עליכם בגלל האופי המיוחד של הנהיגה הספורטיבית, נושא של דום נשימה, כאבי ראש תכופים, מהירות תגובה, זיכרון, התמצאות בזמן ומקום. אלה דברים שהם חדשים.


בסוף יש צבר של שאלות חדשות, נושא של שיווי משקל, נוירולוגיה, אפילפסיה ועוד.


בעצם שאלות 31 והלאה הן חדשות ומיוחדות לנהיגה ספורטיבית.


יש הערות לטופס הזה?
טוני בורשטיין
לטעמי יש אי התאמה. בטופס של הבדיקה הארגומטרית כתוב: "טופס זה מיועד למבקש רישיון נהיגה בפעם הראשונה בכל גיל ולמבקש לחדשו מגיל 40 ומעלה בכל שנתיים" ובסעיף 2 כתוב "אך ורק מעל גיל 40".
מירב ישראלי
לא, 2(א) חל על זה. מבקש זה פעם ראשונה ומחדש זה פעם שניה. אם תסתכל על 2(א) מדובר על פעם ראשונה כי זה מבקש. "מבקש... יענה על שאלון ויעבור בדיקות רפואיות", דהיינו בדיקה ארגומטרית ובדיקה גופנית. זה אומר שמבקש ראשון צריך גם וגם, ואחר-כך, מי שמבקש לחדש, אז רק מגיל 40.


האמת שדיברנו על זה וגם שינינו את הנוסח, בדיוק בגלל ההערה שלך.


אני עוברת עכשיו לטופס ההצהרה.


סעיף 1 אומר: "אני מצהיר בזה שמסרתי מידע מלא ונכון על מצבי הרפואי בעבר ובהווה". בתקנות הספורט כתוב: "לפי השאלות שנשאלתי על ידי הרופא הבודק". יש לזה משמעות כי מהנוסח של סעיף 1 עולה שהוא צריך ביוזמתו להגיד דברים שלא מוזכרים בשאלון. האם בכוונה עשיתם את ההבדל בין שני סוגי התקנות?
גדעון מן
לא.
מירב ישראלי
אז אולי כדאי להשוות את הנוסח. תחשבו על זה כי אני חושבת שזאת בעיה לדרוש מאדם לתת מידע כשהוא לא נשאל על-כך.
גדעון מן
את צודקת. אני חושב שזה הושמט מחדש בתקנות החדשות.
מירב ישראלי
אז צריך להוסיף בסוף סעיף 1: "לפי השאלות שנשאלתי על ידי הרופא הבודק".
יהודית גידלי
בסעיף 2 צריך להיות: "בגין הפציעה, התאונה או האירוע הרפואי".
מירב ישראלי
בסדר, תתייעצו עם הניסוח.


בסעיף 3 צריך להתאים את נוסח ההצהרה לנוסח של הסעיף. יש פה כמה דברים שחסרים.


"אני מתחייב בזה להודיע בכתב לרשות המוסמכת". צריך להיות "טיפול תרופתי" ולא "הטיפול התרופתי".
במשפט
"שיש בו כדי להשפיע על נהיגתי" צריך להוסיף "ולפעול לפי הוראותיה".


במקום "ומתחייב שמזמן השינוי במצבי" צריך להיות "מקרות האירוע".
השינויים הם
"בכתב", "תרופתי", "לפעול לפי הוראותיה" ו"מקרות השינוי". צריך להתאים את הנוסח.


לגבי סעיף 4. תקנה 5 אומרת: "מבקש רישיון נהיגה ספורטיבית יצהיר כי הוא מוותר על סודיות רפואית כלפי הרשות המוסמכת והרופא המטפל על גבי הצהרה שבטופס 3". אני חושבת שזה לגבי כל הבדיקות הרפואיות והשאלון. לכן במקום "טוס הבדיקה הרפואית" צריך להיות "כל הטפסים".


בסוף הטופס של הרופא הבודק אפשר להוסיף שאין צורך בבדיקה נוספת או שהוא מפנה לבדיקות נוספות. זה נמצא בתקנות הספורט ואפשר להוסיף את זה גם פה.


זה הכול.
אלכס מילר
לאחר שקראנו את התקנות והוספו התיקונים המקובלים על כל הגורמים אנחנו מצביעים. מי בעד התקנות?

הצבעה

בעד – רוב

נגד – אין

נמנעים – אין

התקנות אושרו
אלכס מילר
התקנות אושרו.
הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 09:45

קוד המקור של הנתונים