ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 13/10/2009

חוק מס הכנסה (תרומה לקרן לאומית או למוסד ציבורי בשנות המס 2009 ו-2010) (הוראת שעה), התש"ע-2009

פרוטוקול

 
PAGE
3
ועדת הכספים

13/10/2009


הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב שני

פרוטוקול
מישיבת ועדת הכספים

יום שלישי, כ"ה תשרי התש"ע (13 באוקטובר 2009), שעה 11:45
סדר היום
הצעת חוק מס הכנסה (תרומה לקרן לאומית או למוסד ציבורי בשנת המס 2009) (הוראת שעה), התשס"ט-2009
נכחו
חברי הוועדה: משה גפני – היו"ר

חיים אורון

מגלי והבה

שי חרמש

שלי יחימוביץ

אמנון כהן

אלכס מילר
מוזמנים
מיכל הנר-דויטש – ממונה חקיקה, רשות המיסים, משרד האוצר
מנהל הוועדה
טמיר כהן
רשמת פרלמנטארית
אתי אפלבוים

הצעת חוק מס הכנסה (תרומה לקרן לאומית או למוסד ציבורי בשנת המס 2009) (הוראת שעה), התשס"ט-2009
היו”ר משה גפני
אני פותח את ישיבת ועדת הכספים. על סדר היום: הצעת חוק מס הכנסה (תרומה לקרן לאומית או למוסד ציבורי בשנת המס 2009) (הוראת שעה), התשס"ט-2009


הצעת החוק הזאת אושרה בוועדת הכספים והיא היתה אמורה לעלות מחר במליאת הכנסת לקריאה שנייה ושלישית. זאת הצעת חוק טובה. אני משבח את רשות המיסים על-כך.


התקשר אלי אתמול מנהל רשות המיסים. בעצם אנחנו אישרנו שתהיה הטבה לגבי תרומה לקרן לאומית ולמוסד ציבורי, שמפחיתים את זה לסכום העולה על 300 שקלים חדשים. אנחנו מפחיתים את הסכום ומועילים בזה לעמותות, לחברות, לאלה שפועלים לטובת הציבור, ומאפשרים פטור ממס לתרומה בסכום נמוך יותר ומגדילים את התקרה.


דא עקא, שהצעת החוק הזאת היא הוראת שעה רק לשנת 2009. מנהל רשות המיסים ביקש שזה יהיה גם לשנת 2010.


אני מבקש להצביע על משיכת החוק מהמליאה. מי בעד משיכת החוק מהמליאה?

הצבעה

בעד – רוב

נגד – אין

נמנעים אין
היו"ר משה גפני
החוק נמשך מהמליאה.


כעת צריך להודיע למליאת הכנסת. בתנאי שתהיה הודעה למליאת הכנסת אני מבקש לאשר את הנוסח החדש של החוק.
מיכל הנר דויטש
מקריאה: "הצעת חוק מס הכנסה (תרומה לקרן לאומית או למוסד ציבורי בשנת המס 2009-2010) (הוראת שעה), התש"ע-2009.


1. על אף הוראות סעיף 46(א) לפקודת מס הכנסה, לעניין תרומה שתרם אדם לקרן לאומית או למוסד ציבורי, כאמור באותו סעיף.

1. בשנת המס 2009 יראו את הסעיף האמור כאילו במקום הקטע החל במילים "סכום העולה" עד המילים "שקלים חדשים לקרן" נאמר "סכום העולה על 300 שקלים חדשים לקרן", ובמקום הקטע החל במילים "או על" עד המילים "שקלים חדשים" נאמר "או על 7,500,000 שקלים חדשים".


2. בשנת המס 2010 יראו את הסעיף האמור כאילו במקום הקטע החל במילים "סכום העולה" עד המילים "שקלים חדשים לקרן" נאמר "סכום העולה על 300 שקלים חדשים לקרן" ובמקום הקטע החל במילים "או על" עד המילים "שקלים חדשים" נאמר "או על 7,500,000 שקלים חדשים".

גם בכותרת השוליים הוספנו את השנה 2010. במקום "שנת המס" זה הפך להיות "בשנות המס 2009 ו-2010" (הוראת שעה).
היו"ר משה גפני
אני מודה לך. מי בעד ההצעה, כפי שהוקראה? מי נגד?

הצבעה

בעד – רוב

נגד – אין

נמנעים – אין
היו"ר משה גפני
הצעת החוק אושרה.
קריאה
יו"ר ראש הכנסת יודיע על זה במליאה ורק אחרי שהוא יודיע אנחנו נניח את זה.
היו"ר משה גפני
שיודיע, כי אני רוצה להעלות את זה ביום שני.


תודה רבה.

הישיבה ננעלה בשעה 12:20

קוד המקור של הנתונים