ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 13/10/2009

שונות., הצעת ועדת הכנסת לפי סעיף 106ו(א) לתקנון הכנסת בדבר חובת דיווח חצי שנתי של שרים לוועדות הכנסת לפי הרכב הממשלה בכנסת ה-18., ערעורים על החלטת יו"ר הכנסת והסגנים שלא לאשר דחיפות הצעות לסדר היום., חוק המועצות האזוריות (מועד בחירות כלליות) (תיקון מס' 6), התש"ע-2009

פרוטוקול

 
PAGE
5
ועדת הכנסת

13/10/2009


הכנסת השמונה-עשרה


נוסח לא מתוקן

מושב שניפרוטוקול מס' 41
מישיבת ועדת הכנסת

​יום שלישי, כ"ה בתשרי, התש"ע (13 באוקטובר 2009) שעה 10:30
סדר היום
א.
קביעת ועדה לדיון בהצעת חוק המועצות האזוריות (מועד בחירות כלליות)(תיקון מס' 6), התש"ע-2009.

ב.
הצעת ועדת הכנסת לפי סעיף 106ו(א) לתקנון הכנסת בדבר חובת דיווח חצי שנתי של שרים לוועדות הכנסת, לפי הרכב הממשלה בכנסת ה-18.
נכחו
חברי הוועדה: יריב לוין – היו"ר

דוד אזולאי

טלב אלסאנע

נסים זאב
ייעוץ משפטי
עו"ד ארבל אסטרחן
מנהלת הוועדה
אתי בן-יוסף
רשמת פרלמנטארית
אתי אפלבוים

א.
קביעת ועדה לדיון בהצעת חוק המועצות האזוריות (מועד בחירות כלליות)
(תיקון מס' 6), התש"ע-2009.
היו"ר יריב לוין
אני פותח את הישיבה.
הנושא הראשון על סדר היום
קביעת ועדה לדיון בהצעת חוק המועצות האזוריות (מועד בחירות כלליות)(תיקון מס' 6), התש"ע-2009.

נשמעו במליאת הכנסת הצעות להעביר את הצעת החוק לועדת הפנים והגנת הסביבה או לוועדת חוקה, חוק ומשפט. עמדת הלשכה המשפטית הינה, להעביר את הצעת החוק לוועדת הפנים והגנת הסביבה וכך גם מבקש יו"ר ועדת הפנים.

יושב ראש ועדת חוק חוקה ומשפט הודיע כי לטעמו הצעת החוק אינה בתחום סמכותה של ועדת חוקה ולכן גם הוא אינו מתנגד להעבירה לוועדת הפנים.

אני מבקש מחבר הכנסת טלב אלסאנע, שהעלה את ההצעה להעביר לוועדת חוק חוקה ומשפט, לנמק את בקשתו. אחר-כך ידבר יו"ר ועדת הפנים ואז נעלה את ההצעה להצבעה.
טלב אלסאנע
כבוד היושב ראש, אין ספק כי עניין של בחירות לרשויות המקומיות הוא בסמכות של ועדת הפנים, כך גם הניהול וההתנהלות וכל הפרוצדורה של עניין הבחירות. אלא מה? שאלת הזכות לבחור ולהיבחר איננה בסמכות ועדת הפנים. זאת סוגיה חוקתית ממדרגה ראשונה.

הצעת החוק הזאת באה לשלול את הזכות הבסיסית הזאת, שהתושבים יבחרו את נבחריהם לשלטון המקומי. עד היום מועצה ממונה, בשלב הראשון, היתה מכהנת 4 שנים ואחר-כך אפשר היה להאריך לעוד שנה בהתייעצות עם ועדת הפנים ואפשר להאריך, בהסכמת ועדת הפנים, עוד שנה. זאת אומרת, יש בקרה. נקבע מועד לקיום הבחירות אבל לא דוחים. הדחייה היא לשנה לכל היותר ויש בקרה ויש פיקוח.

הצעת החוק הנוכחית באה לשלול לחלוטין - - -
דוד אזולאי
זה לא שייך לעניין.
טלב אלסאנע
תרשה לי דוד. אני מכבד אותך, אל תפריע לי. לא באתי לומר את דעתך, אני מכבד אותך, אל תפריע לי.

העניין הוא כזה. באה הצעת החוק לשלול את הזכות הבסיסית והמהותית והיסודית שהנציגים יבחרו את הנציגים שלהם - לכן, לדעתי, חשוב לי שהדברים יירשמו כי אני מתכוון לעתור לבג"צ נגד החוק הזה. אני יודע שאת ההצעה הזאת יאשרו אוטומטית. אני יודע שהעמדה שלי היא עמדת יחיד אבל אני רוצה שהדברים ימצאו את ביטויים בפרוטוקול כדי להסתמך עליהם.

חשוב מאוד שהזכות הזאת של התושבים לבחור את נציגיהם תישאר מוקנית להם, להכריע מי ייבחר כשם שחשוב שיישאר פיקוח של ועדת הפנים. אם יגידו שאנחנו נשארים במסגרת דחיית הבחירות והכול תחת בקרה פיקוח וזמן קצוב, אז הכול חוזר לוועדת הפנים. אבל, כל עוד שמדובר על שלילת הזכות לבחור ולהיבחר, זאת סוגיה מהותית וחוקתית.
היו"ר יריב לוין
יושב ראש ועדת הפנים, בבקשה.
דוד אזולאי
אדוני היושב ראש, תודה שאתה מקדים את הדיון כדי לקבל החלטה בנושא הזה. אני חושב שהנושא שעומד על הפרק. מקומו של החוק הזה הוא בוועדת הפנים. לגבי השגותיו של חבר הכנסת טלב אלסאנע, אתה מוזמן לבוא לכל הדיונים בהצעת החוק הזאת. תוכל להביע את דעתך, להשפיע על חברי הוועדה.
היו"ר יריב לוין
אני מעלה את ההצעה להצבעה. מי בעד להעביר לוועדת חוקה חוק ומשפט?

הצבעה

בעד – 1

נגד – 3

נמנעים - אין
היו"ר יריב לוין
מי בעד להעביר את ההצעה לוועדת הפנים?

הצבעה

בעד – 3

נגד – 1

נמנעים - אין
היו"ר יריב לוין
הוחלט להעביר לוועדת הפנים והגנת הסביבה.

ב.
הצעת ועדת הכנסת לפי סעיף 106ו(א) לתקנון הכנסת בדבר חובת דיווח חצי שנתי של שרים לוועדות הכנסת, לפי הרכב הממשלה בכנסת ה-18.
היו"ר יריב לוין
אנחנו עוברים לנושא הבא: הצעת ועדת הכנסת לפי סעיף 106 ו(א), בדבר דיווח חצי שנתי של שרים לוועדת הכנסת לפי הרכב הממשלה בכנסת ה-18.

אנחנו צריכים לקבוע על פי סעיף 106ו (א) היכן כל אחד משרי הממשלה ידווח את הדיווח החצי שנתי. באיזו וועדה כתוצאה מהשינוי בהרכב משרדי הממשלה וחלוקת הסמכויות בממשלה הנוכחית היה צריך להתאים את רשימת השרים ואת הוועדות שבהן כל אחד מהשרים צריך להציג את הדברים. על כן הנושא הזה מובא לאישור אחרי שכמובן נבדק ואושר גם על ידי המחלקה המשפטית והוכן על ידה.

הערות?
נסים זאב
ועדת הכנסת מקופחת.
היו"ר יריב לוין
נכון. אמרתי שאולי נשלח מישהו שיבוא אלינו.
נסים זאב
שר הפנים לא שייך לועדת הכנסת? איזה שר הוא הכי רלוונטי?
טלב אלסאנע
השר המקשר.
היו"ר יריב לוין
אין משרד שהוקם לצורך כך.
נסים זאב
שלא נקפח את השרים בלי תיק, שיבואו לפחות לועדת הכנסת לפחוות לדיווח. אני חושב שגם הם רוצחים את זה.
היו"ר יריב לוין
אם שר ירצה בכך לא נפריע לו בזה.

אני אקרא את הרשימה לפי הצעת ארבל.
טלב אלסאנע
שר התקשורת זה לא בחינוך?
היו"ר יריב לוין
לא, זה תמיד היה בכלכלה.


אני מקריא את הרשימה:

שר האוצר – ועדת הכספים

שר הבינוי והשיכון – ועדת הכלכלה

שר החקלאות ופיתוח הכפר – ועדת הכלכלה

שר לפיתוח הנגב והגליל – ועדת הכלכלה

שר התחבורה והבטיחות בדרכים – ועדת הכלכלה

שר התיירות – ועדת הכלכלה

שר התעשייה, המסחר והתעסוקה – ועדת הכלכלה

שר התקשורת – ועדת הכלכלה

שר התשתיות הלאומיות – ועדת הכלכלה

שר הביטחון – ועדת החוץ והביטחון

שר החוץ – ועדת החוץ והביטחון

שר לנושאים אסטרטגיים – ועדת החוץ והביטחון

שר לענייני מודיעין – ועדת החוץ והביטחון

שר לשיתוף פעולה אזורי – ועדת החוץ והביטחון

שר לביטחון פנים – ועדת הפנים והגנת הסביבה

שר להגנת הסביבה – ועדת הפנים והגנת הסביבה

שר הפנים – ועדת הפנים והגנת הסביבה

שר לשירותי דת – ועדת הפנים והגנת הסביבה

שר המשפטים – ועדת חוקה, חוק ומשפט

שר ההסברה והתפוצות – ועדת העלייה והקליטה והתפוצות

שר לקליטת עלייה – ועדת העלייה והקליטה והתפוצות

שר החינוך – ועדת החינוך התרבות והספורט

שר התרבות והספורט – ועדת החינוך התרבות והספורט

שר הבריאות – ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

שר לענייני גמלאים – ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

שר הרווחה והשירותים החברתיים – ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

שר המדע והטכנולוגיה – ועדת המדע והטכנולוגיה

זאת הרשימה.

מי בעד ההצעה?

הצבעה

בעד – רוב

נגד – אין

נמנעים - אין
יריב לוין
אין מתנגדים, התקבל פה אחד.

תודה רבה, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 10:43

קוד המקור של הנתונים