ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 22/09/2009

אישור תקנות המכינות הקדם צבאיות

פרוטוקול

 
PAGE
9
ועדת החינוך, התרבות והספורט

22.9.2009

הכנסת השמונה-עשרה


נוסח לא מתוקן

מושב ראשון

פרוטוקול מס' 68
מישיבת ועדת החינוך, התרבות והספורט

שהתקיימה ביום שלישי ד' בתשרי תש"ע (22 בספטמבר 2009) בשעה 12:00
סדר היום
אישור תקנות המכינות הקדם צבאיות.
נכחו
חברי הוועדה: זבולון אורלב – היו"ר

אנסטסיה מיכאלי
מוזמנים
עו"ד יבינה זכאי בראונר – לשכה משפטית, משרד החינוך

יוחנן בן יעקב – ממונה על מכינות קד"צ, משרד החינוך

שירה גרינברג – רפרנטית חינוך, משרד החינוך

רונן לינצ'בסקי – רמ"ד תכנון מקורות ולחימה, משרד הביטחון
אבי גור – ארגון הורים ארצי
יועצת משפטית
מרב ישראלי
מנהלת הוועדה
יהודית גידלי
רשמת פרלמנטרית
שרון רפאלי

אישור תקנות המכינות הקדם צבאיות
היו"ר זבולון אורלב
צהריים טובים. אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת החינוך, התרבות והספורט. על סדר יומנו שלושה נושאים: הראשון שבו נתחיל הוא אישור תקנות המכינות הקדם צבאיות; השני, תיקון – או נכון יותר, השלמה – לתעריפי הטיולים מאזור אילת; והנושא העיקרי שבו נדון הוא הסוגיה של השינויים – ההחמרה – במתן האישורים למלווי טיולים.

לשני הנושאים הראשונים הקצינו זמן קצר מאוד כיוון שכבר קיימנו עליהם דיונים מאוד ארוכים, ואין בדעתי לפתוח את הדיון מראשיתו.

הסוגיה הראשונה היא אישור תקנות המכינות הקדם צבאיות. אנחנו קיימנו לפני כחודש-חודש וחצי דיון מאוד ארוך בתקנות האלה שמאפשרות להביא לביצוע חוק המכינות הקדם-צבאיות. על פי החוק הזה, המדינה תשא במימון המכינות הקדם-צבאיות, כלומר באותם בחורים ובחורות בחינוך הממלכתי-דתי ובחינוך הכללי שמתנדבים מרצונם הטוב להקדיש עוד שנה אחת כדי ללמוד ולהכין את עצמם לשירות משמעותי בצה"ל. שיעור גבוה מאוד מבין בוגרי המכינות האלה שממש רוצים לשרת את מדינת ישראל במיטבם, עושים זאת בצורה ראויה ומשמשים לאחר מכן בתפקידים מרכזיים בצה"ל, ושיעור גבוה מהם הולך לקצונה ולפיקוד.

התקנות האלה הן מאוד מורכבות ומסובכות. דנו בהן בפעם הקודמת, וכאמור, אין בדעתי לחזור עכשיו על התקנות כולן. הן רובן טכניות ומגדירות מי הוועדה המייעצת, איך מכירים במכינה, מה הקריטריונים, מי יכול לנהל מכינה קדם-צבאית ועוד כיוצא באלה.


היו לנו שתי נקודות, כמדומני, שאותן היינו צריכים להשלים: האחת היא סוגיית ההצמדה של התעריף. כדי שהתעריף הקבוע בחוק לא יישחק ונמצא עצמנו צריכים שוב לחוקק ולהתווכח עם הממשלה ביקשנו שיהיה מנגנון קבוע בתקנות שיוסכם על כל משרדי הממשלה.


מה סוכם, יוחנן?
יוחנן בן יעקב
להצמיד למדד.
היו"ר זבולון אורלב
אני מבין שבהתחלה חשבנו להצמיד את זה לוועדת לאור, ולאחר מכן התברר שזאת הצמדה לא נכונה כיוון שהיא נשחקה. מי מייצג את האוצר?
שירה גרינברג
אני.
היו"ר זבולון אורלב
כאמור, ההצעה היא שבתקנות התעריף יוצמד למדד. זה מקובל גם על האוצר וגם עלינו.


מה הייתה הנקודה השנייה?
מרב ישראלי
אני אעבור לפי הסדר כי היו כמה נקודות. במהלך הניסוח גם בעקבות הבקשות של הוועדה לשינויים בתקנות התעוררו כל מיני שאלות ונערכו שינויים. אני רוצה להפנות את תשומת לב הוועדה לשינויים שנערכו מהנוסח שהוועדה אישרה:

בתקנות מס' 8(5) ו-12ו שמדברות על אותו עניין נעשה חידוד של הדרישה שלפחות 90% מבוגרי המכינה יתגייסו לשירות בצה"ל. אני אקריא את הנוסח: "90% מבוגרי המכינה התגייסו לשירות מלא בצה"ל בתפקידי לחימה, הדרכה, פיקוד, קצונה או תפקידים ומקצועות נדרשים אחרים, כפי שנקבעו בפקודות הצבא בהתאם לחוק שירות ביטחון במהלך כל אחת משנות הפעילות של המכינה שקדמו למועד הגשת בקשת ההכרה; הוועדה רשאית להמליץ מטעמים מיוחדים שיירשמו, על הכרה במכינה, לתקופה קצובה גם אם בפועל היה אחוז נמוך יותר של חניכים ששירתו בתנאים האמורים, ובתנאי שהמכינה תקיים דרישה זו במהלך התקופה שנקבעה".

יש לזה עוד הוראה מקבילה ב-12(ו) גם לגבי ההכרה וגם לגבי חידוש הכרה. זה אותו דבר.
היו"ר זבולון אורלב
זאת דרישה צודקת מאוד. אם זה ייעודה של המכינה, אז היא צריכה להוכיח את זה בפועל.
מרב ישראלי
מכיוון שזה לא תלוי רק בה יש גם אפשרות של מנגנון גמיש יותר בעניין הזה.
היו"ר זבולון אורלב
למה זה לא תלוי רק בה?
מרב ישראלי
יש אפשרות לוועדה לאפשר גם איזושהי גמישות מסוימת בדרישה הזאת בין השנים. זה התיקון שחודד.
היו"ר זבולון אורלב
אני מבין שתפקידים במקצועות נדרשים אחרים הם גם לגבי אלה שהולכים למכינה, והם לא בעלי כושר קרבי. הם בוודאי לא יכולים לשמש בתפקידים קרביים בגלל מגבלות רפואיות. לכן צריך היה לפתוח פתח גם למי שאין כושר קרבי ורוצה לשרת שירות משמעותי בצה"ל כך שילך למכינה ולאחר מכן לשרת שירות משמעותי, וללכת גם לפיקוד ולהדרכה. גם במקצועות הלא קרביים יש פיקוד והדרכה.
מרב ישראלי
העניין השני הוא בתקנה 11. מתוך דרישות הכשירות של ראש המכינה עלתה הסוגיה של תואר אקדמי והמקבילה לו. אני אבקש מיבינה להציג את הנוסח של פסקה 11(א)(6).
היו"ר זבולון אורלב
אנחנו מדברים על ראש המכינה החדש כי לגבי - - - יש הוראות מעבר.
מרב ישראלי
זה עוד דבר שתכף נקריא אותו.
יבינה זכאי
תואר אקדמי מוכר, תעודת הוראה או רישיון הוראה הוא לא בעייתי, כמובן, אבל בדיון הקודם התעוררה שאלה איך מנסחים בצורה מדויקת וראויה יותר את עניין ההשכלה התורנית האקוויוולנטית. בסופו של דבר העתקנו את הנוסח שמופיע כבר ברשומות בתקנות ששמן: "לפי חוק הרשויות המקומיות (מנַהל מחלקת חינוך – כשירות), שאדוני בעצמו אישר אותן בשנת 2003- -
היו"ר זבולון אורלב
כי אני בעל החוק.
יבינה זכאי
זאת העתקה משם. חשבנו אפילו על דרך ההפניה, אבל במחלקת נוסח רחוק אמרו לנו שעדיף במקרה הזה פשוט להעתיק, וזה מה שעשינו.

שיהיה ברור שדרישות א', ב', ג' הן דרישות מצטברות. זאת אומרת משנתקיימו בו כל אלה – גם שתי סמיכות מהרבנות הראשית, גם אישור שלמד תוכנית מלאה בישיבה גבוהה וגם עבר שלוש בחינות.
היו"ר זבולון אורלב
(ג) זה בחינות לצורך הסמכה ברבנות? זה בחינות לשוחטים? יש כל מיני בחינות ברבנות הראשית. צריך להבהיר פה: לרבנות או לדיינות. כי יש בחינות מבחינות שונות.
מרב ישראלי
גם ברשויות המקומיות זה מופיע כך.
היו"ר זבולון אורלב
צריכים לתקן גם ברשויות המקומיות, אני אכתוב לשר.


"עבר שלוש בחינות לפחות מתוך מכלול הבחינות לרבנות או לדיינות, שמקיימת הרבנות הראשית לישראל".
יוחנן בן יעקב
נוסף בסעיף (ב): "הוועדה רשאית מטעמים מיוחדים להמליץ בכתב למנהל להתיר לראש מכינה מכהן, אפילו אינו עומד בדרישות תקנה 11(א)(6)".
יבינה זכאי
כמו במספר מקומות אחרים, גם עם אחוזי הגיוס וכדומה, ישנן מכינות שבהנחה שחוות הדעת גם של הממונה במשרד הביטחון וגם של הממונה במשרד החינוך הן מאוד חיוביות; מכינה ותיקה שאנחנו יודעים שהיא מכינה טובה, ופה ושם בעקבות הדרישות החדשות, לא עומדים כרגע בדרישות- -
היו"ר זבולון אורלב
אבל לא מדובר פה על החדשים. אני רוצה להבחין בין דור א' לדור ב'. פה מדובר רק על חדשים.
מרב ישראלי
כאן מדובר גם על ותיקים וגם על חדשים, כי כל המכינות יצטרכו להגיש את הבקשה לפי זה. כמובן, זה גם יהיה מעתה והלאה, שאחרי שכל המכינות הקיימות יגישו, גם החדשות יגישו.
היו"ר זבולון אורלב
אז תחריגו את ב' רק לגבי הוותיקים.
מרב ישראלי
אבל בסעיף האחרון יש גם הוראת מעבר. זאת הוראה שתהיה תמיד גם לגבי הוותיקים וגם לגבי החדשים. נקרא את זה יחד.
היו"ר זבולון אורלב
(א). "מכינה אשר ביום פרסומן של תקנות אלה הייתה מכינה מוכרת ומתוקצבת על-ידי משרד החינוך – תוסיף להיות מוכרת ומתוקצבת בשנת הלימודים התש"ע, ובמהלכה יהיה עליה להשלים את הדרישות לפי תקנות אלה לקראת שנת הלימודים התשע"א; הוועדה המייעצת רשאית להתיר ארכות חריגות להגשת הבקשות בשנה הלימודים תשע"א.

(ב) ראשי מכינה המכהנים בשלוש השנים שקדמו למועד פרסומן של תקנות אלה ברציפות, לכל הפחות, יוסיפו לכהן כראשי מכינה אפילו אינם עומדים בתנאי תקנות אלה, באישור חריג בכתב מאת המנהל הכללי, לאחר המלצה חיובית בכתב, מטעמים מיוחדים שיירשמו מאת הוועדה המייעצת.

זה בסדר גמור, אז למה אנחנו צריכים את 7 ב'?
מרב ישראלי
זאת הוראה קבועה.
היו"ר זבולון אורלב
למה אנחנו צריכים את 11 (ב) קבועה?
יבינה זכאי
משום שאנחנו חושבים שיכולה להיות סיטואציה שמכינה קיימת, טובה וותיקה מקבלת את התקנות האלה ונדרש לה זמן להיערך. נניח שיש ראש מכינה מצוין, אבל אין לו תואר אקדמי או תעודת הוראה או רישיון הוראה קבוע- -
היו"ר זבולון אורלב
יבינה, לא על אלה מדובר. על אלה מדובר ב-23(ב).
מרב ישראלי
בישיבה הקודמת אמרנו שבגלל ההוראה ב-11 (ב) לא ראינו צורך לעשות הוראת מעבר מכיוון שיש הוראה קבועה. בעצם אישרנו את 11(ב).
יבינה זכאי
אבל צריך להבחין בין השניים.
היו"ר זבולון אורלב
11(ב) מדבר על אלה שמכהנים היום שלוש שנים.

גם אם הוא לא עומד בתקנות רשאי המנהל הכללי לאשר אותו.
יבינה זכאי
כולם יצטרכו לעמוד בדרישות האלה באיזשהו שלב.
היו"ר זבולון אורלב
אבל לגבי 11(ב) עשו הוראת מעבר: כפי שכתוב, "גם אם הוא לא עומד בתקנות רשאי המנהל הכללי בהמלצה של הוועדה לאשר אותו".


סליחה, טעיתי – ב-23(ב). תסבירי לי למה צריכים את שניהם.
יבינה זכאי
23(ב) זאת הוראת מעבר כללית שלפיה ראש המכינה היה בשלוש השנים שקדמו למועד הפרסום של התקנות האלה, ראש מכינה טוב ומצוין, ואנחנו רוצים שתמשיך לכהן, אבל אתה לא עומד בכל הדרישות , ולכן ניתן לך אישור חריג. רוב הסיכויים שהאישור החריג לא יעמוד לנצח, אלא יהיה קצוב בזמן ומותנה, ויאמר מה שאנחנו אומרים ב-11(ב), שהוא יצטרך להשלים את הדרישות בתוך פרק זמן מסוים. לצורך העניין, ב-11(ב) יש אפשרות להחרגה של ראש מכינה שלא עומד בדרישת ההשכלה, ברחל בתך הקטנה. זאת אומרת, אם זאת כל הבעיה תפנה לפי 11(ב) ובתוך זמן מסוים תבטיח להשלים תואר או תעודת הוראה, ולאחר מכן המכינה וראש המכינה יעמדו בכל התנאים ומקבלים רישיון קבוע. זאת מן הסתם משאת הנפש, לקבל רישיון קבוע.
מרב ישראלי
ב-23(ב) אני לא בטוחה שמה שאת אומרת, שזה רק לזמן קצוב, שזה עולה בהכרח מ-(ב).
יבינה זכאי
עקרונית אישורים חריגים יהיו תמיד מותנים, קצובים, מותלים. אישור חריג אתה לא יכול להעניק לנצח.
היו"ר זבולון אורלב
ולמה הם לא ב-11(ב)?
יבינה זכאי
11(ב) היא הוראה קונקרטית שמדברת רק על החרגה של דרישות ההשכלה של ראש המכינה, היא לא מדברת על דרישות הכשירות ככלל. אנחנו לא רוצים שייווצר פולמוס משפטי האם זה עונה או לא עונה. אנחנו רוצים שיהיה ברור שפה יש אופציה.
היו"ר זבולון אורלב
אם להגיד את האמת, אני לא אוהב את 11 (ב). לדעתי, 23(ב) עונה על העניין.
יוחנן בן יעקב
ההבדל הוא מאוד פשוט. 11(ב) מתייחס רק לסעיף ההשכלה. אני באמת חושב שבסעיף ההשכלה צריך להשאיר לוועדה מרחב. סעיף 23 מתייחס לכל- -
היו"ר זבולון אורלב
כלומר אפילו אם הוא הורשע בעבירה פלילית, אז מישהו יתיר- -


תראה מה זה היתר; היתר הוא אזרח ותושב ישראל. עולה על דעתו של מישהו שאני אאשר תקנות של מי שהוא לא תושב ישראל. "בגיר" – ייתנו לילד לנהל? "לא הורשע בעבירה פלילית", "הוא סיים שירותו בצה"ל" – האם מישהו שלא סיים את שירותו בצה"ל יכול לעמוד בראש מכינה קדם צבאית לצה"ל? מה קורה איתכם? "הוא משרת במילואים ככל שצה"ל מחייבו בכך". כי גם אם הוא נכה צה"ל, צה"ל כבר לא מחייב אותו. אני לא מבין מה העניין, אבל אני לא עקשן. בין כסה לעשור אני רחמן ופשרן.
יוחנן בן יעקב
לטענתי, אין בעיה להשמיט את 23(ב).
מרב ישראלי
בגלל זה בישיבה הקודמת החלטנו לא להכניס את הוראת המעבר.
היו"ר זבולון אורלב
אני מאשר את זה.
יוחנן בן יעקב
אנחנו מציעים להוריד את 23(ב) ולהשאיר את 11(ב).
יבינה זכאי
הורדנו.
היו"ר זבולון אורלב
אתם משאירים את 11(ב)?
יבינה זכאי
כן.
היו"ר זבולון אורלב
אז תרשמי: "מטעמים מיוחדים שיירשמו", כמו שהיה רשום ב-23(ב).
יבינה זכאי
רשום: "הוועדה רשאית מטעמים מיוחדים שיירשמו להמליץ בכתב למנהל הכללי".
היו"ר זבולון אורלב
בסדר גמור.
מרב ישראלי
רק עוד עניין טכני, אבל אני רוצה בכל זאת להפנות את תשומת לב הוועדה: הייתה טעות בתקנה 16 בעניין ההכרה; בסעיף קטן (ה) כתוב: "על הליך חידוש ההכרה יחולו הוראות תקנות אלה בשינויים המחויבים". קודם הייתה רק הפניה לפרק ג', שזה היה רק זה. זאת טעות שתוקנה, אבל בכל זאת רציתי להפנות את תשומת הלב.
היו"ר זבולון אורלב
בסדר גמור.
מרב ישראלי
נקרא את סעיף ההצמדה, סעיף 21, כדי לאשר אותו: "הסכום הנקוב בסעיף 3(א) לחוק יעודכן מדי שנה ב-1 בספטמבר, להלן יום העדכון, לפי שיעור השינוי של המדד החדש לעומת המדד היסודי. סכום שעודכן כאמור יעוגל לשקל החדש השלם הקרוב, וסכום של חצי שקל יעוגל כלפי מעלה. המנהל הכללי יפרסם ברשומות את הסכום כפי שעודכן ועוגל, לפי תקנת משנה (ב). בתקנה זו: "המדד" – מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה; "המדד החדש" – המדד שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון; ו"המדד היסודי" – המדד שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון הקודם. לעניין יום העדכון הראשון – המדד שפורסם בחודש אוגוסט 2009".
היו"ר זבולון אורלב
בסדר גמור.

היום אנחנו משלימים מהלך חשוב מאוד. אני ביקרתי במכינת "בינה" לפני שבועיים וסיפרו לי שהתעכבו תשלומים מכיוון שהתקנות האלה לא אושרו, וקיבלתי גם פניות נוספות מאז שנבחרתי לעמוד בראש הוועדה הזאת. אני שמח שהצלחנו בתוך חודשים ספורים להביא לאישור התקנות.

מגיע לשר החינוך התודה וההערכה. בפגישתי הראשונה איתו העלינו את סוגיית המחויבות של המשרד להשלים תקנות בחוקים שונים, שאי התקנתם גורם עוול לציבור גדול, ובדוגמה הזאת, גורם עוול לאותן מכינות שעדיין לא נכנסו למערכת המכינות הקדם צבאיות. אני שמח שהיום אנחנו משלימים את זה.

לכן קודם כול ברכות לשר החינוך וללשכה המשפטית, שיבינה מייצגת, שבזמן קצר יחסית הצלחנו להשלים את התקנות; כמובן תודה גם ליוחנן בן יעקב שאחראי על נושא המכינות הקדם צבאיות בין היתר, כי יש לו עוד דברים שהוא אחראי להם.

יש פה בשורה גדולה. לכאורה אלה רק תקנות טכניות, אבל מעשית אלה תקנות שמשדרות את הערכת החברה הישראלית למכינות הקדם צבאיות; הוקרה עמוקה לאותם צעירים וצעירות שנותנים ממיטב שנותיהם כדי לשרת את מדינת ישראל במיטב ולמצות את יכולתם להוביל את צבא ההגנה לישראל להישגים ולהצלחות, ולהגן על מדינת ישראל.

חשוב שהמסר הזה יעבור גם באמצעות משרד החינוך לראשי המכינות כדי שראשי המכינות יעבירו זאת לתלמידים – או בחורים ובחורות – שמכינים עצמם לשירות בצה"ל, כי מאוד חשוב שיידעו שיש גיבוי מלא של המדינה, של הכנסת לשירות הזה. נאחל לבוגרי המכינות שהולכים לשירות צבאי לחזור בשלום הביתה, כמובן.

ברשותך, אנסטסיה, אני מביא את התקנות האלה להצבעה: מי בעד? מי נגד? אני קובע שוועדת החינוך אישרה פה אחד את תקנות המכינות הקדם צבאיות (הכרה במכינה קדם-צבאית), התש"ע-2009. אנחנו מאחלים הצלחה רבה מאוד. אני מבין שזה יפורסם בימים הקרובים וייכנס מיד לפועל, אז אנא, יוחנן, לפחות תודיע.
יוחנן בן יעקב
כל ראשי המכינות יושבים עכשיו וצופים בנו.
היו"ר זבולון אורלב
נכון.


עכשיו אני נזכר באמת שכשתכננו את הישיבה אמר לי יוחנן שיש יום עיון של כל ראשי המכינות, אז אולי כדאי לדחות. אמרתי לו שאם אני דוחה את זה, זה יהיה כבר אחרי סוכות, ואני כבר יודע את המצוקה של המכינות. אז קודם כול אני מעריך שעזבת את יום העיון והגעת אלינו. אין לי ספק שיש לך חלק חשוב באישור. צלצל אליי גם סגן שר הביטחון מתן וילנאי בסוף השבוע שעבר ודחק בי מאוד להביא את התקנות לאישור. אמרתי לו שאם לא תקרה תקלה מיוחדת, היום יום שלישי, שנכפל "כי טוב", אנחנו נאשר את התקנות. לכן אם נמצא מישהו מלשכתו ויכול להעביר לו את הידיעה, אני אשמח מאוד.
יוחנן בן יעקב
הוא נמצא עכשיו במכינה בדליית אל-כרמל.
היו"ר זבולון אורלב
הוא לא נמצא עם כל יתר ראשי המכינות?
יוחנן בן יעקב
לא. הוא נמצא בסיור במכינה דרוזית.
היו"ר זבולון אורלב
הוא באמת אמר לי שהמכינה שם בבעיות כספיות קשות. גם היא בין המכינות שמחכות לאישור התקנות. אני מבקש מעוזרי שוקי שיודיע ללשכה שלו תוך כדי הביקור. אם ראשי המכינות צופים בנו עכשיו- -
יוחנן בן יעקב
כולם שומעים את קח"ר בנושא "טוהר הנשק".
היו"ר זבולון אורלב
אני מעדיף שהם יעסקו בסוגיה הזאת, ואנחנו בשלנו. שתהיה שנה טובה לכל ראשי המכינות, לסטודנטים וגם למשרד החינוך.


תודה רבה.

הישיבה ננעלה ב- 12:25

קוד המקור של הנתונים