ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 16/09/2009

תקנות השקעות משותפות בנאמנות (נכסים שמותר לקנות ולהחזיק בקרן ושיעוריהם המרביים)(מחירי קניה ומכירה של נכסי קרן ושווי נכסי קרן)(עמלת הפצה)(פרטי תשקיף של קרן, מבנהו וצורתו)(דוחות)(דוחות כספיים של קרן)

פרוטוקול

 
הכנסת השמונה עשרה

PAGE
2
ועדת הכספים

16.9.2009


הכנסת השמונה עשרה


נוסח לא מתוקן

מושב ראשון

פרוטוקול

מישיבת ועדת הכספים

יום רביעי, כ"ז באלול התשס"ט (16 בספטמבר 2009), שעה 13:20
סדר היום
1.
תקנות השקעות משותפות בנאמנות (נכסים שמותר לקנות ולהחזיק בקרן ושיעוריהם המרביים) (תיקון), התשס"ט-2009 (להלן – תקנות הנכסים).

2.
תקנות השקעות משותפות בנאמנות (מחירי קנייה ומכירה של נכסי קרן ושווי נכסי קרן) (תיקון), התשס"ט-2009 (להלן – תקנות המחירים).

3.
תקנות השקעות משותפות בנאמנות (עמלת הפצה) (תיקון), התשס"ט-2009 (להלן – תקנות עמלת הפצה).

4.
תקנות השקעות משותפות בנאמנת (פרטי תשקיף של קרן, מבנהו וצורתו), התשס"ט-2009 (להלן – תקנות פרטי תשקיף).

5.
תקנות השקעות משותפות בנאמנות (דוחות) (תיקון), התשס"ט-2009 (להלן – תקנות הדוחות).

6.
תקנות השקעות משותפות בנאמנות (דוחות כספיים של קרן), התשס"ט-2009 (להלן – תקנות דוחות כספיים).
נכחו
חברי הוועדה: משה גפני – היו"ר

ציון פיניאן – המ"מ היו"ר

יעקב אדרי

חיים אורון

אורי אריאל

זאב בילסקי

דניאל בן-סימון

מגלי והבה

יצחק וקנין

שי חרמש

שלי יחימוביץ

אמנון כהן

שלמה (נגוסה) מולה

אופיר פינס-פז

פניה קירשנבאום
מוזמנים
עו"ד שמשון אלבק, היועץ המשפטי, רשות ניירות ערך

עו"ד דניאל רימון, סגנית היועץ המשפטי וממונה על החקיקה, רשות ניירות ערך

דודו לביא, מנהל יחידת השקעות, רשות ניירות ערך

צבי, יושב-ראש איגוד קרנות הנאמנות
מנהל הוועדה
טמיר כהן
רשמה וערכה
אהובה שרון – חבר המתרגמים בע"מ

1.
תקנות השקעות משותפות בנאמנות (נכסים שמותר לקנות ולהחזיק בקרן ושיעוריהם

המרביים) (תיקון), התשס"ט-2009 (להלן – תקנות הנכסים).

2.
תקנות השקעות משותפות בנאמנות (מחירי קנייה ומכירה של נכסי קרן ושווי נכסי קרן) (תיקון), התשס"ט-2009 (להלן – תקנות המחירים).

3.
תקנות השקעות משותפות בנאמנות (עמלת הפצה) (תיקון), התשס"ט-2009 (להלן – תקנות עמלת הפצה).

4.
תקנות השקעות משותפות בנאמנת (פרטי תשקיף של קרן, מבנהו וצורתו), התשס"ט-2009 (להלן – תקנות פרטי תשקיף).

5.
תקנות השקעות משותפות בנאמנות (דוחות) (תיקון), התשס"ט-2009 (להלן – תקנות הדוחות).

6.
תקנות השקעות משותפות בנאמנות (דוחות כספיים של קרן), התשס"ט-2009 (להלן – תקנות דוחות כספיים).
היו"ר משה גפני
אני פותח את ישיבת ועדת הכספים. אנחנו דנים בתקנות השקעות.

חבר הכנסת ציון פיניאן מחליף את היושב-ראש בניהול הישיבה
שמשון אלבק
אני היועץ המשפטי של רשות ניירות ערך. נמצאים אתי דוד לביא, מנהל מחלקת השקעות ברשות ניירות ערך, ועורכת-הדין דניאל רימון, ממונה על החקיקה ברשות ניירות ערך.
דניאל רימון
יש תיקון אחד שנבקש להקריא לפרוטוקול, לאור שיח שהיה עכשיו במסדרון.
דוד לביא
אני אתן סקירה על כל התקנות וככל שיתעוררו שאלות, אנחנו נתייחס.
היו"ר ציון פיניאן
נצטרך לקיים הצבעה על כל תקנה בנפרד.
דוד לביא
נכון.


בסוף שנת 2007 אישרה ועדת הכספים רפורמה נרחבת בתחום קרנות הנאמנות. ששת הסטים שמובאים לאישור הוועדה כיום מהווים נדבך נוסף להשלמת המהלך וכוללים גם תיקונים שהם פועל יוצא של הפקת לקחים מהניסיון שנצבר מאז. התיקונים מתמקדים בהרחבה ועדכון של חובות הגילוי בתחום הקרנות.
אורי אריאל
זה הגיע אלינו היום?
דניאל רימון
אנחנו העברנו את זה לפני כן. זה לא מהיום.
אורי אריאל
מה אמור לקרות כאן? אני מדבר על הצד הטכני. מגיע עכשיו חומר, נוסח מעודכן ל-16 לספטמבר. מה צריך עכשיו להיות? אנחנו צריכים להבין את זה עכשיו?
היו"ר ציון פיניאן
הם יסבירו ולאחר מכן נצביע.
אורי אריאל
יש מוסד שמתנהל כך במדינה? בסדר.
דוד לביא
כל השינויים שהיו, אם היו, הם בשני קבצים מתוך ששת הקבצים האלה וגם אלו הם שינויים מינוריים והם רק על מנת לדייק כי מבקשים מאתנו להביא שינויים מראש. אין שום דבר מהותי בתיקונים האלה. אני לכן לא חושב שיש כאן בעיה.
דניאל רימון
אדוני, נכון לאתמול התקיימה שיחה עם היועצת המשפטית של הוועדה ולאור השיחה אתה מצאנו לנכון, על מנת שלא תפגשו בזה לראשונה בוועדה, להכניס תיקונים שהם מינוריים לחלוטין ואותם נציג לפניכם. לא עשינו שום שינוי במהות התקנות שנמצאות באתר הרשות ונשלחו אליכם לפני תקופה ארוכה ביותר ונמצאות בוועדה. לא עשינו שום שינוי מהותי בימים האחרונים.
שמשון אלבק
למעלה מארבעה חודשים.
היו"ר ציון פיניאן
אני מבין שהשינויים הם טכניים.
דניאל רימון
הם שינויים עליהם הצבענו.
שמשון אלבק
בעקבות דיונים מול הוועדה.
דוד לביא
כפי שציינתי, התיקונים מתמקדים בהרחבה ועדכון של חובות הגילוי במטרה להגביר את האפקטיביות של הגילוי הנאות וכן פעולות שנועדו להביא לשכלול השוק ולהגברת התחרות בו.


אני מציע שאני אעבור על הסטים השונים ואתייחס לעיקרי הדברים.


לגבי הסט הראשון, תקנות השקעות משותפות (נכסים שמותר לקנות ולהחזיק בקרן ושיעוריהם המרביים) (תיקון), התשס"ט-2009, אומר את עיקרי הדברים שכלולים שם שהם הסרת חסמים תפעוליים בהתפתחות שוק האשראי החוץ-בנקאי לטווח קצר, תוך מתן אפשרות למנהלי הקרנות להשקיע בתעודות חוב, ניירות ערך מסחריים לא סחירים לתקופה של עד שנה בכפוף לכך שתיק ההשקעות של הקרן הכספית ימשיך ויתנהל בהתאם למשך חיים ממוצע שלא יעלה על תשעים ימים.


יש הוראה שתכליתה להדק את הבקרה בכל מה שקשור לשמירה על הנכסים שמוחזקים בקרנות באמצעות הטלת חובה על מנהל הקרן והנאמן לוודא שהנכסים נשמרים באופן שמבטיח את זכויות בעלי היחידות. זה אחת התובנות והלקחים המהווים פועל יוצא של המשבר שפקד אותנו בשוק ההון בשנה האחרונה. הגברת הגמישות בניהול הנכסים שבא לידי ביטוי בכך שעד 25 אחוזים מהנכסים שמוחזקים בקרנות כספיות יוכלו להיות מושקעים בתמהיל של תעודות חוב ופיקדונות לזמן קצוב עם נזילות שבועית ועד 5 אחוזים בפיקדונות ותעודות למימוש בהתרעה של עד חודש ימים. תיקון שמעדכן את משקלו המרבי של תאגיד בודד בקרן מחכה מ-20 אחוזים ל-25 אחוזים.
היו"ר ציון פיניאן
הסט השני, תקנות השקעות משותפות בנאמנות (מחירי קנייה ומכירה של נכסי קרן ושווי נכסי קרן) (תיקון), התשס"ט-2009, כולל רק תיקון קטן טכני במהותו.


התיקון השלישי, תקנות השקעות משותפות בנאמנות (עמלת הפצה) (תיקון), התשס"ט-2009, הוא תיקון שכאן אולי אני ארחיב מעט בהסבר לגביו.


יש כיום שני סוגים של מכשירים שמאפשרים השקעה פסיבית בשוק ההשקעות, זאת אומרת, השקעה שמחכה לגבי ניירות ערך.
חיים אורון
הכל מוסכם על כולם?
קריאה
לא, יש כמה הערות.
חיים אורון
אז בואו נדבר על ההערות.
שמשון אלבק
זאת סקירה מאוד קצרה.
היו"ר ציון פיניאן
אני מקבל את הצעתו של חבר הכנסת אורון. אני מבין שחייבים לקרוא את זה.
דניאל רימון
לא, לא לקרוא אלא להסביר.
דוד לביא
יש כיום שני מוצרים, תעודות סל וקרנות מחכות. המטרה של התיקון הזה היא בעצם לאפשר שמבנה העמלות על תעודות הסל והקרנות המחכות יהיה זהה ובעצם ההוראה שחלה על קרן מחכה לגבי ניירות ערך מורחבת ותחול בעצם על כלל הקרנות המחכות. המשמעות של הדבר הזה היא שמנהלי הקרנות המחכות לא ישלמו עמלות הפצה ותחת זה יבוצע תשלום במתכונת מקובלת ביחס לקרנות סל וקרנות מחכות מסוג שתיים של עמלות עסקה בידי הלקוח. התיקון הזה תואם עם מנהלי הקרנות, עם איגוד הבנקים וגם עם המפקח על הבנקים.


תקנות השקעות משותפות בנאמנות (פרטי תשקיף של קרן, מבנהו וצורתו), התשס"ט-2009, אלה תקנות שעוסקות בשינוי של מבנה התשקיף, המידע שנכלל בו, פועל יוצא של התפתחויות שמאפיינות את שוק ההון מאז הותקנו התקנות האלה לראשונה לפני כ-40 שנים. מדובר על שינויים מבניים ואני חושב שבשלב הזה אין צורך להרחיב מעבר לכך.


בתקנות השקעות משותפות בנאמנות (דוחות) (תיקון), התשס"ט-2009, התיקון הוא בעצם תיקון משלים לתיקון של תקנות פרטי תשקיף שקובע את החובה מקום שבו מנהל קרן לא מפרסם תשקיף במהלך תקופה מסוימת, להגיש את המידע לציבור באמצעות דוח תקופתי ועוד מספר תיקונים ביחס למידע שנכלל בדוח על הגשת כתב אישום במנהל קרן.


תקנות השקעות משותפות בנאמנות (דוחות כספיים של קרן), התשס"ט-2009, תקנות שמכילות את IFRS על הדיווח הכספי של מנהלי הקרנות וכוללות גם התאמות נדרשות. במקביל הן מפרידות את הדיווח הכספי כדיווח שעומד בפני עצמו, דיווח אוטונומי במערכת המגנה, המערכת להפצת המידע לציבור, ואינן כורכות אותו במסגרת התשקיף. זה חלק מהתהליך של הייעול וההתאמות המבניות בתשקיפים שבאים לידי ביטוי בתקנות פרטי תשקיף.
מיקי ציבר
יושב-ראש איגוד קרנות הנאמנות. יש לנו הערות לשני סטים וההערות הן לא גדולות. בנושא תקנות של דוחות כספיים, על פי התקנות המוצעות יש להגיש את הדוחות תוך חודשיים מתום שנת הכספים של הקרן. בתאגידים נהוג שלושה חודשים וביקשנו מהרשות לאפשר לנו להגיש בצורה רגילה גם את הדוחות הכספיים של קרן הנאמנות. לדעתי זה מקובל עליהם.
דוד לביא
התיקון המבוקש מקובל עלינו. אנחנו נתקן בהתאם.
דניאל רימון
בתקנות השקעות משותפות בנאמנות (דוחות כספיים של קרן), התשס"ט-2009. בתקנה 2(ג) במקום המילה "חודשיים" יבוא "שלושה חודשים".


כלומר, הדוחות הכספיים יוגשו תוך שלושה חודשים מתום שנת הכספים.
מיקי ציבר
נושא שני הוא תקנות של פרטי תשקיף. בתקנה 2(ב) מסבירים את הנתונים שיש לשים בתשקיפים ואחד הדברים שכתובים שם הוא שאת הנתונים צריכים להגיש לרשות 15 ימי עסקים לפני מועד הגשת התשקיף, אבל בעניינים מהותיים לתת נתונים עד יום פרסום התשקיף. מבחינה טכנית זה לא אפשרי. זה כאילו מחייב דחייה של התשקיף. ביקשנו מהרשות לשנות את העניין הזה והכוונה הייתה בסעיף הזה שזה יהיה סעיף מניעתי שימנע פעולות שמנהל הקרן בין היום שנותנים לו אישור לפרסום התשקיף לבין התשקיף במספר ימים. בכל מקרה, ביקשנו לתקן את זה על מנת שנוכל לא לדחות את מועד התשקיף ושלא יהיו לנו יותר מדיי חשיפות משפטיות אם הנתונים המהותיים יופיעו באמצעים אחרים.
דוד לביא
אני מיד אתייחס. אני אולי אסביר מה תכלית הסעיף וכיצד אנחנו מתכוונים, לפחות במבחן המעשה, לפעול נוכח ההערה שהושמעה כרגע.


התשקיף הוא המסמך באמצעותו מוצעות היחידות לציבור ועל כן ברור לכולם שהוא צריך לכלול מידע שמעודכן למועד פרסומו. התשקיף מקבל את ההיתר בדרך כלל פרק זמן שיכול להגיע כדי 15 ימים לפני תאריך הפרסום ובעצם המטרה של ההוראה הזאת היא להבטיח שבמהלך התקופה שבין מתן ההיתר לבין המועד שבו מתפרסם התשקיף, מנהל הקרן לא יבצע פעולות יזומות לשינוי של עניינים מהותיים באופן שיביא לכך שיהיה פער בין המידע שמתפרסם בתשקיף שקיבל את ההיתר לפני כן לבין מה שקורה בפועל בשטח.


אני חושב שהעניין הזה מוסכם גם על יושב ראש איגוד מנהלי הקרנות ואני מניח שהוא מכוון לאותם מקרים בהם אירועים שאינם בשליטתו של מנהל הקרן יתרחשו ובהתאם להוראה הזאת הם יצטרכו לקבל את ביטויים בתשקיף.


התייחסותנו לעניין זה היא כדלקמן. הנוסח כרגע, כפי שהוא מופיע בהוראות תקנה 2(ב) עוסק בעניינים מהותיים. סגל הרשות, כשם שפעל בעבר, כך ימשיך לפעול בהמשך ובהתקיים אירוע שאינו בשליטת מנהל הקרן, אירוע שהוא אירוע שאינו נופל כדי אירוע מהותי שמחייב תיקון של המידע בתשקיף על מנת להבטיח שהמסמך שמתפרסם לתשקיף אכן עדכני, סגל הרשות יסתפק במתן אפשרות למנהל הקרן לדווח לציבור באמצעות הגשת דיווח מיידי מבלי שהדבר בהכרח, בהתאם לנסיבות העניין, יצטרך למצוא את ביטויו בנוסח של התשקיף שיתפרסם במועד שנקבע לכך מלכתחילה, תוך ניסיון להימנע בהתקיים הנסיבות האלה מדחיות במועד פרסום התשקיף. אני מקווה שהדבר הזה מניח את הדעת.
דניאל רימון
יש עוד תיקון אחד וזה התיקון שנשלח אתמול אבל לא הוא שחולק. בסעיף התחילה לאותן תקנות שתיקנו קודם, תקנות דוחות כספיים, בסעיף 5(ב) צריך לבוא "ביום כ"ה בטבת התשע"א (1 בינואר 2011)" ולא 2010 כפי שכתוב.
היו"ר ציון פיניאן
אנחנו עוברים להצבעות.

תקנות השקעות משותפות בנאמנות (נכסים שמותר לקנות ולהחזיק בקרן ושיעוריהם המרביים) (תיקון), התשס"ט-2009

ה צ ב ע ה

התקנות אושרו

תקנות השקעות משותפות בנאמנות (מחירי קנייה ומכירה של נכסי קרן ושווי נכסי קרן) (תיקון), התשס"ט-2009.

ה צ ב ע ה

התקנות אושרו

תקנות השקעות משותפות בנאמנות (עמלת הפצה) (תיקון), התשס"ט-2009

ה צב ע ה

התקנות אושרו

תקנות השקעות משותפות בנאמנות (פרטי תשקיף של קרן, מבנהו וצורתו), התשס"ט-2009

ה צ ב ע ה

התקנות אושרו

תקנות השקעות משותפות בנאמנות (דוחות) (תיקון), התשס"ט-2009

ה צ ב ע ה

התקנות אושרו

תקנות השקעות משותפות בנאמנות (דוחות כספיים של קרן), התשס"ט-2009

ה צ ב ע ה

התקנות אושרו

אני מודה לכם.

הישיבה ננעלה בשעה 13:40

קוד המקור של הנתונים