ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 22/09/2009

אישור תשלומי הורים לטיולים מאיזור אילת והדרום

פרוטוקול

 
PAGE
6
ועדת החינוך, התרבות והספורט

22.9.2009

הכנסת השמונה-עשרה

נוסח לא מתוקן

מושב ראשון

פרוטוקול מס' 69

מישיבת ועדת החינוך, התרבות והספורט

שהתקיימה ביום שלישי ד' בתשרי התש"ע (22 בספטמבר 2009) בשעה 12:30
סדר היום
אישור תשלומי הורים לטיולים מאיזור אילת והדרום.
נכחו
חברי הוועדה: זבולון אורלב – היו"ר

אנסטסיה מיכאלי
מוזמנים
עו"ד יבינה זכאי בראונר – לשכה משפטית, משרד החינוך

רוני נעמן – מִנהלת הטיולים, משרד החינוך

יעל פרבר – משרד החינוך

אסף שלזינגר – מ"מ יו"ר איגוד חברות אבטחת הטיולים

שירה גרינברג – רפרנטית חינוך, משרד האוצר

רונן לינצ'בסקי – רמ"ד תכנון מקורות ולחימה, משרד הביטחון

אבי גור – ארגון הורים ארצי

אתי בנימין – ארגון הורים ארצי
יועצת משפטית
מרב ישראלי
מנהלת הוועדה
יהודית גידלי
רשמת פרלמנטרית
שרון רפאלי

אישור תשלומי הורים לטיולים מאיזור אילת והדרום
היו"ר זבולון אורלב
הנושא הבא על סדר היום הוא אישור תשלומי הורים לטיולים לתלמידים מאזור אילת והדרום. הוועדה, כידוע, אישרה את תשלומי ההורים. אתם זוכרים את הישיבה מכיוון שלידי יושבת חברת הכנסת אנסטסיה מיכאלי, ובה היא הביאה ערמה של ספרים ואת בתה המקסימה טלי, שהתנהגה למופת לאורך כל הישיבה שארכה שלוש שעות וכן את קבלת התשלומים הגדול שהיא שילמה בעבור הספרים. בישיבה זו אישרנו, בין היתר, את תשלומי הטיולים, והתברר שגם בעבר נהגנו לאשר את בקשת משרד החינוך – שאני מקווה שהיא מתואמת עם ארגוני ההורים ועם מרכז השלטון המקומי – לאשר יום תשלום גבוה יותר לטיולים לתלמידים מאזור אילת כי הטיול אורך עוד יום הלוך ושוב. כדי שהתלמידים לא יפסידו את התכנים צריכים לאשר עוד יום, והיום הזה עולה כסף.

באחת הישיבות הקודמות פנה המנכ"ל, ולא השר, ואישרנו את הבקשה; דא עקא, היועצת המשפטית הקפדנית שלנו העירה את תשומת הלב שלנו שמי שצריך להיות חתום על הבקשה זה השר. שנית, אנחנו לא יכולים לאשר סתם יום טיולים נוסף, אלא לאשר סכום נקוב של שקלים חדשים.

אשר על כן אני מביא את הבקשה של השר, וחתימתו נמצאת לפניי. אני בטוח שנאשר אותה:

"לכבוד חבר הכנסת זבולון אורלב, יושב ראש ועדת החינוך, התרבות והספורט. הנדון: תוספת לתשלומי הורים ליום טיול נוסף לתלמידים מהערבה ומאילת. אודה לך אם תביא לדיון ולאישור בוועדת החינוך, התרבות והספורט את התוספת הנדרשת בתשלומי הורים למימון יום טיולים נוסף לתלמידים היוצאים לטיול השנתי מהערבה ומאילת. תשלום עבור טיול שנתי לתלמידים מהאזורים הללו יעמוד על סך 617 ₪. תשלום לטיול שנתי עבור שלושה ימים לתלמידים ממרכז הארץ עומד על 387 ₪. עבור תלמידים מאילת ומהערבה, עבור יום טיול נוסף, הוא תוספת של 230 ₪, ובסך-הכול תשלום של 617 ₪ עבור הטיול השנתי לארבעה ימים, הסעות לכיתה, כניסה לאתרים, מלווה חמוש, מלווה רפואי, כלכלה, לינה והדרכה".


כלומר הטיול השנתי של כל הארץ לשלושה ימים הוא טיול של ארבעה ימים מאזור אילת, ולכן נדרשת תוספת של 230 שקלים, ובסך-הכול התשלום עומד על 617 ₪.

אני מציע לחברתי אנסטסיה לאשר את התשלום הזה, כפי שעשינו בשנים קודמות.
רוני נעמן
אני רוצה לתקן טעות בבקשה.
זבולון אורלב
אתה לא יכול לתקן את הטעות. על כל תיקון השר צריך להיות חתום, וכדאי שיהיה תיאום במשרד החינוך. אם יש לך בקשות לתיקון אתה צריך להפנות אותן ליעל פרבר.
יעל פרבר
הם העבירו לנו.
זבולון אורלב
הוועדה יכולה לדון אך ורק בתיקון שהשר חתום עליו. אני יכול לקבל תיקונים עכשיו?
מרב ישראלי
השאלה היא מה התיקון.
רוני נעמן
תוספת של 230 ₪ היא תוספת לכל יום טיול. מכיתה ה' ואילת באזור אילת, מצומת הערבה ודרומה ושדה בוקר דרומה – אנחנו מבקשים שתהיה תוספת של 230 שקלים לכל יום טיול. זאת אומרת, מי שתכנן לצאת יום אחד, ייצא יומיים.
זבולון אורלב
זה כבר לא. אני יכול לתקן דבר אחד ולפרש "צומת ערבה" – זה אני מוכן לעשות. אבל לתקן "לכל יום טיול", אני לא יכול לעשות, כי זה תיקון מהותי. פה מדובר על הטיול השנתי- -
רוני נעמן
גם אני מדבר על הטיול השנתי.
היו"ר זבולון אורלב
מדובר על הטיול השנתי שהוא בן שלושה ימים, וצריך להוסיף לו יום, ואדוני מדבר על כל טיול.
רוני נעמן
פה מדובר על טיול של יומיים שהוסיפו לו יום נוסף.
זבולון אורלב
לא, על שלושה ימים שמוסיפים להם יום רביעי.
רוני נעמן
לא, זאת טעות.
היו"ר זבולון אורלב
אז אם אתה מודה בפומבי שהשר שלך טעה בבקשה אני מציע שלא תעשה- -
יעל פרבר
זה לא השר טעה, זה הם טעו.
זבולון אורלב
הוועדה לא מחברת תקנות; היא יכולה לאשר או לא לאשר.
רוני נעמן
אם זה היה תלוי בי אני הייתי מבקש שלא יאשרו את זה הפעם.
היו"ר זבולון אורלב
לא, אנחנו נאשר את הבקשה. לפחות מי שיוצא לשלושה ימים לא צריך להתעכב כרגע.
יבינה זכאי בראונר
סליחה שאני מתערבת, אפשר להסביר את הקושי? יש חוזר מנכ"ל לתשלומי הורים לשנת הלימודים תש"ע שהוא בהלימה למה שהכנסת אישרה לקראת שנת הלימודים תש"ע. נאמר בו: "טיולים, על-פי תוכנית שלושה ימים, העלות הנגבית מתלמיד היא 616 שקלים". אם כרגע הוועדה תאשר 617 ₪ לאזור אילת והערבה, מה עשינו בזה?
זבולון אורלב
יש לי שאלה אליכם, למה אני מקבל מכתב כזה? פה כתוב: "תשלום לטיול שנתי של שלושה ימים ממרכז הארץ עומד על 387 ₪.
רוני נעמן
זאת טעות סופר. הכוונה היא לטיול ליומיים.
היו"ר זבולון אורלב
יבינה, את משפטנית, הרי אם הייתי יכול לאשר, הייתי מאשר את הטיולים ומחייב אתכם בתשלומים. הלוואי שהייתי יכול. לו הייתה לי כזאת סמכות זה מה שהייתי עושה. הצרה היא שאין לי סמכות כזאת. אני יכול או לאשר או לא לאשר.

אני מציע שנאשר תוספת של יום טיול רביעי לטיול השנתי שעלותו תוספת של 230 שקלים. זה מה שנאשר כרגע. זה בסדר?
מרב ישראלי
אני לא יודעת מה יצא בחוזר מנכ"ל, אני אומרת מה שאנחנו אישרנו ב-25 במאי 2009: על יומיים – 380 שקלים; בי"א זה יומיים + יום – 513 ₪; ובי"ב – שלושה ימים – 616 ₪.
זבולון אורלב
קודם כול, 617 ₪ בכלל לא מופיע באישורים.

אני לא אוהב את הדברים האלה. מצד שני אני לא רוצה לפגוע בטיולים מאילת, זה הדבר האחרון שאני רוצה. הדיון הבא הוא גם על הטיולים, ואני אומר כמה דברים על הטיולים עוד מעט. לכן אני מציע שנאשר תוספת של יום טיול על פני הטיול של שלושה ימים- -
מרב ישראלי
לא, על כל הטיולים שאישרנו, זאת המשמעות.
זבולון אורלב
לא. אני לא יודע אם אנחנו רוצים לאשר על יומיים. אני לא יודע אם השר רוצה.
מרב ישראלי
אם הנציגים של משרד החינוך יאמרו לנו שכוונת המכתב הזה הייתה בעצם- -
זבולון אורלב
היא גם על טיולים של יומיים?
רוני נעמן
כן.
מרב ישראלי
אני מבינה שעל הטבלה שאנחנו אישרנו, מכיוון שילד שיוצא מהערבה או מאילת זקוק ליום נוסף כדי להגיע- -
זבולון אורלב
זה לא הגיוני, בעיניי, שלתוספת של יום אחד לשלם עוד 230 ₪ מעבר ל-387 ₪. זה נראה לי- -
רוני נעמן
אני יכול להסביר את זה. לינה וכלכלה בלבד עולות 126 שקלים. יום הטיול שיש בו עלויות של אבטחה, אוטובוס- -
יהודית גידלי
אז איך 3 ימים עולים 387?
רוני נעמן
יומיים עולים 387.
יהודית גידלי
זה לא מה שכתוב פה.
רוני נעמן
זה מה שאני אומר, יש פה טעות סופר; יומיים עולים 387 ₪.
יהודית גידלי
עדיין, 230 ₪ זה הרבה.
אנסטסיה מיכאלי
איך אנחנו יכולים להצביע על משהו שכתוב לא נכון?
זבולון אורלב
מה שכן נכון, זה תוספת של יום טיול לשלושה ימים.

זה דבר נכון, 230 שקלים?
רוני נעמן
לדעתי, זה 260, אבל לא חשוב, אפשר להתפשר על 230.
זבולון אורלב
תודה רבה, עזרת לי. אני דוחה את הישיבה הזאת. אני מבקש ממשרד החינוך- -
אבי גור
אני מתחנן שתנסה ללכת לכיוון הראשון שהלכת.
זבולון אורלב
לא, לא.
אבי גור
בתור הורים, ובתור הורים באילת, חשוב שהנושא הכי חשוב שנקרא "טיולים"- -
היו"ר זבולון אורלב
אני אעשה ישיבה מיוחדת.
אבי גור
אני רוצה להציע ברוח דבר שהצעת בפעם אחרת שיהיה אישור זמני לתקופה שאדוני יקבע.
זבולון אורלב
אין אישור זמני. אני דוחק בהם, וזאת כבר פעם שנייה שאני רוצה להביא לאישור ולא מצליח. זה לא בסדר, הדבר הזה. אמנם לא יוצאים לטיולים עכשיו בין כסה לעשור, אבל מזמינים טיולים ומארגנים טיולים. לכן זה חשוב.

אני לא יודע אם זה 230 או 260 – חברה, יש בלגן. אני לא אוהב בלגנים.


יעל, אני מבקש להביא שוב בצורה מסודרת כמה עולים הטיולים מגן הילדים ועד כיתה י"ב. אגב, לאנשי אילת עוד לא הודענו שהאישור הקודם לא תקף, אז הם בטח כבר מארגנים טיולים. בגלוי אני אומר, אני מניח שיאשרו להם. אני לא יודע אם יאשרו 230 ₪, ואני גם מודיע לך שאני מבקש שהפרוצדורה לגבי היום הנוסף תהיה כמו יתר התשלומים. כלומר, לא "בערך", כי אז אין לזה ערך, אלא באופן מדויק עם ארגון ההורים הארצי, עם הנהגת ההורים, עם מרכז השלטון המקומי וכל מי שצריך – לאשר גם את התוספת הזאת.
מרב ישראלי
גם לפי כיתות.
זבולון אורלב
גם לפי כיתות. לפי הטבלה, להוסיף גם כמה זה באילת. אני ממש מצטער.

אם זה בפגרה – שלושה ימי עבודה אחרי שאקבל את זה אוכל לזמן לישיבה. כך מחייב התקנון בכנסת. אז או שאפשר יהיה להלביש את זה על ועדה קיימת או לזמן ישיבה מיוחדת של שלוש דקות. אני פשוט לא רוצה להיות גורם מעכב לאישור הטיולים. אם זה לא בתקופת הפגרה, אז בישיבה הראשונה המתקיימת אחרי קבלת הפנייה, נאשר את זה. אני באמת מצטער על מה שחשבתי שהוא טכני לחלוטין. תודה רבה.

הישיבה ננעלה ב-12:40

קוד המקור של הנתונים