ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 22/07/2009

חוק הסכמים קיבוציים (תיקון מס' 8), התשס"ט-2009

פרוטוקול

 
ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

22.7.2009

הכנסת השמונה עשרה


נוסח לא מתוקן

מושב ראשון

פרוטוקול מס' 87
מישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

יום רביעי, א' אב תשס"ט (22 ביולי 2009), שעה 09:30
סדר יום
הצעת חוק הסכמים קיבוציים (תיקון מס' 8), התשס"ט -2009
נוכחים
חברי הוועדה: חיים כץ – היו"ר

עפו אגבאריה

אריה ביבי

משה (מוץ) מטלון
מוזמנים
שלמה יצחקי – יחסי עבודה, משרד התמ"ת

עו"ד דבורה אליעזר – לשכה משפטית, משרד התמ"ת

עו"ד מיכל חילי – יועצת משפטית, התאחדות התעשיינים

חזקיה ישראל – התאחדות התעשיינים

אהרון חוטובלי – הסתדרות עובדי המדינה

עו"ד כרמית בר לב – יועצת משפטית, הסתדרות העובדים הלאומית בישראל

עו"ד אמיר בשה – לשכה משפטית, ההסתדרות הכללית החדשה

שי תקן – יועץ משפטי, ההסתדרות הכללית החדשה

עו"ד שלומי לויה – איגוד לשכות המסחר
מנהלת הוועדה
וילמה מאור
יועצת משפטית
נועה בן שבת
רשמה וערכה
נוגה לנגפור - חבר המתרגמים בע"מ

הצעת חוק הסכמים קיבוציים (תיקון מס' 8), התשס"ט –2009
היו"ר חיים כץ
היום ה-22 ביולי, א' באב תשס"ט, אני מתכבד לפתוח את ועדת העבודה, הרווחה והבריאות של כנסת ישראל ואנחנו נדון בהצעת חוק ההסכמים הקיבוציים. מה לעשות שאנחנו כנראה עובדים פחות מדי ואנחנו מסיימים חוקים והממשלה מוחקת ואנחנו מעלים את זה מחדש. לצערי הרב חוק הסכמים קיבוציים נמשך בעקבות בקשת הממשלה לפי סעיף 127. אנחנו באים לדיון מחודש. וגברתי היועצת המשפטית של הוועדה.
קריאה
למה זה דיון מחודש?
היו"ר חיים כץ
כמו שיושב ראש ועדה יכול למשוך הצעת חוק בין שנייה לשלישית, אחרי שעוברת השנייה שואל היו"ר להעלות שלישית? אומר כן, אז מעלים, אומר לא, אז הוא יכול למשוך. גם הממשלה יכולה למשוך הצעת חוק ממשלתית. והיא ביקשה למשוך.
נועה בן שבת
אנחנו חוזרים פה בעצם לנוסח שמוצע כאן ואני מבינה שהוא מוסכם על הגורמים השונים. תיכף אולי נשמע ממי שרצה עוד להבהיר הבהרות. אנחנו חוזרים פה על חלק מהרעיון שעלה בהצעת החוק. אם יש הוראה בהסכם קיבוצי ענפי, הסכם קיבוצי כללי ענפי שקובעת הוספה מפורשת, היא מפנה במפורש לחוק שכר מינימום, קובעת הוספה מפורשת על חוק שכר מינימום, והיא הורחבה בצו הרחבה על ידי שר התמ"ת להוראה הזאת, מהסוג הזה המיוחד של הוספה מפורשת על שכר המינימום יהיה תוקף פלילי. ההוראה הזאת עכשיו תיקבע בחוק והיא תהיה בלי תוספות, בלי צווים, בלי אישורים. אם ירצו להוסיף בעתיד הוראות נוספות יצטרכו לבוא ולתקן את החוק בחקיקה ראשית, יצטרכו להסביר למה הוראות אחרות צריכות לקבל את אותו מעמד, לקבל את אותו תוקף, אבל כרגע אנחנו מדברים רק על הוראה שמדברת על הוספה מפורשת לשכר המינימום שקבוע בחוק שכר מינימום.
היו"ר חיים כץ
על מנת שזה יהיה יותר ברור תקריאי את התקנה.
נועה בן שבת
אנחנו מדברים על סעיף 2. הוא יבוא במקום סעיפים 2 ו-3 בהצעה שאושרה על ידי הוועדה. בהצעה גם שעברה קריאה ראשונה. סעיף 2 תיקון סעיף 33 י"ד. בסעיף 33 י"ד לחוק העיקרי. (1) האמור בו יסומן "(א)" ובו, אחרי "לחוק העונשין התשל"ז -1977" יבוא "(להלן חוק העונשין), (2) אחרי סעיף קטן (א) יבוא: "(ב) (1) מעביד העובר על הוראה שבהסכם קיבוצי כללי ענפי תקף, שתחולתה הורחבה בצו הרחבה תקף לפי סעי 25, והקובעת במפורש הוספה על שכר המינימום שנקבע בחוק שכר מינימום, התשמ"ז -1987, דינו – קנס כאמור בסעיף 61(א)(3) לחוק העונשין.
היו"ר חיים כץ
יש מישהו פה שרוצה להעיר? אם לא צריך להעיר אז לא צריך.
נועה בן שבת
זה תיקון מס' 8. כי בינתיים עבר חוק ההתייעלות והוא תיקון מס' 7.
היו"ר חיים כץ
תודה רבה על ההערה. במקומה. לפרוטוקול.
מיכל חילי
מיכל חילי עורכת דין מלשכת התיאום. אנחנו מסכימים לנוסח הזה על בסיס ההבנה כפי שהוצגה עכשיו על ידי היועצת המשפטית.
היו"ר חיים כץ
מצוין. יש פה עוד מישהו שרוצה להגיד. לא. אז אנחנו נעבור להצבעה.

הצבעה

בעד – פה אחד


תודה רבה. מאחר וכולם פה אחד, אין מתנגדים. הישיבה נעולה. אני מקווה שממשלת ישראל לא תמשוך את זה.

הישיבה ננעלה בשעה 09:34
PAGE
3

קוד המקור של הנתונים