ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 21/07/2009

חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) (תיקון מס' 20), התשס"ט-2009

פרוטוקול

 
ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

21.7.2009

הכנסת השמונה עשרה


נוסח לא מתוקן

מושב ראשוןפרוטוקול מס' 85

מישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

יום שלישי, כ"ט בתמוז תשס"ט (21 ביולי 2009), שעה 09:30
סדר יום
הצעת חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) (תיקון מס' 20) (אישור ועדת העבודה, הרווחה והבריאות לשינוי התקנון האחיד), התשס"ט - 2009 של חה"כ חיים כץ (פ/1239)
נוכחים
חברי הוועדה: חיים כץ - היו"ר
מוזמנים
יואב בן אור – סגן ממונה אגף שוק הון, משרד האוצר

איריס גינזבורג – סמנכ"ל תכנון ותקצוב רגולציה, קרנות הפנסיה הותיקות בהסדר

חזקיה ישראל – התאחדות התעשיינים
מנהלת הוועדה
וילמה מאור
ייעוץ משפטי
ג'ודי וסרמן

אור רוזנמן (מתמחה)
רשמה וערכה
נוגה לנגפור - חבר המתרגמים בע"מ

הצעת חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) (תיקון מס' 20) (אישור ועדת העבודה, הרווחה והבריאות לשינוי התקנון האחיד), התשס"ט - 2009 של חה"כ חיים כץ (פ/1239)
היו"ר חיים כץ
בוקר טוב. יום שלישי בשבוע, כ"ט בתמוז, התשס"ט, 21 ליולי 2009. אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות בהצעת חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) (תיקון מס' 20) (אישור ועדת העבודה, הרווחה והבריאות לשינוי תקנון האחיד) התשס"ט -2009. הכנה לקריאה שנייה, שלישית. הייתי רוצה לשמוע את נציגי האוצר. אם יש להם הסתייגויות.
יואב בן אור
אין לנו מה לומר.
היו"ר חיים כץ
מישהו אחר בחדר הזה יש לו הסתייגויות? לא. אז אנחנו נקריא את זה.
אור רוזנמן
הצעת חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים ביטוח תיקון מס' 20 , אישור ועדת העבודה, הרווחה והבריאות לשינוי התקנון האחיד התשס"ט - 2009. תיקון סעיף 78 י' 1. לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים ביטוח התשמ"ד - 1981 בסעיף 78 י' ג' במקום "ועדת הכספים" יבוא "ועדת העבודה הרווחה והבריאות".
היו"ר חיים כץ
תודה רבה.

הצבעה

מי בעד? תודה. מי נגד? אין. תודה רבה. הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 09:33
PAGE
2

קוד המקור של הנתונים