ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 13/07/2009

חוק הודעה לעובד (תנאי עבודה) (תיקון מס' 3), התשס"ט-2009

פרוטוקול

 
ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

13.7.2009

הכנסת השמונה עשרה


נוסח לא מתוקן

מושב ראשון

פרוטוקול מס' 77

מישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

יום שני, כ"א תמוז תשס"ט (13 ביולי 2009), שעה 10:00
סדר יום
הצעת חוק הודעה לעובד (תנאי עבודה) (תיקון מס' 3), (מסירת הודעה לנער עובד), התשס"ט- 2009 של ח"כ שלי יחימוביץ וח"כ חיים כץ (פ/909)
נוכחים
חברי הוועדה: חיים כץ – היו"ר

אילן גילאון
מוזמנים
דן אורן- ממונה יעוץ וחקיקה, משרד המשפטים

עו"ד דבורה אליעזר – משרד התמ"ת

חיזקיה ישראל – התאחדות התעשיינים

אלי בן נאים – המחלקה המשפטית, הסתדרות העובדים הלאומית בישראל

יורם בר קובץ – הנוער העובד והלומד

דבורה דן
מנהלת הוועדה
וילמה מאור
יועצת משפטית
יהודית וסרמן
רשמה וערכה
נוגה לנגפור - חבר המתרגמים בע"מ

הצעת חוק הודעה לעובד (תנאי עבודה) (תיקון מס' 3), (מסירת הודעה לנער עובד), התשס"ט- 2009 של ח"כ שלי יחימוביץ וח"כ חיים כץ (פ/909)
היו"ר חיים כץ
אנחנו נתחיל את הדיון. יום ב' בשבוע, כ"א בתמוז התשס"ט, 13 ליולי 2009. בניגוד לימים הרגילים שדיברנו על חוק ההסדרים אנחנו נעבור לחקיקה נורמאלית, הצעת חוק הודעה לעובד (תנאי עבודה) (תיקון מס' 3) (מסירת הודעה לנער עובד) התשס"ט - 2009 של חברת הכנסת שלי יחימוביץ וחבר הכנסת חיים כץ.
חזקיה ישראלי
חזקיה ישראלי, התאחדות התעשיינים, אנחנו תומכים בהצעת החוק. ראויה ביותר.
היו"ר חיים כץ
אנחנו מודים לכם על העניין. הייתי רוצה שהיועצת המשפטית תקריא את ההצעה.
יהודית וסרמן
אדוני ברשותך לפני שנקריא את ההצעה מה שנשאר פתוח ועדיין הוועדה צריכה להחליט זה מועד התחילה, והתחולה לגבי נער שהתחיל לעבוד בטרם חלפו 30 ימים מהמועד שהוא התחיל לעבוד ולכן טרם קיבל הודעה. ראשית עניין הבחינה של החוק הזה.
היו"ר חיים כץ
נעשה אותו 30 יום מיום פרסומו.
יהודית וסרמן
ואנחנו מציעים שזה יחול גם על נער שהתחיל לעבוד לפני יום התחילה.
דבי דן
אולי 60 ימים.
היו"ר חיים כץ
אני אתפשר. אני אלך לקראתך. 45 ימים.
יורם בר קובץ
הבעתי נכונות ל-60 יום. צריך לתת זמן למעסיקים זמן להתארגן על העניין הזה.
אור רוזנמן
הצעת חוק הודעה לעובד תנאי עבודה תיקון מס' 3, מסירת הודעה לנער עובד. התשס"ט 2009

תיקון סעיף 1. 1. בחוק הודעה לעובד (תנאי עובד) התשס"ב -2002 (להלן – החוק העיקרי) , בסעיף 1, אחרי "לעבוד אצלו" , יבוא "ואם היה העובד נער כהגדרתו בחוק עבודות הנוער, התשי"ג 1953 (להלן נער) – לא יאוחר משבעה ימים".

תיקון סעיף 3. 2. בסעיף 3 לחוק העיקרי, אחרי "בתוך שלושים ימים" יבוא "ואם היה העובד נער – בתוך שבעה ימים".

תיקון סעיף 9. 3. בסעיף 9 לחוק העיקרי, בסופו יבוא "ואם היה העובד נער – אינה עולה על שבעה ימים".

תחילה ותחולה. 4. (א) תחילתו של חוק זה – 45 ימים מיום פרסומו.

(ב) חובת המעביד לפי סעיף 1 לחוק העיקרי, למסור הודעה לנער כאמור בחוק זה, תחול לגבי נער שהתחיל את עבודתו אצלו לפני יום התחילה, לא יאוחר משבעה ימים מיום התחילה.
היו"ר חיים כץ
תודה רבה.

הצבעה

בעד – פה אחד


מאחר והתקבל פה אחד אנחנו נעלה את הצעת החוק בקריאה שנייה ושלישית במליאה ללא הסתייגויות. מודים לחברים. הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 10:05
PAGE
3

קוד המקור של הנתונים