ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 08/07/2009

הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009 ו-2010), התשס"ט-2009 - פרק כ"ח, סעיפים 165 (7) ו-171 (ו) - עיתונאי חוץ וספורטאי חוץ

פרוטוקול

 
PAGE
3
ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

8.7.2009


הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב ראשון

פרוטוקול מס' 73
מישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

יום רביעי, ט"ז בתמוז התשס"ט (8 ביולי 2009), שעה 08:45
סדר היום
הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התוכנית הכלכלית לשנים 2009 ו-2010), התשס"ט-2009 – פרק כ"ח, סעיפים 165(7) ו-171(ו) – עיתונאי חוץ וספורטאי חוץ
נכחו
חברי הוועדה: חיים כץ – היו"ר

אילן גילאון

אחמד טיבי

משה מטלון
מנהלת הוועדה
וילמה מאור
ייעוץ משפטי
אייל לב-ארי
רשמת פרלמנטרית
יפה קרינצה

הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התוכנית הכלכלית
לשנים 2009 ו-2010), התשס"ט-2009 – פרק כ"ח, סעיפים 165(7) ו-171(ו) – עיתונאי חוץ וספורטאי חוץ
היו"ר חיים כץ
היום יום רביעי בשבוע, ט"ז בתמוז 8.7.2009, אני פותח את ישיבת הוועדה. התקבלה בקשה של חבר הכנסת אחמד טיבי לעשות רביזיה בהצעת חוק ההתייעלות הכלכלית, סעיפים 165(7) ו-171(ו), רק לגבי עיתונאים זרים.

נצביע על הרביזיה. מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד – פה אחד

נגד – אין

הרביזיה נתקבלה
היו"ר חיים כץ
הרביזיה התקבלה פה אחד. נצביע מחדש על החוק.
אייל לב ארי
לפני שמצביעים על הצעת החוק, יש הסתייגויות שהוגשו ולפיכך עלי להביא אותן. הסתייגויות של קבוצת מרצ, קבוצת קדימה - - -
היו"ר חיים כץ
הוא מוריד את ההסתייגות.
אייל לב ארי
אם כך, נקריא את הסעיף מחדש. "(7) בסעיף 75א," – בפקודת מס הכנסה – "המילים "וכן בדבר שיעור המס שיחול על הכנסתו האמורה" – יימחקו;"

171(ו) הוא סעיף תחילת תחולה והוראות מעבר. "תחילתו של סעיף 75א לפקודה, כנוסחו בסעיף 165(7) לחוק זה, ביום ו' בטבת התש"ע (1 בינואר 2010), והוא יחול על הכנסה שהופקה ביום האמור ואילך".
היו"ר חיים כץ
מי נגד הסעיפים שהוקראו?

הצבעה

בעד - אין

נגד – פה אחד

הסעיפים לא נתקבלו.
היו"ר חיים כץ
תודה, כולם הצביעו נגד פה אחד וההצעה לא עברה.
אחמד טיבי
אני מודה לך, אדוני. אתה עושה עבודה מצוינת כיושב-ראש ועדה.
היו"ר חיים כץ
תודה, אני נועל את הישיבה.

הישיבה ננעלה בשעה 8:50.

קוד המקור של הנתונים