ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 08/07/2009

הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009 ו-2010), התשס"ט-2009-פרק כ"ז, ס' 146 (1) - (3), (5), (7) - (9), (10) (א), (11), (12) (ב), (13) - (21), (23) - (26), 147, 148 (א) - (ב), (ה), (ז) - (יד), 149 (ב) - (ג), 150 (ב) - (ג)

פרוטוקול

 
PAGE
6
ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

8.7.2009


הכנסת השמונה עשרה


נוסח לא מתוקן

מושב ראשון

פרוטוקול מס' 72

מישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

יום רביעי, ט"ז בתמוז התשס"ט (8 ביולי 2009), שעה 15:30
סדר היום
הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית

לשנים 2009 ו-2010), התשס"ט-2009

פרק כ"ז – המוסד לביטוח לאומי

סעיפים 146(26) ו-148(יד) – מענק אשפוז
נכחו
חברי הוועדה: חיים כץ – היו"ר

רחל אדטו

זאב אלקין

אריה ביבי

אילן גילאון

אורלי לוי-אבקסיס

אברהם מיכאלי
מוזמנים
עו"ד טלי ארפי, הלשכה המשפטית, משרד האוצר

משה בר סימן-טוב, משרד האוצר

אוהד רייפן, משרד האוצר
ייעוץ משפטי
שמרית גיטלין-שקד

אייל לב-ארי
מנהלת הוועדה
וילמה מאור
רשמה וערכה
אהובה שרון – חבר המתרגמים בע"מ

הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית

לשנים 2009 ו-2010), התשס"ט-2009

פרק כ"ז – המוסד לביטוח לאומי

סעיפים 146(26) ו-148(יד) – מענק אשפוז
היו"ר חיים כץ
אני פותח את ישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות בנושא הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009 ו-2010), התשס"ט-2009, פרק כ"ז – סעיפים 146(26) ו-148(יד) – מענק אשפוז.
רחל אדטו
זה תקציבי. אני חושבת שדברים תקציביים צריכים להיות בחוק.
משה בר סימן-טוב
כמו שאמרנו, האחריות הביטוחית על אשפוז יולדות היא בידי הביטוח הלאומי. אנחנו מעלים את תעריפי הלידות בשל שלושה דברים: תיקון טעות כאשר הפחתנו את מס המעסיקים, ביצוע בדיקות סינון שמיעה ועלייה בהוצאות רשלנות רפואית שמקורן בלידה.


לכן המענק הבסיסי יעמוד על 11,917 והתשלום הרגיל ליולדת יעמוד על 9,539 ועבור לידת פג על 144 ו-177 שקלים. כל הסכומים שנקבתי הם במחירי שנת 2009.
היו"ר חיים כץ
צמוד למדד?
משה בר סימן-טוב
לא. במחירים של שנת 2009 והם מעודכנים.
אילן גילאון
מה העדכון כאן? כמה זה עכשיו?
משה בר סימן-טוב
הסכום מתעדכן מחיר יום האשפוז. כל תחילת שנה, בינואר בדרך כלל, הסכומים מתעדכנים לפי מחיר יום אשפוז.
היו"ר חיים כץ
למה הם צמודים?
משה בר סימן-טוב
במשרד יש ועדת מחירים.
אילן גילאון
מה אתה מעדכן כאן?
משה בר סימן-טוב
אנחנו מעדכנים את התעריפים שיקבלו בתי החולים עבור אשפוז יולדות.
רחל אדטו
כולנו מסכימים להעלות את התעריפים של היולדת והפגים, בוודאי שזה בסדר להעלות את התעריפים, אבל אחד הדברים שנתקענו בהם בפעם הקודמת היה בעניין של סינון שמיעה.
משה בר סימן-טוב
שמרית אמרה שהיא תוסיף את זה. בישיבה הקודמת אמרנו שאין לנו בעיה.
רחל אדטו
אני לא רוצה בדיקת סינון שמיעה בגדול אלא בדיקת סינון שמיעה בבית החולים.
משה בר סימן-טוב
הכל כאן בבית החולים.
רחל אדטו
טרם שחרורו של הילד.
משה בר סימן-טוב
אמרנו שמשרד הבריאות יפרסם במקביל נהלים משלימים במסגרת החוזרים שלו כדי לוודא שאכן הדבר הזה קורה בבית החולים ולא בטיפות חלב ולא במקומות אחרים, כי שם זה אמור לקרות ממילא. כל הרעיון הוא לבצע את זה בבית החולים.
רחל אדטו
מיד אחרי הלידה.
משה בר סימן-טוב
לכן אנחנו מעלים את התעריף. מיד בסמוך ללידה.
אורלי לוי-אבקסיס
מי יישא בעלויות בדיקת סינון שמיעה?
משה בר סימן-טוב
אנחנו מעלים את התעריף. זה אמנם עולה יותר בטווח הקצר, אבל מערכת הבריאות טוענת שאיתור מוקדם יחסוך לביטוח הלאומי כספים בעתיד על תשלום קצבאות ילד נכה כי זה מאפשר לטפל בזה מוקדם.
אורלי לוי-אבקסיס
יש בזה הגיון.
משה בר סימן-טוב
יש בזה הגיון.
אורלי לוי-אבקסיס
ביטוח לאומי מסכים לכך.
משה בר סימן-טוב
המספרים סוכמו עם הביטוח הלאומי על כל חישוביו האריתמטיים. אני מקווה שהם לא יטענו כאן אחרת.


אני אחזור ואומר שאנחנו מעדכנים תעריפים באופן כללי במערכת האשפוז ועושים זאת באופן שוטף. כל התעריפים מתעדכנים על ידי ועדת מחירים. אשפוז יולדות מצוי באחריות הביטוח הלאומי ולכן התיקון שלו הוא באופן חריג בחקיקה ראשית. לכן התיקונים התעכבו אבל אלה תיקונים שמתבצעים בכל מערכת האשפוז ולכן יש טעם לבצע אותם.
אילן גילאון
אני לא מבין את הקשר בין ההסבר לזה.
רחל אדטו
אם אתה רוצה, אני אסביר לך.
אילן גילאון
אני לא מבין את דברי ההסבר.
אורלי לוי-אבקסיס
יש כאן גם עניין של איתור שמיעה. כאשר יש ילוד ועושים את הבדיקה המוקדמת, אפשר לאתר בזמן אם יש איזה שהם ליקויים או בעיות שמיעה. לכן, אם מאתרים את זה מוקדם, הרבה פעמים אפשר לטפל בזה בזמן וזה מונע אחר כך הוצאה גדולה יותר גם של הביטוח הלאומי עבור ילד נכה.
רחל אדטו
אין קשר ישיר בין שני הדברים. כלומר, הם החליטו להעלות את דמי הלידה ובהזדמנות זו שמעלים את דמי הלידה, נכניס את סינון השמיעה בפנים.
משה בר סימן-טוב
זה תיקון חקיקה ראשית ולא כל יום עושים תיקון חקיקה ראשית.
היו"ר חיים כץ
יש הסתייגויות?
שמרית גיטלין-שקד
יש הסתייגות של מרצ, קדימה, חד"ש, בל"ד, רע"מ-תע"ל וקבוצת האיחוד הלאומי. האוצר דווקא יאהב את ההסתייגות. במקום לתקן בחוק 11,917, מציעים 12,917.
משה בר סימן-טוב
למען הסר ספק, אנחנו מתנגדים.
רחל אדטו
אני רוצה להוריד את ההסתייגויות מטעם קדימה.
אריה ביבי
גם אני מוריד את ההסתייגויות שלי.
היו"ר חיים כץ
גם מרצ מורידה את ההסתייגויות.
שמרית גיטלין-שקד
השאר לא נמצאים כאן.
היו"ר חיים כץ
לא צריך להצביע על ההסתייגויות.
שמרית גיטלין-שקד
יש עוד הסתייגות שהגשתם, שמקדימים את תאריך התחילה.
היו"ר חיים כץ
הם יורדים גם מזה.
רחל אדטו
אני מברכת על העלאת דמי הלידה, על העלאת דמי האשפוז וכדומה.
שמרית גיטלין-שקד
146.
(26)
בלוח ב'1 -

(1)
בסעיף (1), בהגדרה "מענק בסיסי", במקום "9,598 שקלים חדשים" יבוא "11,917 שקלים חדשים".

(2)
בסעיף (2)(א), במקום "7,595 שקלים חדשים" יבוא "9,539 שקלים חדשים" ובמקום "114,800 שקלים חדשים" יבוא "144,177 שקלים חדשים".(3)
בסעיף (5), בסופו יבוא
"(7)
בדיקות סינון שמיעה לילוד".

148.
תחילה

(יד)
לוח ב'1 לחוק הביטוח הלאומי, כנוסחו בסעיף 146(26) לחוק זה, יחול על שמענק אשפוז המשתלם בעד יום י"א באב התשס"ט (1 באוגוסט 2009) ואילך.
היו"ר חיים כץ
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

אושר פה אחד

תודה רבה.

הישיבה ננעלה בשעה 12:30

קוד המקור של הנתונים