ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 08/07/2009

הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009 ו-2010), התשס"ט-2009-פרק כ"ז, ס' 146 (1) - (3), (5), (7) - (9), (10) (א), (11), (12) (ב), (13) - (21), (23) - (26), 147, 148 (א) - (ב), (ה), (ז) - (יד), 149 (ב) - (ג), 150 (ב) - (ג)

פרוטוקול

 
PAGE
7
ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

8.7.2009


הכנסת השמונה עשרה


נוסח לא מתוקן

מושב ראשון

פרוטוקול מס' 71
מישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

יום רביעי, ט"ז בתמוז התשס"ט (8 ביולי 2009), שעה 11:00
סדר היום
הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית

לשנים 2009 ו-2010), התשס"ט-2009

פרק כ"ז – המוסד לביטוח לאומי

פרק כ"ז, סעיף 146(1) עד 3, 146(5), 147(א) ו-(ב), 148(א) ו-(ב) – דין וחשבון אקטוארי
נכחו
חברי הוועדה: חיים כץ – היו"ר

רחל אדטו

זאב אלקין

אריה ביבי

אילן גילאון

אורלי לוי-אבקסיס

משה (מוץ) מטלון

ציון פיניאן
מוזמנים
אסתר דומיניסיני, מנכ"לית המוסד לביטוח לאומי

עו"ד טלי ארפי, הלשכה המשפטית, משרד האוצר

אוהד רייפן, משרד האוצר

עו"ד רביד דקל, משרד המשפטים

עו"ד שי סומך, משרד המשפטים

עו"ד רועי קרת, המוסד לביטוח לאומי

אורנה גייל

חזקיה ישראל, התאחדות התעשיינים

יהודה סקר, ארגון הורים ארצי
ייעוץ משפטי
שמרית גיטלין-שקד

אייל לב-ארי
מנהלת הוועדה
וילמה מאור
רשמה וערכה
אהובה שרון – חבר המתרגמים בע"מ

הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית

לשנים 2009 ו-2010), התשס"ט-2009

פרק כ"ז – המוסד לביטוח לאומי

סעיף 146(1) עד 3, 146(5), 147(א) ו-(ב), 148(א) ו-(ב) – דין וחשבון אקטוארי
היו"ר חיים כץ
אני פותח את ישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות בנושא הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009 ו-2010), התשס"ט-2009, פרק כ"ז – המוסד לביטוח לאומי, סעיף 146(1) עד 3, 146(5), 147(א) ו-(ב), 148(א) ו-(ב) – דין וחשבון אקטוארי.
אסתר דומיניסיני
כפי שאמרתי קודם, אנחנו מגישים כאן נוסח מוסכם על הצדדים. הוצאנו את הסעיפים נראו לנו בלתי ראויים ולא רלוונטיים ואנחנו מבקשים לאפשר ליושב-ראש ועדת הכספים של מועצמת המוסד להוסיף סעיף נוסף שמבהיר וחשוב, והוא על דעת האוצר.
חזקיה ישראל
מאחר שהכוונה היא שהאקטואר יהיה חופשי בשיקוליו המקצועיים ואין טענה לגבי השיקולים המקצועיים, רצינו להבהיר כאן שהנוסח לדעתנו צריך להיות: "שר האוצר בהסכמת שר הרווחה והשירותים החברתיים יורו על מתכונת".
היו"ר חיים כץ
אתה אומר את דעתכם.
חזקיה ישראל
כן. אני אומר את דעתנו.
היו"ר חיים כץ
אנחנו מאוד שמחים.
חזקיה ישראל
"יורו על המתכונת של הגשת הדין וחשבון האקטוארי המלא כמקובל במוסדות ביטחון סוציאלי בעולם עם התאמה לנסיבות העניין בישראל וכן מתכונת ההצהרות והביאורים שיש לצרף אליו".
היו"ר חיים כץ
הייתי חושב שאתם גם צריכים לרוץ לכנסת ולהיות מחוקקים ולא רק עושים הסדרים והסכמים.
חזקיה ישראל
אלה לא הסכמים. אנחנו מציעים.
היו"ר חיים כץ
תאמרו מה אתם מציעים.
חזקיה ישראל
"שר האוצר בהסכמת השר יורו על מתכונת הגשת דין וחשבון אקטוארי מלא כמקובל במוסדות ביטחון סוציאלי בעולם עם התאמה לנסיבות העניין בישראל וכן מתכונת ההצהרות והביאורים שיש לצרף אליו".
אוהד רייפן
יש לנו תיקון.
טלי ארפי
חסרים לנו בנוסח הכללים לעריכתו.
חזקיה ישראל
דיברנו על כך שאתם צריכים להשאיר את השיקולים המקצועיים לאקטואר.
אוהד רייפן
אין לנו שום כוונה לפגוע בעצמאות של האקטואר או בכל הקשור למהות של הדוח. אנחנו רוצים להבהיר את המתכונת ואת אופן העריכה שלו. זה שיש מבוא, מה בא אחרי זה וכולי. ודאי שאין שום כוונה לבוא ולומר לו מה האחוז ולכן צריך להשאיר גם כללים לעריכתו.
חזקיה ישראל
מתכונת הכללים.
אוהד רייפן
אין לי בעיה שזה יהיה מתכונת הכללים לעריכתו. מתכונת שתחול כאן על הכל.
שמרית גיטלין-שקד
יורו בכללים על מתכונת הגשת דין וחשבון.
היו"ר חיים כץ
האוצר הסכים שהאקטואריה תיעשה אחת לשלוש שנים.
אוהד רייפן
כן.
היו"ר חיים כץ
לא ביקשו אחת לשנה. אני מבין שזה מיותר.
אוהד רייפן
תכף נקריא כאן איזושהי הצעה. זאת תהיה המתכונת. מתכונת וכללים לעריכתו וכן מתכונת ההצעות והבירורים שיש לצרף לכך. אנחנו רק מבהירים שזאת מתכונת. זה השינוי שעשינו כאן.
היו"ר חיים כץ
עלתה כאן הצעה מעניינת. חברת הכנסת רחל אדטו רוצה לגייס רוב, אנחנו רוצים לעזור לה לגייס רוב, ויש כאן מחלוקות אבל אנחנו רוצים להגיע להסכמות ניסוחיות ביתר קלות.
אסתר דומיניסיני
ברשותך, אדוני היושב-ראש, לדעתי הבעיה תיפתר כי אנחנו לא חלוקים בעניין. הנוסח הזה מקובל וצריך להוסיף לו רק המשך פסקה שאומרת בהתאם למבנה המקובל של דוחות אקטוארים בעולם. זה עושה סדר.
אוהד רייפן
אז זה נותן תשובות לכולם.
אסתר דומיניסיני
צריך להוסיף סיפא כך שזה יהיה ברור.
היו"ר חיים כץ
אנחנו עושים הפסקה בדיון. תביאו נוסח סגור וכתוב. הגיע הזמן שתתייחסו ברצינות לחקיקה.

הישיבה הופסקה
היו"ר חיים כץ
אנחנו מחדשים את הישיבה.


אנחנו מברכים את סגן השר במשרד האוצר על בואו לישיבתנו.
שמרית גיטלין-שקד
146.
תיקון חוק הביטוח הלאומי

בחוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), התשנ"ה-1995 (בפרק זה – חוק הביטוח הלאומי) -


(1)
בסעיף 24 -(ב)
אחרי סעיף קטן (ב) יבוא -

"(ב1)
שר האוצר, בהסכמת השר, יורה לאקטואר של המוסד על אופן הגשת דין וחשבון אקטוארי מלא לפי סעיף זה, לרבות מתכונתו, תוכנו, מידת פירוטו וכללים לעריכתו, וכן מתכונת הצהרות והביאורים שיש לצרף אליו (בחוק זה – דין וחשבון אקטוארי מלא) והכל בהתאם למתכונת עריכת דוחות אקטוארים במוסדות ביטחון סוציאליים בעולם בשינויים המחויבים".


פסקה (2) – נמחקה. פסקה (3) – נמחקה. פסקה (5) – נמחקה.

147.
חוק הביטוח הלאומי – הוראת מעבר


(א)
שר האוצר ייתן הוראות לאקטואר המוסד לביטוח לאומי (בפרק זה – המוסד) על אופן הגשת דין וחשבון אקטוארי מלא לפי הוראות סעיף 24(ב1) לחוק הביטוח הלאומי, כנוסחו בסעיף 146(1)(ב) לחוק זה, לא יאוחר מיום ט"ו בטבת התש"ע (1 בינואר 2010).

(ב)
דין וחשבון אקטוארי מלא כאמור בסעיף 24(ב) לחוק הביטוח הלאומי, כנוסחו בסעיף 146(1)(א) לחוק זה, יוגש אף אם טרם ניתנו הוראות כאמור בסעיף קטן (א) ואולם אם טרם ניתנו הוראות לפי אותו סעיף קטן, יוגש הדין וחשבון בהתאם למתכונת הנהוגה במוסד ערב תחילתו של סעיף 24 לחוק הביטוח הלאומי כנוסחו בסעיף 146(1)(א) לחוק זה.

148.
חוק הביטוח הלאומי – תחילה ותחולה

(א)
תחילתם של סעיפים 24(ב), 25(א) ו-31(א) לחוק הביטוח הלאומי, כנוסחם בסעיף 146(1)(א), (2) ו-(5) לחוק זה, ביום ט"ו בטבת התש"ע (1 בינואר 2010).


כל סעיף קטן (ב) נמחק.
טלי ארפי
את סעיף 24(ב), 25(א) ו-31(א) מחקנו.
שמרית גיטלין-שקד
קודם קראנו אותם.
טלי ארפי
סעיף (ב1) נשאר. הוספנו את סעיף (ב1). סעיף (א) ו-(ב) נמחקו.
שמרית גיטלין-שקד
לא יהיה סעיף תחילה לחוק? צריך להיות סעיף תחילה.
טלי ארפי
זאת הוראת מעבר. זה נכנס ביום תחילתו של החוק, ה-16 ביולי 2009. זה יהיה סעיף תחילה בחוק ההסדרים.
שמרית גיטלין-שקד
אם כן, סעיף 148(א) נמחק?
טלי ארפי
נכון.
שמרית גיטלין-שקד
סעיף 148(ב) נמחק.
טלי ארפי
נכון.
שמרית גיטלין-שקד
אני חוזרת לסעיף הקודם שקראנו, סעיף 147(ב).
היו"ר חיים כץ
יש הסתייגויות?
שמרית גיטלין-שקד
כן.
אייל לב-ארי
יש הסתייגויות של סיעות האופוזיציה- קדימה, חד"ש, איחוד לאומי, מרצ, בל"ד, קבוצת רע"מ-תע"ל, לסעיף 146(1). מבקשים שהסעיף יימחק. סעיף 142 – יימחק. סעיף 146(3) – יימחק. סעיף 146(5) – יימחק. סעיף 147(א) – יימחק. שאר הסעיפים שירדו לא רלוונטיים.


הסתייגויות יותר מהותיות לסעיף 146(1)(ב), במקום "שר האוצר" יבוא "השר לאסטרטגיה כלכלית".


יש הסתייגות גם לסעיף 147(א). במקום "ט"ו בטבת התש"ע, יבוא "כ"ה בטבת התשע"א". במקום "1 בינואר 2010" יבוא "1 בינואר 2011".
היו"ר חיים כץ
אתם עומדים על ההסתייגויות שלכם?
רחל אדטו
כן. הסעיף יימחק, זה עדיף.
שמרית גיטלין-שקד
חבר הכנסת גילאון, גם אתה?
אילן גילאון
כן.
היו"ר חיים כץ
אנחנו מצביעים על ההסתייגויות.

ה צ ב ע ה

ההסתייגויות לא התקבלו
שמרית גיטלין-שקד
ההסתייגויות בשם כל הסיעות?
אילן גילאון
כן, בוודאי. אנחנו לא מורידים בשם הסיעות שלנו.
שמרית גיטלין-שקד
השאלה אם אתם מנמקים גם בשם הסיעות שלא נמצאות כאן.
אילן גילאון
אנחנו מנמקים הכל.
רחל אדטו
המחיקה היא בשם כולם.
היו"ר חיים כץ
אנחנו מצביעים על החוק.

ה צ ב ע ה

אושר

אני מבקש רביזיה.

ה צ ב ע ה

תודה רבה.

הישיבה ננעלה בשעה 11:15

קוד המקור של הנתונים