ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 06/07/2009

הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009 ו-2010), התשס"ט-2009 - פרק כ"ג-שיפור זכויות עובדים

פרוטוקול

 
PAGE
7
ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

6.7.2009


הכנסת השמונה עשרה


נוסח לא מתוקן

מושב ראשון

פרוטוקול מס' 59

מישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

יום שני, י"ד בתמוז התשס"ט (6 ביולי 2009), שעה 16:30
סדר היום
הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית

לשנים 2009 ו-2010), התשס"ט-2009

פרק כ"ג – שיפור זכויות עובדים, סעיפים 122, 123
נכחו
חברי הוועדה: חיים כץ – היו"ר

שלי יחימוביץ

אורלי לוי-אבקסיס
מוזמנים
עו"ד דן אורן, ממונה ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים

עו"ד דבורה אליעזר, משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה

יפה סולימני, סחר פנים, משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה

רבקה מקובר, סחר פנים, משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה

אפרת גור, אכיפה והסדרה, משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה

ענבל רונן, משרד האוצר

יובל יעקובי, משרד האוצר

שי תקן, ראש הלשכה המשפטית לאג"מ, ההסתדרות הכללית

חזקיה ישראל, התאחדות התעשיינים
ייעוץ משפטי
נועה בן-שבת

אור רוזנמן
מנהלת הוועדה
וילמה מאור
רשמה וערכה
אהובה שרון – חבר המתרגמים בע"מ

הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית

לשנים 2009 ו-2010), התשס"ט-2009

פרק כ"ג – שיפור זכויות עובדים, סעיפים 122, 123
היו"ר חיים כץ
אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות שמקיימת דיון בהצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009 ו-2010), התשס"ט-2009, פרק כ"ג – שיפור זכויות עובדים, סעיפים 122, 123.


בפעם האחרונה שלחנו את משרד התעשייה לעשות חושבים פעם נוספת ואני מקווה שאכן הם עשו חושבים.
דבורה אליעזר
העברנו לוועדה התייחסות לנקודות שהועלו בפנינו במהלך הדיון. העברנו התייחסות מפורטת לכל אחד מהסעיפים. אמנם אנחנו לא מסכימים עם הנקודות שהועלו כאן בוועדה, אבל התייחסנו גם מבחינה מקצועית וגם מבחינה מפורטת לכל אחד ואחד מהסעיפים.


ההתייחסות היא לא רק של משרד התעשייה אלא היא גם של משרד התעשייה וגם של משרד האוצר ביחד ועל דעת משרד המשפטים, כך שזאת לא דעתי האישית ולא דעת משרד התעשייה.
היו"ר חיים כץ
כלומר, לא קיבלתם שום דבר ממה שביקשנו?
דבורה אליעזר
לא קיבלנו.
היו"ר חיים כץ
שום דבר.
דבורה אליעזר
לא. זאת השורה התחתונה אבל התייחסנו ברצינות. זה לא שלא קיבלנו כי אמרנו שאין לקבל, אלא מאחר שבאמת בחנו את הנושאים והתייחסנו אליהם מפורשות.
היו"ר חיים כץ
אני מקווה שזה לא יהווה תקדים להתייחסות שלכם לבקשות הוועדה. זאת פעם ראשונה ופעם אחרונה שאנחנו מבקשים ומעלים להצבעה למרות שהחלטתם שכל מה שאנחנו אומרים וכל מה שהיועצים המשפטיים שלנו אומרים, אנחנו לא מבינים כלום ואתם יודעים הכל. תרשמי את ההערה הזאת. פעם ראשונה ופעם אחרונה שיש לכם מאה אחוזי הצלחה.
דבורה אליעזר
אנחנו לא מזלזלים בעמדות היועצת המשפטית של הוועדה אבל אנחנו יכולים להיות חלוקים עליה.
היו"ר חיים כץ
חבל להגיב. מה שקרה קורה פעם אחת בחיים.
שלי יחימוביץ
אל תתחייב עד כדי כך.
היו"ר חיים כץ
אני מתחייב. כל עוד אני יושב כאן. דבר כזה פשוט לא יכול להיות. תוך כדי הקראה, אם ליועצת המשפטית שלנו יהיו הערות, אני מקווה שתחככו בדעתכם.
נועה בן-שבת
אנחנו נוכל לקרוא את ההצעה אבל בדרך נצטרך לדבר על ההסתייגויות שעלו כאן.
היו"ר חיים כץ
אנחנו נצביע על כל ההסתייגויות.
נועה בן-שבת
גם אם יתאפשר לי במהלך ההקראה להתייחס להסברים שניתנו בתשובה של המשרדים.
היו"ר חיים כץ
בסדר. את רוצה שנתחיל עם כל ההסתייגויות?
נועה בן-שבת
בסדר.
היו"ר חיים כץ
נתחיל עם ההסתייגויות ונצביע עליהן. אני מציע שתקריאי את כל ההסתייגויות בבת אחת ונצביע עליהן בפעם אחת.
נועה בן-שבת
הסתייגות ראשונה הייתה של חברת הכנסת אדטו וגם של חברי הכנסת מהסיעות השונות של האופוזיציה. ההסתייגות אמרה למחוק את כל הסעיף ולא להכליל אותו בחוק ההסדרים.


הסתייגות שנייה התייחסה לסעיף שנוגע לכך שהרשיון, גם לגבי קבלני כוח אדם וגם לגבי קבלני שירותים, לא יינתן אחת לשנה אלא אחת לשנתיים. זה התיקון המוצע. היום המצב הוא שהרשיון ניתן אחת לשנה.


הסתייגות נוספת הייתה להוסיף ולהחיל.
שלי יחימוביץ
זאת הסתייגות שלי?
נועה בן-שבת
חבר הכנסת חיים כץ וחבר הכנסת אילן גילאון.
היו"ר חיים כץ
תורידי. תסירי את ההסתייגויות שלי.
שלי יחימוביץ
גם אני שם?
נועה בן-שבת
לא.
היו"ר חיים כץ
תסירי את כל ההסתייגויות שלי.
שלי יחימוביץ
תסירי גם את ההסתייגויות שלי ותרשמי אותי להסתייגות דיבור בלבד.
היו"ר חיים כץ
לכל חברי הכנסת שאנחנו מסירים את ההסתייגות שלהם גם בהצבעה, תשאירי הסתייגות דיבור.
נועה בן-שבת
חבר הכנסת אילן גילאון ביקש להחיל את כל הוראות פרק ג' למעט ההוראה בסעיף 12(א) שקובע הפיכת העובדים לעובדי המעסיק בפועל בתום תשעה חודשים. זאת הסתייגות נוספת.


הסתייגות נוספת של סיעת קדימה עם עוד סיעות הייתה להחמיר בענישה - ממאסר שישה חודשים למאסר שנה.


הסתייגות נוספת גם של קבוצת קדימה וקבוצת חד"ש הייתה להוסיף את הנושאים של סיעוד והסעדה לתחומים שבתוספת.


הייתה עוד הסתייגות של סיעת קדימה להקדים את מועד התחילה של החוק ל-1 באוגוסט.


הייתה עוד הסתייגות – של סיעות האופוזיציה - והיא למחוק את ההוראות שמבקשות לשנות את הדרישות החלות על קבלני שירותים מהדרישות הקיימות על קבלני כוח אדם. מדובר במתן סמכות מיוחדת לקבוע תקנות לגבי ערבות, הנושא של שינוי התנאים שמדובר על מנהל מטעמו ולא מנהל המועסק על ידו, מדובר על כך שהמנהל מטעם או מבקש הרשיון הם בעלי ניסיון ניהולי או עסקי ולא הניסיון הנדרש היום, שבין השאר הוא ניהול כוח אדם, וגם הנושא של היציבות הכלכלית, הורדת התנאי של יציבות כלכלית ובמקומו השארת התנאי של בדיקת תנאים פיזיים.


אלה ההסתייגויות.
היו"ר חיים כץ
אנחנו נצביע על ההסתייגויות.

ה צ ב ע ה

פה אחד ההסתייגויות לא התקבלו

תשאירי לכולם הסתייגויות דיבור.
נועה בן-שבת
ההסתייגויות המהותיות גם יעלו למליאה.
היו"ר חיים כץ
כן.
אור רוזנמן
122.
תיקון חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם

בחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, התשנ"ב-1996 (להלן – חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם) -


(1)
בסעיף (1) אחרי הגדרת "קבלן כוח אדם" יבוא -

"קבלן שירות" – מי שעיסוקו במתן שירות באחד מתחומי העבודה המפורטים בתוספת באמצעות עובדיו אצל זולתו.


(2)
בסעיף (2) -

(א)
בסעיף קטן (ב) אחרי "יינתן" יבוא "לראשונה" והסיפא החל במלים "וניתן לחדשו" – תימחק.(ב)
במקום סעיף קטן (ג) יבוא:

"(ג)
רשיון לפי סעיף זה ניתן לחדש לתקופות נוספות של שנתיים בכל פעם ורשאי השר מטעמים מיוחדים שיירשמו לחדשו לתקופה קצרה משנתיים או לתקופה שאינה עולה על שלוש שנים. סבר השר שאין לחדש רשיון או שיש לחדשו לתקופה קצרה משנתיים, יודיע לבעל הרשיון בכתב את נימוקיו לכך וייתן לו הזדמנות להביא את טענותיו לפניו ולפני מתן החלטתו. לא הודיע השר כאמור, יתחדש הרשיון לתקופה נוספת של שנתיים בכל פעם".


(3)
אחרי סעיף 10 יבוא -"(10א)
רישוי קבלני שירות" -

(א)
הוראות סעיפים (2) עד (9) והוראות פרק ד' ובכלל זה סמכות השר להתקין תקנות לפי סעיפים (2)(ד), 3(א)(2) ו-4(ב), יחולו לגבי קבלן שירות בשינויים המחויבים ובשינויים אלה -

(1)
בסעיף 3(א) במקום פסקה (1) יבוא -

"(1)
הוא או המנהל מטעמי לפי העניין הם בעלי ניסיון ניהולי או עסקי וכן בעלי ידע בתחום זכויות עובדים".
נועה בן-שבת
לנושא של מנהל מטעמי, למעשה לא ניתן הסבר. ההסבר שניתן על ידי המשרדים היה שבעצם מנהל מטעמו זה כמו מנהל המועסק על ידו, אבל כדי להסביר שהוא לא מועסק על ידו, נגיד שהוא מנהל מטעמו. אז אנחנו נמצאים בעצם במצב שאפשר להביא אדם שהוא על הנייר והוא המנהל מטעמי, הוא מקיים את התנאים האלה שהם גם כך מופחתים והוא מקבל את הרשיון. השאלה אם זה המצב שרוצים להגיע אליו.
דבורה אליעזר
אמנם זה לא מופיע במסמך, אבל השבתי ישירות ליועצת המשפטית שאנחנו בוחנים בעצם קיומו של מנהל אמיתי. אם נתרשם שלא מדובר במנהל, אנחנו לא נקבל אותו כמנהל של העסק הזה. אנחנו עושים את זה הרבה במסגרת חוק שירות התעסוקה.
היו"ר חיים כץ
במיוחד מה שאמרתי בראשית הישיבה, בואי לא נשכנע אותם אלא ניתן להם את זה.
נועה בן-שבת
למשל, הנושא של יציבות כלכלית. מדובר כאן על יציבות כלכלית.
שלי יחימוביץ
זה לא לעניין. אתה נותן את ההקדמה הזאת, אנחנו כולנו מסכימים ויש כאן סיכום כללי שאנחנו מצביעים על החוק כפי שהוא.
נועה בן-שבת
אם אתם לא רוצים לשמוע הערות, בסדר.
שלי יחימוביץ
לא, אנחנו לא רוצים. דנו בזה ואנחנו יודעים מה בדיוק מונח לפנינו. אנחנו מכירים את החקיקה וליווינו אותה כבר שנים.
אור רוזנמן
(2)
בסעיף 3(ב), במקום "בהוכחת יציבותו הכלכלית של מבקש הרשיון לו וקיומם" יבוא "בקיומם".

(ב)
השר, לאחר התייעצות עם ארגון העובדים המייצג את המספר הגדול ביותר של העובדים במדינה וארגון המעבידים שלדעת השר הוא ארגון מעבידים יציג ונוגע בדבר, ובאישור ועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת, רשאי לקבוע כי הוראות סעיף זה לא יחולו לגבי סוגים מסוימים של קבלני שירות או של סוגים מסוימים של שירות בתחומים המפורטים בתוספת.

(ג)
השר רשאי בצו, בהסכמת שר האוצר, לאחר התייעצות עם ארגון העובדים המייצג את המספר הגדול ביותר של העובדים במדינה ועם ארגון המעבידים שלדעת השר הוא ארגון מעבידים יציג ונוגע בדבר, ובאישור ועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת, לשנות את התוספת ובלבד שלא יוסיף לתוספת תחום העבודה שהשכר הממוצע המשולם בו עולה על השכר הממוצע כהגדרתו בחוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב) התשנ"א-1995.


(4)
בסעיף 20 -(א)
בסעיף קטן (א) אחרי פסקה (2) יבוא -

"(3)
קבלן שירות העובר על הוראות סעיף 9 כפי שהוחל בסעיף 10א(א).(ב)
אחרי סעיף קטן (ב) יבוא -


"(ב1)
קבלן שירות העובר על הוראות סעיף (2)(א) כפי שהוחל בסעיף


10א(א), דינו מאסר שישה חודשים.


(5)
אחרי סעיף 27 יבוא -תוספתההגדרה "קבלן שירות" שבסעיף 1 וסעיף 10א(ד) -(1)
שמירה ואבטחה.(2)
ניקיון.

123.
תיקון חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם – תחילה

תחילתם של סעיפים 1, 10א ו-20 והתוספת לחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם כנוסחם בסעיף 122(1), (3), (4) ו-(5) לחוק זה, ביום ט"ו בטבת התש"א (1 בינואר 2010).
היו"ר חיים כץ
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

אושר פה אחד

תודה רבה. הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 16:45

קוד המקור של הנתונים