ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 07/07/2009

הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009 ו-2010), התשס"ט-2009-פרק כ"ז, ס' 146 (1) - (3), (5), (7) - (9), (10) (א), (11), (12) (ב), (13) - (21), (23) - (26), 147, 148 (א) - (ב), (ה), (ז) - (יד), 149 (ב) - (ג), 150 (ב) - (ג)

פרוטוקול

 
PAGE
9
ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

7.7.2009


הכנסת השמונה עשרה


נוסח לא מתוקן

מושב ראשון

פרוטוקול מס' 61

מישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

יום שלישי, ט"ו בתמוז התשס"ט (7 ביולי 2009), שעה 09:30
סדר היום
הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית

לשנים 2009 ו-2010), התשס"ט-2009

פרק כ"ז, סעיפים 146(1)-(3), (5), (7), (9), (10)(א), (11), 12(ב), (13)-(21), (23)-(26), 147, 148(א)-(ב), (ה), (ז)-(יד), 149(ב)-(ג), 150(ב)-(ג), 153-162 – ביטוח לאומי

סעיפים 146(15)-(16), סעיף 148(ט)
נכחו
חברי הוועדה: חיים כץ – היו"ר

רחל אדטו

זאב אלקין

אילן גלאון

אורלי לוי-אבקסיס
מוזמנים
עו"ד טלי ארפי, הלשכה המשפטית, משרד האוצר

אוהד רייפן, משרד האוצר

דב בארי, רפרנט ביטוח לאומי ורווחה, אגף התקציבים, משרד האוצר
ייעוץ משפטי
ג'ודי וסרמן

אייל לב-ארי
מנהלת הוועדה
וילמה מאור
רשמה וערכה
אהובה שרון – חבר המתרגמים בע"מ

הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית

לשנים 2009 ו-2010), התשס"ט-2009

פרק כ"ז, סעיפים 146(1)-(3), (5), (7), (9), (10)(א), (11), 12(ב), (13)-(21), (23)-(26), 147, 148(א)-(ב), (ה), (ז)-(יד), 149(ב)-(ג), 150(ב)-(ג), 153-162 – ביטוח לאומי

סעיפים 146(15)-(16), סעיף 148(ט)
היו"ר חיים כץ
בוקר טוב. אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות. אנחנו דנים בהצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009 ו-2010), התשס"ט-2009, סעיפים 146(15)-(16), סעיף 148(ט).


אנחנו חוזרים, אני מקווה, לסיכום פרק הסיעוד.
ג'ודי וסרמן
אני אזכיר לוועדה מה היה בסיום הדיון הקודם. מדובר באדם שיש בידו היתר להעסקת עובד זר.
היו"ר חיים כץ
אדם שיש בידו היתר להעסקת עובד זר, מעלים לו את הקצבה והוא לא צריך לוותר על הזכות שיש לו לעובד זר.
ג'ודי וסרמן
אנחנו מדברים על אפשרות שאדם יקפיא את הבקשה שלו להעסקת עובד זר ויהיה זכאי לגידול. בנוסח המקורי של חוק ההסדרים היה כתוב שאם אין בידו היתר להעסקת עובד זר, זאת אומרת שהוא מבטל לחלוטין את ההרשאה שלו להעסיק עובד זר.


קיבלנו לפני כמה דקות נוסח חדש ממשרד האוצר ולבקשתנו הם עשו כמה הבהרות.
טלי ארפי
לגבי סעיף התחילה, אנחנו מבקשים לקבוע שסעיף התחילה יהיה ב-1 באוקטובר על מנת לא לפגוע באנשים שהם מקבלים את התוספת היום לפי ההסכם שנערך לפי סעיף 9.


אנחנו רוצים להצהיר לפרוטוקול שלא יהיה עיכוב לגבי התליית ההיתר, כך שבאמת אדם שיפנה לממונה ויבקש להתלות את ההיתר על מנת לקבל את התוספת, לא יחול עיכוב בנושא הזה והוא יוכל לקבל את התוספת במהרה.
היו"ר חיים כץ
והוא לא יוותר על ההיתר.
טלי ארפי
לא יוותר על ההתליה.
היו"ר חיים כץ
הוא לא יוותר על ההיתר.
טלי ארפי
לא. התליית ההיתר, הוא לא יצטרך לעבור את כל ההליך מחדש.
ג'ודי וסרמן
איך זה ייעשה בפועל? אדם ניגש לממונה ומבקש התלייה של ההיתר. מה תהיה הפרוצדורה?
טלי ארפי
הוא צריך להודיע לממונה שהוא לא מעסיק עובד זר והוא לא יעסיק עובד זר כל עוד ההודעה שלו היא בתוקף. אז הממונה יתלה את ההיתר.
ג'ודי וסרמן
ויודיע בצורה מקוונת.
טלי ארפי
יודיע למוסד בצורה מקוונת כי ההיתר מותלה, ואז האדם יוכל להיות זכאי לתוספת.
רחל אדטו
אז הוא מאבד את התוקף שלו?
טלי ארפי
לא.
רחל אדטו
ההיתר הוא לתקופה מסוימת.
היו"ר חיים כץ
מה קורה במצב רגיל? הוא צריך לחדש וכאן זה אותו הדבר.
אילן גילאון
נדמה לי שזה בדיוק מה שביקשנו בפעם הקודמת.
היו"ר חיים כץ
נכון.
אילן גילאון
מה קורה כאן? האוצר שומע את רחשי העם?
היו"ר חיים כץ
זה מה שביקשנו וזה מה שקיבלנו.
רחל אדטו
הוא מקפיא את התוקף?
היו"ר חיים כץ
כן. אם הוא רוצה לחדש, הוא מודיע שהוא מחדש. הוא לא צריך לעבור את כל התהליך מהתחלה.
רחל אדטו
זה בסדר, אבל אז, אם הוא הקפיא אותו, כאשר הוא מחדש אותו, זה עוד פעם לשנה או שיאמרו לו ששמונה חודשים זה היה בהקפאה ולא ייקחו בחשבון.
היו"ר חיים כץ
לא בשנה. אם יש לו היתר והוא מסיים את פרק הזמן, החידוש הוא אוטומטי.
אורלי לוי-אבקסיס
אבל בזמן הזה יש לו איזושהי חלופה.
היו"ר חיים כץ
גם כשזה נראה טוב, זה טוב.
אייל לב-ארי
ברשותך, אדוני, קודם ההסתייגויות.
היו"ר חיים כץ
אני הייתי שואל אם המסתייגים מוכנים להוריד את ההסתייגויות ולהשאיר רק הסתייגויות דיבור.
אילן גילאון
הסתייגויות דיבור.
היו"ר חיים כץ
בסדר. רק הסתייגויות דיבור.
ג'ודי וסרמן
אתה מדבר בשם כל קבוצת מרצ?
אילן גילאון
כן.
היו"ר חיים כץ
חברת הכנסת רחל אדטו, האם את מוכנה להוריד את ההסתייגויות ולהשאיר רק הסתייגויות דיבור?
רחל אדטו
אני רוצה רק להבין, וזאת שאלה טכנית, אם אני מורידה את ההסתייגויות, לא מצביעים עליהן במליאה?
היו"ר חיים כץ
על ההסתייגויות המהותיות מצביעים.
ג'ודי וסרמן
את ההסתייגויות המהותיות חייבים לנמק בוועדה, להצביע בוועדה ואז הן עולות למליאה. אם אתם מבקשים הסתייגויות דיבור, לא צריך.
רחל אדטו
אין לזה שום משמעות כי לאור החלת סעיף 131, כל הסתייגויות הדיבור, חבל על הזמן אפילו לדבר על זה.
היו"ר חיים כץ
כך זה מאז שאני בכנסת.
רחל אדטו
לא היה את סעיף 131.
היו"ר חיים כץ
היה תמיד. לא נתנו לכל אחד, כי אחרת לא היו מגיעים לתקציב בחיים.
רחל אדטו
אז אני לא מורידה את ההסתייגויות.
היו"ר חיים כץ
בסדר, תקריאו הסתייגות הסתייגות ונצביע.
אייל לב-ארי
לסעיף 146(15)(א), הסתייגות של קבוצת קדימה. בסעיף קטן (15)(א) במקום "בשיעור השווה ל-27.2 אחוזים" יבוא "בשיעור השווה ל-29.2 אחוזים".
היו"ר חיים כץ
אנחנו מצביעים על ההסתייגות.

ה צ ב ע ה

ההסתייגות לא התקבלה
אייל לב-ארי
לסעיף 146(15)(א), הסתייגות של קבוצת קדימה. בסעיף קטן (15)(א) המלים "ואם אין בידו היתר להעסקת עובד זר בענף הסיעוד לפי סעיף 1(יג) לחוק עובדים זרים התשנ"א-1961 (להלן – חוק עובדים זרים) ואינו מעסיק עובד זר" – יימחקו.
היו"ר חיים כץ
אנחנו מצביעים על ההסתייגות.

ה צ ב ע ה

ההסתייגות לא התקבלה


אנחנו פונים אליך ומבקשים ממך להסיר את ההסתייגויות.
רחל אדטו
לא. אני אומרת לך למה. להסתייגות דיבור אין משמעות.
היו"ר חיים כץ
בסדר, תמשיך להקריא.
אילן גילאון
אתה אומר הסתייגות דיבור כאילו ההסתייגויות האחרות הן ליצירה. גם אלה הסתייגויות דיבור.
אייל לב-ארי
בסעיף 146(15)(ב), הסתייגות של סיעת קדימה. בסעיף קטן (15)(ב) במקום "בשיעור השווה ל-35.2 אחוזים" יבוא "בשיעור השווה ל-38.2 אחוזים".
היו"ר חיים כץ
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

ההסתייגות לא התקבלה
אייל לב-ארי
לסעיף 146(15(ב), הסתייגות של קבוצת קדימה. בסעיף קטן (15)(ב) המלים "ואם אין בידו היתר להעסקת עובד זר בענף הסיעוד לפי סעיף 1יג לחוק עובדים זרים ואינו מעסיק עובד זר" – יימחקו.
היו"ר חיים כץ
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

אם זה תיקו, זה לא עבר. בסדר, רביזיה. אנחנו נקבע מתי נצביע על ההסתייגות הזאת.
רחל אדטו
מה המשמעות של רביזיה?
היו"ר חיים כץ
שתהיה הצבעה נוספת מתי שאני אחליט.
ג'ודי וסרמן
שכרגע לא הצביעו על הסעיף.
רחל אדטו
מתי זה צריך לעלות למליאה?
היו"ר חיים כץ
כרגע שום דבר לא עולה למליאה, עד שלא יגמרו את ההצבעות.
אייל לב-ארי
לסעיף 146(16), הסתייגות של קבוצת קדימה. בסעיף קטן (16), במקום "בתוספת השווה ל-22 אחוזים" יבוא "בתוספת השווה ל-24 אחוזים".
היו"ר חיים כץ
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

ההסתייגות לא התקבלה
אייל לב-ארי
לסעיף 146(16), הסתייגות של קבוצת קדימה. בסעיף קטן (16) במקום "בתוספת השווה ל-29 אחוזים" יבוא "בתוספת השווה ל-31 אחוזים".
היו"ר חיים כץ
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

ההסתייגות לא התקבלה
אייל לב-ארי
לסעיף 146(16), הסתייגות של קבוצת קדימה. בסעיף קטן (16), המלים "ואם אין בידו היתר להעסקת עובד זר בענף הסיעוד לפי סעיף 1יג לחוק עובדים זרים ואינו מעסיק עובד זר" – יימחקו.
היו"ר חיים כץ
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

ההסתייגות לא התקבלה
ג'ודי וסרמן
עד כאן ההסתייגויות. עכשיו נקריא את הצעת החוק.
אייל לב-ארי
הנוסח הזה הוא לפני התיקונים שצוינו בפרוטוקול.
היו"ר חיים כץ
תקן אותו. תקריא את הנוסח המתוקן.
אייל לב-ארי
15.
(א)
בסעיף 224(א)(א) בפסקה (1)(א), בסופה יבוא: "ואם אין בידו היתר להעסקת

עובד זר בענף הסיעוד לפי סעיף 1יג לחוק עובדים זרים התשנ"א-1991 (בחוק זה – חוק עובדים זרים) ואינו מעסיק עובד זר, הוא זכאי לתוספת בשיעור השווה ל-27.2 אחוזים מקצבת יחיד מלאה".

(ב)
בפסקה (2), בסופה יבוא: "ואם אין בידו היתר להעסקת עובד זר בענף הסיעוד לפי סעיף 1יג לחוק עובדים זרים ואינו מעסיק עובד זר, הוא זכאי לתוספת בשיעור השווה ל-36.2 אחוזים מקצבת יחיד מלאה". בפרק זה, אין בידו היתר להעסקת עובד זר, לרבות מי שיש בידו היתר כאמור ושלגביו הודיע הממונה למוסד על התליית ההיתר לבקשת בעל ההיתר. התליית היתר – היתר שהותלה על ידי הממונה בהסתמך על הודעתו של בעל ההיתר שניתנה באופן שעליו הורה הממונה לפיה אינו מעסיק עובד זר וכי כל עוד לא ביטל את הודעתו כאמור, לא יעסיק עובד זר. הממונה, כהגדרתו בחוק עובדים זרים.

16.
בסעיף 225(א), בסעיף קטן (ג2), בסופו יבוא: "ובתוספת השווה ל-22 אחוזים מקצבת יחיד מלאה לגבי מי שזכאי לגמלה לפי הוראות סעיף 224(א)(1)(א) ובתוספת השווה ל-29 אחוזים מקצבת יחיד מלאה ולגבי מי שזכאי לגמלה לפי הוראות סעיף 224(א)(2) והכל אם אין בידו היתר להעסקת עובד זר בענף הסיעוד לפי חוק עובדים זרים ואינו מעסיק עובד זר.

248.
סעיפים 224 ו-225(א) לחוק הביטוח הלאומי כנוסחם בסעיף 146(15) ו-(16) לחוק זה, יחולו על גמלה המשתלמת ביום 1 באוקטובר 2009 ואילך.
היו"ר חיים כץ
אנחנו נצביע קודם על הרביזיה ואחר כך נצביע על כל הצעת החוק.

תקריא עוד פעם את ההסתייגות.
אייל לב-ארי
לסעיף 146(15)(ב), הסתייגות של קבוצת קדימה. בסעיף קטן (15)(ב) המלים "אם אין בידו היתר להעסקת עובד זר בענף הסיעוד לפי סעיף 1יג לחוק עובדים זרים ואינו מעסיק עובד זר" – יימחקו.
היו"ר חיים כץ
מי בעד הרביזיה?

ה צ ב ע ה

הרביזיה התקבלה
ג'ודי וסרמן
תצביע על ההסתייגות שהוא הקריא כרגע.
היו"ר חיים כץ
אנחנו מצביעים על ההסתייגות.

ה צ ב ע ה

ההסתייגות לא התקבלה

אנחנו מצביעים על כל הצעת החוק.

ה צ ב ע ה

הצעת החוק אושרה

שניים התנגדו. הצעת החוק התקבלה.

תודה רבה. הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 09:45

קוד המקור של הנתונים