ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 05/07/2009

הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009 ו-2010), התשס"ט-2009 - פרק ל"ד, סעיף 261 - הפחתת הגרעון

פרוטוקול

 
PAGE
3
ועדת הכספים

5.7.2009


הכנסת השמונה עשרה


נוסח לא מתוקן

מושב ראשון

פרוטוקול

מישיבת ועדת הכספים

יום ראשון י"ג בתמוז התשס"ט (5 ביולי 2009), שעה 16:00
סדר היום
הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009 ו-2010), התשס"ט-2009
פרק ל"ד
שונות, סעיף 261 – הפחתת הגירעון
נכחו
חברי הוועדה: אלכס מילר – מ"מ היו"ר

יעקב אדרי

שי חרמש
מוזמנים
נועז בר-ניר, מנכ"ל משרד התיירות

שי וינר, סמנכ"ל כלכלה, משרד התיירות

עו"ד עובד קדמי, היועץ המשפטי, משרד התיירות

דוד, סגן בכיר ליועץ המשפטי, משרד התיירות

מיכאל דולמן, משרד התיירות

חנה איפרגון, משרד התיירות

עו"ד מיכל הנר-דויטש, רשות המסים בישראל, משרד האוצר

עו"ד אסי מסינג, הלשכה המשפטית, משרד האוצר

ריקי הרמן, אגף התקציבים, משרד האוצר

ערן פולק, משרד האוצר

יהודה סבן, משרד התשתיות הלאומיות

איתי יחזקאל, כלכלן ראשי, מרכז ההשקעות

חזקיה ישראל, התאחדות התעשיינים
ייעוץ משפטי
עידו עשת
מנהל הוועדה
טמיר כהן
רשמה וערכה
אהובה שרון – חבר המתרגמים בע"מ

הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית

לשנים 2009 ו-2010), התשס"ט-2009
פרק ל"ד
שונות, סעיף 261 – הפחתת הגירעון
היו"ר אלכס מילר
אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכספים בנושא הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009 ו-2010), התשס"ט-2009, פרק ל"ד: שונות, סעיף 261 – הפחתת הגירעון.
יהודה סבן
בסעיף הזה יש שני תתי סעיפים כאשר הראשון מדבר על מתווה של הפחתת הגירעון על פני שנים. לפי החוק הקיים, שיעור הגירעון כאחוז מהתוצר צריך להיות עד אחוז אחד. כתוצאה מהירידה המאוד משמעותית שהייתה במסים בסוף שנת 2008 והתחזיות לשנת 2009 ו-2010, התחזיות לירידה בהכנסות ממסים כשלעצמן, יגרמו לכך ששיעור הגירעון יגיע לכ-6 אחוזים בשנת 2009 ול-5.5 אחוזים בשנת 2010. כאן אנחנו מבקשים לתקן את החוק שכאמור קובע מגבלה של אחוז אחד ובעצם להתאים אותו למתווה הירידה בהכנסות ממסים ולקבוע גם בהמשך מתווה של שיעור גירעון גם לשנים הבאות. זה הסעיף הראשון.


הסעיף השני מתייחס לגודל הממשלה והוא מתיר לממשלה להוציא מעבר ל-1.7 אחוז עוד 1.35 אחוז בשנת 2009 ובשנת 2010, בעיקר לטובת הטיפול במשבר.


אלו שני הסעיפים.
עידו עשת
אני רוצה לשאול לגבי שנת הכספים, סעיף 2. בכוונה כתבתם בסוף שנת הכספים 2008?
אסי קליין
כן.
עידו עשת
זה תיקון שאתם רוצים לתקן?
ריקי הרמן
תיקון מקביל שיש לנו גם לחוק הפחתת הגירעון בדו-תקציבי, לגבי 2008. בשנת הכספים התייחסנו רק ל-2009 ו-2010. זה בסדר. במקום שנת כספים, שנת תקציב.
היו"ר אלכס מילר
אפשר לקרוא את הצעת החוק. חברי כנסת שרוצים להגיש הסתייגויות, לפי התקנון אמורים להיות בישיבת הוועדה.
עידו עשת
לגבי הגשת הסתייגויות, צריך לנמק אותן. ככל שההסתייגות שלהם היא הסתייגות מהותית, הם צריכים לבוא ולנמק את ההסתייגות המהותית שלהם
היו"ר אלכס מילר
אני מאמין שחברי הכנסת מודעים לזה וכל אחד יחליט את מה שהוא צריך להחליט לגבי הסתייגויות.
אסי מסינג
261.
תיקון חוק הפחתת הגירעון והגבלת ההוצאה התקציבית.

בחוק הפחתת הגירעון והגבלת ההוצאה התקציבית, התשנ"ב-1992 (להלן – חוק הפחתת הגירעון) -


(1)
בסעיף 5, במקום פסקה (4) יבוא:"(4)
בשנת הכספים 2009 – באופן שלא יעלה על 6 אחוזים.(5)
בשנת הכספים 2010 –באופן שלא יעלה על 5.5 אחוזים.(6)
בשנת התקציב 2011 – באופן שלא יעלה על 3 אחוזים.(7)
בשנת התקציב 2012 – באופן שלא יעלה על 2 אחוזים.(8)
בשנת התקציב 2013 – באופן שלא יעלה על 1.5 אחוז.(9)
בשנת התקציב 2014 ואילך – באופן שמדי שנה לא יעלה על 1 אחוז".


(2)
אחרי סעיף 8 יבוא:

"9.
הוראת שעה לשנים 2009 ו-2010 – מימון ההוצאות הנובעות מהמשבר העולמי

(א)
על אף הוראות סעיף 6א, נוכח השפעת המשבר העולמי על המשק הישראלי, בכל אחת משנות הכספים 2009 ו-2010, רשאית הממשלה להגדיל את סכום ההוצאה הממשלתית, בשיעור נוסף על השיעור האמור בסעיף 6א שלא יעלה על 1.35 אחוז ביחס לסכום ההוצאה הממשלתית בשנת הכספים 2008, המחושב לפי סעיף 6א.

(ב)
הגידול בסכום ההוצאה הממשלתית כאמור בסעיף זה, לא יובא בחשבון כחלק מסכום ההוצאה הממשלתית בשנים 2009 ו-2010 לצורך חישוב סכום ההוצאה הממשלתית לפי סעיף 6א בשנים הבאות".
היו"ר אלכס מילר
תודה.

הישיבה ננעלה בשעה 16:05

קוד המקור של הנתונים