ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 07/07/2009

חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) (תיקון מס' 20), התשס"ט-2009

פרוטוקול

 
PAGE
2
ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

7.7.2009


הכנסת השמונה עשרה


נוסח לא מתוקן

מושב ראשון

פרוטוקול מס' 60

מישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

יום שלישי, ט"ו בתמוז התשס"ט (7 ביולי 2009), שעה 09:00
סדר היום
הצעת חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) (תיקון – אישור ועדת העבודה, הרווחה והבריאות לשינוי התקנות האחיד), התשס"ט-2009, הצעתו של חבר הכנסת חיים כץ
נכחו
חברי הוועדה: חיים כץ – היו"ר
מוזמנים
יואב בן-אור, סגן הממונה על אגף שוק ההון, משרד האוצר

הראל שרעבי, מחלקת פנסיה, אגף שוק ההון, משרד האוצר

איריס גינזבורג, קרנות הפנסיה הוותיקות בהסדר
ייעוץ משפטי
ג'ודי וסרמן
מנהלת הוועדה
וילמה מאור
רשמה וערכה
אהובה שרון – חבר המתרגמים בע"מ

הצעת חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) (תיקון – אישור ועדת העבודה, הרווחה והבריאות לשינוי התקנות האחיד), התשס"ט-2009

הצעתו של חבר הכנסת חיים כץ
היו"ר חיים כץ
בוקר טוב. אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות. אנחנו דנים בהצעת חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) (תיקון – אישור ועדת העבודה, הרווחה והבריאות לשינוי התקנות האחיד), התשס"ט-2009, הצעתו של חבר הכנסת חיים כץ.


בעבר, כאשר הלאימו את קרנות הפנסיה, הייתי חלק מאלה שהגישו הצעת חוק שכל שינוי בתקנון האחיד יובא לאישור ועדת הכספים. מאחר שהתברר שכל נושא הפנסיה למעשה שייכים לוועדת העבודה והרווחה, לא מן הראוי הוא שוועדת הכספים שלא דנה בנושאים האלה, תאשר שינוים בתקנון האחיד של קרנות הפנסיה.


לכן מוגשת הצעת החוק הזאת שבאה להעביר את סמכויות האישור מוועדת הכספים לוועדת העבודה והרווחה.


האם לאוצר יש משהו לומר? לא. האם היועצת המשפטית מוכנה להקריא?
ג'ודי וסרמן
הצעת חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) (תיקון – אישור ועדת העבודה, הרווחה והבריאות לשינוי התקנון האחיד), התשס"ט-2009

1.
תיקון סעיף 78י

בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) התשמ"א-1981, בסעיף 78י, בסעיף קטן (ג), במקום "ועדת הכספים" יבוא "ועדת העבודה, הרווחה והבריאות".
היו"ר חיים כץ
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

אושר

תודה רבה. הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 09:05

קוד המקור של הנתונים