ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 06/07/2009

צו איסור הלבנת הון (הארכת תוקף) (הוראת שעה), התשס"ט 2009

פרוטוקול

 
PAGE
3
ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

6.7.2009


הכנסת השמונה עשרה


נוסח לא מתוקן

מושב ראשון

פרוטוקול מס' 55

מישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

יום שני, י"ד בתמוז התשס"ט (6 ביולי 2009), שעה 13:00
סדר היום
צו איסור הלבנת הון (הארכת תוקף) (הוראת שעה), התשס"ט-2009
נכחו
חברי הוועדה: חיים כץ – היו"ר

אריה ביבי

אילן גילאון

שלי יחימוביץ

אורלי לוי-אבקסיס

משה (מוץ) מטלון
מוזמנים
עו"ד נטע ברנר, משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה

עו"ד שושנה שטראוס, הלשכה המשפטית, משרד הפנים

עו"ד רעיה שטנר, עוזר היועץ המשפטי, המשרד לביטחון פנים

רב פקד שמעון בן-ששון, ראש חוליית הלבנת הון, המשרד לביטחון פנים

חזקיה ישראל, התאחדות התעשיינים

עזרא קובי

אורנה גייל, המוסד לביטוח לאומי

שושי בר, המוסד לביטוח לאומי
ייעוץ משפטי
נועה בן-שבת

אור רוזנמן
מנהלת הוועדה
וילמה מאור
רשמה וערכה
אהובה שרון – חבר המתרגמים בע"מ

צו איסור הלבנת הון (הארכת תוקף) (הוראת שעה), התשס"ט-2009
היו"ר חיים כץ
צהרים טובים. אני פותח את ישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות שדנה בנושא צו איסור הלבנת הון (הארכת תוקף) (הוראת שעה), התשס"ט-2009.
נטע ברנר
שר התעשייה פנה לכבוד היושב-ראש. חוק איסור הלבנת הון קובע שביצוע הפעולות ברכוש שמקורו בפשיעה, על מנת להסוות את המקור של אותו רכוש ולהטמיעו כרכוש לגיטימי, הוא נקרא הלבנת הון. פרט 18ב לתוספת הראשונה לחוק איסור הלבנת הון קובע שההוראות בסעיפים 80(ב) ו-80(ג) לחוק שירות התעסוקה שעניינם גבייה מעל העמלה המותרת בעד דמי תיווך של עובד זר לעבודה, נחשב כעבירת מקור. אנחנו רוצים שהוועדה תאשר לשר התעשייה לקבוע בצו הארכה של הוראת שעה שנקבעה בשנת 2006.
היו"ר חיים כץ
בשנתיים נוספות.
נטע ברנר
בשנתיים נוספות.
נועה בן-שבת
הייתה לנו פה בעיה בנושא המועד. ההוראה הקודמת שקיימת בפסקה 18ב לתוספת הראשונה פקעה ב-1 ביולי וכעת אנחנו נמצאים ב-6 ביולי. זאת אומרת, יש לנו כאן תקופת מעבר. מצד אחד רצינו לשמור על האפשרות של הארכה ומצד שני להבהיר שלא יועמדו אנשים לדין בגין העבירה בתקופת הביניים.
היו"ר חיים כץ
שהיא כוללת גם שישי-שבת.
שלי יחימוביץ
לא הבנתי מה הבעיה.
היו"ר חיים כץ
היינו צריכים לאשר את זה ב-1 ביולי כדי שיהיה רצף אבל לא אישרנו ואנחנו היום ב-6 ביולי. יש חור במשך חמישה ימים שאחר כך אי אפשר יהיה לתבוע את אלה שהלבינו בתקופה הזאת.
נועה בן-שבת
לא אישרנו את זה כיוון שלא הביאו את זה לשולחן הוועדה.
היו"ר חיים כץ
אנחנו לא אישרנו מאחר ששר התעשייה הוא אדם עסוק ויש לו הרבה מאוד עניינים לעסוק בהם, ולא יצא לו להביא את זה בפנינו.
נטע ברנר
העברנו את זה לפני תום החודש, ב-25 ביוני אבל בטח בגלל צפיפות הזמנים זה נדחה להיום.
וילמה מאור
לא, גבירתי. אנחנו קיבלנו את הצו רק ביום חמישי האחרון.
שלי יחימוביץ
הייתם צריכים להעביר את זה חודש קודם.
היו"ר חיים כץ
אנחנו ננסה לרבע את המעגל. היועצים המשפטיים שלנו הם הטובים ביותר במשק והם כתבו את מה שצריך לכתוב.
נועה בן-שבת
ניסחנו כאן איזושהי הוראה שקובעת את התחילה ב-1 ביולי אבל גם קובעת הוראת מעבר שלא יועמד אדם לדין. כאן הייתה הערה שאולי לא דייקנו ואני אנסה להקריא משהו ואם יהיה צורך לדייק, קצת סבלנות כי יכול להיות שיהיה צריך לדייק במשהו בניסוח.

צו איסור הלבנת הון (הארכת תוקף) (הוראת שעה), התשס"ט-2009.

בתוקף סמכותי לפי פסקה 18ב לתוספת הראשונה לחוק איסור הלבנת הון התש"ס-2000 (להלן – החוק) ובאישור ועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת אני מצווה לאמור:

1.
הארכת תוקף הוראת שעה.

תוקפה של פסקה 18ב לתוספת הראשונה לחוק מוארכת בתקופה נוספת של שנתיים, עד יום כ"א בסיוון התשע"א (1 ביולי 2011).

2.
תחילה


תחילתו של צו זה ביום ט' בתמוז התשס"ט (1 ביולי 2009).

הוראת מעבר.

לא יועמד אדם לדין בשל עבירה לפי החוק בשל רכוש שקשור בעבירה המנויה בפסקה 18ב לתוספת הראשונה לחוק שנעברה בתקופה שמיום ט' בתמוז התשס"ט (1 ביולי 2009) עד יום פרסומו של צו זה.
היו"ר חיים כץ
מאחר שאתם אומרים שזה נראה יפה מאוד, אנחנו עוברים להצבעה.

ה צ ב ע ה

אושר פה אחד

תודה רבה.

הישיבה ננעלה בשעה 13:05

קוד המקור של הנתונים