ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 07/07/2009

סעיפים 109-112 להצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009 ו-2010), התשס"ט-2009

פרוטוקול

 
PAGE
ועדת הפנים והגנת הסביבה
5
7/7/2009

הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן
מושב ראשון

פרוטוקול מס' 44

מישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה
‏יום שלישי, ט"ו בתמוז התשס"ט (‏7 ביולי, 2009), שעה 12:00
סדר היום
1.
הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התוכנית הכלכלית לשנים 2009 ו-2010), התשס"ט-2009 – פרק ה', סעיף 10 – תשלומי המינהל לרשויות מקומיות
נכחו
חברי הוועדה: דוד אזולאי – היו"ר

אריה ביבי

איתן כבל

חמד עמאר
מוזמנים
חה"כ יואל חסון

גבי מימון
-
מנכ"ל משרד הפנים והגנת הסביבה

עו"ד יהודה זמרת
-
היועץ המשפטי, משרד הפנים

אריאל אבלין
-
רפרנט תכנון בנייה וממ"י, אגף התקציבים, משרד האוצר

קרן טרנר
-
אגף התקציבים, משרד האוצר

עו"ד אלעזר במברג
-
הלשכה המשפטית, משרד האוצר

עו"ד אלי רוזנפלד
-
הלשכה המשפטית, משרד האוצר

אפרת רוטשילד
-
אגף החשב הכלי, משרד האוצר

עו"ד אריאל דבי
-
ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים

עו"ד יעקב (ינקי) קוינט
-
היועץ המשפטי, מינהל מקרקעי ישראל

רון מוסקוביץ
-
מנכ"ל מרכז השלטון המקומי

עו"ד נועה בן אריה
-
היועצת המשפטית, מרכז השלטון המקומי

עו"ד איתן אטיה
-
מנכ"ל פורום ה-15, מרכז השלטון המקומי

חיים ביבס
-
ראש עיריית מודיעין, מרכז השלטון המקומי

יוסי נשרי
-
ראש עיריית קריית אונו, מרכז השלטון המקומי

יעקב עמר
-
ראש מועצת כוכב יאיר, מרכז השלטון המקומי

גיל ליבנה
-
ראש מועצת שהם, מרכז השלטון המקומי

דוד ביטן
-
סגן ראש עיריית ראשון-לציון, מרכז השלטון המקומי

ערן פרידלר
-
סגן מנהל אגף הכנסות מבנייה ופיתוח, עיריית ת"א-יפו, מרכז השלטון המקומי

רענן פלאי
-
מנהל תקציב הכנסות וגיוס משאבים, עיריית ת"א-יפו, מרכז השלטון המקומי

סימה פריימן
-
סגן גזבר ומנהלת אגף תקציבים וכלכלה, עיריית ת"א-יפו, מרכז השלטון המקומי

עו"ד דורית קרני
-
הלשכה המשפטית, עיריית ת"א-יפו, מרכז השלטון המקומי

עמיר ריטוב
-
ראש המועצה האזורית לב השרון, מרכז המועצות האזוריות

הדסה אלמוג
-
יועצת כלכלית, מרכז המועצות האזוריות

ראול סרוגו
-
ס' נשיא, יו"ר אגף יזמות, ארגון הקבלנים והבונים בישראל
ייעוץ משפטי
תומר רוזנר


גלעד קרן


אנה פרסלר (מתמחה)
מנהלת הוועדה
יפה שפירא
רשמת פרלמנטרית
אירית שלהבת
הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התוכנית הכלכלית
לשנים 2009 ו-2010), התשס"ט-2009 – פרק ה', סעיף 10 –

תשלומי המינהל לרשויות מקומיות
היו"ר דוד אזולאי
אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה. על סדר היום הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התוכנית הכלכלית לשנים 2009 ו-2010), התשס"ט-2009 – פרק ה', סעיף 10 – תשלומי המינהל לרשויות מקומיות.


התקיים כאן דיון בישיבה הקודמת, העירו הערות אך לא הגענו לסיכומים. בסוף הדיון הגורמים הנוגעים בדבר קיימו כאן פגישת התייעצות – היועצים המשפטיים של הוועדה, של משרד האוצר ושל משרד הפנים – וגובש סיכום כלשהו. אני שומע כרגע שאין עליו עדיין הסכמה מלאה.


הסיכום קובע שתוקם קרן מהכספים הללו לחיזוק הפריפריה. הכסף בקרן הזאת יגיע מאותם 50% כספי מינהל מקרקעי ישראל שמגיעים לרשויות המקומיות, כלומר מתוך ה-10% יוקצו 50% לטובת הקרן. הקרן הזאת תהיה באחריות משרד הפנים ושר הפנים. נדמה לי שגם מנהל מינהל מקרקעי ישראל יהיה אחראי לניהול השוטף של הקרן הזאת. הכסף הזה יהיה מיועד כולו לפריפריה. אני מניח שאחר-כך תתווסף גם הגדרה ל"פריפריה". הנושא הזה יבוא לאישור ועדת הפנים והגנת הסביבה. "השר הממונה על מינהל מקרקעי ישראל ידווח לוועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת בסוף כל שנת תקציב על פעולות הקרן, הכנסותיה והוצאותיה".


אלה עיקרי הדברים. הנוסח מונח בפניכם. אני מבקש מן היועצים המשפטיים לקרוא את הצעת החוק.
גלעד קרן
סעיף 10 – תיקון חוק התכנון והבנייה

"בחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965, בתוספת השלישית, בסעיף 21, האמור בו יסומן "(א)" ואחריו יבוא:

"(ב)
על אף הוראות סעיף קטן (א), החל בשנת הכספים 2010 מחצית מהסכומים שעל מינהל מקרקעי ישראל להעביר מכוח ההסכם האמור באותו סעיף קטן, יועברו לקרן כאמור בסעיף 22.

"סעיף 22 – קרן לחיזוק הפריפריה

(א)
מוקמת בזה קרן לחיזוק יישובי הפריפריה בתחום פעולה נפרד בתקציב השנתי של מינהל מקרקעי ישראל (להלן – הקרן); לעניין זה, "תחום פעולה" ו-"תקציב שנתי" – כהגדרתם בחוק תקציב שנתי, כמשמעותו בחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985.

(ב)
מטרת הקרן תהיה ריכוז אמצעים כספיים וחלוקתם מדי שנה לרשויות המקומיות לשימוש לייעודים המפורטים בסעיף 13 לתוספת זו, לשם סיוע בצמצום פערי ההכנסות הקיימים בין רשויות מקומיות במרכז הארץ לבין רשויות מקומיות בפריפריה ורשויות מקומיות המקבלות מענקי איזון.

(ג)
מנהל מינהל מקרקעי ישראל יהיה אחראי לניהול השוטף של הקרן ובכלל זה למעקב ולבקרה אחר פעילות הקרן וביצוע תפקידיה.

(ד)
כל הכספים שיצטברו בקרן בשנה מסוימת יוצאו, ככל הניתן, באותה שנה; נותר סכום עודף בקרן בשנה מסוימת, יותר השימוש בו בשנת הכספים שלאחריה באותו תחום פעולה בלבד.

(ה)
כספי הקרן ייועדו למטרותיה בלבד ויוצאו לפי הוראות שר הפנים על-פי כללי חלוקה שיקבע שר הפנים בהתייעצות עם שר האוצר, ובמועדים שיקבע.

(ו)
שר הפנים יתקין תקנות לביצוע הוראות סעיף זה, לרבות בעניינים אלה:

(1)
המועדים להעברת הכספים לקרן על-ידי מינהל מקרקעי ישראל;

(2)
סדרי הפעלת הקרן ובכלל זה אופן ניהול החשבונות של הקרן וחובות דיווח שיחולו לגביה, לרבות החובה להגיש דוח כספי שנתי;

(3)
מנגנוני פיקוח ובקרה על פעילות הקרן.

(ז)
מינהל מקרקעי ישראל יעמיד לרשות משרד הפנים והרשויות המקומיות מידע מלא ומפורט בדבר העסקאות והתקבולים שבגינם הועברו על ידיו כספים לקרן, הכול באופן ובמועדים שיקבע שר הפנים.

(ח)
השר הממונה על מינהל מקרקעי ישראל ידווח לוועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת בסוף כל שנת תקציב על פעולות הקרן, הכנסותיה והוצאותיה.""
היו"ר דוד אזולאי
רבותי, אם אתם רוצים להתייעץ, אני יכול לאפשר לכם כמה דקות להתייעצויות. תסיימו את ההתייעצויות ואחדש את הדיון לאחר מכן.


(הישיבה נפסקה ב-12:20 ונתחדשה ב-12:35.)
היו"ר דוד אזולאי
לאחר סיום סבב ההתייעצויות, אני מבקש להמשיך את הדיון. אאפשר לכל אחד להביע את ההסתייגויות שלו לפרוטוקול.
איתן כבל
אני מבקש לבטל את החוק.
היו"ר דוד אזולאי
אתה יכול להגיש הסתייגות לביטול החוק ואנחנו נצביע עליה.


יש כמה נושאים שהוסכם עליהם כעת ואני רוצה להביא את הסיכומים לידיעת החברים.


בסעיף קטן 22(ג), לאחר המילים "מנהל מינהל מקרקעי ישראל" יבוא "וחשב המינהל יהיו אחראים לניהול ...".


בסעיף קטן 22(ו), לאחר המילים "שר הפנים" יבוא: "בהתייעצות עם שר האוצר והשר הממונה על מינהל מקרקעי ישראל, יתקין תקנות ...".


כאן אוסיף גם הסתייגות שלי שלא מופיעה אצלכם, שזאת תהיה הוראת שעה לשנתיים, לשנים 2010-2011.


אני פותח את הדיון לכל מי שמעוניין, בבקשה. יש כמה אנשים שביקשו את רשות הדיבור. עו"ד איתן אטיה, מנכ"ל פורום ה-15.
איתן אטיה
יש כאן כמה ראשי ערים, אולי עדיף שהם ידברו לפניי.
היו"ר דוד אזולאי
הם לא ביקשו לדבר.
איתן אטיה
אני מוותר.
היו"ר דוד אזולאי
תודה רבה. רשות הדיבור למר רון מוסקוביץ, נציג השלטון המקומי. 3 דקות.
רון מוסקוביץ
אדוני היושב-ראש, אנחנו מתנגדים לקרנות שעוברות לשליטת משרד האוצר. הבעיה המרכזית, שבקרן הזאת השליטה נמצאת בידי מינהל מקרקעי ישראל, שגם היום לא מעביר את הכספים כנדרש.
היו"ר דוד אזולאי
אני מבקש מכם, ראשי עיריות נכבדים, עדיין לא הוצאתי אף אדם מן הדיון ואני מקווה שלא איאלץ לעשות את זה. אנא מכם, גם אם הדיון קצת סוער, גם אם זה קצת מפריע תשמרו על איפוק.
רון מוסקוביץ
אנחנו מתנגדים לקרנות, בוודאי לקרן שהשליטה עליה נמצאת בידי מינהל מקרקעי ישראל.
היו"ר דוד אזולאי
תודה רבה. זאת אחת הסיבות שהכנסנו לכאן גם את שר הפנים ושר האוצר בנוסף למינהל מקרקעי ישראל. עד היום זה היה בידי מינהל מקרקעי ישראל בלבד ואכן אנחנו מכירים את התוצאה לגבי הכספים שמגיעים ממינהל מקרקעי ישראל.


מישהו מחברי הכנסת מבקש להתבטא כאן?
תומר רוזנר
אני מבקש לבטא את עמדתו של היועץ המשפטי של מינהל מקרקעי ישראל שהיה צריך ללכת לוועדת הכלכלה. הוא ביקש ממני להציג את עמדתו. הוא מבקש שהתקנות בסעיף קטן 22(ו) יותקנו על-ידי שר הפנים והשר הממונה על מינהל מקרקעי ישראל ביחד.
איתן כבל
הם יכולים לעשות את זה אצל הרב.
תומר רוזנר
אני מציג את עמדתו.
היו"ר דוד אזולאי
עוד מישהו מבקש רשות דיבור? אנחנו בעד חופש הביטוי לכולם. כל מי שרוצה לדבר, נאפשר לו. יש למישהו הסתייגויות?
איתן כבל
אני מציע לבטל את הצעת החוק, בשם "קדימה" ובשם פלג ב"עבודה".
קרן טרנר
כיוון שהשלטון המקומי נמנע מלדבר - - -
היו"ר דוד אזולאי
קודם כול אני מברך על כך שהשלטון המקומי לא רוצה לדבר. זה בסדר. אשמח מאוד אם גם בדיונים הבאים לא תרצו לדבר. אשתף אתכם פעולה בעניין הזה, מבטיח לכם נאמנה ...
קרן טרנר
אני רוצה להבהיר כנציגת משרד האוצר, שנושא חלף היטל ההשבחה הוא לא נושא שמשרד האוצר והשלטון המקומי מסכימים עליו. אני מבהירה שאנחנו לא מפרשים את זה כהסכמה.
איתן כבל
זה יסוכם בין השר ובין הממונה על המשרד ...
היו"ר דוד אזולאי
רבותי, אני מכריז על הפסקה. בשעה 13:00 תתקיים הצבעה.

(הישיבה נפסקה בשעה 12:42 ולא נתחדשה, ולפיכך ננעלה).

PAGE
5

קוד המקור של הנתונים