ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 01/07/2009

הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009 ו-2010), התשס"ט-2009 - פרק כ"ג-שיפור זכויות עובדים

פרוטוקול

 
PAGE
4
ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

1.7.2009


הכנסת השמונה עשרה


נוסח לא מתוקן

מושב ראשון

פרוטוקול מס' 50

מישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

יום רביעי, ט' בתמוז התשס"ט (1 ביולי 2009), שעה 10:45
סדר היום
הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית

לשנים 2009 ו-2010), התשס"ט-2009

פרק כ"ג – שיפור זכויות עובדים
נכחו
חברי הוועדה: חיים כץ – היו"ר

רחל אדטו

אריה ביבי

אילן גילאון

שלי יחימוביץ

אורלי לוי-אבקסיס

משה (מוץ) מטלון

ציון פיניאן

כרמל שאמה
מוזמנים
עו"ד דבורה אליעזר, משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה
יעוץ משפטי
נועה בן-שבת
מנהלת הוועדה
וילמה מאור
רשמה וערכה
אהובה שרון – חבר המתרגמים בע"מ

הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית

לשנים 2009 ו-2010), התשס"ט-2009

פרק כ"ג – שיפור זכויות עובדים
היו"ר חיים כץ
אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות בהצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009 ו-2010), התשס"ט-2009, פרק כ"ג – שיפור זכויות עובדים.


אנחנו עוברים היום להצבעה בלבד. הקראה והצבעה.
נועה בן-שבת
תיקון חוק הסכמים קיבוציים.

121
תיקון חוק הסכמים קיבוציים.


בחוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז-1957 -


(1)
בסעיף 33יא, האמור בו יסומן "(א)" ואחריו יבוא:"(ב)
(1)
מצא בית דין אזורי לעבודה כי מעביד הפר את הוראות סעיפים

33ט או 33י רשאי הוא לחייב את המפר בתשלום פיצויים שאינם תלויים בנזק (בסעיף זה – פיצויים לדוגמה) בסכום שלא יעלה על 50 אלף שקלים חדשים. ואולם רשאי בית הדין לפסוק בשל הפרה כאמור, פיצויים לדוגמה בסכום העולה על 50 אלף שקלים חדשים ובלבד שלא יעלה על 200 אלף שקלים חדשים, בהתחשב בחומרת ההפרה או נסיבותיה.

(2)
אין בהוראות פסקה (1) כדי לגרוע מזכותו של עובד לפיצויים או לכל סעד אחר לפי כל דין, בשל אותה הפרה. ואולם בית הדין לא יפסוק פיצויים לפי אותה פסקה, בתובענה ייצוגית כמשמעותה בחוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו-2006.

(3)
בבואו לפסוק פיצויים לדוגמה למעביד, בשל הפרת הוראות סעיף 33י כאמור בפסקה (1), רשאי בית הדין להתחשב בכך שהמעביד הורשע בשל אותו מעשה ובקנס שנגזר עליו.

(4)
בבואו להטיל קנס על מעביד שהורשע בעבירה לפי סעיף 33יד, רשאי בית משפט או בית דין אזורי לעבודה להתחשב בכך שנפסקו נגד המעביד, בפסק דין סופי, פיצויים לדוגמה לפי סעיף זה, בשל המעשה שבשלו הורשע כאמור.

(5)
הסכומים הנקובים בסעיף זה יעודכנו ב-1 בינואר בכל שנה (בסעיף קטן זה – יום העדכון), בהתאם לשיעור עליית המדד החדש לעומת המדד הבסיסי. לעניין זה -

"מדד" – מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

"המדד החדש" – המדד שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון.

"המדד הבסיסי" – המדד שפורסם בחודש יולי 2009".


(2)
בסעיף 33יג, במקום "שנים עשר חודשים" יבוא "שלוש שנים".

יש הערות שנכנסו לנוסח. יש הערה למה אנחנו מדברים על כך שבית המשפט יתחשב בכך שנפסקו נגד מעביד פיצויים לדוגמה. למה בית המשפט יכול לדון, אין סמכות ייחודית לבית הדין?
דבורה אליעזר
אנחנו מדברים על בית המשפט.
היו"ר חיים כץ
אנחנו בשלב של הצבעה. חשבתי שאת כל הדיבורים האלה סיימתם לפני.
דבורה אליעזר
לא בבית המשפט שיושב בדין פלילי ולבית הדין לעבודה בעניין הזה יש סמכות מקבילה לבית המשפט ולכן זה גם בית משפט וגם בית הדין.
נועה בן-שבת
הייתה הסתייגות.
היו"ר חיים כץ
אנחנו נצביע גם על ההסתייגויות.


אנחנו מצביעים על הצעת החוק.

ה צ ב ע ה

בעד – 6

נגד – 2

אושר
שלי יחימוביץ
הסתייגות דיבור.
היו"ר חיים כץ
יש הסתייגויות מהותיות.
נועה בן-שבת
כן. הסתייגות של חברת הכנסת אדטו שביקשה לא לכרוך את סעיף 33ט עם סעיף 33י.
היו"ר חיים כץ
אנחנו מצביעים על ההסתייגות.

ה צ ב ע ה

בעד – 2

נגד – 5

ההסתייגות לא התקבלה
נועה בן-שבת
יש עוד הסתייגויות. הייתה הסתייגות של סיעת מרצ למחוק את פסקה (4) שמאפשרת התחשבות.
היו"ר חיים כץ
הם הסירו את ההסתייגות. זאת הסתייגות דיבור.
אילן גילאון
בסוף גם נצביע נגד כל התקציב. שיהיה לכם ברור.
היו"ר חיים כץ
תודה רבה. אני מודה לכם. הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 11:00

קוד המקור של הנתונים