ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 01/07/2009

הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009 ו-2010), התשס"ט-2009 - פרק כ"ו, סעיף 142 (1) - הוועדה לתכנון ובניה של תשתיות לאומיות, הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009 ו-2010), התשס"ט-2009 - פרק ה', סעיפים 11 (1), 12 - כהונת ועדות ומועצות ממונות

פרוטוקול

 
PAGE
15
ועדת הפנים והגנת הסביבה

1/07/2009

הכנסת השמונה-עשרה


נוסח לא מתוקן

מושב ראשון

פרוטוקול מס' 46
מישיבת וועדת הפנים והגנת הסביבה

יום רביעי, ט' תמוז התשס"ט (1 ביולי 2009), שעה 09:30
סדר היום
1.
הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009 ו-2010), התשס"ט-2009 – פרק ה', סעיפים 11(1), 12 – כהונת ועדות ומועצות ממונות – הצבעות.

2.
הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009 ו-2010), התשס"ט-2009, פרק כ"ו, סעיף 42 (1) – הוועדה לתכנון ובניה של תשתיות לאומיות – בקשה לרוויזיה.
נכחו
חברי הוועדה: דוד אזולאי – היו"ר

אריה ביבי

איתן כבל

אורי מקלב

חמד עמאר
מירי רגב

ציון פיניאן

אברהים צרצור

פאינה קירשנבאום

כרמל שאמה
מוזמנים
חה"כ אלכס מילר

חה"כ חנא סויד

חה"כ זאב אלקין

קרן טרנר – משרד האוצר

עו"ד דרורי שפירא – משרד הפנים

רני פינצ'י – משרד הפנים

עו"ד אלעזר במברגר – משרד הפנים

שמאי אסיף – מנהל מינהל התכנון, משרד הפנים

איציק שלום – ראש מועצה ועדה ממונה ערערה בנגב

צביקה גרינגולד – יו"ר ועדה ממונה אופקים

דוד נחום – ועדה ממונה ירכא

עלי זידאן – כפר מנדא

פיני קבלו – מרכז השלטון המקומי

שמואל גולן – מ"מ מנכ"ל משרד מבקר המדינה
ייעוץ משפטי
עו"ד תומר רוזנר; עו"ד גלעד קרן
מנהלת הוועדה
יפה שפירא
רשמת פרלמנטארית
אתי אפלבוים
הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים
2009 ו-2010), התשס"ט-2009, פרק כ"ו, סעיף 42 (1) – הוועדה לתכנון ובניה של תשתיות לאומיות – בקשה לרביזיה.
היו"ר דוד אזולאי
בוקר טוב לכולם. אני פותח את ישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה. על סדר היום: בקשת הרביזיה של חבר הכנסת אורי מקלב.

נתבקשתי על-ידי אורי מקלב להוריד את הרביזיה מסדר היום וכי הוא חוזר בו.

בכל מקרה, הרביזיה יורדת מסדר היום.

אני רוצה לנצל את ההזדמנות שמר שמאי אסיף נמצא כאן. מר אסיף, מכתבי אליך בנושא הזה בדרך ואני מבקש את התייחסותך לעניין. אם תרצה תוכל לקבל אותו באופן אישי.

תודה רבה.

הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009 ו-010),

התשס"ט-2009 – פרק ה', סעיפים 11(1), 12 – כהונת ועדות ומועצות ממונות – הצבעות.
היו"ר דוד אזולאי
אני עובר לנושא הבא שעל סדר היום: הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009 ו-010), התשס"ט-2009 – פרק ה', סעיפים 11(1), 12 – כהונת ועדות ומועצות ממונות.
החוק הזה הוא במסגרת חוק ההסדרים שעוסק במינויים של הוועדה הקרואה וכבר קיימנו דיון אחד בנושא זה. אנחנו מדברים על שני סעיפים בחוק ההסדרים. סעיף ראשון מדבר על הארכת התקופה המינימאלית משנתיים לשלוש. אנחנו נשארים בזה. כלומר, אני מבקש לאשר את זה. בסעיף השני אנחנו לא דנים בו ומורידים אותו.
ציון פיניאן
זה בנושא של ה-5 שנים?
היו"ר דוד אזולאי
כן. והתחולה תהיה מכאן ואילך. זה לא יחול רטרואקטיבי אלא מכאן ואילך.


נקריא את הסעיף ואחר-כך נשמע את ההסתייגויות.
גלעד קרן
"תיקון פקודת העיריות

11. בפקודת העיריות –

(1) בסעיף 146 –

(א) בסעיף קטן (א) במקום "לא תפחת משנתיים" יבוא "לא תפחת משלוש שנים";


"תיקון פקודת המועצות המקומיות


12. בפקודת המועצות המקומיות" בסעיף 39 –


(1) בסעיף קטן (א) במקום "לא תפחת משנתיים" יבוא "לא תפחת משלוש שנים";
תהיה הוראת תחילה שאומרת
"הוראות סעיפים 146 לפקודת העיריות ו-39 לפקודת המועצות המקומיות, כנוסחם בסעיפים 11(1) ו-12 לחוק זה, יחולו על כהונת מועצות או ועדות ממונות שמונו לאחר פרסומו של חוק זה".
תומר רוזנר
יש הסתייגויות של קדימה.
היו"ר דוד אזולאי
נציג קדימה נמצא פה. יש כאן הסתייגויות שלכם, בבקשה תציג אותן.
תומר רוזנר
הוא כבר הציג אותו.

ההסתייגות השנייה ושלישית לא רלוונטיות כי סעיף 2 ירד.
איתן כבל
מה ההסתייגות שלהם?
היו"ר דוד אזולאי
במקום "לא תפחת מ-3 שנים, יבוא "לא תפחת מ-4 שנים".

מי בעד ההסתייגות של קדימה?

ההסתייגות השנייה וההסתייגות השלישית הן כבר לא רלוונטיות כי סעיף 2 ירד.

אני מעמיד להצבעה את ההסתייגות האחת. במקום "לא תפחת מ-3 שנים" יבוא "לא תפחת מ-4 שנים". מי בעד ההסתייגות של קדימה?

הצבעה

בעד - 2

נגד - 3

נמנעים – אין

ההסתייגות לא עברה
היו"ר דוד אזולאי
אם כן, ההסתייגות לא עברה.
תומר רוזנר
יש את ההסתייגות של בל"ד.
היו"ר דוד אזולאי
אתה רוצה להציג את ההסתייגויות?
אברהים צרצור
לא.
היו"ר דוד אזולאי
אז להשאיר את ההסתייגויות ולהעמיד אותן להצבעה?
תומר רוזנר
זאת לא הסתייגות שלהם.
צביקה גרינגולד
יש פה בעיה ששינו מהפעם הקודמת שזה לא יחול רטרואקטיבית על הוועדות המכהנות אלא רק על ועדות חדשות.
חמד עמאר
אנחנו רוצים להגיש הסתייגות.
היו"ר דוד אזולאי
בבקשה, תגיש. אתה רוצה להציג את ההסתייגויות שלך?
חמד עמאר
כן.
היו"ר דוד אזולאי
תכין את זה ואני אאפשר לך.
איתן כבל
האם התחולה רטרואקטיבית?
היו"ר דוד אזולאי
לא, מכאן ואילך.
איתן כבל
למה?
היו"ר דוד אזולאי
למה לעשות את זה רטרואקטיבי?
איתן כבל
ממה נפשך? אם צריך את ה-3 שנים אז זה 3 שנים כי זה נכון לעשות את זה 3 שנים. אם זה לא 3 שנים, למה לא להכליל את אלה שכבר נמצאים בתפקיד?
היו"ר דוד אזולאי
אני מסכים איתך. הבעיה היא שיש טוענים שאין חקיקה רטרואקטיבית.
קרן טרנר
זה לא משנה.
אריה ביבי
אני אגיד לך למה זה משנה. יש פה ראשי מועצות שיושבים בוועדה קרואה שהם נניח 9 או 10 חודשים בתפקיד. אם אתה עושה להם מהיום, יכול לבוא משרד הפנים להגיד להם לקפל את הציוד. אם אתה עושה להם רטרואקטיבית אז משרד הפנים יתחשב במה שאנחנו אומרים והם חייבים להיות בין 3 ל-4 שנים.
איתן כבל
אני חושב יש בזה שכל.
אריה ביבי
יש בזה היגיון למרות שלא תמיד אנחנו פועלים על פי ההיגיון.
היו"ר דוד אזולאי
מישהו רצה להסביר את הדברים.
צביקה גרינגולד
אני מכהן בוועדה ממונה באופקים. אני מכהן 9 חודשים, למרות שהוועדה מכהנת קרוב ל-20 חודש. לפני התחלפו שני ראשי ועדות מכהנות. בעיר מסתובבות שמועות על בחירות קרובות כתוצאה מזה שהשנתיים עומדות להסתיים ב-31 באוגוסט. אנחנו רק בתחילת תהליכי ההבראה. האווירה של בחירות היא אווירה הרסנית בעיר. אם יהיו בחירות ההרסנות תהיה פי כמה. חשוב ביותר, לדעתי, להחיל את ה-3 שנים על הוועדות המכהנות.
אריה ביבי
אני חושב שזה חשוב במיוחד במקומות האלה שאנשים נמצאים 9 חודשים עד שנה. ואז יש ריח של בחירות ולא נותנים ליושב ראש לעבוד ושמים לו רגליים. אסור לו גם להתערב בבחירות. זה גורם לכך שהעירייה מנוטרלת. את כל ההישג שמשיגים בוועדה קרואה במשך שנה שנתיים, זה נופל לטמיון.
היו"ר דוד אזולאי
מה אדוני אומר בעצם?
אריה ביבי
אני מציע שזה יהיה רטרואקטיבית, מהיום שהאדם מכהן.
היו"ר דוד אזולאי
כלומר, מהיום שהוועדה הקרואה מכהנת, שיהיה מינימום 3 שנים, גם לאחור וגם לפנים.
אריה ביבי
כן.

אדוני היושב ראש, אז כולם יודעים שזה התאריך. לא צריך להתכונן לבחירות. איך הוא יכין את העירייה שלו זה גם חשוב מאוד לדעתי. כאחד שכיהן אני אומר לך שברגע שמתחיל ריח של בחירות מתחילה להיות אנדרלמוסיה.
היו"ר דוד אזולאי
הבנתי את הגישה, תודה.
שלום יצחק
אני חבר ועדה ממונה בערערה בנגב. אני נמצא בתפקיד כ-7-8 חודשים. על תפקודי הבג"צ אמר את דברו לפני שבוע כי היתה עתירה לבג"צ שלא ימנו שם ועדה ממונה. בג"צ קבע שראש הוועדה הממונה דהיום יעשה כל מאמץ להשלים את עבודתה של הוועדה הממונה תוך השנתיים, כאשר תוך שנתיים יהיו שם בחירות במידת האפשר, על פי המצב. אני נמצא שם 7-8 חודשים ואני לא מדבר על עצמי.

תאמינו לי, אם יגידו לי ללכת, אני אגיד תודה רבה ואלך. אני חושב שאסור לתת לוועדה ממונה לכהן פחות מ-3-4 שנים. אני רוצה להדגיש, אני לא מדבר עלי.
אברהים צרצור
עדיף 10 שנים.
שלום יצחק
לא יכול להיות מצב שוועדה נמצאת שנתיים פתאום יש שמועות שבגלל לחצים כאלה ואחרים רוצים להחליף את ראש המועצה. צריך לתת לראש המועצה זמן לארגן את הדברים.
היו"ר דוד אזולאי
חבר הכנסת חנא סוויד, בבקשה.
חנא סוויד
בוקר טוב. אדוני היושב ראש, עם כל הכבוד לאנשים שדיברו כרגע, ראשי ועדות ממונות וחברי ועדות ממונות. עם כל הכבוד, אני חושב שאם תשאל כל בעל תפקיד כמה הוא רוצה הוא יגיד לך כמה שיותר, אין סוף. לכן אני חושב שכאילו הדעות האלה לא נשמעו כאן. אני רוצה להיות חבר כנסת 10 שנים. בוא נתקן את החוק ונעשה 10 שנים ויהיה טוב לכולם.
אריה ביבי
היו ועדות גם 8 שנים - - -
חנא סוויד
רגע. אתה כיהנת פעם שנתיים-שלוש כראש ועדה ממונה. אתה רוצה לתפור את כל העולם לפי המידה הזאת. תסלח לי, זה לא הולך כך. אני חושב שיש עקרונות, יש עקרונות בסיס, יש דמוקרטיה. אני לא חושב שאנשים שהתמנו - - -
אריה ביבי
רק לתכנן כביש לוקח שנתיים, על מה אתה מדבר?.
חנא סוויד
אז מה?

תראה, כשחוקקו את החוק הזה אני חושב שאנשים מלומדים כמונו חוקקו את החוק הזה וחשבו ששנתיים זאת תקופה סבירה. זה לא מצוץ מהאצבע.
היו"ר דוד אזולאי
חבר הכנסת סוויד, הויכוח נגמר. ברשותך, יש פה נקודה שאני רוצה להבהיר. על 3 שנים אין ויכוח.
חנא סוויד
אני מתווכח.
היו"ר דוד אזולאי
הויכוח כרגע הוא האם להחיל על זה רטרואקטיבית או מכאן ואילך.
חנא סוויד
בודאי שלא. אני לא חושב שיש מקום אפילו לחשוב על החלה רטרואקטיבית של העניין הזה. יש גם עיקרון של הסתמכות. האנשים האלה כשמונו, כשהתחילו הם ידעו לקראת מה הם הולכים. היו חכמים ויכלו לומר ששנתיים לא מספיקות להם ושנפטור אותם מזה. אי-אפשר להיות חכם לאחר מעשה.

אנחנו רומסים את עקרונות הדמוקרטיה בעניין הזה. אני מאוד מתפלא על העניין הזה, זה לא יכול להיות.

אנחנו צריכים לעשות הבדלה בין הסיבות שמונו ראשי ועדות לוועדות ממונות. יש מקרים שבהם ממנים ועדה מכיוון שהיתה מועצה לעומתית. ראש מועצה וחברי מועצה לא הסתדרו. המועצה מבחינת חוסן כלכלי היא בסדר, היא מתפקדת, רק שהמועצה נקלעה למצב פרסונאלי לא נעים ואז יש מקום באמת להפסיק את הדבר זה ולמנות אנשים. אבל זה לא יכול להיות.

אני אומר, בכל מקרה, עד הבחירות ומקסימום שנתיים. זה לא עניין שהמועצה לא מתפקדת במובן הכלכלי, במובן הגבייה, במובן המאזנים. אנחנו צריכים לזכור על מה אנחנו מדברים. אנחנו לא צריכים לסדר ג'ובים לאנשים. אני רואה שזה עניין של סידור ג'ובים מה שהולך כאן. הויכוח הזה זה סידור ג'ובים. אני לא חושב שזה נכון. במיוחד שיש דוח של מבקר המדינה שמראה שאותן ועדות ממומנות הן כישלון טוטאלי. על מה אנחנו רוצים לדבר כאן? על מה אנחנו מדברים?
היו"ר דוד אזולאי
חבר הכנסת איתן כבל, בבקשה.
איתן כבל
אדוני היושב ראש. למרות שברוב המקרים אני תומך ורואה עצמי כמעט עין בעין עם חבר הכנסת חנא סוויד, וראיתי את איש משרד מבקר המדינה מהנהן בראשו כי כבר נכתב דוח בנושא הזה.
שאלת השאלה היא כזאת
אי-אפשר להחזיק את החבל בשתי קצותיו. למה מממנים ועדה ממונה? כי מי שאחראי על העניין הגיע למסקנה שהרשות לא מתפקדת בכל פרמטר אשר נקבע, אם זה כלכלי, אם זה פוליטי. יש כאלה שזה משולב, יש כאלה שזה רק צד אחד ואני לא רוצה להרחיב.

אם הטענה היא שאין שום רבותא בעניין הזה וכל הוועדות הממומנות או רובן המכריע לא השיגו את היעדים, אלא נהפוך הוא, אז זה סיפור אחר. בואו נבטל ונחפש מודל אחר. זה ויכוח וזה דיון אחר לגמרי.

כל עוד המודל הזה קיים ומבקר המדינה לא הצליח לשכנע את מקבלי ההחלטות לשנות את העניין הזה, אז אתה לא יכול לתת להם לעשות חצי עבודה. הנחת העבודה שלי היא, שמי שבא לעשות עבודה לשנתיים, חבל שהוא התחיל בכלל. אני אומר לך את זה בכנות. אנחנו אנשים פוליטיים, אנחנו יודעים איך דברים מתנהלים. עד שאתה מקבל את האמון של האנשים במקום והקומבינציות והמאבקים התת-קרקעיים מתקבלים במקומות כאלה. אנחנו יודעים בדיוק איפה המקומות האלה נמצאים. התפיסה היא עוד חמולתית וזה לא משנה אם זה אצל יהודים או אצל ערבים או אצל דרוזים. לכן אני אומר ששנתיים זה לא זמן מספיק.

אם יודעים שזה שנתיים אז השנה השנייה הלכה. בשנה השנייה כל הגופים האחרים נכנסים להתנהלות של בחירות. צודק מבקר המדינה. ברוב המקומות אין שום סיכוי בכלל אולי להתחיל.

לא קראתי את הדוח של המבקר אבל אין ספק שזה הפך להיות מוקד לא אכזב של מינויים ולא כולם מינויים ראויים, תסלחו לי. זה הפך להיות סידור עבודה חוקי, שבחלקו הגדול הוא לאנשים שלא מתאימים. יכול להיות שהם מתאימים לנהל את הכור האטומי בדימונה, אבל לא מתאימים לעמוד בראש מועצה ממונה.
חנא סוויד
אבל אתה רוצה להאריך להם את התקופה.
שמואל גולן
הוא היה ראש עירייה והוא הודח.
איתן כבל
מעניין למה, מעניין למה הוא כבר לא.

מה ההבדל? כשיש בחירות ובוחרים אותך, אז גם אם אתה - זאת הדמוקרטיה. אבל אם אתה קובע את זה על פי פרמטרים מקצועיים, אז ראוי שייבחרו באמת הטובים ביותר. יש כאלה שפרשו לא כי הם נכשלו. אני מכיר לא מעט כאלה שהגיעו לפרקם והחליטו שהם לא רוצים והם עושים את זה בזמנם.

לכן אני מבקש, אם כן, לעשות את זה רטרואקטיבית.
היו"ר דוד אזולאי
מירי, ביקשת רשות דיבור?
מירי רגב
הבנתי את העניין, תודה.
היו"ר דוד אזולאי
אריה ביבי, בבקשה.
אריה ביבי
אדוני היושב ראש. אני רוצה להוסיף כמה מילים על דבריו של חברי איתן כבל. אני חושב שהוא ביטא את זה יפה מאוד. בעצם היכן מממנים ועדה קרואה? היכן שראש העיר נכשל, שראש המועצה נכשל. מה אפשר לעשות? דווקא במקומות, במועצות שיש שם חמולות ויש בעיה והגבייה היא לא גבייה. אז מה שיוצא, שהעיר או המועצה נמצאים בגירעון כספי רציני. ממנים חשב מלווה וגם עם החשב המלווה המועצה או העיר ממשיכים לשקוע. ברגע שממנים יושב ראש ועדה קרואה וממנים אותו לחודשיים או לשנה, ישנה בעיה רצינית כי איזה תוצרת אתה יכול לקבל ממנו בשנה וחצי או שנתיים, כמעט ולא. אני אומר לכם שזאת בעיה רצינית. עד שהוא מתחיל לתכנן, עד שהחשב המלווה מתחיל להסדיר את העניינים, היכן צריך לקחת היכן לא.

חוץ מזה, ועדה קרואה, שלא כמו ראש עיר או מועצה, לא מתביישת. היא לוקחת ארנונה כמו שצריך, היא גובה את הארנונה כמו שצריך. אם אנחנו לוקחים את הכפרים, הוא מתבייש לקחת מהחמולה הזאת או מהחמולה ההיא והגביה היא 30%-40%.
איתן כבל
לשם האיזון תגיד שיש גם חמולות אצל היהודים.
חנא סוויד
גם בחברת החשמל וגם בבזק.
היו"ר דוד אזולאי
אני מודה לכולם.

אני מבקש לגשת להצבעה על ההסתייגויות.

יש הסתייגויות של חברי הכנסת ג'מאל זחאלקה, חבר הכנסת סעיד נאפע וחברת הכנסת חנין זועבי.

"פרק ה' תשלומים לרשויות המקומיות, סעיף 11 (1) לחוק. בסעיף קטן א', במקום "לא תפחת מ-3 שנים" יבוא "לכל היותר שנה אחת". מי בעד ההסתייגות הזאת שיצביע?

הצבעה

בעד – 2

נגד – 7

נמנעים אין

ההסתייגות לא נתקבלה.
היו"ר דוד אזולאי
2 בעד, 7 נגד, לכן ההסתייגות הזאת לא עברה.

סעיף 11, סעיף קטן ב' בטל וזה לא רלוונטי מפני שבכל מקרה זה מבוטל.

הסתייגות מס' 3 . סעיף 12(1) להצעת החוק. במקום "לא תפחת מ-3 שנים" יבוא "לכל היותר שנה אחת". מי בעד ההסתייגות הזאת?

הצבעה

בעד – 1

נגד – 6

נמנעים – אין
היו"ר דוד אזולאי
בעד 1, נגד 6. ההסתייגות לא עוברת.

אני עובר להסתייגות מס' 4, סעיף 12(2) להצעת החוק. גם זה לא רלוונטי, אני מוריד את זה.
תומר רוזנר
לישראל ביתנו יש הסתייגות.
היו"ר דוד אזולאי
ישראל ביתנו, יש לכם הסתייגות?

מר עמאר , תציג את ההסתייגות שלך.
חמד עמאר
שההארכה לא תעלה על 5 שנים. כלומר, מינימום 3 שנים ומקסימום 5 שנים.


אנחנו נמצאים במדינה דמוקרטית.
קריאה
שר הפנים יכול להאריך?
היו"ר דוד אזולאי
בהתייעצות עם ועדת הפנים. יש את האופציה של ועדת הפנים ועל זה לא ויתרנו.
חמד עמאר
בסדר.

אני מבקש להעמיד להצבעה את ההסתייגות של ישראל ביתנו. מי בעד ההסתייגות של ישראל ביתנו?
קרן טרנר
רגע, אולי כדאי שנסביר לפני ההצבעה.
איתן כבל
אם ב-5 שנים הוועדה הקרואה לא סיימה את הוועדה שלה, אז לסגור את העיר.
חמד עמאר
אני אסביר להם את ההסתייגות.
היו"ר דוד אזולאי
אני מבקש מחמד עמאר להסביר את ההסתייגות שלו.
חמד עמאר
כשיש בחירות במועצה מקומית זה ל-5 שנים. לא יכול להיות שתהיה ועדה ממונה והשר ימנה ועדה שתהיה ל-8 שנים. לא יכול להיות מצב כזה. זה הליך לא דמוקרטי. הבחירות מאפשרות 5 שנים לראש רשות. אם ועדה ממונה לא מצליחה אחרי 5 שנים להעלות את העיר לדרך הנכונה אז אין לה מקום. צריך גם את הוועדה הממונה להזיז וללכת לבחירות.
אלעזר במברגר
אני רוצה להסביר כדי שחברי הכנסת יבינו בדיוק על מה הם מצביעים. אנחנו הבאנו תיקון לסעיף א ולסעיף ב'. סעיף א' עניינו משך הזמן המינימאלי לכהונת ועדה כזאת, שהוא היום שנתיים לפחות, כעיקרון עד הבחירות הקרובות, אלא שאם הבחירות הקרובות בתוך השנתיים הקרובות, זה לפחות שנתיים ואחרי כן הבחירות שלאחר מכן. רצינו לשנות את הדבר הזה ל-3 כדי שנקודת המוצא תהיה ל-3 שנים.

סעיף ב' מתייחס להסדר אחר. כלומר, כשהשר רוצה לקצר או להאריך – בהרבה מקרים היו קיצורים כשהשר השתכנע שהוועדה באמת מיצתה את תפקידה ואת מלאכתה.

סעיף ב' מדבר על הסדר של הארכה. כאן חשבנו לקבוע מנגנון קצת אחר. בהתחלה היה ויכוח אם זה כן באישור הוועדה או בלי אישור הוועדה. אנחנו ירדנו מהעניין הזה ואמרנו שכל הנושא של הארכה ייוותר על כנו. כלומר, אם השר ירצה הוא יבוא לוועדה והוא יציע לה לקצר או להאריך ויצטרך כמובן לנמק ולשכנע ואז משך הכהונה יקוצר או יוארך.

לכן אני חושב שההצעה בכלל לא עוסקת בקביעת גג אלא להיפך. אני חושב שההסדר הקיים הוא נכון. תמיד לפי שיקול דעת, תמיד אפשר לבוא ולשכנע אם נכון להאריך או האם נכון לקצר.

ההצבעה צריכה להיות רק על סעיף א' שכל עניינו לעבור משנתיים.
היו"ר דוד אזולאי
הוא אשר אמרנו. אנחנו מצביעים רק על סעיף א'. הוא רוצה להכניס הסתייגות של מקסימום ומינימום. הוא אומר שהמינימום הוא 3 שנים והמקסימום הוא 5 שנים. בעצם הוא לא יכול לקבוע את המקסימום כי החוק לא הולך להשתנות בעניין הזה. כך הבנתי את דבריכם.
אלעזר במברגר
סעיף א' במתכונתו היום לא עוסק בקביעת מקסימום.
היו"ר דוד אזולאי
הוא קובע במינימום.
אלעזר במברגר
נכון.
תומר רוזנר
הוא רוצה להגיש הסתייגות על ב', מותר לו.
היו"ר דוד אזולאי
בסדר. אם אתה אומר, אני מקבל.
איתן כבל
ברשותכם, ואני אומר את זה גם למציעי ההצעה. תיראו, יש כאן שכל. כשאתה מגדיר 5 שנים זאת גם כן אמירה. כשאתם מבקשים, מצד אחד, להגדיל את זה ל-3 שנים או ל-5 שנים זאת סוג של אמירה כי הניסיון הראה שראוי שלא יפחת מ-3 שנים. מצד שני, צריכה שתהיה גם אמירה הפוכה, קרי, שגם מי שבא להיות בוועדה ממונה, שלא פתאום יראה בזה פרנסה. מה אתה מייצר?
אריה ביבי
זה הופך להיות לא דמוקרטי. אם אתה בוחר ראש עיר ל-5 שנים - - -
איתן כבל
זה עניין עקרוני.
היו"ר דוד אזולאי
האמת היא שהדיון כבר התקיים ואתה השתתפת בדיון הזה. כרגע עומד על הפרק האם אנחנו בעד חקיקה רטרואקטיבית ל-3 שנים או חקיקה מכאן ואילך.
חנא סוויד
אנחנו עכשיו בהסתייגות של חבר הכנסת חמד עמאר. הוא רוצה להגיד דבר פשוט.
היו"ר דוד אזולאי
אנחנו נעלה את ההסתייגות שלו להצבעה.
חנא סוויד
אבל כאילו העניין לא הובן.
היו"ר דוד אזולאי
לא, זה הובן והובהר מכל הכיוונים ומכל הצדדים.
חנא סוויד
נקודת המוצא פשוטה מאוד. לא יכול להיות שהעם, הבוחרים, האזרחים, יבחרו בראש רשות ל-5 שנים ולשר תהיה אפשרות למנות אותו ל-10 שנים. זה לא יכול להיות.

אדוני, תן לי לבטא את מה שאני חושב. אני חושב שאני מבטא דעות הגיוניות ודמוקרטיות ותן לי. אני אומר שמקור הסמכות מהאזרחים זה 5 שנים. למה שלשר תהיה אפשרות של יותר מ-5 שנים?
היו"ר דוד אזולאי
תודה רבה אדוני.
ציון פיניאן
אני מבקש התייעצות סיעתית.
היו"ר דוד אזולאי
אני אאפשר זאת.
רני פינצ'י
אדוני היושב ראש, אני רוצה להבהיר. לא רוצים שהשר יוכל לבד ויש מנגנון פיקוח על השר. אין כוונה לעשות את זה בתור סידור ג'ובים, כפי שנאמר כאן. יש מקרים מיוחדים שלפעמים צריכים תקופה קצת יותר ארוכה מ-5 שנים.


אני יכול להעלות על דעתי, למשל, את המקרה של קציר-חריש. מתכננים להפוך את הישוב הזה שנמצא תחת ועדה ממונה, עושים לו עכשיו מהלך תכנוני והולכים להפריד אותו לשתי רשויות שונות. יתכן שבשל התכנון זה ייקח 5.5 שנים. הלא אין תוחלת אחרי ה-5 שנים. מה יהיה בחצי השנה? מי יעשה את הבחירות, הרי זאת עיר בהקמה. צריך לתת את המנגנון עם פיקוח של הכנסת. אף אחד לא מייתר את הפיקוח של הכנסת.
חנא סוויד
אתה מוכן להסכים שזה בהסכמת ועדת הפנים ולא בהתייעצות עם ועדת הפנים? אם אתה כל פייר, אז בוא נחליט "בהסכמת ועדת הפנים".
כרמל שמאה
בהסכמה זה פיתרון טוב.
היו"ר דוד אזולאי
היום זה בהתייעצות ועדת הפנים.

רבותיי חברי הכנסת. אני מאשר את בקשתו של חבר הכנסת ציון פיניאן להתייעצות סיעתית. ההצבעה תהיה בשעה 10:30. תודה.

(אחרי הפסקה)
היו"ר דוד אזולאי
אני מחדש את ישיבת הוועדה לאחר ההתייעצות הסיעתית.

ברשותכם, אני מעמיד את ההסתייגות של חבר הכנסת עמאר - - -
חמד עמאר
אנחנו מסירים את ה הסתייגות.
היו"ר דוד אזולאי
חבר הכנסת עמאר מסיר את הסתייגות שלו ולפיכך אנחנו חוזרים להצעה המקורית שאומרת, כפי שהקראנו קודם, שעל פי הצעת החוק, ועדה קרואה שכבר קיימת היא תכהן שנתיים בלבד, ומכאן ואילך, החוק יחול עליה ל-3 שנים. האם ברור לכולם?
אריה ביבי
למה 3 שנים? למה לא לעשות רטרואקטיבית?
היו"ר דוד אזולאי
מי שכבר התמנה שיישאר באותו הסדר של שנתיים ומכאן ואילך ל-3 שנים.

אני מבקש להעמיד את ההצעה הזאת להצבעה. מי בעד ההצעה כפי שהקראתי: 3 שנים מכאן ואילך, שנתיים מהעבר?
איתן כבל
אל תשים את שניהם יחד, אתה צריך להפריד. אני רוצה לתמוך ב-3 שנים כי אני חושב שזה נכון.
היו"ר דוד אזולאי
הבנתי איתן.
תומר רוזנר
אנחנו מצביעים על סעיפי החוק בלי סעיף התחילה.
היו"ר דוד אזולאי
גלעד, תקריא את החוק שוב כדי שנהיה ברורים.
גלעד קרן
"תיקון פקודת העיריות

11. בפקודת העיריות –

(1) בסעיף 146 –

(א) בסעיף קטן (א) במקום "לא תפחת משנתיים" יבוא "לא תפחת משלוש שנים";


"תיקון פקודת המועצות המקומיות


12. בפקודת המועצות המקומיות בסעיף 39 –


(1) בסעיף קטן (א) במקום "לא תפחת משנתיים" יבוא "לא תפחת משלוש שנים";
פאינה קרישנבאום
כתוב שם שזה לא רטרו?
תומר רוזנר
זה סעיף בנפרד.
היו"ר דוד אזולאי
מי בעד?

הצבעה

מי בעד – 6

נגד – 1

נמנעים – אין
היו"ר דוד אזולאי
1 נגד, 6 בעד, לפיכך סעיף 1 התקבל ככתבו וכלשונו.
זאב אלקין
אני חושב שהיו 7 או 8.
היו"ר דוד אזולאי
אז 7 בעד ו-1 נגד.


סעיף שני, גלעד בבקשה.
גלעד קרן
אני חוזר על סעיף התחילה: "הוראות סעיפים 146 לפקודת העיריות ו-39 לפקודת המועצות המקומיות, כנוסחן בסעיפים 11 (1) ו-12 לחוק זה, יחולו על כהונת מועצות או ועדות ממונות שמונו לאחר פרסומו של חוק זה".
היו"ר דוד אזולאי
מי בעד?

הצבעה

בעד – 7

נגד – 3

נמנעים – אין
היו"ר דוד אזולאי
בעד 7, נגד 3. אם כך, ההצעה עוברת.

אני מודה לכולם. הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 10:30

קוד המקור של הנתונים