ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 29/06/2009

הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009 ו-2010), התשס"ט-2009 - פרק ל"ד, סעיף 265 - לימוד חובה - שעות לימוד

פרוטוקול

 
PAGE
12
ועדת החינוך, התרבות והספורט

29.6.2009


הכנסת השמונה עשרה

נוסח לא מתוקן

מושב ראשון

פרוטוקול מס' 36

מישיבת ועדת החינוך, התרבות והספורט

יום שני, ז' בתמוז התשס"ט (29 ביוני 2009), שעה 12:00
הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית

לשנים 2009 ו-2010), התשס"ט-2009

פרק ל"ד, סעיף 265 – לימוד חובה, שעות לימוד
נכחו
חברי הוועדה: זבולון אורלב – היו"ר

עפו אגבאריה

מסעוד גנאים

ג'מאל זחאלקה

רונית תירוש
מוזמנים
ד"ר שמשון שושני, מנכ"ל משרד החינוך

ד"ר משה דקלו,מנהל אגף בכיר לארגון לימודים, משרד החינוך

משה שגיא, מנהל אגף בכיר, כלכלה ותקציבים, משרד החינוך

עו"ד דורית מורג, היועצת המשפטית, משרד החינוך

עו"ד לירן שפיגל, הלשכה המשפטית, משרד החינוך

יונתן רגב, רכז חינוך, אגף התקציבים, משרד האוצר

שירה גרינברג, רפרנטית חינוך, אגף התקציבים, משרד האוצר

עו"ד אבישי פדהצור, משרד המשפטים

עו"ד אביבית ברקאי-אהרונוף, המועצה לשלום הילד

יפעת קריב, ראש מינהל החינוך, מרכז השלטון המקומי

סמי עטר, מנהל מחלקת חינוך באזור, איגוד מנהלי המחלקות לחינוך ברשויות המקומיות

יוסי וסרמן, מזכ"ל הסתדרות המורים

גד דיעי, ממלא מקום מזכ"ל הסתדרות המורים

שלמה ישי, מנכ"ל הקרן לקידום מקצועי, הסתדרות המורים

עו"ד אסתר מימרן, היועצת המשפטית, הסתדרות המורים

רונית שוורץ, הסתדרות המורים

יהודה סקר, הנהלת ארגון הורים ארצי

ליאת עזר, כתבת ישראל היום
ייעוץ משפטי
מירב ישראלי
מנהלת הוועדה
יהודית גידלי
רשמה וערכה
אהובה שרון – חבר המתרגמים בע"מ

הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית

לשנים 2009 ו-2010), התשס"ט-2009

פרק ל"ד, סעיף 265 – לימוד חובה, שעות לימוד
היו"ר זבולון אורלב
אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת החינוך, התרבות והספורט בנושא הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009 ו-2010), התשס"ט-2009, פרק ל"ד, סעיף 265 – לימוד חובה, שעות לימוד.
יהודית גידלי
חבר הכנסת זחאלקה מצטרף אלינו. הוא מחליף את חבר הכנסת נחמן שי.
היו"ר זבולון אורלב
אנחנו מקדמים בברכה את חבר הכנסת ג'מאל זחאלקה שהחליף את חבר הכנסת נחמן שי בוועדה. ברוך הבא. אני בטוח שנתברך בחברותך בוועדה. אני מבין שזאת לא פעם ראשונה שאתה חבר הוועדה.
ג'מאל זחאלקה
נכון.
היו"ר זבולון אורלב
הכוונה לדחות לסירוגין את ביצוע החוק שאישר פיצול כיתות א'-ב' בלימודי ליבה. יש חוק שהיוזמת שלו היא חברת הכנסת רונית תירוש שבוודאי תיכנס לישיבה בשלב זה או אחר, ותוכנית ההתייעלות הכלכלית, בגלל לחצים תקציביים או מצוקות תקציביות, מציעה האוצר – וזה עבר בקריאה ראשונה – לבצע את החוק לסירוגין בשונה מהתוכנית המקורית.


אתנו נמצא מנכ"ל משרד החינוך דוקטור שושני שאנחנו מקדמים אותו בברכה. הוא סיים עכשיו ישיבה מעייפת בוועדת הכספים ואני מקווה שנותרה לך אנרגיה גם עבור הוועדה שלנו.
שמשון שושני
אדוני היושב-ראש, חבר הכנסת זבולון אורלב, חברי הכנסת, אנחנו דנים בהצעת חוק ההתייעלות הכלכלית לתיקון חקיקה בחוק לימוד חובה, תיקון 28, שעניינו פיצול כיתות א' ו-ב' ללימוד מיומנויות היסוד.


מהו המצב החוקי כיום. סעיף 12(ד) שנוסף לחוק לימוד חובה ותיקון 28 לחוק קובע כי תלמידים בכיתות א'-ב' ילמדו את מיומנויות היסוד בקבוצות בהן מספר התלמידים אינו עולה על עשרים תלמידים ויקבלו לצורך תגבור המיומנויות האלה עשר שעות לימוד נוספות.


חוק קובע פריסה בהדרגה, כך שבשנת הלימודים תשס"ט, שנת הלימודים הנוכחית שהסתיימה עכשיו, כיתות א' ילמדו חמש שעות שבועיות ממקצועות מיומנויות היסוד במסגרת הלימודים של קבוצות מצומצמות, בשנת הלימודים תש"ע, השנה שמתחילה ב-1 בספטמבר, החוק קובע שכיתות א' ילמדו עשר שעות שבועיות ובשנת הלימודים תשע"א ייושם החוק או תהיה תחילת יישום החוק גם בכיתות ב' כך שכיתות ב' ילמדו חמש שעות שבועיות ממקצועות מיומנויות היסוד במסגרת הלימודים המצומצמת, והחל משנת הלימודים תשע"ב, כיתות ב' ילמדו עשר שעות שבועיות ממקצועות היסוד.


זה המצב החוקי כפי שהוא קיים כיום בחוק.


אנחנו מבקשים לפרוס את החוק, לדחות את ביצוע החוק באופן חלקי ואנחנו מתייחסים בעיקר לגבי התוספת במעבר מחמש שעות שבועיות לעשר שעות שבועיות. אנחנו מבקשים את הפריסה, הדחייה של הביצוע החלקי מהמעבר מחמש לעשר שעות כדלהלן:


אם השנה – שנת הלימודים הנוכחית, תשס"ט - כיתות א' מקבלות חמש שעות שבועיות, אנחנו מציעים שכיתות א' תקבלנה גם בשנה הבאה, בשנת הלימודים תש"ע, חמש שעות שבועיות במקום עשר.


אני חוזר על ההצעה ואני מדגיש וחוזר ומדגיש שההצעה איננה ביטול החוק אלא ההצעה שלנו היא דחייה, ניסיון לדחות חלקית, או אנחנו מבקשים מוועדת החינוך שתאשר דחייה חלקית רק לגבי התוספת במעבר מחמש שעות שבועיות לעשר שעות שבועיות כדלקמן:


בשנת הלימודים תשס"ט קיבלו כיתות א' חמש שעות שבועיות. כיתות ב' לא קיבלו בכלל.
רונית תירוש
לא היו צריכות לקבל.
שמשון שושני
לא היו צריכות. הסברתי את המצב הקיים. בשנת תש"ע, השנה שמתחילה ב-1 בספטמבר, אנחנו מציעים שכיתות א' תקבלנה חמש שעות שבועיות.
ג'מאל זחאלקה
כמו השנה.
שמשון שושני
כמו השנה, אבל במקום עשר שעות שהיו צריכות לקבל, יקבלו חמש שעות.
ג'מאל זחאלקה
לא תהיה תוספת.
שמשון שושני
כיתות ב' לא צריכות לקבל בתש"ע שום דבר.


בשנת תשע"א אנחנו מציעים שכיתות א' תקבלנה חמש שעות שבועיות וכיתות ב' תקבלנה חמש שעות שבועיות.
ג'מאל זחאלקה
כיתות ב' לא קיבלו קודם ועכשיו הן יקבלו.
היו"ר זבולון אורלב
כלומר, יש תוספת של חמש שעות שבועיות ומייעדים להתחיל עם כיתות ב'.
שמשון שושני
בשנת תשע"ב אנחנו מציעים לוועדה שכיתות א' תקבלנה חמש שעות וכיתות ב' תמשכנה לקבל חמש שעות שבועיות במקום עשר שעות שהיו צריכות לקבל.


בשנת תשע"ג אנחנו מציעים שכיתות א' תקבלנה עשר שעות שבועיות וכיתות ב' תקבלנה חמש שעות שבועיות.
היו"ר זבולון אורלב
כלומר, יש תוספת של חמש שעות לכיתות א'.
שמשון שושני
בשנת תשע"ד אנחנו מציעים שכיתות - כמו בשנת תשע"ג – א' תקבלנה עשר שעות שבועיות וכיתות ב' תקבלנה חמש שעות שבועיות.
רונית תירוש
בלי תוספת.
שמשון שושני
אין תוספת.


בשנת תשע"ה, הצעתנו אומרת עשר שעות ועשר שעות. עשר שעות שבועיות כיתות א' ועשר שעות שבועיות כיתות ב'.


הנימוקים שלנו לבקשת הדחייה ליישום החלקי-הדרגתי של החוק, גם בעקבות יישום רפורמת אופק חדש, בה ניתנה תוספת שעות למערכת החינוך היסודית, כדי ללמד בקבוצות יותר קטנות וטיפול פרטני שאינו עולה על חמישה תלמידים. כמו כן התקבלו החלטות ממשלה שמספרן 4016 ו-4275 שעניינן – וגם כרגע הבג"ץ קבע – צמצום מספר התלמידים בכיתות ואנחנו משקיעים בעניין הזה גם סכומי כסף החל משנת הלימודים היוצאת.
היו"ר זבולון אורלב
כמו בהצעת החוק הקודמת של חוק לימוד חובה בכיתות י"א ו-י"ב, קיימנו הידברות עם חברת הכנסת רונית תירוש, יוזמת החוק, יחד עם משרד החינוך ויחד עם משרד האוצר. כמו שהיה לנו שם, יש שתי אפשרויות כאשר אפשרות אחת היא שנגיע לאיזושהי הבנה שלדעתי יכולה לפתור 90 אחוזים מהבעיה, ואפשרות שניה היא שנישאר במחלוקת ונעשה גיוס של הקואליציה ונצביע על חוק ההסדרים כפי שהוא


אני שמח שבמה שקשור בחוק לימוד חובה י"א ו-י"ב הצלחנו להגיע להבנה גם עם האופוזיציה הראשית, סיעת קדימה, ושם הצבענו פה אחד על התיקון שהניח פחות או יותר את דעתנו בנסיבות הקיימות.


אני אומר לחברת הכנסת רונית תירוש, את קיבלת מדליה איציק את המינוי של האופוזיציה כאן בוועדת החינוך, והשאלה היא האם אנחנו רוצים בכל מקרה להגיע להסתייגויות ולהצבעות או שאנחנו מוכנים איכשהו להסתדר.


אני אומר לך מה נקודת המוצא. נקודת המוצא היא תקציב 2009 ו-2010. בתקציב 2009 ו-2010 מציעה הממשלה שבשנת תש"ע יימשכו חמש השעות שניתנו בתשס"ט בכיתות א' ולא תינתן תוספת, ובשנת תשע"א תינתן תוספת על פי החוק המקורי.


בשתי שנות התקציב האלה, מבחינתנו אי אפשר לשנות דבר כי זה בניין מודולרי ואם משנים משהו, אנחנו צריכים לומר לשר החינוך איפה אנחנו רוצים לקצץ. כלומר, אם אנחנו מתעקשים שגם בתש"ע תהיה תוספת, מהאוצר לא נראה אגורה, ואז יבואו כמו בחוקים אחרים אל משרד החינוך ויאמרו לו לקצץ במקום אחר. זה דבר ששנינו הגענו למסקנה שהוא בלתי אפשרי מבחינתי. אני לא רואה מה אני יכול היום לומר לשר החינוך, היכן לקצץ במקום אחר. מה, נוריד עוד כמה בתי ספר מאופק כדי לממן את זה? זה דבר בלתי מתקבל על הדעת. לכן את תש"ע ו-תשע"א להשאיר במתכונת של חוק ההסדרים.
רונית תירוש
כאשר יש תוספת לכיתות ב'.
היו"ר זבולון אורלב
בתשע"א יש תוספת. אגב, אם התוספות הולכות ל-א' או ל-ב', אני הייתי נותן למשרד החינוך חופש להחליט, אם הם רוצים להוסיף ל-א' או ל-ב', ותכף נשאל את המנכ"ל או אם הוא רוצה להתייעץ עם מומחי משרדו. אנחנו צריכים לדאוג שתהיה תוספת כל שנה של חמש שעות. אם זה הולך ל-א' או ל-ב', לפי דעתי, אני אשמע מה אומר משרד החינוך ונשמע את הנימוקים. מה שהם יגידו, נעשה. אין לי כאן עמדה מקצועית בסוגיה הזאת.


תכף נראה אם הדבר הזה הולך, ואני לא בטוח שהוא הולך אבל כרגע אני מציע הצעה שאין לי ביטחון שהיא הולכת אבל אני אומר שאם הולכים עליה, הולכים עליה כולנו. אמרנו שאנחנו קואליציה של החינוך ולא קואליציה ואופוזיציה. השאלה אם אפשר שמשנת תשע"ב כל שנה תוספת של חמש שעות. בעצם משנת תשע"א, תשע"ב, תשע"ג – תוספת כל שנה של שלוש שעות. ואז במקום לסיים ב-תשע"ה, מסיימים ב-תשע"ג.


אני מוכן להיכנס, ותסלחו לי על הביטוי, למאבק ולדיון על הדבר הזה אבל אני לא אהיה דון קישוט ושוטה של הכפר שאני אכנס לכזה מאבק ובסוף הסתדרות המורים תהיה נגדנו, והאופוזיציה תהיה נגדנו. אם נגדנו, אז בואו נלך כבר על כל הקופה. אני בעד זה שנהיה קואליציה של החינוך, קואליציה אחראית ונקבל את מה שאפשר. אני שוב אומר לך, עוד אין לי את זה בכיס. המנכ"ל מציג את עמדת הממשלה שהיא עמדה שונה ממה שאני כרגע מציע, אבל אני חושב שאם נתאחד כולנו בישיבה הזאת עד אחד, יכול להיות שזה יצא. יכול להיות אם לא נשיג את זה, אני אצביע אתכם. אגב, היום בחוק הסדרים אחר אני הצבעתי עם האופוזיציה, חוק צער בעלי חיים. הודענו למשרד החקלאות ולמשרד האוצר שאנחנו נותנים להם 48 שעות. אמרנו להם שנצביע נגד וזה חבל כי אנחנו לא רוצים להצביע נגד הממשלה.


אני אומר את הדברים גם לחבריי מהסיעות האחרות האופוזיציוניות. לא נתחלק כאן לטובים ורעים. אם נהיה רעים, בואו נהיה כולנו רעים, אבל אם נהיה טובים, בואו נהיה כולנו טובים.


זאת גם מחאה לגבי ההסתייגויות שהגשתם ל-י"א-י"ב, ואני אומר את זה לחבר הכנסת ג'מאל זחאלקה. אני חושב שזה לא היה פייר שהגשתם הסתייגות על י"א-י"ב. הכוח שלנו ללחוץ הוא לומר שיש הסכמות.
ג'מאל זחאלקה
אני לא הייתי חלק מההסכמות.
היו"ר זבולון אורלב
אני רוצה שתהיה חלק מההסכמה. תדברו ביניכם, אתם אופוזיציה. אני לא יכול לדבר מול ארבע אופוזיציות. תדברו ביניכם. אני יכול לעשות הפסקה ותדברו ביניכם. יש לנו שתי אפשרויות ואני אומר לך שעשר הסתייגויות נגיש.
ג'מאל זחאלקה
אני יכול להצביע נגד האופוזיציה?
היו"ר זבולון אורלב
מספיק שתימנע. זה לא נעים לי, אני בכל זאת עושה מאבק והמאבק על י"א-י"ב היה קשה מאוד כי שם משרד החינוך כן משך. הוא תכנן לשלם 7 אחוזים גידול ואנחנו הגדלנו אותו ל-10 אחוזים והוא לא יודע מאיפה הוא לוקח את המיליונים האלה. אותו דבר גם בשנה הבאה. שם אנסנו את משרד החינוך ואני שמח ומברך את שר החינוך ואת מנכ"ל משרד החינוך על שנענו לפנייתנו, הבינו את העניין והלכו אתנו. כאן אין לנו שום בקשות. הכל אנחנו נטיל על האוצר. אמרתי שאנחנו בהידברות, לא זרקו אותי מכל המדרגות, אבל צריך לדעת איפה אנחנו עומדים, איפה הסתדרות המורים.


ההצעה שלי עומדת שלא נשנה עכשיו את תש"ע. יש חמש שעות שניתנו לכיתה א' והם ימשיכו. כיתה ב' לא הייתה צריכה לקבל. משנת תשע"א, הכל כסדרו. כל שנה תוספת – בחוק – של חמש שעות ואז פתרנו את הנושא\ במקום מה שהם מציעים למשוך את זה עד תשע"ה, עם כל מיני קפיצות כי אין קפיצות אלא הכל הולך כסדרו.
ג'מאל זחאלקה
אתה מציע שבתשע"א תהיה תוספת של חמש שעות.
היו"ר זבולון אורלב
בשנת תשע"ב חמש שעות, בשנת תשע"ג חמש שעות ונגמר. אתה צריך לתת ארבע פעמים חמש שעות. פעם אחת כבר קיבלו בשנת תשס"ט, פעם שנייה בתש"ע, פעם שלישית בתשע"א ופעם רביעית בתשע"ג.
ג'מאל זחאלקה
חמש שעות לכיתה א'.
היו"ר זבולון אורלב
לא חשוב, או לכיתה א' או לכיתה ב'.


מה שאני מציע זה במקום שתי ההפסקות שהם רצו לעשות. בחוק שמונח לפנינו יש שתי הפסקות כאשר הפסקה אחת היא בשנת תשע"ב והפסקה אחת היא בשנת תשע"ד.
ג'מאל זחאלקה
כלומר, אתה מקצר את ההצעה של האוצר בשנתיים.
רונית תירוש
יוצר רצף.
היו"ר זבולון אורלב
כן, ומאריך את החוק המקורי בשנה אחת. בחוק המקורי היינו צריכים לסיים בשנת תשע"ב אבל אנחנו נסיים בשנת תשע"ג.
רונית תירוש
פשרה הוגנת.
ג'מאל זחאלקה
בסדר. אתה רואה, אנחנו מוכנים להתפשר.
היו"ר זבולון אורלב
אגב, אם נגיע להצבעות, ההצבעות לא תהיה היום. אני אכין את הקואליציה, אבל אני לא רוצה. כולנו קואליציה של החינוך.
רונית תירוש
זה נכון.
היו"ר זבולון אורלב
כל החוקים עד היום ברוך השם העברנו בהסכמה וכך ננהג.
יוסי וסרמן
אדוני היושב-ראש, אני רוצה להודות לך ולברך אותך על היוזמה.
היו"ר זבולון אורלב
אין לי אותה עדיין.
יוסי וסרמן
אני מברך אותך ראשית על האמירה שאתה מנסה להוביל כאן, שבנושאי חינוך כולם חושבים ופועלים יחדיו כי החינוך הוא מעל לכל שיקול אחר ותחומים אחרים.


הנושאים של כיתות א' ו-ב', כל המאפיין את כיתות א' ו-ב' זה למעשה יסוד היסודות של מערכת החינוך. אם אנחנו מודעים למאפיינים ולבעיות של ילד בכיתות היסוד, בכיתות א' ו-ב', יתכן מאוד שאנחנו מצילים אותו, כמעט בטוח שמצילים אותו וכמעט בטוח שבעתיד לא יהיה לילד ולמדינה, ולכולנו, בעיות שיהיה לנו קשה להתמודד איתן.


ההצעה הזאת שהוצעה עכשיו היא הצעה שאפשר לחיות אתה. כמובן שהיינו שמחים אילו היה מתקיים על פי התוכנית שהוצעה בזמנו על ידי חברת הכנסת תירוש אבל אנחנו יכולים לחיות עם התכנית הזאת.


אני רוצה לומר לך שאנחנו בטוחים שמשרד החינוך בראשות השר והמנהל הכללי דוקטור שמשון שושני עושים מאמצים רבים מאוד למען מערכת החינוך. אנחנו בהחלט שותפים אתם לכל מה שיהיה צורך, על מנת שמערכת החינוך של מדינת ישראל תהיה מערכת חינוך ראויה , תשודרג ככל האפשר, ויגיעו אליה טובי האנשים של מדינת ישראל על מנת להיות מורים ומחנכים שלה.


ההצעה הזאת שאתה הצעת, נראית לנו סבירה.
היו"ר זבולון אורלב
יש לכם עמדה ביחס לשאלה האם התוספות יינתנו כך שקודם נסיים את כיתות א' ורק אז אם נתחיל עם כיתות ב'? או לעשות דירוג ביניהם?
יוסי וסרמן
לדעתי יש להניח את בראש וראשונה על כיתות א'.
היו"ר זבולון אורלב
כלומר, הייתם רוצים שקודם ישלימו את עשר השעות לכיתות א'.
יוסי וסרמן
לדעתי כן. הילדים באים מגן הילדים והם באים למסגרת חדשה ויש צורך לשים דגש מיוחד על כיתות א'. כך נראה לי למרות שטרם העמקתי חשוב. נראה לי כשאלה ותשובה שכך כדאי לפעול.
רונית תירוש
לא נעים לי שלא דיברתי בכלל. עשית לי את כל העבודה וטוב שכך, אבל אני רוצה לחזק את שתי הנקודות.


ראשית, יש כאן איזה מינימום. אני הלכתי על חבל מאוד דק והלכנו על מינימום נדרש. דהיינו, משליש השעות השבועיות של התלמיד, שברובן בכיתות הנמוכות סביב בסיסי הקריאה, הכתיבה והחשבון. אני חושבת ששליש זאת מסה קריטית במינימום. לכן כל פיצול הוא לא טוב. לכן אני גם מצדיקה את זה שבואו נסיים שם את המסה בכיתה א'. אין טעם שניתן קצת מכל דבר כי לא הרווחנו כלום. כל אנשי המקצוע מסכימים שהצעת החוק הזאת היא מאוד מקצועית בראייה שלה. ולכן המקום לפשרות כאן בגדר תפסת מרובה לא תפסת, או תפסת פחות מדי לא תפסת כלום. עדיף כבר לא להתחיל, אבל ברגע מתחילים צריך לעשות את זה בדיוק בתכנית וצריכה להיות איזושהי חשיבה – וגם במקור הצעת החוק מדברת על לסיים עם כיתות א' ואז להתחיל עם כיתות ב', שזה ההמשך של אותן כיתות.


אני בהחלט מחזקת את דברי מזכיר הסתדרות המורים וכמובן את ההמלצה וההצעה של יושב-ראש הוועדה.
ג'מאל זחאלקה
כבוד היושב-ראש, לעתים נדירות אני מצטרף להצעות כאלה, אם כי יש להדגיש שברוב המקרים – אנחנו עכשיו בדיוני תקציב ולכן הנושא רגיש – צודק חבר הכנסת אורלב ואכן בוועדת החינוך אנחנו קואליציה של החינוך. אני זוכר שבקדנציה שעברה כמעט לא היו הצבעות בוועדה ואם היו, זה נדיר מאוד, והצלחנו להגיע לפשרות בינינו ולקדם את נושא החינוך.


אני בדעה שאת תוכניות הליבה בלימודים צריך לחזק. אכן זה מסר כללי בכל מערכת החינוך. אני חושב שהחולשה העיקרית היום של מערכת החינוך היא דווקא בתחומי הליבה, במיומנויות של שפה, מדעים, שפת אם, ובלי זה אי אפשר.


לכן אני רוצה גם להעביר מסר למנכ"ל. אני הבנתי שזאת גם התכנית שלו. אני חושב שההסתמכות על חיזוק מעמד המורה מצד אחד ובתחום הזה יש הרבה מה לעשות. יש גם דברים אחרים שנעלה אותם בוועדת החינוך במשך הזמן. יש דברים מאוד חשובים במערכת החינוך לחיזוק מעמד המורה.


בדגש על תוכניות ליבה, צריך רק את הצלע השלישית וזה עניין הרגישות החברתית וטיפול בפערים בחינוך. שלושת העניינים האלה צריכים להיות מטופלים בצורה הנאותה.
היו"ר זבולון אורלב
יש לך עמדה ביחס לכיתות א'-ב'? כלומר, קודם להשלים את כיתות א' ואז ללכת לכיתות ב'?
ג'מאל זחאלקה
אני חושב שזה עניין מקצועי. הילד מתחיל בכיתה א' וממשיך בכיתה ב'.
היו"ר זבולון אורלב
אתה מקבל שזה בידי משרד החינוך להחליט החלטה מקצועית בעניין.
ג'מאל זחאלקה
כן.
היו"ר זבולון אורלב
המנכ"ל צריך לומר לנו מה דעתו, כי אנחנו צריכים להחליט ולנסח.
גד דיעי
הייתי מנהל בית ספר במשך שנים והיו לי שלוש כיתות גן, שלוש כיתות א', חטיבה צעירה. היו לי כ-100 תלמידים בכיתות גן. תמיד עשינו את המבחן הראשוני בקליטה של גילאי 5, גן חובה. כבר אתה רואה פער לא קטן בין משפחות שהייתה להן אפשרות לשלם עבור הילד בגיל טרום חובה, גילאי שלוש וארבע, והם באים עם מיומנות והרגלים ויודעים להחזיק את העיפרון ואולי לכתוב את השם שלהם, לבין אלה שלא היו בגילאי שלוש וארבע ועדיין אין להם שום בסיס. בכיתה א', אם לא משקיעים את כל המאמצים, לצמצם את הפערים, כבר מכיתה א' עד לחטיבת הביניים, כבר מכיתה ב' הפער יימשך.


אני מקבל את ההצעה אבל להתבסס יותר ולתת יותר לכיתה א' כי עד כמה שאתה מצמצם יותר בכיתה א', יהיה קל יותר המשך הלימודים.
ג'מאל זחאלקה
המנכ"ל הנוכחי, לפני 15 שנים הציע להתחיל ללמד ילדים גם בגיל ארבע. אני לא יודע אם הוא עדיין מחזיק בדעה הזאת. שמעתי אותו אומר את הדברים לפני 15 שנים
היו"ר זבולון אורלב
אני בא מהחינוך העל יסודי ולא מהחינוך היסודי, אבל הרציונל של החוק, כפי שהציגה אותו חברת הכנסת תירוש, אני חושב שהוא רציונל נכון. גם אני אמרתי בדבריי שאני חושב שהמנכ"ל, כראש המערכת המקצועית, הוא צריך להכריע ואני אקבל את דעתו בעניין הזה, האם קודם להשלים את עשר השעות לכיתה א' ורק אחרי כן להתחיל עם כיתות ב', או אחרי חמש שעות של א' לתת חמש שעות של ב', ואז להתקדם.


אגב, כל אחד מאתנו שלמד במסלול להכשרת מורים יודע את מה שלומדים כבר בשנה הראשונה, שהתהליך החינוכי הוא לא מודולרי אלא ליניארי. כלומר, זה לא כך שאם החסרת משהו בכיתה א' או ב', אתה יכול לשכוח מזה ובכיתות ז'-ח' או בכיתה י' אתה יכול להשלים את זה. לא. אם החסרת פרק בהבנת הנקרא בכיתות א'-ב', זה לא ניתן יותר להשלמה. כמעט לא ניתן להשלמה וזה מחבל לך בהמשך. לכן מיומנויות היסוד הן כל כך קריטיות. מי שלא יודע את לוח הכפל, לא מגלים את זה עד הבגרות. לכן הדגש הזה של לימודי הליבה הוא חוק נכון והוא גם זכה לתמיכה רחבה מאוד והוא דבר חשוב.


אגב, מישהו הזכיר כאן את השעות הפרטניות שגם הן חשובות, אבל הן לא עונות בדיוק על אותה בעיה. בשיחה שלי עם שר החינוך, כאשר דיברנו על האפשרויות האלה, באמת עמדנו על העניין הזה שהשעות הפרטניות הן לא במקום. זה לימוד איכותי מסודר של מיומנויות היסוד, של הבנת הנקרא, קריאה, כתיבה, חשבון שככל שיינתנו בקבוצות קטנות יותר, כך הסיכוי למצוא כשלים בשנים מאוחרות יותר פוחת והולך.
סמי עטר
אדוני היושב-ראש, כמייצג את האיגוד וגם את מערכת החינוך באזור, כל הישוב עוד לא נכנס לאופק חדש ואני מוכרח לומר שבמציאות בשטח, בעובדה שבתי הספר קיבלו את התוספת לכיתות א', היא הייתה מאוד משמעותית וראינו את זה ברצף וראינו גם בשביעות הרצון, הן של המורים והן של התושבים. ההחלטה על רצף של שלוש שנים היא החלטה מאוד נכונה כי היא גם מאפשרת את הרצף הזה בהתארגנות ובקליטת אותם ילדים בגיל הרך.
היו"ר זבולון אורלב
יוני רגב, משרד האוצר, אתה מוכן להגיב להצעה שלי? אתם מוכנים לקבל את ההצעה הזאת?
יונתן רגב
כפי שאמר מנכ"ל משרד החינוך, הסיבה העיקרית להצעת הדחייה היא כלכלית. כלומר, ודאי מכירים בצורך וכדומה, אבל מדובר בסדר עדיפויות ומחויבויות אחרות של משרד החינוך.


חשוב שתדעו שכל חמש שעות כאלה, העלות היא של כ-100 מיליון שקלים, כ-96 מיליון שקלים במחירים היום, ולכן פריצה של תקציבי 2009-2010, המשמעות שלה היא תוספת של 96 שקלים לתקציב.


בהצעת התקציב של 2009-2010 כרגע יש את חמש השעות הראשונות שיתחילו בתשס"ט, שזה כ-96 מיליון שקלים, ויש את החלק היחסי של שנת תשע"א, עוד חמש שעות, לפי ההחלטה שתתקבל אם יהיו אלה כיתות א' או ב'.
רונית תירוש
אני כופרת בנתונים. ישבתי וחישבתי את מספר כיתות א' בארץ והכפלתי ב-5,000 שקלים לשעה שנתית והגעתי למה שהגעתי. בסך הכל זה 320 מיליון שקלים.
יונתן רגב
מספר התלמידים בכיתות א' בשנת הלימודים תשס"ט היה 115 אלף.
היו"ר זבולון אורלב
הצעה לסדר. אני אתן לכם את חדרי לאחר מכן ותדונו בנתונים.
יונתן רגב
אני אדגיש שהנתונים הם לא של האוצר אלא של משרד החינוך. כלומר, אם זה פחות, אני כאוצר אומר שיש חסכון בתקציב החינוך. הנתונים מתואמים עם משה שגיא ממשרד החינוך. בשנת הלימודים תשס"ט היו 4,213 כיתות ובשנת תש"ע צפויות להיות 4,280 כיתות. אם תעשו את המכפלות, מדובר ב-19,268 שעות לימוד לפי 4,671 שקלים.
היו"ר זבולון אורלב
כ-100 מיליון.
יונתן רגב
אמת. בשנת תשס"ט חשבנו שזה כ-90 מיליון, אבל עכשיו אנחנו עושים את התיקון.
היו"ר זבולון אורלב
הואיל וההצעה שלי מבוססת על כך שלא פורצים את מסגרת 2009-2010?
רונית תירוש
למי ניתנה הנבואה? הוא אומר שאתה מתחיל להתערב בתקציב 2011-2012-2013 ו-2014.
היו"ר זבולון אורלב
לא, אני לא אומר שום דבר.
רונית תירוש
אני אומרת.
היו"ר זבולון אורלב
אל תרגיזי אותו עכשיו.
רונית תירוש
הוא לא הבין אותך. אנחנו לא נוגעים במסגרת תקציב של המדינה ב-2009-2010.
יונתן רגב
הבנתי לחלוטין.
היו"ר זבולון אורלב
הוא הבין אותי מצוין.
יונתן רגב
הבנתי במה מדובר. היות שההצעה לא מדברת על הפריצה, לנו יותר קל להסכים לה כל עוד משרד החינוך לא יתנגד.
היו"ר זבולון אורלב
האם מנכ"ל משרד החינוך, לאור הודעת משרד האוצר, מסכים להצעתי?
שמשון שושני
ברור שאני מסכים להצעתך. אני אמרתי שרציתי לומר עוד דבר שלא אמרתי, אבל זה היה להיכנס לתחשיבים אבל ויתרתי על העניין הזה כי ידעתי בדיוק מה התחשיבים מעוררים. אני מסכים ואני רוצה לומר כבר לגבי כיתות א'-ב'. היות שאני לא בטוח בשום דבר בחינוך, היכן צריך להוסיף א' או ב', מקובלת עלי השקפתה המקצועית של חברת הכנסת רונית תירוש ונעשה כדבריה.
היו"ר זבולון אורלב
בסדר גמור. קודם גומרים כיתות א' ואחר כך עוברים לכיתות ב'.


אני רוצה להעלות להצבעה להכנה לקריאה שנייה ושלישית. אנחנו נעביר את החוק. אנחנו נתקן את חוק לימוד חובה, תיקון מספר 28, באופן הבא:

בשנת תש"ע יימשכו חמש השעות של כיתה א' שניתנו בתשס"ט. בתשע"א יתווספו חמש שעות לכיתות א'. בשנת תשע"ב יתווספו חמש שעות לכיתה ב' ובשנת תשע"ג יתווספו חמש שעות לכיתה ב'. דהיינו, בסוף שנת תשע"א מושלמות עשר שעות של כיתה א', ובשנת תשע"ג מושלמות עשר שעות של כיתה ב'.


אני מעלה את ההצעה להצבעה וברוח זאת מירב ישראלי תנסח את החוק.

ה צ ב ע ה

אושר פה אחד
מירב ישראלי
יש לנו הסתייגויות. אנחנו צריכים לדון בהן.
היו"ר זבולון אורלב
אני לא רוצה לדון בהסתייגויות בהיעדר המגישים.
רונית תירוש
אם יש לך הסתייגות של קדימה, אני מוותרת.
היו"ר זבולון אורלב
את ההסתייגויות של קדימה תורידי.
ג'מאל זחאלקה
גם ההסתייגויות של בל"ד וגם של חד"ש וגם של רע"ם-תע"ל.
מירב ישראלי
מה שנשאר זאת ההסתייגות של מרצ. הם מבקשים למחוק את הסעיף.
היו"ר זבולון אורלב
אנחנו מצביעים על ההסתייגות של מרצ.

ה צ ב ע ה

ההסתייגות לא התקבלה

תודה רבה. הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 12:45

קוד המקור של הנתונים