ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 29/06/2009

הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009 ו-2010), התשס"ט-2009 - פרק י"ט-גמלאות וקופות גמל

פרוטוקול

 
ועדת העבודה הרווחה והבריאות

3
29.6.2009

הכנסת השמונה עשרה


נוסח לא מתוקן

מושב ראשון
פרוטוקול מס' 39

מישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות
יום שני, ז' בתמוז התשס"ט (29 ביוני 2009), שעה 11:00
סדר היום
הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009 ו-2010), התשס"ט-2009 - פרק י"ט - גמלאות וקופות גמל - סעיף 105
נכחו
חברי הוועדה: חיים כץ - היו"ר

אורלי לוי אבקסיס
שלי יחימוביץ
מוזמנים
עו"ד אסי מסינג, משרד האוצר, לשכה משפטית

קרין טננבאום, , משרד האוצר, רשות החברות

מיכאל לוריא, משרד האוצר, אגף תקציבים

דני גז, משרד התחבורה, נמלי ישראל, ראש אגף כספים

רישאר בן חיים, משרד התחבורה, נמלי ישראל, סמנכ"ל כספים

ענת שביט, משרד התחבורה, נמלי ישראל

עו"ד שי סומך, משרד המשפטים, מח' ייעוץ וחקיקה

אהרון רוני כהן, יו"ר מרחב ירושלים וסגן יו"ר הסתדרות הגמלאים

עמי כהן, ההסתדרות הכללית החדשה, יו"ר ועד הפנסיה

עמוס ברנהולץ, התעשייה האווירית

אברהם בירנבאום, יו"ר ארגון הסוחרים בישראל
ייעוץ משפטי
עו"ד נעה בן-שבת

עו"ד איל לב ארי
מנהל/ת הוועדה
וילמה מאור
קצרנית פרלמנטרית
אסתר מימון

הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית
לשנים 2009 ו-2010), התשס"ט-2009 - פרק י"ט - גמלאות וקופות גמל - סעיף 105
היו"ר חיים כץ
צהרים טובים, ז' בתמוז התשס"ט, 29 ביוני 2009, אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות בהצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009 ו-2010, התשס"ט-2009 - פרק י"ט - גמלאות וקופות גמל - סעיף 105. אני מבקש ממשרד האוצר להגיד את דברו.
אסי מסינג
בחוק התוכנית להבראת כלכלת ישראל, שהתקבל ב-2003 נקבע שעובד שהסדר הפנסיה שלו הוא פנסיה תקציבית יפריש מהשכר הקובע, שממנו היתה מחושבת הקצבה שלו, שיעורים מסוימים, בהתחלה 1%, מ-2009 ואילך 2%, והסכומים הללו אמורים להיות השתתפות של העובד בהסדר הפנסיה לגביו.


במסגרת תיקוני חקיקה שעברו בחוק ההסדרים בשנת 2007, נעשתה שורה של תיקונים, שהתייחסו בעיקר לאופן ניהול הכספים לגבי גופים שאינם המדינה, או שהמדינה אינה משלמת את התשלומים שלהם. במסגרת הגופים הללו נכללות הרשויות המקומיות, אוניברסיטאות, מועצות דתיות וכיוצא בזה.


המסלול שיצרנו הוא הקמת קופת גמל חדשה, שנקראת "קופת גמל להשתתפות בפנסיה תקציבית", שבה הכסף אמור להיות מנוהל על פי כל הכללים של קופת הגמל, והכספים ינוהלו במסגרת מסודרת ולא על ידי גזבר של כל רשות מקומית או אוניברסיטה.
היו"ר חיים כץ
למה מיועדים הכספים האלה?
אסי מסינג
הכספים הללו, כמובן, מיועדים לצורך תשלום הקצבה של העובדים שהסדר הפנסיה חל לגביהם.


השינוי הנוסף שעשינו ב-2007, מעבר להקמת הקופה, קבע שאותם כספים שינוהלו בקופת הגמל החדשה ייועדו באופן מפורש לכל עובד שממנו הכספים נוכו, או לשארו, לאחר פטירתו.
היו"ר חיים כץ
האם אתה מוכן להסביר את זה? אני לא כל כך מבין את העניין. למשל, היית בפנסיה תקציבית והיית צריך לקבל במצב רגיל 5,000 שקלים לחודש, בגין ההפרשה שהתחלת להפריש ב-2004 ו-2005, עד אז לא הפרשת. ב-2004 התחלת להפריש 1%. בכמה תגדל הפנסיה שלי מ-5,000 שקלים?
אסי מסינג
הפנסיה לא תגדל.


כך התקנון של קופת הפנסיה בנוי. אם השכר הקובע שלי, נניח, בשנים 2004 עד 2010, היה 10,000 שקלים והפרשתי 2% מ-10,000 שקלים בכל חודש בחודשו, ונניח, לצורך העניין, נצברו בקופת הגמל 10,000 שקלים לטובתי, אותם 10,000 שקלים, או 20,000 שקלים, או כל סכום שנצבר, ייועד קודם כול לצורך תשלומי הקצבה הראשונים שאותם אני אקבל.
היו"ר חיים כץ
גם כך הוא היה מקבל אותו דבר.
אסי מסינג
ההמשך, כמובן, ימומן על ידי המעביד שההסדר חל מקופתו, ומובן, שאותו הסדר מימוני יוצר סכומים, יחסית שוליים, להיקף החבות האקטוארית בשל כל עובד.


אנחנו מציעים, בהמשך לתיקונים שעשינו, שפטור מניהול לא יחול לגבי המדינה, וזאת לנוכח ניהול תקציב המדינה באופן שנתי, ומאחר שאין חשש, שלפחות הסכומים הללו שהופרשו לא ישולמו על ידי המדינה בעתיד, מכיוון שאין חשש שהמדינה לא תוכל לעמוד בהתחייבויותיה, אנחנו מציעים להבהיר שהייעוד של אותם תשלומים הוא לא לעובד מסוים, כי אחרת היה צריך לנהל ייעוד ספציפי, אלא לכלל העובדים הגמלאים, ולצורך כך יש תקנה תקציבית שמתוקצבת במינהלת הגמלאות, הוצאה מותנית בהכנסה, ואותם סכומים מיועדים לצורך התשלומים.
היו"ר חיים כץ
מצוין. האם יש עוד מישהו שרוצה להעיר בעניין? לא. אני מבקש לקרוא את הסעיף.
איל לב-ארי
(קורא
סעיף 105 להצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009 ו-2010, התשס"ט-)2009 - פרק י"ט - גמלאות וקופות גמל (רשומות הממשלה 436)
היו"ר חיים כץ
תודה רבה. אנחנו נעלה את הסעיף להצבעה. מי בעד?

הצבעה

בעד - פה אחד

אושר סעיף 105 להצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009 ו-2010), התשס"ט-2009
היו"ר חיים כץ
תודה רבה. מאחר שאין נמנעים, הישיבה הזאת נעולה. ניפגש פעם נוספת היום בשעה 11:30.

הישיבה ננעלה בשעה 11:15
PAGE
3

קוד המקור של הנתונים