ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 22/06/2009

חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון מס' 44), התשס"ט-2009

פרוטוקול

 
PAGE
12
ועדת הכספים

22.06.2009


הכנסת השמונה-עשרה


נוסח לא מתוקן

מושב ראשון

פרוטוקול
מישיבת ועדת הכספים

מיום שני, ל' בסיוון התשס"ט ( 22 ביוני 2009), שעה: 13:00
סדר היום
הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית

לשנים 2009 ו-2010), התשס"ט-2009 (מ/436)
פרק י'
בריאות, סעיפים 35(18) ו-36(ב) – אמצעי שליטה בתאגיד המספק

שירותי עזר משקיים לקופות החולים
נכחו
חברי הוועדה: משה גפני – היו"ר

יעקב אדרי

רחל אדטו

שלי יחימוביץ

אמנון כהן

אורלי לוי אבקסיס

ציון פיניאן
מוזמנים
נועם הויזליך – הלשכה המשפטית, משרד האוצר

משה בר סימן טוב – משרד האוצר

יאיר זילברשטיין – משרד האוצר

מרים וולדמן אשרוב – מנהלת תחום סל בסיסי, משרד הבריאות

נתן סמוך – משרד הבריאות

אבי כהן – משרד ראש הממשלה

אלי כהן – סמנכ"ל ראש חטיבת הכספים שירותי בריאות כללית

עו"ד רביב מייזל – ההסתדרות הרפואית בישראל

עופר אופיר – מנכ"ל תל בר

נלה יאמפולסקי – ארכיון תל בר

שירלי אברמי – מנהלת מ.מ.מ, הכנסת

שרון סופר – מ.מ.מ, הכנסת

עמי צדיק – מ.מ.מ, הכנסת
ייעוץ משפטי
נעה בן שבת
מנהל הוועדה
טמיר כהן
קצרנית פרלמנטארית
אושרה עצידה

הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית

לשנים 2009 ו-2010), התשס"ט-2009 (מ/436)
פרק י'
בריאות, סעיפים 35(18) ו-36(ב) – אמצעי שליטה בתאגיד המספק שירותי עזר

משקיים לקופות החולים
היו"ר משה גפני
אני מחדש את ישיבת הוועדה. אנחנו דיברנו שאנחנו נמשיך את סעיפים 35(18) ו-36(ב) – אמצעי שליטה בתאגיד המספק שירותי עזר משקיים לקופות החולים – פרק י': בריאות. אני מבקש קודם כל להקריא את החוק, ולהסביר אותו. תהיה כנראה הצבעה על זה.
נועם הויזליך
"בסעיף 29 –

(1) אחרי סעיף קטן (ב) יבוא:


"(ב1) על אף האמור בסעיף קטן (ב), קופת חולים רשאית להחזיק או לרכוש אמצעי

שליטה בתאגיד אחר אף אם פעילותו אינה בתחום הבריאות, ובלבד שעיסוקושל התאגיד האחר הוא אספקת שירותי עזר משקיים בתחומי הפעילות שלקופת החולים לפי חוק זה, ובתחומי הפעילות של בתי החולים, והתקיימו כלאלה:

(1) קופת החולים מחזיקה במלוא אמצעי השליטה בתאגיד האחר, ואולם

רשאים שר הבריאות ושר האוצר לקבוע בהיתר לפי פסקה (3) כי הקופה

מחזיק בחלק מאמצעי השליטה בתאגיד האחר, ובלבד שהקופה תהיה

בעלת השליטה באותו תאגיד.

(2) עיקר פעילות התאגיד האחר הוא אספקת עזר משקיים לאותה קופה, או לבתי חולים שבבעלותה, ורשאים שר הבריאות ושר האוצר לקבוע בהיתר לפי פסקה (3) שכל פעילותו של התאגיד האחר תהיה אספקת שירותי עזר משקיים לקופת החולים או לבתי החולים שבבעלותה.

(3) ניתן לכך היתר מראש מאת שר הבריאות ושר האוצר."

(2) בסעיף קטן (ג), במקום "לפי סעיף קטן (ב)" יבוא "לפי סעיפים קטנים (ב) ו-(ב1)".

(3) בסעיף קטן (ג1) במקום "לפי סעיף קטן (ב), יבוא "לפי סעיפים קטנים (ב) ו-(ב1)".
(4) בסעיף קטן (ה) במקום "סעיפים קטנים (ב) ו-(ג) יבוא "סעיפים קטנים (ב), (ב1), ו-(ג)"."
אני מקריא גם את סעיף 36(ב)(1) שהיא הוראת המעבר לעניין התיקון המוצע.


"36(ב)(1) בסעיף קטן זה –"קופת החולים" או "קופה" – "קופת חולים" כהגדרתה בסעיף 2 לחוק ביטוח

בריאות ממלכתי."אמצעי שליטה" – כהגדרתם בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.(2) קופת חולים שהחזיקה ערב תחילתו של חוק זה באמצעי שליטה בתאגיד

שפעילותו אינה בתחום הבריאות, ושעיסוקו הוא אספקת שירותי עזר משקיים

בתחומי הפעילות של קופות חולים לפי חוק ביטוח בריאות ממלכתי או בתחומי

הפעילות של בתי חולים, ושלא קיבלה היתר לכך לפי סעיף 29(ב1)(3) לחוק

האמור, כנוסחו בסעיף 35(17) לחוק זה, בתוך תשעה חודשים מיום תחילתו של

חוק זה, תמכור את מלוא אמצעי השליטה שלה בתאגיד עם תום התקופה

האמורה.

(3) שר האוצר ושר הבריאות רשאים לבקשתה של קופת חולים להאריך את

התקופה לקבלת ההיתר או למכירת אמצעי השליטה כאמור בפסקה (2) לגבי אותה קופה ורשאים הם להורות על תנאים שיחולו על הקופה לעניין זה."

אני אתן הסבר קצר.
היו"ר משה גפני
לפני שאתה מסביר אני רוצה לשאול שאלה. היתה פה שאלה שאני דיברתי עליה היום עם חבר הכנסת יעקב אדרי. התאגיד צריך לפעול רק במסגרת קופות החולים. אם הוא רוצה לפעול במסגרת אחרת - למשל שירותי כביסה, הוא רצה לתת שירותי כביסה לכנסת – אני מבין שצריך אישור של שר הבריאות ושר האוצר.
משה בר סימן טוב
בכל מקרה צריך היתר. לכל מיזם ומיזם יידרש אישור פרטני של שרי הבריאות והאוצר.
יעקב אדרי
למה לא אומרים מראש שלא, ורק לקופה? הרי לזה זה נועד.
נעה בן שבת
ההיתר ניתן בשביל להחזיק באמצעי השליטה, אחרת לקופת החולים אסור להחזיק באמצעי השליטה או להיות - - -
משה בר סימן טוב
נכון, כי אי אפשר לחזות את כל המצבים. אולי יהיה מצב שבו יש איזשהו מיזם משותף עם גוף שבכל זאת נותן שירותים שהם לא רק בפעילות של אותה קופה. בכל מקרה, למרות כל מה שכתוב בחוק תהיה בחינה מהותית לכל היתר והיתר שיינתן. הרעיון הוא לאפשר לקופות החולים לעשות מיזמים משותפים עם גופים שהם לא קופות חולים בנוגע לאספקת שירותים שהקופה מספקת.
אמנון כהן
כלומר, להפריט את זה החוצה.
משה בר סימן טוב
להיפך. לפעמים ההיפך מהפרטה. זה איזשהו משהו לצורך פנימי – לעשות מיזם משותף כדי לספק שירותים.
היו"ר משה גפני
זה חוסך כסף.
משה בר סימן טוב
מה שנקרא אינטגרציה אנכית בכלכלה. היא מספקת עוד חלק בשרשרת הייצור של הקופה.
אמנון כהן
השאלה של חבר הכנסת גפני היתה שחוץ מהאזור הזה שהוא נותן לו את שירותי הכביסה, הוא רוצה להגיש בבית אבות שנמצא ליד. האם הוא יכול לתת לו גם את השירות הזה, או לא?
משה בר סימן טוב
תמיד יינתן משהו פרטני. אם יהיה איזה מיזם עם כביסה או עם ארכיב או עם משהו אחר, שר הבריאות ושר האוצר יצטרכו לבחון ולהחליט. הרעיון הוא פה לא לאפשר עכשיו לקופות החולים לצאת בכל מיני מיזמים משותפים, ולספק שירותים בתחומים אחרים. אבל, לא לעשות מזה חסם שמונע מתן היתר במקרה שכן יש איזושהי פעילות שהיא מעבר לפעילות החורגת של הקופה.
רחל אדטו
מאוד נוח להתייחס לכביסה. אבל, השאלה היא האם זה מוגדר במסגרת כביסה כשאנחנו אחר כך רוצים להרחיב את זה למסגרת תרופות?
משה בר סימן טוב
לא, תרופות זה שירותי בריאות פר אקסלנס – אין שאלה. מדובר על שירותי עזר.
אמנון כהן
מה עם הזנה ואוכל?
משה בר סימן טוב
אוכל זה שירותי עזר משקיים.

רחל אדטו


ניקיון.
משה בר סימן טוב
ניקיון זה שירות עזר משקי – דברים מהסוג הזה.
אמנון כהן
ניקיון כבר קיים כיום בפועל – חברות כוח-אדם נותנות את השירותים.
משה בר סימן טוב
חלק מספקות בעצמן, חלק ישירות.
משה גפני
כן, אבל לפי החלטת הבג"ץ יש להם בעיה עם העניין הזה.
יעקב אדרי
ממה שידוע לכם עד היום, האם הם מוציאים דברים החוצה בכלל שלא לצורכי הקופה?
משה בר סימן טוב
הרקע לתיקון החקיקה – ואנחנו כתבנו את זה גם בדברי ההסבר – הוא פעילות משותפת שהיתה לקופת החולים "כללית" עם מכבסת תל-בר. שר הבריאות ושר האוצר כן ראו בזה פעילות שהיא אינטגרטיבית לפעילות הבריאות. בג"ץ חשב אחרת. כדי לא לשנות מהמצב שהיה נוהג, אנחנו מתאימים את המצב החוקי לפסיקת בג"ץ, ואומרים שגם במקרים שהם כנראה לא ליבת פעילות בריאות, יהיה אפשר לתת היתר באופן פרטני. אבל שוב, אין פה דברים גורפים. כל מקרה ומקרה לגופו, ידרוש היתר של שרי הבריאות והאוצר.


אני רוצה להרגיע באמת את חברי הכנסת. אני פה כוונה עכשיו לתת – אני לא חושב שלקופות יש כזאת כוונה, ובוודאי לשר הבריאות ולשר האוצר אין כוונה. אין כוונה שקופות החולים יתחילו עכשיו לעשות שירותי תחזוקה לבתי אבות.
היו"ר משה גפני
היועצת המשפטית, בבקשה.
נעה בן שבת
ההוראה הקיימת לגבי התאגיד בתחום הבריאות היא נשארת על כנה, ורק נוספת לה אפשרות לתת היתר גם לתאגיד שהוא בשירותי עזר משקיים. התנאים הם או שעיסוקו באספקת שירותי עזר משקיים, סליחה, זה לא או, אלא במצטבר עיקר פעילותו הוא אספקת שירותי עזר משקיים לאותה קופת חולים או בית חולים. זאת אומרת, זה עיקר פעילותו. או אתם אומרים או שכל הפעילות תהיה בכך - זה לפי היתר. לא ברור לי למה ההיתר צריך להינתן אם זה מחמיר. למה אתם מתנים את ההחמרה, את הדרישה המחמירה, בתנאי בהיתר.
משה בר סימן טוב
אני חושב שזה למען הסר ספק. הכלל הוא עיקר הפעילות. כן יהיו מקרים שלמרות שזה עיקר הפעילות, שרי הבריאות והאוצר ידרשו שזה יהיה כל הפעילות, בדיוק כדי למנוע את המצבים - - -
נעה בן שבת
אבל, זה בנוסף לכל תנאי אחר שאתם יכולים להתנות בהיתר.
משה בר סימן טוב
כדי להרגיע את החששות שהועלו מצד חבר הכנסת אדרי - -
היו"ר משה גפני
בצדק.
משה בר סימן טוב
- - יהיו מקרים שלמרות שבחוק כתוב עיקר הפעילות, השרים ידרשו שבמקרה שכל הפעילות תהיה.
נעה בן שבת
ובנוסף, אתם אומרים שלא אמצעי השליטה הם מוחזקים אצל קופת החולים, או שהיא בעלת שליטה ובעלת חלק מהאמצעים. בזה אתם בעצם מבטיחים שלא יהיו הרבה שותפים, וישלטו בפעילות התאגיד.
משה בר סימן טוב
כן. הרעיון הוא לתת פתרונות נקודתיים, ולא עכשיו להתחיל לשנות את אופי הפעילות של קופות החולים.
נעה בן שבת
שתי שאלות. הזכרת בדבריך את המילה "מיזם", וסעיף 29 מבחין. הוא אומר שיש אפשרות להחזיק אמצעי שליטה ב- - - אחר, או להתקשר למטרת מיזם, או להיות בעל עניין – קופת החולים תהיה בעלת עניין. עכשיו אתם מתייחסים פה רק לנושא של אחזקת אמצעי שליטה.
נועם הויזליך
נכון, בתאגיד אחר.
נעה בן שבת
אז אנחנו לא מדברים לא על מיזם, ואנחנו לא מדברים על קופות חולים שתהיה בעלת עניין.
נועם הויזליך
אנחנו מדברים על ממש אחזקת אמצעי שליטה.
יעקב אדרי
מה ההגדרה של עיקר הפעילות?
משה בר סימן טוב
תהיה בחינה מהותית. היו רעיונות לעשות מזה משהו טכני, ולהגיד 51, 75%. אנחנו לא חושבים שזה נכון. צריך להשאיר פה מקום לבחינה מהותית שלעיקר פעילות יש שיקול דעת לשרים. עיקר פעילות זה בוודאי רוב הפעילות - זה עניין סמנטי.
נעה בן שבת
הערה נוספת – לגבי אחזקה בתאגיד זר נשאר התנאי שמדובר בתחום הבריאות בלבד. לא ייתכן שיהיה תאגיד זר שהוא נותן שירותי עזר משקיים. אתם לא משנים את ההוראה הזאת.
נועם הויזליך
בשליטה בתאגיד חוץ אנחנו לא נוגעים.
היו"ר משה גפני
תודה רבה. האם יש מישהו מהאורחים שהוא רוצה להתייחס?
אלי כהן
תודה. אני נציג שירותי בריאות כללית, קופת חולים לשעבר.
אמנון כהן
אתה לא מתנגד.
אלי כהן
ממש לא מתנגד. אני רוצה לחזור ולהזכיר, וגם לחזק את מה שנאמר. קודם כל, אנחנו מוצאים את עצמנו מתעסקים עם חברות בנות. המטרה העיקרית שלהן זה לספק שירותים לוגיסטיים לשירותי בריאות, לקופה עצמה. המטרה היא לא לצאת לשוק החופשי, ולדרוס אחרות. הפעילות שלהן ללקוחות חיצוניים היא אך ורק בתחום שירותי הבריאות. אין לנו כוונה להתחיל לכבס לכנסת, או לכל גוף אחר.
היו"ר משה גפני
מאה אחוז, הבנו. תודה רבה על ההבהרה.
רחל אדטו
יש משהו שמטריד אותי כל הזמן, והוא האם יש איזושהי הגבלה על הדבר הזה? הרי מטבע הדברים כשיש לך תאגיד שנותן שירותי מכבסה, ומחר אתה מתחיל לפתח אותו והוא מתרחב.
משה בר סימן טוב
זה לא אוטומטי. יש היתר.
רחל אדטו
זו השאלה, כי ברגע שכבר אישרת את התאגיד אז אתה יכול להגיד: שלב ראשון, אנחנו מכבסים עכשיו. שלב שני, אנחנו כבר עושים גם את הטקסטיל. שלב שלישי, אנחנו כבר תופרים אותו. כלומר, בכל דבר אתה כבר מרחיב את הפעילות. השאלה היא, האם כל הרחבת פעילות הזאת נמצאת בשליטה, או שאתה מוצא את עצמך פתאום עם קונגלומרט?
היו"ר משה גפני
אני רוצה להשיב לך. מה שקרה ממה שלמדתי – ויתקנו אותי אנשי המקצוע אם אני טועה בזה – שהיתה החלטת בג"ץ. החלטת הבג"ץ אמרה שבמצב החוקי הקיים אי אפשר יהיה לתת את השירותים הנלווים. המשמעות של העניין מבחינתנו כאזרחים היא שלחלק גדול מבתי החולים השירותי הללו יעלו כפול. אחד מבתי החולים אמר לי שמדובר על חיסכון של 50%.


בג"ץ אמר את מה שהוא אמר. בסדר – הוא לא מנהל את המדינה, הוא רק קובע את ההלכות המשפטיות. מי שמנהל את המדינה זה אנחנו. אני סבור שלגבי הסעיף הזה בחוק - האוצר בזה צדק, ואני לא כל יום אומר את זה. לכן, אני חושב שחבל על כל יום שעובר, מכיוון שהמשמעות של העניין היא שבסופו של דבר אנחנו נשלם את המחיר, אנחנו האזרחים שנזקקים לשירותי קופת חולים, ובעיקר להגיע לשירותי בתי החולים ששם נושא הכביסה הוא נושא משמעותי.
רחל אדטו
לגבי כביסה זה דבר מאוד נוח ומאוד הגיוני. אני מסתכלת על בית חולים שממנו באתי, אז היום זה כביסה שהשתמשנו בהפרטה מבחוץ, ומחר זה שירותי אוכל.
היו"ר משה גפני
בשביל זה יש את ההגבלה.
משה בר סימן טוב
זה ההיפך מהפרטה.
היו"ר משה גפני
זאת ההגבלה בחוק.
משה בר סימן טוב
תהיה הגבלה בהיתר, ההיתר יינתן עם תנאים.
רחל אדטו
השאלה שלי היא עד איפה זה מגיע? היום כביסה זה הגיוני. אתה מוציא כביסה, ואתה רוצה שזה יהיה אצלך. מחר זה שמירה, מחרתיים זה אוכל. השאלה היא האם יש לך איזושהי הגבלה על הדבר הזה? כי כיום ברגע שבנית את החברה, לחברה הזאת יש אפשרות לפרוס זרועות. השאלה היא האם ברגע שכבר קיבלת את האישור, יש לך הגבלה במסגרת הזאת עד להיכן אתה יכול להתרפס?
נעה בן שבת
יש איזושהי הגבלה. מעבר לאפשרות לקבוע תנאים בהיתר יש הגבלה שקובעת שאם חדל להתקיים אחד מהתנאים לפי סעיף זה, בעצם פג תוקף ההיתר. כלומר, יש איזושהי תפוגה. זה קצת אוטומאטי, אבל תוקף ההיתר הוא מותנה בתנאים שקבועים בסעיף. אם התנאים האלה לא מתקיימים בעצם ההיתר חסר תוקף. חוץ מזה, כשהשרים נותנים את ההיתר – וזה חל גם על ההיתר הזה – הם צריכים להביא בחשבון כל מיני שיקולים. הם צריכים לשקול שזה לטובת המבוטחים, ולטובת מטרות קופות החולים, ושזה לא עומד בסתירה למטרותיה לפי החוק. השיקולים האלה יישקלו גם ביחס להיתר הזה שמוצע לקבוע אותו כאן.
שלי יחימוביץ
יש לי שאלה. ברגע שיש תאגיד שמספק שירותי עזר לקופה, האם הוא יכול גם לספק שירותים לגופים אחרים שהם לא הקופה?
היו"ר משה גפני
לא, זה היה הדיון. צריך היתר של שר האוצר ושל שר הבריאות.
שלי יחימוביץ
או, קיי - אז בסדר.
יעקב אדרי
אחרי שהבנתי הכול, אני בכל זאת רוצה לשאול את היועצת המשפטית האם נושא שכזה היה צריך להיות נדון פה או בוועדת העבודה והרווחה? זו סתם שאלת תם.
אמנון כהן
רק פה, מה זה?
נעה בן שבת
החלוקה של הוועדות היא חלוקה של החלטה של ועדת הכנסת.
היו"ר משה גפני
חבר הכנסת אדרי, לגבי השאלה הזאת היא לא יכולה להשיב. אני יכול להשיב. לפי דעתי, הנושא של הרפורמה במינהל שזה בעצם מכירת נכסי המדינה, היה צריך להיות בוועדת הכספים. זה התפקיד שלנו. זה נמצא בוועדת הכלכלה.
אמנון כהן
איך הסכמת, אדוני?
היו"ר משה גפני
אני לא הסכמתי. כשהיתה השירה בציבור על החלוקה, לא שרתי. יצאתי החוצה עם הפלאפון.
רחל אדטו
וברור לך למה זה בכלכלה, ולא אצלך. זה ברור לך, לא?
יעקב אדרי
את חוששת לרגע שהוא לא יודע?
שלי יחימוביץ
הוא יודע. חבר הכנסת גפני, למה שלא תערער על ההחלטה של ועדת הכנסת בעניין מינהל מקרקעי ישראל?
היו"ר משה גפני
אני אערער, נו אז מה?
שלי יחימוביץ
אנחנו נבוא לעזור לך שזה יעבור.
רחל אדטו
לפני שזה יגיע לוועדה לביקורת המדינה.
היו"ר משה גפני
מה לעשות? אני גם איש ריאלי. זה לא בסדר, זה היה צריך להיות כאן.
שלי יחימוביץ
ברור, איזו שאלה?
אמנון כהן
האם אפשר שההחלטות של שר האוצר ושר הבריאות יבואו באישור ועדת הכספים?
משה בר סימן טוב
זה לא עולם התוכן המתאים. זה לא תקנות, ולא צו. זה היתרים פרטניים מינהלים. זה לא שייך.
שלי יחימוביץ
הפעם אפשר לוותר על הכוח.
נעה בן שבת
ההיתרים שניתנים היום לתאגידי בתחום הבריאות ניתנים ללא אישור ועדות. שני השרים צריכים לאשר אותם, אבל הם לא ניתנים באישורי הוועדות.
אמנון כהן
אנחנו רוצים לדעת מה עושים שם.
היו"ר משה גפני
האם אתם מתנגדים לזה שזה יהיה באישור ועדת הכספים?
משה בר סימן טוב
זה נראה לי לא מתאים. זה לא מסוג הדברים שמתאים.
משה גפני
או,קיי.
נעה בן שבת
טעות דפוס אחת. בסעיף 36 בהוראת המעבר צריך להיות 35(18), ולא 35(17).
היו"ר משה גפני
או,קיי. חברת הכנסת יחימוביץ, בבקשה.
שלי יחימוביץ
זו דוגמה קלאסית לעוד סעיף שאין לו שום מקום בחוק ההסדרים. יכולנו להצביע עליו בחקיקה רגילה. אגב, אני הייתי מצביעה עליו, ואני תומכת בו עניינית. מיותר לחלוטין לכלול אותו בספר הזה. לגופו של עניין, אני מאוד מצדדת בסעיף הזה בחוק. אני חושבת שהוא עומד במגמת היפוך למגמה של הפרטת מערכת הבריאות. הוא שומר את השירותים בתוך קופות החולים - דבר שאני מברכת עליו.
היו"ר משה גפני
תודה רבה.
רחל אדטו
דרך אגב, האם זה יאשר לבתי חולים ממשלתיים גם להקים לעצמם חברות?
היו"ר משה גפני
לא, לא.
קריאה
זה כבר כפוף לחוק החברות - - -
היו"ר משה גפני
אני מבקש להצביע על הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית, סעיפים 35(18) ו-36(ב). מי בעד הסעיף ירים את ידו? מי נגד? מי נמנע?

ה צ ב ע ה

בעד – רוב

נגד – מיעוט

נמנע – 1

הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית, סעיפים 35(18), ו-36(ב), נתקבלו.
יעקב אדרי
אני נמנע.
היו"ר משה גפני
החוק התקבל.


בגלל מה שאמרת, ולא רק, אני לא חושב שמקומו של הסעיף הזה הוא בחוק ההסדרים. מכיוון שהדיון הוא דיון ענייני, אני מבקש לפצל אותו, ולהעלות אותו למליאה השבוע בלי קשר לחוק ההסדרים. יש דברים שאנחנו לא צריכים להיות כאלה - - -. החוק הזה הוא חוק טוב. באופן כללי, אנחנו חושבים שזה מה שצריך לעשות. הוא לא צריך להיות בחוק העיקרי, הוא לא צריך לבוא לפה בהצבעות של כל מיני דברים. האם אתם מתנגדים לזה? אמר לי יושב-ראש הקואליציה לא ללכת היום נגד האוצר. מחר – כן, היום – לא. אתם מתנגדים לפיצול, ולהעלות את זה השבוע?
משה בר סימן טוב
אם יושב-ראש הוועדה יודע להגיד שזה יעבור בסופו של דבר, אז אנחנו - - -
היו"ר משה גפני
למה שלא יעבור?
אמנון כהן
יודע, אף יודע גם.
קריאה
בסדר.
היו"ר משה גפני
מי בעד פיצול הסעיף מחוק ההסדרים ירים את ידו? מי נגד?ה צ ב ע ה

פיצול הסעיף מחוק ההסדרים נתקבל.
אמנון כהן
בתנאי שזה יעלה השבוע.
היו"ר משה גפני
כן, בתנאי שזה יעלה השבוע כמובן.
נעה בן שבת
צריך לבקש מהמליאה את האישור שלה.
היו"ר משה גפני
כן, לפיצול ולהביא את זה להצבעה. פוצל, ויובא השבוע.
נעה בן שבת
כן, לפי 121 לתקנון.
היו"ר משה גפני
כן, ולהביא את זה לאישור השבוע.


תודה רבה, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 13:20.

קוד המקור של הנתונים